78. ALDIZKARIA - 2002ko ekainaren 28a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

19/2002 FORU LEGEA, ekainaren 21ekoa, helduen hezkuntza arautzen duena.

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

103/2002 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa partez aldatzen duena.

115/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 3koa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendeko helduak euskalduntzeko ikastegiak eta euskararen irakaskuntzarako baliabide zentroa antolatzen dituena.

AKATS ZUZENKETA, martxoaren 25eko 58/2002 Foru Dekretuarena, martxoaren 8ko 85/1993 Foru Dekretuarena eta uztailaren 1eko 265/1996 Foru Dekretuarena. Foru dekretu horien bidez, hurrenez hurren, maiatzaren 8ko 85/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Balio Erantsiaren gaineko Erregelamendua partez aldatu zen, ordainagiriak nola luzatu eta gastu eta kenkariak nola egiaztatu arautu zen eta hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenerako arauak eman ziren.

Agintariak eta Langileak

197/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Maisu-Maistren Kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketarako deialdian hautatutako izangaien puntuazioak egokitu egiten ditu, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuaren 31. artikuluari jarraikiz ezarri duen irizpidea kontuan hartuta. Aipatu deialdia Hezkuntza eta Kultura kontseilariak onetsi zuen, otsailaren 23ko 53/2001 Foru Aginduaren bidez.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko etxezain izateko 31 lanpostu barneko igoera txanda murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesteko, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak 2002ko maiatzaren 20an eman zuen Ebazpenarena.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte langile izateko 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesteko, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak 2002ko ekainaren 3an eman zuen Ebazpenarena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

422/2002 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako Merkataritzako Establezimenduen Errolda" kontratatzeko espedientearen hasiera onesten duena.

583/2002 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza), San Adriángo industrialdeko sarbideak" hobetzeko proiektuari onespen teknikoa eman eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

584/2002 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Lodosan, NA-134 (Ebroko Ardatza) eta NA-129 (Acedo-Lodosa) errepideen arteko gurutzagunea hobetzeko proiektuari" onespen teknikoa eman eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

105/2002 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Industriako zuzendari nagusiak emana, Vianan goi tentsioko argindar instalazioa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa adierazten duena.

688/2002 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko arkitektura eta hirigintza gaietan aholkularitza eta laguntza-lanak kontratatzeko espedienteari hasiera eman eta gastua baimentzen duena.

695/2002 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Multimedia Ikasgelarako, Telematika Laborategirako eta Informatika Geletarako ekipamendu mikroinformatikoa erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

696/2002 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Multimedia Ikasgelarako, Telematika Laborategirako eta Informatika Geletarako ekipamendu mikroinformatikoa erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

705/2002 EBAZPENA, ekainaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ingeniaritza Elektriko eta Elektroniko Sailerako MPEG garraio-fluxuen analizagailua erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

Beste Xedapenak

215/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 10ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Hezkuntza eta Kultura kontseilariaren urtarrilaren 25eko 12/2002 Foru Aginduan ezarritako data eta ordua aldatu eta zenbait irizpide zehazten ditu. Agindu haren bidez, "Ikasketa artistikoak ikastetxe nazional nahiz atzerrikoetan sakontzeko laguntzak" deialdiaren oinarriak onetsi ziren.

117/2002 EBAZPENA, ekainaren 17koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza eta Kultura Departamentuak Prestakuntzarako eta Ikerketa eta Garapenerako (I+D) ematen dituen laguntzen 2002-2003 ikasturteko deialdia egiten duena.

487/2002 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Autopistas de Navarra, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 59/2002).

488/2002 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Hospital San Juan de Dios" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 57/2002).

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

AGUILAR KODESKOA

Aguilar Kodeskoko Udaletxea berritzeko obren esleipena

C A S C A N T E

2002ko ekitaldiko aurrekontua. Hasierako onespena

KODESKO MENDIKATEKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2002ko aurrekontuaren behin betiko onespena

M I L A G R O

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

V I A N A

Salaketen jakinarazpena

ZIZUR NAGUSIA

Plantilla organikoa eta lan eskaintza publikoa aldaturik

I R U Ñ A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

B A R A Ñ A I N

Ordenantzetako aldaketak hasiera batez onetsirik

Barañaingo Lagunak Udal Zerbitzuko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak. Hasiera bateko onespena

M E T A U T E N

2002ko aurrekontua eta plantilla organikoa behin betikoz onetsirik

A T A R R A B I A

Ebazpenen jakinarazpena

Berraztertzeko errekurtsoa ezetsita

A N D O S I L L A

2002ko plantilla organikoa hasiera batez onetsirik

Hasiera batez onetsirik HPOko aldaketa, lurzoru urbanizagarri programatuko unitate bat sortzeari buruzkoa

Hasiera batez onetsirik 2002ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak

Andosillako udal mugapeko landa bide publikoen erabilera arautzen duen Udal Ordenantza hasiera batez onetsirik

A R G U E D A S

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra

2002ko plantilla organikoa

Urbanizazio proiektua hasiera batez onetsirik

A L L O

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batean onetsirik

A I E G I

2002ko aurrekontuko aldaketa

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betikoz onetsirik

B A R G O T A

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

Aurrekontuko aldaketak

2001eko kontuak

I R U Ñ A

E D I K T U A

B E R R I O B E I T I

Artikako Mogotes sektoreko xehetasun azterlana. Hasiera bateko onespena

NAFARROAKO ERREGE BARDEAREN KOMUNITATEA

2002ko plantilla organikoa

Aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak

2002. urteko kanonak eta tasak

L I Z A R R A

Jabari publikoko ondasun baten desafektazioa. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskinaren aldaketa behin betikoz onetsirik

A R B I Z U

Obra lehiaketa publikorako deialdia. Mikel Aingeru eta Akerruntza auzoetako sareak eta kaleetako zoladura berriztatzea

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Iruñerriko hiri garraioaren zerbitzu publikoa arautzeko ordenantza

A B L I T A S

Ablitasko Udalaren eraikuntza eta instalazioen garbiketa kontratatzeko lehiaketa. Akats zuzenketa

O I B A R

7. poligonoko 469. lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

Oibarko Arau Subsidiarioetako UA-14 unitatearen xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Estatutuen aldaketa hasiera batean onetsirik

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia, Vázquez de Mella I.P.ko estalkia berritzeko obrak egiteko

Lehiaketa publikoaren deialdia, Asarta pintorea karrikan lurpeko aparkalekua eraiki eta erabiltzeko kontzesio administratiboa eman beharrez

P I T I L L A S

Aldaketa behin betikoz onetsirik, Pitillasko Udaleko plantilla organikoan eta aurrekontuan

Kirol instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskaleko tarifen aldaketa behin betikoz onetsirik

Pitillasko herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik

A R A N G U R E N

Aldaketak, Aranguren ibarreko Udaleko albiente izateko 3 lanpostu oposizioz betetzeko deialdiko oinarrietan

Z A N G O Z A

Zangozako Udal Planeko AR-1 banaketa eremuko UA-1 + UE-2 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua hasiera batean onetsirik

B E T E L U

Beteluko frontoi estaliaren barne erabilera arautzen duen ordenantzako aldaketa behin betikoz onetsirik

B U R L A T A

Eraikinak zaharberritzeko laguntzen udal ordenantza