89. ALDIZKARIA - 2002ko uztailaren 24a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2002ko uztailaren 1ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2002. urtean Nafarroako azienda-hazleen elkarteei dirulaguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubidea ezartzen duena.

FORU AGINDUA, 2002ko uztailaren 1ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Ezartzen du zer araubide izanen den 2002. urtean erlezain eta untxizain elkarteentzako dirulaguntzak eman, kudeatu eta kontrolatzeko.

Agintariak eta Langileak

198/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuaren 31. artikuluaren interpretazioa dela eta, hainbat hautespen prozesutako izangai hautatuen puntuazioak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak ezarritako irizpidearen arabera egokitzen dituena.

DEIALDIA, Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren (UHUN) Iruñeko Zentro Elkartuko irakasle-tutore izateko hamar lanpostu betetzeko.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

371/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, ikasleen garraio zerbitzu batzuk, 2002-2003 ikasturterako, presako lehiaketa publikoaren bidez kontratatzea xedatzen duena. Ikastetxeak hauek dira: Goizuetako "Andrés Narbarte Xalto" H.L.H.I.P., Garraldako H.L.H.I.P./D.B.H.I, Burlatako "Ibaialde-Askatasuna" B.H.I. eta Zizur Nagusiko B.H.I.

375/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, ikasleen garraio zerbitzu batzuk, 2002-2003 ikasturterako, presako lehiaketa publikoaren bidez kontratatzea xedatzen duena. Ikastetxea hau da: Tuterako "Benjamín de Tudela" B.H.I.

739/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruñeko Iparraldeko Ingurubideko argiak" jartzeko obrak kontratatzeko espedientea onesten duena.

740/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Ezkabako tuneletarako laguntza teknikoa" kontratatzeko espedientea onesten duena.

612/2002 EBAZPENA, ekainaren 19koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez ebazten da "Erriberriko udal mugapean, Zaragoza-Altsasu trenbidearen 133/048 k.p.an, trenbidearen azpiko oinezkoendako iraganbidea" eraikuntza-proiektuaren jendaurreko fasea eta behin betikoz onesten da.

616/2002 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da "Iruña-Logroño autobidearen bi maketa egitea" izeneko lanak kontratatzeko espedientea.

623/2002 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Caparrosoko mugapean 118/396 eta 119/907 k.p.etako pasaguneak kentzea Zaragoza-Altsasu burdinbidean" proiektua prestatzeko lanak kontratatzeko dosierra onesten duena.

Beste Xedapenak

526/2002 EBAZPENA, ekainaren 3koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Martzillako "Refrescos del Sur Europa, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 61/2002).

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A R I T Z A L E T A

Herriko taberna errentan emateko enkantea

F O N T E L L A S

Obren kontratua

Obren kontratua

B U R L A T A

"S-13" hirigintzako unitatea birzatitzeko proiektuko aldaketa. Behin betiko onespena

F U S T I Ñ A N A

2001eko kontuak

A Z K O I E N

Izendapen proposamena

U T E R G A

2002ko aurrekontuak hasiera batez onetsirik

A N T S O A I N

Aldaketa aurrekontuan

D O N E Z T E B E

Kreditu aldaketa 2002ko aurrekontu orokorrean

I R U R T Z U N

Aurrekontuak behin betiko onetsirik

O L A I B A R

Arau Subsidiarioetako aldaketak hasiera batez onetsirik

Aurrekontuak hasiera batez onetsirik

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

T A F A L L A

Lizitazio iragarkia

Z A N G O Z A

Albiente lanposturako izendapen proposamena

C I N T R U E N I G O

Trafiko ebazpenen jakinarazpena

A Z K O I E N

Obren kontratua. Faltzeserako eta Azkoienerako hornidura putzuak, Funesko mugapean (Funes 4 eta 5 putzuak)

S A R T A G U D A

"Kale batzuk zolatzea" eta "Kale batzuen hornidura eta saneamendu sareak berritzea" proiektuetako obrak kontratatzea

T U T E R A

Obren kontratazioa. "Plan Orokorreko bide berriaren urbanizazioa, Fuente Lanterna kale ondoko biribilgunearen eta Camino del Rape-ren artean, eta Tarazonako errepidea eta Camino del Rape-ren arteko bidearen berrikuntza eta lotunea, Monte San Julián ikastetxean barna"

V I A N A

Obren lehiaketa

U L T Z A M A

Obra lehiaketa

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

U H A R T E

Uharteko Udalaren igerilekuak estaltzeko proiektua prestatzeko eta obrak egiteko kontratazioa

U L T Z A M A

Behin betikoz onetsirik UOI-2 unitateko Plan Partzialeko aldaketa (Elordi industrialdea, Iraizotz)

B A S A B U R U A

Lurzati bat salgai, lehiaketa bidez, babes ofizialeko zortzi etxebizitza eraikitzeko

Kiroldegia eraikitzeko lanen lizitazioa

Arkitektoa kontratatzeko lizitazioa, aholkularitza eta proiektuak prestatzeko lanak egiteko

Z I Z U R

Lehiaketa, laguntza teknikoa eta lanen zuzendaritza kontratatzeko

Lurzatiak salmentan

L A N T Z

Lehiaketa, proiektuaren prestaketa eta lanen zuzendaritza fakultatiboa kontratatzeko

A N T S O A I N

Ebazpenaren jakinarazpena

A L K O T Z

Obra lehiaketa, Sareak berritzeko (2. fasea) eta Alkotzen zeharbidea urbanizatzeko

A R A N G U R E N

Hasierako onespena, UE-1 unitatea urbanizatzeko proiektuari

F U N E S

Herrilurretako larreak enkantean

B E R R I O B E T I

Artikako hirigunea urbanizatzeko obretarako lehiaketa

E G U E S I B A R

Elkanoko (Eguesibar) Leku-Eder urbanizatzeko obren kontratazioa

F U N E S

Deialdia, osasun kontsultategia handitu eta berritzeko obrak kontratatzeko

O L T Z A

Obren kontratazioa: Zoladura lanak eta zerbitzuen kanalizazioa Artazkotz, Asiain, Izu eta Oltzan. Ureztatzeko sare nagusia Artazkotz, Asiain, Izu eta Oltzan. Artazkozko herriko argiak berritu eta gehiago paratzea

Obren kontratazioa: Ororbiako 100. etxe-saila urbanizatzea

M E N D A B I A

Ordenantzaren behin betiko onespena

B U Ñ U E L

Udal Planeko aldaketa puntuala hasiera batez onetsita

Z I Z U R

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

F U S T I Ñ A N A

2002ko aurrekontua eta plantilla organikoa behin betiko onetsita

I T Z A L T Z U

2001eko kontuak onetsita

2002ko aurrekontuak

NOAIN (ELORTZIBAR)

Noain-Elortzibarko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko B3, B4 eta C2 unitateen eta B2 unitateko lurzoru publikoaren urbanizazio proiektua behin betiko onetsirik

Elortzen María Angeles Albisu Pérez andreak sustatutako xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Zehapen espedienteen ebazpenen jakinarazpena

Noain-Elortzibarko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko B3, B4 eta C2 unitateen eta B2 unitateko lurzoru publikoaren birzatiketa proiektua behin betiko onetsirik

V I L L A T U E R T A

Hileta zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskala behin betiko onetsita