32. ALDIZKARIA - 2002ko martxoaren 13a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

70/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko erregimena eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregimen erraztua 2002. urterako garatzen dituena.

37/2002 FORU AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Foru Dekretu baten Proiektua jendaurrean jartzen duena, non nekazaritzako nitratoez kutsa daitezkeen eremuak izendatu eta dagokien jarduketa programa onesten baita.

20/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Mairagako Ur Mankomunitatearen ur horniduraren zerbitzuko 2002. urteko tarifak onesten dituena.

AKATS ZUZENKETA, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak urtarrilaren 10ean emandako 8/2002 Foru Aginduarena. Horren bidez, lanerako prestakuntza ekintzetarako laguntzak emateko prozedura arautu zen. Ekintza horiek lanik gabe dauden pertsonentzat dira eta Europako Gizarte Fondoko 3. Helburu berrian eta Nafarroako Enplegu Planean aurreikusita daude.

Agintariak eta Langileak

41/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Hezkuntza eta Kultura Departamentuari atxikitako D mailako eskolazainen barne mugikortasunerako prozeduraren deialdia aldatzen duena. Hezkuntza eta Kultura kontseilariaren azaroaren 13ko 428/2001 Foru Aginduaren bidez onetsi zen deialdi hori.

FORU AGINDUA, 2002ko urtarrilaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, erabakitzen duena Nafarroako Mahastizaintza eta Enologi Zentroko zuzendariaren ordez Enologi Ataleko burua ariko dela hura falta denean, eritasunagatik edo bestelako arrazoiengatik.

205/2002 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Antonio Jaurrieta Ezquerro jauna eta Fermín Guillorme Rodrigo jauna katedradun bihurtzeko hauta-proben deialdian aipatzen diren Epaimahai eta, hala bada, Hautapen Batzordeetako lehendakari koordinatzaile eta idazkari koordinatzaile izendatzen dituena, hurrenez hurren.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

44/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, "Miravalles" ikastetxea zena berritu eta handitzeko lanen proiektua eta administrazio klausulen plegua onesten dituena, gero "Miluze" euskaltegia han kokatzeko.

212/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Tutera N-121 errepideko trazadura hobetzea, 13+250 k.p.an (Tiebas)" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

213/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Bide segurtasuna. Istripu ugariko 59. tartea (IUT-59) kentzeko lanak: Orizko bihurgune tartea moldatzea, Iruña-Tutera N-121 errepidean, 10+000 eta 11+000 k.p.en artean" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

222/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanak" kontratatzeko espedientea onesten duena.

EBAZPENA, 2002ko otsailaren 28koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiak emana, 2001eko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen publizitate kanpaina kontratatu eta egiteko espedientea onesten duena.

EBAZPENA, 2002ko martxoaren 4koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren argitalpenak 2002. urtean banatzeko lanak prozedura irekiaren bidez kontratatzeko eta lehiaketa publikoaren bidez adjudikatzeko espedientea onesten duena.

192/2002 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Azkoien-Funes NA-6630 errepidearen Azkoiengo hiri barnetik saihesbiderainoko tartea zabaldu eta hobetzea" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta hura behin betikoz onesten duena.

193/2002 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez "Caparrosoko udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 116/019 eta 117/491 k.p.etan dauden pasaguneak kentzea" izeneko oinarrizko proiektua teknikoki onetsi, desjabetzapen espedienteari hasiera eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen da.

234/2002 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Teknikoki onesten du "A-15 Nafarroako Autobidean Tafalla hegoaldeko lotunea partez berritxuratzea" delako eraikuntza proiektua eta jendaurrean jartzen proiektu horrek erasaten dien pertsona eta ondasunen zerrenda, Ebazpen honen eranskinean ageri dena.

168/2002 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Jarduneko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko eraikin eta instalazio guztien mantentze-lan osoko zerbitzua kontratatzeko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

Beste Xedapenak

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Egitura eta Elikagai Industrien zuzendari nagusiak emana, "Virgen de Nievas" izeneko Eraldaketarako Nekazaritza Sozietatea, 361 (28 NA), deuseztatzeko erabakia Nafarroako Erregistro Liburuan inskribatzea agintzen duena.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 28koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Egitura eta Elikagai Industrien zuzendari nagusiak emana, "Granja La Virgen" izeneko Eraldaketarako Nekazaritza Sozietatea, 581 (53 NA), deuseztatzeko erabakia Nafarroako Erregistro Liburuan inskribatzea agintzen duena.

87/2002 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Ardogintza" sektorerako indarra duen lan hitzarmen kolektiboko soldata 2002. urtean aldatzeko ituna erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (2/2002 espedientea).

130/2002 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Zizur Txikiko "Aspace (Eguneko Zentroa eta Uxane)" enpresarako indarra duen lan hitzarmen kolektiboko soldata 2002. urtean aldatzeko ituna erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (13/2002 espedientea).

131/2002 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Kasedako eta Urdiaingo "Viscofan S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (Espediente zenbakia: 12/2002).

136/2002 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Larru merkataritza" sektorerako indarra duen lan hitzarmen kolektiboko soldata 2002. urtean aldatzeko ituna erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (17/2002 espedientea).

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Doako Laguntza Juridikoaren Batzordea. Iragarkia.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Diagrama-diskoen errekerimendua.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA. Ondasun higigarrien gaineko bahitura eginbidearen jakinarazpena (ibilgailuak).

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoa, Iruñeko Udalak argitaratu behar dituen lau libururen inprimaketa, koadernaketa eta hornidura kontratatzeko. Liburuok bizitzaren adin edo egoera ezberdinetan berdintasunaren eta ardurakidetzaren gaineko sentsibilizazio bildumakoak dira

Oinarri erregulatzaileak onestea, gizarte-larrialdiko dirulaguntzak emateko. 2002ko ekitaldia.

Oinarri erregulatzaileak onestea, egoera txarreko etxebizitzetan, etxebizitza desegokietan eta beste hainbat egoeratan bizi diren familiei alokairuak ordaintzeko laguntzak emateko. 2002ko ekitaldia.

Talde artistikoei 2002. urtean dirulaguntzak emateko deialdi publikoa

M E N D A B I A

Lurrak desafektatzea, ondoren saltzeko

M A R T Z I L L A

Martzillako Arau Subsidiarioetako 6. exekuzio unitatearen birzatiketa

L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

A R T A X O A

Obren esleipena

Obren esleipena

O L A Z T I

Ebazpenaren jakinarazpena

U.E.15 unitatearen urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

O L T Z A

Udal planeko alegazioen ebazpena

C A S E D A

Obra esleipena. Hirugarren Adinekoendako Egoitza

A Z K O I E N

Ibilgailu abandonatua

I R U Ñ A

Ebazpen baten jakinarazpena

A D I O S

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

2002. urterako aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

2002. urterako plantilla organikoa

Lan eskaintza publikoa 2002. urterako

Noain-Elortzibarren graffitiak egiteko gordetako espazioaren erabilpenari buruzko arautegia. Behin betiko onespena

Toki baimenduak

B U R L A T A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

Nafarroako Erribera Garaiko Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitatea

2001eko aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsita

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Ordenantza fiskaleko aldaketa hasiera batez onetsita

2002ko plantilla organikoa

G A L A R

E D I K T U A

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

L E T E

Leteko arau subsidiarioetako UE 10.5eko lurzatiak salgai (Itzako Udala)

B E R I A I N

Udal planeko UR-7 exekuzio unitatearen xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

2002ko aurrekontua eta betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

Plantilla organikoa

B E R A

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

O L A Z T I

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

V I L L A T U E R T A

Jarduera sailkatua

C A P A R R O S O

Laborantzako herrilurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik

I T U R E N

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Iturengo Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Zirkulazioaren Udal Ordenantza behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Behin betiko onestea, Hegoaldeko Planean Udalak dituen lurzoruak arautzen dituen Ordenantza