71. ALDIZKARIA - 2000ko ekainaren 12a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

- Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

185/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Foruzaingoko ofizial lanposturako zenbait lansari osagarri ezartzen dituena.

- Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2000ko maiatzaren 9koa, Industria, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, hauteskunde aferetarako arbitraje prozeduretan parte hartzen duten arbitroen dietak eguneratzen dituena.

- Agintariak eta Langileak

186/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Estatuaren Administraziotik Nafarroako Foru Komunitatera eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeko prozesuei buruzko Errege Dekretuek aipatzen dituzten lan-kontratatu finkoak Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuan sartzeko prozedura arautzen duena. Aipatu Errege Dekretuak hauek dira: 811/1999 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, lanaren, enpleguaren eta prestakuntzaren arloan INEMek egindako kudeketari buruzkoa; 813/1999 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, Justizia Administrazioak funtzionatzeko behar dituen baliabide material eta ekonomikoez hornitzekoa; eta 2077/1999 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Estatuaren Ibilgailuen Parkeari atxikitako baliabideei buruzkoa.

187/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Urrozko Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

188/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Egiarretako (Arakil) Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

189/2000 FORU DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Murugarrengo (Deierri) Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

AKATS ZUZENKETA, Osasun kontseilariak maiatzaren 11n emaniko 124/2000 FORU AGINDUArena. Foru Agindu horren bidez José Carlos Garde Celigueta jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako zuzendari izendatu zen.

EBAZPENA, 2000ko maiatzaren 29koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko fisioterapeuta lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdiko onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, aldatzen dira deialdiaren 1.1, in fine, eta 6.1. idatz-zatiak, eta finkatzen da oposizioaren lehenbiziko ariketarako data.

676/2000 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Pilar Navarro Sampedro andrea Lizarrako Osasun Barrutiko Laguntza Espezializatuko Zuzendariordetzako Farmazi atalburu izendatzen duena, bitarte baterako.

677/2000 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ángel Manuel Arrondo Nicolás jauna Lizarrako Osasun Barrutiko Laguntza Espezializatuko Zuzendariordetzako Oftalmologi atalburu izendatzen duena, bitarte baterako.

AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren 2000ko apirilaren 3ko Ebazpenarena. Ebazpen horren bitartez, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko 40 lanpostu oposizio bid ez betetzeko deialdia onetsi zen.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zundatzaile izateko lanpostu bat, C mailakoa, oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko OOLTko pediatra izateko 9 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

- Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

199/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 17koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, San Adriángo "Ega" eta Iruñeko "Donapea" BHIetako heziketa zikloetarako ekipamendua erostea baimentzen duena.

284/2000 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, Foruzaingorako zenbait janzki eta materialen hornidura prozedura irekiz eta lehiaketa bidezko adjudikazioz. kontratatzeko espedientea onesten duena.

508/2000 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Ezkabako tunelen sarbiderako iparraldeko ingurabidean biribilgune berria egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

509/2000 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "ZaragozaAltsasu trenbidean Milagroko 100/738 eta 101/467 k.p.etan dauden pasabideak kentzea" izeneko proiektua onetsi, desjabetzapen espedienteari hasiera eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

263/2000 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Merkataritza eta Turismo zuzendari nagusiak emana, Nafarroako saltokiak informatizatzeko 2000 Planaren esleipena onesten duena.

- Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2000ko maiatzaren 8koa, Nafarroako Gobernuak hartua, 2000. urterako Toki Entitateetako Azpiegituretako Obren Plana onesten duena.

ERABAKIA, 2000ko maiatzaren 15ekoa, Nafarroako Gobernuarena, Corellako Osasun Etxeari izena jartzen diona.

ERABAKIA, 2000KO maiatzaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Udal gaineko Proiektu Sektorialtzat deklaratzen du "Sarrigurengo ekohiria" delako proiektua, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak sustatua.

215/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, erdiko eta goiko mailetako ikasketak egiteko, 1999/2000 ikasturteari dagozkion beka eta laguntzetarako deialdi orokorra behin betiko ebazten duena.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpena.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

- A R A S

Alkateordearen izendapena

2000. urteko aurrekontu orokorra hasiera batez onetsirik

Arasko udal hilerriaren erabilera eta bertako zerbitzuez baliatu eta horiexek emateagatik ordaindu beharreko eskubideak eta tasak arautzen dituen ordenantza fiskala hasiera batez onetsirik

- IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Obra baten kontratua adjudikaturik

- T A F A L L A

URM-3 unitatearen xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

- A B E R I N

hasierako onespena, 2000ko aurrekontu orokor eta bakarrari

2000ko plantilla organikoa

1999ko ekitaldiko udal kontuak

- M A R T Z I L L A

Onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda, zerbitzu anitzetako bi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian

- A N T S O A I N

Hasierako onespena, 2000ko aurrekontu orokor eta bakarrari, betearazteko oinarriei, plantilla organikoari eta lan eskaintza publikoari

Hasierako onespena, aurrekontuko aldaketei

- I R U Ñ A

Jakinarazpen ediktua

- Z I Z U R

Behin betiko onespena, xehetasun azterlanari

Hasierako onespena, urbanizazio proiektuari

- T A F A L L A

Hasierako onespena, xehetasun azterlanari

- V I A N A

Hasierako onespena, urbanizazio proiektuari

- C A S C A N T E

Ur horniduraren tasak arautzen dituen udal ordenantzaren hasierako onespena

1999ko kontuen onespena

- MURU-ASTERAIN

Ordenantza fiskalaren hasierako onespena

- T A X O A R E

Taxoareko herrilurren aprobetxamenduei buruzko ordenantza. Hasierako onespena

- B A Z T A N

Baztango A.S.etako VI. sektorea-Iruritako U.E.-1 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

- F U N E S

Kultur Etxeko areto nagusiko besaulkiak. Hornidura esleiturik

Arau Subsidiarioen aldaketa. Hasierako onespena

- T A F A L L A

Kargu plegua, Petra Nicol Marco andreari 10/94 Foru Legea urratzeagatik irekitako zehapen espedientearen instruktoreak aurkeztua

- I R U Ñ A

Plan berezia behin betikoz onetsirik

- E R R I B E R R I

Akats zuzenketa

- L E S A K A

Udalaren aurrekontu orokor bakarraren behin-betiko onespena

- A R A K I L

Urbanizatzeko proiektua Izurdiagan

- T U T E R A

25 Jarduketa Unitatearen garapenerako plan bereziaren aldaketa

- ZIZUR NAGUSIA

Akats zuzenketa, jarduera sailkatu baten iragarkian

- I R U Ñ A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduak jakinaraztea

- A Z A G R A

Salaketen jakinarazpena

- I R U Ñ A

Trafikoko salaketen jakinarazpena

- A Z A G R A

Zehapenen jakinarazpena

- A N T S O A I N

Salaketen jakinarazpena

- B U R L A T A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduak jakinaraztea

- B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

Zehapen jakinarazpena

- I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

- L I Z A R R A

Zehapenen jakinarazpena

- Zangozako "Juan Francés de Iribarren" Musika Eskolaren Udal Patronatua

Deialdia, "Juan Francés de Iribarren" Udalaren Musika Eskolan, 3-6 urte bitarteko umeendako Musika eta Mugimenduko irakasle lanpostu bat lan-kontratu mugagabearekin eta lanaldi partzialean betetzekoa. Izangaien behin-behineko zerrenda

- T U T E R A

Hainbat obra kontratatzeko espedientea onetsirik

- A N T S O A I N

Jarduera sailkatua

- A I E G I

Jarduera sailkatuak

- B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

- B U Ñ U E L

Jarduera sailkatuak

- C A S C A N T E

Jarduera sailkatua

- C O R E L L A

Jarduera sailkatuak

- L I Z A R R A

Jarduera sailkatuak

- O R K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

- U R R A U L B E I T I

Jarduera sailkatua

- E G U E S I B A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

- F O N T E L L A S

Jarduera sailkatua

- L A R R A G A

Jarduera sailkatua

- I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak