113. ALDIZKARIA - 2001eko irailaren 17a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

235/2001 FORU AGINDUA, abuztuaren 2koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne Kontseilariak emana, joko-makinen partidaren prezioa eta gehieneko sariak eguneratu eta euroa dela eta, egokitzapenerako beharrezko aurreikuspenak ezartzen dituena.

227/2001 FORU AGINDUA, irailaren 5ekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duen Foru Dekreturako Proiektua jendaurrean jartzen duena, Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuz. Erregelamendu hori 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

905/2001 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Horren bidez agindu du Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasleen Mugikortasuneko Nazioarteko Programaren Arauak, zeinak Gobernu Batzordeak 2001eko uztailaren 3an hartutako Erabakiaren bidez onetsi baitzituen, argitara eman daitezen.

Agintariak eta Langileak

8/2001 FORU DEKRETUA, irailaren 11koa, Nafarroako lehendakariak emana, Pedro Charro Ayestarán jaunak Nafarroako Kontseiluko kide karguari egin dion ukoa onartzen duena.

AKATS ZUZENKETA, uztailaren 16ko 193/2001 Foru Dekretuarena. Horren bidez, José Raúl Goñi Rodríguez jauna Nafarroako Zerga Ogasuneko Dirubilketa Zerbitzuko Prozedura Berezi eta Laguntza Juridikoaren atalburu izendatu zen, bitarteko gisa.

224/2001 FORU AGINDUA, abuztuaren 29koa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Patricio Fernández Viguera jauna Nafarroako Estatistika Kontseiluko kide izendatzen duena.

1170/2001 EBAZPENA, abuztuaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Olga Gordillo Gutiérrez andrea Laguntza Espezializatuko Osasun Etxeetako Nominen eta Gizarte Segurantzaren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

321/2001 FORU AGINDUA, abuztuaren 10ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, 246.414,96 euroko (41.000.000 pezeta) gastua egiteko baimena ematen duena, Hezkuntza eta Kultura Departamenturako datu eta aplikazioen sistema zerbitzaile bat erosteko.

727/2001 FORU AGINDUA, abuztuaren 14koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Ubarmin eta Egueseko bidegurutzeak konpontzea eta Altzuzako bidegurutzea aldatzea, Iruña-Agoitz-Irunberri NA-150 errepidean" izeneko obrak esleitzen dituena.

EBAZPENA, 2001eko irailaren 4koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zenbait bulegotarako, ekipamendu mikroinformatikoaren 6. lotearen hornidura prozedura irekiaren eta lehiaketaren bidez kontratatzeko espedientea onesten duena.

1207/2001 EBAZPENA, abuztuaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako erradioterapiako hornidura kontratatzeko gastua baimentzen du (OB19/2001 lehiaketa).

658/2001 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-121 errepidearen gainean, Beriainen, oinezkoentzako pasabidea egitea" izeneko proiektua prestatzeko lanen kontratua esleitzen duena.

659/2001 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Beriaingo La Morea industrialdean sartzeko adarra" izeneko lanen kontratua esleitzen duena.

661/2001 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Vianako industrialdeko sarbide berria, N-111tik NA-134ra" proiektua teknikoki onetsi eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

977/2001 EBAZPENA, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Liburutegiarentzako aldizkako argitalpenak erosteko gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Cabanillasen (Nafarroa) gas naturala banatzeko sare instalazioen proiektuarena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2001eko uztailaren 30ean hartua, 2001-2003rako toki azpiegituren hiru urteko plan bereziaren proiektua onesten duena.

286/2001 FORU AGINDUA, irailaren 12koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Estatuko Administrazioaren arteko Lankidetza Batzordeak Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorrari buruz izenpetu duen hitzarmena argitaratzeko agindua ematen duena.

934/2001 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Lurraldearen Antolamedu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak (Hirigintza Azpibatzordea) 2001eko apirilaren 11n hartutako Erabakia argitaratzea xedatzen duena. Erabaki horren bidez Noain-Elortzibarko Udal Plana, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onetsi zen.

935/2001 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, Lurraldearen Antolamenduko Batzordeko Hirigintza Azpibatzordeak 2001eko apirilaren 11n harturiko Erabakia argitaratzea xedatzen duena. Haren bidez Berriobeitiko Udal Plana behin betikoz onetsi zen, bertako Udalak sustatua.

752/2001 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Plaza de la Cruz B.H.I. batxilergoko ikasketak eta musika ikasketa arautuak batera emateko lehentasuneko ikastetxe gisa ezartzen duena.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA. Ondasun higiezinen gaineko bahitura eginbidearen jakinarazpena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

V I A N A

Administrari laguntzailearen izendapena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Ebazpen proposamena

A B A R Z U Z A

Hasierako onespena, Udal Planeko aldaketei

Ordenantzen hasierako onespena

A Z K O I E N

Behin betiko onespena, arau subsidiarioetako 129. unitateko konpentsazio batzordearen estatutuei eta oinarriei

Obraren esleipena

T U T E R A

Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Tuterako Udaleko Jarduera Ekonomikoen eta Enpleguaren Alorrerako turismo jardueretako teknikari bat oposizio-lehiaketa bidez hartzeko deialdian

E L O

Rb-2 sektoreko 1. unitateko Konpentsazio Batzordearen Estatutuak eta Jarduketa oinarriak behin betiko onetsirik

Rb-2 sektoreko 1. unitatea birzatitzeko proiektua behin betiko onetsirik

Rb-2 sektoreko 1. unitatea urbanizatzeko proiektua behin betiko onetsirik

Hirigintza hitzarmenaren behin betiko onespena, Rb-2 sektoreko 1 unitatearen eremurako

O R K O I E N

Orkoiengo Mendikur kiroldegiaren barne araubidearen erregelamendua eta erabilera tasak. Hasierako onespena

Orkoiengo Los Altos etxebizitza eremuko G9 lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

A N T S O A I N

Ebazpenen jakinarazpena

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Prozedura irekiko esleipena, Sanduzelaiko BBPBko "C" Unitatea (Cuatro Vientosko bidegurutzea) urbanizatzeko lanak egiteko

B E R B I N T Z A N A

Aurrekontuko aldaketaren behin betiko onespena: 1/2001 espedientea

"Lagunazoko bidea" jabari publikoaren aldaketa. Behin betiko onespena

2000. urteko kontuen espedientea Behin betiko onespena

G A B A R D E R A L

2001eko aurrekontu arrunta

Z U B I E T A

Ordenantza fiskalen aldaketa. Hasierako onespena

2002ko zerga-tasak

2002ko ur tasa

B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

D E I K A Z T E L U

E D I K T U A

B A R A Ñ A I N

E D I K T U A

O L L E T A

E D I K T U A

G A L A R

Behin betiko onespena xehetasun azterlanari

Behin betiko onespena unitatearen mugaketari

Behin betiko onespena unitatearen mugaketari

Behin betiko onespena xehetasun azterlanari

A D I O S

2001eko aurrekontua behin betikoz onetsirik

C A P A R R O S O

Caparrosoko Hirigintzaren Planeamendurako Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala hasiera batean onetsirik

E L G O R R I A G A

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala

Hirigintzako araudia

LOS ARCOS ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2001eko aurrekontu orokor eta bakarrean kreditu bereziak sortzeko espedientea hasiera batean onetsirik

C A P A R R O S O

Hasierako onespena, Caparrosoko hirigintzako planeamendurako Arau Subsidiarioetako aldaketa puntualari

X A B I E R

Plan bereziaren hasierako onespena

2001eko aurrekontu orokor eta bakarraren onespena

M E N D A B I A

Kredituak sortzea eta kreditu gehikuntzak Udaleko 2001eko aurrekontu arrunteko kontusailetan

V I L L A F R A N C A

Hasierako onespena, Villafrancako (Nafarroa) udal igerilekuen erabilera arautzen duen ordenantzari

Hasierako onespena, herrilarreen eta herrilurren aprobetxamenduen gaineko ordenantzako aldaketari, hura aldatzen duen xedapen gehigarriaren bidez

L E D E A

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsita

L O D O S A

Alkatetzaren ordezkapena

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

E D I K T U A

O I T Z

Lerrokaduren agiria hasiera batez onetsita

Lerrokaduren agiria hasiera batez onetsita

A R M A Ñ A N T Z A S

Aurrekontuko 2/2001 aldaketa

A Ñ O R B E

Behin betiko onespena 2001. urteko aurrekontu orokor eta bakarrari eta hura betearazteko oinarriei

Hasierako onespena aurrekontuan kreditu eta diruzaintzako gerakinak erantsiz egindako aldaketei

B E R I A I N

Obra kontratua esleiturik

E G U E S I B A R

Hasierako onespena aurrekontuko aldaketari

TIEBAS MURU ARTEDERRETA

Birzatiketa proiektua, Tiebasko UE.4 unitatean

T I R A P U

Hasierako onespena 2001. urteko aurrekontu orokor eta bakarrari

B E R R I O Z A R

Lankidetza proiektuei laguntzak emateko deialdia. 2001. urtea

V I A N A

Deialdia, biltontzitik Vianako industrialdera hornidura eramateko proiektuak ukituriko finkak okupatu aitzineko aktak egiteko

L E I T Z A

Iñurristako industrialdea. Derrigorrezko desjabetzapen sistema erabiltzeko akordioa

A I Z P U N

Kontratazio iragarkia

G O Ñ I

Kontratazio iragarkia

L E K U N B E R R I

Lekunberriko kiroldegia eraikitzeko obren kontratazioa

Z A N G O Z A

Laguntza teknikorako kontratua

G A Z T E L U B E R R I

Oihan enkantea

A R A N O

2000ko kontuen behin betiko onarpena

2001eko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

O I T Z

Oizko Udal Plana idazteko lehiaketa

AIETXUKO KONTZEJUA

Lehiaketa, Aietxuko Kontzejuko saneamendu eta hornidura sareak berritzeko obrak esleitzeko

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

U H A R T E

Jarduera sailkatuak

T U T E R A

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

D E I E R R I

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua