91. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

76/2021 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

Azaroaren 27ko 331/2019 Foru Dekretuaren eta azaroaren 25eko 85/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren 2019ko eta 2020ko lan publikoaren eskaintza partzialak, Nafarroako Foru Komunitateko Administraziorako eta haren erakunde autonomoetarako. Dekretu horietan sartu ziren Nafarroako Foruzaingoko 12 eta 45 agente lanpostu.

Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legeak ezartzen du ezen honako hauek izanen direla sartzeko modalitateak: lehiaketa, zeina sistema arrunta baita, berariazko lehiaketa eta izendapen librea. Gauza bera dio Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamenduak, zeina onetsi baitzen martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren bidez. Azkenik, azaroaren 16ko 102/2016 Foru Dekretuaren 6. artikuluak zehazten ditu Nafarroako Foruzaingoko destinoak betetzeko sistemak (foru dekretu haren bidez aldatu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa).

Hori horrela, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren 10. artikuluaren bidez esleituak ditudan eginkizunak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostuak betetzeko deialdia onestea, bete daitezen lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez.

2. Deialdiaren oinarriak onestea, eta agintzea argitara daitezela Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus), deialdiaren fitxan, behar diren ondorioak izan ditzaten.

3. Ebazpen hau eta deialdia jakinaraztea Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileen Kudeaketarako Zerbitzuari, Argibide eta Erregistro Bulegoari eta izendatutako epaimahaikideei, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2021eko martxoaren 31n.–Barneko zuzendari nagusia, Amparo López Antelo.

OINARRIAK

1.–Xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostu batzuk betetzea, funtzionario araubidekoak eta C mailakoak, lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez.

1.2. Lehiaketa eta berariazko lehiaketa honetan, hasiera batean, 60 agente lanpostu iragartzen dira, antolaketa unitate hauei atxikita daudenak:

IKUSKAPEN OROKORRAREN ARLOA

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

3

Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada

Iruña

Lehiaketa

2

Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Bide Segurtasuneko Tuterako Taldea

Tutera

Lehiaketa

1

Tuterako 1. Ekintza taldea

Tutera

Lehiaketa

1

Tuterako atestatuetako taldea

Tutera

Berariazko lehiaketa

1

Polizia Judizialaren Tuterako Taldea

Tutera

Berariazko lehiaketa

2

Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldea

Tafalla

Lehiaketa

1

Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldea

Zangoza

Lehiaketa

1

Herritarren Babeserako eta Arretarako Altsasuko Taldea

Altsasu

Lehiaketa

2

Herritarren Babeserako eta Arretarako Elizondoko Taldea

Elizondo

Lehiaketa

BARNE SEGURTASUNAREN ETA POLIZIA ADMINISTRATIBOAREN ARLOA

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

1

Justiziako Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

Jauregiko Taldea

Iruña

Lehiaketa

2

Parlamentuko Taldea

Iruña

Lehiaketa

2

Ingurumen Ikerketaren Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

2

Ingurumeneko 2. Taldea

Iruña

Lehiaketa

4

Joko eta Ikuskizunen Brigada

Iruña

Lehiaketa

TRAFIKOAREN ETA BIDE SEGURTASUNAREN ARLOA

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

2

Atestatu eta Ikerketa Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Bide Segurtasuneko 3. Taldea

Iruña

Lehiaketa

3

Bide Segurtasuneko 5. Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

Garraio Taldea

Iruña

Lehiaketa

HERRITARREN SEGURTASUNAREN ARLOA

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

3

Txakurren Gidarien Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

3

Agintariak Babesteko Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

2. Ekintza Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

3. Ekintza Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

4. Ekintza Taldea

Iruña

Lehiaketa

2

6. Ekintza Taldea

Iruña

Lehiaketa

2

3. Esku-hartze Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

2

4. Esku-hartze Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Esku-hartze Berezietarako Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

IKERKETA KRIMINALAREN ARLOA

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

1

Osasunaren kontrako Delituen Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Delitu Informatikoen Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

3

Laguntza Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

2

Laborategiko Brigada Kriminalistikoa

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Landa-lanetako Brigada Kriminalistikoa

Tutera

Berariazko lehiaketa

1

Ikerketa Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1.3. Destinoa Bide Segurtasuneko Dibisioko taldeetan eta Bide Segurtasuneko Tuterako Taldean duten lanpostuak lortzeko, beharrezkoa izanen da A motako gidabaimena edukitzea.

Destinoa Ingurumena Babesteko Brigadan eta Tuterako Ingurumeneko Taldean duten lanpostuak lortzeko, beharrezkoa izanen da A2 motako gidabaimena edukitzea.

1.4. Hasiera batean iragarritako lanpostuez gainera, lehiaketa honetan lanpostu bat eskuratzen duten izangaiek hutsik utzitako lanpostuak ere sartuko dira. Ondoriozko lanpostu horiek lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez beteko dira, deialdi honen II. eranskinean ezarritakoaren arabera. Hori dena, galarazi gabe oinarri honen hurrengo apartatuetan ezarritakoa.

1.5. Destinoak adjudikatzeko prozesuan lanpostu hutsak sortzen badira Ikuskapen Orokorraren Arloko Giza Baliabideen Taldean, hiru lanpostu arte, atxikipena aldatuko zaie, eta Herritarren Segurtasunaren Arloko Ekintzak Planifikatzeko Taldera pasatuko dira.

2.–Aplikatu beharreko araudia.

Deialdi hau honako arau hauetan xedatutakoari jarraikiz gauzatuko da: azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legea, Nafarroako Poliziei buruzkoa; Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamendua, martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsia; azaroaren 16ko 102/2016 Foru Dekretuaren 6. artikulua (foru dekretu horren bidez aldatu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen egitura organikoa); azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretua, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeari buruzko Erregelamendua; azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretua, zeinaren bidez arautzen baita euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan, haren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan; eta aplikatzekoa den gainerako araudia.

3.–Betebeharrak.

3.1 Indarra duen araudian xedatutakoaren arabera, deialdi honetan parte hartu ahal izateko, betebehar hauek bete behar dira eskaerak aurkezteko epearen azken egunean eta esleitzen den lanpostuaz jabetzeko orduan:

a) Nafarroako Foru Komunitateko edo haren erakunde autonomoetako langile finkoa izatea eta jardunean egotea.

b) C maila edo taldekoa izatea.

c) Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostu baterako izendatua izatea.

d) A motako gidabaimena edukitzea Bide Segurtasuneko Dibisioko eta Bide Segurtasuneko Taldeetako lanpostuetarako, eta A2 motako gidabaimena edukitzea Ingurumena Babesteko Brigadako eta Tuterako Ingurumeneko Taldeko lanpostuetarako.

3.2. Foruzaingoan berriz sartu direlako behin-behineko atxikipena daukaten funtzionarioak, Foruzaingoan egoera horretan dirauten bitartean, beharturik egonen dira deialdi honetan parte hartzera eta betetzen ahal diren lanpostu huts guztiak eskatzera. Bestela, deialdi honen ondorioz hutsik gelditzen den edozein lanpostutan atxikitzen ahalko dira nahitaez.

3.3. Deialdi honetan, oinarrizko lanpostutik hartzen ahalko dute parte Foruzaingoko antolaketa unitate bateko bitarte baterako buru izateko izendatu diren funtzionarioek, bitarte baterako agente lehen izendatu diren funtzionarioek, edo bietarako izendatu diren funtzionarioek.

3.4. Zerbitzu berezietan, eszedentzia berezian edo lanpostu erreserbarik gabe borondatezko eszedentzian dauden funtzionarioek ere zilegi izanen dute lehiaketan parte hartzea, baldin eta deialdiak eskatzen dituen baldintzak betetzen badituzte; horrela, berriz sartuko dira jarduneko zerbitzuan eta lanpostu bat behin betiko adjudikatuko zaie, baldin lanpostua lortzen badute.

3.5. Euskaraz jakin beharra duten lanpostuak eskatu dituzten izangaiek baldintza hauetako bat bete beharko dute:

–Euskaraz jakin beharra duen lanpostu baten titularra izanik, hortik parte hartzea lehiaketan, betiere bere lanpostuaren euskara maila lortu nahi duen lanpostuarena bezalakoa edo altuagoa bada.

–Euskarazko B2 jakite-maila eskatzen den kasuetan, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko B2 mailaren pareko titulu bat izatea (titulu horien zerrenda jasota dago Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean, 2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 27koan), edo Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan 9 urrats gaindituta izatea, edo horren baliokide den titulua. Euskarazko C1 jakite-maila eskatzen den kasuetan, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C1 mailaren pareko titulu bat izatea (titulu horien zerrenda jasota dago Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean, 2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 27koan), edo horren baliokide den titulua.

3.6. Deialdi honetan parte hartzeak ez du inola ere ekarriko berekin lehiakideek parte hartu aurretik zuten araubide juridikoa aldatzea.

3.7. Lekualdatze-lehiaketa honetan birkokatzeko behin-behineko egoeratik edo birkokatzeko behin betiko egoeratik parte hartzen duten funtzionarioei ekainaren 3ko114/2002 Foru Dekretuak ezartzen duenarekin bat (–foru dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako langileak lanerako ezintasunagatik birkokatzeko prozedura arautu zen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileak eta Hezkuntza eta Kultura Departamentuari atxikitako irakasle ez unibertsitarioak izan ezik–), bakarrik adjudikatzen ahalko zaie, interesdunak aukeratu dituenen artean, berarentzat egokitzat jotzen direnak, Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak aurretik egindako txostenaren arabera, eta txostena egin denean daukan osasun egoera kontuan hartuta.

4.–Ordainsariak.

Deialdi hau dela-eta lekuz aldatzen diren langileek gaur egungo xedapenek esleitzen dizkieten ordainsariak jasoko dituzte.

5.–Eskabideak eta eskaerak: aurkezteko epea eta tokia.

5.1. Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaerak aurkezteko epe hori luzaezina da.

5.2. Deialdian parte hartzeko eskabideak Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira (Karlos III.aren etorbidea 2, atalondoa, 31002 Iruña), foruzain etxeetako erregistroetan edo Nafarroako Gobernuko Erregistroaren beste edozein bulegotan (horien zerrenda argitaratu zen 2015eko 57. eta 103. Nafarroako Aldizkari Ofizialetan, martxoaren 25ekoan eta maiatzaren 29koan), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua jar diezazkioten eskabideari, ziurtatu aurretik.

Halaber, ekainaren 23ko 70/2008 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan aurkeztu beharko da telematika bidez aurkezten den parte hartzeko eskabidea. Erregistro hori Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian dago (www.nafarroa.eus). Kasu horretan, parte hartzeko berariazko eskabidea eta beharrezkoak diren gainerako agiriak aurkezteko, Erregistro Elektroniko Orokorrean artxiboak eransteko aurreikusita dauden formatuetatik edozein erabil daiteke.

5.3. Eskabideak eta eskaerak lotuko zaizkie deialdian argitaratutako ereduei (I. eta II. eranskinak, hurrenez hurren). Ereduak eskuratzen ahal dira Barne Zuzendaritza Nagusian (Karlos III.aren etorbidea 2) eta Foruzain Etxe Nagusian (Sarrigurengo errepidea kalea 1A, Iruña), edo Internet bidez, deialdiaren fitxatik abiatuta, eta argitaratzen den Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Haietan, izangaiek adierazi beharko dute betetzen dituztela eskatzen diren baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epearen azken egunean.

5.4. Eskaeran, zehaztuko dira aukeraturiko destinoak eta lehentasun hurrenkera. Hurrenkera zenbakien bidez adieraziko da: 1 lehentasun handienekoa izanen da, eta horrela, 1etik aurrerako hurrenkeran, lehentasun txikiagoa duten gainerako lanpostuak adieraziko dira. Izangaiak lehenesten dituen destinoak besterik ez ditu adieraziko.

5.5. Baldin destinoa eskatzen bada berariazko lehiaketaren bidez beteko diren unitateetan, izangaiek aurkeztu beharko dituzte merezimenduak baloratzeko egoki iruditzen zaizkien agiri guztiak, eskaerak aurkezteko epearen barrenean, honako hauek izan ezik; izan ere, agiri horiek epaimahaiaren esku jarriko dira:

–Administrazio Publikoetan emandako zerbitzuak: epaimahaiak Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari eskatuko dizkio.

–Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolan egindako ikastaroak: epaimahaiak Eskolari eskatuko dizkio.

Orobat, ez da beharrezkoa izanen berriz aurkeztea jada aurkeztutako merezimenduak, aurkeztu direnak Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdian, baldin bueltan jaso ez badira. Kasu horretan, aukera hori hautatzen dutenek parte hartzeko eskabidean adierazi beharko dute aipatutako deialdian jada aurkeztutako merezimenduetara jo behar dela.

Aski izanen da merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

6.–Onartuen behin-behineko zerrenda, erreklamazioak eta behin betiko zerrenda.

6.1. Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Barneko zuzendari nagusiak onetsiko du onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, eta aginduko du argitara dadila Foruzaingoak Iruñean duen bulego nagusiko iragarki-taulan, baita deialdiaren fitxan ere, zeina argitaratuko baita Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus), ohartaraziz ezen baztertuek erreklamazioak egiten ahal dituztela, eta, akatsik egin badute, haiek zuzendu, argitaratu eta biharamunetik hasita hurrengo hamar egun naturaleko epean. Epe horretan, eta horretan bakarrik, izangaiek eskatu dituzten lanpostuei uko egiten ahal diete, baldin eta Barne Zuzendaritza Nagusiari igorritako idazki batean hala adierazten badute. Idazki hori aurkeztuko da 5. oinarriko lehen paragrafoan xedatutakoarekin bat.

Oinarri honetan erreklamazioak aurkezteko aipatzen den epea bukatu ondoren, ez da onartuko uko egiteko eskaerarik.

6.2. Erreklamazioak aurkezteko epea igaro ondoren eta haien gaineko ebazpenak emanik, Barneko zuzendari nagusiak onetsiko du onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, eta aginduko du argitara dadila Foruzaingoak Iruñean duen bulego nagusiko iragarki-taulan. Deialdiaren fitxan ere argitaratuko da, zeina jendaurrean jarriko baita Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus).

6.3. Ezarritako epean eskaerarik aurkezten ez bada, Barneko zuzendari nagusiak deialdia bete gabe utzi dela deklaratzeko ebazpena emanen du. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

7.–Merezimenduen balorazioa, proba fisikoak, proba teoriko-praktikoa eta proba psikoteknikoak, berariazko lehiaketaren bidez beteko diren lanpostuetarako.

a) Merezimenduen balorazioa:

Interesdunek aurkezten dituzten merezimenduak III. eranskinean ezarritakoari jarraikiz baloratuko dira, eta haien gehieneko balorazioa 41 puntukoa izanen da, euskara kontatu gabe.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

b) Proba fisikoak:

Destinoa Agintariak Babesteko Taldean eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze Taldeetan eskatzen dutenek IV. eranskinean azaltzen diren proba fisikoak egin beharko dituzte. Proba horien gutxieneko balorazioa 0 puntukoa izanen da, eta gehienekoa, 20 puntukoa.

Destinoa Esku-Hartze Berezietarako Taldean eskatzen dutenek IV. eranskinean azaltzen diren proba fisikoak egin beharko dituzte. Proba horien gutxieneko balorazioa 0 puntukoa izanen da, eta gehienekoa, 25 puntukoa.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

c) Proba teoriko-praktikoa:

Galdera sorta bat izanen da; galdera bakoitzean hiru erantzun eskainiko dira, baina bat bakarra izanen da zuzena. Ongi erantzuten den galdera bakoitzari emanen zaion puntuazioa ateratzeko, eragiketa hau eginen da: proba honetarako finkatutako gehieneko puntuazioa zati epaimahaiak egiten dituen galderen kopurua. Oker erantzuten den galdera bakoitzagatik puntuak kenduko dira, hain zuzen ere ongi erantzuten den galdera bakoitzari ematen zaizkion puntuen erdiak.

Agintariak Babesteko Brigadarako eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze Taldeetarako, proba hau 0 puntutik 30era bitarte baloratuko da.

Esku-hartze Berezietarako Taldea aukeratzen dutenen kasuan, proba hau 0 puntutik 25era bitarte baloratuko da.

Berariazko lehiaketaren bidez beteko diren gainerako destinoetako lanpostuen kasuan, proba hau 0 puntutik 50era bitarte baloratuko da.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

Gaiei buruzko gai-zerrendak eta/edo bibliografia interesdunen eskura jarriko dira Nafarroako Foruzaingoko Foruzainen Atarian.

d) Proba psikoteknikoak:

Proba psikoteknikoetan 0 eta 20 puntu bitarte emanen dira.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Psikologia Aplikatuaren Atalak eginen ditu proba psikoteknikoak, edo atal horrek izendatzen dituen profesionalek. Atal horrek ematen duen balorazioa loteslea izanen da deialdiko epaimahaiarentzat.

Barne Zuzendaritza Nagusiak onetsiko ditu destino bakoitzerako behar diren eskakizunak.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte probaren berrikuspena eskatzeko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik. Berrikuspena eginda, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

e) Arau komunak:

Proba fisiko eta/edo proba teoriko-praktiko eta/edo proba psikotekniko guztiak egiten ez dituzten izangaiek, deialdiaren arabera egin behar diren lanpostuetan, ez dute unitate horietako lanposturik eskuratuko berariazko lehiaketaren bidez.

Probak ez dira baztertzaileak izanen; kalifikazioa emateko baizik ez dira hartuko.

8.–Berariazko lehiaketaren bidezko lanpostuen esleipena.

8.1. Merezimenduen balorazioaren eta proba fisikoen emaitzak eta, halakorik bada, proba teoriko-praktikoan eta proba psikoteknikoetan ateratzen dena batuta puntuaziorik altuena lortzen duen izangaiari esleituko zaio lanpostua.

8.2. Izangaien azken puntuazioan puntu-berdinketa gertatzen bada, irizpide hauek erabiliko dira berdinketa hausteko:

a) Proba teoriko-praktikoetan lortutako puntuaziorik hoberena.

b) Proba psikoteknikoan lortutako puntuaziorik hoberena.

c) Antzinatasunik handiena agente-enpleguan.

d) Agente-enpleguan sartzeko deialdian lortutako izangai-ordena.

8.3. Izangai bakar bat ere aurkezten ez bada proba fisikoak egitera eta, hala badagokio, proba teoriko-praktikoa eta/edo proba psikoteknikoak egitera, lanpostuak hutsik geldituko dira.

9.–Lehiaketa bidezko lanpostuen esleipena.

9.1. Lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak, aurrena, hurrengo paragrafoan xedatutakoaren arabera lehentasuna dutenei esleituko zaizkie, eta gero, Nafarroako Foruzaingoaren maila-zerrendaren barrenean duten tokiaren arabera.

9.2. Lanpostuak lehiaketa bidez betetzeko lehentasunezko eskubideak erabiltzeko, jarraituko zaio martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren 17. artikuluari (foru dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamendua).

9.3. Foruzaingoko buruak Nafarroako Foruzaingoaren maila-zerrenda igorriko dio kalifikazio epaimahaiari, adierazita maiatzaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren 18. artikuluan aipatzen diren datuak. Datu horiek gaurkoturik beharko dute epaimahaia lehiaketa honen xede diren lanpostuak banatzeko biltzen denerako.

10.–Lanpostuak adjudikatzeko itzuliak.

Deialdiaren xedeko lanpostuak eta lehiaketaren ondoriozkoak adjudikatzeko, izangaiekin behar adina itzuli oso eginen dira, eskaeretan destinoa aukeratzeko adierazitako lehentasun hurrenkeraren arabera.

11.–Epaimahaiaren osaera.

11.1. Honako hauek osatuko dute lehiaketako kalifikazio epaimahaia:

–Epaimahaiko burua: Eugenio Ros Fernández jauna, Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Taldeko inspektore burua.

Ordezkoa: Rafael Murillo Echarte jauna, Laborategiko Brigada Kriminalistikoko inspektore burua.

–Epaimahaikidea: Javier Díaz Arricivita jauna, Pertsonen kontrako Delituen Brigadako inspektore burua.

Ordezkoa: Cristina Eseverri Soto andrea, Laguntza Brigadako inspektore burua.

–Epaimahaikidea: Miguel Ruiz Marfany jauna, Delitu Ekonomikoen eta Ondarearen kontrako Delituen Brigadako inspektore burua.

Ordezkoa: Miguel Angel Vicente Jaurrieta jauna, Esku hartzeko Dibisioko inspektore burua.

–Epaimahaikidea: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langileen Batzordeak izendatu beharrekoa.

Ordezkoa: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langileen Batzordeak izendatu beharrekoa.

–Epaimahaikide-idazkaria: Pilar Zapico Revuelta andrea, Barne Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendaria.

Ordezkoa: Olga López Vera andrea, Barne Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

11.2. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu eta ondoko bost egunean osatu beharko da epaimahaia.

11.3. Administrazio prozeduraren arauetan parte ez hartzeko aipaturiko arrazoiren bat gertatzen denean, epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta horren berri eman deialdia egin duen organoari. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

11.4. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, baldin epaimahaiburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, bertan ez badira, eta, gutxienez ere, kideen gehiengoa. Epaimahaia eratua denean, epaimahaiburua eta idazkaria ordezteko, jarraikiko zaio 11/2019 Foru Legearen 21. eta 22. artikuluetan ezarritakoari (foru lege horren bidez jorratu ziren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta Foru-sektore publiko instituzionala).

11.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.

11.6. Epaimahaiak aholkulari espezialisten laguntza izan dezake. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

11.7. Epaimahaiaren ebazpenak lotesleak izanen dira Administrazioarentzat. Hala ere, Administrazioak irregulartasunik atzemanez gero, prozesua berraztertzen ahal du. Kasu horretan, irregulartasunak ukituriko tramite guztiak berriz egin beharko dira.

12.–Lanpostuen behin-behineko eta behin betiko adjudikazioa.

12.1. Merezimenduen eta, kasua bada, egin beharreko proben balorazioa eginda, epaimahaiak behar diren lanpostuak behin-behinekoz esleitzeko proposamen bat prestatuko du, zeina argitaratuko baita deialdiaren fitxan eta Foruzaingoak Iruñeko bulego nagusian duen iragarki-taulan.

12.2. Lanpostuak behin-behinekoz adjudikatzeko proposamena argitaratzen denetik hiru egun balioduneko epea izanen da interesdunek egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkezteko. Epe hori bukaturik, epaimahaiak alegazioak ebatziko ditu, eta behin betiko proposamena igorriko dio deialdia egin duen organoari, ebatz dezan.

12.3. Deialdia egin duen organoak behar diren adjudikazioak egin eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, honako hauek adieraziz: foruzainaren zenbakia, adjudikatutako lanpostua eta atxikitako antolaketa unitatea.

13.–Lanpostuaren jabetza hartzea.

13.1. Lanpostuak behin betiko atxikitzeko ebazpenean organo deitzaileak zehazten duen egunean jabetu beharko dute adjudikatutako lanpostuez lehiatzaileek.

13.2. Nafarroako Foruzaingoko antolaketa unitate bateko bitarte baterako buru, bitarte baterako agente lehen edo bietarako izendatu diren funtzionarioek, baldin oinarrizko beste lanpostu bat adjudikatzen bazaio eta horretaz jabetuz gero, bitarte baterako lanpostuak utzi beharko dituzte ezinbestean.

14.–Argitalpenak eta errekurtsoak.

14.1. Epaimahaiaren egintzak eta ebazpenak argitaratuko dira deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

14.2. Epaimahaiak ematen dituen egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Barneko zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik.

14.3. Deialdiaren, oinarrien eta oinarriak aplikatzeko egintzen kontra, kalifikazio epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

14.4. Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

I. ERANSKINA

Eskabidea (PDFa).

II. ERANSKINA

Agenteen mendekotasun funtzionala 2021ean (PDFa).

III. ERANSKINA

Berariazko lehiaketaren bidez eskuratu beharreko lanpostuetan aplikatuko den merezimendu baremoa

A) Egindako zerbitzuak: gehienez ere 15 puntu.

1. Nafarroako polizia kidegoetan, lanpostu finkoan, egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,75 puntu.

2. Administrazio publiko baten bestelako segurtasun indar eta kidegoetan, lanpostu finkoan, egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,25 puntu.

3. Edozein administrazio publikotan, polizia kidegoetakoak ez diren lanpostuetan egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,10 puntu.

Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

Lanaldi partzialean egindako zerbitzuen kasuan, behar den zatia kenduko da.

Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

Funtzionarioa zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan aritu bada, aldi horietako zerbitzuak kontatzeari begira, egoera horietan sartzean zeukan lanpostuan egin izan balitu bezala kontatuko dira.

B) Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, irakaskuntza eta ikerketa, esparru polizialarekin ikusteko badute: gehienez ere 10 puntu.

Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako prestakuntza jardueretan parte hartzea: 0,01 puntu eskola-ordu bakoitzeko.

Baloratu beharreko prestakuntza ekintzetan, eskola-orduen zatikiak hainbanatuko dira.

Eskola-orduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bateko balorazioa emanen zaie (10 ordu).

Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituko balorazioa emanen zaie.

Erakunde antolatzaileari buruzko beharkizunak betetzen ez badituzte ere, Administrazioak agindurik edo oniritzirik eginak diren prestakuntza ekintzetan parte hartzea puntuazio berarekin baloratuko da. Horien artean, espresuki, sindikatuek Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Itunen barruan antolatuak sartuko dira. Hori dena frogatu egin beharko dute izangaiek.

Oharrak B) atalerako:

–Ez dira puntuatuko deialdiko lanpostua lortzeko baldintza diren ikastaroak (Sarbiderako Oinarrizko Ikastaroa eta haren zatiak).

–Ez dira puntuatuko birziklatze ikastaroak, jasotako prestakuntza baten berrikuspena baitira; hortaz, hura baloratzeak esan nahiko luke prestakuntza bat bitan baloratzea.

C) Titulazio eta espezialitate akademikoak: gehienez ere 7,5 puntu.

Lizentzia/Gradua: 3,50 puntu.

Diplomatura: 2,50 puntu.

Masterra/Graduondokoa: 1,80 puntu.

LH II/Goi mailako teknikaria: 1,00 puntu.

Merezimendu gisa alegatu eta baremoaren barrenean berariazko balorazioa duten titulu akademikoak lortzeko beharrezkoak diren titulu apalagoak ez dira baloratuko.

Atal honetan baloratuko dira azaldutako titulazioen baliokide direnak, betiere baliokidetasun hori bada ondorio guztietarako, eta behar bezala frogatu bada.

D) Esker-sariak eta beste merezimendu batzuk: gehienez ere 2,5 puntu.

1. Zerbitzu Goraipagarrien Plakagatik: 1,50 puntu.

2. Zerbitzu Goraipagarrien Dominagatik: 1,25 puntu.

3. Jendaurreko esker onagatik: 0,50 puntu.

4. Esker on pribatuagatik: 0,25 puntu.

Soilik baloratuko dira abenduaren 29ko 718/2003 Foru Dekretuan xedatuarekin bat emandako sariak (foru dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako Polizia Kidegoetako Langileen Erregelamendua), sariak bat datozenean hartan azaldutakoekin.

E) Hizkuntzak jakiteagatik erantsi puntuazioa: gehienez ere 10,10 puntu.

1. Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik (Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik): 2 puntu, gehienez, hizkuntza horietako bakoitzeko.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko maila bakoitzeko eman beharreko puntuazioak honako hauek dira: A1: 0,40 puntu, A2: 0,80 puntu, B1: 1,20 puntu, B2: 1,60 puntu, eta C1: 2 puntu; edo titulu baliokideak.

2. Elebidunak ez diren lanpostuetan, euskaraz jakiteagatiko puntuazio osagarria irizpide hauen arabera gehituko da:

A) Destinoa eremu euskaldunean duten lanpostuak: gehienez ere 4,10 puntu.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C1 mailaren pareko ezagutza-maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiria duenari baloraziorik handiena emanen zaio.

Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/5 jasoko da; A2 maila izanez gero, 2/5; B1 maila izanez gero, 3/5; eta, B2 maila izanez gero, 4/5.

Euskara merezimendu gisa baloratzerakoan, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzagatik, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/12 emanen da.

IV. ERANSKINA

Agintariak Babesteko Brigadan eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze Taldeetan sartzeko proba fisikoak

A) Erresistentzia-proba (Course Navette-ren testa).

Egiteko modua: izangaiek 20 metroko luzera duen joan-etorriko ibilbidea egin behar dute ahalik eta denbora luzeenean, zinta magnetofoniko batez emandako seinale akustikoen bidez markatutako erritmoari jarraikiz. Izangaiek, seinalea entzutearekin batera, ibilbidearen bi muturrak seinalatzen dituzten marrak zapaldu beharko dituzte, lehenik bat eta gero bestea. Hortaz, izangai guztiek erritmo berean egin beharko dute lasterketa, eta ez da onartuko inork lasterketaren erritmoa gainditzea. Buelta emanen da oin baten gainean bermatuz eta marra zapalduz. Zintak tarte erregularretan emanen du soinua. Probaren hasieran abiadura motela izanen da, baina gero eta azkarragoa izanen da. Izangaiek saio bakarra izanen dute proba hau egiteko.

Testaren helburua da zinta magnetofonikoak markatzen duen erritmoari eustea eskatzen diren tarteak bete arte. Izangaia seinalea entzun baino lehentxeago abiatzen bada, behin baino gehiagotan, abisu bat emanen zaio. Izangaia seinalea baino lehen ateratzen bada eta metro bateko tartetik haratago joan bada, probari bukaera emanen zaio besterik gabe.

Izangai bakoitzaren proba bukatuko da une honetan (eta ordura arte egin dituen tarteak kontatutako dira).

Hona hemen izangaiak kanporatzeko arrazoiak:

–Izangaia gelditzea, salbu eta soilik une batez gelditzen bada 20 metroko marraren gainean pibotatzen ari denean, seinale akustikoaren zain.

–Izangaia bere kaletik ateratzea.

–Izangaiak ibilbide oso bat bukatzeko dagoen muturreko marra ez zapaltzea.

–Seinale akustikoa entzuten denean, izangaia ez iristea 20 metroko marratik metro bateko eremura.

–Izangaiak hiru aldiz jarraian ez iristea muturreko marra zapaltzera seinale akustikoak agintzen dionean. Marratik metro bateko marjinan egotea onartuko da, seinaleak jotzen duen unean. Segurtasun metroaren barruan egonda, izangaiak ez badu marra zapaltzen seinale akustikoak jo baino lehen, izangaiari abisu bat emanen zaio, kontrolatzailearen ezker-eskuin jarriko den kono baten bidez. Abisu hori kendu eginen zaio baldin eta lortzen badu 20 metroko beste marra ukitzea seinale akustikoak jotzean; hala ez bada, bigarren abisua jasoko du. Bi abisu dituela, izangaia 20 metroko beste marrara iristen bada seinale akustikoarekin batera, bi abisuak kenduko zaizkio; garaiz iristen ez bada, berriz, hirugarren abisua emanen zaio, eta proba bukatutzat hartuko da.

Puntuazioa: izangai bakoitzak proba bukatzen duen arte pasatako denbora-tarteen araberakoa izanen da (tarte bakoitza minutu batekoa da gutxi gorabehera), ondoko eskala honi jarraikiz:

ALDIAK

GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

OHARRA

9 baino gutxiago

7,5 baino gutxiago

0

9

7

1

9,5

7,5

2

10

8

3

10,5

8,5

4

11

9

5

11,5

9,5

6

12

10

7

12,5

10,5

8

13

11

9

13,5

11,5

10

Bankuko press-a, edo pisua jasotzeko proba, 36 kg gizonezkoentzat eta 18 kg emakumezkoentzat.

Deskribapena: banku batean, ahoz gorako etzaneran, izangaiak 25 aldiz altxatu beharko du pisu bat minutu batean: 36 kg gizonek, eta 18 kg emakumeek. Bi eskuekin goratuko du pisua, barrari ahurraz heldu eta hatzak itxirik (eskuen arteko distantzia 80 cm izanen da gehienez, barrarekin kontaktuan dauden hatz erakusleen arteko tartea neurtuta). Ariketa honela eginen da: hasieran barrak bularra ukitzen du, ukondoak flexionaturik, eta gero ukondoak erabat luzatzen dira bertikalean jarri arte. Izangaiek saio bakarra izanen dute proba hau egiteko.

Ariketa hau egiteko 60 segundo emanen dira gehienez. Izangaiak deialdian ezarritako moduan bukatzen ahal du ariketa, eta ordura arte egiazki egindako altxaldi baliodunen kopurua kontatuko da puntuaziorako.

Ariketaren hasieran ukondoak flexionatuak egonen dira, eta barrak bularra ukituko du. Ariketak irauten duen denbora guzti-guztian, oinek lurzorua ukitzen egon beharko dute.

Ukondoak erabat luzatu ezean edo ukondoen flexio bakoitzean barrarekin bularra ukitu ezean, jasoaldia baliogabetuko da, eta, beraz, ez da kontatuko.

Kasu hauetan, ariketa bukatutzat emanen da:

–Oin batek edo biek lurzorua ukitzeari uzten badiote.

–Izangaiak, ukondoak flexionaturik dituela, ariketa gelditzen badu barra bularrean bermatuz.

Puntuazioa: egindako errepikapenen araberakoa izanen da, eskala honi jarraikiz:

36 KG GIZONEZKOENTZAT / 18 KG EMAKUMEZKOENTZAT

GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

OHARRA

25 baino gutxiago

25 baino gutxiago

0

25 - 30 artean

25 - 28 artean

1

31 - 35 artean

29 - 32 artean

2

36 - 40 artean

33 - 36 artean

3

41 - 45 artean

37 - 40 artean

4

46 - 50 artean

41 - 44 artean

5

51 - 55 artean

45 - 48 artean

6

56 - 60 artean

49 - 52 artean

7

61 - 65 artean

53 - 56 artean

8

66 - 70 artean

57 - 60 artean

9

71 edo gehiago

61 edo gehiago

10

PROBA FISIKOAK

Esku-hartze Berezietarako Taldea

Erresistentzia aerobikoa: 3.000 metro lauak.

Taula honen arabera baloratuko da:

DENBORA, MINUTU ETA SEGUNDOTAN

(Gizonezkoak)

DENBORA, MINUTU ETA SEGUNDOTAN

(Emakumezkoak)

OHARRA

12,56 baino gehiago

13,16 baino gehiago

0

12,46 - 12,55 artean

13,06 - 13,15 artean

1,25

12,36 - 12,45 artean

12,56 - 13,05 artean

1,60

12,26 - 12,35 artean

12,46 - 12,55 artean

2,65

12,16 - 12,25 artean

12,36 - 12,45 artean

2,80

12,01 -12,15 artean

12,26 - 12,35 artean

3.15

11,51 - 12,00 artean

12,16 - 12,25 artean

3,75

11,41 - 11,50 artean

12,01 -12,15 artean

4.10

11,31 - 11,40 artean

11,51 - 12,00 artean

4.45

11,21 - 11,30 artean

11,41 - 11,50 artean

4.80

11,11 - 11,20 artean

11,31 - 11,40 artean

5.15

11,01 - 11,10 artean

11,21 - 11,30 artean

5.75

11.00 baino gutxiago

11.20 baino gutxiago

6.25

Abiadura: 50 metro bultzadarekin.

Taula honen arabera baloratuko da:

DENBORA SEGUNDO ETA EHUNEKOTAN

(Gizonezkoak)

DENBORA SEGUNDO ETA EHUNEKOTAN

(Emakumezkoak)

OHARRA

7,11 edo gehiago

7,31 edo gehiago

0

7,01 - 7,1 artean

7,21 - 7,30 artean

1.25

6,91 - 7,0 artean

7,11 - 7,20 artean

1.875

6,81 - 6,9 artean

7,01 - 7,10 artean

2.5

6,71 - 6,8 artean

6,91 - 7,00 artean

3.125

6,61 - 6,7 artean

6,81 - 6,9 artean

3.75

6,51 - 6,6 artean

6,71 - 6,8 artean

4.375

6,41 - 6,5 artean

6,61 - 6,7 artean

5

6,31 - 6,4 artean

6,51 - 6,6 artean

5.625

6,3 edo gutxiago

6,5 edo gutxiago

6.25

Goi-atalaren indarra: dominada.

Barrari eskuekin eutsita, esku-ahurrak aurrera begira (eskuen arteko distantzia 85 cm izanen da gehienez, barrarekin kontaktuan dauden hatz erakusleen arteko tartea neurtuta). Proba hasten da besoak erabat luzatuta izanik, eta, gero, besoen flexioa egiten da, kokotsa barraren gainetik eramanda. Jaitsieran besoak erabat luzatuko dira. Bi saio. Zangoen posizioa berbera izanen da izangai guztientzat; barraren altueraren arabera zehaztuko da, halako moduz non izangai bakar batek ere ezin izanen baitu zorua ukitu. Dominada egitean, gorputzak jarrera finkoa izanen du, eta debeku dira balantzak eta tiraldiak.

Taula honen arabera baloratuko da:

ERREPIKAPENAK

(Gizonezkoak)

ERREPIKAPENAK

(Emakumezkoak)

OHARRA

9 edo gutxiago

7 edo gutxiago

0

10

8

1,25

11

9

1,58

12

10

1,92

13

11

2,25

14

12

2,58

15

13

2,92

16

14

3,25

17

15

3,58

18

16

3,92

19

17

4,25

20

18

4,58

21

19

4,92

22

20

5,25

23

21

5,58

24

22

5,92

25

23

6,25

Behe-atalaren potentzia: Jauzi bertikala, oinak elkartuta.

Paretaren ondoan jarrita, oinak zoruan osoki bermaturik eta zangoak flexionatuta, jauzi egiten da ahalik gorena, pareta markatuz jauziaren punturik gorenean, klariona hatzen artean. Aldez aurretik zutik eta paretaren ondoan, pareta markatu eginen da, klariona hatzen artean eta besoa ahalik eta gehien luzatuz.

Bi saio izanen dira.

Taula honen arabera baloratuko da:

ZENTIMETROAK

(Gizonezkoak)

ZENTIMETROAK

(Emakumezkoak)

OHARRA

49 edo gutxiago

45 edo gutxiago

0

50

46

1

51

47

1,33

52

48

1,66

53

49

1,98

54

50

2,31

55

51

2,64

56

52

2,97

57

53

3,30

58

54

3,62

59

55

3,95

60

56

4,28

61

57

4,61

62

58

4,94

63

59

5,26

64

60

5,59

65

61

5,92

66 edo gehiago

62 edo gehiago

6,25

V. ERANSKINA

Gai-zerrendak

Gaiei buruzko gai-zerrendak eta/edo bibliografia interesdunen eskura jarriko dira Nafarroako Foruzaingoko Foruzainen Atarian.

Barne Araubideko Brigada.

1. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa (2., 3., 4., 6. eta 7. artikuluak).

2. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa (70. artikulua).

718/2003 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Polizia Kidegoetako Langileen Erregelamendua (V. titulua. Ohoreak eta eskersariak).

23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa: VIII. kapitulua. Diziplina araubidea.

3. gaia.–Polizia judiziala (Prozedura Kriminalaren Legearen III. titulua).

4. gaia.–Administrazio Publikoaren kontrako delituak (Zigor Kodearen XIX. titulua).

5. gaia.–72/2016 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duena (III. titulua. Foruzaingoaren funtzionamendua).

6. gaia.–79/2016 Foru Dekretua, II. kapitulua: lanaldiak eta ordutegiak. Foruzaingoko buruaren 2016-004 Jarraibidea, Foruzaingoaren lanaldi eta ordainsarien Erregelamendua onesten duen 79/2016 Foru Dekretuaren aplikazioari buruzkoa.

7. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa: II. kapitulua. Eskubideak eta betebeharrak.

IKUSKAPEN OROKORREKO ARLOA

Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldea.

1. gaia.–170/2016 Foru Agindua, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita Ikuskapen Orokorraren Arloaren egitura organikoa (6. artikulua). 210. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 31n.

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2016/210/0/

2. gaia.–Foruzaingoaren lan prozesu normalizatuak: 2014/002: Barneko komunikazioa. 2b gaia: Barne komunikazioko bideen ezagutza eta erabilera.

3. gaia.–Komunikazio Zerbitzuaren eta Foruzaingoaren arteko komunikazio protokoloa (GCPC).

4. gaia.–Sare sozialak Foruzaingoan: Twitter, Instagram, Facebook eta YouTube/Vimeo aplikazioetako kontuen erabilera.

5. gaia.–Hedabideak Nafarroan eta Foruzaingoarekin duten harremana.

6. gaia.–11/2012 Foru Legea, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa: I. titulua (xedapen orokorrak) eta IV. titulua (herritarren parte-hartzea eta elkarlana).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314

Prestakuntza Taldea.

1. gaia.–2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasuneko Indar eta Kidegoei buruzkoa. II. kapitulua: Esku hartzeko oinarrizko printzipioak. III. kapitulua: Estatutupeko xedapen amankomunak (6. artikulua).

2. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa.

Jarduketa printzipioak (3. artikulua).

Nafarroako Polizietako Langileen Estatutua. IV. titulua. I. kapitulua:

–1. atala: xedapen orokorrak.

–2. atala: Nafarroako Polizietako langile izaera eskuratzea eta galtzea.

–3. atala: Langileen hautaketa.

–4. atala: Prestakuntza.

3. gaia.–113/2005 Foru Dekretua, irailaren 12koa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren Erregelamendua.

IV. kapitulua: Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolako langileak.

V. kapitulua: Prestakuntza.

–1. atala: Definizioa eta plangintza.

–2. atala: Ikastaroen antolaketa.

–3. atala: Ikastaroen organoak.

–4. atala: Ikastaroen garapena eta ebaluazioa.

VI. kapitulua: Ikasleen araubidea.

4. gaia.–137/1993 Errege Dekretua: Armen erregelamendua.

Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigada.

1. gaia.–Datuen babesari buruzko legedia.

–2016/680 (EB) Zuzentaraua, datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa, arau-hauste penalei dagokienez. Artikuluak: 1etik 18ra, biak barne.

–3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, artikuluak: 1etik 18ra, biak barne.

2. gaia.–Euskarri lanak, operazioak eta monitorizazioa (Erabiltzaileari Laguntzeko Zentroa, lehen maila):

–Mahaigainerako sistema eragileak: Windows 10.

–Ofimatika paketeak: Office 2016, OpenOffice.

–Posta elektronikoko programak: Outlook 2016.

–Interneteko nabigatzaileak: Microsoft Edge 84.0.522.52 bertsioa. Firefox 78.8.0 eta Google Chrome 89.0.4389.90 bertsioa.

–Urruneko administrazioa Dameware bitartez.

–Estazioak zifratzeko softwarea: McAfee Endpoint Encryption.

–Antimalware softwarea: Panda Adaptive Defense 360.

–Lanpostuen birtualizaziorako sofwarea. Vmware desktop eta VirtualPC.

3. gaia.–Foruzaingoak eskura dituen informazio sistemak:

–Shengen informazio sistema-Zitazioen datu base nazionala (SIS-BDSN).

–Identifikatzeko Sistema Automatikoa (SAID).

–Konpentsazio Zentroa (CdC).

–Desagertutako pertsonei eta identifikatu gabeko giza gorpu eta gorpuzkiei buruzko informazio sistema (PDyRH).

–Hotelen datu basea.

–Osoko segimendurako sistema genero-indarkeria kasuetarako (VIOGENVdG).

–Alerta goiztiarreko sistema (SAT–EWS).

–Ibilgailuei eta haien jabeei buruzko informazioa eskuratzeko bidea (EUCARIS).

–Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren informazio sistemak: Kanpoko erabiltzaileen sarbide telematikoa (ATEX).

–Trafiko istripuak: Informazioaren bilketa eta analisia (ARENA).

–SIRENE aplikazioa. Nazioarteko polizia-elkarlanerako komunikazioen modulua.

Krimen antolatuaren kontrako Inteligentzia Zentroko Ikerketen Koordinazio Sistema (SRI-CICO).

–Polizia sarea. DNAren datu base nazionala (CODIS).

BARNE SEGURTASUNAREN ETA
POLIZIA ADMINISTRATIBOAREN ARLOA

Segurtasun Pribatuaren eta Sistemen Taldea.

1. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

2. gaia.–4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, Segurtasun indarrek eta kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruzkoa.

3. gaia.–5/2014 Legea, apirilaren 4koa, Segurtasun Pribatuari buruzkoa. Atariko titulua: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. III. titulua: Segurtasun pribatuaren langileak: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. II. kapitulua. Segurtasun pribatuaren eginkizunak. IV. titulua. Segurtasun zerbitzu eta neurriak: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. II. kapitulua. Segurtasun pribatuko enpresen zerbitzuak. IV. kapitulua. Segurtasun pribatuko neurriak.

4. gaia.–INT/316/2011 agindua, otsailaren 1ekoa, alarma-sistemen funtzionamenduari buruzkoa, segurtasun pribatuaren arloan.

5. gaia.–1/2006 Jarraibidea, 2006ko azaroaren 8koa, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoarena, norberaren datuen tratamenduari buruzkoa, kamera edo bideokamera sistemen bidez zaintzeko asmoz egiten denean.

6. gaia.–Lan prozesu normalizatuak. 1) PNT 2010-004, 2014ko ekainaren 18an aldatua, telebista-zirkuitu itxietako irudiak eskatzeari buruzkoa. 2) PNT 2015-001, hurbilpen-txartelen aktibazioari eta sarbide mailei buruzkoa.

Ingurumen Ikerketaren Taldea.

1. gaia.–10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena.

2. gaia.–Baso-suteak ikertzea.

3. gaia.–2/1993 Foru Legea, martxoaren 5ekoa, Basa Fauna eta Haren Habitatak Babestu eta Kudeatzeari buruzkoa.

4. gaia.–19/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Lagun egiteko animaliak Nafarroan babesteari buruzkoa.

5. gaia.–50/1999 Legea, abenduaren 23koa, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa.

6. gaia.–287/2002 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena.

7. gaia.–Ingurumenaren eta Hirigintzaren Fiskaltzaren jarraibideak, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak ez kontrolatzeari buruzkoak.

8. gaia.–Basa espezieen trafikoari buruzko nazioarteko hitzarmena.

TRAFIKO ETA BIDE SEGURTASUNAREN ARLOA

Bide Hezkuntzako Taldea.

1. gaia.–Bide Segurtasunari buruzko Legea.

2. gaia.–Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra.

3. gaia.–Ibilgailuei buruzko Erregelamendua.

4. gaia.–2013-2020 aldirako Nafarroako Bide Segurtasunerako Estrategia. Iturria: www.nafarroa.eus.

5. gaia.–Bide-hezkuntzaren tratamendu historikoa. Iturria: DGT.

Ibilgailuetako Delinkuentziaren Taldea.

1. gaia.–Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/126/EE zuzentaraua, 2006ko abenduaren 20koa, gidatzeko baimenari buruzkoa.

2. gaia.–Atzerriko gidabaimenak dituzten gidariak.

3. gaia.–Jarduketak ibilgailuekin.

4. gaia.–Polizia Judiziala.

Atestatuen Brigada eta Tuterako Atestatu Taldea.

1. gaia.–Sarrera.

2. gaia.–Trafiko-istripuak.

3. gaia.–Bide-segurtasunaren kontrako delituen instrukzioa.

–Delituak.

–Atxilotuaren eskubideak.

4. gaia.–Lan-istripuak.

HERRITARREN SEGURTASUNAREN ALORRA

Txakurren Gidarien Taldea.

173/2016 Foru Agindua, urriaren 11koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita Nafarroako Foruzaingoko Herritarren Segurtasunaren Arloaren egitura organikoa. 1 eta 8. artikuluak.

1. gaia.–Txakurra: jatorriak, historia eta erabiltzeko aukerak.

 • 1. gaia.–Txakurraren jatorria. Txakur arrazak.
 • 6. gaia.–Espezialitateko txakurrak.
 • 8. gaia.–Lanerako txakurra aukeratzea.

2. kapitulua.–Txakurra heztearen oinarriak.

 • 1. gaia.–Senak. Estimuluak. Bulkadak. Heltzea. Indargarria. Zigorra. Memoria.
 • 2. gaia.–Txakurraren portaera.
 • 3. gaia.–Txakurraren ikaskuntza. Heziketari aplikatutako kontzeptuak eta motak.
 • 6. gaia.–Segurtasun prozedurak txakurrak erabiltzean.
 • 7. gaia.–Txakurren gidaria.

3. gaia.–Espezialitateko txakurren heziketa.

 • 1.–Espezialitate guztietarako fase amankomunak.
 • 2.–Txakur detektatzaile pasiboa.
 • 3.–Txakur detektatzaile aktiboa.
 • 4.–Bilaketa eta erreskaterako txakurra.
 • 5.–Lehergailu inprobisatuak (IED) detektatzeko txakurrak.

4. gaia.–Albaitaritza.

 • 1.–Txakurraren zentzumenak.
 • 2.–Txakurraren adimena. Portaeraren patologia.
 • 3.–Elikadura. Zer, zenbat, noiz eta zer maiztasunez jaten du txakurrak?
 • 4.–Gaixotasun infekzioso eta parasitarioak.
 • 5.–Lokomozio-aparatua.
 • 6.–Bizitzeko, txakurrak behar dituen mekanismoak.
 • 7.–Gaixotasunaren zantzu nagusiak.
 • 8.–Lehen sorospenak.
 • 9.–Txakurraren higiene-zainketak. Larruazala eta ilea.
 • 10.–Txakurraren bizilekua.
 • 11.–Txakurren garraioa.
 • 12.–Txakurren instalazioen higienea eta garbitasuna.

Agintariak Babesteko Brigada.

1. gaia.–Aurrekariak. Eskolta.

2. gaia.–Babesa.

–Segurtasun pertsonalaren hastapenak.

–Arrisku iturriak.

–Terrorismoa. Oinarrizko nozioak.

–Atentatu baten zergatiak.

–Babesaren arazoa.

3. gaia.–Babes sistema baten eginkizunak.

–Prebentzio eginkizuna.

–Erreakzio eginkizuna.

–Erantzute eginkizuna.

4. gaia.–Segurtasun zerbitzu bat planifikatzea.

–Plangintzaren oinarrizko printzipioak.

–Babesteko sistema. –Arriskuen azterketa.

5. gaia.–Etengabeko Segurtasunaren Plana.

–Babes estatikoa.

–Babes dinamikoa.

–Kontrazaintza Taldea.

–Larrialdietarako plana.

6. gaia.–Aldi baterako mugimenduen plana.

–Aurrelari taldeak.

–Errekisak.

7. gaia.–Babesa mugimenduan.

–Oinezko formazioen ebaluazioa.

–Oinezko formazioak.

–Ibilgailu bidezko formazioak.

8. gaia.–Mehatxuei buruzko informazioaren erregistrorako inprimakiak.

–Hitzezko mehatxuak.

–Mehatxuak paperezko euskarrian.

9. gaia.–Genero indarkeria. Sexu erasoen biktimak.

10. gaia.–Proba fisikoak.

1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze Taldeak.

1. gaia.–4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa (35. artikulutik 37.era). Estatuko Segurtasunerako Idazkaritzaren 12/2007 Jarraibidea. Armen Erregelamendua, urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsia (1.4 artikulua eta 2.etik 6.era bitartekoak).

2. gaia.–Arma luzeen manipulazioa (PNT 2012/001). Administrazio salaketak eta arma luzeen konfiskazioa (2012-005).

3. gaia.–72/2016 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua. 22. artikulua.

4. gaia.–Identifikazioa esku hartzeko txalekoen bitartez (PNT 2015-001). Zigilu materiala. Ordena publikoko ibilgailu errotulatuak (PNT 2012-002).

5. gaia.–HK UMP metrailetaren eskuliburua (MDI3013-005). Posizio eta seinale oinarrizkoen eskuliburua (MDI 2013-008). Hesien eta kateen gaineko eskuliburua (MDI 2013-010).

6. gaia.–Elkarretaratzeei eta manifestazioei buruzko araudia biltzen duen eskuliburua (MDI 2013-012). Kontrolak egiteko gailuei buruzko eskuliburua (MDI 2013-014). Higiezinak husteko kasuetan jarduteko eskuliburua (MDI 2013-016). Eraikin publikoak husteko kasuetan jarduteko eskuliburua (MDI 2013-020). Pertsona oldarkorrei buruzko eskuliburua (MDI 2013-019).

7. gaia.–Ordena publikoko baliabideen erabilera (MDI 2013-021). Ezgaiturik uzteko aerosolen eskuliburua (MDI 2014-001). B-T jaurtigailuen eskuliburua (MDI 2014-004). SIR 40X46 kartutxotegia (hilgarria ez dena) erabiltzeko eskuliburua (MDI 2014--005). Jaurtigailua nola erabili indarkeriazko beste eraso batzuetan (MDI 2014-006). Jaurtigailua-posizioak-ahotsak-betebeharrak eta esku hartzeko prozedura (MDI 2014-009). Gas-maskarak (MDI 2015-001).

8. gaia.–PRI’s delakoaren ezarpena (MDI 2018-001). Ekintza Taldearen esku hartzeko eskuliburua (MDI 2013-003). Ekintza Taldearen eskuliburua (MDI 2013-007). Esku hartzearen gaineko irizpideak (MDI 2014-10).

9. gaia.–Proba fisikoak: Bankuko press-a, edo pisua jasotzeko proba, 36 kg gizonezkoentzat eta 18 kg emakumezkoentzat. Erresistentzia proba. (Course Navette-ren testa).

Esku-hartze Berezietarako Taldea.

1. gaia.–Araudia.

–Esku-hartze Berezietarako Taldearen eginkizunak.

–Espainiako Konstituzioa. 18.2 eta 104. artikuluak.

–Prozedura Kriminalaren Legea (artikuluak: 545, 546, 550, 551, 553, 554, 567, 568 eta 795.1.1).

–2/86 Lege Organikoa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa. 5. artikulua.

–4/2015 Lege Organikoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa. 15. artikulua.

–Segurtasunerako Estatu Burutzak emandako 12/2007 Jarraibidea.

–1983ko apirilaren 14ko Jarraibidea, su-armen erabilerari buruzkoa.

–Foruzaingoko buruaren 2018-02 jarraibidea. Terroristen mehatxua dagoenean, norbera babesteko aholkuak eta jarduteko irizpideak.

–Armen Erregelamendua. Artikuluak: 1.4, 2, 3, 4, 5 eta 6.

2. gaia.–Ezagutza taktikoak.

–Higiezinetan sartzeko zerbitzua.

–Nola jardun sarreretan eta miaketetan.

–Higiezinak husteko eskuliburua.

–Esku-hartze Berezietarako Taldeko tiratzaile hautatuentzako aginduak.

–Gotortzea bahituekin.

–Gotortzea bahiturik gabe.

–Lapurretak, orldartuta.

–Nola jokatu pertsona agresiboen aurrean.

–Hilketa anizkoitzak, terroristak eta AMOK sindromeko gertakariak.

–Nola jokatu lehergailuen aurrean.

–Pertsona ospetsuen babesa.

3. gaia.–Ezagutza teknikoak.

–GLOCK arma.

Su armak erabiltzeko segurtasun arauak.

–Begi menderatzailea: nola identifikatu. Menderakuntza gurutzatuaren kontzeptua.

–Efektu-balistika.

–Erresistentzia-balistika.

–Eskalada.

–Orientazioa.

4. gaia.–Proba fisikoak.

IKERKETA KRIMINALAREN ARLOA

Sostengu Teknologikorako Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

4. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

5. gaia.–Prozedura Kriminalaren Legea.

6. gaia.–Elektrizitatea.

7. gaia.–Elektronika.

8. gaia.–Argazkigintza.

9. gaia.–Informatika.

10. gaia.–Irrati-frekuentzia.

11. gaia.–Telefonia.

12. gaia.–25/2007 Legea, urriaren 18koa, komunikazio elektronikoei eta komunikazio sare publikoei buruzko datuak zaintzeari buruzkoa.

13. gaia.–9/2014 Lege Orokorra, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.

14. gaia.–Herritarren Segurtasunari buruzko Legea.

15. gaia.–2019/947 Exekuzio erregelamendua (EB).

Delitu Informatikoen Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

10. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

11. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

12. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

13. gaia.–Txostena eginbidetzea.

14. gaia.–Informatikari buruzko oinarrizko ezagupenak.

15. gaia.–Delitu informatikoa Kode Penalean.

16. gaia.–Zibersegurtasunaren hastapenak.

17. gaia.–Hacking-ak eta hackers-ak.

18. gaia.–Internet eta erakunde terroristek hartaz egiten duten erabilera.

19. gaia.–Ziurtagiri digitalak.

20. gaia.–Pertsonen kontrako delitu informatikoak (I). Ziberjazarpena eta grooming-a.

21. gaia.–Pertsonen kontrako delitu informatikoak (II). Pedofilia eta pornografia.

Polizia Judizialaren Lizarrako, Tafallako eta Tuterako Taldeak eta Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Pertsonak arakatzea.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

21. gaia.–Zigor Kodea. Pertsonen kontrako delituak.

22. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

23. gaia.–Zigor Kodea. Agintaritzaren, haren agenteen eta funtzionario publikoen kontrako atentatuak; erresistentzia eta desobedientzia.

24. gaia.–2016-04 lan prozesu normalizatua. Poliziaren jarduketa heriotza judizializatuetan.

25. gaia.–2011-05 lan prozesu normalizatua. Foruzainek lan istripuak atenditzea.

Delitu Ekonomikoen eta Ondarearen kontrako Delituen Brigada eta Delinkuentzia Ekonomikoaren Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Pertsonak arakatzea.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

15. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

16. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

17. gaia.–Txostena eginbidetzea.

18. gaia.–Zigor Kodea eta ondarearen aurkako delituak.

19. gaia.–Delitu ekonomikoa Kode Penalean.

20. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

21. gaia.–Zerga delituak.

22. gaia.–Kapitalak zuritzea.

23. gaia.–Lapurreta etxebizitzetan. Ikerketa.

Pertsonen kontrako Delituen Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Pertsonak arakatzea.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

21. gaia.–Zigor Kodea eta pertsonen kontrako delituak.

22 gaia.–Heriotza-motak, hilotzen jarrerak eta hilotzen inguruko fenomenoak.

23. gaia.–Arma zuriek eragindako lesioak.

24. gaia.–Su armek eragindako lesioak.

25. gaia.–Itobeharrak.

26. gaia.–Desagerturiko pertsonen polizia-tratamendua.

27. gaia.–2008-002 lan prozesu normalizatua. Pertsona desagertuak bilatzea.

28. gaia.–2/2018 zerbitzu-agindua. Desagertzeengatik egindako salaketak tramitatzea. Adostasun eskabidea.

Laguntza Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Pertsonak arakatzea.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

21. gaia.–Genero indarkeria.

22. gaia.–Genero indarkeriaren subjektuak: erasotzaileak eta biktimak.

23. gaia–Indarkeriaren zikloa.

24. gaia.–Zigor Kodea. Genero indarkeria eta etxeko indarkeria. Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituak. Familia-harremanen kontrako delituak.

25. gaia.–Protokoloa genero-indarkeriaren arrisku mailaren polizia-balorazioa egiteko eta biktimen segurtasuna kudeatzeko. Segurtasunaren Estatu Idazkaritzaren 4/2019 jarraibidea.

26. gaia.–Adingabeekiko polizia-jarduketetarako irizpideak.

Osasunaren kontrako Delituen Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Pertsonak arakatzea.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

21. gaia.–Osasun publikoaren kontrako delituak.

22. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

Landa-lanetako Brigada Kriminalistikoa.

1.–Kontuan hartu beharreko gai orokorrak.

–Definizioa eta jatorria.

–Landa-lanetako kriminalistika eta bere metodoa.

2.1.–Legearen aldetiko kontsiderazioak.

2.2.–Begi-ikuskapen tekniko poliziala.

2.3.–Betebeharrak.

2.4.–Zantzuak.

–Ezaugarriak.

–Zeharkako zantzuak.

2.5.-Metodologia:

–Hasi aurreko jarduketak.

–Tokiaren azterketa orokorra.

–Argazki eta bideo erreportajea.

–Ebidentziak gorde, aukeratu, finkatu, tratatu, jaso eta biltzea.

–Zalantzarik gabeko arrastoak hartzea.

2.6.–Begi-ikuskapen tekniko-polizialen kasuak.

2.7.- Akta prestatzea.

2.8.–Perituak.

Laborategiko Brigada Kriminalistikoa.

1. gaia.–Peritaje informatikoaren hastapenak.

1.–Peritu informatikoa.

2.–Peritu informatikoaren deontologia kodea.

3.–Froga elektronikoaren legezkotasuna.

4.–Lege-kontzeptuak.

2.gaia.–Terminal mugikorren azterketa forentse-digitala.

1.–Historia eta bilakaera.

2.–Azterketa forentsearen etapak.

3.–Zantzuak bildu, tratatu eta erreseinatzea.

4.–Erauzketa moten terminal mugikorra.

5.–Root-a.

6.- Erabiltzailearen blokeoak.

7.–Sistema eragileak, partizioak eta artxibo sistemak.

8.–IMEI, ICCID, IMSI.

9.–Gailu baten irudiaren azterketa.

3. gaia.–Ekipo informatikoen azterketa forentse-digitala.

1.–Historia eta bilakaera.

2.–Biltegiratzeko gailua (partizioak, bolumenak, fitxategien sistemak).

3.–Fitxategiak ezabatzea.

4.–Timestamps-ak edo denbora markak.

5.–Hegakortasuna.

6.–Irudi forentseak.

7. Logs-ak eta metadatoak.

8.–Zantzuak aurkitzea.

9.–Zifratuak, forentsearen aurkako teknikak eta beste arazo batzuk.

10.–Windows bidez aztertzeko laguntza-gida.

4. gaia.–Sare informatikoak.

1.–Oinarrizko kontzeptuak.

2.–Sareen topologia.

3.–Datuak sareetan transmititzea.

4.–Aare protokoloa (TCP/IP).

5.–IP eta Routing helbideak.

6.–DNS.

7.–Hardware-a.

5. gaia.–Peritaje informatikoaren metodologia.

1.–Peritajea.

2.–Azterketa forentsearen helburuak.

3.–Analisi forentsearen prozesua.

4.–Ebidentziak eskuratzearen erregulazioa.

5.–Gailuak.

6.–Bilketa eta eskuratzea.

7.–Informazioaren tratamendua.

8.–Tresnak.

6. gaia.–Dokumentoskopia.

1.–Dokumentu motak.

2.–Gaiarekin loturiko terminoak.

3.–Baliabide teknikoak.

4.–Papera.

5–Euskarri plastikoak.

6.–Segurtasun neurriak.

7.–Inprimaketa sistemak.

8.–Tintak.

9.–Iruzurrezko modalitateak.

7. gaia.–Grafistika.

1.–Idazkera identifikatzeko metodoak.

2.–Idazmenaren legeak.

3.–Grafistika zer printzipiotan oinarritzen den.

4.–Elementuak idazkera aztertzeko.

5.–Sinadura motak.

6.–Iruzurrezko tipologiak.

7.–Anonimoak.

8.–Testamentuak.

9.–Idazkera arabiarraren peritazio kaligrafikoa.

10.–Grafitien azterketa.

11.–Grafiaren gaineko peritazio txostenaren egitura.

12.–Peritu judiziala.

13.–Perituaren txostena.

8. gaia.–Aurpegiaren identifikazioa.

1.–Errerefentzia nagusiak, naziokoak eta nazioartekoak.

2.–Zer da azterketa fisonomikoa?

3.–Aurpegiaren identifikazioaren eta hura ezagutzearen arteko aldeak.

4.–Irudiaren kalitate baldintzak azterketa fisonomikoa egiteko.

5.–Azterketa fisonomikoaren metodologia.

6.–Irudia hobetzeko aukera errealak.

7.–Aurpegiak alderatzeko metodologia.

8.–Azterketa fisonomikoen adierazpena, esanahia eta fidagarritasuna.

9.–Aurpegia ezagutzeko tresna automatikoak.

10.–Azterketa fisonomikoen eskaera zuzena.

11.–Laborategi baten akreditazioaren esanahia.

Ikerketa Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3.gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

4. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermatzeari buruzkoa.

5. gaia.–Produktu eragileak.

6. gaia.–Inteligentzia polizialaren metodologiaren hastapenak.

7. gaia.–Informazioaren zikloa.

8. gaia.–Informazioaren iturriak.

9. gaia.–Yihadismoa ezagutzeko hurbilpen historikoa.

10. gaia.–Erakunde eta talde kriminalak.

11. gaia.–Gazte talde indarzaleak.

12. gaia.–Sare sozialak.

Azterketa eta Inteligentzia Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3.gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

4. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermatzeari buruzkoa.

5. gaia.–Produktu eragileak.

6. gaia.–Inteligentzia polizialaren metodologiaren hastapenak.

7. gaia.–Informazioaren zikloa.

8. gaia.–Informazioaren iturriak.

9. gaia.–Analisi kriminalaren kontzeptua eta aplikazioak.

10. gaia.–Gazte talde indarzaleak.

11. gaia.–Excel-a. Formulak eta funtzioak. Taula dinamikoak. Datuen jatorria.

12. gaia.–Sare sozialak.

Iragarkiaren kodea: F2105344