152. ALDIZKARIA - 2003ko abenduaren 1a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Agintariak eta Langileak

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko igeriketako monitore izateko lanpostu huts bat lekualdatze-lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko meategietako ingeniari izateko lanpostu huts bat lekualdatze-lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko errepideetako laguntzaile tekniko izateko lanpostu huts bat lekualdatze-lehiaketa bidez betetzekoa.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

1266/2003 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobiako II. fasea (Lizarra-Logroño tartea) egiteko obren zuzendaritzarako laguntza teknikoa" kontratatzeko espedientea onesten duena.

283/2003 EBAZPENA, azaroaren 3koa, Justizia zuzendari nagusiak emana, Nafarroako auzitegietako eremu batzuen garbiketa lanak kontratatzeko espedientea onesten duena. Esleipena prozedura irekiko lehiaketaren bidez eginen da.

210/2003 EBAZPENA, azaroaren 13koa, Europako Aferen eta Plangintzaren zuzendari nagusiak emana, Agoizko Justizia Jauregirako girotze tresnen hornidura lehiaketa bidez kontratzea xedatzen duena.

753/2003 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza Departamentuko garbiketa arruntaren 2004. urteko zerbitzua kontratatzeko baimena ematen duena.

762/2003 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, "Iturrama" B.H.I.ko garbiketa arruntaren 2004. urteko zerbitzua kontratatzeko baimena ematen duena.

718/2003 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "N-121-A errepidea, tartea: 65 k.p.-Bera" egiteko proiektua teknikoki onetsi eta ebazpen honen eranskinean ageri den ondasun eta eskubide ukituen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

2327/2003 EBAZPENA, azaroaren 5ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Cepsa Elf-Gas, S.A.ri administrazio baimena ematen zaio, Oltza Zendeako udal mugapeko Asiaingo herrigunean etxe, denda eta industria txikietarako propano gas kanalizatuaren sarea egin eta ustiatzeko; instalazioetarako baimena ere ematen da, eta instalazioaren onura publikoa onartzen.

2328/2003 EBAZPENA, azaroaren 5ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Ledeako mugapean (Nafarroa) gas naturala banatzeko sarearen instalazio proiekturako administrazio baimena eman eta haren onura publikoa onartzen duena.

1175/2003 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore jaun txit prestuak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Software mantentze lanerako eta diseinurako CASE tresnaren 40 posturen lizentzia kontratazioa IBM, S.A. enpresari adjudikatzen diona. Espediente zenbakia: PNSP11/2003.

1237/2003 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko 3.000 unibertsitate titulu ofizial pertsonalizatzeko Signe, S.A. enpresari adjudikatzen diona, PNS0021/03 espedientea.

1255/2003 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kiroldegiko garbiketarako ur beroaren instalazioa berritzeko lanen kontratazioa Tafonca, S.L. enpresari adjudikatzen diona. Espedientea: PN0017/03.

1256/2003 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kiroldegiaren instalazioetako kanpoko aldageletan garbiketarako ur beroaren instalazioa berritzeko lanen kontratazioa Tafonca, S.L. enpresari adjudikatzen diona. Espedientea: PN0020/03.

1257/2003 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko argitalpenen fotokonposizio eta filmazio lanen kontratazioa adjudikatzen duena, C0017/03 espedientea.

Beste Xedapenak

491/2003 FORU AGINDUA, Hezkuntza kontseilariak emana. Honen bidez onesten da "Irakasleen Prestakuntza Jardueretarako Banakako Laguntza Ekonomikoen Deialdia", 2003/2004 ikasturteari dagokiona.

195/2003 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, maiatzaren 13ko 84/2003 Ebazpenaren bidez onetsi zen I+G Ikerketa eta Garapenerako Planeko Laguntzen Ebaluazio Batzordearen osaera, Doktoretza ikastaroetarako laguntzen modalitatean, aldatzen duena.

767/2003 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, "bestelako gastuak" kontzeptuagatik eta, behar den kasuetan, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eta egoera sozial edo kultural behartuan daudenei laguntzeko, Nafarroako ikastetxe pribatuei unitate itunduengatik 2003ko seigarren bihilekoan dagozkien diru kopuruak ordaintzeko baimena ematen duena.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioaren eskabidea, Jurramendiko Mankomunitateak egina.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteak.

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Sanduzelaiko BBPBko "D" unitatearen birzatiketa proiektuaren eta birzatiketa aktaren Testu Bateginari egindako alegazioen txostena onetsita eta haren akta osagarria behin betiko onetsita

A L T S A S U

Hirigintza proiektuaren hasierako onespena

Kontratua adjudikatuta

Hitzarmen urbanistikoa jendaurrean

Hitzarmen urbanistikoa jendaurrean

Hasierako onespena, kreditu berezi bidez aurrekontua aldatzeko 06/2003 espedienteari

Hasierako onespena, kreditu gehikuntza bidez aurrekontua aldatzeko 07/2003 espedienteari

A R A N T Z A

Aurrekontuko 01/2003 aldaketa hasiera batean onetsirik

I G U Z K I T Z A

2003ko otsaileko uholdeek ukituriko higiezinak lurraren gaineko kontribuziotik salbuetsirik

I R U N B E R R I

Lehiaketa, Irunberriko udal igerilekuen kudeaketa osoa errentan emateko

O B A N O S

Lizitazio iragarkia, Obanosen lurzatia saltzeko

G A L A R

Administrari laguntzailearen izendapena

I R U Ñ A

Agustindarren industrialdean konponketa lanak egiteko lehiaketa publikorako deialdia

Lurzatien lagapena Nafarroako Gobernuari

U.I. XX unitateko (Ipar Etxabakoitz) SLC-1 lurzatiaren lagapena Nafarroako Gobernuari

Bide zorra, iraunkorra eta doakoa, Milagrosako B.B.P.B.ko 14. lurzatiaren puska batean

E G U E S I B A R

Gorraizko Udalaren parkean lorezaintzako eta ureztapena jartzeko obren kontratazioa

O R B A I T Z E T A

Lehiaketa publikoa hornidura eta saneamenduko sareen berrikuntza eta zoladura lanak egiteko

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Obra lehiaketa

Obra lehiaketa

C A S T E J O N

Orube-lurzatia salgai

T U T E R A

Obren kontratazioa, U.E. 10-11ko 424. lurzatian lur gaineko aparkaleku publikoa egiteko

Urbanizazio zabaltzea

A N T S O A I N

E D I K T U A

Lan eskaintza publikoa

I R U Ñ A

Alkatetzaren ordezkapena, 2003ko azaroaren 17 eta 18an

Udaleko bulegoen 2004ko lan-egutegia

P I T I L L A S

2003ko aurrekontua behin betiko onetsirik

T U T E R A

Urbanizazio proiektua: A.R. 10-A, AA-6, 10. eremua, industrialdea

Tuterako HAPOko UE 27. unitateko 1240. lurzatiko xehetasun azterlana aldatzeko proiektua

LOS ARCOS

Herrilurren desafektazioa, erabilera lagatzeko

MURILLO EL CUENDE

Obren adjudikazioa Arradan

2004ko karga-tasak

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

S A R T A G U D A

2004ko portzentajeak eta karga-tasak

Hasierako onespena, ordenantza fiskaleko aldaketari

A N T S O A I N

Alkatetzaren eskuordetza

A R M A Ñ A N T Z A S

2004ko karga-tasak

B U R L A T A

E D I K T U A

I T U R E N

2003ko aurrekontua

O R K O I E N

Hirigintza hitzarmena jendaurrean

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

SAN ADRIAN

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

Birzatiketa proiektua behin betikoz onetsirik

ERRIBERAKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Obra adjudikaturik

Obra adjudikaturik

LOS ARCOS

Ordenantzak hasiera batean onetsirik

E R R I B E R R I

E D I K T U A

U T E R G A

Antena parabolikoen ordenantza hasiera batean onetsirik

V I L L A T U E R T A

2004ko karga-tasak onetsirik

A R T A X O A

"U.A. 3.1" unitatearen birzatiketa hasiera batean onetsirik

B A Z T A N

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

B E R R I O Z A R

E D I K T U A

E D I K T U A

F O N T E L L A S

Obra kontratua

L A B A I E N

2004ko ekitaldiko karga-tasak

G O I Z U E T A

Oihan enkantea

TORRES DEL RIO

Laborantzako herrilurren aprobetxamenduen ordenantzako aldaketa hasiera batean onetsirik

I R U R T Z U N

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

G O I Z U E T A

2004. urteko karga-tasak

L E I T Z A

2004ko karga-tasak

Erregelamenduaren aldaketa

L I Z A R R A

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

B A R A I B A R

2003ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

L E S A K A

2003 urterako luzatutako aurrekontu orokor eta bakarrean aldaketa

B U Ñ U E L

Administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

T U T E R A

Udal ordenantza, Tuterako Montes de Cierzo II alderdiko ureztalurretako ur kontsumoa arautzen duena. Behin betiko onespena

E L G O R R I A G A

Ezkondu gabeko bikote egonkorren ordenantza behin betikoz onetsirik