210. ALDIZKARIA - 2016kourriaren31

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

170/2016 FORU AGINDUA, urriaren 11koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, Nafarroako Foruzaingoko Ikuskapen Orokorraren Arloaren egitura organikoa garatzen duena.

Nafarroako Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duen irailaren 21eko 72/2016 Foru Dekretuak ahalmena ematen dio Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariari hura betetzeko eta garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Era berean, erregelamendu horren 12. artikuluak ezartzen du arloak, dibisioak, foruzain etxeak, brigadak, taldeak eta polizia arretarako bulegoak sortzea, aldatzea edo kentzea Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariari dagokiola, Barneko zuzendari nagusiak proposaturik.

Horregatik, arlo honetan indarra duen legediak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

I. KAPITULUA

Ikuskapen Orokorraren Arloaren antolaketa egitura

1. artikulua. Ikuskapen Orokorraren Arloa.

Foruzaingoko Ikuskapen Orokorraren Arloak honako antolaketa unitate hauek ditu bere menpe zuzenean:

a) Dibisio Tekniko Orokorra.

b) Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada.

c) Foruzain etxeak, Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduak esleitzen dien menpekotasun funtzionala salbu.

1. ATALA

Dibisio Tekniko Orokorra

2. artikulua. Dibisio Tekniko Orokorra.

Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduak esleitu dizkion eginkizunak burutzeko, Dibisio Tekniko Orokorrak antolaketa unitate hauek ditu bere egituran (guztiek izaera zentrala dute):

a) Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigada.

b) Giza Baliabideen Taldea.

c) Kudeaketa Administratiboaren eta Ekonomikoaren Taldea.

d) Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldea.

e) Prestakuntza Taldea.

f) Baliabideak Administratzeko Taldea.

3. artikulua. Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigada.

Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Foruzaingoaren zerbitzuen berrikuntza eta hobekuntza teknologikorako azterlanak egitea.

b) Foruzaingoari esleitutako baliabide teknologikoak etengabe ebaluatu eta hobetzea.

c) Beste erakunde batzuekin sinatutako akordio eta hitzarmen teknologikoak betetzen direla begiratzea.

d) Poliziaren sistema informatikoen mantentze-lanak bermatzea eta hobekuntza teknologikorako proiektuak proposatzea, beste organo eskudun batzuekin elkarlanean.

e) Datu pertsonalak babesteko araudia betetzen dela begiratzea, beste organo eskudun batzuekin elkarlanean.

f) Polizia sistema informatikoetan sartzeko baimenak kudeatu eta kontrolatzea.

g) Delinkuentzia mapak prestatu eta eguneratzea, hala nola kartografia.

h) Polizia estatistikak prestatu, aztertu eta kontrolatzea.

i) Datu polizialak sartu eta balidatzea.

j) Polizia zerbitzuen kalitatearen azterketak eta ebaluazioak egitea, zerbitzuak etengabe hobetzeko aukerak atzemateko.

k) Polizia zerbitzuetan kalitate ereduak nola ezarri eta garatzen diren kontrolatzea, eta beste unitate batzuekin elkarlanean aritzea kalitatearekin eta baliabideen inplementazioarekin lotutako gaietan.

l) Auditoriak nola egiten diren kontrolatzea, konparazio batera, SAP bidezkoak, barne komunikazioak eta beste.

m) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

4. artikulua. Giza Baliabideen Taldea.

Giza Baliabideen Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Laneko lizentziekin, baimenekin, oporrekin, administrazio egoerekin, ordutegien kontrolarekin eta lanpostuak betetzeko prozesuekin zerikusia duten gai guztiak kudeatu eta tramitatzea, eta arlo horretako xedapen indardunak betetzen direla begiratzea.

b) Foruzaingoko kideen espediente pertsonalak kudeatu eta kontrolatzea.

c) Laneko arriskuei aurrea hartzeko kultura garatzea, arloko legediaren arabera behar diren jarduerak eta laneko arriskuei aurrea hartzeko planak sustatuz, Administrazioan eskumena duten beste unitate batzuekin koordinaturik.

d) Foruzaingoak giza baliabideen arloan dituen beharrak identifikatu eta haiei erantzutea, Barne Zuzendaritza Nagusian arlo horretan eskumena duen unitatearekin koordinatuz.

e) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

5. artikulua. Kudeaketa Administratiboaren eta Ekonomikoaren Taldea.

Kudeaketa Administratiboaren eta Ekonomikoaren Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Foruzaingoaren dokumentazio guztia jaso, kudeatu, banatu eta kontrolatzea, behar bezala eta epeak betez tramitatzen dela begiratuz, eta orobat, dokumentazioa erregistratu, artxibatu eta gordetzea.

b) Foruzaingoari dagozkion lan orokor administratibo guztiak zentralizatzea eta lan horietan laguntzea arlo eta foruzain etxe guztiei.

c) Foruzaingoaren ekonomia eta aurrekontuak kudeatzea, Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiaren barrenean eskumena duten beste organo batzuekin koordinatuz.

d) Foruzainek egiten dituzten joan-etorri eta bidaiak tramitatzea eta kontrolatzea.

e) Polizia txostenak egiteagatik, tasengatik, akonpainamenduengatik edo zerbitzu bereziengatik jasotzen diren diru-sarrerak kudeatzea.

f) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

6. artikulua. Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldea.

Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Foruzaingoaren barneko eta kanpoko komunikazioa kudeatzea, Foru Administrazioan arlo horretan eskumena duten unitateekin koordinaturik.

b) Beste polizia kidegoekiko harreman instituzionalez eta antolaketa eta protokolo lanez arduratzea.

c) Poliziaren eraginkortasunari aplikagarri zaizkion arau eta prozedurak bildu eta zabaltzea.

d) Foruzaingoko buruari eta goi mailako agintariei aholku eta sostengu teknikoa ematea komunikazio gaiei buruz.

e) Foruzaingoko buruaren idazkaritza pertsonala, Foruzaingora bide batetik edo bestetik iristen den dokumentazio eta eskaerei dagokienez.

f) Foruzaingoaren eledun ofiziala izatea, eta Foruzaingoko buruak eskuordetzen dizkion bestelako ordezkaritza lanak egitea eskatzen zaizkion tokietan.

g) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

7. artikulua. Prestakuntza Taldea.

Prestakuntza Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Foruzaingoaren prestakuntza beharrak identifikatu eta zehaztea.

b) Prestakuntza jarduerak planifikatu, antolatu eta ebaluatzea, Nafarroako Segurtasun Eskolarekin batera.

c) Foruzaingoko prestatzaileei orientabideak ematea, Nafarroako Segurtasun Eskolarekin batera arituz, eta polizia lanetarako interesgarriak diren jardunaldi eta hitzaldien diseinuan eta prestaketan parte hartzea.

d) Polizia lanetarako interesgarriak diren prestakuntza eskaintzak jasotzea.

e) Armak ikuskatzea, Barne Araubideko Dibisioarekin batera.

f) Nafarroako Segurtasun Eskolaren liburutegi espezializaturako erosketak egiteko proposamenak egitea eta kultur jarduerak sustatzea.

g) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

8. artikulua. Baliabideak Administratzeko Taldea.

Baliabideak Administratzeko Taldeari eginkizun hauek dagozkio:

a) Baliabide materialen arloan dauden eskaerei erantzutea, Barne Zuzendaritza Nagusiko unitateekin koordinaturik.

b) Foruzaingoari atxikitako ondasunen inbentarioa kudeatzea eta haien mantentze-lanez arduratzea.

c) Baliabideak erosteko prozeduretarako baldintza teknikoen agiriak prestatzea eta, agintzen zaionean, kontratazio organoetan parte hartzea.

d) Ibilgailuen eta baliabide materialen kontrolean, kudeaketan eta mantentze-lanetan laguntzea.

e) Argazki laborategiaz arduratzea.

f) Foruzaingoko eraikinen eta egoitzetako altzarien mantentze-lanez arduratzea.

g) Foruzaingoak dituen instalazioak planifikatu eta antolatzea, tokiak modurik egokienean aprobetxa daitezen.

h) Foruzaingoaren instalazio eta baliabideetan ingurumen kudeaketarako sistemak ezarri eta haien jarraipena egitea.

i) Foruzaingoak dituen telefonia eta transmisiorako baliabideak kontrolatu eta haien mantentze-lanez arduratzea.

j) Poliziaren komunikazio sistemak aztertu eta etengabe hobetzea.

k) Baliabide materialen auditoria egitea eta egoki erabiltzen direla kontrolatzea, ongi kudeatzen direla begiratuz.

l) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

2. ATALA

Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada

9. artikulua. Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada.

Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada unitate zentrala da, eta eginkizun hauek dagozkio:

a) Foruzaingoan zerbitzuan ari diren unitateen kudeaketa, kontrola eta koordinazio operatiboa.

b) Ekintzak Koordinatzeko Zentroarekin (SOS Nafarroa) koordinatu eta elkarlanean aritzea.

c) Segurtasun indar eta kidegoen komunikazio zentroekin eta, halaber, pareko eginkizunak betetzen dituzten erakundeekin harremanak izatea, koordinatzea eta elkarlanean aritzea.

d) Presako polizia laguntza eskatzen duten herritarrei berehala erantzutea eta behar diren zerbitzuak abian jartzea, eta halaber, eskaera horiek sortzen dituzten arazoen konponketan parte hartu behar duten polizia unitateak jakitun egitea.

e) Beren lan eremuarekin zerikusia duten gaien inguruan presako informazioa eta komunikazioak banatzea Foruzaingoko zerbitzuei, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko agintariei, Foruzaingoko buruari eta Arloetako buruei.

f) Agintzen zaion izaera bereko beste edozein.

3. ATALA

Foruzain etxeak

10. artikulua. Altsasuko Foruzain Etxea.

Bere eginkizunak egoki gauzatzeko, Altsasuko Foruzain Etxeari Herritarren Babeserako eta Arretarako Altsasuko Taldea atxiki zaio.

Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 6.5 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta ukitutako biztanleen kopurua, atxikitako foruzainen kopurua eta unitate espezializaturik ez dagoela kontuan harturik, Altsasuko Foruzain Etxea inspektore baten agintepean egonen da.

11. artikulua. Elizondoko Foruzain Etxea.

Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Elizondoko Foruzain Etxeari Herritarren Babeserako eta Arretarako Elizondoko Taldea atxiki zaio.

Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 6.5 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta ukitutako biztanleen kopurua, atxikitako foruzainen kopurua eta unitate espezializaturik ez dagoela kontuan harturik, Elizondoko Foruzain Etxea inspektore baten agintepean egonen da.

12. artikulua. Lizarrako Foruzain Etxea.

Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Lizarrako Foruzain Etxeak talde hauek ditu atxikita:

a) Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldea.

b) Polizia Judizialaren Lizarrako Taldea.

13. artikulua. Zangozako Foruzain Etxea.

Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Zangozako Foruzain Etxeari Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldea atxiki zaio.

Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 6.5 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta ukitutako biztanleen kopurua, atxikitako foruzainen kopurua eta unitate espezializaturik ez dagoela kontuan harturik, Zangozako Foruzain Etxea inspektore baten agintepean egonen da.

14. artikulua. Tafallako Foruzain Etxea.

Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Tafallako Foruzain Etxeari talde hauek atxiki zaizkio:

a) Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldea

b) Polizia Judizialaren Tafallako Taldea.

15. artikulua. Tuterako Foruzain Etxea.

1. Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Tuterako Foruzain Etxeari talde hauek atxiki zaizkio:

a) Herritarren Babeserako eta Arretarako Tuterako Taldea.

b) Polizia Judizialaren Tuterako Taldea.

c) Polizia Arretarako Tuterako Bulegoko Taldea.

d) Tuterako Ingurumen Taldea.

2. Tuterako Foruzain Etxeari, gainera, Tuterako Trafiko Brigada atxiki zaio, zeina Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloak foruzain etxe horren lurralde eremuan dituen polizia eginkizunak zuzenean burutzeaz arduratuko baita.

Dagozkion eginkizunak egoki gauzatzeko, Tuterako Trafiko Brigadari talde hauek atxiki zaizkio:

a) Bide Segurtasuneko Tuterako Taldea.

b) Tuterako Atestatu Taldea.

II. KAPITULUA

Ezarpen operatiboa

16. artikulua. Langileen atxikipena eta eskalafoia.

1. Nafarroako Foruzaingoaren plantilla organikoan ezarriko dena deusetan galarazi gabe, foru agindu honen eranskinean agertzen da langileak Ikuskapen Orokorraren Arloko zein antolaketa unitateri atxikitzen zaizkion, atxikipen berria edo eginkizunak, funtsean, lehengo lanpostuan sartuta zeuden kasuetan.

2. Aurreko idatz-zatian aipatzen den atxikipena egin aurreko lanpostuetan langileek zuten egoera bera aitortuko zaie eskalafoian.

17. artikulua. Prozedurak.

Lehengo lanpostuetan sartuta ez zeuden eginkizun berriak dituzten lanpostuak lehiaketa bidez, berariazko lehiaketa bidez edo izendapen librearen bidez beteko dira, plantilla organikoan ezartzen denaren arabera. Behar den hautapen prozesua bukaturik, organo eskudunak langileak kasuan kasuko antolaketa unitateari atxikitzeari ekinen dio, prozesuaren emaitzen arabera.

18. artikulua. Plantilla organikoa.

Aurreko artikuluetan azaldutako prozeduren ondoriozko atxikipenak langile finkoen zerrendan sartuko dira, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 20. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Xedapen gehigarri bakarra.–Antolaketa unitate bakoitzari esleitzen zaizkion polizia eginkizun berariazkoak galarazi gabe, unitate horietako langileek Foruzaingoaren betebehar orokorren arabera agintzen zaizkien banakako edo taldekako gainerako lanak ere egin beharko dituzte.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Indarrik gabe uzten dira foru agindu honetan xedatutakoari aurka egiten dioten maila bereko edo baxuagoko xedapen guztiak, eta, bereziki, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak otsailaren 16an emandako 67/2009 Foru Agindua, Nafarroako Foruzaingoko Ikuskapen Orokorrerako Arloa garatu zuena brigadatan eta taldetan, eta Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariaren ekainaren 1eko 224/2006 Foru Agindua, Iruñean Nafarroako Foruzaingoaren polizia-etxe bat sortu zuena.

Azken xedapen bakarra.–Foru dekretu honek 2016ko azaroaren 1ean hartuko du indarra.

Iruñean, 2016ko urriaren 11n.–Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria, María José Beaumont Aristu.

ERANSKINA

PLAZAREN ZK.

ENPLEGUA

FORUZAIN ZENBAKIA

DESTINOKO HERRIA

EUSKARAZ
JAKIN
BEHARRA

ANTOLAKETA UNITATEA

FORUZAINGOKO BURUTZA

147

KOMISARIO NAGUSIA

3

IRUÑA

148

KOMISARIO NAGUSIA

4

IRUÑA

4436

KOMISARIO NAGUSIA

23

IRUÑA

4437

KOMISARIO NAGUSIA

177

IRUÑA

4438

KOMISARIO NAGUSIA

544

IRUÑA

BARNE ARAUBIDEKO BRIGADA

5642

INSPEKTOREORDEA

29

IRUÑA

5641

INSPEKTOREORDEA

82

IRUÑA

5644

INSPEKTOREORDEA

321

IRUÑA

5679

KABOA

406

IRUÑA

163

FORUZAINA

246

IRUÑA

IKUSKAPEN OROKORRAREN ARLOA

5194

KOMISARIOA

24

IRUÑA

5195

KOMISARIOA

28

IRUÑA

5617

KOMISARIOA

35

IRUÑA

5616

KOMISARIOA

43

IRUÑA

5618

KOMISARIOA

66

IRUÑA

5619

KOMISARIOA

HUTSIK

IRUÑA

5936

KOMISARIOA

HUTSIK

IRUÑA

5937

KOMISARIOA

HUTSIK

IRUÑA

5938

KOMISARIOA

HUTSIK

IRUÑA

5939

KOMISARIOA

HUTSIK

IRUÑA

5625

INSPEKTOREA

25

IRUÑA

5201

INSPEKTOREA

33

IRUÑA

5199

INSPEKTOREA

46

IRUÑA

5622

INSPEKTOREA

54

IRUÑA

5203

INSPEKTOREA

56

IRUÑA

5204

INSPEKTOREA

HUTSIK

IRUÑA

7752

INSPEKTOREA

HUTSIK

IRUÑA

7996

INSPEKTOREA

HUTSIK

IRUÑA

KOMUNIKAZIORAKO ETA EKINTZEN LOTURARAKO BRIGADA

4311

INSPEKTOREORDEA

45

IRUÑA

4315

INSPEKTOREORDEA

53

IRUÑA

5210

INSPEKTOREORDEA

60

IRUÑA

5209

INSPEKTOREORDEA

61

IRUÑA

5949

INSPEKTOREORDEA

86

IRUÑA

3587

INSPEKTOREORDEA

256

IRUÑA

5963

INSPEKTOREORDEA

1174

IRUÑA

333

FORUZAINA

145

IRUÑA

343

FORUZAINA

159

IRUÑA

313

FORUZAINA

179

IRUÑA

403

FORUZAINA

261

IRUÑA

3575

FORUZAINA

268

IRUÑA

3551

FORUZAINA

277

IRUÑA

6957

FORUZAINA

348

IRUÑA

172

FORUZAINA

388

IRUÑA

6958

FORUZAINA

416

IRUÑA

6959

FORUZAINA

493

IRUÑA

205

FORUZAINA

517

IRUÑA

5700

FORUZAINA

519

IRUÑA

8259

FORUZAINA

601

IRUÑA

6022

FORUZAINA

627

IRUÑA

8494

FORUZAINA

633

IRUÑA

6418

FORUZAINA

639

IRUÑA

8557

FORUZAINA

691

IRUÑA

4351

FORUZAINA

706

IRUÑA

6541

FORUZAINA

806

IRUÑA

6956

FORUZAINA

807

IRUÑA

310

FORUZAINA

822

IRUÑA

226

FORUZAINA

831

IRUÑA

4361

FORUZAINA

833

IRUÑA

DIBISIO TEKNIKO OROKORRA

GIZA BALIABIDEEN TALDEA

5640

INSPEKTOREORDEA

308

IRUÑA

4689

KABOA

170

IRUÑA

5994

KABOA

273

IRUÑA

7588

FORUZAINA

168

IRUÑA

307

FORUZAINA

169

IRUÑA

6961

FORUZAINA

334

IRUÑA

6033

FORUZAINA

578

IRUÑA

KUDEAKETA ADMINISTRATIBOAREN ETA EKONOMIKOAREN TALDEA

5214

INSPEKTOREORDEA

67

IRUÑA

8014

KABOA

88

IRUÑA

4324

KABOA

306

IRUÑA

238

FORUZAINA

149

IRUÑA

8196

FORUZAINA

294

ALTSASU

8241

FORUZAINA

315

IRUÑA

8195

FORUZAINA

324

ELIZONDO

285

FORUZAINA

349

TUTERA

8193

FORUZAINA

432

IRUÑA

8201

FORUZAINA

455

IRUÑA

8495

FORUZAINA

487

LIZARRA

8266

FORUZAINA

536

LIZARRA

8255

FORUZAINA

641

ELIZONDO

196

FORUZAINA

656

IRUÑA

8200

FORUZAINA

715

TUTERA

193

FORUZAINA

738

IRUÑA

8249

FORUZAINA

750

IRUÑA

8250

FORUZAINA

756

TUTERA

8539

FORUZAINA

891

TUTERA

8203

FORUZAINA

893

ZANGOZA

8540

FORUZAINA

900

TUTERA

8271

FORUZAINA

939

IRUÑA

195

FORUZAINA

945

IRUÑA

8247

FORUZAINA

982

IRUÑA

6026

FORUZAINA

991

IRUÑA

8264

FORUZAINA

1077

IRUÑA

8251

FORUZAINA

1084

ALTSASU

8274

FORUZAINA

1085

IRUÑA

8276

FORUZAINA

1089

IRUÑA

8253

FORUZAINA

1094

IRUÑA

8554

FORUZAINA

1103

IRUÑA

8198

FORUZAINA

1119

ZANGOZA

371

FORUZAINA

1134

TUTERA

8199

FORUZAINA

1135

TAFALLA

8269

FORUZAINA

1136

TAFALLA

5703

FORUZAINA

1140

TUTERA

8541

FORUZAINA

1144

TUTERA

KOMUNIKAZIORAKO ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO TALDEA

8555

FORUZAINA

969

IRUÑA

PRESTAKUNTZA TALDEA

4674

INSPEKTOREORDEA

31

IRUÑA

4671

INSPEKTOREORDEA

57

IRUÑA

5947

INSPEKTOREORDEA

58

IRUÑA

4314

INSPEKTOREORDEA

71

IRUÑA

4341

KABOA

103

IRUÑA

8556

FORUZAINA

156

IRUÑA

4749

FORUZAINA

446

IRUÑA

BALIABIDEAK ADMINISTRATZEKO TALDEA

4305

INSPEKTOREORDEA

85

IRUÑA

4475

KABOA

69

IRUÑA

4334

KABOA

106

IRUÑA

4333

KABOA

107

IRUÑA

211

FORUZAINA

160

IRUÑA

237

FORUZAINA

181

IRUÑA

6985

FORUZAINA

197

IRUÑA

7000

FORUZAINA

206

IRUÑA

6709

FORUZAINA

207

IRUÑA

253

FORUZAINA

423

IRUÑA

GARAPEN TEKNOLOGIKOAREN ETA KALITATEAREN BRIGADA

5633

INSPEKTOREORDEA

1176

IRUÑA

5996

KABOA

52

IRUÑA

4681

KABOA

233

IRUÑA

8202

FORUZAINA

386

IRUÑA

7590

FORUZAINA

435

IRUÑA

7592

FORUZAINA

753

IRUÑA

225

FORUZAINA

764

IRUÑA

289

FORUZAINA

954

IRUÑA

6999

FORUZAINA

1028

IRUÑA

ALTSASUKO FORUZAIN ETXEA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

5634

INSPEKTOREORDEA

1175

ALTSASU

7999

KABOA

437

ALTSASU

8001

KABOA

530

ALTSASU

8000

KABOA

564

ALTSASU

9810

KABOA

HUTSIK

ALTSASU

9811

KABOA

HUTSIK

ALTSASU

7863

FORUZAINA

936

ALTSASU

204

FORUZAINA

1030

ALTSASU

243

FORUZAINA

1032

ALTSASU

330

FORUZAINA

1110

ALTSASU

341

FORUZAINA

1122

ALTSASU

377

FORUZAINA

1131

ALTSASU

7862

FORUZAINA

1132

ALTSASU

7864

FORUZAINA

1137

ALTSASU

7865

FORUZAINA

1138

ALTSASU

7866

FORUZAINA

1139

ALTSASU

7867

FORUZAINA

1142

ALTSASU

7869

FORUZAINA

1143

ALTSASU

7870

FORUZAINA

1145

ALTSASU

7871

FORUZAINA

1147

ALTSASU

7872

FORUZAINA

1148

ALTSASU

7873

FORUZAINA

1149

ALTSASU

7874

FORUZAINA

1150

ALTSASU

7875

FORUZAINA

1151

ALTSASU

7876

FORUZAINA

1153

ALTSASU

7877

FORUZAINA

1155

ALTSASU

7878

FORUZAINA

1156

ALTSASU

7879

FORUZAINA

1157

ALTSASU

223

FORUZAINA

HUTSIK

ALTSASU

1

8492

FORUZAINA

HUTSIK

ALTSASU

1

8493

FORUZAINA

HUTSIK

ALTSASU

1

8500

FORUZAINA

HUTSIK

ALTSASU

1

ELIZONDOKO FORUZAIN ETXEA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

5627

INSPEKTOREORDEA

59

ELIZONDO

4679

INSPEKTOREORDEA

HUTSIK

ELIZONDO

8002

KABOA

195

ELIZONDO

8003

KABOA

704

ELIZONDO

8607

KABOA

817

ELIZONDO

8004

KABOA

967

ELIZONDO

9812

KABOA

HUTSIK

ELIZONDO

9813

KABOA

HUTSIK

ELIZONDO

8484

FORUZAINA

191

ELIZONDO

7844

FORUZAINA

867

ELIZONDO

7841

FORUZAINA

1116

ELIZONDO

7842

FORUZAINA

1141

ELIZONDO

7843

FORUZAINA

1146

ELIZONDO

7845

FORUZAINA

1152

ELIZONDO

7847

FORUZAINA

1154

ELIZONDO

7848

FORUZAINA

1158

ELIZONDO

7849

FORUZAINA

1159

ELIZONDO

7850

FORUZAINA

1160

ELIZONDO

7851

FORUZAINA

1161

ELIZONDO

7852

FORUZAINA

1162

ELIZONDO

7853

FORUZAINA

1163

ELIZONDO

7854

FORUZAINA

1164

ELIZONDO

7855

FORUZAINA

1165

ELIZONDO

7856

FORUZAINA

1166

ELIZONDO

7857

FORUZAINA

1167

ELIZONDO

7858

FORUZAINA

1168

ELIZONDO

7859

FORUZAINA

1169

ELIZONDO

7860

FORUZAINA

1170

ELIZONDO

8216

FORUZAINA

1171

ELIZONDO

8217

FORUZAINA

1172

ELIZONDO

248

FORUZAINA

HUTSIK

ELIZONDO

1

4706

FORUZAINA

HUTSIK

ELIZONDO

1

6018

FORUZAINA

HUTSIK

ELIZONDO

1

8483

FORUZAINA

HUTSIK

ELIZONDO

1

8485

FORUZAINA

HUTSIK

ELIZONDO

LIZARRAKO FORUZAIN ETXEA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO LIZARRAKO TALDEA

5951

INSPEKTOREORDEA

259

LIZARRA

5976

KABOA

83

LIZARRA

8015

KABOA

346

LIZARRA

5995

KABOA

408

LIZARRA

7997

KABOA

424

LIZARRA

8005

KABOA

965

LIZARRA

9814

KABOA

HUTSIK

LIZARRA

9815

KABOA

HUTSIK

LIZARRA

7698

FORUZAINA

389

LIZARRA

7704

FORUZAINA

815

LIZARRA

7707

FORUZAINA

824

LIZARRA

7695

FORUZAINA

879

LIZARRA

7601

FORUZAINA

886

LIZARRA

7632

FORUZAINA

930

LIZARRA

7914

FORUZAINA

935

LIZARRA

8496

FORUZAINA

953

LIZARRA

7689

FORUZAINA

984

LIZARRA

7690

FORUZAINA

996

LIZARRA

7691

FORUZAINA

1011

LIZARRA

7692

FORUZAINA

1013

LIZARRA

7693

FORUZAINA

1029

LIZARRA

7696

FORUZAINA

1045

LIZARRA

7697

FORUZAINA

1046

LIZARRA

7699

FORUZAINA

1057

LIZARRA

7700

FORUZAINA

1059

LIZARRA

7701

FORUZAINA

1063

LIZARRA

7702

FORUZAINA

1072

LIZARRA

7703

FORUZAINA

1074

LIZARRA

7705

FORUZAINA

1078

LIZARRA

7706

FORUZAINA

1083

LIZARRA

7694

FORUZAINA

1093

LIZARRA

7836

FORUZAINA

1095

LIZARRA

7837

FORUZAINA

1101

LIZARRA

7838

FORUZAINA

1107

LIZARRA

7839

FORUZAINA

1108

LIZARRA

7840

FORUZAINA

1112

LIZARRA

8207

FORUZAINA

1117

LIZARRA

8208

FORUZAINA

1118

LIZARRA

8209

FORUZAINA

1123

LIZARRA

8501

FORUZAINA

HUTSIK

LIZARRA

1

8502

FORUZAINA

HUTSIK

LIZARRA

1

POLIZIA JUDIZIALAREN LIZARRAKO TALDEA

6535

INSPEKTOREORDEA

20

LIZARRA

8499

FORUZAINA

216

LIZARRA

8498

FORUZAINA

470

LIZARRA

8497

FORUZAINA

610

LIZARRA

ZANGOZAKO FORUZAIN ETXEA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

5953

INSPEKTOREORDEA

150

ZANGOZA

5975

KABOA

366

ZANGOZA

5974

KABOA

415

ZANGOZA

5973

KABOA

521

ZANGOZA

9816

KABOA

HUTSIK

ZANGOZA

9817

KABOA

HUTSIK

ZANGOZA

9818

KABOA

HUTSIK

ZANGOZA

9819

KABOA

HUTSIK

ZANGOZA

7595

FORUZAINA

288

ZANGOZA

8520

FORUZAINA

545

ZANGOZA

7596

FORUZAINA

862

ZANGOZA

7612

FORUZAINA

864

ZANGOZA

7615

FORUZAINA

869

ZANGOZA

7618

FORUZAINA

881

ZANGOZA

7653

FORUZAINA

902

ZANGOZA

7614

FORUZAINA

977

ZANGOZA

7616

FORUZAINA

985

ZANGOZA

7617

FORUZAINA

992

ZANGOZA

7619

FORUZAINA

1004

ZANGOZA

7620

FORUZAINA

1005

ZANGOZA

7624

FORUZAINA

1007

ZANGOZA

7625

FORUZAINA

1008

ZANGOZA

7626

FORUZAINA

1015

ZANGOZA

7654

FORUZAINA

1020

ZANGOZA

7655

FORUZAINA

1025

ZANGOZA

7660

FORUZAINA

1039

ZANGOZA

8521

FORUZAINA

1056

ZANGOZA

8523

FORUZAINA

1082

ZANGOZA

7613

FORUZAINA

1178

ZANGOZA

TAFALLAKO FORUZAIN ETXEA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO TAFALLAKO TALDEA

5946

INSPEKTOREORDEA

317

TAFALLA

5990

KABOA

333

TAFALLA

5982

KABOA

508

TAFALLA

5989

KABOA

510

TAFALLA

8017

KABOA

650

TAFALLA

5988

KABOA

690

TAFALLA

9820

KABOA

HUTSIK

TAFALLA

9821

KABOA

HUTSIK

TAFALLA

7606

FORUZAINA

870

TAFALLA

7609

FORUZAINA

878

TAFALLA

7688

FORUZAINA

896

TAFALLA

202

FORUZAINA

986

TAFALLA

7597

FORUZAINA

997

TAFALLA

7598

FORUZAINA

1002

TAFALLA

7600

FORUZAINA

1006

TAFALLA

7602

FORUZAINA

1009

TAFALLA

7603

FORUZAINA

1034

TAFALLA

7604

FORUZAINA

1037

TAFALLA

7605

FORUZAINA

1043

TAFALLA

7607

FORUZAINA

1044

TAFALLA

7608

FORUZAINA

1047

TAFALLA

7610

FORUZAINA

1070

TAFALLA

7611

FORUZAINA

1076

TAFALLA

7661

FORUZAINA

1096

TAFALLA

7662

FORUZAINA

1100

TAFALLA

7664

FORUZAINA

1106

TAFALLA

7684

FORUZAINA

1113

TAFALLA

7685

FORUZAINA

1115

TAFALLA

7686

FORUZAINA

1124

TAFALLA

7687

FORUZAINA

1125

TAFALLA

7834

FORUZAINA

1126

TAFALLA

7835

FORUZAINA

1127

TAFALLA

8210

FORUZAINA

1128

TAFALLA

8211

FORUZAINA

1129

TAFALLA

8212

FORUZAINA

1130

TAFALLA

8243

FORUZAINA

1133

TAFALLA

POLIZIA JUDIZIALAREN TAFALLAKO TALDEA

6536

INSPEKTOREORDEA

50

TAFALLA

8529

FORUZAINA

414

TAFALLA

8530

FORUZAINA

581

TAFALLA

8531

FORUZAINA

826

TAFALLA

TUTERAKO FORUZAIN ETXEA

5940

INSPEKTOREA

HUTSIK

TUTERA

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO TUTERAKO TALDEA

5629

INSPEKTOREORDEA

311

TUTERA

5667

KABOA

504

TUTERA

8009

KABOA

572

TUTERA

5666

KABOA

600

TUTERA

5665

KABOA

731

TUTERA

8605

KABOA

987

TUTERA

9808

KABOA

HUTSIK

TUTERA

9809

KABOA

HUTSIK

TUTERA

6542

FORUZAINA

649

TUTERA

8542

FORUZAINA

747

TUTERA

4379

FORUZAINA

786

TUTERA

6406

FORUZAINA

788

TUTERA

6426

FORUZAINA

794

TUTERA

6428

FORUZAINA

799

TUTERA

6431

FORUZAINA

805

TUTERA

6433

FORUZAINA

827

TUTERA

6438

FORUZAINA

830

TUTERA

6544

FORUZAINA

840

TUTERA

6982

FORUZAINA

847

TUTERA

6427

FORUZAINA

857

TUTERA

6437

FORUZAINA

875

TUTERA

6439

FORUZAINA

876

TUTERA

6441

FORUZAINA

880

TUTERA

6977

FORUZAINA

903

TUTERA

6981

FORUZAINA

916

TUTERA

6983

FORUZAINA

922

TUTERA

4359

FORUZAINA

979

TUTERA

6429

FORUZAINA

983

TUTERA

6432

FORUZAINA

1038

TUTERA

6543

FORUZAINA

1054

TUTERA

6976

FORUZAINA

1060

TUTERA

6978

FORUZAINA

1065

TUTERA

8543

FORUZAINA

1069

TUTERA

8544

FORUZAINA

1073

TUTERA

8545

FORUZAINA

1081

TUTERA

8546

FORUZAINA

1087

TUTERA

8547

FORUZAINA

1088

TUTERA

8548

FORUZAINA

1092

TUTERA

8549

FORUZAINA

1098

TUTERA

8550

FORUZAINA

1099

TUTERA

POLIZIA JUDIZIALAREN TUTERAKO TALDEA

5637

INSPEKTOREORDEA

266

TUTERA

8012

KABOA

434

TUTERA

295

FORUZAINA

162

TUTERA

8519

FORUZAINA

217

TUTERA

314

FORUZAINA

383

TUTERA

7892

FORUZAINA

425

TUTERA

8518

FORUZAINA

473

TUTERA

7894

FORUZAINA

524

TUTERA

7895

FORUZAINA

531

TUTERA

7893

FORUZAINA

593

TUTERA

8488

FORUZAINA

HUTSIK

TUTERA

8490

FORUZAINA

HUTSIK

TUTERA

POLIZIA ARRETARAKO TUTERAKO BULEGOA

TUTERAKO INGURUMEN TALDEA

5638

INSPEKTOREORDEA

105

TUTERA

5968

KABOA

355

TUTERA

164

FORUZAINA

338

TUTERA

6986

FORUZAINA

468

TUTERA

4346

FORUZAINA

552

TUTERA

4742

FORUZAINA

573

TUTERA

6987

FORUZAINA

591

TUTERA

6988

FORUZAINA

608

TUTERA

206

FORUZAINA

647

TUTERA

4728

FORUZAINA

687

TUTERA

TUTERAKO TRAFIKO BRIGADA

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

4664

INSPEKTOREORDEA

39

TUTERA

5639

INSPEKTOREORDEA

376

TUTERA

5971

KABOA

214

TUTERA

5673

KABOA

335

TUTERA

5677

KABOA

422

TUTERA

5668

KABOA

509

TUTERA

5981

KABOA

576

TUTERA

5980

KABOA

696

TUTERA

5676

KABOA

958

TUTERA

6417

FORUZAINA

619

TUTERA

6707

FORUZAINA

673

TUTERA

6416

FORUZAINA

689

TUTERA

6046

FORUZAINA

705

TUTERA

6706

FORUZAINA

716

TUTERA

4388

FORUZAINA

742

TUTERA

5274

FORUZAINA

743

TUTERA

5729

FORUZAINA

763

TUTERA

6042

FORUZAINA

770

TUTERA

6049

FORUZAINA

773

TUTERA

6050

FORUZAINA

792

TUTERA

6421

FORUZAINA

834

TUTERA

7635

FORUZAINA

853

TUTERA

7636

FORUZAINA

854

TUTERA

5279

FORUZAINA

863

TUTERA

5705

FORUZAINA

873

TUTERA

5712

FORUZAINA

882

TUTERA

6445

FORUZAINA

932

TUTERA

6697

FORUZAINA

938

TUTERA

6699

FORUZAINA

941

TUTERA

8219

FORUZAINA

955

TUTERA

6027

FORUZAINA

968

TUTERA

6028

FORUZAINA

980

TUTERA

6036

FORUZAINA

995

TUTERA

6048

FORUZAINA

1017

TUTERA

6419

FORUZAINA

1031

TUTERA

6420

FORUZAINA

1049

TUTERA

6435

FORUZAINA

1052

TUTERA

6444

FORUZAINA

1080

TUTERA

6698

FORUZAINA

1097

TUTERA

7633

FORUZAINA

1104

TUTERA

7634

FORUZAINA

1105

TUTERA

7637

FORUZAINA

1109

TUTERA

8220

FORUZAINA

1111

TUTERA

8221

FORUZAINA

1114

TUTERA

8265

FORUZAINA

1120

TUTERA

8551

FORUZAINA

1121

TUTERA

368

FORUZAINA

1177

TUTERA

TUTERAKO ATESTATU TALDEA

5950

INSPEKTOREORDEA

231

TUTERA

5979

KABOA

171

TUTERA

5670

KABOA

223

TUTERA

5652

KABOA

323

TUTERA

5674

KABOA

344

TUTERA

5671

KABOA

418

TUTERA

5672

KABOA

467

TUTERA

7639

FORUZAINA

235

TUTERA

5695

FORUZAINA

380

TUTERA

6546

FORUZAINA

381

TUTERA

6547

FORUZAINA

397

TUTERA

5699

FORUZAINA

518

TUTERA

6548

FORUZAINA

522

TUTERA

6549

FORUZAINA

533

TUTERA

5719

FORUZAINA

538

TUTERA

5723

FORUZAINA

542

TUTERA

6550

FORUZAINA

570

TUTERA

5682

FORUZAINA

637

TUTERA

5687

FORUZAINA

646

TUTERA

7640

FORUZAINA

658

TUTERA

7641

FORUZAINA

666

TUTERA

6545

FORUZAINA

766

TUTERA

8514

FORUZAINA

907

TUTERA

8552

FORUZAINA

928

TUTERA

Iragarkiaren kodea: F1611656