12. ALDIZKARIA - 2006ko urtarrilaren 27a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

1/2006 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, bi foru dekretu hauek aldatzen dituena: ekainaren 12ko 124/1987 Foru Dekretua, entitateen errolda arautzen duena, eta uztailaren 31ko 182/1990 Foru Dekretua, identifikazio fiskaleko zenbakia arautzen duena.

2/2006 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, Ollokiko Kontzejua, Esteribarko Udalekoa, desagertzea erabakitzen duena.

3/2006 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, Naxurietako Kontzejua, Untzitibarko Udalekoa, desagertzea erabakitzen duena.

1.1.4. Ebazpenak

5/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Lan zuzendari nagusiak emana, azaroaren 30eko 1088/2005 Ebazpenean izandako akatsak zuzentzen dituena. Ebazpen horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko herrietako 2006ko jaiegun ordainduak, errekuperatu behar ez direnak, ezarri ziren.

72/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Tuterako Udalaren Ur Batzordearen 2006ko ur hornidurarako tarifak onesten dituena.

73/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Mairagako Mankomunitatearen 2006ko ur horniduraren tarifak onesten dituena.

74/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Navarra Medio Ambiente Industrial, S.A. enpresari kontrolerako erakunde izateko baimena ematen diona.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

AKATS ZUZENKETA, uztailaren 27ko 100/2005 Foru Dekretuarena. Foru dekretu haren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa onetsi zen.

86/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniari teknikoen 5 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialditik lanpostu bat kendu eta beste bi eskaintzen dituena.

108/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Urologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1687/2005 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, azaroaren 23ko 1397/2005 Ebazpena zuzentzen duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2006ko urtarrilaren 9koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "N-121-A errepidearen trazadura berria. Tartea: Bera-Endarlatsa" izeneko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, onesten duena.

ERABAKIA, 2006ko urtarrilaren 9koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "E15 sareko elikadura APA ardatz berria (G05), G-04 Kok./Ledea (Nafarroa)" izeneko proiektua, Gas Natural Distribución SDG, S.A.k sustatua, Udalez gaindiko Plan Sektorial deklaratu, jendaurrean jarri eta proiektuak ukituko dituen eremuetako udalei entzunaldia ematen diena, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean ezarritako ondorioetarako.

ERABAKIA, 2006ko urtarrilaren 9koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Izize Galozeko eskualdeko industrialdea ezartzeko udalez gaindiko plan sektorialaren" aldaketaren espedientea, Jimeno Montes Hnos. sozietateak sustatua, onesten duena, "Izizeko industrialdeko B5 lurzatiaren xehetasun azterlana" izeneko agiriaren edukiarekin bat.

ERABAKIA, 2006ko urtarrilaren 9koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Ebroko Ardatza NA-134 errepidean, Mendabiako, Lodosako, Andosillako, Azagrako, Milagroko, Valtierrako eta Arguedasko saihesbideei buruzko Azterlan informatiboa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu, jendaurrean jarri eta ukiturik gertatzen diren udalentzako entzunaldia irekitzen duena, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean aurreikusitako ondorioak eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioarenak izan ditzan.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

2013/2005 EBAZPENA, abenduaren 19koa, Barne zuzendari nagusiak emana, 2006. urterako Nafarroako Gobernuaren zenbait eraikinen segurtasun eta zainketa zerbitzuak emateko kontratuak esleitzen dituena.

2020/2005 EBAZPENA, abenduaren 19koa, Barne zuzendari nagusiak emana, 2006. urtean Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zenbait eraikinen segurtasun eta zainketa zerbitzuak emateko kontratua esleitzen duena.

2053/2005 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez baimena ematen da Nafarroako Ospitaleko E eta G pabiloien garbiketa zerbitzua 2006. urterako kontratatzeko gasturako, eta hasiera ematen zaio horretarako kontratazio espedienteari.

43/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "A-12 errepidea, A-15 errepidearen gaineko glorietaren eta Zizur Nagusiko glorietaren arteko tartean, moldatzea" izeneko proiektuaren lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

1/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-534 errepidea Oibar-Kaseda tartean zabaldu eta hobetzea" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

2/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Iruñeko Garraioaren Hiria Handitzeko Planaren jendaurreko aldia bukatutzat eman eta desjabetzapenak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda behin betikoz onesten duena. Plan hori Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A. sozietateak sustatu du.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

251/2005 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2006ko zenbait nekazaritza asegururen kontratazio kosturako dirulaguntzak ematen dituena, Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen 2006. urteko Planaren barnean.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

2/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Abeltzaintzako merkataritza" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 95/2005).

1.3.6. Beste batzuk

6/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Izarberibarko Mankomunitateak Nafarroako Gobernuaren 2005eko uztailaren 18ko Erabakiaren kontra jarritako 704/2005 admistrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea agintzen duena. Aipatu erabakiaren bidez, 2005-2008 aldirako Toki Azpieguren Plana onetsi zen.

1340/2005 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Martzillako Udalaren Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaintzeko.

1342/2005 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Lizarrako Udalaren "Julián Romano" Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaintzeko.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA. Ediktua.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktuak.

E D I K T U A

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Untzuen, Oloritzen, Barasoainen eta Tiebas-Muru Artederretan instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari eta proiektua onesteari buruzkoa, eta zehazki haren onura publikoa deklaratzea. SAT07891-JAA/JLP espedientea.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

P I T I L L A S

Hasierako onespena, ordenantza fiskalari

B E I R E

Beireko Udal Planeko aldaketa

B A S A B U R U A

Eraikuntzarako laguntzen ordenantza indargabeturik

2006ko karga-tasak

Hasiera batean onetsirik Hornidura eta saneamendu zerbitzuaren ordenantzako aldaketa

Udal Planeko aldaketa hasiera batean onetsirik

I M O T Z

Udal Planeko aldaketa hasiera batean onetsirik

Udal Planeko aldaketa hasiera batean onetsirik

2006ko karga-tasak

L U K I N

2006ko zerga-tasak

E G U E S I B A R

Akats zuzenketa "Eguesibarko Udal Planeko aldaketa puntualaren eraikuntzari buruzko ordenantza, Gorraizko Jaurerriko Plan Partzial zaharraren esparruan" iragarkian

M U R I E T A

Murietako eraikinak lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentziak ematea arautzen duen ordenantzako aldaketa

M E N D A B I A

Landalurretan biltegien eta txabolen eraikuntza arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

F U S T I Ñ A N A

Behin betikoz onetsirik 2006ko ekitaldirako tarifa, tasa eta prezio publikoetako aldaketa

B E T E L U

Herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza behin betiko onetsirik

L E S A K A

Behin betiko onespena ordenantza fiskaletako aldaketei. 2006ko tarifak

Hasierako onespena U.E. 23-24 unitateetarako Plan Partzialari

IRUÑA

E D I K T U A

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ETXALAR

Alkateordearen izendapena

A Z K O I E N

Administrari laguntzailearen izendapena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko burutzaren delegazioa

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

A R R O I T Z

2006ko plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

C O R E L L A

Plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

L I Z A R R A

Deialdia, Lizarrako Udaltzaingoko kabo izateko 2 lanpostu maila igoeraren eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta oposizioa hasteko eguna (Alkatetzaren 3/2006 Dekretua)

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2006. urteko plantilla organikoaren hasierako onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak

B E R I A I N

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

F U N E S

Jarduera sailkatua ematea

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua. Eskaera

A R A N G U R E N

Jarduera baimena

Jarduera baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

B U R L A T A

Burlatako zenbait karrikatako argien berritzea kontratatzeko lehiaketa irekia. Lizitazioaren iragarkia

E T X A B A R R I

Obra enkantea

V I A N A

Musika ikuskizunen kontratazioa

ALTSASU, OLAZTI ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Lizitazioaren iragarkia

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

A R A K I L

2005eko udal aurrekontua hasiera batez onestea

B A R A Ñ A I N

Aurrekontuko 20/2005 aldaketa behin betikoz onetsirik

T X U L A P A I N

2006ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Z A B A L

2005eko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu orokor eta bakarra eta haren betearazpen oinarriak onetsirik

L E G A S A

2004ko kontuak

L E I T Z A

2005eko aurrekontuko aldaketa behin betiko onetsirik

U L T Z A M A

2004ko ekitaldiko aurrekontu luzatuko 04/2005 zenbakiko aldaketa

2004ko ekitaldiko aurrekontu luzatuko 05/2005 zenbakiko aldaketa

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2006ko aurrekontu orokorra hasiera batean onetsirik

Aurrekontuko 4/2005 aldaketa hasiera batean onetsirik

2.3.5. Beste batzuk

B E R R I O B E I T I

Berriobeitiko xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Behin betikoz onetsirik Noain-Elortzibarko Udal Planaren arabera Noaingo 2. eremuan dagoen U.E. 2.6 exekuzio unitateari buruzko hirigintza hitzarmena, orain Procovi A-5 Promociones Inmobiliarias, S.L. izena duen Promoción y Gestión Grupo Urtxuriaren eta Noain-Elortzibarko Udalaren artean

Behin betikoz onetsirik Noain-Elortzibarko Udal Planaren arabera Noaingo 2. eremuan dagoen U.E. 2.6 exekuzio unitatea borondatez birzatitzeko proiektua, orain Procovi A-5 Promociones Inmobiliarias, S.L. izena duen Promoción y Gestión Grupo Urtxuria, S.L.k sustatua

A R R O I T Z

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

Birzatiketa. Behin betiko onespena

G A R D E

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

M E L I D A

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

V I A N A

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

Z I Z U R

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

I R U Ñ A

U.I.XIXko (Milagrosa) ARZ-5 banaketa eremua birzatitzeko proiektua (ZN-1 eta ZN-2 zonak). Hasierako onespena

E L O R T Z

Lurzatiaren hasierako desafektazioa

U H A R T E

Mokarten kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientearen onespena

B U R L A T A

"S-4" unitatearen birzatiketa proiektuaren behin betiko onespena. Akats zuzenketa

L A R R A U N

Birzatiketa proiektua behin betiko onetsirik

Urbanizazio proiektua behin betiko onetsirik

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

P I T I L L A S

Alkatetzaren ebazpena deuseztaturik

E R G O I E N A

Deialdia, bake epailea hautatzeko

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de lo Penal número Dos de Pamplona

E D I C T O

Audiencia Provincial de Navarra Sección Segunda

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de citación

Cédula de citación

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Tributos Indirectos

SECCION DE IMPUESTOS ESPECIALES, SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y TASAS

Notificación de liquidación del Canon de Superficie de Minas

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

Expediente sancionador

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y TRABAJO

Edicto de notificación

Edicto de notificación

A N D O S I L L A

E D I C T O

M A R C I L L A

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

T U D E L A

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

U L T Z A M A

Edicto de notificación

V I L L A V A

Desestimación de recurso de reposición

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

UNIDAD ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD SOCIAL

Resolución conjunta acta de liquidación y acta de infracción

Resolución acta de liquidación

Resolución conjunta acta de liquidación y acta de infracción

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

PROCESO DE RENOVACION DE ORGANOS RECTORES

Elección de Consejeros Generales en representación de impositores