115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

96/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen hainbat lanpostu lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko.

Abenduaren 12ko 102/2018 Foru Dekretuaren bidez, 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako. Lan publikoaren eskaintza hori dagokio Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean ezarritako ordezte-tasari. Dekretu horretan Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen 24 lanpostu daude.

Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legeak ezartzen du ezen honako hauek izanen direla Nafarroako polizien barruan lanpostuak betetzeko modalitateak: lehiaketa, zeina sistema arrunta baita, berariazko lehiaketa eta izendapen librea. Gauza bera dio Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamenduak, zeina onetsi baitzen martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren bidez. Azkenik, azaroaren 16ko 102/2016 Foru Dekretuaren 6.2 artikuluak zehazten du lehiaketa edo berariazko lehiaketa izanen dela inspektoreordeen lanpostuak betetzeko sistema (106/2016 Foru Dekretuaren bidez aldatu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa).

Hori horrela, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren 10. artikuluaren bidez esleituak ditudan eginkizunak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen lanpostuak betetzeko deialdia onestea, bete daitezen lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez.

2. Deialdiaren oinarriak onestea, eta agintzea argitara daitezela Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus), deialdiaren fitxan, behar diren ondorioak izan ditzaten.

3. Ebazpen hau eta deialdia jakinaraztea Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketako Zerbitzura, Jendearentzako Argibideen eta Erregistro Orokorraren Bulegora eta izendatutako epaimahaikideei, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2021eko apirilaren 30ean.–Barneko zuzendari nagusia, Amparo López Antelo.

OINARRIAK

1.–Xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen hainbat lanpostu, funtzionario araubidekoak eta B mailakoak, lehiaketaren edo berariazko lehiaketaren bidez betetzea. Bete beharreko lanpostuak antolaketa unitate hauei atxikita daude:

1.2. Lehiaketa edo berariazko lehiaketa honetan, hasiera batean, inspektoreordeen 29 lanpostu iragartzen dira, zeinak atxikirik baitaude antolaketa unitate hauei:

–Ikuskapen Orokorraren Arloa:

LANPOSTU KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

4

Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Polizia Arretarako Tuterako Bulegoko Taldea.

Tutera

Lehiaketa

1

Tuterako 2. Ekintza taldea

Tutera

Lehiaketa

1

Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldea

Lizarra

Lehiaketa

1

Herritarren Babeserako eta Arretarako Altsasuko Taldea

Altsasu

Lehiaketa

1

Herritarren Babeserako eta Arretarako Elizondoko Taldea

Elizondo

Lehiaketa

–Barne Segurtasunaren eta Polizia Administratiboaren Arloa:

LANPOSTU KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

1

Parlamentuko Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

Ingurumeneko 1. Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

Joko eta Ikuskizunen Brigada

Iruña

Lehiaketa

1

Segurtasun Pribatuaren eta Sistemen Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

–Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloa:

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

4

Atestatu eta Ikerketa Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloa

Iruña

Lehiaketa

1

Garraio Taldea

Iruña

Lehiaketa

–Herritarren Segurtasunaren Arloa:

LANPOSTU KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

1

3. Ekintza Taldea

Iruña

Lehiaketa

1

2. Esku-hartze Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

4. Esku-hartze Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Esku-hartze Berezietarako Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

–Ikerketa Kriminalaren Arloa:

PLAZA KOP.

DESTINOA

DESTINOKO HERRIA

SARTZEKO MODALITATEA

2

Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Laguntza Brigada

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Delitu Informatikoen Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Sostengu Teknologikorako Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1

Delinkuentzia Ekonomikoaren Taldea

Iruña

Berariazko lehiaketa

1.3. Destinoa Bide Segurtasuneko Dibisioko taldeetan eta Bide Segurtasuneko Tuterako Taldean duten lanpostuak lortzeko, beharrezkoa izanen da A motako gidabaimena edukitzea.

Destinoa Ingurumena Babesteko Brigadan eta Tuterako Ingurumeneko Taldean duten lanpostuak lortzeko, beharrezkoa izanen da A2 motako gidabaimena edukitzea.

1.4. Hasiera batean iragarritako lanpostuez gainera, lehiaketa honetan lanpostu bat eskuratzen duten izangaiek hutsik utzitako lanpostuak ere sartuko dira. Ondoriozko lanpostu horiek lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez beteko dira, deialdi honen II. eranskinean ezarritakoaren arabera. Hori dena, galarazi gabe oinarri honen hurrengo apartatuetan ezarritakoa.

2.–Aplikatu beharreko araudia.

Deialdi hau honako arau hauetan xedatutakoari jarraikiz gauzatuko da: azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legea, Nafarroako Poliziei buruzkoa; Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamendua, martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsia; azaroaren 16ko 102/2016 Foru Dekretuaren 6.2 artikulua (foru dekretu horren bidez aldatu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa); azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretua, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeari buruzko Erregelamendua; azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretua, zeinaren bidez arautzen baita euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan, haren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan; eta gaiaren arabera aplikatzekoa den gainerako araudia.

3.–Betebeharrak.

3.1. Indarra duen araudian xedatutakoaren arabera, deialdi honetan parte hartu ahal izateko, ondoko betebeharrak bete behar dira, eskaerak aurkezteko epearen azken egunean eta esleitzen den lanpostuaz jabetzeko orduan:

a) Nafarroako Foru Komunitateko edo haren erakunde autonomoetako langile finkoa izatea eta jardunean egotea.

b) B mailakoa edo taldekoa izatea.

c) Nafarroako Foruzaingoko inspektoreorde lanpostu baterako izendatua izatea.

d) A motako gidabaimena edukitzea, Bide Segurtasuneko Dibisioko eta Bide Segurtasuneko taldeetako lanpostuetarako, eta A2 motako gidabaimena edukitzea, Ingurumena Babesteko Brigadako eta Ingurumeneko Tuterako Taldeko lanpostuetarako.

3.2. Foruzaingoan berriz sartu direlako behin-behineko atxikipena daukaten funtzionarioak, Foruzaingoan egoera horretan dirauten bitartean, beharturik egonen dira deialdi honetan parte hartzera eta betetzen ahal diren lanpostu huts guztiak eskatzera. Horrela egin ezik, haietariko edozeini atxikitzen ahal zaizkio nahitaez.

3.3. Nafarroako Foruzaingoko antolaketa unitate bateko bitarte baterako buru, bitarte baterako inspektore edo bietarako izendatu diren funtzionarioek beren oinarrizko lanpostutik hartzen ahal dute parte deialdi honetan.

3.4. Zerbitzu berezietan, lanpostu erreserbarik gabeko eszedentzia berezian edo borondatezko eszedentzian, edo nahitaezko eszedentzian dauden funtzionarioek ere zilegi izanen dute lehiaketan parte hartzea, baldin eta deialdiak eskatzen dituen baldintzak betetzen badituzte; horrela, berriz sartuko dira jarduneko zerbitzuan eta lanpostu bat behin betiko esleituko zaie.

3.5. Deialdi honetan parte hartzeak ez du inola ere ekarriko berekin lehiakideek parte hartu aurretik zuten araubide juridikoa aldatzea.

4.–Ordainsariak.

Deialdi hau dela-eta lekuz aldatzen diren langileek gaur egungo xedapenek esleitzen dizkieten ordainsariak jasoko dituzte.

5.–Eskabideak eta eskaerak: aurkezteko epea eta tokia.

5.1. Eskabideak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskabideak aurkezteko epe hori luzaezina izanen da.

5.2. Deialdian parte hartzeko eskabideak eta eskaerak telematika bidez aurkeztu beharko dira, Internetetik, www.nafarroa.eus helbidean, zehazki, https://www.navarra.es/eu/enplegu-publikoa orrialdeko “Enplegu publikorako deialdiak” atalean, deialdi honi dagokion aipuan.

Parte hartzeko berariazko eskabidea eta aurkeztu beharreko gainerako agiriak eransteko, deialdiaren fitxan ezarrita dauden formatuetatik edozein erabil daiteke.

5.3. Eskaeran, zehaztuko dira aukeraturiko destinoak eta horien lehentasun hurrenkera. Hurrenkera zenbakien bidez adieraziko da: 1 lehentasun handienekoa izanen da, eta horrela, 1etik aurrerako hurrenkeran, lehentasun txikiagoa duten gainerako lanpostuak adieraziko dira. Izangaiak lehenesten dituen destinoak besterik ez ditu adieraziko.

5.4. Baldin destinoa eskatzen bada lanpostuak berariazko lehiaketaren bidez beteko dituzten unitateetan, izangaiek aurkeztu beharko dituzte merezimenduak baloratzeko egoki iruditzen zaizkien agiri guztiak, eskabideak aurkezteko epearen barrenean, honako agiri hauek izan ezik, agiriok epaimahaiaren esku jarriko baitira:

–Administrazio Publikoetan emandako zerbitzuak: kalifikazio epaimahaiak Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari eskatuko dizkio.

–Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolan egindako ikastaroak: kalifikazio epaimahaiak Eskolari eskatuko dizkio.

Aski izanen da merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

6.–Onartuen behin-behineko zerrenda, erreklamazioak eta behin betiko zerrenda.

6.1. Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Barneko zuzendari nagusiak onetsiko du onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, eta aginduko du argitara dadila Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan, baita deialdiaren fitxan ere, zeina argitaratuko baita Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus), ohartaraziz ezen baztertuek erreklamazioak egiten ahal dituztela, eta, akatsik egin badute, haiek zuzendu, argitaratu eta biharamunetik hasita hurrengo hamar egun naturaleko epean. Epe horretan, eta horretan bakarrik, izangaiek uko egin diezaiekete eskatu dituzten lanpostuei, baldin eta Barne Zuzendaritza Nagusiari igorritako idazki batean hala adierazten badute. Idazki hori aurkeztuko da 5. oinarriko lehen paragrafoan xedatutakoarekin bat.

Oinarri honetan erreklamazioak aurkezteko aipatzen den epea bukatu ondoren, ez da onartuko uko egiteko eskaerarik.

6.2. Erreklamazioak aurkezteko epea igaro ondoren eta haien gaineko ebazpenak emanik, Barneko zuzendari nagusiak onetsiko du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, eta aginduko du argitara dadila Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Deialdiaren fitxan ere argitaratuko da, zeina jendaurrean jarriko baita Nafarroako Gobernuaren Interneteko web atarian (www.nafarroa.eus).

6.3. Ezarritako epean eskabiderik aurkezten ez bada, Barneko zuzendari nagusiak ebazpena emanen du deialdiko lanpostua bete gabe uzten dela deklaratzeko. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

7.–Merezimenduen balorazioa, proba fisikoak, proba teoriko-praktikoa eta proba psikoteknikoak, berariazko lehiaketaren bidez beteko diren lanpostuetarako.

a) Merezimenduen balorazioa:

Interesdunek aurkezten dituzten merezimenduak III. eranskinean ezarritakoari jarraikiz baloratuko dira, eta haien gehieneko balorazioa 41 puntukoa izanen da, euskara kontatu gabe.

b) Proba fisikoak:

Destinoa Agintariak Babesteko Brigadan eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze taldeetan eskatzen dutenek IV. eranskinean azaltzen diren proba fisikoak egin beharko dituzte. Proba horien gutxieneko balorazioa 0 puntukoa izanen da, eta gehienekoa, 20 puntukoa.

Destinoa Esku-Hartze Berezietarako Taldean eskatzen dutenek IV. eranskinean azaltzen diren proba fisikoak egin beharko dituzte. Proba horien gutxieneko balorazioa 0 puntukoa izanen da, eta gehienekoa, 25 puntukoa.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte, emaitzak argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita, egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

c) Proba teoriko-praktikoa:

Test motako proba bat egin beharko da, eta erantzuteko hiru aukera eskainiko dira. Ongi erantzuten den galdera bakoitzari zer puntuazio emanen zaion kalkulatzeko, eragiketa hau eginen da: proba honetarako finkatutako gehieneko puntuazioa zati epaimahaiak egiten dituen galderen kopurua. Oker erantzundako galdera bakoitzagatik puntuak kenduko dira: ongi erantzundako galdera bakoitzari zenbat puntu ematen zaizkion, horren erdia.

Agintariak Babesteko Brigadarako eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze Taldeetarako, proba hau 0 puntutik 30era bitarte baloratuko da.

Esku-hartze Berezietarako Taldea aukeratzen dutenen kasuan, proba hau 0 puntutik 25era bitarte baloratuko da.

Berariazko lehiaketaren bidez beteko diren gainerako destinoetako lanpostuen kasuan, proba hau 0 puntutik 50era bitarte baloratuko da.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak onetsiko eta argitaratuko ditu, bai deialdiaren fitxan, bai Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

Gaiei buruzko gai-zerrendak eta/edo bibliografia interesdunen eskura jarriko dira Nafarroako Foruzaingoko Agentearen Atarian.

d) Proba psikoteknikoak:

Proba psikoteknikoetan 0 eta 20 puntu bitarte emanen dira.

Proba psikoteknikoak Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Psikologia Aplikatuaren Atalak eginen ditu, edo atal horrek izendatzen dituen profesionalek. Atal horrek ematen duen balorazioa loteslea izanen da deialdiko epaimahaiarentzat.

Barne Zuzendaritza Nagusiak onetsiko ditu destino bakoitzerako behar diren eskakizunak.

Epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan. Izangaiek 10 egun natural izanen dituzte egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, emaitzak argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Alegazioak ebatzirik, epaimahaiak behin betiko emaitzak argitaratuko ditu, deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

e) Arau komunak:

Probak ez dira baztertzaileak izanen: kalifikazioa emateko baizik ez dira hartuko.

Proba fisiko guztiak eta/edo proba teoriko-praktikoa edo/eta proba psikoteknikoa egiten ez dituzten izangaiek, deialdi honetan eskatzen diren kasuetan betiere, ez dute eskatutako unitateetako lanposturik eskuratuko berariazko lehiaketaren bidez.

8.–Berariazko lehiaketaren bidezko lanpostuen esleipena.

8.1. Lanpostua esleitu beharko zaio honako hauen guztien emaitzak batuta puntuaziorik handiena lortzen duen izangaiari: merezimenduen balorazioarena, proba fisikoenak (halakorik bada), proba teoriko-praktikoarenak eta proba psikoteknikoenak.

8.2. Izangaien azken puntuazioan puntu-berdinketa gertatzen bada, irizpide hauek erabiliko dira berdinketa hausteko:

a) Proba teoriko-praktikoan lortutako puntuaziorik hoberena.

b) Proba psikoteknikoan lortutako puntuaziorik hoberena.

c) Antzinatasunik handiena inspektoreorde enpleguan.

d) Inspektoreorde enpleguan sartzeko deialdian lortutako izangai-ordena.

8.3. Izangai bakar bat ere aurkezten ez bada proba fisikoak egitera, hala badagokio, edota proba teoriko-praktikoa edota proba psikoteknikoak egitera, lanpostuak hutsik geldituko dira.

9.–Lehiaketa bidezko lanpostuen esleipena.

9.1. Lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak esleitzeko begiratuko zaie, lehenik, hurrengo paragrafoan xedaturikoaren arabera lehentasuna dutenei eta, gero, Nafarroako Foruzaingoaren maila-zerrendaren barrenean bakoitzak duen posizioari.

9.2. Lanpostuak lehiaketa bidez betetzeko lehentasunezko eskubidea erabiltzeko, jarraituko zaio Nafarroako Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamendua onesten duen martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoari. Foru dekretu hori 2002ko 62. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 22koan.

9.3. Foruzaingoko buruak deialdi honetan parte hartzea eskatu duten funtzionarioen maila-zerrenda igorriko dio kalifikazio epaimahaiari, maiatzaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren 18. artikuluan aipatzen diren datuak adierazita. Datu horiek eguneratuak egon beharko dute; zehazki, kalifikazio epaimahaia zer egunetan biltzen den lehiaketa honen xedeko lanpostuak esleitzeko, egun horretakoak izanen dira.

10.–Lanpostuak esleitzeko itzuliak.

Deialdiaren xedeko lanpostuak eta lehiaketaren ondoriozkoak esleitzeko, izangaiekin behar adina itzuli oso eginen dira, eskaeretan destinoa aukeratzeko adierazitako lehentasun hurrenkeraren arabera.

11.– Epaimahaiaren osaera.

11.1. Honako hauek osatuko dute lehiaketako kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Ignacio Cía Gironés jauna, Atestatu eta Ikerketa Brigadako inspektore burua.

Ordezkoa: Eduardo Sainz de Murieta García de Galdeano jauna, komisario nagusia eta Ikerketa Kriminalaren Arloko burua.

Epaimahaikidea: Salvador Otegui Bueno jauna, Bide Segurtasuneko Dibisioko inspektore burua.

Ordezkoa: José Antonio Gurrea Martínez jauna, komisario nagusia eta Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloko burua.

Epaimahaikidea: Fermín Sola Barrena jauna, Azterketa eta Inteligentzia Brigadako inspektore burua.

Ordezkoa: Santiago Zabalza Sorbet jauna, Landa-lanetako Brigada Kriminalistikoko inspektore burua.

Epaimahaikidea: Santiago Arraiza Zorzano jauna, Foruzaingoko Langileen Batzordeak proposatua.

Ordezkoa: Juan Manuel Zabalza Erviti jauna, Foruzaingoko Langileen Batzordeak proposatua.

Idazkaria: Olga López Vera andrea, Barne Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

Ordezkoa: Pilar Zapico Revuelta andrea, Barne Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendaria.

11.2. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu eta ondoko bost egunean eratu beharko da epaimahaia.

11.3. Administrazio prozeduraren arauetan parte ez hartzeko aipaturiko arrazoiren bat gertatzen denean, epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta horren berri eman deialdia egin duen organoari. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

11.4. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, baldin epaimahaiburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, bertan ez badira, eta, gutxienez ere, kideen gehiengoa. Epaimahaia eratua denean, epaimahaiburua eta idazkaria ordezteko, jarraikiko zaio martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 21. eta 22. artikuluetan ezarritakoari (foru lege horren bidez jorratu ziren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta foru-sektore publiko instituzionala).

11.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.

11.6. Epaimahaiak aholkulari espezialisten laguntza izan dezake. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

11.7. Kalifikazio epaimahaiaren ebazpenak lotesleak izanen dira Administrazioarentzat. Hala ere, Administrazioak irregulartasunik atzemanez gero, prozesua berraztertzen ahal du. Kasu horretan, irregulartasunak ukituriko tramite guztiak berriz egin beharko dira.

12.–Lanpostuen behin-behineko eta behin betiko esleipena.

12.1. Merezimenduen eta egin beharreko proben balorazioa eginda, kalifikazio epaimahaiak behar diren lanpostuak behin-behinekoz esleitzeko proposamen bat prestatuko du, zeina argitaratuko baita deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

12.2. Lanpostuak behin-behinekoz esleitzeko proposamena argitaratu eta hiru eguneko epean, interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak aurkezten ahal dituzte haren aurka. Epe hori bukaturik, epaimahaiak ebatziko du aurkezturiko alegazioen gainean eta behin betiko proposamena igorriko dio deialdia egin duen organoari, azken ebazpena eman dezan.

12.3. Deialdia egin duen organoak behar diren esleipenak eginen ditu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, honako hauek adieraziz: identifikazio zenbaki pertsonala, esleitutako lanpostua eta atxikitako antolaketa unitatea.

13.–Lanpostuaren jabetza hartzea.

13.1. Lanpostuak behin betiko atxikitzeko ebazpenean organo deitzaileak zehazten duen egunean jabetu beharko dute esleitutako lanpostuez lehiatzaileek.

13.2. Nafarroako Foruzaingoko antolaketa unitate batean bitarteko buru, bitarteko inspektore edo bietarako izendatu diren funtzionarioei dagokienez, oinarrizko lanpostu bat esleitu eta horretaz jabetuz gero, bitarteko lanpostu horiek utziko dituzte.

14.–Argitalpenak eta errekurtsoak.

14.1. Kalifikazio epaimahaiaren egintzak eta ebazpenak argitaratuko dira deialdiaren fitxan eta Foruzaingoaren Iruñeko bulego nagusiko iragarki-taulan.

14.2. Kalifikazio epaimahaiaren egintzen eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Barneko zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

14.3. Deialdiaren, oinarrien eta oinarriak aplikatzeko egintzen kontra, kalifikazio epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

14.4. Hori guztia bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin eta jarraikiz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei.

I. ERANSKINA

Eskaera (PDFa).

II. ERANSKINA

Destinoak hautatzeko eskabidea (PDFa).

III. ERANSKINA

Berariazko lehiaketaren bidez beteko diren lanpostuetan
aplikatuko den merezimendu baremoa

A) Egindako zerbitzuak: gehienez ere 15 puntu.

1. Nafarroako polizia kidegoetan, lanpostu finkoan egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,75 puntu.

2. Administrazio publiko baten bestelako segurtasun indar eta kidegoetan, lanpostu finkoan, egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,25 puntu.

3. Edozein administrazio publikotan, polizia kidegoetakoak ez diren lanpostuetan egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko 0,10 puntu.

Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

Lanaldi partzialean egindako zerbitzuen kasuan, behar den zatia kenduko da. Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko. Funtzionarioa zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian egon bada, edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanetan aritu, egoera horietan sartu aurretik zuen lanpostuan egindako zerbitzuak bezala kontatuko dira.

B) Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, irakaskuntza eta ikerketa, eremu polizialarekin ikusteko badute: gehienez ere 10 puntu.

Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako prestakuntza jardueretan parte hartzea: 0,01 puntu eskola-ordu bakoitzeko.

Baloratu beharreko prestakuntza ekintzetan, eskola-orduen zatikiak hainbanatuko dira.

Eskola-orduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bateko balorazioa emanen zaie (10 ordu).

Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituko balorazioa emanen zaie.

Erakunde antolatzaileari buruzko beharkizunak betetzen ez badituzte ere, Administrazioak agindurik edo oniritzirik eginak diren prestakuntza ekintzetan parte hartzea puntuazio berarekin baloratuko da. Horien artean, espresuki, sindikatuek administrazio publikoetako etengabeko prestakuntzarako itunen barrenean antolatuak sartuko dira.

Alde horretatik, diharduen epaimahaiak baloratzen ahalko dituen ikastaroen katalogoa prestatuko da, zabalik utzirik katalogo horri prestakuntza ekintza gehiago gehitzeko aukera, deialdi bakoitzak xedatzen duenaren arabera.

C) Titulazio eta espezialitate akademikoak: gehienez ere 7,5 puntu.

–Lizentzia/Gradua: 3,50 puntu.

–Diplomatura: 2,50 puntu.

–Masterrak/Graduak: 1,80 puntu.

Ez dira baloratuko merezimendu gisa alegatu eta baremoaren barrenean berariazko balorazioa duten titulu akademikoak lortzeko beharrezkoak diren titulu apalagoak.

D) Sariak eta beste merezimendu batzuk: gehienez ere 2,5 puntu.

1. Zerbitzu Goraipagarrien Plakagatik: 1,50 puntu.

2. Zerbitzu Goraipagarrien Dominagatik: 1,25 puntu.

3. Jendaurreko esker onagatik: 0,50 puntu.

4. Esker on pribatuagatik: 0,25 puntu.

E) Hizkuntzak jakiteagatik erantsitako puntuazioa: gehienez ere 10,10 puntu.

1. Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik (Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik): 2 puntu, gehienez, hizkuntza horietako bakoitzeko.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko maila bakoitzeko eman beharreko puntuazioak honako hauek dira: A1: 0,40 puntu; A2: 0,80 puntu; B1: 1,20 puntu; B2: 1,60 puntu; eta C1: 2 puntu; edo titulu baliokideak.

2. Elebidunak ez diren lanpostuetan, euskaraz jakiteagatiko puntuazio osagarria irizpide hauen arabera gehituko da:

Destinoa eremu euskaldunean duten lanpostuak: gehienez ere 4,10 puntu.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C1 mailaren pareko ezagutza-maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiria duenari baloraziorik handiena emanen zaio.

Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/5 jasoko da; A2 maila izanez gero, 2/5; B1 maila izanez gero, 3/5; eta, B2 maila izanez gero, 4/5.

Euskara merezimendu gisa baloratzerakoan, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzagatik, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 1/12 emanen da.

IV. ERANSKINA

Proba fisikoak

Agintariak Babesteko Taldea eta 1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze taldeak

A) Erresistentzia-proba (Course Navette-ren testa).

Egiteko modua: izangaiek 20 metroko luzera duen joan-etorriko ibilbidea egin behar dute ahalik eta denbora gehien iraunik, zinta magnetofoniko batez emandako seinale akustikoen bidez markatutako erritmoari jarraikiz. Izangaiek, seinalea entzutearekin batera, ibilbidearen bi muturrak seinalatzen dituzten marrak zapaldu beharko dituzte, lehenik bat eta gero bestea. Hortaz, izangai guztiek erritmo berean egin beharko dute lasterketa, eta ez da onartuko inork lasterketaren erritmoa gainditzea. Buelta emanen da oin baten gainean bermatuz eta marra zapalduz. Zintak soinua emanen du tarte erregularren arabera. Probaren hasieran abiadura motela izanen da, baina gero eta azkarrago eginen da. Proba hau egiteko saio bakarra izanen dute izangaiek.

Testaren helburua da zinta magnetofonikoak markatutako erritmoari jarraitzea eskatutako tarteak bete arte. Izangai bakoitzaren proba bukatuta, ordura arte lortutako tarteak kontatutako dira.

Hona hemen izangaiak kanporatzeko arrazoiak:

–Izangaia gelditzea.

–Izangaia bere kaletik ateratzea.

–Izangaiak ibilbide oso bat bukatzeko dagoen muturreko marra ez zapaltzea.

–Izangaia hiru aldiz jarraian ez iristea muturreko marra zapaltzera seinale akustikoak agintzen dionean. Marratik metro bateko tartera egotea onartuko da, seinaleak jotzen duen unean. Baina horretarako, seinalea entzuten denean segurtasun eremuaren barrenean egon beharko du.

–Izangaia marjinaren barrenean ez egotea seinalea entzuten denean, behin bakarrik.

–Aldiak:

Gizonezkoak Emakumezkoak Nota

10 baino gutxiago 8 baino gutxiago 0

10 8 1

10,5 8,5 2

11 9 3

11,5 9,5 4

12 10 5

12,5 10,5 6

13 11 7

13,5 11,5 8

14 12 9

14,5 12,5 10

Bankuan etzanda pisua altxatzeko proba: 36 kg gizonentzat eta 18 kg emakumeentzat.

Deskribapena: banku batean, ahoz gorako etzaneran, izangaiak 15 aldiz altxatu beharko du pisu bat minutu batean: 36 kg gizonek, eta 18 kg emakumeek. Bi eskuekin goratuko du pisua, eta barra hartuko du sorbalden zabalera baino pixka bat zabalago (barrari ahurraz heldu eta behatzak itxirik). Ariketa honela eginen da: hasieran barrak bularra ukitzen du, ukondoak flexionaturik, eta gero ukondoak erabat luzatzen dira bertikalean jarri arte. Proba hau egiteko saio bakarra izanen dute izangaiek.

Ariketa hau egiteko 60 segundo emanen dira gehienez. Izangaiak deialdian ezarritako moduan bukatzen ahal du ariketa, eta ordura arte egiazki egindako altxaldi baliodunen kopurua kontatuko da puntuaziorako.

Ariketaren hasieran ukondoak flexionatuak egonen dira, eta barrak bularra ukituko du.

Oinak lehenbiziko goratzean nola dauden, horrela mantenduko dira ariketa osoan, aldatu gabe.

Ukondoak erabat luzatu ezean edo ukondoen flexio bakoitzean barrarekin bularra ukitu ezean, jasoaldia baliogabetuko da, eta, beraz, ez da kontatuko.

Kasu hauetan, ariketa bukatutzat emanen da:

–Izangaiak, ukondoak flexionaturik dituela, ariketa gelditzen badu barra bularrean bermatuz.

–36 kg gizonezkoetan / 18 kg emakumezkoetan:

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK NOTA

25 baino gutxiago 25 baino gutxiago 0

25-30 25-28 1

31-35 29-32 2

36-40 33-36 3

41-45 37-40 4

46-50 41-44 5

51-55 45-48 6

56-60 49-52 7

61-65 53-56 8

66-70 57-60 9

71 edo gehiago 61 edo gehiago 10

–Proba fisikoak:

Gizonezkoak eta emakumezkoak.

Esku-hartze Berezietarako Taldea.

Erresistentzia aerobikoa: (3.000 metro oztoporik gabe. Taula honen arabera baloratuko da).

DENBORA, MINUTU ETA SEGUNDOTAN NOTA

12,55 baino gehiago 0

12,46-12,55 1

12,36-12,45 1,25

12,26-12,35 2,00

12,16-12,25 2,25

12,01-12,15 2,50

11,51-12,00 3,00

11,41-11,50 3,25

11,31-11,40 3,50

11,21-11,30 3,75

11,11-11,20 4,00

11,01-11,10 4,50

10,51-11,00 5,00

Abiadura: (50 metro, abiada hartuta. Taula honen arabera baloratuko da).

DENBORA, SEGUNDO ETA EHUNENETAN NOTA

7,11 edo gehiago 0

7,01-7,1 1

6,91-7,0 1,50

6,81-6,9 2

6,71-6,8 2,50

6,61-6,7 3

6,51-6,6 3,50

6,41-6,5 4

6,31-6,4 4,50

6,3 edo gutxiago 5,00

Goi-atalaren indarra: (Barra-flexioak: barrari eskuekin eutsita, esku-ahurrak aurrera begira, besoen erabateko estentsioa egitea eta kokotsa barraren gainetik eramatea. Bi saio. Taula honen arabera baloratuko da).

ERREPIKAPENAK NOTA

9 edo gutxiago 0

10 1,25

11 1,50

12 1,75

13 2,00

14 2,25

15 2,50

16 2,75

17 3,00

18 3,25

19 3,50

20 3,75

21 4,00

22 4,25

23 4,50

24 4,75

25 5,00

Flexioak lurrean, oinak banku suediar batean goratuak dituela. Zenbat errepikapen egiten diren minutu batean gehienez. Besoen estentsio osoa egin beharko da. Errepikapen zuzen gisa kontatzeko, izangaiak plexu solarrarekin ukitu beharko du zoruan jarriko zaion marka, eta gero hasierako jarrerara itzuli. Proba egin bitartean, atsedenaldi bat edo bi egiten ahalko ditu, besoak luzatuta eta flexio-jarreran. Bi saio egiten ahalko ditu. Taula honen arabera baloratuko da.

ERREPIKAPENAK NOTA

38 edo gutxiago 0

39 1

40 1,25

41 1,50

42 1,75

43 2,00

44 2,25

45 2,50

46 2,75

47 3,0

48 3,25

49 3,50

50 3,75

51 4,00

52 4,25

53 4,50

54 4,75

55 edo gehiago 5,00

Behe-atalaren potentzia: Luzerako jauzia, oinak elkartuta. Bi saio egiten ahalko ditu. Taula honen arabera baloratuko da.

ZENTIMETROAK NOTA

49 edo gutxiago 0

50 1

51 1,25

52 1,50

53 1,75

54 2,00

55 2,25

56 2,50

57 2,75

58 3,0

69 3,25

60 3,50

61 3,75

62 4,00

63 4,25

64 4,50

65 4,75

66 edo gehiago 5,00

V. ERANSKINA

Gai zerrendak

Gaiei buruzko gai-zerrendak eta/edo bibliografia interesdunen eskura jarriko dira Nafarroako Foruzaingoko Agentearen Atarian.

–Barne Araubideko Brigada.

1. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa (2., 3., 4., 6. eta 7. artikuluak)

2. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa (70. artikulua). 718/2003 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Polizia Kidegoetako Langileen Erregelamendua (V. titulua. Ohoreak eta sariak). 23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa: VIII. kapitulua. Diziplina araubidea.

3. gaia.–Polizia Judiziala (Prozedura Kriminalaren Legearen III. titulua).

4. gaia.–Administrazio Publikoaren kontrako delituak (Zigor Kodearen XIX. titulua)

5. gaia.–72/2016 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Foruzaingoaren Antolamenduaren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duena (III. titulua. Foruzaingoaren funtzionamendua)

6. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa: II. kapitulua. Eskubideak eta betebeharrak.

Ikuskapen Orokorraren Arloa

–Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigada.

1. gaia.–Kokapena Foruzaingoaren egituran eta Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Taldearen eginkizunak. Nafarroako Foruzaingoko Ikuskapen Orokorraren Arloaren egitura organikoa garatzen duen Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren urriaren 11ko 170/2016 Foru Aginduaren 1. eta 9. artikuluak.

2. gaia.–112 SOS Nafarroa Larrialdiak Kudeatzeko Zentroaren eginkizunak eta baliabideak. 112 SOS Nafarroa Larrialdiak Kudeatzeko Zentroa arautzen duen martxoaren 6ko 18/2019 Foru Dekretuaren 1. artikulutik 2.era eta 8. artikulua. Zehapen araubidea. Nafarroako Babes Zibilari eta Larrialdien Kudeaketari buruzko uztailaren 1eko 8/2005 Foru Legearen 60.e) artikulua. Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 561. artikulua.

3. gaia.–Lurralde eta eskumen arrazoiengatik batera gertatzen diren beste polizia kidego batzuekin koordinatzea. Trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko kasu zehatza.

–Trafikoko Zentral Operatiboaren / Aginte eta Koordinazio Zentroaren jarduketa protokoloa, errepideak koordinatzeko, horietan gorabeherak izaten direnean.

–ATSV066/20 dokumentua. Guardia Zibilaren Trafikoko Taldearen eta Foruzaingoko Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloaren arteko jarduketa protokoloa, komunikazio bideen zaintza elkarren artean banatzeko neguko bidezaintza aktibatzen denean.

–2020-2021 denboraldian neguko bidezaintza koordinatzeko akta (Tuterako eremua).

–Garraio berezietan lagun egitea arautzeko hitzarmena, Foruzaingoko Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloaren eta Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorearen/azpisektorearen artekoa.

–Lurralde koordinaziorako hitzarmena, Nafarroako Foruzaingoaren eta Iruñeko Udaltzaingoaren artekoa, trafiko istripuetan zerbitzu emateko.

–Lurralde koordinaziorako hitzarmena, Nafarroako Foruzaingoaren eta Tuterako Udaltzaingoaren artekoa, trafiko istripuetan zerbitzu emateko.

–Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Foruzaingoaren eta Burlatako Udaltzaingoaren artekoa, laguntza emateko pertsonak eta ondasunak babesteari eta istripuei erantzuteari dagokionez.

4. gaia.–Aginte eta Koordinazio Zentroan erabilitako protokolo operatiboak.

–PNT2009/008. Larrialdiei erantzutea.

• I2012/003. Foruzaingoaren irrati-tresnak erabiltzea larrialdiei erantzuteko.

• I2013/002. Funtzioen mugaketa Polizia Judizialeko unitateen artean.

• I2019/001. GPS lokalizazio sistemak, polizia baliabideen jarraipena egiteko.

• I2019/004. Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloaren, Ikuskapen Orokorraren Arloaren eta Ikerketa Kriminalaren Arloaren artean eginkizunak mugatzea.

–PNT2009/001. Zer egin lehergailuak jarri izanaren mehatxuaren aurrean.

–PNT2009/004. Txakurren Gidarien Taldea mugitzeko prozesua.

–PNT2011/002. Deiak hartzea Aginte eta Koordinazio Zentroan.

–PNT2011/006. Aginte eta Koordinazio Zentroaren Aretoak gorabehera alerten berri ematea.

–PNT2014/006. Larrialdiak Kudeatzeko Sistemaren audio grabazioen eskaera.

–Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldea.

1. gaia.–170/2016 Foru Agindua, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita Nafarroako Foruzaingoko Ikuskapen Orokorraren Arloaren egitura organikoa (6. artikulua). Argitaratu zen 210. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 31koan. https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2016/210/0/

2. gaia.–Foruzaingoaren Lan Prozedura Normalizatua: 2014/002: Barneko komunikazioa. Barne komunikazioko bideen ezagutza eta erabilera.

3. gaia.–Komunikazio Zerbitzuaren eta Foruzaingoaren arteko komunikazio protokoloa (GCPC).

4. gaia.–Sare sozialak Foruzaingoan: Twitter, Instagram, Facebook eta YouTube/Vimeo aplikazioak ezagutzea eta kontuak maneiatzea.

5. gaia.–Hedabideak Nafarroan eta Foruzaingoarekin duten harremana.

6. gaia.–12/2019 Foru Legea, martxoaren 22koa, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzkoa: (I. titulua, Xedapen orokorrak, eta II. titulua, Herritarren parte-hartze prozesuak) http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951385

–Giza Baliabideen Taldea.

1. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa: IV. titulua: Nafarroako Polizietako Langileen Estatutua: I. kapitulua: Sarrera, hautaketa eta lanpostuak betetzea: 3. sekzioa: Langileen hautaketa.

2. gaia.–Foruzaingoko buruaren 5/2016 Jarraibidea, oporrei, lizentziei eta baimenei buruzko araudia Foruzaingoan aplikatzeari buruzkoa.

3. gaia.–11/2009 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen Erregelamendua onesten duena.

4. gaia.–57/2002 Foru Dekretua, martxoaren 25ekoa, Foruzaingoko lanpostuak betetzeko Erregelamendua onesten duena.

5. gaia.–72/2016 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Foruzaingoaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duena (egitura organikoari dagokionez bakarrik, eginkizunei buruzkoa alde batera utzita).

6. gaia.–55/2010 Foru Dekretua, irailaren 13koa, Nafarroako Foruzaingoko funtzionarioen jardueran laneko arriskuen prebentziorako arauak ezartzen dituena.

7. gaia.–Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina (II. titulua, VI. kapitulua: Egoera administratiboak).

–Prestakuntza Taldea.

1. gaia.–2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasuneko Indar eta Kidegoei buruzkoa. II. kapitulua: Esku hartzeko oinarrizko printzipioak. III. kapitulua: Estatutupeko xedapen amankomunak (6. artikulua).

2. gaia.–23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei buruzkoa. Jarduketa printzipioak (3. artikulua). Nafarroako Polizietako Langileen Estatutua. IV. titulua. I. kapitulua:

–1. atala: Xedapen orokorrak.

–2. atala: Nafarroako Polizietako langile izaera eskuratzea eta galtzea.

–3. atala: Langileen hautaketa.

–4. atala: Prestakuntza.

3. gaia.–113/2005 Foru Dekretua, irailaren 12koa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren Erregelamendua.

–IV. kapitulua: Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolako langileak.

–V. kapitulua: Prestakuntza.

• 1. sekzioa: Definizioa eta plangintza.

• 2. sekzioa: Ikastaroen antolaketa.

• 3. sekzioa: Ikastaroen organoak.

• 4. sekzioa: Ikastaroen garapena eta ebaluazioa.

–VI. kapitulua: Ikasleen araubidea.

4. gaia.–137/1993 Errege Dekretua: Armen erregelamendua.

–Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigada.

1. gaia.–Datuen babesari buruzko legedia.

–2016/680 (EB) ZUZENTARAUA, datu pertsonalen tratamenduari buruzkoa, arau-hauste penalei dagokienez. Artikuluak: 1.tik 18.era, biak barne.

–3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Artikuluak: 1etik 18ra, biak barne.

2. gaia.–Euskarri lanak, operazioak eta monitorizazioa (Erabiltzaileari Laguntzeko Zentroa, lehen maila):

–Mahaigainerako sistema eragileak: Windows 10.

–Ofimatika paketeak: Office 2016, OpenOffice.

–Posta elektronikoko programak: Outlook 2016.

–Interneteko nabigatzaileak: Microsoft Edge 84.0.522.52 bertsioa. Firefox 78.8.0 eta Google Chrome 89.0.4389.90 bertsioa.

–Urruneko administrazioa Dameware bitartez.

–Estazioak zifratzeko softwarea: McAfee Endpoint Encryption.

–Software gaiztoaren aurkako softwarea: Panda Adaptive Defense 360.

–Lanpostuen birtualizaziorako softwarea. Vmware desktop eta VirtualPC.

3. gaia.–Foruzaingoak eskura dituen informazio sistemak:

–Schengen informazio sistema-Zitazioen datu base nazionala (SIS-BDSN).

–Identifikatzeko Sistema Automatikoa (SAID).

–Konpentsazio Zentroa (CdC).

–Desagertutako pertsonei eta identifikatu gabeko giza gorpu eta gorpuzkiei buruzko informazio sistema (PDyRH).

–Hotelen datu basea.

–Genero-indarkeria kasuetan osoko jarraipena egiteko sistema (VIOGENVdG).

–Alerta goiztiarreko sistema (SAT–EWS).

–Ibilgailuei eta haien jabeei buruzko informazioa eskuratzeko bidea (EUCARIS).

–Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren informazio sistemak: Kanpoko erabiltzaileen sarbide telematikoa (ATEX)

–Trafiko istripuak: Informazioaren bilketa eta analisia (ARENA).

–SIRENE aplikazioa. Nazioarteko polizia-elkarlanerako komunikazioen modulua.

–Krimen antolatuaren kontrako inteligentzia zentroko ikerketen koordinazio sistema (SRI-CICO).

–Polizia sarea. DNAren datu base nazionala (CODIS).

Barne Segurtasunaren eta Polizia Administratiboaren Arloa

–Segurtasun Pribatuaren eta Sistemen Taldea.

1. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

2. gaia.–4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, Segurtasun indarrek eta kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruzkoa.

3. gaia.–5/2014 Legea, apirilaren 4koa, Segurtasun Pribatuari buruzkoa. Atariko titulua: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. III. titulua: Segurtasun pribatuaren arloko langileak: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. II. kapitulua. Segurtasun pribatuaren eginkizunak. IV. titulua. Segurtasun zerbitzuak eta neurriak: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. II. kapitulua. Segurtasun pribatuko enpresen zerbitzuak. IV. kapitulua. Segurtasun pribatuko neurriak.

4. gaia.–INT/316/2011 Agindua, otsailaren 1ekoa, segurtasun pribatuaren arloko alarma sistemen funtzionamenduari buruzkoa.

5. gaia.–1/2006 Jarraibidea, 2006ko azaroaren 8koa, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarena, kamera edo bideokamera sistemen bidezko zaintza gauzatzean datu pertsonalak tratatzeari buruzkoa.

6. gaia.–Lan prozedura normalizatuak. 1) PNT 2010-004, 2014ko ekainaren 18an aldatua, telebista zirkuitu itxietako irudiak eskatzeari buruzkoa. 2) PNT 2015-001, hurbilpen txartelen aktibazioari eta sarbide mailei buruzkoa.

–Ingurumen Ikerketaren Taldea.

1. gaia.–10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena.

2. gaia.–Baso suteak ikertzea.

3. gaia.–2/1993 Foru Legea, martxoaren 5ekoa, Basa fauna eta haren habitatak babestu eta kudeatzeari buruzkoa.

4. gaia.–19/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Lagun egiteko animaliak Nafarroan babesteari buruzkoa.

5. gaia.–50/1999 Legea, abenduaren 23koa, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa.

6. gaia.–287/2002 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena.

7. gaia.–Ingurumenaren eta Hirigintzaren Fiskaltzaren jarraibideak, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak ez kontrolatzeari buruzkoak.

8. gaia.–Basa espezieen trafikoari buruzko nazioarteko hitzarmena.

Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Arloa

–Bide Hezkuntzako Taldea.

1. gaia.–Bide Segurtasunari buruzko Legea.

2. gaia.–Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra.

3. gaia.–Ibilgailuei buruzko Erregelamendua.

4. gaia.–2013-2020 aldirako Nafarroako Bide Segurtasunerako Estrategia. Iturria: www.navarra.es.

5. gaia.–Bide-hezkuntzaren tratamendu historikoa. Iturria: DGT.

–Atestatuen Brigada eta Tuterako Atestatu Taldea.

1. gaia.–Sarrera.

2. gaia.–Trafiko istripuak.

3. gaia.–Bide segurtasunaren kontrako delituen instrukzioa.

–Delituak.

–Atxilotuaren eskubideak.

4. gaia.–Lan istripuak.

Herritarren Segurtasuneko Alorra

–Agintariak Babesteko Brigada

1. gaia.–Aurrekariak. Eskolta.

2. gaia.–Babesa.

–Segurtasun pertsonalaren hastapenak.

–Arrisku iturriak.

–Terrorismoa. Oinarrizko nozioak.

–Atentatu baten zergatiak.

–Babesaren arazoa.

3. gaia.–Babes sistema baten eginkizunak.

–Prebentzio eginkizuna.

–Atxilotze eginkizuna.

–Erreakzio eginkizuna.

–Erantzute eginkizuna.

4. gaia.–Segurtasun zerbitzu bat planifikatzea.

–Plangintzaren oinarrizko printzipioak.

–Babes sistema. Arriskuen azterketa.

5. gaia.–Etengabeko Segurtasunaren Plana.

–Babes estatikoa.

–Babes dinamikoa.

–Kontrazaintza Taldea.

–Larrialdi plana.

6. gaia.–Aldi baterako mugimenduen plana.

–Aurrelari taldeak.

–Errekisak.

7. gaia.–Babesa mugimenduan.

–Oinezko formazioen ebaluazioa.

–Oinezko formazioak.

–Ibilgailu bidezko formazioak.

8. gaia.–Mehatxuei buruzko informazioaren erregistrorako inprimakiak.

–Hitzezko mehatxuak.

–Mehatxuak paperezko euskarrian.

9. gaia.–Genero indarkeria. Sexu erasoen biktimak.

–1., 2., 3. eta 4. Esku-hartze taldeak.

1. gaia.–4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa (III. kapitulua: 35. artikulutik 37.era). Estatuko Segurtasunerako Idazkaritzaren 12/2007 Jarraibidea. Armen Erregelamendua, urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretuaren bidez onetsia (1.4 artikulua eta 2.etik 6.era bitartekoak).

2. gaia.–MDI 2019-001 eskuliburua, Esku hartzeko Dibisioaren konposizioari eta eginkizunei buruzkoa.

3. gaia.–MDI 2019-001 eskuliburu orokor eta teknikoa, armei eta esku hartzeko materialari buruzkoa.

–Esku hartzeko Dibisioaren armak garbitzeko eskuliburua.

–FRANCHI SAS 12 eskopetaren eskuliburua.

–HECKLER & COCH UMP subfusilaren eskuliburua.

–ESCOPETA BENELLI SUPERNOVA TÁCTICAL armaren eskuliburua.

–GLOCK 19 armaren eskuliburua.

–Aerosolak maneiatzeko eta erabiltzeko, eta SPRAY SABRE RED MK-4 aerosolak erabiltzeko eskuliburua.

–Tresna ke sortzaileak (ATF) eta negar eragileak (ATL) maneiatzeko eskuliburua. Betekizunak eta prozedurak.

–B&T GL-06NL arma maneiatzeko eskuliburua; tiro bakarreko jaurtigailua, 40x46 mm R kalibrekoa.

–SIR 40X46 mm-ko kartutxotegia, hilgarria ez dena.

–SIR-X 40X46 mm-ko kartutxotegia, hilgarria ez dena.

–Gasaren aurkako maskarak ezagutzeko eta maneiatzeko eskuliburua.

4. gaia.–MDI 2019-003 eskuliburua, materiala maneiatzeari, kontrolatzeari, identifikatzeari eta haren jarraipena egiteari buruzkoa.

–Esku hartzeko Dibisioan arauzko armak maneiatzeko eskuliburua.

–Esku hartzeko Dibisioaren ordena publikorako materiala kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko eskuliburua. HACKLER & COCH UMP subfusilaren eskuliburua.

–Dispositibo berezietako identifikazio elementuen eskuliburua, traumen kontrako txalekoak eta baliabideak eramateko ekipamenduak erabiltzen direnerako.

5. gaia.–MDI 2019-004 eskuliburua, kontrolak egiteko dispositiboei buruzkoa.

6. gaia.–MDI 2019-005 eskuliburua, ordena publikorako baliabideen arauei eta erabilera hurrenkerari buruzkoa.

7. gaia.–MDI 2019-006 eskuliburua, adierazten duena nola jokatu liskarretan, istiluetan eta pertsona oldarkorrekin.

–Liskarretan eta istiluetan nola jokatu behar den adierazten duen eskuliburua.

–Pertsona oldarkorrekin nola jokatu behar den adierazten duen eskuliburua.

8. gaia.–MDI 2019-007 eskuliburua, sarreren, erregistroen eta husteen eragiketei buruzkoa.

–Higiezinetan sartzea eta erregistroak egitea.

–Nola jokatu higiezinak husteko.

–Nola jokatu udaletako osoko bilkuretan.

–Eraikin publikoak hustea.

9. gaia.–MDI 2019-008 eskuliburua, aginduak ematearen, seinaleen, posizioen, kateen eta hesien eragiketei buruzkoa.

–Agentearen posizioaren eta oinarrizko seinaleen eskuliburua.

–Aginduak ematearen eta binomio posizioen eskuliburua.

–Hesien eta kateen eskuliburua.

–Esku-hartze Berezietarako Taldea (GIE).

1. gaia.–Araudia:

–Esku-hartze Berezietarako Taldearen eginkizunak.

–Espainiako Konstituzioa. 18.2 eta 104. artikuluak.

–Prozedura Kriminalaren Legea (artikuluak: 545, 546, 550, 551, 553, 554, 567, 568 eta 795.1.1).

–2/86 Lege Organikoa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa. 5. artikulua.

–4/2015 Lege Organikoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa. 15. artikulua.

–Segurtasunerako Estatu Burutzaren 12/2007 Jarraibidea.

–1983ko apirilaren 14ko Jarraibidea, su armen erabilerari buruzkoa.

–Foruzaingoko buruaren 2018-02 Jarraibidea. Terroristen mehatxua dagoenean, norbera babesteko aholkuak eta jarduteko irizpideak.

–Armen Erregelamendua. Artikuluak: 1.4, 2, 3, 4, 5 eta 6.

2. gaia.–Ezagutza taktikoak:

–Higiezinetan sartzeko zerbitzua.

–Nola jardun sarreretan eta miaketetan.

–Higiezinak husteko eskuliburua.

–Esku-hartze Berezietarako Taldeko tiratzaile hautatuentzako aginduak.

–Gotortzea bahituekin.

–Gotortzea bahiturik gabe.

–Atrakoak.

–Nola jokatu pertsona oldarkorren aurrean.

–Hilketa anizkoitzak, terroristak eta AMOK sindromeko gertakariak.

–Nola jokatu lehergailuen aurrean.

–Pertsona ospetsuen babesa.

3. gaia.–Ezagutza teknikoak:

–GLOCK arma.

–Su armak erabiltzeko segurtasun arauak.

–Begi menderatzailea: nola identifikatu. Menderakuntza gurutzatuaren kontzeptua.

–Efektu-balistika.

–Erresistentzia-balistika.

–Eskalada.

–Orientazioa.

Ikerketa Kriminalaren Arloa

–Sostengu Teknologikorako Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

4. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

5. gaia.–Prozedura Kriminalaren Legea.

6. gaia.–Elektrizitatea.

7. gaia.–Elektronika.

8. gaia.–Argazkigintza.

9. gaia.–Informatika.

10. gaia.–Irrati-frekuentzia.

11. gaia.–Telefonia.

12. gaia.–25/2007 Legea, urriaren 18koa, komunikazio elektronikoei eta komunikazio sare publikoei buruzko datuak zaintzeari buruzkoa.

13. gaia.–9/2014 Lege Orokorra, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.

14. gaia.–Herritarren Segurtasunari buruzko Legea.

15. gaia.–2019/947 Exekuzio Erregelamendua (EB).

–Delitu Informatikoen Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

10. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

11. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

12. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

13. gaia.–Txostena eginbidetzea.

14. gaia.–Informatikari buruzko oinarrizko ezagupenak.

15. gaia.–Delitu informatikoa Kode Penalean.

16. gaia.–Zibersegurtasunaren hastapenak.

17. gaia.–Hacking-a eta hacker-ak.

18. gaia.–Internet eta erakunde terroristek hartaz egiten duten erabilera.

19. gaia.–Ziurtagiri digitalak.

20. gaia.–Pertsonen kontrako delitu informatikoak (I). Ziberbullinga eta Groominga.

21. gaia.–Pertsonen kontrako delitu informatikoak (II). Pedofilia eta pornografia.

–Polizia Judizialaren Lizarrako, Tafallako eta Tuterako Taldeak eta Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Erregistro pertsonalak.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatzeagatik.

21. gaia.–Zigor Kodea. Pertsonen kontrako delituak.

22. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

23. gaia.–Zigor Kodea. Agintaritzaren, haren agenteen eta funtzionario publikoen kontrako atentatuak; erresistentzia eta desobedientzia.

24. gaia.–2016-04 Lan Prozedura Normalizatua. Poliziaren jarduketa heriotza judizializatuetan.

25. gaia.–2011-05 Lan Prozedura Normalizatua. Foruzainek lan istripuak atenditzea.

–Delitu Ekonomikoen eta Ondarearen kontrako Delituen Brigada eta Delinkuentzia Ekonomikoaren Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Erregistro pertsonalak.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Komunikazioen grabazioa, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuen erabilera.

15. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

16. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

17. gaia.–Txostena eginbidetzea.

18. gaia.–Zigor Kodea eta ondarearen aurkako delituak.

19. gaia.–Delitu ekonomikoa Kode Penalean.

20. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

21. gaia.–Zerga delituak.

22. gaia.–Kapitalak zuritzea.

23. gaia.–Lapurreta etxebizitzetan. Ikerketa.

–Pertsonen kontrako Delituen Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Erregistro pertsonalak.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

21. gaia.–Zigor Kodea eta pertsonen kontrako delituak.

22 gaia.–Heriotza motak, hilotzen jarrerak eta hilotzen inguruko fenomenoak.

23. gaia.–Arma zuriek eragindako lesioak.

24. gaia.–Su armek eragindako lesioak.

25. gaia.–Itobeharrak.

26. gaia.–Desagerturiko pertsonen polizia-tratamendua.

27. gaia.–2008-002 Lan Prozedura Normalizatua. Pertsona desagertuak bilatzea.

28. gaia.–2/2018 zerbitzu-agindua. Desagertzeengatik egindako salaketak tramitatzea. Adostasun eskabidea.

–Laguntza Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Erregistro pertsonalak.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatzeagatik.

21. gaia.–Genero indarkeria.

22. gaia.–Genero indarkeriaren subjektuak: erasotzaileak eta biktimak.

23. gaia–Indarkeriaren zikloa.

24. gaia.–Zigor Kodea. Genero indarkeria eta etxeko indarkeria. Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituak. Familia-harremanen kontrako delituak.

25. gaia.–Protokoloa, genero-indarkeriaren arrisku mailaren polizia-balorazioa egiteko eta biktimen segurtasuna kudeatzeko. Segurtasunaren Estatu Idazkaritzaren 4/2019 Jarraibidea.

26. gaia.–Adingabeekiko polizia-jarduketetarako irizpideak.

–Osasunaren kontrako Delituen Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Biktimentzako babesa eta informazioa.

3. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

4. gaia.–Atxiloturik ez dagoen ikertuari bere eskubideen berri ematea.

5. gaia.–Abokatua izendatzea.

6. gaia.–Familiari eta bulego kontsularrari jakinaraztea.

7. gaia.–Osasun-azterketa.

8. gaia.–Habeas corpusa.

9. gaia.–Begi-ikuskapen teknikoa.

10. gaia.–Sarrera eta erregistroa.

11. gaia.–Informazio ugari biltzeko gailuen erregistroa eta ekipamendu informatikoei buruzko urrutiko erregistroak.

12. gaia.–Erregistro pertsonalak.

13. gaia.–Argazki bidezko identifikazioa.

14. gaia.–Taldeko identifikazio saioa.

15. gaia.–Komunikazioak grabatzea, irudiak hartzea eta segimendurako eta lokalizaziorako gailuak erabiltzea.

16. gaia.–Telekomunikazioak entzutea edo ikustea.

17. gaia.–Atxilotuaren gauzak biltzea eta zaintza-katea.

18. gaia.–Txostena eginbidetzea.

19. gaia.–Lekukoen babesa.

20. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatzeagatik.

21. gaia.–Osasun publikoaren kontrako delituak.

22. gaia.–Zigor Kodea eta erakunde eta talde kriminalak.

–Landa-lanetako Brigada Kriminalistikoa.

1. kapitulua.–Kriminalistika.

2. kapitulua.–Lofoskopia.

3. kapitulua.–Arrasto lofoskopikoak errebelatzea.

4. kapitulua.–Antropologia forentsea.

5. kapitulua.–Armak.

6. kapitulua.–Oinetakoen eta pneumatikoen arrastoak.

7. kapitulua.–Askotariko ebidentziak.

8. kapitulua.–Ebidentzia biologikoak.

9. kapitulua.–Ebidentzia kimikoak.

10. kapitulua.–Informazioaren teknologiak.

11. kapitulua.–Irudia.

12. kapitulua.–Ebidentziak tratatzea landan.

13. kapitulua.–Argazkigintza, begi-ikuskapen tekniko eta polizialean.

–Laborategiko Brigada Kriminalistikoa.

1. gaia.–Aditu informatikoaren txostegintzaren hastapenak.

–Aditu informatikoa.

–Aditu informatikoaren deontologia kodea.

–Froga elektronikoaren legezkotasuna.

–Legezko kontzeptuak.

2. gaia.–Terminal mugikorren azterketa forentse-digitala.

–Historia eta bilakaera.

–Azterketa forentsearen etapak.

–Zantzuak bildu, tratatu eta deskribatzea.

–Erauzketa moten terminal mugikorra.

–Root-a.

–Erabiltzailearen blokeoak.

–Sistema eragileak, partizioak eta artxibo sistemak.

–IMEI, ICCID, IMSI.

–Gailu baten irudiaren azterketa.

3. gaia.–Ekipo informatikoen azterketa forentse eta digitala.

–Historia eta bilakaera.

–Biltegiratzeko gailua (partizioak, bolumenak, fitxategien sistemak).

–Fitxategiak ezabatzea.

–Timestamp-ak edo denbora markak.

–Hegakortasuna.

–Irudi forentseak.

–Log-ak eta metadatuak.

–Zantzuak aurkitzea.

–Zifratuak, forentsearen aurkako teknikak eta beste arazo batzuk.

–Windows aztertzeko laguntza-gida.

4. gaia.–Sare informatikoak.

–Oinarrizko kontzeptuak.

–Sareen topologia.

–Datuak sareetan transmititzea.

–Sare protokoloa (TCP/IP).

–IP eta Routing helbideak.

–DNS.

–Hardwarea.

5. gaia.–Aditu informatikoaren txostenaren metodologia.

–Adituaren txostena egitea.

–Azterketa forentsearen helburuak.

–Analisi forentsearen prozesua.

–Ebidentziak eskuratzearen erregulazioa.

–Gailuak.

–Bilketa eta eskuratzea.

–Informazioaren tratamendua.

–Tresnak.

6. gaia.–Dokumentuskopia.

–Dokumentu motak.

–Gaiarekin loturiko terminoak.

–Bitarteko teknikoak.

–Papera.

–Euskarri plastikoak.

–Segurtasun neurriak.

–Inprimaketa sistemak.

–Tintak.

–Iruzurrezko modalitateak.

7. gaia.–Grafistika.

–Idazkera identifikatzeko metodoak.

–Idazmenaren legeak.

–Grafistika zer printzipiotan oinarritzen den.

–Elementuak idazkera aztertzeko.

–Sinadura motak.

–Iruzurrezko tipologiak.

–Anonimoak.

–Testamentuak.

–Idazkera arabiarraren peritazio kaligrafikoa.

–Grafitien azterketa.

–Grafian adituaren txostenaren egitura.

–Aditu judiziala.

–Adituaren txostena.

8. gaia.–Aurpegiaren identifikazioa.

–Errefentzia nagusiak, naziokoak eta nazioartekoak.

–Zer da azterketa fisonomikoa?

–Aurpegiaren identifikazioaren eta hura ezagutzearen arteko aldeak.

–Irudiaren kalitate baldintzak azterketa fisonomikoa egiteko.

–Azterketa fisonomikoaren metodologia.

–Irudia hobetzeko aukera errealak.

–Aurpegiak alderatzeko metodologia.

–Azterketa fisonomikoen adierazpena, esanahia eta fidagarritasuna.

–Aurpegia ezagutzeko tresna automatikoak.

–Azterketa fisonomikoen eskaera zuzena.

–Laborategi baten akreditazioaren esanahia.

–Ikerketa Taldea.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

4. gaia.–3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

5. gaia.–Produktu eragileak.

6. gaia.–Inteligentzia polizialaren metodologiaren hastapenak.

7. gaia.–Informazioaren zikloa.

8. gaia.–Informazioaren iturriak.

9. gaia.–Jihadismoa ezagutzeko hurbilpen historikoa.

10. gaia.–Erakunde eta talde kriminalak.

11. gaia.–Gazte talde biolentoak.

12. gaia.–Sare sozialak.

–Azterketa eta Inteligentzia Brigada.

1. gaia.–Polizia Judiziala.

2. gaia.–Atxiloketa eta eskubideen berri ematea.

3. gaia.–Atxiloketak egitea Prozedura Kriminalaren Legearen 420. artikulua aplikatuz.

4. gaia.–Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalen bermerako 3/2018 Lege Organikoa.

5. gaia.–Produktu eragileak.

6. gaia.–Inteligentzia polizialaren metodologiaren hastapenak.

7. gaia.–Informazioaren zikloa.

8. gaia.–Informazioaren iturriak.

9. gaia.–Analisi kriminalaren kontzeptua eta aplikazioak.

10. gaia.–Gazte talde biolentoak.

11. gaia.–Excel-a. Formulak eta funtzioak. Taula dinamikoak. Datuen jatorria.

12. gaia.–Sare sozialak.

Iragarkiaren kodea: F2107099