66. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

8/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, Toki Inbertsioen Plana arautzen duena.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

TOKI INBERTSIOEN PLANA ARAUTZEN DUEN FORU LEGEA.

AURKIBIDEA

Hitzaurrea

I. TITULUA.–Xedapen orokorrak.

1. artikulua. Xedea, helburua eta denbora eremua.

2. artikulua. Toki Inbertsioen Plana: definizioa eta edukia.

3. artikulua. Toki Inbertsioen Planaren urteko zuzkidura eta aurrekontu tratamendua.

4. artikulua. Toki Inbertsioen Planaren zuzkidura ekonomikoaren banaketa.

5. artikulua. Bateragarritasuna.

II. TITULUA.–Inbertsioen programak eta toki programazioa.

1. KAPITULUA.–Inbertsio programak.

6. artikulua. Inbertsio Programen izaera.

7. artikulua. Inbertsio motak.

8. artikulua. Inbertsio finantzagarriak.

9. artikulua. Uraren goi-horniduraren inguruko azterketak eta proiektuak.

10. artikulua. Inbertsioen finantzaketaren gehieneko ehunekoak.

11. artikulua. Inbertsioak sartzeko prozedura.

12. artikulua. Inbertsioak erreserbako zerrendan sartzeko prozedura.

2. KAPITULUA.–Toki programazioa.

13. artikulua. Inbertsio motak.

14. artikulua. Inbertsio finantzagarriak.

15. artikulua. Inbertsioen finantzaketaren gehieneko ehunekoak.

16. artikulua. Inbertsioak behin-behinean sartzeko prozedura.

17. artikulua. Inbertsioak behin betiko sartzeko prozedura.

18. artikulua. Zeharbideen urbanizaziorako inbertsioak sartzeko prozedura.

19. artikulua. Eskaerak hautatu eta lehenestea.

20. artikulua. Inbertsioak erreserbako zerrendan sartzeko prozedura.

3. KAPITULUA.–Inbertsio programei eta toki programazioari buruzko xedapen komunak.

21. artikulua. Inbertsioen betebehar orokorrak.

22. artikulua. Proiektuak hobetzea eta aldatzea.

23. artikulua. Hasiera baimena.

24. artikulua. Larrialdiko prozedura.

25. artikulua. Ekarpen ekonomikoaren ordainketa eta justifikazioa.

26. artikulua. Ez-betetzeak eta diru-itzulketak.

27. artikulua. Erakundeen ondorengotza eta titulartasun aldaketak.

28. artikulua. Jarraipena.

III. TITULUA.–Determinazio Libreko Programa.

29. artikulua. Determinazio Libreko Programaren izaera.

30. artikulua. Onuradunak eta zenbatekoen banaketa.

31. artikulua. Jasotako ekarpenen kontrola.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.

I. ERANSKINA.–Zenbatekoen hasierako banaketa Inbertsio Programetan eta Toki Programazioan.

II. ERANSKINA.–Zenbateko lagungarria kalkulatzeko oinarria eta gehieneko ekarpenaren mugak, toki erakunde bakoitzeko, Toki Programazioaren atalean.

III. ERANSKINA.–Toki Programazioaren ataleko eskaerak hautatu eta lehenestea.

IV. ERANSKINA.–Determinazio Libreko Programako banaketa irizpideak.

V. ERANSKINA.–Inbertsio Programei dagozkien jarduketen zerrenda.

HITZAURREA

Konstituzioaren 142. artikuluak ezartzen duenez, toki ogasunek behar adinako baliabideak izanen dituzte legeak udalbatzei esleitzen dizkien eginkizunak betetzeko eta, funtsean, beren tributuez eta Estatukoetan eta autonomia erkidegoetakoetan duten partaidetzaz hornituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateak eskumena du toki ogasunen arloan, Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 46. artikuluaren arabera.

Era berean, Toki Autonomiaren Europako Gutunak, 1985eko urriaren 15ekoak (Espainiak 1988ko urtarrilaren 20an berretsia), eskubidea aitortzen die toki erakundeei “behar adinako baliabide propioak izateko, eta haietaz libreki baliatzeko, beren eskumenak betetzean”, eta adierazten du, halaber, finantza baliabide horiek Konstituzioak edo legeak aurreikusitako eskumenen araberakoak izan beharko dutela.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak toki ogasunei buruzko VIII. tituluan xedatzen duenez, 259. artikuluan zehazki, Nafarroako toki erakundeek dituzten eskumenak erabili eta haien esku utzitako helburuak bete ditzaten, toki ogasunei behar adina baliabide emanen zaizkie; Nafarroako toki araubide berekiko gaia den aldetik, baliabide horiek toki ogasunei buruzko foru lege baten bidez arautuko dira, hau da, mamitu eginen da Konstituzioaren 142. artikuluan, lehen aipatutakoan, jasotzen den finantza nahikotasunaren printzipioa.

Horrez gain, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 260. eta 261. artikuluetan ezartzen da ezen toki ogasunen baliabide-iturriak izanen direla, besteak beste, beren tributu propioak eta Foru Komunitatekoetan eta Estatukoetan duten partaidetza.

Horren inguruan, arauaren 61. artikuluak ezartzen du ezen, Nafarroako Gobernuak, hartarako gaikuntza ematen dion foru lege baten esparruan, inbertsio planak ezarriko dituela, toki erakundeekin lankidetzan aritzeko tresna gisa, Foru Komunitateko lurralde osoan nahitaezko udal zerbitzuak bermatzea helburu.

Beste alde batetik, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen hitzaurreak behin betiko finkatzen du Nafarroako Toki Ogasunen Funtsaren izaera, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, Espainiako autonomia erkidegoen artean aitzindaria izan zen sistema bat ezarriz eta atzean utziz toki ordenamenduan ordura arte izandako toki ogasunen funtsen izaera, banaketa hutsera bideratua.

Aipatutako 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluak ezartzen du, batetik, Nafarroako toki erakundeek partaidetza izanen dutela Foru Komunitateko Ogasun Publikoaren zerga-sarreretan, toki erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zuzkiduraren bitartez, eta bestetik, funts horren urteko zuzkidura egituratzeko, transferentzia arrunten funts bat eta kapital-transferentzien funts bat ezarriko direla, ekonomia-jardueren gaineko zergaren erreformak eragindako diru-bilketaren galera konpentsatzeko urteko ekarpen batekin ere osatuta.

Arau horren bosgarren apartatuak, xedatzen du ezen Kapital Transferentzien Funtsaren zuzkidurak 30.000.000 euroko zenbatekoa izanen duela 2022ko ekitaldirako eta, hurrengo ekitaldietarako, zenbatekoa aurreko ekitaldiko aurrekontuan Kapital Transferentzien Funts gisa jasotakoa izanen dela, gehituta aurreko ekaineko Nafarroako Foru Komunitatearen urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizea; eta, halaber, kapital-transferentzietarako aurreikusitako zenbatekoaren banaketa (seigarren apartatua) eginen dela Toki Inbertsioen Planei buruzkoak diren kasuan kasuko foru legeetan zehazten den moduan.

Toki erakundeek Nafarroako tributu diru-sarreretan izan beharreko parte-hartzeak, 123. artikuluan araututakoak, ez du galarazten funtsak beste ekarpen batzuk izatea, edo Nafarroako toki erakundeek Foru Komunitateko Administraziotik edo beste administrazio publiko batzuetatik finantzaketa osagarria jasotzea, halaxe xedatzen baita aipatutako artikuluaren hamargarren apartatuan.

Gaur egun, 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen 18/2016 Foru Legearen indarraldia luzatuta dago arau berri bat egin arte, eta, beraz, foru lege berri bat onetsi beharra dago, toki erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa, kapital transferentziei dagokiona, nola banatu arau dezan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluaren seigarren apartatuan xedatutakoa betez.

Foru lege honen oinarrian dauden printzipioak hauek dira: lurralde kohesioa, toki autonomia, administrazioen arteko lankidetza eta leialtasuna.

Arauaren egituran daude atariko bat, hiru titulu, bi xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen; horrez gain, bost eranskin ditu. I. tituluan foru legearen xedapen orokorrak biltzen dira eta, zehazki, haren helburua, xedea eta denbora-eremua, Toki Inbertsioen Planaren definizioa eta edukia, urteko zuzkidura eta aurrekontu tratamendua, haren banaketa ekonomikoa eta beste laguntzekiko bateragarritasuna.

Alde horretatik, nabarmendu beharra dago Toki Inbertsioen Plana, definizioz, azpiegiturak eta zuzkidurak jarri, hobetu eta berritzeko inbertsioen multzoa dela, hiru atal handi hauetan banatuta: Inbertsio Programak, Toki Programazioa eta Determinazio Libreko Programak.

Inbertsio Programaren atalean sartzen dira toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak proposatutako inbertsioak, uraren ziklo integralaren plan gidariei eta Nafarroako Hondakin Planari dagozkionak hain zuzen ere.

Plan gidari horiek nahitaez bete beharrekoak dira eta tokiz gaindiko interesa dute.

Toki Programazioaren atalean, berriz, toki erakundeek eskatutako inbertsioak daude, arlo hauetakoak: hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak; zoladura-lanak sareekin; zoladura-lanak sarerik gabe; zeharbideen urbanizazio-lanak eta toki zuzkidurak.

Azkenik, Determinazio Libreko Programan sartuta daude toki erakunde onuradunek beraiek erabakitzen dituzten inbertsioak toki autonomiaz baliatuz.

Foru legean arautzen da 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 eta 2028ko ekitaldietarako Toki Inbertsioen Planaren denbora programazioa, horrek galarazi gabe lehen xedapen iragankorrean xedatutakoa, arauaren indarraldia luzatzen baitu Toki Inbertsioen Plana arautzen duen foru lege berri bat onetsi arte; horrek aukera ematen du denbora plangintza eta jarduketa berriak egiteko Inbertsio Programen, Toki Programazioaren eta Determinazio Libreko Programen ataletan.

Inbertsio Programak eta Toki Programazioa hiru edo lau urterako planifikatuko dira, eta Determinazio Libreko Programak, aldiz, urteroko banaketa izanen du.

Toki Inbertsioen Planerako zuzkidura 30 milioi eurokoa izanen da 2022ko ekitaldirako, eta hurrengo ekitaldietan gehitu eginen da Nafarroako Foru Komunitatearen aurreko ekaineko urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizearen arabera, jarraiturik Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeko 123. artikuluak kapital-transferentzien funtserako xedatzen duenari, lehen esan den bezala. Zuzkidura hori halaber handitzen ahalko da atxikitako diruzaintza-gerakinetik eginiko ekarpen gehigarriekin, toki-erakundeei eskatutako diru-itzulketetatik heldutako diru-sarrerekin edo izaera bereko beste kreditu batzuekin.

Horrela, Toki Inbertsioen Planei eta, horrenbestez, Nafarroako toki erakundeei, orain arte ez bezalako egonkortasuna ematen zaie beren finantzaketan, halako moldez non urtero onetsiko diren Nafarroako aurrekontuei buruzko foru legeek bat etorri beharko baitute aipatu arauan ezarritakoarekin, inbertsio programak, toki programazioa eta determinazio libreko programak exekutatzeko. Kapital-transferentzien funtsaren urteko zuzkiduraren egonkortasunari eta Determinazio Libreko Programaren erregulazio berriari esker urrats erabakigarria eta kualitatiboa egiten da Toki Autonomiari buruzko 1985eko urriaren 15eko Europako Gutunaren 9. artikuluan xedatutakoa betetzeko bidean, Nafarroako toki erakundeek beren eskumenak eta helburuak betetzeko autonomia eta finantza nahikotasuna babestu eta indartzen baitira.

Toki Inbertsioen Planen urteko zuzkidura horren hasierako banaketa honela eginen da: % 30, Inbertsio Programetarako; % 40, Toki Programaziorako; eta % 30, Determinazio Libreko Programarako. Nolanahi ere, 2022rako, hasiera batean, toki inbertsio planen zuzkidura zati berdinetan banatuko da Inbertsio Programen eta Determinazio Libreko Programaren artean.

Arau batzuk ere ezartzen dira Inbertsio Programei eta Toki Programazioari ekitaldi bakoitzean hasiera batean esleitutako zenbatekoak aldatu ahal izateko, horretarako arrazoiak daudenean, aurrekontuaren betearazpenerako dauden aurreikuspenen arabera; halere, plangintza aldi bakoitzaren bukaeran, programa bakoitzean erabilitako zenbateko orokorrak bat etorriko dira hasiera batean esleitu zitzaizkien zuzkiduren baturarekin.

Arautzen dira, halaber, hiru programetako bakoitzean zenbatekoen hasierako banaketa egiteko sistema eta ekitaldiren batean gerta daitezkeen ekarpen gehigarrien tratamendua.

Horrez gain, ekitaldi bakoitzeko zenbatekoen % 3 gordetzen da, gehienez ere, Inbertsio Programetarako eta Toki Programaziorako, behin betiko sartzen diren inbertsioetarako eta larrialdiko prozeduraren bidezko ordainketetarako.

I. titulua bukatzeko, agindu batek ezartzen du Toki Inbertsioen Planetako ekarpenak bateragarriak izanen direla bai haien artean bai beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzekin.

II. tituluaren helburua Inbertsio Programak eta Toki Programazioa arautzea da: 1. kapitulua Inbertsio Programei buruzkoa da eta, zehazki, xehatzen du zein den haien izaera, zer inbertsio motak sartzen diren, zein diren finantzagarriak eta finantzaketaren gehieneko ehunekoak, bai eta inbertsioak behin betiko sartzeko prozedura eta inbertsioak erreserbako zerrendan sartzeko prozedura ere.

Aipatu behar da atal honetako inbertsioak uraren goi-hornidurakoak, hiri hondakinen tratamendukoak eta uraren goi-hornidurako proiektuetakoak direla, eta 8. artikuluan zehazten dela zein diren inbertsio finantzagarriak eta 10. artikuluan zein diren finantzaketaren gehieneko ehunekoak.

2022-2025 aldirako Inbertsio Programen atalean inbertsioak sartzeko proposamena hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko da, foru lege honek indarra hartu eta biharamunetik hasita, eta 2026-2028 aldirako proposamena, berriz, 2025eko lehen hiruhilekoan egin beharko da.

Nabarmendu beharreko berritasun bat da behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen exekuzioa hasten ahalko dela behin betiko sartu eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatu aurretik, behin-behinean sartzeari buruzko ebazpena argitara eman ondoren, baina horrek ez du bestelako eskubiderik sortuko toki erakundearentzat, inbertsioaren exekuzioa hastekoa ez denik.

Ezartzen da gehienez ere 6 hilabeteko epea egonen dela, dokumentazio osoa aurkezten denetik hasita, inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpena eman eta jakinarazteko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko.

Epe hori igarotzen bada berariazko ebazpenaren jakinarazpena egin gabe, toki erakundeak ulertzen ahalko du bere asmoa ezetsi egin dela administrazio-isiltasunez.

Inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpenean zehaztuko da zer ekitalditan aurkeztu beharko den inbertsioaren justifikazioa, eta beti izanen da gastua konprometituta dagoen azken ekitaldia.

Arautzen da, halaber, Inbertsio Programetako inbertsioak behin-behinean sartuko direla erreserbako zerrendan toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez, ezarritako ordenaren arabera adierazita, eta aurrekontuko baliabideak kontuan hartuz, inbertsioak behin betiko sartzeko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko oro har ezartzen den prozedura betez.

II. tituluko 2. kapitulua Toki Programazioari buruzkoa da, eta bertan zehazten dira inbertsio motak edo lerroak (hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak, zoladura-lanak sareekin, sarerik gabeko zoladura-lanak, zeharbideen urbanizazio-lanak eta udal eta kontzejuetako zuzkidurak); jarduketa horien definizioa ere jasotzen da, esanez toki inbertsioak direla, dagozkien finantza ekarpenez hornitzen direnak foru legean eta hura garatzen duten xedapenetan ezarritako hautatze eta leheneste irizpideak eta kudeaketa araubidea aplikatuz.

Ondoren, inbertsio lerro bakoitzean inbertsio finantzagarriak aletzen dira, bai eta beste gastu finantzagarri batzuk eta inbertsioen finantzaketarako gehieneko ehunekoak ere.

Inbertsioak behin betiko sartzeko prozeduran aurreikuspen espezifiko batzuk jasotzen dira zeharbideen urbanizazioaren atalerako; izan ere, lan horien berezitasuna dela eta, inbertsioa gauzatzeko beharrezkoa izanen da beti lankidetza hitzarmen bat izenpetzea herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin.

Inbertsioak behin betiko sartzeko prozedura orokorra abiatzen da toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez, non, horrekin batera, zenbatekoen hasierako banaketa egiten baita inbertsio lerroen artean eta inbertsioak hautatu eta lehenesteko baldintzak onartzen baitira, arauan ezarritako prozedurarekin bat.

2023-2025 aldirako, ebazpen hori hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko da, foru lege honek indarra hartu eta biharamunetik hasita, eta 2026-2028 aldirako, berriz, 2024ko azken hiruhilekoan.

Inbertsioak behin-behinean sartzeko prozedura tramitatzean, toki erakundeek aurkeztu beharreko dokumentazioa arautzen da.

Toki Programazioko eskaerak hautatu eta lehenesteko formula bat erabiltzen da, baloratzen duena inbertsiorako beharraren maila eta toki erakundeak beste Toki Inbertsioen Plan batzuetatik jaso dituen ekarpenen bolumena.

Inbertsiorako beharraren maila aldagai bat da, eskaerak honela sailkatzen dituena: premiazko inbertsioak, epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioak, komenigarriak diren inbertsioak edo lehentasunik gabeko inbertsioak.

Ekarpen-bolumena, bestalde, aldagai bat da, zeina neurtzen baita toki-inbertsioen azken bi planetan edo plangintza-aldietan exekutatu diren inbertsioen onuradun izan den toki erakundeari dagokion per capita ekarpenaren alderantzizko proportzioan.

Eskaerak, bakoitzaren hautatze eta leheneste koefizientearen balioa kontuan hartuz, handienetik txikienera ordenatuko dira inbertsio lerro bakoitzean, eta honakoak onetsiko dira: aurrekontu baliabideen kargura behin-behinean sartutako inbertsioen zerrenda, 6,95 puntu edo gehiago dituztenena, erreserbako inbertsioen zerrenda eta foru lege honetan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik onargarriak ez diren inbertsioen zerrenda.

Gainerako eskaerak erreserban sartuko dira, eta zerrenda bakar bat onetsiko da inbertsio lerro guztiekin, hautatze eta leheneste koefizienteak ezartzen duen ordenan.

Inbertsio Programaren atalean bezala, inbertsioaren exekuzioa hasten ahalko da behin-behinean sartzeari buruzko ebazpena argitara eman ondoren, behin betiko sartu eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatu aurretik.

Bestalde, aukera ematen da behin-behinean sartzeari buruzko ebazpenaren ordez inbertsio lerro bakoitzeko ebazpen independenteak emateko, baina hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak eta zoladura-lanak sareekin egiteko inbertsio lerroen kasuan ebazpen bateratu bat onetsi beharko da beti.

Horren ondotik ezartzen da toki erakundeek zer dokumentazio aurkeztu behar duten Toki Programazioko inbertsioak behin betiko sartzeko, aurkezteko epea eta dokumentazioa epez kanpo aurkezteak edo ezarritako epean ez zuzentzeak dituen ondorioak, delako inbertsioa behin-behinean sartutako inbertsioen zerrendatik kanpo gelditu eta erreserbako zerrendaren azken tokian jarriko baita.

Orobat adierazten da zer prozedura bete beharko den erreserbako inbertsioak behin-behinean eta behin betiko sartzeko, aurrekontuko baliabideen arabera betiere, erreserbako inbertsioen zerrenda bakarrean duten ordenarekin bat.

II. tituluko 3. kapituluan Inbertsio Programetarako eta Toki Programaziorako xedapen komun batzuk jasotzen dira.

Kapituluaren hasierako aginduak inbertsioen betebehar orokorrak arautzen ditu, eta horietako bat da ezin direla inbertsioak hasi behin-behinean sartutako inbertsioen zerrendak argitaratu aurretik, non ez diren aurreko Toki Inbertsioen Planaren indarraldian emandako hasiera baimenen babesean hasi edo bukatu diren inbertsioak, larrialdikotzat deklaratutako inbertsioak edo hasiera baimena dutenak.

Era berean, kasu guztietan inbertsioek toki erakunde eskatzaileak ematen dituen zerbitzuekin lotutakoak izan behar dute, eta posible izanen da eskuordetzeaz jardutea, baldin eta lotura hori frogatzen bada, toki araubideari buruzko oinarrizko legerian xedatutakoari jarraikiz.

Kontzejuaren intereserako besterik ez diren inbertsioak ere sartzen ahal dira, kontzejuek bere gain hartutakoak Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 39. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoaz baliatuz.

Aurreikusten da, halaber, inbertsioak Nafarroako Gobernuarekin lankidetza araubidean egiteko aukera, eta lankidetza hitzarmenak izenpetzea toki erakunde batzuen artean batera egin beharreko obren kudeaketarako.

Zenbait inbertsio ezin izanen dira sartu, besteak beste, bizilagun iraunkorrik ez duten biztanleguneetarako direnak.

Horrekin batera, aurreikusten da ekarpenak jasotzen dituzten toki erakunde onuradunek Nafarroako Toki Inbertsioen Planaren kargura finantzatutako inbertsioen publizitatea egin beharko dutela, hau da, inbertsioei buruz egiten den publizitate guztian finantzaketa hori aipatu beharko dela.

Foru lege honek jasotzen du orobat, Toki Programazioaren eta Inbertsio Programen arau komunen barruan, beste agindu bat, zeinaren arabera ezin baitzaio inbertsioen xedeari hobekuntzarik gehitu adjudikazio prozedura baten ondorioz.

Proiektuen baldintza teknikoak aldatzen ahalko dira ustekabeko beharrengatik, hobekuntza teknologikoengatik edo bestelako arrazoi objektiboengatik, aldatzen ez badira eskaeraren xede den inbertsioaren ezaugarriak, eta horretarako ezartzen den gehieneko zenbateko lagungarria gainditu gabe.

Halaber, aurreikusten da erakundeen ondorengotzaren aukera eta inbertsioen titulartasuna aldatzekoa, bai eta hasiera baimenaren figura ere, zeina eskatzen ahalko baita kasu tasatuetan, erreserbako inbertsioen zerrendetan dauden inbertsioetarako eta uraren goi-hornidurako eta hiri hondakinen tratamenduko inbertsioetarako eta Toki Programazioko inbertsioetarako, zerbitzu eskudunak premiazkotzat jotzen baditu.

Baimen horrek obrak ezarritako epetik kanpo hasteko eskubidea besterik ez du sortuko, eta urtebeteko epea du, emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita.

Ezartzen da, halaber, larrialdiko prozedura bat, hondamendien eta arrisku handia dakarten egoeren ondorioz kaltetutako azpiegiturak eta zuzkidurak berrezartzeko edo segurtasunari edo osasun publikoari eragiten dioten beharrengatik behar diren lanei heltzeko.

Ordainketari dagokionez, arau orokor gisa, gehieneko ekarpen ekonomikoaren % 65 ofizioz ordainduko da inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita 2 hilabeteko epean, baldin eta inbertsioa edo haren zati bat ekitaldi horretarako konprometituta badago.

Gastua etorkizuneko ekitaldietarako konprometituta baldin badago, gastua konprometituta dagoen lehen ekitaldiko martxoaren 31 baino lehen eginen da ordainketa.

Ekarpenaren gainerakoa inbertsioa justifikatu ondoren ordainduko da.

Obra bukaerako ordainketa eskatu eta inbertsioa justifikatzeko agiriak aurkezteko epea azaroaren 20an bukatuko da, inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpenean zehazten den ekitaldikoan, eta ekitaldi hori beti izanen da gastua konprometituta dagoen azken ekitaldia. Salbuespeneko inguruabarrak direla eta, behar bezala justifikatuta, inbertsioaren exekuzioa justifikatzeko epea luzatzen ahalko da, behin bakarrik, hurrengo ekitaldiko azaroaren 20ra arte.

Kasu espezifiko batzuetan, bestalde, inbertsioak gauzatuta egon daitezke behin-behinean sartuta daudelako edo hasiera baimena dutelako, eta ordainketarako eskaera egin daiteke inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpenak zehazten duenaren aurreko ekitaldian.

Inbertsio bati dagokion ekarpen ekonomikoaren % 65 ordaintzeko aurrekontu baliabiderik ez badago, ekitaldiko aurrekontu mugara iristeagatik, ehunekoa murrizten ahalko da, eta dagokion ekarpenaren gainerako zatia hurrengo ekitaldiko lehen hiruhilekoan ordainduko da.

Inbertsioaren exekuzioa justifikatzeko, obra amaierako ordainketa eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak zein diren aipatzen da, eta, ondoren, zehazten da noiz itzuli beharko diren ordaindutako diru kopuruak, osorik edo zati batean, edo noiz galduko den emandako ekarpena osorik edo zati batean kobratzeko eskubidea.

Arauek errespetatzen dute proportzionaltasunaren printzipioa, eta nabarmendu beharra dago ezen, toki erakunde onuraduna osorik betetzetik gertu dagoenean eta konpromisoak betetzeko zalantzarik gabe jardun duela frogatzen badu, ez-betetzea partzialtzat joko dela eta ekarpenaren itzulketa edo galera ere partziala izanen dela, egin edo justifikatu ez den inbertsio lagungarriaren zatiari dagokion ehunekoa adinakoa.

Osorik betetzetik gertu dagoela ulertuko da gauzatutako obraren zatia behar bezala justifikatu denean eta aurreikusitako erabilera publikorako erabiltzeko moduan dagoenean.

Toki erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren izaera juridikoa dela eta, Konstituzioan euskarria eta Nafarroako toki araubidearen oinarrizko lege instituzionaletan aitortza dituela frogatzen baitu, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 123. artikuluko 11. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz, partaidetzazko eta dirulaguntzaz bestelako baliabidea izanik, toki erakundeek kapital-transferentzien kontzeptuan jasotzen dituzten diru kopuruak itzuli behar badira, berandutza interesak ez dituzte sortuko ordaintzen direnetik, baizik eta itzultzeko epea mugaeguneratzen den egunetik, hala gertatzen bada.

Oro har, Toki Inbertsioen Planak betearazteko toki erakundeei eskatzen zaizkien diru-itzulketetatik datozen kopuruak kapital-transferentzien funts gisa hartuko dira eta funts horren hasierako zuzkidurari gehituko zaizkio sarrera egin eta hurrengo ekitaldian.

III. tituluan Determinazio Libreko Programaren arauak jasotzen dira; Nafarroako udalerri guztiak izanen dira ekarpen horien onuradun, IV. eranskinean ezarritako banaketa irizpideak aplikatuz eta funtsaren urteko zuzkidura kontuan hartuz, dagokien zenbatekoa jasoko baitute.

Udalerri konposatuetan, kontzejuak ere determinazio libreko ekarpenen zuzeneko onuradunak izanen dira, eta adosten ahalko dute udalerriarekin udalerria izatea zenbatekoen hartzailea eta onuraduna.

2022an kontzeju bakoitzak jasoko duen gutxieneko zenbatekoa 3.000 eurokoa izanen da, eta 1.800 eurokoa 2023. urtean eta hurrengoetan; ordainketa, oro har, ekitaldi bakoitzeko bigarren hiruhilekoan eginen da.

Jasotako diru-kopuruak toki erakundearen aurrekontuari atxikita geldituko dira, bakoitzak, bere toki autonomiaz baliatuz, erabakitzen dituen inbertsioak finantzatzeko.

Horrenbestez, Nafarroako toki erakundeen toki autonomia indartzen da, eta aurrerapauso bat da norabide horretan, beren toki autonomiaz baliatuz libreki ezartzen ahalko dutelako inbertsioen erabilera kapital-transferentzien funtsaren zati garrantzitsu baten ekarpenen bidez, beren inbertsioak erabaki eta planifikatzean udalerri bakoitzean dauden interesak eta beharrak aintzat hartuz, egoki iruditzen zaien ekitaldian edo ekitaldietan, zenbateko horiek atxikitako gerakin gisa gelditzen baitira toki erakundearen aurrekontuan kasuan kasuko inbertsioa edo inbertsioak egitea erabaki arte.

Toki erakunde onuradunek jasotako ekarpenen kontabilitate kontrola egin beharko dute, ekitaldi bakoitzean zehazteko inbertsioen finantzaketan erabili den zenbatekoa eta, halakorik bada, erabiltzeko dagoena; beharturik egonen dira, halaber, eskatzen zaien informazio guztia ematera eta toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren iritziz egin beharreko egiaztapen eta jarraipen lan guztiak onartzera.

Arauaren bukaeran honakoak daude: bi xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen, haietako lehenak toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiko titularrari ahalmena ematen diona foru lege honetan ezarritakoa aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.

Arauan bost eranskin daude:

I. eranskinean Inbertsio Programen eta Toki Programazioaren zenbatekoen hasierako banaketa aurreikusten da.

II. eranskinean jasotzen dira Toki Programazioaren lerroetako zenbateko lagungarria eta toki erakunde bakoitzari dagokion gehieneko ekarpenaren mugak kalkulatzeko oinarriak.

III. eranskinean, berriz, osatzen dira Toki Programazioaren ataleko eskaerak hautatu eta lehenesteko irizpideak, foru legearen 19. artikuluan xedatutakoa garatuz. Ondorio horietarako, baloratzen da, batetik, inbertsiorako beharraren maila eta, bestetik, toki erakundeak lehenagoko Toki Inbertsioen Planetatik jaso dituen ekarpenen bolumena.

Inbertsio lerro bakoitzerako zehazten da jarduketen sailkapen orokor bat, inbertsiorako beharraren maila oinarri hartuz egina.

Ekarpenen bolumenaren kontzeptuan, puntuazioa emanen zaio eskaera bakoitzari inbertsioaren onuradun den toki erakundearen arabera, hau da, inbertsioa gauzatuko den lurraldeko toki erakundea zein den kontuan hartuz, berezitasun batzuekin halere.

IV. eranskinean arautzen dira Determinazio Libreko Programa banatzeko irizpideak, haren zenbatekoa, lehen esan bezala, biztanleguneen bizilagun kopuruaren eta sakabanaketa geografikoaren aldagaietan oinarrituz banatuko baita, eta horrela, udalerri konposatuek (udal-mugartean kontzejuak dituztenak) eta biztanleguneak atxikiak dituzten udalerri bakunek zenbateko gehigarri bat jasoko dute.

Udalerri konposatu bakoitzari esleitutako ekarpenetik zati bat kenduko da udal-mugartean dituen kontzejuen artean banatzeko. Udalerri konposatu bakoitzeko kontzejuei dagokien zenbatekoa kalkulatzeko, kasuko udalerriari dagokion zenbatekoaren % 50 biderkatuko da udalerriko biztanleria osoaren gainean kontzejuetako bizilagunen kopuruak egiten duen proportzioarekin. Kontzejuei dagokien zenbatekoaren % 50 zati berdinetan banatuko da, udalerri konposatuko kontzeju guztien artean. Gainerako % 50a kontzeju bakoitzeko populazioaren proportzioan banatuko da.

Bukatzeko, V. eranskinean Inbertsio Programen jarduketa zerrenda bat ezartzen da, eta hori da, hain zuzen ere, 2022-2025 aldian behin-behinean sartu beharreko inbertsioen proposamenean jaso beharko den gutxieneko edukia.

I. TITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea, helburua eta denbora eremua.

1. Foru lege honen xedea da arautzea nola banatu Nafarroako toki erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa, kapital-transferentzien zatian, Toki Inbertsioen Planen bitartez.

2. Arauaren helburu nagusia da nahitaezko udal zerbitzuak bermatzea Nafarroako Foru Komunitate osoan.

3. Foru lege honek Toki Inbertsioen Planaren denbora programazioa arautzen du, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 eta 2028ko ekitaldietarako, foru lege honen lehen xedapen iragankorrean ezarritakoa galarazi gabe.

2. artikulua. Toki Inbertsioen Plana: definizioa eta edukia.

1. Toki Inbertsioen Plana azpiegiturak eta zuzkidurak jarri, hobetu eta berritzeko inbertsioen multzoa da, atal hauetan sailkatuta:

A.–Inbertsio Programak: atal honetan sartzen dira toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak proposatutako inbertsioak, 2019-2030 aldirako Uraren Ziklo Integralaren Plan Gidariari eta 2017-2027 aldirako Nafarroako Hondakinen Planari dagozkionak.

B.–Toki Programazioa: atal honetan sartzen dira toki erakundeek eskatutako inbertsioak, arlo hauetakoak: hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak; zoladura-lanak sareekin; zoladura-lanak sarerik gabe; zeharbideen urbanizazio-lanak eta toki zuzkidurak.

C.–Determinazio Libreko Programa: atal honetan sartzen dira toki erakunde onuradunek beraiek zehazten dituzten inbertsioak, beren toki autonomiaz baliatuz.

Inbertsio Programen ataleko plangintza lau urtekoa izanen da 2022-2025 aldirako eta hiru urtekoa 2026-2028 aldirako eta hurrengoetarako, hala badagokio.

Programazioaren ataleko plangintza hiru urtekoa izanen da 2023-2025 aldirako, 2026-2028 aldirako eta hurrengoetarako, hala badagokio.

Determinazio Libreko Programa urtero banatuko da.

2. Toki Inbertsioen Planean sartutako jarduketak gauzatu beharko dira foru lege honetan eta, halakorik bada, legea garatzen duten xedapenetan aurreikusitako baldintzak, programazioa, araubide ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa araubidea betez.

3. Nafarroako toki erakundeek Toki Araubideko Foru Batzordearen bitartez hartuko dute parte Toki Inbertsioen Planaren jarraipenean eta kudeaketaren kontrolean.

3. artikulua. Toki Inbertsioen Planaren urteko zuzkidura eta aurrekontu tratamendua.

1. Toki Inbertsioen Planaren zuzkidura 30.000.000 eurokoa izanen da 2022ko ekitaldirako.

Hurrengo ekitaldietarako, urteko zenbatekoa izanen da aurreko ekitaldiko aurrekontuan Kapital Transferentzien Funts gisa jasotakoa, handitua Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizearen arabera, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan ezarritakoarekin.

Zuzkidura hori handitzen ahalko da atxikitako diruzaintza gerakinetik datozen ekarpen gehigarriekin, toki erakundeei eskatutako diru-itzulketetatik datozen sarrerekin edo izaera bereko beste kreditu batzuekin.

2. Toki Inbertsioen Planeko kredituak, Nafarroako aurrekontu orokorretan kapital-transferentzia gisa ageri direnak, urte anitzekoak izanen dira eta Nafarroako ekitaldi bakoitzeko aurrekontu orokorretan dagokien programan jasota egonen dira.

3. Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak gastua baimendu eta konprometitzen ahalko du Toki Inbertsioen Planaren ekitaldi bakoitzean eta etorkizuneko ekitaldien kargura, urterako ezarritako mugaraino, edo artikulu honen 1. apartatuan aurreikusten diren sarrera gehigarriek egiten duten mugaraino.

Konpromiso ekonomikoak egotziko zaizkio foru lege honetan xedatutakoa aplikatuz dagokion ekitaldiari edo ekitaldiei, inbertsioak gauzatzeko aurreikuspenaren eta aurrekontu baliabideen arabera, eta urte anitzeko gastua izanen dira ondorio guztietarako.

Konpromiso horien egozpena aldatzen ahalko da, eta ekitaldi desberdinetara esleitu eta partiden arteko funts mugimenduak egin Toki Inbertsioen Planaren barruan, zerbitzu eskudunak horretarako justifikazio txostena eman ondoren betiere.

Inbertsioen urtekoaren aldaketa ofizioz eginen da toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez.

4. Toki erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren kapital-transferentzietako diru baliabideak, betebeharraren aitortzaren xede izan ez direnak, jatorria ekitaldi itxietako ekonomietan dutenak, bai eta Toki Inbertsioen Planaren araudia aplikatuta itzulitako kopuruak ere, funts horri atxikitako diruzaintza gerakintzat hartuko dira.

Atxikitako gerakin horrekin handitzen ahalko da hurrengo ekitaldietako kredituen zuzkidura, funts horri egotz dakizkiokeen aurrekontu betebeharrak betetzeko erabiliko diren kredituena, hain zuzen.

4. artikulua. Toki Inbertsioen Planaren zuzkidura ekonomikoaren banaketa.

1. Toki Inbertsioen Planaren urteko zuzkidura honako portzentaje hauen arabera banatuko da hasiera batez:

A.–Inbertsio-programak: % 30.

B.–Toki-programazioa: % 40.

C.–Determinazio Libreko programa: % 30.

Aurrekoa galarazi gabe, 2022ko ekitaldirako, hasiera batean Toki Inbertsioko Planaren zuzkidura zati berdinetan banatuko da Inbertsio Programen eta Determinazio Libreko Programaren artean.

2. Ekitaldi bakoitzean, hasiera batean Inbertsio Programei eta Toki Programazioari esleitutako zenbatekoak aldatzen ahalko dira toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten eta bi programen artean berriz esleitu, aurrekontuaren betearazpenerako dauden aurreikuspenen arabera, zerbitzu eskudunak justifikaziorako txostena eman ondoren betiere.

Nolanahi ere, plangintza aldi bakoitzaren bukaeran, programa bakoitzari esleitutako zenbateko orokorrak bat etorriko dira hasiera batean Inbertsio Programei eta Toki Programazioari esleitutako zuzkiduren baturarekin, artikulu honen 1. apartatuan adierazitakoari jarraikiz.

3. Ekarpen gehigarriak dauden aurrekontu ekitaldietan, horiek erabiliko dira Inbertsio Programetarako, Toki Programaziorako eta Determinazio Libreko Programarako zenbatekoak proportzionalki handitzeko, non ez den berariaz beste erabilera bat ezartzen.

4. Zenbatekoen hasierako banaketa hiru programen artean toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpenetan ezarriko da, hain zuzen ere foru lege honetako 11. artikuluko 1. apartatuan, 16. artikuluko 1. apartatuan eta 30. artikuluan aipatzen diren ebazpen horietan, Inbertsio Programen eta Toki Programazioaren kasuan I. eranskinean adierazten diren ehunekoak betez eta, Determinazio Libreko Programaren kasuan, IV. eranskinean adierazitako irizpideei jarraikiz.

Zenbatekoen hasierako banaketa hori, Inbertsio Programen eta Toki Programazioaren artekoa, aldatzen ahalko da gerora, Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, zerbitzu eskudunak justifikaziorako txostena eman ondoren betiere, eta arau hauek betez:

A.–Inbertsio Programetan, obrak gauzatzeko aurreikuspenen arabera.

B.–Toki Programazioan, arrazoi hauetako batengatik:

a. Eskaerak hautatu eta lehenesteko prozeduraren emaitzan oinarrituta, foru lege honen 19. artikuluan adierazitakoari eta III. eranskineko irizpideei jarraikiz.

b. Inbertsioak gauzatzeko aurreikuspenaren ondoriozko beharrak kontuan hartuz.

c. Zeharbideen urbanizaziorako inbertsio lerroaren kasuan, herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren aurrekontu plangintza kontuan hartuz.

5. Hasiera batean, ekitaldi bakoitzean Inbertsio Programei eta Toki Programazioari esleitutako zenbatekoen % 3 gordeko da foru lege honen 24. artikuluan deskribatutako larrialdiko prozeduraren bidez behin betiko sartzen diren inbertsioei eta ordainketei aurre egiteko.

Aurreko paragrafoaren arabera gordetako kopuruetatik ekitaldi bakoitzeko azaroaren 20a baino lehen konprometitu ez direnak erabiltzen ahalko dira Inbertsio Programetako eta Toki Programazioko beste konpromiso batzuei erantzuteko.

5. artikulua. Bateragarritasuna.

1. Toki Inbertsioen Planen ekarpenak bateragarriak izanen dira haien artean eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik datozen laguntzekin.

2. Toki Inbertsioen Planaren kargurako ekarpena, beste erakunde publiko edo pribatuetatik datozen laguntzekin batuta, inbertsioaren kostu osoa baino handiagoa bada, lehenbizikoa murriztuko da, kostu horrekin bat etorri arte.

II. TITULUA

Inbertsioen programak eta toki programazioa

1. KAPITULUA

Inbertsioen programak

6. artikulua. Inbertsio Programen izaera.

1. Inbertsio Programak 2019-2030 aldirako uraren ziklo integralaren plan gidarian eta 2017-2027 aldirako Nafarroako hondakinen planean jasotako aurreikuspenen arabera gauzatuko dira.

2. 2019-2030 aldirako Nafarroako hiri erabilerako uraren ziklo integralaren plan gidariaren helburua da, uraren goi-horniduraren arloan, ur eskariaren kudeaketa egokia egitea, kantitateari nahiz kalitateari dagokionez, biztanleguneak hornidura iturri sendo eta askotarikoak baliatuz hornitzeko.

3. 2017-2027 aldirako Nafarroako hondakinen planaren helburua da Foru Komunitatean hondakinen sorrerari aurrea hartzea eta haien kudeaketa hobetzea, gai hauek landuz, besteak beste: etxeko eta merkataritzako hondakinen gaikako bilketa eta bereizketa, eta haien birziklatzea, balorizazioa eta deuseztatzea.

4. Toki erakundeen jarduera koordinatzearen ondorioetarako, plan gidari horien tokiz gaindiko interesaren deklarazioa eta aginduzko izaera mantentzen dira.

7. artikulua. Inbertsio motak.

Inbertsio Programen atalean inbertsio lerro hauek daude:

A.–Uraren goi-hornidura.

B.–Hiri hondakinen tratamendua.

C.–Uraren goi-horniduraren inguruko azterketak eta proiektuak.

8. artikulua. Inbertsio finantzagarriak.

Inbertsio Programen barruan, honakoak dira inbertsio finantzagarriak:

1. Obra finantzagarriak:

A.–Uraren goi-hornidura:

Plan gidariarekin bateragarriak diren inbertsioak, hauen ingurukoak: ura hartzea eta erregulatzea, goi-hornidurarako hoditeriak, urak tratatzeko edo edangarri bihurtzeko instalazioak, teleaginte eta telekontroleko instalazioak, ponpaketa estazioak eta ur-biltegiak, denak biztanleguneen hornidurarako. Ezin dira finantzatu ustiapen eta mantentze lanetako gastuak.

B.–Hiri hondakinen tratamendua:

Plan gidariarekin bateragarriak diren inbertsioak, etxeko eta merkataritzako hondakinetarako azpiegiturei dagozkienak; transferentziaguneak, garbiguneak, biohondakinen tratamendurako, ontziak sailkatzeko eta errefuserako plantak eta hondakin ez-arriskutsuen zabortegiak.

2. Obren proiektua idazteko eta zuzendaritzako ordainsariak, ikus-onetsiak eta beharrezkoak diren gainerako laguntza teknikoak, alde batera utzita ukipenen kudeaketa.

3. Kalte-ordainen gastuak, ondasun eta eskubideak ukitzeagatik, haien titularrak jarduketaren onuradun diren toki erakundeez bestelako pertsona fisiko edo juridikoa direnean.

4. Nafarroako Toki Inbertsioen Planak inbertsioa finantzatzen duela aditzera ematen duen kartela, foru lege honen 21. artikuluaren 7. apartatuan adierazitakoarekin bat.

9. artikulua. Uraren goi-horniduraren inguruko azterketak eta proiektuak.

Toki Administrazioaren arloko eskumena duen Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko du Toki Inbertsioen Planeko kredituetatik uraren goi-hornidurari buruzko azterlan eta proiektuak finantzatzeko direnak kudeatzeko lana, dela ente instrumental bati enkargua eginez, dela kontratu publikoei buruzko foru legeriaren araberako kontratazio baten bidez, horren barne delarik haiek garatu eta gauzatzeko beharrezkotzat jotzen diren zerbitzu, inbertsio eta jarduketekin lotura duen edozein gastu. Edozein kasutan, ulertuko da gastuen aurrekontuan kudeaketa horretarako aitortzen diren betebeharrak Toki Inbertsioen Planaren gastu propio direla.

10. artikulua. Inbertsioetarako finantzaketaren gehieneko ehunekoak.

1. Uraren goi-horniduraren eta hiri hondakinen tratamenduaren arloan, hauek dira inbertsioak finantzatzeko gehieneko ehunekoak:

a. Zenbateko lagungarriaren % 80 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubidea sortzen duten inbertsioetarako.

b. Zenbateko lagungarriaren % 95 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubiderik sortzen ez duten inbertsioetarako.

2. Finantzaketaren gehieneko ehunekoa inbertsio lagungarriaren zenbatekoaren gainean aplikatuko da, zeina hauek batuz lortuko baita:

a. Obra lagungarria: finantzatutako xedea lortzeko behar diren inbertsioak.

b. Ordainsari lagungarriak: obra lagungarriaren gaineko ehuneko zehatz batera mugatuak, taula honen arabera:

KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA,
BEZIK GABE

KANPOKO KONTRATAZIOA

BALIABIDE BEREKIAK

500.000 eurokoa edo txikiagoa

% 8

% 6

500.000 eurotik gorakoa eta 1.000.000 eurokoa edo txikiagoa

% 7

% 5

1.000.000 eurotik gorakoa

% 6

% 4

c. Ukipen lagungarriak: behar diren gastuak, jarduketaren onuradun diren toki erakundeez bestelako pertsona fisiko edo juridikoen titulartasuneko ondasun eta eskubideak ukitzeagatik ordainketak egiteko, bai eta legez eskatzen diren argitalpenak ere, horien barne dela obrek ukitutako lurren kudeaketarako laguntza teknikoaren gastua, II. eranskinean adierazi bezala.

11. artikulua. Inbertsioak sartzeko prozedura.

Inbertsio Programen atalean, inbertsioak sartzeko prozedura tramite hauei lotuko zaie:

1. Toki Araubidearen Foru Batzordeak txostena egin ondoren, toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez onetsiko da zenbatekoen hasierako banaketa inbertsio lerroen artean, eta proposamen bat eginen da Inbertsio Programetan behin-behinean sartu beharreko inbertsioei buruz, honakoak bilduz:

a. Behin-behinean sartu beharreko lehentasunezko inbertsioen zerrenda bat.

b. Erreserbako inbertsioen behin-behineko zerrenda bat, lehentasun ordenaren araberakoa.

2022-2025 aldirako, proposamena aurkeztu beharko da 15 egun naturaleko epean foru lege honek indarra hartu eta biharamunetik hasita. Aldi horretarako inbertsioen proposamenean jasoko dira, gutxienez, foru lege honen V. eranskinean adierazitako jarduketak.

2026-2028 aldirako, proposamena 2025eko lehen hiruhilekoan egin beharko da.

2. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean emanen da argitara jendaurreko informaziorako eta alegazioak aurkezteko, argitaratu eta biharamunetik hasita 20 egun naturaleko epean.

Era berean, aipatutako epean, toki erakunde interesdunek, horretarako arrazoiak emanda, lankidetza araubidea eskatzen ahalko dute beste toki erakunde batzuekin eta/edo Nafarroako Gobernuarekin, eta haiek ente instrumentalen esku uzten ahalko dute exekuzioa.

3. Aurreko apartatuan adierazitako epea iraganik, eta, alegaziorik aurkeztu bada, horiek ebatzi ondoren, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez onetsiko dira Inbertsio Programetan behin-behinean sarturik dauden inbertsioen zerrendak, honakoek osatuta:

a. Aurrekontu baliabideen kargura behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen zerrenda bat.

b. Erreserbako inbertsioen zerrenda bat, lehentasun ordenaren araberakoa.

Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean emanen da argitara, eta horrek jakinarazpen ondorioak izanen ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoarekin bat.

4. Behin-behinean sartutako inbertsioei buruzko ebazpen hori argitaratu ondoren, toki erakunde onuradunek behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen exekuzioari ekiten ahalko diote, behin betiko sartu eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatu aurretik.

Toki erakundearentzat ez da beste eskubiderik sortuko, inbertsioaren exekuzioa hastekoa ez denik.

Inbertsioak behin betiko sartzeko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko, nolanahi ere, foru lege honetan eta, halakorik bada, legea garatzen duten xedapenetan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

5. 6 hilabeteko epe luzaezinean, artikulu honen 3. apartatuan aurreikusitako argitalpena egin eta biharamunetik kontatzen hasita, behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen titular diren toki erakundeek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

a. Erantzukizunpeko adierazpena, inbertsioen planak hartzen ez duen inbertsio zatirako finantzaketa izateari buruzkoa.

b. Exekuzio proiektua.

Proiektua eta obra batera kontratatzen badira, aurreproiektua edo antzeko agiria eta klausula plegua, kontratu publikoei buruzko foru legerian ezarritakoarekin bat.

c. Organo eskudunak exekuzio proiektua onetsi izanaren ziurtagiria.

d. Inbertsioa artikulu honen 3. apartatuan aipatzen den ebazpena argitaratu aurretik hasi ez izana frogatzen duen ziurtagiria, salbu eta lehenago, obra hasierako baimena ematen duen ebazpen baten babesean, hasitako inbertsioen kasuan. Azken kasu horretan, dagokion zuinketa akta eta obra hasierakoa aurkeztu beharko da.

e. Inbertsioa laburbiltzen duen agiria, administrazioa jakinaren gainean egoteko aurrekontua eta inbertsioaren exekuziorako plangintza, urtez urtekoa, barne direla.

Artikulu honen 3. apartatuan aipatzen den ebazpenean emanen dira argitara erantzukizunpeko adierazpenerako, ziurtagirietarako eta inbertsioa laburbiltzen duen agirirako ereduak.

6. Dokumentazioa adierazitako epetik kanpo aurkezten bada edo ezarritako epean zuzentzen ez bada, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez kasuan kasuko inbertsioa baztertu eginen da behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen zerrendatik eta erreserbako zerrendako azken tokian jarriko da.

7. Toki Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiko zerbitzu eskudunek txosten tekniko, ekonomiko eta juridikoak emanen dituzte proiektuaren egokitasunaz eta, halaber, Toki Inbertsioen Planak hartzen ez duen inbertsio zatiaren finantzaketa izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren egokitasunaz ere, foru lege honetan eta legea garatzen duten xedapenetan xedatutakoarekin bat.

Txosten guztiak aldekoak badira, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez inbertsioa behin betiko sartuko da Toki Inbertsioen Planean eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatuko da, gastua konprometituz dagokion urtekoaren edo urtekoen kargura, aurrekontu baliabideekin bat.

Inbertsioak Toki Inbertsioen Planean behin betiko sartzeari eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeari buruzko ebazpena eman eta jakinarazteko epea 6 hilabetekoa izanen da gehienez, artikulu honen 5. apartatuan aipatzen den dokumentazio guztia aurkezten denetik hasita.

Epe hori amaitzen bada berariazko ebazpena jakinarazi gabe, toki erakunde interesdunak ezetsitzat hartuko du bere eskaera, administrazio-isiltasunaren ondorioz.

8. Inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpenean zehaztuko da zein ekitalditan aurkeztu beharko den inbertsioaren justifikazioa, eta beti izanen da gastua konprometituta dagoen azken ekitaldia, foru lege honen 25. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

9. Inbertsioak behin betiko sartzen direnean, aukera egonen da gehieneko ekarpen ekonomikoa handitzeko, behin-behinean sartzean finkatutako ekarpenaren % 20 gehienez ere, horretarako arrazoi teknikoak baldin badaude.

Gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatuta dagoelarik ezin izanen da handitzeko aldatu.

Gutxitzeko aldatuko da adjudikazioaren egiazko zenbatekoa lizitazioarena baino txikiagoa denean eta obra finantzagarria gauzatzeko kostu erreala adjudikaziorako zenbatekoa baino txikiagoa denean.

Inbertsioen lizitazioa eta adjudikazioa loteka egiten denean, lizitazio eta adjudikazio zenbatekoak osotara kalkulatuko dira, lote bakoitzaren zenbatekoak batuz.

12. artikulua. Inbertsioak erreserbako zerrendan sartzeko prozedura.

1. Inbertsioak erreserbako zerrendan behin-behinean sartzeko, administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak ebazpen bat emanen du eta bertan jasoko dira, ezarritako ordenan eta aurrekontu baliabideekin bat.

2. Inbertsioak behin betiko sartzeko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko, aurreko artikuluko 5. apartatuan eta hurrengoetan ezarritako tramiteak beteko dira. 5. apartatuan aipatzen den 6 hilabeteko epea inbertsioak behin-behinean sartzeari buruzko ebazpena jakinarazi eta biharamunean hasiko da kontatzen.

2. KAPITULUA

Toki Programazioa

13. artikulua. Inbertsio motak.

1. Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioko jarduketak toki inbertsioak dira, dagozkien finantza ekarpenez hornitzen direnak foru lege honetan eta legea garatzen duten xedapenetan ezarritako hautapen eta lehenespen irizpideak eta kudeaketa araubidea aplikatuz.

2. Toki Programazioaren atalean inbertsio lerro hauek daude:

a. Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak:

b. Zoladura-lanak sareekin.

c. Zoladura-lanak sarerik gabe.

d. Zeharbideen urbanizazio-lanak.

e. Udal eta kontzejuetako dotazioak.

14. artikulua. Inbertsio finantzagarriak.

Toki Programazioaren atalean, inbertsio finantzagarriak honakoak dira:

1. Obra finantzagarriak:

A.–Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak:

Ur edangarria banatzeko sareak, 30 urte edo gehiago dituztenak, berritzeko inbertsioak, erregulazio biltegietatik hasi eta etxeetako harguneetaraino, bai eta ur beltzen saneamenduko sareak berritzekoak ere, etxeetako harguneetatik araztegiaren aurreko hustubide orokorreraino; ur beltzen eta euri-uren baterako sareen ordez sare bereizleak jartzeko inbertsioak, hirigunearen barruan sortutako euri-uren sareak berritu edo jartzekoak eta hiri drainatze jasangarrirako inbertsioak.

B.–Zoladura-lanak sareekin.

Eraikigintzak finkatutako hiri eremuetan bide publikoen zoladura-lanetarako inbertsioak, horietan, aldi berean, aurreko apartatuko sareak berritzeko inbertsio finantzagarri bat ere egitea aurreikusten denean.

C.–Zoladura-lanak sarerik gabe.

Foru lege honen ondorioetarako, sarerik gabeko zoladura-lanak honako inbertsio hauek dira:

a. Bide publikoen zoladura-lanak eraikigintzak finkatutako hiri eremuetan.

b. Bide publikoen zoladura-lanak, sarbidea emateko toki erakundeko bizilagunen interes orokorreko zerbitzuak ematen dituzten instalazioei edo bizilagun iraunkorrak dituzten etxebizitzei, horien xede nagusia bada oinezkoen eta/edo zerbitzu publikoen ibilgailuen irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzea.

c. Lur publikoei eusteko hormak, aurreko paragrafoan aipatzen diren bideetako batean daudenean.

Ez da onartuko sarerik gabeko zoladura-lanak egiteko eskaera proiektatuko bideetan 30 urteko edo gehiagoko hornidurako eta saneamenduko sareak daudenean.

D.–Zeharbideen urbanizazio-lanak.

Zeharbideen urbanizaziorako inbertsioak, udal eskumeneko azpiegiturei dagokienez, herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin koordinatuta egin beharrekoak.

Finantzagarriak izanen dira soilik toki erakunde eskatzailearen eta herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren arteko lankidetza hitzarmen baten bidez egiten diren inbertsioak.

Foru lege honen ondorioetarako, zeharbidea hauxe da: errepide baten hiri barneko tartea, bi bazterretako batean gutxienez herri edo hiriko hiri-bilbaduraren parte diren eraikin finkatuak dituena.

E.–Udal eta kontzejuetako dotazioak.

Atal honetan, finantzagarriak izanen dira honako inbertsio hauek:

a. Erabilera anitzeko zentro, udaletxe edo kontzeju-etxe gisa erabiliko diren eraikinak egiteko obrak, halako instalaziorik ez duten toki erakundeetan edo horiek birgaitzerik ez dagoenean arrazoi tekniko edo ekonomikoengatik.

b. Eraikinak edo barrutiak birgaitzea edo erreformatzea, kirol, gizarte, kultura, jolas zentro edo erabilera anitzeko zentro gisa nahiz hilerri, udaletxe, kontzeju-etxe gisa erabiltzeko eta alokatzeko etxebizitzak egiteko, inbertsioaren helburu nagusia hauetako bat edo batzuk direnean:

–Inguratzaile termikoa hobetzea.

–Inguratzailea hobetzea hezetasunaren kontra babesteko.

–Egitura egokitzea.

–Irisgarritasuna egokitzea.

–Segurtasuna egokitzea suteen aurrean.

–Energia efizientzia etxeko ur beroa sortzeko.

–Energia efizientzia klimatizazioan.

–Energia efizientzia eraikinaren barruko argi instalazioetan.

–Efizientzia uraren erabileran iturgintzako eta saneamenduko instalazioak berrituz.

–Amiantoa kentzea.

–Berritzea eta/edo handitzea egokitzapen funtzionalerako.

–Igerilekuen eta hilerrien arloan nahitaez bete beharreko araudi espezifikora egokitzea.

Alokairurako etxebizitzetan egiteko birgaitze edo erreforma lanak finantzagarriak izanen dira soilik 500 biztanle edo gutxiago dituzten toki erakundeentzat. Ondorio horietarako, kontuan hartuko da toki erakundeko bizilagunen zifra ofiziala foru lege honen 16. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den ebazpena argitara ematen den egunean.

2. Obren proiektua idazteko eta zuzendaritzako ordainsariak, ikus-onetsiak eta beharrezkoak diren gainerako laguntza teknikoak, alde batera utzita ukipenen kudeaketa.

3. Kalte-ordainen gastuak, onuradun diren toki erakundeez bestelako pertsona fisiko edo juridikoen titulartasuneko ondasun eta eskubideen gaineko ukipena dela eta.

4. Nafarroako Toki Inbertsioen Planak inbertsioa finantzatzen duela aditzera ematen duen kartela, foru lege honen 21. artikuluaren 7. apartatuan adierazitakoarekin bat.

15. artikulua. Inbertsioen finantzaketaren gehieneko ehunekoak.

1. Toki Programazioaren barruan, hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareetarako, zoladura-lanak sareekin egiteko eta zeharbideak urbanizatzeko inbertsioak finantzatzeko gehieneko ehunekoak honakoak izanen dira:

a. Zenbateko lagungarriaren % 70 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubidea sortzen duten inbertsioetarako.

b. Zenbateko lagungarriaren % 85 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubiderik sortzen ez duten inbertsioetarako.

2. Toki Programazioaren barruan, sarerik gabeko zoladura-lanak egiteko eta udal eta kontzeju zuzkiduretarako inbertsioak finantzatzeko gehieneko ehunekoak honakoak izanen dira:

a. Zenbateko lagungarriaren % 60 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubidea sortzen duten inbertsioetarako.

b. Zenbateko lagungarriaren % 75 (BEZik gabe), jasandako BEZaren kenkarirako eskubiderik sortzen ez duten inbertsioetarako.

3. Finantzaketaren gehieneko ehunekoa inbertsio lagungarriaren zenbatekoaren gainean aplikatuko da, zeina hauek batuz lortuko baita:

a. Obra lagungarria: obrak sartzeko erabakigarria izan den egoera zuzentzeko beharrezkoak diren inbertsioak, II. eta III. eranskinetan xedatutakoari jarraikiz.

b. Ordainsari lagungarriak: obra lagungarriaren gaineko ehuneko zehatz batera mugatuak, taula honen arabera:

KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIOAREN AURREKONTUA,
BEZIK GABE

KANPOKO KONTRATAZIOA

BALIABIDE BEREKIAK

500.000 eurokoa edo txikiagoa

% 8

% 6

500.000 eurotik gorakoa eta 1.000.000 eurokoa edo txikiagoa

% 7

% 5

1.000.000 eurotik gorakoa

% 6

% 4

c. Ukipen lagungarriak: behar diren gastuak, onuradun diren toki erakundeez bestelako pertsona fisiko edo juridikoen titulartasuneko ondasun eta eskubideak ukitzeagatik ordainketak egiteko, bai eta legez eskatzen diren argitalpenak ere, horien barne dela obrek ukitutako lurren kudeaketarako laguntza teknikoaren gastua.

16. artikulua. Inbertsioak behin-behinean sartzeko prozedura.

Inbertsioak behin-behinean sartzeko prozedurak tramite hauek bete beharko ditu:

1. Toki Araubidearen Foru Batzordeak txostena egin ondoren, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez onetsiko da zenbatekoen hasierako banaketa egitea inbertsio lerroen artean eta, horrekin batera, inbertsioak hautatu eta lehenesteko baldintzak, Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioaren atalean sartzeko, 19. artikuluan eta III. eranskinean zehazten diren irizpide orokorrei jarraikiz.

2023-2025 aldirako, ebazpena aurkeztu beharko da 15 egun naturaleko epean foru lege honek indarra hartu eta biharamunetik hasita.

2026-2028 aldirako, ebazpena 2024ko azken hiruhilekoan egin beharko da.

2. Toki erakunde interesdunek bi hilabeteko epean aurkeztu beharko dituzte inbertsioak Toki Programazioaren atalean sartzeko eskaerak, aipatutako ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Zoladura-lanak sareekin egiteko inbertsio-lerroan, soilik onartzen ahalko dira hornidurako, saneamenduko eta euri-uren sareetako inbertsio batekin batera gauzatzekoak diren obretarako eskaerak.

4. Inbertsioak Toki Programazioaren atalean sartzeko eskaerak honako dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko dira, galarazi gabe kasuan kasuko ebazpenean ezartzen dena:

a. Inbertsio lerro bakoitzari dagokion eskabide-orria, barne direla denbora programaziorako proposamen bat, inbertsioaren lehentasun ordena, halakoa bada, eta kasuan kasuko ebazpenean ezartzen diren egiaztagiriak, eskaerak hautatu eta lehenesteko III. eranskinean zehazten diren irizpide orokorrekin bat.

b. Memoria tekniko baloratua, teknikari eskudunak izenpetua.

c. Erantzukizunpeko adierazpena, toki erakundearen ordezkariak emana, foru lege honetan ezarritako baldintzak betetzeari eta jasandako BEZaren kenkariari buruzkoa.

d. Eskumenak eskuordetzan ematen direnean, horren egiaztagiria.

e. Kontzejuko komunitatearen interes esklusiboko inbertsioak direnean, kontzejuek Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 39. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaz baliatuz bere gain hartutakoak, foru lege honen 21. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoa betetzeari buruzko egiaztagiria.

Artikulu honen 1. apartatuak aipatzen duen ebazpenarekin batera emanen dira argitara ereduak, eskabide-orriarena, erantzukizunpeko adierazpenarena eta kasuan kasuko egiaztagiriarenak.

5. Eskaerak aurkezteko epea, aurreko artikuluko 2. apartatuan aipatzen dena, bukatu ondoren, inbertsioak hautatu eta lehenetsiko dira, foru lege honen 19. artikuluan eta III. eranskinean adierazten diren irizpideekin bat.

6. Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez eta eskaerak aurkezteko epea bukatu eta 6 hilabeteko gehieneko epean, onetsiko da Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioaren atalaren inbertsio zerrenda bat, 19. artikuluan adierazitakoari jarraikiz, honako hauek osatua:

a. Aurrekontu baliabideen kargura behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen zerrenda bat.

b. Erreserban dauden inbertsioen zerrenda bat.

c. Foru lege honetan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik onartu ezin diren eskaeren zerrenda bat.

Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean emanen da argitara, eta horrek jakinarazpen ondorioak izanen ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoarekin bat.

7. Aurreko apartatuan aipatzen den ebazpenaren ordez ebazpen independenteak ematen ahalko dira inbertsio lerro bakoitzeko. Nolanahi ere, baterako ebazpen bat onetsiko da hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako inbertsioen lerroetarako, bai eta zoladura-lanak sareekin egiteko inbertsioetarako ere.

8. Toki erakundeek hasiera ematen ahalko diote behin-behinean sartutako inbertsioen exekuzioari, behin argitaratuta daudela aurreko 6. eta 7. apartatuetan aipatzen den ebazpena edo ebazpenak, inbertsioak behin betiko sartu eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatu aurretik, baina toki erakundearentzat inbertsioaren exekuzioa hastekoaz beste eskubiderik ez da sortuko.

Inbertsioak behin betiko sartzeko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko, nolanahi ere, foru lege honetan eta, halakorik bada, legea garatzen duten xedapenetan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

17. artikulua. Inbertsioak behin betiko sartzeko prozedura.

Toki Programazioaren atalean, inbertsioak behin betiko sartzeko prozedurak tramite hauek bete beharko ditu, alde batera utzita zeharbideen urbanizazio-lanen atala:

1. 4 hilabeteko epe luzaezinean, aurreko artikuluko 6. eta 7. apartatuetan aipatzen den ebazpena edo ebazpenak argitaratu eta biharamunetik hasita, behin-behinean sarturik dauden inbertsioen titular diren toki erakundeek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

a. Erantzukizunpeko adierazpena, inbertsioen planak hartzen ez duen inbertsio zatirako finantzaketa izateari buruzkoa.

b. Exekuzio proiektua, kontratu publikoei buruzko foru legerian ezarritakoari jarraikiz.

c. Organo eskudunak exekuzio proiektua onetsi izanaren ziurtagiria.

d. Inbertsioa behin-behinean sartzeari buruzko ebazpena edo ebazpenak argitaratu aurretik haren exekuzioa hasi ez izana frogatzen duen ziurtagiria, salbu eta lehenago, obra hasierako baimena ematen duen ebazpen baten babesean, hasitako inbertsioen kasuan. Azken kasu horretan, dagokion zuinketa akta eta obra hasierakoa aurkeztu beharko da.

e. Inbertsioa laburbiltzen duen agiria, administrazioa jakinaren gainean egoteko aurrekontua eta inbertsioaren exekuziorako plangintza, urtez urtekoa, barne direla.

f. Udal eta kontzejuetako zuzkiduren lerroari dagozkion inbertsioen kasuan, erantzukizunpeko adierazpena, inbertsioa proiektatzen den zuzkidurak edo lurrak erabilgarri izateari buruzkoa.

g. Alokatzeko etxebizitzetarako birgaitze edo erreforma inbertsioak direnean, toki erakundearen konpromisoa etxebizitza ez besterentzeko gutxienez ere 30 urteko epean, eta alokairuan emateko gutxienez ere 15 urtez.

Aurreko artikuluaren 6. eta 7. apartatuetan aipatutako ebazpenean edo ebazpenetan emanen dira argitara dokumentaziorako ereduak: erantzukizunpeko adierazpenarena, ziurtagirienak eta inbertsioa laburbiltzen duen agiriarena.

2. Dokumentazioa adierazitako epetik kanpo aurkezten bada edo ezarritako epean zuzentzen ez bada, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez kasuan kasuko inbertsioa baztertu eginen da behin-behinean sartutako lehentasunezko inbertsioen zerrendatik eta erreserbako zerrendako azken tokian jarriko da.

3. Toki Administrazioaren Zuzendaritza Nagusiko zerbitzu eskudunek txosten tekniko, ekonomiko eta juridikoak emanen dituzte proiektuaren egokitasunaz eta, halaber, Toki Inbertsioen Planak hartzen ez duen inbertsio zatiaren finantzaketa izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpenaren egokitasunaz ere, foru lege honetan eta legea garatzen duten xedapenetan xedatutakoarekin bat.

Txosten guztiak aldekoak badira, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez jarduketa behin betiko sartuko da Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioaren atalean, eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatuko da, gastua konprometituz dagokion urtekoaren edo urtekoen kargura, aurrekontu baliabideekin bat.

Inbertsioak Toki Inbertsioen Planean behin betiko sartzeari eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeari buruzko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izanen da, artikulu honen 1. apartatuan aipatzen den dokumentazio guztia aurkezten denetik hasita.

Epe hori amaitzen bada berariazko ebazpena jakinarazi gabe, toki erakunde interesdunak ezetsitzat hartuko du bere eskaera, administrazio-isiltasunaren ondorioz.

4. Inbertsioak behin betiko sartzeari buruzko ebazpenean zehaztuko da zein ekitalditan aurkeztu beharko den inbertsioaren justifikazioa, eta beti izanen da gastua konprometituta dagoen azken ekitaldia, foru lege honen 25. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

5. Inbertsioak behin betiko sartzen direnean baimena egonen da gehieneko ekarpen ekonomikoa handitzeko, inbertsioa behin-behinean sartzean finkatutakoaren % 10 gehienez, horretarako arrazoi teknikoak baldin badaude.

Gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatuta dagoelarik ezin izanen da handitzeko aldatu.

Gutxitzeko aldatuko da adjudikazioaren egiazko zenbatekoa lizitazioarena baino txikiagoa denean eta obra finantzagarria gauzatzeko kostu erreala adjudikaziorako zenbatekoa baino txikiagoa denean.

Inbertsioen lizitazioa eta adjudikazioa loteka egiten denean, lizitazio eta adjudikazio zenbatekoak osotara kalkulatuko dira, lote bakoitzaren zenbatekoak batuz.

18. artikulua. Zeharbideen urbanizaziorako inbertsioak sartzeko prozedura.

Zeharbideen urbanizaziorako inbertsioak sartzeko prozedura aurreko artikuluetan aurreikusitakoa izanen da, berezitasun hauekin:

1. Zeharbideen urbanizaziorako inbertsioak behin-behinean sartzeko eskaerekin batera 16. artikuluko 4. apartatuan aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Dokumentazio horri erantsiko zaio toki erakundeak, zeharbidea erreformatzeko asmoa duela komunikatzeko, herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusian aurkeztutako eskabidearen kopia, edo, aplikatu beharreko araudiarekin bat, zuzendaritza nagusiaren adostasuna lortu izana frogatzen duten agiriak, dagokionean.

2. Toki erakundeek hasiera ematen ahalko diote behin-behinean sartutako inbertsioen exekuzioari, 16. artikuluko 8. apartatuan aurreikusitakoari jarraikiz, soilik formalizatu baldin bada inbertsioa gauzatzeko dagokion lankidetza hitzarmena herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin.

3. Inbertsioa gauzatzeko dagokion lankidetza hitzarmena herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin izenpetu eta 2 hilabeteko epe luzaezinean, behin-behinean sartutako inbertsioen titular diren toki erakundeek 17. artikuluko 1. apartatuan aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

Dokumentazio horrez gain, herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin formalizatutako lankidetza hitzarmena aurkeztuko da.

19. artikulua. Eskaerak hautatu eta lehenestea.

1. Toki Programazioaren ataleko eskaerak hautatu eta lehenesteko honako formula hau erabiliko da:

CSP = 0,85GNI + 0,15VAP

Azalpena:

CSP eskaerak hautatu eta lehenesteko koefizientea da.

GNI: inbertsiorako beharraren maila.

VAP: toki erakundeak aurreko Toki Inbertsioen Planetatik jaso dituen ekarpenen bolumenaren adierazlea.

2. Inbertsiorako beharraren maila neurtzen duen aldagaiak honela kalifikatzen ditu eskaerak: premiazko inbertsioak, epe laburrera beharrezkoak diren inbertsioak, inbertsio komenigarriak edo lehentasunik gabeko inbertsioak; haietako bakoitzari balio hauetako bat esleitzen dio:

  • GNI = 10 premiazko inbertsioei.
  • GNI = 8 epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioei.
  • GNI = 4 komenigarri diren inbertsioei.

Ez zaie baliorik esleituko lehentasunik gabeko inbertsioen kalifikazioa dutenei, eta ez dira onartuko ez lehenetsiko.

Inbertsiorako beharraren maila ezartzen duten kalifikazioak ezarriko dira III. eranskineko irizpideen eta sailkapen orokorraren arabera, eta esleituko dira oinarri hartuta toki erakundeek igorritako informazioa eta toki azpiegituren arloko eskumena duen zerbitzuko teknikariek egindako ikuskapen bisitak; zerbitzu horrek behar diren azterketak eginen ditu, beste zuzendaritza nagusi eta erakunde batzuetako pertsona batzuen parte-hartzearekin, hala nahi badu, eta aldagaia zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak egiten ahalko ditu.

3. Ekarpenen bolumenaren adierazlea 1etik 10era doan eskala bateko balioak esleitzen dituen aldagai bat da, hiru dezimalera ekarrita, kalkulatuko direnak alderantzizko proportzioa eginez azken bi toki inbertsio planetan edo plangintza aldietan Toki Programazioaren eta zeharbideen urbanizazio-lanen ataletan inbertsioen onuradun izan den toki erakundeak izandako per capita ekarpenarekin.

1eko balioa esleituko zaio per capita ekarpen handiena duen toki erakundeari eta 10eko balioa, berriz, per capita ekarpen txikiena duen toki erakundeari. Gainerako puntuazioak balioen interpolazio lineala eginez aterako dira.

Aldagai honen kalkulua foru lege honen III. eranskinean adierazitakoarekin bat eginen da.

4. Eskaerak handienetik txikienera ordenatuko dira, inbertsio lerro bakoitzean bakoitzak duen hautapen eta lehenespen koefizientearen balioaren arabera.

Bi eskaerak edo gehiagok puntuazio bera badute, biztanle kopuru txikiena duen toki erakundearen alde ebatziko da. Berdinketa hori toki erakunde batek aurkeztutako bi eskaeraren edo gehiagoren artean gertatzen bada, toki erakundeak bere eskaeran adierazitako lehentasun ordenaren arabera ebatziko da.

Eskaerak ez dira behin-behinean sartuko Toki Inbertsioen Planaren finantzaketarik ez badagokie, foru lege honen II. eranskinean esleitutako gehieneko ekarpen ekonomikoaren muga gainditzeagatik.

5. Hautapen eta lehenespen koefizientearen balioak ezarritako ordena kontuan hartuz zehaztuko dira 6,95 puntu edo gehiago izanik inbertsio lerro bakoitzean behin-behinean sartzen ahal diren inbertsioak, aurrekontu baliabideen kargura eta I. eranskinean ezarritako hasierako bateko ehunekoekin bat etorriz.

6,95 puntu edo gehiago izanik, aurrekontu baliabiderik ez dagoelako behin-behinean sartu ezin diren eskaerak eta 6,95 baino puntu gutxiago dituztenak erreserbako inbertsioen zerrendetan sartuko dira, hautapen eta lehenespen koefizientearen balioak eskaera bakoitzari ezarritako ordena kontuan hartuz.

20. artikulua. Inbertsioak erreserbako zerrendan sartzeko prozedura.

1. Foru lege honen 16. artikuluko 6. eta 7. apartatuetan aipatzen den ebazpena edo ebazpenak onetsi ondoren, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez onetsiko da erreserban dauden inbertsioen zerrenda bakar bat, eskaera bakoitzaren hautapen eta lehenespen koefizienteak ezartzen duen ordenarekin.

Inbertsio lerro desberdinetako eskaeren artean berdinketa gertatzen bada puntuazioan, inbertsioak honekin bat ordenatuz ebatziko da:

a. Lehenengo eta behin, hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareetarako inbertsio bat, halakorik bada, zoladura-lanak sareekin egiteko inbertsioarekin eta euri-uretako sarearen inbertsioarekin, batera egitekoak.

b. Bigarrenik, udal eta kontzejuetako zuzkiduren ataleko inbertsio bat.

c. Hirugarrenik, zeharbideen urbanizaziorako inbertsio bat.

d. Laugarrenik, sarerik gabeko urbanizaziorako inbertsio bat.

Berdinketak irauten badu, behar den guztietan errepikatuko da ordena hori.

2. Inbertsioak erreserbako zerrendan behin-behinean sartzeko, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak ebazpen bat emanen du, aurrekontu baliabideak kontuan hartuz, eta erreserban dauden inbertsioen zerrenda bakarraren ordenan.

Inbertsioak sartuko dira foru lege honen 4. artikuluko 1. apartatuan Toki Programaziorako ezarritako mugara iritsi arte, behar den zenbatekoa gorderik aurre egiteko larrialdiko prozeduraz sar daitezkeen inbertsioei, 4. artikuluko 5. apartatuan adierazitakoarekin bat, eta 17. artikuluko 5. apartatuan arautzen diren gehikuntzei.

3. Inbertsioak behin betiko sartzeko eta gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzeko, foru lege honen 17. artikuluan edo, kasua bada, 18. artikuluan ezarritako tramiteak beteko dira. 17. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den 4 hilabeteko epea inbertsioak behin-behinean sartzeari buruzko ebazpena jakinarazi eta biharamunean hasiko da kontatzen.

4. Erreserban dauden inbertsioen zerrenda bakarra toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren web orrian edo nafarroa.eus atarian emanen da argitara, eta etengabe eguneratuko.

5. Erreserbako inbertsioak behin-behinean sartzen ahalko dira plangintza aldi bakoitzeko azken ekitaldiko uztailaren 31 arte. Egun horretatik aurrera erreserbako inbertsioen zerrenda bakarrak ez du ondoriorik izanen.

3. KAPITULUA

Inbertsio programei eta toki programazioari buruzko xedapen komunak

21. artikulua. Inbertsioen betebehar orokorrak.

1. Inbertsioen exekuzioa ezin izanen da hasi behin-behinean sartutako inbertsioen zerrendak argitaratu aurretik, salbu eta honakoetan:

A.–Toki inbertsioen aurreko planaren indarraldian emandako hasiera baimenen babesean hasi edo amaitutako inbertsioak.

B.–Larrialdiko inbertsiotzat hartzen direnak.

C.–Hasiera baimena duten inbertsioak, foru lege honen 23. artikuluan adierazitakoarekin bat.

2. Inbertsioek toki erakunde eskatzaileak ematen dituen zerbitzuekin lotuta egon beharko dute. Eskuordetza eginez gero, lotura hori frogatu beharko da. Eskuordetzak toki araubideari buruzko oinarrizko legeetan xedatutakoarekin bat etorri beharko du.

Kontzejuko komunitatearen interes esklusiborako inbertsioak sartzen ahalko dira, haiek bere gain hartuta dituztenak Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 39. artikuluaren 2. apartatuan xedatzen denaren ondorioz.

Halakoetan, kontzejuak adierazpen bat eskatu beharko dio bere udalari, obra edo zerbitzu horiek egin edo ematen dituen adierazteko, eta eskabidearekin batera aurkeztu. Kontzejuak 10 egun balioduneko epean erantzunik jasotzen ez badu, ulertuko da udalak ez duela kasuko lan edo zerbitzu hori egiten edo ematen.

3. Inbertsioak Nafarroako Gobernuarekin lankidetza araubidean egiteko, beharrezkoak diren lankidetza hitzarmenak formalizatu beharko dira.

4. Lankidetza hitzarmenak izenpetzen ahalko dira zenbait toki erakundek batera gauzatu behar dituzten obren kudeaketarako.

5. Ez dira zerrendan sartuko honako inbertsio hauek:

a. Bizilagun iraunkorrik ez duten biztanleguneetarako inbertsioak.

b. 15 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten azpiegiturak konpondu edo berritzeko obrak, eta 30 urte baino gutxiagokoak, hornidura- eta saneamendu-sareetako inbertsioen kasuan.

Ez da antzinatasunaren irizpidea aplikatuko inbertsioen xede nagusia denean energia aurrezteko jarduketak eta/edo irisgarritasun arlokoak egitea.

c. Osorik nahiz zati batean lagapenean edo errentan dauden edo partikularrei erabilera pribaturako lagapenean edo errentan eman nahi zaizkien ondasun publikoetan (higiezinak edo guneak) egin beharreko inbertsioak. Aurrekoa ez da aplikatuko etxebizitzak alokairuan emateko gaitu edo erreformatzeko inbertsioetan.

d. Aplikatu beharreko hirigintza araudiaren arabera jabeek edo sustatzaileek ordaindu beharreko urbanizazio lanak.

e. Industrialdeetarako edo merkataritzaguneetarako inbertsioak.

f. Administrazioak, auzolanez eta/edo baliabide propioekin gauzatu beharreko inbertsioak.

6. Eskaeren zuzenketak eta dokumentazio eskeak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean oro har ezarritakoaren arabera eginen dira.

7. Ekarpenen onuradun diren toki erakundeek Nafarroako Toki Inbertsioen Planaren kargura finantzatutako inbertsioen publizitatea egin beharko dute.

Era berean, toki erakundeek inbertsioez egiten duten publizitate orotan jaso beharko da finantzaketa horren aipamena.

Horrez gain, obrak gauzatu bitartean, jendeak argi ikusteko toki batean jarri beharko da kartel bat, gutxienez ere 290 × 190 cm-ko neurrikoa, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpenetan zehazten den ereduaren araberakoa (ebazpen horiek 11. artikuluko 3. apartatuan eta 16. artikuluko 6. apartatuan aipatzen dira, hurrenez hurren).

22. artikulua. Proiektuak hobetzea eta aldatzea.

1. Inbertsioen xedeei ezin izanen zaie hobekuntzarik gehitu adjudikazio prozedura baten ondorioz.

2. Proiektuak gauzatzeko baldintza teknikoak aldatzen ahalko dira ustekabeko beharrengatik, hobekuntza teknologikoengatik edo bestelako arrazoi objektiboengatik, horren ondorioz aldatzen ez badira eskaeraren xede den inbertsioaren ezaugarriak, eta horretarako ezartzen den gehieneko zenbateko lagungarria gainditu gabe. Proiektuan administrazio espedientea behar duen edozein aldaketa egiteko, haren berri eman beharko zaio aldez aurretik toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiari.

23. artikulua. Hasiera baimena.

1. Hasiera baimena eskatzen ahalko da honelakoetan:

A.–Erreserbako inbertsioen zerrendetan dauden inbertsioak, foru lege honen 11. artikuluko 3. apartatuan eta 16. artikuluko 6. apartatuan aipatzen diren ebazpenak argitara eman ondotik.

B.–Uraren goi hornidurako eta hiri hondakinen tratamenduko inbertsioak eta Toki Programazioko inbertsioak, zerbitzu eskudunak premiazkotzat jotzen dituenak.

2. Hasiera baimena eskatzen duten toki erakundeek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute eskaerarekin batera:

A.–Aurreko ataleko A letrako inbertsioetarako:

a. Erantzukizunpeko adierazpena, inbertsioaren finantzaketa osoa izateari buruzkoa.

b. Exekuzio proiektua.

Proiektua eta obra batera kontratatzen badira, aurreproiektua edo antzeko agiria eta klausula plegua, kontratu publikoei buruzko foru legerian ezarritakoarekin bat.

c. Organo eskudunak exekuzio proiektua onetsi izanaren ziurtagiria.

d. Zeharbideen urbanizazio-lanen lerroko inbertsioetarako, herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin behar bezala formalizatutako lankidetza hitzarmena.

B.–Aurreko ataleko B letrako inbertsioetarako, aurreko ataleko A letrako dokumentazioaz gain honakoa ere aurkeztuko dute:

a. Uraren goi-hornidurako eta hiri hondakinen tratamenduko inbertsioetarako, premiazko izaera arrazoiturik justifikatzen duen txosten teknikoa.

b. Toki Programazioko inbertsioetarako, foru lege honen 16. artikuluko 4. apartatuko a letrak aipatzen duen eskabide-orria.

3. Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiko zerbitzuek txosten tekniko, ekonomiko eta juridikoak emanen dituzte, zehazteko bai proiektua bai inbertsioaren finantzaketa osoa izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpena bat datorren foru lege honetan eta legea garatzen duten xedapenetan ezarritakoarekin.

Artikulu honen 1. apartatuko B letran jasotzen den hasiera baimenaren eskaerak direnean, zerbitzu eskudunak emanen du txosten bat inbertsioaren premiazko kalifikazioari buruz.

Premiazkotzat hartuko dira uraren goi-hornidurako eta hiri hondakinen tratamenduko eskaerak, plangintza aldi berri bat hasi arte atzeratu ezin direnak, eta Toki Programazioko eskaerak, premiazkotzat jotzen direnak inbertsiorako beharraren maila ezartzen duen aldagaiaren arabera, foru lege honen 19. artikuluan eta III. eranskinean xedatutakoarekin bat.

Txosten guztiak aldekoak baldin badira, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak hasiera baimena emanen du ebazpen baten bidez.

4. Hasiera baimenak ez du eskubiderik sortzen, obrak ezarritako epeez kanpo hastekoa ez denik.

5. Hasiera baimena urtebetera iraungiko da, hura emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita. Obren hasierako data zuinketa eta obra hasierako aktan jasotakoa izanen da.

24. artikulua. Larrialdiko prozedura.

1. Arau honen ondorioetarako, ulertuko da larrialdiko jarduketak direla foru lege honen 8. eta 14. artikuluetan aurreikusten diren azpiegiturak eta zuzkidurak lehengoratzeko behar direnak, hondamendien, arrisku larria dakarten egoeren edo segurtasunari edo osasun publikoari eragiten dioten beharren ondorioz.

2. Toki Inbertsioen Planean sartzen ahalko dira prozedura horren bidez larrialdiko kontratazioa baliatuz egindako inbertsioak kontratu publikoei buruzko foru legeriarekin bat.

3. Toki erakundeak larrialdiko jarduketaren kalifikazioa eskatuko du hamar egun balioduneko gehieneko epean hura gertatzen den edo haren berri izaten den egunetik aurrera, dokumentazio hau erantsita:

a. Larrialdiko egoeraren argazki zehatzak, edozein esku-hartze baino lehenagokoak.

b. Jarduketa larrialdikotzat hartzeko bide ematen duten inguruabarrak egiaztatzen dituen txostena, kausak azalduz, ezagunak badira, eta balizko ondorioak.

c. Kokapenaren plano orokor geoerreferentziatua.

d. Egin beharreko jarduketen hasierako aurreikuspen baloratua.

4. Zerbitzu eskudunak, ikuskapeneko bisita egin ondoren, txosten lotesle bat eginen du jarduketa, artikulu honen ondorioetarako, larrialdikotzat hartzea onartu edo ukatzeari buruz, eta zehaztuko du zein diren Toki Inbertsioen Planean sartzen ahal diren jarduketak.

5. Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez larrialdiko kalifikazioa emanen zaio jarduketari, lehen aipatutako txostena aldekoa bada.

6. Toki erakundeak justifikatu beharko du inbertsioa gauzatu duela, gehienez ere urtebeteko epean larrialdiko kalifikazioari buruzko ebazpena jakinarazten denetik, dokumentazio hau aurkeztuz:

a. Organo eskudunak kontratazioa onartu izanaren ziurtagiria, Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratu zela adierazita.

b. Egindako jarduketen deskribapena eta horien dokumentazio grafikoa.

c. Likidazioa atalez atal, edo faktura xehatua.

d. Fakturak eta ordainketen bankuko frogagiriak.

e. Laguntza jaso izanaren ziurtagiria.

f. Nafarroako kontratu publikoei buruzko foru legeria bete izanaren ziurtagiria.

7. Toki erakundeek eskatzen ahalko dute larrialdiko inbertsioak gauzatu izana justifikatzeko epea luzatzea, foru lege honen 25. artikuluko 7. apartatuan zehaztutakoari jarraikiz.

8. Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez finkatuko da gehieneko ekarpen ekonomikoa, 10. eta 15. artikuluetan eta II. eranskinean xedatutakoarekin bat, artikulu honen 6. apartatuan aipatzen den dokumentazioa oinarri harturik, eta gastua dagokion urtekoaren kargura konprometituko da, aurrekontu baliabideak kontuan hartuz.

9. Gehieneko ekarpen ekonomikoa osorik ordainduko da ofizioz, aurreko apartatuan aurreikusitako ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, inbertsio ekitaldi horretarako konprometiturik badago.

Gastua etorkizuneko ekitaldi baterako konprometiturik badago, ordainketa ekitaldi horretako martxoaren 31 baino lehen eginen da.

10. Larrialdiko izaeraren kalifikazioa iraungi eginen da obrak benetan hasi ez badira urtebeteko epean inbertsioa larrialdikotzat jotzen duen ebazpena jakinarazten denetik hasita. Inguruabar horren egiaztapena eginen dute zerbitzu eskuduneko teknikariek, ikuskapeneko bisita eginez.

25. artikulua. Ekarpen ekonomikoaren ordainketa eta justifikazioa.

1. Gehieneko ekarpen ekonomikoa toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez ordainduko da.

Oro har, ordainketa bi zatitan eginen da:

a. Gehieneko ekarpen ekonomikoaren % 65 ordainduko da ofizioz, bi hilabeteko epean inbertsioa behin betiko sartzeari buruzko ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita, inbertsioa edo haren zati bat ekitaldi horretarako konprometiturik badago.

Gastua etorkizuneko ekitaldietarako konprometituta baldin badago, gastua konprometituta dagoen lehen ekitaldiko martxoaren 31 baino lehen eginen da ordainketa.

b. Ekarpenaren gainerakoa inbertsioa justifikatu ondoren ordainduko da. Obra bukaerako ordainketa eskatu eta inbertsioa justifikatzeko dokumentazioa aurkezteko gehieneko epea azaroaren 20an bukatuko da, inbertsioa behin betiko sartzeko ebazpenean ezartzen den ekitaldikoan, eta ekitaldi hori izanen da gastua konprometituta dagoen azkena, foru lege honen 11. eta 17. artikuluetan aurreikusita dagoen bezala.

3. Behin-behinean sartuta daudelako edo hasiera baimena dutelako gauzatuta dauden inbertsioak direnean, ordainketa bakarra egiten ahalko da, inbertsioa justifikatu ondoren, eta aurrekontu baliabideak egonez gero.

4. Inbertsioaren justifikazioari dagokion ordainketa eskatzen bada inbertsioa behin betiko sartzeko ebazpenean ezartzen dena baino lehenagoko ekitaldi batean, ordainketa egiten ahalko da baldin eta bermaturik badaude ekitaldi horretako konpromisoak ordaintzeko behar diren zenbatekoak.

5. Inbertsio bati dagokion ekarpen ekonomikoaren % 65 ordaintzeko aurrekontu baliabiderik ez badago, ekitaldiko aurrekontu mugara iritsi delako, ehunekoa jaisten ahalko da, eta gainerakoa hurrengo ekitaldiko lehen hiruhilekoan ordainduko da.

6. Obra bukaerako ordainketa egiteko eskaerarekin batera ondotik aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da inbertsioa gauzatu dela justifikatzeko, eta osatzen ahalko da foru lege honen 11. artikuluko 3. apartatuan eta 16. artikuluko 6. apartatuan aipatzen diren ebazpenetan jasotzen denarekin:

a. Nafarroako Kontratazioaren Atarian adjudikazioa argitaratu zen eguna eta URL helbidea.

b. Idazkaritzako titularraren ziurtagiria, obraren proiektua idazteko eta zuzendaritzako ordainsarien adjudikazioa egiaztatzen duena, adierazita izena edo sozietate-izena, identifikazio fiskaleko datuak eta adjudikazioaren zenbatekoa.

c. Zuinketa eta obra hasierako aktaren kopia.

d. Obraren harrera aktaren kopia.

e. Jatorrizkoaren azken ziurtagiria, gutxienez ere jabetzak eta obra zuzendaritzak izenpetutako neurketa xehatuekin.

f. Prezio kontrajarrien akta.

g. Obra bukaerako memoria eta bukaerako egoeraren planoak.

h. Fakturen kopiak.

i. Bankuko ordainketen frogagiriak; obra bukaerako ordainketaren jakinarazpena egin eta bi hilabetera aurkezten ahalko dira gehienez ere.

j. Idazkaritzako titularraren egiaztagiria, obren finantzaketari buruzkoa, berariaz adierazita jasotako edo onartutako dirulaguntzak edo laguntzak.

k. Idazkaritzako titularraren egiaztagiria, kontratazio publikoari buruzko foru legeria betetzeari buruzkoa.

l. Uraren goi-hornidurako inbertsioetarako, plano geoerreferentziatuak, emandako formatuan.

Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpenetan, 11. artikuluko 3. apartatuan eta 16. artikuluko 6. apartatuan aipatzen direnetan, hurrenez hurren, argitara emanen dira finantzaketari eta kontratuen foru legeria betetzeari buruzko ziurtagirien ereduak.

7. Behar bezala justifikatutako salbuespeneko inguruabarrak direla eta, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, inbertsioa gauzatu izanaren frogagiriak aurkezteko epea luzatzen ahalko da, behin bakarrik, hurrengo ekitaldiko azaroaren 20ra arte; horretarako, toki erakundeak eskaera arrazoitua aurkeztu beharko du aurretik, dagokion ekitaldiko azaroaren 2a baino lehen.

Edonola ere, toki erakundearen eskaera eta luzapenari buruzko erabakia kasuan kasuko epea mugaeguneratu aurretik egin beharko dira. Ez da inola ere luzatuko mugaeguneraturik dagoen epe bat. Epeak luzatzeko erabakien edo luzapenari uko egitekoen kontra ez da errekurtsorik aurkezten ahal, bai ordea prozedurari bukaera ematen dion ebazpenaren kontra.

26. artikulua. Ez-betetzeak eta diru-itzulketak.

1. Ondotik aipatzen direnak gertatuz gero, ordaindutako zenbatekoak osorik edo zati batean itzuli beharko dira, edo onartutako ekarpena osorik nahiz zati batean kobratzeko eskubidea galduko da, betiere dagokion espedientea tramitatu ondoren eta interesdunei entzutea emanda 10 egun balioduneko epean:

a. Inbertsioa Toki Inbertsioen Planean sartzeko erabakigarriak izan diren baldintzak ez betetzea, edo baldintza horiei buruzko informazioa faltsutu edo ezkutatzea.

b. Emandako dirua jarduketa finantzagarrietarako ez beste xede baterako erabiltzea.

c. Ekarpenaren xedea bete izana justifikatzeko betebeharra ez betetzea edo nahikoa ez justifikatzea.

d. Ekarpenari Toki Inbertsioen Planaren beste ekarpen batzuk edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuen laguntzak gehituz gero, zenbatekoa inbertsioaren kostu osoa baino handiagoa izatea. Halakoetan, ekarpena gutxituko da eta, hala badagokio, inbertsioaren kostuaren gainetik lortutakoa itzultzeko eskatuko da.

e. Obrak planean sartu eta gerora gertatutakoengatik inbertsioaren exekuzioa bukatzerik ez izatea.

f. Inbertsioak gehieneko ekarpen ekonomikoa finkatzen duen edo, hala badagokio, epea luzatzen duen ebazpenean ezarritako datan ez justifikatzea.

2. Inbertsioa Toki Inbertsioen Planean sartzeko erabakigarriak izan diren baldintzak ez betetzeak, edo haiei buruzko informazioa faltsutu edo ezkutatzeak, bai eta inbertsio finantzagarria osorik ez gauzatzeak edo justifikatzeko betebeharra ez betetzeak ere, kobratzeko eskubidea osotara galtzea ekarriko du eta, hala badagokio, jasotako ekarpena osorik itzuli behar izatea.

3. Toki erakunde onuraduna exekuzioa osorik betetzetik gertu dagoenean eta konpromisoak betetzeko zalantzarik gabe jardun duela frogatzen badu, ez-betetzea partzialtzat joko da eta ekarpenaren itzulketa edo galera ere partziala izanen da, egin edo justifikatu ez den inbertsio lagungarriaren zatiari dagokion ehunekoa adinakoa.

Exekuzioa osorik betetzetik gertu dagoela ulertuko da gauzatutako obraren zatia behar bezala justifikatu denean eta aurreikusitako erabilera publikorako erabiltzeko moduan dagoenean. Halakoetan, jatorrizkoaren obra ziurtagiria onartuko da, obra bukaerako ziurtagiriaren ordez, betiere jabetzak, obra zuzendaritzak eta enpresa kontratistak izenpetuta, eta ez da beharrezkoa izanen harrera akta aurkeztea.

4. Inbertsioaren justifikazioa atzeratzen bada, artikulu honen 1. apartatuko f letran aurreikusi bezala, ekarpenaren itzulketa edo galera partziala zehaztuko da proportzionaltasun printzipioa aplikatuz, zenbat egun atzeratu den kontuan hartuz.

Atzerapen egun natural bakoitzeko zenbatekoa 50 eurokoa izanen da, gehienez ere sei hilabete arte.

Atzerapena sei hilabetetik gorakoa denean jasotako ekarpen osoaren itzulketa exijituko da.

5. Itzulketa eskatzeko ebazpena toki erakundeari jakinaraziko zaio, sarrera egiteko tokia, modua eta epea adieraziz, eta ohartaraziko zaio ezen, itzulketa epean egin ezean, premiamendu bidezko bilketarako prozedura aplikatuko dela, Nafarroako Ogasun Publikoa arautzen duen legerian aurreikusitakoarekin bat, foru lege honen kontra ez doan guztian.

6. Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluko 11. apartatuan ezarritakoari jarraikiz, kapital-transferentzien funtsetik jasotako kopuruak itzultzeko eskatzen bada, berandutze-interesak sortuko dituzte itzulketarako ezarritako epea mugaeguneratzen denetik aurrera, eta ez ordainketatik aurrera, partaidetzazko baliabideak baitira, dirulaguntza izaerarik gabekoak.

Eskatutako itzulketetatik datozen zenbatekoek kapital-transferentzien funtsaren izaera izanen dute eta funts horren hasierako zuzkidurari gehituko zaizkio sarrera egin eta hurrengo ekitaldian.

27. artikulua. Erakundeen ondorengotza eta titulartasun aldaketak.

1. Toki erakunde onuradun baten ondorengotza hartzen badu beste erakunde batek kasuan kasuko eskumenak betetzeko, bigarrena lehenaren eskubide eta betebeharretan subrogatuko da Toki Inbertsioen Planari dagokionez.

2. Inbertsioen titulartasun aldaketak Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez eginen dira, justifikatzeko txostena egin ondoren betiere.

28. artikulua. Jarraipena.

Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiko Toki Azpiegituren Zerbitzuari ahalmena ematen zaio egiaztapen eta jarraipen lanak egiteko eta toki erakunde onuradunei beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio guztia eskatzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin bat.

III. TITULUA

Determinazio Libreko Programa

29. artikulua. Determinazio Libreko Programaren izaera.

Toki Inbertsioen Planeko determinazio libreko atalari dagozkion ekarpenak, hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera banatzen direnak, toki erakunde onuradun bakoitzak, bere toki autonomiaz baliatuz, erabakitzen dituen inbertsioen finantzaketari atxikiko zaizkio.

30. artikulua. Onuradunak eta zenbatekoen banaketa.

1. Determinazio Libreko Programaren onuradunak Nafarroako udalerri guztiak izanen dira, bakoitzak diru kopuru bat jasoko baitu, dagokiona biztanle kopurua eta biztanleguneen sakabanaketa geografikoakoa kontuan hartuz eta urte bakoitzean funtsak duen zuzkiduraren arabera, foru lege honen IV. eranskinean ezarritako banaketa irizpideak aplikatuta.

2. Udalerri konposatuetan, kontzejuak dagozkien ekarpenen zuzeneko onuradunak izanen dira. Horretarako, udalerri konposatuei esleitutako zenbateko osoaren zati bat kenduko da, IV. eranskinean ezarritakoarekin bat, salbu eta kontzejuek adosten badute beren udalerriarekin udalerria izatea diru-kopuru horien jasotzaile eta onuradun.

Azken kasu horretan, toki erakunde interesdunek horren berri eman beharko diote toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiari, hilabeteko epean, artikulu honen 3. apartatuan aipatutako ebazpena argitaratzen denetik hasita.

3. Ekitaldi bakoitzaren lehen hiruhilekoan, toki administrazioaren arloko zuzendaritza nagusiaren ebazpen baten bidez, udal eta kontzeju onuradunen eta jaso behar dituzten zenbatekoen zerrenda onetsiko da.

2022. ekitaldian, ebazpen hori onetsi beharko da 2 hilabeteko epean foru lege honek indarra hartu eta biharamunetik hasita.

4. Zenbatekoak ekitaldi bakoitzaren bigarren hiruhilekoan ordainduko dira.

31. artikulua. Jasotako ekarpenen kontrola.

Toki erakunde onuradunek jasotako ekarpenen aurrekontu eta kontabilitate kontrola egin beharko dute, ekitaldi bakoitzean zehazteko inbertsioen finantzaketan erabili den zenbatekoa eta, halakorik bada, erabiltzeko dagoena, zeina aurrekontuaren likidazio espedientean agertu beharko baita.

Jaso diren ekitaldia ixtean finantzatu beharreko gastu proiektuetan erabili ez diren ekarpenak diruzaintzako gerakinean sartuko dira, baliabide atxikiaren izaerarekin, zeina hurrengo ekitaldietan inbertsioak egiteko erabili beharko baita.

Toki erakunde onuradunak beharturik egonen dira eskatzen zaien informazio guztia ematera eta toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiaren iritziz egin beharreko egiaztapen eta jarraipen lan guztiak onartzera.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

Kapital-transferentzien funtseko ekarpenak, arau honetan arautzen direnak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legaren eta hura garatzen edo ordezten duten xedapenen aplikazio esparrutik kanpo daudela deklaratzen da berariaz.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio etorkizuneko plangintza-aldietan inbertsio-lerro berri bat txertatzeko, argiteria publikoari buruzkoa, toki-programazioko apartatuaren barrenean. Horretarako, onetsi eginen dira finantzatzeko modukoak diren obrak eta inbertsio-premiaren norainokoa zehaztuyko dituzten irizpideak, gehieneko finantzaketa-portzentajeak, laguntzeko moduko zenbatekoaren kalkulu-oinarria eta toki-erakunde bakoitzeko ekarpenaren mugak.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA

1. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoa galarazi gabe, foru lege honen indarraldia helduko da Toki Inbertsioen Plana arautzen duen foru lege berri bat onesten den arte, eta haren araubidepean egonen dira Inbertsio Programen, Toki Programazioaren eta Determinazio Libreko Programazioaren ataletan aldi horretan egiten diren denbora-plangintza eta jarduketa berriak, bai eta plangintza eta jarduketa horiei dagozkien gastu-konpromisoen baimentzea eta egozpena eta ordainketa-betebeharren egitea.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

Baldin, toki-administrazioaren alorreko zuzendaritza nagusi eskudunaren ebazpen baten bidez, Foru lege honen indarraldia hasi baino lehen inbertsio batzuk jo badira aurrekontu eskuragarriaren kargura finantzatzeko modukotzat eta Toki Inbertsioen 2017-2019 Planean sartzeko modukotzat, izapidetu eta ebatziko dira 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legeak ezartzen duenari jarraikiz.

Foru lege honen indarraldiaren hasiera-eguna baino lehenago aurkezturiko larrialdiko eskaerak izapidetu eta ebatziak izanen dira 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legeak ezartzen duenari jarraikiz. Azken arau hori halaber aplikatuko zaie larrialdikotzat kalifikaturiko obrak burutzeko beharrezkoak diren jarduera osagarriei, aipatu eskaeretatik eratorriak direnean.

Jarduketa horiei dagozkien baimena, gastu-konpromisoen egozpena eta ordainketa-betebeharren egitea finantzatuko dira Toki Inbertsioen Planeko kredituen kargura, kreditu horiek handituta aurreko ekitaldietako diruzaintza-gerakin atxikiarekin, foru lege honetako 3 eta 4. artikuluetan aurreikusitakoari jarraikiz.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Indarrik gabe gelditzen dira foru lege honetan xedatutakoari aurka egiten dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

Azken xedapenetako lehenengoa.

Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio foru lege honetan ezarritakoa aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2022ko martxoaren 22an.–Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakaria, María Chivite Navascués.

I. ERANSKINA

Zenbatekoen hasierako banaketa Inbertsio Programetan
eta Toki Programazioan

Inbertsio Programetan eta Toki Programazioan, zenbatekoen banaketa ehuneko hauen arabera eginen da hasiera batean:

INBERTSIO PROGRAMAK

Uraren goi-hornidura

% 80

Hiri hondakinen tratamendua

% 19

Uraren goi-horniduraren inguruko azterketak eta proiektuak

% 1

Toki Programazioa

Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak

% 30

Zoladura-lanak sareekin

% 32

Sarerik gabeko zoladura-lanak

%12

Zeharbideen urbanizazio-lanak

% 8

Udal eta kontzejuetako zuzkidurak

%18

II. ERANSKINA

Zenbateko lagungarria kalkulatzeko oinarria eta gehieneko ekarpenaren mugak, toki erakunde bakoitzeko, Toki Programazioaren atalean

1. Zenbateko lagungarriaren kalkulurako oinarria.

A. Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak:

Diruz lagungarriak izanen dira honakoak: hodiak, obra zibila, fabrikako obrak, pieza bereziak, balbulak, bentosak, hidranteak, presio-multzoak, ur-harguneak, zorrotenak eta instalazioaren funtzionaltasuna bermatzen duten gainerako elementuak, bai eta behin-behineko sareak jartzea eta ukitutako ondasun eta zerbitzuak lehengoratzea ere.

Diruz lagungarriak izanen dira, halaber, berritutako sarearen efizientzia hobetzen duten jarduketak, sektorizazioa ezartzea, kasu, 30 urtetik gorako kontagailuak berritzea; kontagailuak paratzea halakorik ez badago; emari, presio eta kloro neurgailuak; presioa erregulatzeko elementuak; teleaginduak, erregistroak jaso eta transmititzeko elementuak; beharrezkoak diren ekipoak jartzeko behar den obra zibila, eta, oro har, kudeaketa efizientea ziurtatzeko helburuarekin sarearen diagnostikoa egiteko behar diren elementu guztiak.

Era berean, diruz lagungarriak izanen dira hiri drainatze jasangarrirako jarduketa osagarri guztiak.

Trazadura orokorrak eta banakako deribazioek edateko uraren kontsumorako eskariari eta saneamenduko instalazioei erantzunen diete bizitegitarako eraikinetako etxebizitzetan eta bulegoetan, industriako edo erabilera tertziarioko eraikinetan, salbu eta baratzeetan eta erantsiak dituzten eraikinetan, eta aurri-egoeran edo zerbitzuz kanpo dauden eraikinetan. Ez dira diruz lagungarriak izanen industrialdeetako eta merkataritzaguneetako sareak eta lur partikularren gaineko banakako deribazioak, ez eta, oro har, interes partikular hutseko sare guztiak ere.

Eskaerarik ez badago sareetako obrekin batera zoladura-lanak sareekin egiteko, zenbateko lagungarrietan sartuko da zangak lehengoratzeari dagokiona.

B.–Zoladura-lanak sareekin.

Diruz lagungarria izanen da zoladura zurrunak edo malguak egitea, telekomunikazioen eta argindarraren etxeko hornidurarako eta argiteria publikorako lur azpiko kanalizazioen obra zibila, ukitutako instalazioak lehengoratzea eta eustormak, betiere baldintza hauekin:

a. Fatxaden artean edo lerro eraikigarrien artean, batez besteko zabalera 8 metrokoa edo txikiagoa duten bideak: diruz lagungarria izanen da bidearen zabalera osoa, salbu eta zoladura egoera onean badago eta sareetako obra finantzagarriek oso ukipen txikia eragiten badiote. Halakoetan, sareen berrikuntzak ukitzen duen kalearen zatia baizik ez da finantzatuko.

b. Fatxaden artean edo lerro eraikigarrien artean, batez besteko zabalera 8 metrotik gorakoa duten bideak: diruz lagungarria izanen da bidearen zabalera osoa, zoladura egoera txarrean edo txar samarrean badago, telekomunikazioen eta argindarraren etxeko hornidurarako eta argiteria publikorako lur azpiko kanalizazio obrak proiektatzen badira eta/edo sareak berritzeko obrek ukipen nabarmena eragiten badute zoladuran. Zoladura egoera onean dagoenean eta sareetako obra finantzagarriek ukipen txikia dutenean haren gainean, sareen berrikuntza lanek ukitutako kalearen zatia baizik ez da finantzatuko.

Zenbateko lagungarria kalkulatzeko, zoladuraren metro koadro bakoitzeko kostu unitarioan sartuta daude honakoak: zabalgunea prestatzea, oinarria eta azpioinarri pikortsu trinkotua, hormigoizko lauza edo asfaltozko errodaduraren geruza, akaberak, elementu osagarriak eta hiri drainatze jasangarrirako jarduketak; kostua ez da zenbateko hauetatik gorakoa izanen:

ZOLADURA MOTA

GALTZADAREN GEHIENEKO KOSTUA
euroak/m²

ESPALOIEN
GEHIENEKO KOSTUA
euroak/m²

Zoladura-lanak “interes kulturaleko ondasun” deklaratutako alde zaharretan

135

201

Zoladura-lanak garrantzi historiko artistikoa duten alde zaharretan

108

143

Gainerako hiriguneak

50

76

Espaloien kostu unitarioa soilik aplikatuko da galtzada eta espaloia fisikoki bereizirik daudenean. Ez da aplikatuko galtzada eta espaloia kota berean daudenean eta eraikuntzako sekzio bera dutenean.

Galtzada eta espaloietako metro koadroko kostu unitarioan ez dago sartuta aurreko zoladura eraisteko lanen kostua.

Zenbateko lagungarria kalkulatzeko, eustormaren metro lineal bakoitzeko kostu unitarioan sartuta daude honakoak: hondeatze lana, zimenduak eta estradosa egiteko, zapata, kofratuak, altxaerak, iragazgaiztea, drainatzea, betelanak eta akaberak; kostua ez da zenbateko hauetatik gorakoa izanen:

HORMAREN ALTUERA

GEHIENEKO KOSTUA euroak/metroa

Metro bateko altuera bitarteko hormak

370

Metro eta erdiko altuera bitarteko hormak

550

Bi metro bitarteko hormak

730

Bi metro eta erdiko altuera bitarteko hormak

910

Hiru metroko altuera bitarteko hormak

1.090

Hiru metrotik gorako altuerako hormetan, gehieneko kostu unitarioa 180 euro handituko da metro erdiko.

Telekomunikazioen eta argindarraren etxeko hornidurarako eta argiteria publikorako lur azpiko kanalizazioen obra zibilean sarturik daude honakoak: zangak zulatzea, hormigoizko betegarriak edo pikortsuak, sareak hedatzeko hodiak, seinalizazio elementuak, fabrikako obrak eta argiteria publikorako luminarien zutoinetarako zimenduak.

Diruz lagungarria izanen da barandak jartzea altueratik erortzeko arriskua mugatzeko edo ibilbide irisgarriak errazteko, baldin eta egiten badira zoladuretako edo zeharbideak urbanizatzeko obra diruz lagungarri baten barruan, metro lineal bakoitzeko kostu unitarioa 120 eurokoa izanik gehienez ere.

Aipatutako prezio guztiak exekuzio materialari dagozkio.

C.–Zoladura-lanak sarerik gabe.

a. Eraikigintzak sendotutako hiri eremuetako jarduketetarako, diruz lagungarriak izanen dira honakoak: zoladura zurrunak nahiz malguak egitea, eustormak, altueratik erortzeko arriskua mugatzeko edo ibilbide irisgarriak errazteko barandak jartzea, hirigunean sortutako euri-urak biltzeko instalazioak edo hiri drainatze jasangarrirako sistemak eta ukitutako ondasun eta zerbitzuak lehengoratzea.

b. Eraikigintzak finkatutako hiri eremuetatik kanpoko bide publikoetako jarduketetarako, diruz lagungarriak izanen dira honakoak: zoladura berritzea, egokitzea edo sendotzea, barne direla euri-urak husteko jarduketak, zeharkako drainatze-lanak, zorrotenak eta hormigoizko arekak, luiziak konpontzea eta lurrak finkatzea.

Ez dira diruz lagungarriak izanen hornidurako eta saneamenduko sareei eragindako ukipenak, halakorik balego.

Zenbateko diruz lagungarria kalkulatzeko, zoladuren, hormen eta baranden kostu unitarioen mugak zoladura-lanak sareekin batera egiteko obren atalean aplikatutako berberak izanen dira.

D.–Zeharbideen urbanizazio-lanak.

Diruz lagungarria izanen da honakoak egitea: espaloiak, etxebizitza, etxabe, lokal eta garajeetarako sarbideak, aparkalekuetako zoladura, hornidurako eta saneamenduko sareak berritzea, euri-uren bilketa, telekomunikazioen eta argindarraren etxeko horniduretarako eta argiteria publikorako lur azpiko hodien obra zibila, ukitutako zerbitzuak lehengoratzea, eustormak, barandak, hesiak edo babesak, oinezkoentzako pasabide goratuak eta seinale horizontalak nahiz bertikalak.

Obra diruz lagungarriaren kalkulua eginen da hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareen inbertsio lerroetan eta zoladurak sareekin batera egitekoetan adierazitakoarekin bat, aplikagarria den guztian.

Ez dira diruz lagungarriak izanen herri-lanen arloko eskumena duen departamentuak finantzagarritzat hartzen dituen obrak, aplikatu beharreko araudiarekin bat.

E.–Udal eta kontzejuetako dotazioak.

Obra diruz lagungarriaren kalkulurako irizpide hauek hartuko dira aintzat:

a. Kirol erabilerarako eraikinak edo barrutiak: diruz lagungarriak izanen dira kirol arloko jarduera ludikorako eta jostetarako instalazioetan egiten diren inbertsioak.

Ez dira diruz lagungarriak izanen kirol lehiaketarako eremu espezifikoetan egindako inbertsioak, igerilekuetan nahitaez bete beharreko araudiari dagokiona salbu.

b. Gizarte, kultura eta aisialdiko erabilera duten eraikinak edo barrutiak: diruz lagungarriak izanen dira biztanleguneko bizilagunen aisialdirako eta gizarte eta kultur harremanetarako erabiltzen diren titulartasun publikoko eraikin edo barruti hauetan egiten diren inbertsioak: zentro zibikoak, kultur etxeak, gaztelekuak, erretiratuentzako zentroak, ludotekak, liburutegiak, erabilera anitzeko lokalak (erakusketak, arte jarduerak, prestakuntza jarduerak eta antzekoak).

Ez dira diruz lagungarriak izanen batez ere aisialdirako elkarte edo ostatu gisa erabiltzen diren lokaletan egiten diren inbertsioak.

c. Erabilera anitzeko eraikinak: diruz lagungarriak izanen dira aurreko apartatuan azaldutako erabileretako batzuetarako erabiltzen diren eraikinetan egindako inbertsioak.

d. Hilerria: diruz lagungarriak izanen dira handitzeko edo erreformatzeko obretarako inbertsioak, eragiten dietenak itxiturei, kanpoko nahiz barruko urbanizazioari, barruko argiteriako instalazioei, hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako instalazioei eta eraikin osagarriari.

Ez da diruz lagungarria izanen nitxoak eta kolunbarioak jartzea.

e. Alokatzeko etxebizitzak: diruz lagungarriak izanen dira etxebizitza ohiko bizileku izateko inbertsioak, alde batera utzita erabilera turistikoak.

f. Udaletxea: diruz lagungarriak izanen dira erabilera hauetarako lokaletan egiten diren inbertsioak: alkatetza, kontu-hartzailetza eta idazkaritzako bulegoak, hautetsien eta udal taldeen bulegoak, bilkura aretoa, bulegoak, jendeari arreta emateko eremuak, artxiboa, biltegia, komunak, udaltzaingoaren lokalak eta nahitaezko zerbitzuak ematearekin zerikusia dutenak.

g. Kontzeju-etxea: diruz lagungarriak izanen dira lokaletako inbertsioak, horiek erabiltzen badira kontzejuko batzordeak bilerak egiteko, bulego administratibo, artxibo, biltegi eta komunetarako.

Ekipamenduak ez dira diruz lagungarriak izanen.

F.–Ukipenak:

Obrek ukitutako lurren kudeaketarako laguntza teknikoaren gasturako zenbateko diruz lagungarria ez da 130 euro baino handiagoa izanen okupatutako finka bakoitzeko, BEZik gabe.

2. Ekarpenaren mugak toki erakunde bakoitzeko.

Toki Inbertsioen Planeko Toki Programazioko inbertsioei esleitutako baliabideek lurraldean banaketa egokiagoa izan dezaten, gehieneko ekarpen ekonomikoaren muga hauek ezartzen dira inbertsio lerro bakoitzean eta plangintza aldi bakoitzerako:

A.–Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak.

Toki erakunde bakoitzeko, gehieneko ekarpen ekonomikoa ez da izanen haren populazio tartearen eta hornidura eta saneamendu zerbitzua ematen duen erakunde motaren arabera dagokion zenbatekoa baino handiagoa:

POPULAZIO TARTEA

EUROAK MANKOMUNITATEKO

1.000 biztanle bitarte

400.000,00

1.001 eta 7.000 biztanle artean

700.000,00

7.001 eta 35.000 biztanle artean

900.000,00

35.001 eta 100.000 biztanle artean

1.200.000,00

100.000 biztanle baino gehiago

1.500.000,00

POPULAZIO TARTEA

EUROAK MANKOMUNATU GABEKO ERAKUNDE BAKOITZEKO

1.000 biztanle bitarte

200.000,00

1.001 eta 5.000 biztanle artean

350.000,00

5.001 eta 10.000 biztanle artean

500.000,00

10.001 eta 25.000 biztanle artean

600.000,00

25.000 biztanle baino gehiago

800.000,00

Ondorio horietarako, kontuan hartuko da zerbitzua ematen duen toki erakundearen populazio zifra ofiziala foru lege honen 16. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den ebazpena argitaratzen den egunean. Mankomunitateen kasuan, mankomunitateek zer udalerriri ematen dieten zerbitzua, udalerri horietako populazioaren kopuru osoa hartuko da kontuan.

B.–Zoladura-lanak sareekin.

Toki erakunde bakoitzeko gehieneko ekarpena bat etorriko da obra diruz lagungarriaren kalkuluaren zenbatekoarekin.

C.–Zoladura-lanak sarerik gabe.

Toki erakunde bakoitzeko gehieneko ekarpen ekonomikoa ez da 160.000 eurotik gorakoa izanen.

D.–Zeharbideen urbanizazio-lanak.

Toki erakunde bakoitzeko gehieneko ekarpen ekonomikoa ez da 600.000 eurotik gorakoa izanen.

E.–Udal eta kontzejuetako dotazioak.

Toki erakunde bakoitzeko gehieneko ekarpen ekonomikoa ez da izanen 160.000 euro baino gehiagokoa, salbu eta alokatzeko etxebizitzak birgaitu edo erreformatzeko inbertsioen kasuan, gehienekoa 60.000 eurokoa izanen baita toki erakunde bakoitzeko.

3. Toki erakunde bakoitzeko kostu unitarioen eta mugen aldaketa.

Eranskin honetan toki erakunde bakoitzeko jasotzen diren kostu unitarioak eta mugak eguneratzen ahalko dira, bidezkoa bada, foru lege honen 16. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den ebazpenean.

III. ERANSKINA

Toki programazioko eskaerak hautatu eta lehenestea

1. Inbertsiorako beharraren maila zehaztea (IBM).

Inbertsiorako beharraren maila (IBM) irizpide orokor hauen arabera zehaztuko da, obra mota kontuan hartuz:

–Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak:

Inbertsiorako beharraren maila (IBM) zehaztuko da sarearen gorabeheretan eta sarearen beraren ezaugarrietan oinarrituta.

• Hauek hartzen dira gorabeheratzat: ihesak egotea, kutsadura arazoak eta presio gutxiegi edo gehiegi izatea hornidura sarean, gehiegizko emariak hondakin uren araztegietan sortutako disfuntzioak, ur beltzen isuriak ur-ibilgura, saneamendu sareko buxadurak eta zerbitzuaren funtzionamendu egokiari eragiten dioten beste batzuk.

• Sarearen ezaugarriei dagokienez, kontuan hartzen dira antzinatasuna, material mota eta haren kontserbazio egoera, hodien sekzioak eta sarea bateratua edo bereizlea den.

Euri-uretako sareetarako inbertsioak egiteko eskaerak daudenean, hornidurako eta saneamenduko sareetako inbertsioekin batera egin beharrekoak eta toki erakunde batek baino gehiagok aurkeztuak, biei inbertsiorako beharraren maila (IBM) bera emanen zaie.

–Zoladura-lanak sareekin:

Zoladura-lanak sareekin egiteko obretan, inbertsiorako beharraren maila (IBM) izanen da harekin batera gauzatu beharreko sareen inbertsioari esleitu zaion berbera.

–Sarerik gabeko zoladura-lanak:

Inbertsiorako beharraren maila (IBM) zehaztuko da kontuan hartuz zoladuraren egoera, erabileraren intentsitatea eta irisgarritasun faltarekin lotutako arazoak eta segurtasunerako arriskuak. Hormen kasuan, egituraren egonkortasunari dagozkion arriskuak baloratuko dira.

–Zeharbideen urbanizazio-lanak:

Inbertsiorako beharraren maila (IBM) zehaztuko da bi parametro hauen arabera:

• Irisgarritasunari eta oinezkoen segurtasunari eragiten dieten alderdiak, hala nola espaloien egoera edo espaloirik ez izatea, trafikoaren intentsitatea, errepide mota, bidearen zabalera eta oinezkoan zirkulazioa, besteak beste.

• Hornidura eta saneamenduko sareen egoera, sareko gorabeherak eta sarearen ezaugarriak baloratuz, hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareen inbertsio lerrokoen balorazioaren antzera.

–Udal eta kontzejuetako zuzkidurak:

Inbertsiorako beharraren maila (IBM) zehaztuko da parametro hauen arabera:

• Kasuan kasuko eraikinaren edo barrutiaren segurtasunaren, bizigarritasunaren eta funtzionamenduaren gaineko ukipenak, Eraikingintzaren Kode Teknikoa edo nahitaez bete beharreko beste araudi bat ez betetzeagatik.

• Erreformaren xede den eraikina erabiltzeko baldintzak.

• Eraikin edo barrutiaren ezaugarriak: antzinatasuna, eraikuntza mota, guneen barruko banaketa, materialak, instalazioak eta kontserbazio egoera orokorra.

• Eraikinak egiteko obra finantzagarriak, foru lege honen 14. artikuluko 1. apartatuko E a letran aipatzen direnak, premiazkotzat hartuko dira.

• Inbertsio finantzagarrietan behar maila desberdina duten jarduketak daudenean, inbertsioari aurrekontu ehuneko handiena dakarren behar maila ezarriko zaio.

2. Jarduketen sailkapen orokorra, inbertsiorako beharraren mailaren arabera.

Ondoren, inbertsio lerro bakoitzerako jarduketen sailkapen orokor bat zehazten da, inbertsiorako beharraren maila oinarri hartuz egina. Sailkapen hori zabaltzen eta zehazten ahalko da 16. artikuluko 1. apartatuan adierazitako ebazpenean, eranskin honen 1. atalean zehazten diren irizpideekin bat:

Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako sareak:

a. Premiazko inbertsioak:

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, 40 urte edo gehiagokoak, ihesak maiz izaten dituztenak.

• Saneamenduko sareak berritzea, kutsadura arazoak maiz izaten dituztenak sareen egoeraren ondorioz.

• Saneamenduko sareak berritzea, araztegietan eta/edo sareetan disfuntzio larriak eragiten dituztenak, ur-ibilgura doazen isurketak maiz sortuz.

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, egoera txarra orokorra denean, hodiek narriadura larria izateagatik.

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, bestelako gorabehera larriak dituztenak.

b. Epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioak:

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, 40 urte edo gehiagokoak, ihesak noiz edo behin izaten dituztenak.

• Saneamenduko sareak berritzea, kutsadura arazoak noiz edo behin izaten dituztenak sareen egoeraren ondorioz.

• Saneamenduko sareak berritzea, araztegietan eta/edo sareetan muntako disfuntzioak eragiten dituztenak, ur-ibilgura doazen isurketak noiz edo behin sortuz.

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, egoera txarra orokorra denean, hodiek muntako narriadura izateagatik.

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, muntako beste gorabehera batzuk dituztenak.

• Euri-uretako sareak berritu edo paratzea, hiri lurzoruan sortzen diren jariatze-urak husteko nahikoa gaitasun hidraulikoa ez duten hodiak dituzten herrietan, horrek uholdeak eragiten ahal dituenean jendea bizi den tokietan.

c. Komenigarriak diren obrak:

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, 30 urte edo gehiagokoak, ihes puntualak izaten dituztenak.

• Saneamenduko sareak berritzea, inoiz kutsadura arazo puntualak izaten dituztenak sareen egoeraren ondorioz.

• Hornidurako eta/edo saneamenduko sareak berritzea, egoera txarrean daudenean, hodiak hondatuta daudelako.

• Saneamenduko sareak berritzea, araztegietan eta/edo sareetan disfuntzio txikiak eragiten dituztenak, ur-ibilgura doazen isurketa puntualak sortuz.

d. Lehentasunik gabeko obrak:

Aurreko kasuetan sartuta ez daudenak.

–Sarerik gabeko zoladura-lanak:

a. Premiazko inbertsioak:

• Egoera txarrean dauden bide publikoak berritzea, eraikigintzak finkatutako hiri eremuetan, oinezkoentzat edo ibilgailu publikoentzat segurtasun edo irisgarritasun arazo larriak eragiten dituztenean.

• Egoera txarrean dauden bide publikoak berritzea, oinezkoentzat edo zerbitzu publikoetako ibilgailuentzat segurtasun edo irisgarritasun arazo larriak eragiten dituztenean, bestelako sarbiderik ez badago.

• Eustormak, haien egonkortasuna kolokan dagoenean eta segurtasun arrisku larria dagoenean.

b. Epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioak:

• Egoera txarrean dauden bide publikoak berritzea, eraikigintzak finkatutako hiri eremuetan, oinezkoentzat edo ibilgailu publikoentzat muntako segurtasun edo irisgarritasun arazoak eragiten dituztenean.

• Egoera txarrean dauden bide publikoak berritzea, oinezkoentzat edo ibilgailu publikoentzat muntako segurtasun edo irisgarritasun arazoak eragiten dituztenean, bestelako sarbiderik ez dagoenean.

• Oinezkoentzako ibilbideak egitea toki erakundeko bizilagunen interes orokorreko zerbitzuetako instalazioetan, oinezkoentzat muntako irisgarritasun edo segurtasun arazoak daudenean.

• Eustormak, eraikuntza arazoak dituztenak eta segurtasunerako muntako arrisku egoerak sortzen ahal dituztenean.

c. Komenigarriak diren obrak:

• Nola-halako egoeran dauden bide publikoak berritzea, eraikigintzak finkatutako hiri eremuetan, oinezkoentzat edo ibilgailu publikoentzat segurtasun edo irisgarritasun arazoak eragiten dituztenean.

• Nola-halako egoeran dauden bide publikoak berritzea, oinezkoentzat edo ibilgailu publikoentzat segurtasun edo irisgarritasun arazoak eragiten dituztenean, bestelako sarbiderik ez dagoenean.

• Toki erakundeko bizilagunen interes orokorreko zerbitzuetako instalazioetan oinezkoentzako ibilbideak egitea, oinezkoentzat irisgarritasun edo segurtasun arazo puntualak daudenean.

• Eustormak, egoera txarrean daudenak, egonkortasuna eta segurtasuna kolokan ez daudenean.

d. Lehentasunik gabeko obrak:

Aurreko kasuetan sartuta ez daudenak.

–Zeharbideen urbanizazio-lanak:

a. Premiazko inbertsioak:

• Espaloirik gabeko zeharbideak.

• Segurtasun edo irisgarritasun arazoak sortzen dituzten espaloi etenak eta estuak dituzten zeharbideak.

• Segurtasun edo irisgarritasun arazoak sortzen dituzten espaloiak dituzten zeharbideak, beren atal espezifikoan premiazkotzat jotzen diren hornidurako eta/edo saneamenduko sareekin.

• Herri-lanen arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiarekin hitzarmen bat izenpetua duten zeharbideak.

b. Epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioak:

• Muntako segurtasun edo irisgarritasun arazoak sortzen dituzten espaloiak dituzten zeharbideak.

• Beren atal espezifikoan premiazkotzat edo epe laburrean beharrezkotzat jotzen diren hornidurako eta/edo saneamenduko sareek ukitutako zeharbideak.

c. Komenigarriak diren obrak:

• Segurtasun edo irisgarritasun arazo txikiak sortzen dituzten espaloiak dituzten zeharbideak.

• Komenigarritzat jotzen diren hornidurako eta/edo saneamenduko sareek ukitutako zeharbideak.

d. Lehentasunik gabeko obrak:

Aurreko kasuetan sartuta ez daudenak.

–Udal eta kontzejuetako zuzkidurak:

a. Premiazko inbertsioak:

• Erabilera anitzeko zentro, udaletxe edo kontzeju-etxe gisa erabiliko diren eraikinak egiteko obrak, halako instalaziorik ez duten toki erakundeetan edo, izanik ere, horiek birgaitzearik ez dagoenean arrazoi tekniko edo ekonomikoengatik.

• Eraikinaren egonkortasuna kolokan jartzen duten egitura arazoak konpontzeko inbertsioak.

• Erabilera publikoko barrutietan irisgarritasun arazo larriak konpontzeko inbertsioak.

• Araudiaren ez-betetze larriak konpontzeko inbertsioak igerileku eta hilerrietan.

• Jarduera sailkatuen arloko araudiaren ez-betetze larriak konpontzeko inbertsioak.

• Udaletxe edo kontzeju-etxe gisa erabiltzen diren eta egoera txarra orokorra duten eraikinetako inbertsioak, egokitzapen funtzionaleko arazo larriak konpontzeko.

• Birgaitze energetikoko inbertsioak, erosotasun klimatikoaren aldetik arazo larriak eta oso efizientzia txikia dituzten eraikinen kontsumoak eta emisioak nabarmen gutxitzea ekarriko dutenak.

• Estankotasun arazo larriak dituzten teilatuak birgaitzea.

• Egokitzapen funtzionalaren aldetik arazo larriak dituzten eraikinak edo barrutiak handitzea.

b. Epe laburrean beharrezkoak diren inbertsioak:

• Birgaitze energetikoko inbertsioak, efizientzia txikiko eraikinen kontsumoak eta emisioak gutxitzea ekarriko dutenak.

• Erabilera publikoko barrutietan muntako irisgarritasun arazoak konpontzeko inbertsioak.

• Araudiaren muntako ez-betetzeak konpontzeko inbertsioak igerileku eta hilerrietan.

• Jarduera sailkatuen arloko araudiaren muntako ez-betetzeak konpontzeko inbertsioak.

• Kirol, gizarte edo kultur erabilera duten eraikinetako inbertsioak, egoera txarra orokorra denean, egokitzapen funtzionaleko muntako arazoak konpontzeko.

• Pilotalekuak estali eta/edo ixtea jendea bildu eta jarduerak betetzeko instalazio egokirik ez duten toki erakundeetan.

• Egokitzapen funtzionalaren aldetik muntako arazoak dituzten eraikinak edo barrutiak handitzea.

c. Komenigarriak diren obrak:

• Erabilera publikoko barrutietan irisgarritasun arazo txikiak konpontzeko inbertsioak.

• Araudiaren ez-betetze txikiak konpontzeko inbertsioak igerileku eta hilerrietan.

• Jarduera sailkatuen arloko araudiaren ez-betetze txikiak konpontzeko inbertsioak.

• Bakarkako inbertsioak, inguratzaile termikoa hobetzeko edo klimatizazio, argiteria edo ur bero sanitarioaren instalazioen energia efizientzia hobetzeko.

• Iturgintza eta saneamenduko instalazioetako inbertsioak, uraren erabilera efizienteagoa izateko.

• Egokitzapen funtzionalaren aldetik arazo txikiak dituzten eraikinak edo barrutiak handitzea.

• Kirol, gizarte edo kultura erabilera duten eraikinetako, kontzeju-etxeetako edo udaletxeetako inbertsioak, egokitzapen funtzionaleko arazo txikiak konpontzeko.

d. Lehentasunik gabeko obrak:

Aurreko kasuetan sartuta ez daudenak.

3. Toki inbertsioen planetako ekarpenen bolumenaren adierazlea (PEB) zehaztea:

Ekarpenen bolumenaren adierazlea toki inbertsioen azken bi planetako edo, hala badagokio, bi plangintza aldietako ekarpenekin kalkulatuko da. Finantzarioki jasangarriak diren inbertsioen plana 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean sartuta dagoela ulertuko da.

Kontuan hartuko dira, batetik, bukatutako espedienteetako behin betiko ekarpenak eta, bestetik, abian diren espedienteetako gehieneko ekarpenak, inbertsioak sartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den eguna erreferentzia gisa hartuta.

Kontzeptu honetan, puntuazioa emanen zaio eskaera bakoitzari inbertsioaren onuradun den toki erakundearen arabera, hau da, inbertsioa gauzatuko den lurraldeko toki erakundea zein den kontuan hartuz, berezitasun hauekin:

• Mankomunitateek ez dute izanen esleituta PEB ekarpenen bolumenerako balio bereki bat, eta, horren ordez, haien eskaerei aplikatuko zaie inbertsioa gauzatuko den lurraldeko toki erakundearena.

• Udal eraikinei eragiten dieten inbertsioak udalerriari esleitzen zaizkio, nahiz eta eraikina kontzeju baten lurraldean egon.

Per capita ekarpena kalkulatzeko, kontuan hartuko da toki erakundearen populazio zifra ofiziala, foru lege honen 16. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den ebazpena argitaratu aurreko urteko abenduaren 31koa.

IV. ERANSKINA

Determinazio Libreko Programako banaketa irizpideak

Determinazio Libreko Programako zenbatekoa (CPLD) bi aldagairen arabera banatuko da:

A.–Populazioa: udalerri bakoitzak zenbateko finko bat jasoko du (CPOB), haren populazio-tartearen araberakoa, taula honetan ageri den bezala:

POPULAZIO-TARTEA

EUROAK UDALERRIKO
2022. URTEA

EUROAK UDALERRIKO
2023AN ETA HURRENGO URTEETAN

99, gehienez

18.216,00

10.929,60

100 eta 499 artean

31.812,00

19.087,20

500 eta 999 artean

54.516,00

32.709,60

1.000 eta 1.999 artean

63.624,00

38.174,40

2.000 eta 2.999 artean

72.732,00

43.639,20

3.000 eta 4.999 artean

81.840,00

49.104,00

5.000 eta 9.999 artean

95.436,00

57.261,60

10.000 eta 29.999 artean

120.516,00

72.309,60

30.000 eta 199.999 artean

172.788,00

103.672,80

199.999 baino gehiago

294.888,00

176.932,80

2023rako ezarritako zenbatekoak hurrengo ekitaldietan handituak izanen dira, Nafarroako Foru Komunitatearen aurreko ekaineko urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizeari jarraituz.

Ondorio horietarako, kontuan hartuko da toki erakundearen populazio-zifra ofiziala, foru lege honen 30. artikuluan aipatzen den ebazpena argitaratu aurreko urteko abenduaren 31koa.

B.–Sakabanaketa: udalerri konposatuek eta biztanlegune atxikiak dituzten udalerri bakunek zenbateko gehigarria bat jasoko dute (CDIS), populazioaren sakabanaketa geografikoan oinarrituta.

Kontzeptu honetan banatu beharreko zenbateko osoa kalkulatzeko, Determinazio Libreko Programaren urteko zenbatekoari kenduko zaio populazio tarteen araberako banaketa egiteko behar den zenbatekoa, A atalean adierazitakoarekin bat.

CDIS = CPLD-CPOB

Populazioaren sakabanaketagatik udalerri bakoitzari dagokion zenbatekoa (CDIS-MUN) lortuko da sakabanaketari dagokion zenbateko osoa (CDIS) eta udalerriaren sakabanaketa indizea (IDIS-MUN.) biderkatuz.

CDIS-MUN = CDIS × IDIS-MUN

Udalerriaren sakabanaketa indizea Herfindahl indizearen alderantzizkoan oinarrituta dago eta formula hau du:

F2204503_0.pdf

Azalpena:

Pn: udalerri bati atxikitako biztanlegune bakoitzaren populazioa.

Pm: biztanleguneak atxikiak dituen udalerri bakoitzaren populazioa, Nafarroako Estatistika Institutuaren argitalpen ofizialaren arabera.

n: udalerri batek atxikiak dituen biztanleguneen kopurua.

m: biztanleguneak atxikiak dituzten udalerrien kopurua.

Toki erakunde bakoitzari dagozkion zenbatekoak kalkulatu ondoren, beharrezkoa baldin bada doikuntzaren bat egitea Determinazio Libreko Programaren zuzkidura osora iristeko, doikuntza eginen da populazio handiena duen udalerriari populazioagatik dagokion zenbatekoa (CPOB) aldatuz, handitzeko edo txikitzeko.

Doikuntza horrek ez du esleitutako zenbatekoa %0,10 baino gehiago gutxituko.

Determinazio Libreko Programaren ekarpenen kalkulua kontzejuetarako.

Udalerri konposatu bakoitzari esleitutako ekarpenetik zati bat kenduko da, kontzejuen artean banatzeko. Udalerri konposatu bakoitzeko kontzejuei dagokien zenbatekoa kalkulatzeko, kasuko udalerriari dagokion zenbatekoaren % 50 biderkatuko da udalerriko biztanleria osoaren gainean kontzejuetako bizilagunen kopuruak egiten duen proportzioarekin. Kontzejuei dagokien zenbatekoaren % 50 zati berdinetan banatuko da, udalerri konposatuko kontzeju guztien artean. Gainerako % 50a kontzeju bakoitzeko populazioaren proportzioan banatuko da.

2022an, kontzeju bakoitzak 3.000 euro jasoko du gutxienez, eta 1.800 euro 2023an eta hurrengo urteetan.

Kontzeju bakoitzari dagokion gutxieneko zenbatekoa lortuko da udalerri konposatuari hasieran esleitu zaion ekarpenetik beharrezkoa den zenbatekoa kenduz, kasua bada.

V. ERANSKINA

Inbertsio Programei dagozkien jarduketen zerrenda

1. Uraren goi-hornidura.

PLAN GIDARIAREN EREMUA

INBERTSIOA

01: Bidasoa

Ur-biltegi berria Ezkurran

01: Bidasoa

Errotazar iturburuko ur-hargunea Doneztebeko ur-biltegira

02: Urumea-Leitzaran-Araxes

Araztegiko hobekuntzak, uraren goi-horniduraren sarea berritzea, iturburuak konektatzea eta harguneak babestea Leitzan

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Leazkueko hornidura

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Burutaingo ur-biltegia

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Gelbentzuko ur-biltegia

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Arrarasko goiko ur-biltegia

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Aitzarratetako hargunea hobetzea araztegirako eta Iribas P3 putzua

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Etxalekuko ur-biltegia hobetzea

04: Larraun, Imotz, Basaburua, Atetz, Ultzama eta Lantz

Goi-horniduraren sarea berritzea eta urbanizazioa Iraizotzen

05: Urdalur

Iragazte sistema paratzea Irañetako ur-biltegian

05: Urdalur

Urdalurko adar nagusia luzatzea Irurtzuneraino

06: Iruñerria

Garruesko hornidura

06: Iruñerria

Usiko hornidura

06: Iruñerria

Zandioko eta Otsakaingo hornidura

06: Iruñerria

Konektatzea Ibargoiti eta Mendinuetako soluzioa, Itzagako Mankomunitatearena

06: Iruñerria

Goñiko ur-biltegia

06: Iruñerria

Uraren goi-hornidura hobetzea Atetzen (Izarbilgo hodia eta Eritze Atezko ur-biltegia)

07: Erdialdeko Pirinioak

Orbaizeta-Orbara hargunea eta konexioa berritzea

07: Erdialdeko Pirinioak

Uraren goi-hornidurako sarea berritzea Garraldan

10: Irati

Uraren goi-hornidurako sarea berritzea Biotzarin

10: Irati

Mendinuetako soluzioa, 8. fasea. Teleagindua eta telekontrola

11: Aragoi Garaia

Erregulazio putzua Kasedan

11: Aragoi Garaia

Lohien zentrifugatzailea eta araztegia hobetzea Zangozako Mankomunitatea

11: Aragoi Garaia

Xabierreko ur-biltegia

11: Aragoi Garaia

Zangozako Mankomunitatearen teleagindua eta telekontrola

12: Jurramendi

Amillaoko hornidura

12: Jurramendi

Lezaun-Errezuko hornidura

12: Jurramendi

Allingo hornidura-1. eta 2. faseak

12: Jurramendi

Jurramendiko Mankomunitatearen teleagindua eta telekontrola eguneratzea

12: Jurramendi

Los Arcos-Vianako deribazioa hodia

Plan Gidariaren eremua

Inbertsioa

13: Errezu

Izarbeibarko Mankomunitatearen teleagindua eta telekontrola eguneratzea

13: Errezu

Muniain Gesalazko ur-biltegia

13: Errezu

Izarbeibarko Mankomunitatearen goi-horniduraren sarearen berritze partziala

PLAN GIDARIAREN EREMUA

INBERTSIOA

14-15: Erdialdea eta Arga Beherea eta Aragoi Beherea

Olorizko araztegia 100 l/s handitzea

14-15: Erdialdea eta Arga Beherea eta Aragoi Beherea

Pedrerako araztegia 100 l/s handitzea

14-15: Erdialdea eta Arga Beherea eta Aragoi Beherea

Zarrakazteluko ponpaketa

14-15: Erdialdea eta Arga Beherea eta Aragoi Beherea

Alesbesko adarra eta Cadreitako eta Alesbesko deribazioak

16: Hegoaldea

Valtierra Arguedasko araztegiko hobekuntzak

16: Hegoaldea

Virgen de la Cabezako ur-biltegi berria (Tutera)

16: Hegoaldea

Corellako hodi nagusiaren berritze partziala

2. Hiri hondakinen tratamendua.

INBERTSIOA

Carcarko hondakindegiko 1. azpizeldako 3. fasea handitzea

Konpostaje planta berria biohondakinen tratamendurako Kantauriko arroan, Doneztebe aldean

Konpostaje planta berria biohondakinen tratamendurako Erdialdean, Tafallan

Iragarkiaren kodea: F2204503