186. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1145/2020 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, José Vergara Platero jauna unibertsitateko irakasle titular izendatzen duena.

1147/2020 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Francisco Javier Husillos Carqués jauna unibertsitateko irakasle titular izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1689/2020 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, biologo lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez egiteko deialdiak onesten dituena. Zerrendetako bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko da, eta bestea aldi baterako kontratazioak egiteko.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariaren uztailaren 23ko 1142E/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onesten da erizaintza obstetriko-ginekologikoaren arloko erizain espezialisten (emagina) zenbait lanpostu huts, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

152E/2020 EBAZPENA, uztailaren 29koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza honen deialdia onesten duena: “Laguntzak, lehiakortasunerako eta enpresa berrikuntzarako plataformen eta klusterren elkarlan proiektuak gauzatzeko 2020an”. DDBN identifikazioa: A motako proiektuak: 507.689. B motako proiektuak: 507.697.

479E/2020 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita finantzaketa emateko 2020. urtean erizainen berrikuntzako ikerketa areagotu dadin Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetan. DDBN identifikazioa: 508947.

79E/2020 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 4ko 14E/2019 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, 2019ko deialdia eta oinarri arautzaileak onetsi ziren laguntza hauetarako: Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren barneko 16.2 azpineurria, “Proiektu pilotuei eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berrien garapenari laguntzea”.

1.7. BESTELAKOAK

88E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, “Monreal-Ibargoiti 3. zirk. goi-tentsioko aireko linearen eta Venta Judas-Loiti 1. zirk. goi-tentsioko aireko linearen arteko loturako 20 kV-eko aireko linea elektrikoa” egiteko proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona, Ibargoiti, Irunberri eta Urraulbeitiko udal-mugarteetan. Sustatzailea I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

89E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Iruritako Ibur inguruko goi horniduraren proiektuari Ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona, Baztango udal-mugartean. Sustatzailea Santiago Ariztia Arraztoa da.

90E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren otsailaren 15eko 22E/2018 Ebazpenaren bidez zirkuitu bikoitzeko lurpeko linea proiektuari (Altsasu-Etxarri 1 eta Altsasu-Etxarri 2 zirkuitu bikoitzeko lurpeko linea, Altsasuko udal-mugartean, I-DE Redes eléctricas inteligentesek sustatuta) emandako ingurumen ukipenetarako baimenari bi urteko luzapena ematen diona.

96E/2020 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez iraungitzat deklaratzen baita Oihan Marín Clementek eskatuta irekitako espedientea, Cascanteko 7. poligonoko 301, 762, 761, 303, 304, 305, 306 eta 307 lurzatiak eta beste batzuk egokitzeko.

97E/2020 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ukatzen diona Natur-All instalaziorako sarbide berria, 1. poligonoko 1267. lurzatiaren bidezkoa (Las Foyas parajea), egiteko proiektuari, Corellako udal-mugartean. Natur-All BBVV-2018 SLU da sustatzailea.

98E/2020 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungitzat deklaratzen duena Erriberriko udal-mugartean La Salve Regina eguzki instalazio fotovoltaikorako espedientea, Monte Plano Solar SLk eskatuta ireki zena.

167E/2020 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Castejongo udal-mugartean energia elektrikoa ekoizteko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa onartzen duena. Instalazioaren titularra Iberdrola Generación Térmica SL da.

602E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Basaburuko hirigintzako udal planeko aldaketa egituratzaileari buruz. Aldaketa horrek Igoako 9. poligonoko 287. lurzatiari eragiten dio.

603E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa ematen baita Esteribarko arau subsidiarioak Ilurdotzen aldatzeari buruz.

604E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Espartza Galarko isuri geldoetarako zona handitzeko proiektuari buruzko ingurumen eraginaren txostena egiten duena. Sustatzailea Recuperación Ambiental SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, hautaprobak eginez eta oposizio-lehiaketa bidez, Lan-harremanetako eta arriskuen prebentzioko teknikari lanpostuan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda eratzeko. 6. eta 7. oinarrien zuzenketa, epaimahaiaren osaera eta onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, uztailaren 29ko 677/2020 Ebazpenaren bidez onetsia

TUTERA

Deialdia, diruzain lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko. Oposizioaldiko datak

Deialdia, igeltsero-ofizial lanpostuan (C maila/taldearekin parekatua) aritzeko prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran. Izangaien zerrenda

Igeltsero-ofizialen izendapena (C maila/taldearekin parekatuta)

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Borondatezko birpartzelazio eta urbanizazio proiektuak
Aberingo plan orokorreko 7 exekuzio unitatean, 2. poligonoko
153. lurzatian. Hasierako onespena

Borondatezko birpartzelazio eta urbanizazio proiektuak
UE-7 unitatean. Hasierako onespena

ABLITAS

Aldaketa, Herri-larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Udalaren Erregelamendu organikoa. Hasierako onespena

ADIOS

Ordenantza, lurzoru urbanizaezinean aire zabaleko lastategiak jartzea arautzen duena. Behin betiko onespena

ANDOSILLA

Hirigintza-hitzarmena jendaurrean jartzea

ARBIZU

Hiri Jarduketarako Plan Berezia 1. poligonoko 479. lurzatian. Hasierako onespena

ARROITZ

Udal ordenantza, laguntzak arautzen dituena COVID-19ak sorturiko osasun-krisiaren ondorio ekonomikoei aurre egiteko. Behin betiko onespena

ARTAXOA

Deialdia, COVID-19ak sorturiko osasun-krisiaren ondorio ekonomiko kaltegarriei aurre egiteko laguntzena. Laburpena

ATETZ

Kudeaketako hirigintza hitzarmena.
Hasierako onespena

BERIAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

CASCANTE

Herri-lurren desafektazioa, haien erabilera lagatzeko Eólicas Cascante SLUri, Cascante II haize-parkea ezartzeko
La Cantera mugartean. Hasierako onespena

Lurzatiak okupatzea, baliabide eolikoak neurtzeko dorre bat instalatzeko (19. poligonoko 471. eta 91290. lurzatiak,
La Cantera alderdian). Hasierako onespena

Aldaketa, Gizalegezko jokaeren sustapena eta espazio publikoen babesa arautzen dituen udal ordenantzan. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibilak egiteko

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ERROIBAR

Aurizberriko 12. poligonoko 41. lurzatiaren egiturazko aldaketa. Hasierako onespena

GARAIOA

Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

GOIZUETA

Alkatearen eskuordetza, kanpoan izateagatik

UHARTE

Hirigintza-kudeaketako hitzarmena, 1. poligonoko 1311. lurzatian. Behin betiko onespena

LEATXE

Aldaketa, Ur horniduraren tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

LEITZA

Aldaketa, Eremu publiko eta herri-lurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

Goikosoroako (Done Mikel, 43) Zuzkidura-Jarduketarako
Plan Berezia. Hasierako onespena

Manuel Lasarte 7.eko Zuzkidura-Jarduketarako Plan Berezia
(1. poligonoko 88. lursaila). Hasierako onespena

Patxi Arrazola 6.eko Hiri Jarduketarako Plan Berezia.
Hasierako onespena

LERIN

Udal ordenantza, Leringo udal mugarteko bide publikoen
erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

MARTZILLA

Industriako lurzoru urbanizagarriaren borondatezko
birpartzelazioa Udal Planeko SI-1 sektoreko S-1.1 unitatean.
Behin betiko onespena

OLAZTI

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan izateagatik

OROTZ-BETELU

Zalduko josteta eremuaren erabilera arautzen duen udal ordenantza. Behin betiko onespena

OTEITZA

Borondatezko birpartzelazio proiektua UO 71 unitatean.
Behin betiko onespena

IRUÑA

Luis Amigó konpentsazio batzordea. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Birpartzelazio proiektua, 3. sektoreko URI 3 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 3. sektoreko URI 3 unitatean. Behin betiko onespena

TAFALLA

Baterako tasazio bidezko desjabetze proiektua, espazio eszenikoaren sarbidearen sistema orokorra, HAPOko AR-1 eremuari atxikia. Hasierako onespena

UTERGA

UO-10 unitatea urbanizatzeko proiektua.
Behin betiko onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Lehendakariaren eskuordetzea, kanpoan izateagatik

BASABURUA-IMOTZ UDAL ELKARTZEA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía