66. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

7/2022 FORU LEGEA, martxoaren 22koa, ezartzen duena nola banatu transferentzia arrunten bidez toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, EZARTZEN DUENA NOLA BANATU TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZ TOKI-ERAKUNDEEK NAFARROAKO TRIBUTUETAN PARTE HARTZEKO DUTEN FUNTSA.

AURKIBIDEA

Hitzaurrea

I. TITULUA.–Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

I. KAPITULUA.–Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren arauaren helburua, izaera, zuzkidura, banaketa eta bilakaera.

1. artikulua. Arauaren helburua.

2. artikulua. Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

3. artikulua. Funtsaren zuzkidura.

4. artikulua. Banaketa eta bilakaera.

II. KAPITULUA.–Finantzaketa Orokorreko Funtsa.

5. artikulua. Definizioa.

6. artikulua. Finantzaketa Orokorreko Funtsa udalerrien artean banatzeko formula.

7. artikulua. Hasierako diru-esleipena udalerri eta kontzejuetarako.

III. KAPITULUA.–Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa.

8. artikulua. Definizioa.

9. artikulua. Banaketa.

10. artikulua. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei lotutako banaketa.

11. artikulua. Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeei lotutako banaketa (0-3 urte).

12. artikulua. Nafarroako Liburutegien Sarean sartuta dauden udal-liburutegiei lotutako banaketa.

IV. KAPITULUA.–Montepioen defizita Finantzatzeko Funtsa.

13. artikulua. Definizioa.

14. artikulua. Banaketa.

V. KAPITULUA.–Lurralde Kohesiorako Funtsa.

15. artikulua. Definizioa eta helburuak.

16. artikulua. Oinarrizko printzipioak.

17. artikulua. Toki-erakunde onuradunak.

18. artikulua. Lurralde Kohesiorako Funtsa banatzeko formula.

VI. KAPITULUA.–Transferentzia Arrunten Funtsaren behin betiko esleipena eta ordainketa.

19. artikulua. Berme klausularen aplikazioa udal eta kontzejuetarako.

20. artikulua. Katastroko balorazio txostenak gaurkotzea.

21. artikulua. Kontabilitateko informazioa ez bidaltzearen ondorioak.

22. artikulua. Ordainketa.

II. TITULUA.–Konpentsazioa ekonomia jardueren gaineko zergaren bidez bildutakoa murrizteagatik.

23. artikulua. Konpentsazioa diru-sarrerak galtzeagatik ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren eraginez.

24. artikulua. Konpentsazioaren ordainketa.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA.–Funtsen mugimenduak, toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren partidetan.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA.–Arauak emateko gaikuntza.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.–Indarra hartzea.

I. ERANSKINA.–Aldagaiak eta aplikazio-iturriak Finantzaketa Orokorreko Funtsa banatzeko formulan.

II. ERANSKINA.–Trakzio Gaitasunaren Indizea eratzen duten aldagaiak.

III. ERANSKINA.–Trakzio Gaitasunaren Indizea kodetzea.

IV. ERANSKINA.–Trakzio Gaitasunaren Indizea udalerriaren arabera.

V. ERANSKINA.–Izaera polizentrikoa duten udalerriak.

VI. ERANSKINA.–Trakzio Gaitasunaren Indizearen balio handiena duten udalerriak, Nafarroako Lurralde Estrategiaren azpieremu bakoitzeko.

VII. ERANSKINA.–Udalerriak zentralitatearen araberako kategoriatan taldekatuta.

VIII. ERANSKINA.–Lurralde Kohesiorako Funtsaren udalerri onuradunak.

IX. ERANSKINA.–2022an udalerriek eta kontzejuek jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak.

HITZAURREA

Konstituzioaren 142. artikuluak ezartzen duenez, toki ogasunek behar adinako baliabideak izanen dituzte legeak udalbatzei esleitzen dizkien eginkizunak betetzeko eta, funtsean, beren tributuez eta Estatukoetan eta autonomia erkidegoetakoetan duten partaidetzaz hornituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateak eskumena du toki ogasunen arloan, Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 46. artikuluaren arabera.

Era berean, Toki Autonomiaren Europako Gutunak, 1985eko urriaren 15ekoak (Espainiak 1988ko urtarrilaren 20an berretsia), eskubidea aitortzen die toki-erakundeei “behar adinako baliabide propioak izateko, eta haietaz libreki baliatzeko, beren eskumenak betetzean”, eta adierazten du, halaber, finantza baliabide horiek Konstituzioak edo legeak aurreikusitako eskumenen araberakoak izan beharko dutela.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak toki ogasunei buruzko VIII. tituluan xedatzen duenez, 259. artikuluan zehazki, Nafarroako toki-erakundeek beren eskumenak erabili eta beren esku utzitako helburuak bete ditzaten, toki ogasunei behar adina baliabide emanen zaizkie; Nafarroaren toki araubide berekiko gaia den aldetik, hala aurreikusten baitu Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 18.2 artikuluak, baliabide horiek toki ogasunei buruzko foru lege baten bidez arautuko dira, hots, Konstituzioaren 142. artikuluan, lehen aipatutakoan, jasotzen den finantza nahikotasunaren printzipioari mamia emanez.

Horrez gain, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 260. eta 261. artikuluetan ezartzen da ezen toki ogasunen baliabide-iturriak izanen direla, besteak beste, beren tributu propioak eta Foru Komunitatekoetan eta Estatukoetan duten partaidetza.

Beste alde batetik, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen hitzaurreak behin betiko finkatzen du Nafarroako Toki Ogasunen Funtsaren izaera, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, Espainiako autonomia erkidegoen artean aitzindaria izan zen sistema bat ezarriz eta atzean utziz toki ordenamenduan ordura arte izandako toki ogasunen funtsen izaera, banaketa hutsera bideratua.

Aipatutako 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluak ezartzen du, batetik, Nafarroako toki-erakundeek partaidetza izanen dutela Foru Komunitateko Ogasun Publikoaren zerga-sarreretan, toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zuzkiduraren bitartez, eta bestetik, funts horren urteko zuzkidura egituratzeko, transferentzia arrunten funts bat eta kapital-transferentzien funts bat ezarriko direla, ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformak eragindako diru-bilketaren galera konpentsatzeko urteko ekarpen batekin ere osatuta.

123.3 artikuluak xedatzen du ezen transferentzia arrunten funtsaren zuzkidurak 257.859.026 euroko zenbatekoa izanen duela 2022ko ekitaldirako eta, hurrengo ekitaldietarako, zenbatekoa aurreko ekitaldiko aurrekontuan transferentzia arrunten funts gisa jasotakoa izanen dela, gehituta aurreko ekaineko Nafarroako Foru Komunitatearen urtearteko KPI-Kontsumoko Prezioen Indizea gehi bi portzentaje-puntu.

Halaber, 4. apartatuak xedatzen du Transferentzia Arrunten Funtsaren zenbatekoa banatuko da dagokion foru lege arau-emaileak zehazten duen moduan, justiziaren, proportzionaltasunaren, gizarte- eta lurralde-kohesioaren eta finantza-nahikotasunaren printzipioen arabera.

Arau horrek ezartzen du, halaber, Nafarroako toki-erakundeak ordezkatzen dituzten elkarte edo federazioei ere eginen zaizkiela ekarpen ekonomikoak, noraino dauden finkatuta Foru Komunitatean.

Aipaturiko 123. artikuluaren 7. apartatuak xedatzen du, halaber, toki-erakundeek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zuzkidura urteroko ekarpen batekin osatuko da, konpentsazioa izan dadin ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galeragatik. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legearen bidez egin zen, zeinak Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatu baitzuen.

Ekarpen horren zenbatekoa, banaketa eta bilakaera zehazteko, bete beharko da lehen aipatutako 4. paragrafoan adierazten den transferentzia arrunten funtsari buruzko foru legean horretarako ezartzen dena.

Ondorioz, bidezkoa da Nafarroako tributuetan toki-erakundeek parte hartzeko duten funtsaren banaketa arautzen duen foru legea onestea, transferentzia arrunten zatian, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluaren agindua betez.

Foru lege honek egitura hau du: hitzaurrea, bi titulu, xedapen gehigarri bat, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen. Gainera, bederatzi eranskin ditu.

I. tituluak Nafarroako toki-erakundeek Foru Komunitateko tributu bidezko diru-sarreretan parte hartzeko duten funtsa arautzen du, transferentzia arrunten zatian (“Transferentzia Arrunten Funtsa” izenekoa); eta II. tituluak, berriz, ekonomia jardueren gaineko zergan diru-bilketa galtzeagatik egiten den konpentsazioa.

Transferentzia Arrunten Funtsari dagokionez, I. titulua sei kapitulutan banatzen da. I. kapituluak hauxe arautzen du: arauaren helburua, Funtsaren izaera juridikoa, zuzkidura, bilakaera eta banaketa.

Azpimarratu behar da lehenengo aldiz definitzen dela Funtsa Nafarroako toki-erakundeen baliabide propio gisa, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, erabilera librekoa eta baldintzarik gabekoa.

Foru araudiak berariaz aitortuta tokiko finantzaketak baldintzarik gabeko izaera duela, urrats erabakigarria eta kualitatiboa ematen da 1985eko urriaren 15eko Toki Autonomiaren Europako Gutunaren 9. artikuluan xedatutakoa bete dadin, Nafarroako toki-erakundeen autonomia eta finantza-nahikotasuna babestuz eta indartuz beren eskumenak baliatzeko eta dagozkien helburuak betetzeko.

Gainera, Nafarroako toki-erakundeei aurrekaririk gabeko egonkortasuna ematen zaie finantzaketan; izan ere, kontuan izanda Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan xedatutakoa, bermatzen da Transferentzia Arrunten Funtsaren zuzkidura handituko dela Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean 2022rako ezarritako zenbatekoa adina (257.859.026 euro), gehi ehuneko bi puntu.

Nafarroako aurrekontuei buruz urtero onesten diren foru legeak, beraz, aipatutako aginduan xedatutakoari egokitu beharko zaizkio, eta kontsignatu beharko dute foru lege honen 4. artikuluan adierazten den bilakaeraren arabera dagokion kopurua.

Transferentzia Arrunten Funtsa 5 apartatutan banatzen da: Finantzaketa Orokorreko Funtsa, Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa, Lurralde Kohesiorako Funtsa eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako Laguntza.

Arauak 2022rako funtsaren zuzkidura eta bilakaera erregulatzen ditu, bai orokorra, lehen aipatutako 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan xedatutakoaren arabera, bai hura osatzen duten zati bakoitzarena.

II. kapituluak Finantzaketa Orokorreko Funtsa arautzen du. Funts horren onuradunak udalak eta kontzejuak dira, eta aipatutako toki-erakundeen finantza-nahikotasuna bermatzera bideratzen da, beren eskumenak gauzatu eta beren esku dituzten helburuak bete ditzaten, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 259. artikuluak ezartzen duen bezala.

Toki-erakundeek Nafarroako tributuetan duten partaidetza banatzeko sistema, 2021eko ekitaldira arte aplikatu dena, urte hori barne, ez da eguneratu 2009tik. Urte hauetan zehar, zenbait akats antzeman dira, eta Finantzaketa Orokorreko Funts berriarekin zuzendu nahi dira.

Lehenik eta behin, aurreko formulak, bere egitura zela eta, balio negatiboak edo zero balioak sortzen zituen kasu batzuetan, udalerri batek ahalmen fiskala handiagoa zuenean gastu-beharrak baino. Hari eutsiz gero, ukitutako udalerriek ez lukete parte hartuko Nafarroako Ogasun Publikoaren tributu-sarreren banaketan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan ezarritakoa urratuz.

Gainera, hainbat klausulak udalerri eta kontzeju guztiei bermatzen zieten aurreko urtean jasotako zenbatekoa, KPIa gehituta, gehi diferentzial bat, eta horrek, aldi berean, ekarri zuen formulak ez funtzionatzea; izan ere, azken lau urteetan funtsaren % 1 baino ez zen banatu, Kontuen Ganberak 2019ko martxoko txostenean egiaztatu zuen bezala.

Berme-klausula horrek sortutako distortsioek kalte egin diete, batez ere, azken urteotan biztanle kopurua nabarmen handitu duten udalerriei.

Era berean, Iruña sartu da oraingo formularen kalkuluan, 2009an egindako formulak ez baitzuen udalerri hori kontuan hartzen.

Proposatutako formula berria aurrekoaren eguneratzea da, Nafarroako Unibertsitate Publikoko talde berak egina, estatistika-metodoari jarraipena emanda eta ulertuta erakunde bakoitzaren finantzaketa-beharra dela gastu-beharra gehi bere gaitasun fiskalaren alderantzizkoa. Aldagaiak eguneratu dira, eta berriak sartu, eta horien haztapena berrikusi da.

Gastu-beharrak banaketaren % 75 hartzen du, eta gaitasun fiskalaren alderantzizkoak, berriz, gainerako % 25a.

Honako hauek dira gastu-beharrak adierazten dituzten bost aldagaiak: erakunde bakoitzeko biztanleria, hiri-lurzoru publikoaren hedapena, 65 urteko edo gehiagoko biztanleria, pobrezia-arriskuan dagoen biztanleria eta biztanleriaren sakabanatze-indizea. Berritasun gisa, zenbateko finko batzuk sartu dira udalerri txikienentzat.

Gaitasun fiskalaren alderantzizko indizeak % 25eko haztapena du; ehuneko horrek islatzen du indize horretan adierazitako baliabide arrunten batura, udal-gastu osoaren gainean.

Baliabide horiek, zehazki, honako hauek dira: hiri- eta landa-lurraren gaineko kontribuzioak, ekonomia jardueren gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga eta ondasun higiezinen errentengatiko diru-sarrerak eta emakida eta aprobetxamendu bereziak.

I. tituluko III. kapituluak Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa arautzen du zerbitzu jakin batzuk ematen dituzten toki-erakundeak finantzatzeko tresna gisa, banaketa-modulu batzuk finkatuz.

Behin aztertuta haien kostua eta modulizazio gaitasuna prozedura estatistikoen bidez, aipagarrienak hautatu dira, eta, zehazki, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak (0-3 urte) eta udal-liburutegiak.

IV. kapituluan, bestalde, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa arautzen da: defizitaren banaketari lotutako finantzaketa da, aplikatu behar baita martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legea, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzkoa.

Helburua da toki-erakundeek montepioen defizitetik ordaindu beharreko zenbateko osoa finantzatzea, barnean daudela montepio propioa dutenak, hala nola Iruña, Tutera eta Tafalla, jardunean dauden langileen soldata-masaren % 32 izan ezik.

Montepio orokorraren defizita finantzatzen jarraituko da jardunean dauden mendeko funtzionarioak eta administrariak dituzten toki-erakundeetarako, gainerako finantzazioa gainerako defiziten arabera banatuta, funts honetarako aurreikusitako zenbatekoa agortu arte.

V. kapituluak Lurralde Kohesiorako Funtsa arautzen du beren lurralde-eremuan trakzio-izaera nabarmena duten Nafarroako udalerriak finantzatzeko tresna gisa, eta aitortzen du udalerri horiek funtsezko zeregina dutela lurraldea egituratzeko orduan eta funtsezko ekarpena egiten dutela lurraldearen garapen jasangarriaren alde, zerbitzuak modu orekatuan eta solidarioan eskuratzeko aukera sustatuz.

Trantsizio bat da, eredu monozentrista batetik, zeinak Iruñea bakarrik hartzen baitzuen kontuan, Hiriburutza Agirian jaso bezala, eredu polizentrista batera, zeinak garapen espazial orekatua ahalbidetzen baitu, Nafarroako Lurralde Estrategiak definitu zuena.

Lurralde Kohesiorako Funtsaren helburua da herritar guztien bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, lurraldeen artean dauden desberdintasunak murrizteko, jendea bizi den lekua edozein dela ere.

Kohesio Funtsak bateratu egiten ditu Nafarroako Toki Ogasunen araudia erregulatzen duten printzipioak (justizia, proportzionaltasuna, gizarte-kohesioa, lurraldeen arteko oreka eta finantza-nahikotasuna) honako hauekin: irisgarritasuna, kontserbazioa, lehiakortasuna, gizarte-kohesioa, polizentrismoa eta natura- eta kultura-ondarearen kudeaketa adimenduna, jasota daudenak Nafarroako Lurralde Estrategian eta aplikatzen direnak Nafarroako lurralde antolamenduko planetan eta Europako Lurralde Estrategian.

Horretarako, Nafarroako udalerri guztien Trakzio Gaitasunaren Indizea egiten da, kontuan hartuta zer-nolako zentralitatea, erakargarritasuna, lehiakortasuna, lurraldearen egituraketa eta harremanak sortzeko gaitasuna duten; ondoren, trakzio-izaera handiena dutenak hautatu eta kategorizatu egiten dira, Nafarroako Lurralde Estrategian definitutako azpieremuei lotuta.

Indize hori irizpide bat izanen da Kohesio Funtsa banatzeko; beraz, proportzionaltasuna eta objektibotasuna bilatuko dira.

I. tituluko VI. kapituluak Transferentzia Arrunten Funtsaren behin betiko esleipena eta ordainketa arautzen ditu.

Udalerriei behin betiko esleitzeko, deskribatutako funtsen formuletatik ateratzen den hasierako zenbatekoa kalkulatu ondoren, berme bat aplikatuko da, lurzoru-klausula bat, hain zuzen ere, 2022an 5.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei ordaindu beharreko zenbatekoak inoiz ez daitezen izan 2021ean kontzeptu hauengatik jaso zirenak baino txikiagoak: transferentzia arrunten funtsa, udalbatzako kide-kopuruaren araberako ordainketa eta eskola-kontzentrazioen funtzionamendurako transferentziak.

5.000 biztanletik gorako udalerriek, bestalde, 2022an bermatuta izanen dute 2021ean aurreko paragrafoan zehaztutako kontzeptuengatik jasotako zenbatekoaren % 98, gehi Hiriburutza Agiriaren kontzeptuan jasotakoa, hala badagokio, eta kontzejuek, berriz, 2021ean jasotako zenbatekoa. Gehieneko muga toki-erakunde horiek urte horretan jasotako batez bestekoaren % 150 izanen da, biztanleria-tarteen arabera.

Jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak % 1 igoko dira urtero, aurreko ekitaldian jasotakoen aldean.

Kontuan hartuta nolako eragina duen hiri-lurraren gaineko egungo kontribuzioaren ondoriozko sarreren haztapenak funtsaren banaketa sisteman, arauan aurreikusita dago udalerriek jaso beharreko zenbatekoak murriztuko direla, baldin eta ekitaldian eguneratu gabe badituzte beraien udal-mugarteetan aplikatzekoak diren balio katastralak, edo hasi gabe badute balio horiek berrikusteko legez ezarritako prozedura.

Berritasun bat sartu da: toki-erakundeek ez badute bidali banaketaren aurreko bigarren urteko kontu orokorra edo aurrekontu-likidazioa, soluzio bakoitzean ordaindu beharreko zenbatekoaren % 10 atxikiko zaie, baina dokumentazio hori bidaltzeko unean atxikitako zenbatekoak ordainduko zaizkie.

Asmoa da pizgarria izatea, ez penalizatzailea; izan ere, ordainketan atxikipena da, eta ez Transferentzia Arrunten Funtsaren banaketaren ondoriozko zenbatekoaren murrizketa, eta ukitutako toki-erakundeek, hala badagokie, justifikatzen ahalko dute, behar bezala arrazoituz, ezintasun materiala dutela aipatutako betebeharra betetzeko.

Aurreikusita dago, orobat, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari laguntza ordaintzea, 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluaren 4. apartatuaren azken paragrafoan xedatutakoa betez. Horren arabera, Transferentzia Arrunten Funtsa arautzen duen Foru Legeak ekarpen ekonomikoak jaso behar ditu Nafarroako toki-erakundeak ordezkatzen dituzten elkarte edo federazioentzat, zenbateraino dauden ezarrita Nafarroako Foru Komunitatean, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeren 71. artikuluarekin, zeinak arautzen baitu toki-erakundeek eskubidea dutela federazio edo elkartetan elkartzeko, interes amankomunak babestu eta sustatzeko, baita lege horren 72.2 artikuluarekin ere, zeinak berariaz aurreikusten baititu laguntza ekonomiko horiek.

Ondoren, foru lege honen II. tituluak, lehen aipatutako Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 123.7 artikuluan xedatutakoarekin bat, urteko ekarpenaren zenbatekoa, banaketa eta bilakaera arautzen ditu, konpentsazioa emateko ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondoriozko diru-bilketaren galeragatik. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legeak egin zuen, zeinaren bidez Nafarroako Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzen, eta horren arabera, salbuespen kasu berri bat ezarri zen 1.000.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia duten subjektu pasiboentzat (hau da, g) letra gehitzea Toki Ogasunei buruzko tributuen gaineko 2/1995 Foru Legearen 150.1 artikuluari).

Arauak, orobat, honako hauek ditu: xedapen gehigarri bakar bat (funtsak mugitzeari buruz toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren partidetan), xedapen indargabetzaile bat, bi azken xedapen eta bederatzi eranskin, honakoak arautzen dituztenak: Finantzaketa Orokorreko Funtsa banatzeko formulako aldagaiak eta aplikazio-iturriak, Trakzio Gaitasunaren Indizea osatzen duten aldagaiak, Trakzio Gaitasunaren Indizearen kodifikazioa, Trakzio Gaitasunaren Indizea udalerrien arabera, udalerri polizentrikoen zerrenda, Trakzio Gaitasunaren Indizearen balio handiena azpieremuen arabera duten udalerrien zerrenda, zentraltasunaren araberako kategoriatan taldekatutako udalerriak, Lurralde Kohesiorako Funtsaren onuradun diren udalerriak eta toki-erakundeei bermatutako zenbatekoak.

I. TITULUA

Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa

I. KAPITULUA

Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren arauaren helburua, izaera, zuzkidura, banaketa eta bilakaera

1. artikulua. Arauaren helburua.

Foru lege honek arautzen ditu toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren (transferentzia arrunten funtsa) zuzkidura eta horren urteko banaketa, bai eta urteroko ekarpena konpentsatzeko ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galera. Erreforma hori abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legeak egin zuen, zeinaren bidez Nafarroako Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzen.

2. artikulua. Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa.

Toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsa Nafarroako udalerrien eta kontzejuen baliabide propioa da, partaidetzazkoa eta dirulaguntzaz bestelakoa, erabilera librekoa eta baldintzarik gabekoa, eta haien autonomia eta finantza-nahikotasuna aitortzen, babesten eta indartzen du.

Hala ere, finalistak izanen dira Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsetik toki-erakundeek funts hori finantzatzeko jasotzen dituzten ekarpenak.

3. artikulua. Funtsaren zuzkidura.

1. Transferentzia Arrunten Funtsaren zuzkidura 257.859.026 eurokoa izanen da 2022ko ekitaldirako.

2. Hurrengo ekitaldietarako, zenbatekoa izanen da aurreko ekitaldiko aurrekontuan Transferentzia Arrunten Funts gisa jasotakoa, gehi Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adinakoa, gehi ehuneko bi puntu, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 123. artikuluan ezarritakoarekin.

4. artikulua. Banaketa eta bilakaera.

1. Honela banatuko da 2022ko ekitaldirako Transferentzia Arrunten Funtsaren zenbatekoa:

–Finantzaketa Orokorreko Funtsa: 196.709.026 euro.

–Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa: 20.000.000 euro.

–Montepioen defizita Finantzatzeko Funtsa: 24.500.000 euro.

–Lurralde Kohesiorako Funtsa: 16.200.000 euro.

–Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza: 450.000 euro.

2. Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa, Lurralde Kohesiorako Funtsa eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza ekitaldi batetik bestera handituko dira, Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adina.

Urte batean negatiboa baldin bada Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizea, aurreko ekitaldiko zenbatekoei eutsiko zaie.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa ekitaldi batetik bestera handituko da, Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizean ezarritako zenbatekoa adina, gehi ehuneko bi puntu.

Finantzaketa Orokorreko Funtsari gainerako zenbatekoa gehituko zaio, aurreko artikuluan adierazitako Transferentzia Arrunten Funtsaren gehikuntza osatu arte.

II. KAPITULUA

Finantzaketa Orokorreko Funtsa

5. artikulua. Definizioa.

Finantzaketa Orokorreko Funtsa Nafarroako udalerriak eta kontzejuak finantzatzeko tresna da, beren eskumenak gauzatu eta esleitu zaizkien helburuak bete ditzaten.

6. artikulua. Finantzaketa Orokorreko Funtsa udalerrien artean banatzeko formula.

1. Finantzaketa Orokorreko Funtsa (FFG) banatzean, kontuan hartuko dira udalen gastu-beharrak zehazten dituzten bost aldagai eta haien gaitasun fiskala zehazten duten lau aldagai. Lehenengoak, oro har, banaketaren % 75 dira, eta bigarrenak gainerako % 25a.

2. Bost aldagaien pisua honako formula honetan jasotakoa da:

FFG = % 64,575 × POB + % 7,275 × SUP + % 1,875 × DIS + % 0,675 × P65 + % 0,600 × PRP + % 25 × ICF

3. Hauek dira aldagai bakoitza banatzeko irizpideak:

–POB: biztanleria.

Hasieran, 30.000 euroko zenbateko finkoa esleituko zaie 1.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei, eta 25.000 eurokoa, berriz, 1.000 biztanle edo gehiago eta 2.500 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei.

Gainerako zenbatekoa esleitzeko, kontuan hartuko da udalerri bakoitzak duen biztanleriak Nafarroako biztanleria guztiaren gainean osatzen duen portzentajea.

–SUP: erabilera publikoko hiri-azalera.

Esleitzeko, kontuan hartuko da erabilera publikoko zenbateko hiri-azalera daukan udalerri bakoitzak, Nafarroa osoko erabilera publikoko hiri-azaleraren gainean.

–DIS: biztanleriaren sakabanaketa-indizea.

Esleitzeko, kontuan hartuko da udalerri bakoitzak zer biztanleriaren sakabanaketa-indize daukan Nafarroa osoko indize horien baturaren gainean. Biztanlegune bakarra duten udalerriek ez dute esleipenik jasoko.

–P65: 65 urte edo gehiago dituzten biztanleen haztapena.

65 urte edo gehiago dituzten biztanleen arabera esleituko da, udalerri bakoitzeko zahartze-mailaren arabera haztatuta, Nafarroa osoko mota horretako biztanleak kontuan izanik.

–PRP: pobrezia-arriskuan dauden biztanleen haztapena.

Pobrezia-arriskuan dauden biztanleen arabera esleituko da, udalerri bakoitzeko pobrezia-tasaren arabera haztatuta, Nafarroa osoko biztanleria horren batura kontuan izanik.

–ICF: gaitasun fiskalaren alderantzizkoa.

Gaitasun fiskalaren alderantzizkoa erlazio bat da, Nafarroako udalerri guztien batez besteko per capita diru-sarreren eta udalerri bakoitzaren per capita diru-sarreren artekoa, udalerri bakoitzeko biztanleriaren eta Nafarroako osoko biztanleriaren arteko erlazioaren arabera haztatuta. Ondorio horietarako, gaitasun fiskala formula honen arabera kalkulatuko da:

ICF = % 56,872 × CT + % 10,877 × IAE + % 19,271 × IVTM + % 12,980 × IPAC

Azalpena:

CT: Lurraren kontribuzioaren kuota osoa, ehuneko 0,25eko tasa aplikatuz kalkulatua. Kuota kalkulatzeko, katastroko balioa erabiliko da, merkatuko balioetara egokituta balioak zuzentzeko koefiziente baten bidez, merkatuko baliotik zenbat urruntzen diren kontuan izanik.

IAE: Udalerri bakoitzeko ekonomia jardueren gaineko zergaren oinarri-kuota, ulertuta oinarri-kuota dela udal, lurralde eta nazio kuoten batura, udal errekargua kenduta.

IVTM: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren eskubide likidatuak udalerri bakoitzean.

IPAC: Udalerri bakoitzean likidatutako eskubideak, ondasun higiezinen errentei eta emakida eta aprobetxamendu berezien produktuei dagozkienak (jasota daude Nafarroako toki-erakundeen aurrekontu-egituraren 54. eta 55. artikuluetan, eta egitura, berriz, irailaren 23ko 234/2015 Foru Dekretuan).

4. Udalerrien arteko banaketa kalkulatzeko behar diren aldagaien balioak foru lege honen I. eranskinean aipatzen diren iturrietatik lortuko dira.

Aldagai guztien erreferentziako urtea izanen da banaketa egiten den urteko maiatzaren 1ean udalerrietako biztanleriaren datu estatistiko ofizialak dauzkan urtea.

Erreferentziako urterako daturik ez badago, informazio hori daukan urte berriena erabiliko da.

7. artikulua. Hasierako diru-esleipena udalerri eta kontzejuetarako.

Aurreko artikuluan jasotako formula aplikatuz lortuko da udalerriei dagokien hasierako esleipena.

Kontzejuak dituzten udalerrietan, haiei esleitutako partaidetzatik zati bat kenduko da, eta kontzejuen artean banatuko.

Kontzeju bakoitzari dagokion hasierako esleipena kalkulatzeko, kasuan kasuko udalerriaren partaidetza bider % 30 eginen da, eta hori berriz ere bider kontzejuko biztanleen proportzioa, udalerriko biztanleria osoarekin alderaturik ateratakoa.

Gainerakoa udalerriari dagokion hasierako esleipena izanen da, Finantzaketa Orokorreko Funtsaren kontzeptuan.

III. KAPITULUA

Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa

8. artikulua. Definizioa.

Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa udalerriak finantzatzeko tresna bat da, eta horretarako, banaketa-modulu jakin batzuk ezartzen ditu, lotuta daudenak honako zerbitzu hauen kudeaketari:

–Titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

–Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak (0-3 urte), titulartasun publikokoak, lankidetza hitzarmen bat sinatuta dutenak hezkuntza arloan eskumena duen departamentuarekin, bat etorriz martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan eta Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan ezarritakoarekin edo, hala badagokio, horiek ordezten dituzten edo aplikatu beharreko xedapenetan ezarritakoarekin.

–Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegiak.

9. artikulua. Banaketa.

Honela banatuko da Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsa:

–% 80, titulartasun publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeengatik.

–% 15, titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxeengatik.

–% 5, Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegiengatik.

10. artikulua. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei lotutako banaketa.

1. Titulartasun publikoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe bakoitzaren gastu-premiaren indizea kalkulatuko da eskola-unitateen kopuruaren, ikastetxe bakoitzean matrikulatuta dauden bertako eta beste toki-entitate batzuetako ikasleen eta zerbitzu osagarriengatiko gastuaren estimazioaren arabera, honako formula honi jarraituz:

IkastetxeI = 0,1824 × EskUnit kop. + 0,0014 × MatIkasle kop. + 0,8162 × ZerbOsag.

2. Foru lege honetan xedatutakoari dagokionez, honako definizioak hartuko dira aintzat:

–IkastetxeI: Ikastetxe bakoitzak banaketan duen indizea. Emaitza udalerrika multzokatuko da.

–EskUnit kop.: udalerri bakoitzeko ikastetxe bakoitzeko eskola-unitateen kopurua. Hezkuntzaren alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

–MatIkasle kop.: ikasturtean udalerri bakoitzeko ikastetxe bakoitzean matrikulatutako ikasleak. Hezkuntzaren alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

–ZerbOsag.: beste zerbitzu osagarri batzuetarako zenbatetsitako gastuak, hala nola ikastetxeen zaintzak eta mantentze-lanak, honako taula honen arabera:

IKASLEAK

UNITATEEN KOP.

ZERBITZU OSAGARRIEN KOP.

1 eta 149 bitarte

<9

0.5

150-299

<16

1.0

300-449

<25

1.5

450-599

<31

2.0

600-749

<38

2.5

750-900

<50

3.0

Ikastetxe bakoitzean, zerbitzu osagarri gehien egozten duen aldagaia aukeratuko da.

3. Udalerri bakoitzak Funtsak banatutako zenbatekoan duen partaidetza kalkulatzeko, bertako ikastetxeen gastu-premiaren indizea zehazten duen portzentajea erabiliko da, Nafarroa osoko indize guztiak kontuan hartuta.

4. Ikastetxearen gastuak kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek ordaintzen baditu, gastu-beharraren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

5. Hezkuntza arloko eskumena duen departamentuak behar bezala justifikatutako eta arrazoitutako kasuetan, udalerri batek funtzionamendu-gastuak ordaindu behar baditu bere ikasleak daudelako mugakide diren beste autonomia erkidego batzuetan dauden titulartasun publikoko ikastetxeetan, konpentsazioa jasoko du gastu horiengatik guztiengatik, Zerbitzuak Finantzatzeko Funtsaren kargura.

11. artikulua. Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeei lotutako banaketa (0-3 urte).

1. Titulartasun publikoko Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxeen gastu-premiaren indizea zenbateko bat izanen da, hain zuzen, udalerriaren ekarpen gisa ezarri dena hezkuntza arloan eskumena duen departamentuarekin sinatutako lankidetza hitzarmenean (Funtsaren banaketa kalkulatzen den urteko ikasturtean indarra daukan horretan), bat etorriz martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan eta Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan ezarritakoarekin, edo, hala badagokio, haiek ordezten dituzten xedapenetan edo aplikatu beharrekoetan ezarritakoarekin.

2. Hitzarmena kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek sinatzen badu, gastu-premiaren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

3. Funtsak banatutako zenbatekoan udalerri bakoitzak daukan partaidetza portzentaje bat izanen da, hain zuzen Haur Hezkuntzako lehen zikloko (0-3 urte) ikastetxe bakoitzaren beharren indizeak zehazten duena Nafarroako ikastetxe guztien indize guztien gainean.

4. Urtero, hezkuntza arloan eskumena duen departamentuak, urtarrilean, datuak emanen ditu toki-erakundeei dagokien ekarpenari buruz, kasuan kasuko ikasturterako sinatutako hitzarmenekin bat.

12. artikulua. Nafarroako Liburutegien Sarean sartuta dauden udal-liburutegiei lotutako banaketa.

1. Nafarroako Liburutegien Sarean dauden udal liburutegien gastu-premiaren indizea kalkulatzeko, kontuan hartuko dira liburutegi bakoitzaren metro karratuak eta zenbatetsitako liburuzainen kopurua, Nafarroako Gobernuak kontratatutako langilerik ez duten liburutegien kasuan.

2. Formula honen arabera kalkulatuko da udalerri bakoitzaren partaidetza:

PBiblioteca = 0,7421 × m² / m² guztiak + 0,2579 × liburuzain kopurua / liburuzain guztiak

Azalpena:

–PBiblioteca: Udalerriak Funtsak banatutako zenbatekoan duen partaidetzaren ehunekoa.

–M2: udal-liburutegi bakoitzaren azalera, metro koadrotan. Kultura alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

–Liburuzain kopurua: Nafarroako Gobernuko langilerik ez duten liburutegietarako zenbatetsitako liburuzainen kopurua. Kultura alorrean eskumena duen departamentuak emandako datua, Funtsaren ordainketari dagokion urteko urtarrilekoa.

3. Liburutegiaren gastuak kontzeju batek edo toki-erakunde tradizional edo elkarte-erakunde batek ordaintzen baditu, gastu-beharraren indizea, lehenengo kasuan, kontzejuaren udalerriari egotziko zaio, eta bigarren kasuan, erakunde tradizionala edo elkarte-erakundea osatzen duten udalerriei, bat etorriz, bi kasuetan, horretarako hartutako erabakiekin, edo, halakorik ezean, biztanleriari erreparatuta.

IV. KAPITULUA

Montepioen defizita Finantzatzeko Funtsa

13. artikulua. Definizioa.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa tresna bat da, Nafarroako toki-erakundeek ordaindu behar dituzten udal-funtzionarioen montepioen klase pasiboen urteko kostu garbi osoa finantzatzeko, aplikatu behar baita Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzko martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarria.

14. artikulua. Banaketa.

Honela finantzatuko da udalerriek beren gain hartu beharreko udal-montepioen defizita:

1. Lehendabizi, montepio orokorraren defizita zehazteko organo eskudunak banaketa eginen du udalerrien artean, gaia erregulatzen duen araudia betez.

Funtsaren kargura finantzatuko da, oso-osorik, jardunean dauden mendeko langile eta administrariengatik udalerri bakoitzari egotzitako defizitetik ordaindu beharreko zenbatekoa, eta erakunde bakoitzari zenbateko bat deskontatuko zaio, jarduneko langile horien soldata-masaren ehuneko hogeita hamabiren baliokidea dena, zeina udalerriaren kargura izanen baita.

2. Ondoren, Funtsaren gainerakoa erabiliko da, proportzionalki, montepio orokorraren defizitetik udalek ordaindu beharreko zenbatekoa finantzatzeko (defizit hori biztanleria kontuan hartuta banatzen da), bai eta Iruñeko, Tuterako eta Tafallako udalek beren montepioetatik ordaindu behar dituzten zenbatekoak ere, bat etorriz martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin (foru lege horrek Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorra du hizpide).

3. Iruñeko, Tuterako eta Tafallako montepioen defiziten ondoriozko zenbatekoari kenduko zaio, udal bakoitzaren kontura izanen baita, jarduneko menpeko langileen eta administrarien soldata-masaren ehuneko hogeita hamabi adinako zenbatekoa.

Zenbateko horiek jaso ahal izateko, Iruñeko, Tafallako eta Tuterako udalek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, non zehaztuko baitituzte beren montepio-araubidean jardunean ari diren mendeko langileen eta administrarien soldata-masak, aurreko ekitaldikoak.

Ziurtagiri hori urte bakoitzeko maiatza baino lehen aurkeztu beharko da toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusian.

Epea betetzen ez bada, kontzeptu horretan inolako finantzaketarik jasotzeko eskubidea galduko da.

4. Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsean soberakinak badaude, Finantzaketa Orokorreko Funtsa handitzeko erabiliko dira.

Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsa nahikoa ez baldin bada, lehendabizi finantzatuko da menpeko langileei eta administrariei dagokien montepio orokor guztiaren defizita, biztanleria kontuan hartuta banatzen ez dena.

Ondoren, toki-erakunde bakoitzaren ekarpenen arabera murriztuko da, Montepioen Defizita Finantzatzeko Funtsaren gainerako zenbatekoa banatzeko.

V. KAPITULUA

Lurralde Kohesiorako Funtsa

15. artikulua. Definizioa eta helburuak.

Lurralde Kohesiorako Funtsa beren lurralde-eremuan trakzio-izaera nabarmena duten Nafarroako udalerriak finantzatzeko tresna bat da, eta aitortzen du udalerri horiek funtsezko zeregina dutela lurraldea egituratzeko orduan eta funtsezko ekarpena egiten dutela lurraldearen garapen jasangarriaren alde, zerbitzuak modu orekatuan eta solidarioan eskuratzeko aukera sustatuz.

Haren helburua da herritar guztien bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, lurraldeen artean dauden desberdintasunak murrizteko, jendea bizi den lekua edozein dela ere.

16. artikulua. Oinarrizko printzipioak.

Honako hauek dira Lurralde Kohesiorako Funtsaren oinarrizko printzipioak:

–Justizia, proportzionaltasuna, gizarte-kohesioa, lurraldeen arteko oreka eta finantza-nahikotasuna, Nafarroako toki ogasunak erregulatzen dituen araudian jasotzen direnak.

–Irisgarritasuna, kontserbazioa, lehiakortasuna, gizarte-kohesioa, polizentrismoa eta natura- eta kultura-ondarearen kudeaketa adimenduna, Nafarroako Lurralde Estrategian jasotzen direnak eta aplikatzen direnak Nafarroako Lurralde Antolamendurako Planetan eta Europako Lurralde Estrategian.

17. artikulua. Toki-erakunde onuradunak.

1. Udalerri onuradunak identifikatzeko, trakzio gaitasunaren indize bat prestatuko da, non faktore hauek aztertuko baitira Nafarroako udalerri bakoitzerako:

a) Zentralitatea: udalaz gaindiko zerbitzuak edo ekipamenduak izateagatik, eta Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuak egoteagatik, erakusten dutenak herritarrek lurraldea erabili dezaketela.

b) Udalerriaren erakargarritasuna eta lehiakortasuna, zerbitzu publiko eta pribatuen mailei dagokienez, eta jarduerak erakartzeko eta enplegua sortzeko gaitasuna, guneko herriak baino proportzio handiagoan.

c) Lurraldea egituratzea eta harremanak izateko gaitasuna: jarduera ekonomiko eta kulturalen aniztasuna ebaluatzen du, espezializazio- eta irisgarritasun-baldintzak kontuan hartuta (ulertzen da irisgarritasuna azpiegituretarako eta ezagutzarako sarbide baliokidea dela), Europako Lurralde Estrategiaren arabera.

Faktore horiek aztertuko dira eta puntuatuko dute foru lege honen II. eta III. eranskinetan zerrendatutako adierazle partzialetan bildutako aldagaien bidez, eta Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea eginen da, IV. eranskinean jasota dagoena.

2. Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea egin ondoren, izaera polizentrikoa dutenak hautatuko dira (V. eranskina), bai eta Nafarroako Lurralde Estrategian definitutako azpieremu bakoitzean trakzio-indizearen handiena dutenak ere (VI. eranskina).

Azpieremu horiek Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuen emaitza espazialak dira, hau da, eremu funtzionalak dira, bizi-arroak edo udalaz gaindiko plangintza bateraturako eremuak, eta Estrategiaren beraren barruan eratzen dituzte toki-erakundeen artean dauden harreman funtzionalek.

3. Ondoren, kategorien arabera taldekatuko dira. Kategoria horiek polizentrismoa izanen dute garapen espazial orekatuaren erreferentziatzat, eta udalerri bakoitzak daukan zentralitatea eta trakzio-izaera islatuko dute (VII. eranskina), irizpide hauen arabera (irizpide horiek elkarren baztertzaileak izanen dira):

a) Erregioz gaindikoa: Iruñeari dagokio, garrantzi instituzional handiagoa duelako eta Nafarroa osorako zerbitzuak ematen dituelako, eta Nafarroako Foru Komunitatea nazioko eta nazioarteko sare ekonomiko nagusietan integratzen duelako, Nafarroako Lurralde Estrategiaren arabera.

b) Erregiokoa: Foru Komunitatearen bigarren mailako zentralitate nagusiak identifikatzen ditu, lurraldearen gobernantzari dagokionez eta lurraldea egituratzen duten azpiegitura, ekipamendu eta zerbitzuen hornidurari dagokionez. Horretarako, %50etik gorako puntuazioa izan beharko dute zentralitate-faktorean, zeina adierazle partziala baita Lurralde Garapeneko Ereduan eta Foru Administrazioan. Gainera, azken hamar urteetan 5.000 biztanle baino gehiago izan beharko dituzte batez beste.

c) Erregio azpikoa: Foru Komunitatean hirugarren zentralitate-maila duten udalerriak, jarduerak edo zerbitzuak biltzen dituztelako eta udalaz gaindiko eremu espazialak antolatzen dituztelako. Puntuazioaren heren bat baino gehiago lortu behar dute Lurralde Garapeneko Ereduaren adierazle partzialean, zentralitate-faktorearen barruan.

d) Eskualdekoa: jarduera jakin batzuetarako erakargarriak diren eta hurbileko udalerrietarako trakzio-izaera duten udalerriak, baina zentralitate geografiko txikiagokoak. Gehieneko puntuazioaren % 25etik gorako puntuazioa lortu beharko dute Lurralde Garapeneko Ereduaren adierazle partzialean, eta lortutako gehieneko balioaren % 50etik beherako puntuazioa lortu Trakzio Gaitasunaren Indizearen (TGI) adierazlean.

e) Tokiz gaindikoak: dimentsio edo baldintza jakin batzuk dituzten udalerriak, beren izaera soziogeografikoa agerian uzten dutenak, baina ondoko udalerrietan zentralitaterik ez dutenak. 1eko balioa izan behar dute, “polizentrismoa” aldagaian.

f) Tokikoa: gainerako udalerriak.

Adierazitako irizpideak aplikatzearen ondorioz erregioaz gaindikoak, erregiokoak, erregio azpikoak eta eskualdekoak izanen dira toki-erakunde onuradunak, foru lege honen VIII. eranskinaren arabera.

18. artikulua. Lurralde Kohesiorako Funtsa banatzeko formula.

1. Lehenbizi, kategoria bakoitzaren tamaina kalkulatzen da gainerakoekin alderatuta, erlazio matematiko bat eginez Trakzio Gaitasunaren Indizean lor daitekeen gehieneko balioaren eta kategoria bakoitzean lortutako gutxieneko balioaren artean.

2. Ondoren, udalerriko Trakzio Gaitasunaren Indizea arestian deskribatutako kasuan kasuko kategoriaren koefizientearekin zatitzen da, eta lortutako zatidura udalerriko biztanleriarekin biderkatzen.

Udalerri bakoitzaren partaidetza izanen da udalerri horrek erakunde onuradun guztien gainean duen pisu erlatiboari dagokiona.

3. Erregio azpiko eta tokiz gaindiko kategorietan dauden udalerrientzat, banaketako gutxieneko zenbateko bat ezartzen da, kategoria horietako udalerrien hasierako kalkuluaren batez bestekoaren baliokidea dena.

Ezarritako gutxienekoa ordaintzeko behar diren zenbatekoak proportzionalki kenduko dira erregioaz gaindiko eta erregioko kategorietako udalerrien esleipenetatik.

VI. KAPITULUA

Transferentzia Arrunten Funtsaren behin betiko esleipena eta ordainketa

19. artikulua. Berme klausularen aplikazioa udal eta kontzejuetarako.

1. Transferentzia Arrunten Funtsaren hasierako esleipena egin ondoren, hura banatzen den funtsen ondoriozko zenbatekoak batuta, berme-klausula aplikatuko da eta erakunde bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoa zehaztuko da.

2. 5.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriek 2022an jaso beharreko zenbatekoa, Transferentzia Arrunten Funtsaren hasierako esleipenari dagokiona, jardunean dauden mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizita finantzatzeko zenbatekoa kenduta, ez da inolaz ere txikiagoa izanen 2021ean transferentzia arrunten funtsagatik, udalbatzako kideen kopuruaren araberako ordainketagatik eta eskola-kontzentrazioen funtzionamendurako transferentziengatik jasotakoa baino.

2022an, 5.000 biztanletik gorako udalerriek bermatuta izanen dute aurreko paragrafoan zehaztutako kontzeptuengatik 2021ean jasotako zenbatekoaren ehuneko 98, gehi, hala badagokio, Hiriburutza Agiriaren kontzeptuan ordaindutakoa.

3. 2022an, kontzejuek bermatuta izanen dute 2021ean Transferentzia Arrunten Funtsaren kontzeptuan jasotako zenbatekoa, hurrengo taulan ageri den gehieneko mugarekin, biztanleria kontuan izanda.

KONTZEJUKO BIZTANLERIA (biztanleak)

GEHIENEKO BERMEA (euroak)

25, gehienez

4.971

26-50 artean

10.007

51-75 artean

11.508

76-100 artean

17.151

101-150 artean

25.313

151-200 artean

29.488

201-500 artean

54.235

501-1.000 artean

98.747

1.001-2.000 artean

101.244

2.001-3.000 artean

311.028

3.000 baino gehiago

431.429

4. Aurreko 2. eta 3. apartatuetan kontuan hartu beharreko biztanleria izanen da 2021ean Funtsa banatzeko kontuan hartu zena.

5. Lehenago aipatutako bermeen arabera, udalerri eta kontzejuek 2022an jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak IX. eranskinean jasotakoak dira.

Gutxieneko zenbateko horiek urtero % 1 handituko dira aurreko ekitaldian jasotakoen gainean, salbu eta negatiboa denean Nafarroako Foru Komunitateak aurreko ekainean daukan urterik urteko Kontsumoko Prezioen Indizea; halakoetan, aurreko ekitaldiko zenbatekoei eutsiko zaie.

6. Baldin eta Funtseko partaidetza, udalerri edo kontzeju bati hasieran esleitu zaiona, ez bada iristen aurreko apartatuetan ezarritako zenbateko bermatura, behar diren kopuruak kenduko zaizkie hasiera batean esleitutako kopurua bermatutakotik gorakoa duten udalerriei eta kontzejuei, ekitaldian bermatutako zenbatekotik gora lortu dutenaren proportzioan.

7. Kontzeju edo udalerriak aldatzeko prozesuek eragina dutenean banaketan kontuan hartu beharreko aldagaien balioetan, berriz kalkulatuko da aldagaien zenbatekoa, banaketa gertatzen den uneko egoera administratiboari egokitzeko, betiere egoera administratibo horri buruzko datu ofizialik ez badago.

20. artikulua. Katastroko balorazio txostenak gaurkotzea.

Udalerri bakoitzari dagokion zenbatekoa banatzean, katastroko balioak gaurkotu gabe dituztenei edo udal-mugartean aplikatu beharreko balorazio txostena berrikusteko prozesua indarreko legeriarekin bat hasi gabe dutenei %10 murriztuko zaie transferentzia arrunten kontzeptuan jaso behar duten guztizko zenbatekoa.

Murrizketa horiek proportzionalki banatuko dira Transferentzia Arrunten Funtseko behin betiko esleipena zera baino handiagoa dutenen toki-entitateen artean: urte bakoitzean bermatua den zenbatekoa, kanpo utzirik jarduneko administrazio-langile eta mendeko langileengatiko Montepio Orokorreko defizitaren finantzaketari dagokion zenbatekoa.

21. artikulua. Kontabilitateko informazioa ez bidaltzearen ondorioak.

Erakunde batek igorri ez badu banaketaren aurreko bigarren urteko kontu orokorra edo aurrekontu-likidazioa, soluzio bakoitzean ordaindu beharreko zenbatekoaren % 10 atxikiko zaie. Atxikipen hori ez-betetzeak irauten duen bitartean luza daiteke. Aipatutako dokumentazioa igorriz betebehar hori bete ondoren, atxikitako zenbatekoak ordainduko dira.

Baldin eta ukitutako toki-erakundeek behar bezala justifikatzen badute aipatutako betebehar hori ezin dutela bete, toki administrazioan eskumena duen zuzendaritza nagusiak funtsen atxikipena eteten ahalko du, egindako alegazioen arabera, osoko bilkurak edo ukitutako erakundeko organo baliokideak eskaera egin ondoren.

22. artikulua. Ordainketa.

1. Transferentzia Arrunten Funtsari dagozkion zenbatekoak, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziorako laguntza barne, ekitaldi bakoitzean ordainduko dira, bi soluziotan: otsaila eta abuztua amaitu baino lehen, salbu eta jardunean dauden mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizitari dagokion zenbatekoa, hura bigarren soluzioan ordainduko baita osorik.

2. Lehen ordainketak aurreko ekitaldian jasotako zenbateko osoaren ehuneko berrogeita hamar izanen dira, kontuan hartu gabe jarduneko mendeko langileen eta administrarien montepio orokorraren defizitari dagokion zenbatekoa.

3. Bigarren ordainketa egin aurretik, urteko behin betiko esleipena kalkulatuko da eta lehen soluzioan ordaindutakoa deskontatu ondoren ateratzen den zenbatekoa ordainduko da.

4. Udalerrien eta haien mugarteko kontzejuen artean sinatutako hitzarmenik badago, eta horrela ezarrita baldin badago hitzarmen horietan, sinaturiko hitzarmenean ezarrita dagoen entitateei ordaindu ahalko zaie, deusetan ukatu gabe toki entitate bakoitzari dagokion ekarpenaren zenbatekoa kalkulatzea.

II. TITULUA

Konpentsazioa ekonomia jardueren gaineko zergaren bidez bildutakoa murrizteagatik

23. artikulua. Konpentsazioa diru-sarrerak galtzeagatik ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren eraginez.

1. Udalerriek urteko ekarpen bat jasoko dute, ekonomia jardueren gaineko zergaren erreformaren ondorioz diru-bilketan izandako galera konpentsatzeko (erreforma abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legearen bidez onetsi zen, zeinak Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatu baitzuen).

2. Ekarpenaren zenbatekoa urtero zehaztuko du ekonomia eta ogasun arloetan eskudun den departamentuak, ekonomia jardueren gaineko zergaren erregistroan aurreko zergaldiari buruz dauden datuetan oinarriturik.

3. Ekarpenaren zenbatekoa, 5.000 biztanleko edo gutxiagoko udalerri bakoitzarentzat, zergaldiko tributu-kuoten ehuneko 100 izanen da, ekonomia jardueren gaineko zergan jaso beharko zituztenak, salbuespenik egon ez balitz, negozio-zifraren zenbateko garbia 1.000.000 euro baino gutxiagokoa duten zergadunengandik. 5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien kasuan, ekarpen hori ehuneko 95ekoa izanen da.

Tributu-kuota horiek zehazteko, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 154. artikuluan aipatzen diren indizeak izanen dira udal bakoitzak 2020ko ekitaldian aplikaturikoak.

24. artikulua. Konpentsazioaren ordainketa.

1. Aurreko artikuluan jasotako konpentsazioa ekitaldi bakoitzean ordainduko da, bi soluziotan, ekaina eta urria amaitu baino lehen.

2. Lehenengo ordainketaren zenbatekoa izanen da aurreko ekitaldian jasotako zenbateko osoaren ehuneko berrogeita hamar, eta bigarren ordainketan ekitaldiko zenbatekoaren likidazioa egindakoan jasoko da.

Xedapen gehigarri bakarra.–Funtsen mugimenduak, toki-erakundeek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren partidetan.

Toki administrazioaren arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiaren titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu toki ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtseko partiden artean, transferentzia arrunten arloan, mugimendu horiek beharrezkotzat jotzen direnean.

Xedapen indargabetzaile bakarra.

Indarrik gabe uzten dira foru lege honi kontra egiten dioten maila bereko nahiz apalagoko xedapen guztiak.

Bereziki, abenduaren 2ko 16/1997 Foru Legea indargabetzen da, Iruñeko Hiriburutza Agiria ezartzen duena, zeinaren bidez osagarri berezi bat ematen baitzaio udal hari bere finantzaketa-araubide arruntean.

Azken xedapenetako lehena.–Arauak emateko gaikuntza.

Toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio foru lege honetan ezarritakoa aplikatzeko behar diren xedapenak emateko.

Zehazki, toki administrazioaren arloko eskumena duen zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio lau urtean behin erabaki dezan eguneratuak izan daitezela Nafarroako udalerrien Trakzio Gaitasunaren Indizea kalkulatzeko aztertzen diren aldagaien datuak eta foru lege honen eranskinak, Nafarroako Lurralde Behatokiak horretarako helarazitako datuen bidez, une bakoitzean indarrean dagoen Lurralde Estrategiari jarraituz.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2022ko martxoaren 22an.–Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakaria, María Chivite Navascués.

I. ERANSKINA

Aldagaiak eta aplikazio-iturriak Finantzaketa Orokorreko Funtsa banatzeko formulan

1. Udalerri bakoitzaren biztanleria. Estatistikako Institutu Nazionalak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat.

2. Kontzeju bakoitzaren biztanleria. Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat.

3. Udalerri bakoitzean 65 urte edo gehiago dituzten biztanleen haztapena. Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen zifra ofiziala hartuko da erreferentziatzat, zahartze mailaren arabera haztatuta.

Zahartze mailan, 65 urte edo gehiago dituzten biztanleak zehazten dira, udalerri bakoitzeko biztanleria osoaren gainean; Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratzen du.

4. Erabilera publikoko hiri-azalera: tokiko erabilera publikoko ondasunak dauden hiri-lurzoruaren azalera da. Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuak ematen du datu hori, eta erreferentzia-urtea izanen da udalerrietako populazioari buruzko datuaren urte bera.

5. Pobrezia arriskuan dagoen biztanleriaren haztapena: Nafarroako Estatistika Institutuak, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ari dagokiola, argitaratzen duen ofiziala, pobrezia arriskuaren tasaren arabera haztatua.

Pobreziaren arriskuaren tasa da udalerri bakoitzeko pobrezia-atalasearen azpitik dauden pertsonen ehunekoa; Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratzen du.

6. Biztanleriaren sakabanaketa-indizea: udalerri bakoitzeko biztanleriaren kontzentrazio-indizearen alderantzizkoa da, urte bakoitzerako honela kalkulatzen dena Nafarroako Estatistika Institutuak emandako datuekin: udalerri bateko biztanlegune bakoitzeko biztanleek biztanleria osoarekiko duten proportzioaren karratuak batuz. Ez zaie esleipenik eginen biztanlegune bakarra duten erakundeei.

7. Lurraren kontribuzioaren likidazio-oinarria: udalerri bakoitzeko landa- eta hiri-ondasunen katastro-balioen batura da, azken horiek merkatu-balioetara doitzeko koefizientearen bidez eguneratuta egonda. Biak Nafarroako Gobernuko Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuak ematen ditu, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistro Fiskaleko datuak harturik, udalerrien biztanleriari dagokion erreferentzia-urte bererako.

8. Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren oinarri kuota: nazio kuoten, lurralde kuoten, lokal finkorik gabekoen udal kuoten eta lokal finkoa dutenen udal kuoten batura da, azken horretan udal errekargua kenduta. Datu horiek ekonomia eta ogasun arloan eskudun den departamentuak emanen ditu, Jarduera Ekonomikoen Erregistroaren bidez.

9. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren eskubide likidatuak: toki-erakundeek toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusiari bidalitako aurrekontu-likidazioetatik lortutako datuak. Hutsik eginez gero informazioa bidaltzean, eskura dagoen azken daturik berriena eguneratuko da, urteko 100eko 10eko igoera aplikatuz. Aurreko hiru ekitaldietako daturik ez bada, Nafarroako “per capita” daturik handienaren arabera kalkulatuko da, biztanleriaren aldagaia oinarritzat hartuz.

10. Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak: toki administrazioaren eskumena duen zuzendaritza nagusiari bidalitako aurrekontu-likidazioetatik lortutako datuak. Batez besteko mugikor gisa kalkulatuko da, ondasun higiezinen errentengatik eta kontzesio eta aprobetxamendu bereziengatik aitortutako eskubideei buruzko informazioa duten azken 8 urteetarako (errenta eta kontzesio eta aprobetxamendu berezi horiek jasota daude irailaren 23ko 234/2015 Foru Dekretuan araututako Nafarroako toki-erakundeen aurrekontu-egituraren 54. eta 55. artikuluetan).

II. ERANSKINA

Trakzio Gaitasunaren Indizea eratzen duten aldagaiak

A.–Zentralitatearen faktorea.

Nafarroako Lurralde Estrategiaren Lurralde Garapeneko Eredua (LED) aplikatuz, honako aldagai hauek hartzen dira kontuan:

Atea elementua: Nafarroara fisikoki edo kulturalki iristeko aukera ematen duten eremuak edo guneak dira, edo berezko nortasuna izateagatik kanpoaldearekin harreman zuzena dutenak.

Errotula edo/eta trantsizio elementua: Harreman-eremuak partekatzeko gaitasunagatik nabarmentzen diren espazioak edo guneak dira, kokapen geografikoagatik edo arlo batean espazio lehiakor gisa eratuta egoteagatik.

Natura- eta landa-ingurunearen izaera egituratzailea: Lurraldearen antolamendurako tresnek deskribatutako eremuak dira, non Nafarroako Lurralde Ereduaren kulturaren eta ondarearen elementuak biltzen baitira.

Lurralde-bokazioak: Nafarroa osoa eta, bereziki, haren zati bat ezaugarritzen duten erregioz gaindiko eremuak dira. Eremu horiek etorkizuneko Lurralde Garapeneko Ereduaren elementuak dira: Nafarroa Atlantikoa, Ebroko Nafarroa eta Pirinioetako Nafarroa. Horiek guztiak erdialdean elkartzen dira, gune artikulatzailea baita.

Polizentrismorako ekarpena: Biztanleriaren, jarduera ekonomikoen eta lurralde-funtzioen espazio-konfigurazio orekatua, eskala-ekonomiak aprobetxatzeko bide ematen dutenak eta kontzentrazio-kostuak saihesten dituztenak.

Hiri-azpisistema: Lurralde Garapeneko Ereduaren elementua, elkarrekin jarduten duten biztanleguneei dagokiena. Biztanleguneen inguruko lurraldeei gaitasuna ematen die besteen gaineko eskumena izateko herritarren jardueraren batean edo guztietan, bai eta beren lurraldea kudeatzeko ere, zalantzarik gabe.

Udalerriaz gaindiko ekipamenduak, beste toki-erakunde batzuei zerbitzua ematen dien gune batean kokatuak:

Udalerriak espezialitateen osasun-zentroa izatea. Iturria: Nafarroako Datu Espazialei buruzko Azpiegitura (NDEA).

Udalerriak institutu bat izatea, Batxilergokoa, Bigarren Hezkuntzakoa edo Lanbide Heziketakoa. Iturria: Nafarroako Gobernua. Hezkuntza.

Udalerriak Foruzaingoaren polizia-etxe bat izatea. Iturria: IDENA.

Udalerriak suhiltzaile-etxe bat izatea. Iturria: IDENA.

Udalerrian Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoa izatea. Iturria: Navarra de Suelo y Vivienda SA (NASUVINSA).

Udalerriak oinarrizko gizarte-zerbitzuaren egoitza izatea. Iturria: Nafarroako Gobernua.

B.–Erakargarritasuna eta lehiakortasuna.

Zein den toki-erakundeen kudeaketa ahalmena eta zenbateko gaitasuna duten lurraldeaz eta herritartasunaz harago eragiteko, honako aldagai hauek hartuko dira kontuan:

Turismoko ostatuak. Udalerriak dituen turismo-ostatuen kopuru absolutua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Garapen Ekonomikoa.

Monumentuak. Udalerriak duen monumentu kopuru absolutua adierazten du. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

Enplegatuak. Udalerri bakoitzak zenbat enplegatu dituen adierazten duen aldagai erlatiboa, gurutzatzen dena Nafarroako jarduera-tasarekin eta udalerri bakoitzak potentzialki duen biztanleria aktiboarekin. Enplegu sorrera eta jarduera ekonomiko eta sozialetako inbertsioa sustatzen diren tokian enplegua biztanleria aktiboa baino handiagoa da. Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua (NASTAT).

C.–Egituratzea eta harremanetarako gaitasuna.

Honako aldagai hauek hartzen dira kontuan:

EJSNak. Udalerriak Ekonomia Jardueraren Sailkapen Nazionalean duen zenbakia adierazten du. Iturria: NASTAT.

Merkataritzako enplegua. EJSN duten enplegatuen ehunekoa adierazten du, udalerrian dauden langile guztien gainean. Iturria: NASTAT.

MECNA mezenasgo-proiektuak. Aldagai erlatiboa, adierazten duena zenbat MECNA proiektu dauden udalerrian hamar mila biztanleko. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

III. ERANSKINA

Trakzio Gaitasunaren Indizea kodetzea

KODEA

DESKRIBAPENA

PUER

Atearen MDT elementuaren aldagaia. 0 elementu dituzten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. 1eko balioa hartzen du, ate elementu 1etik 3ra bitarte. 2ko balioa hartzen du, 3 elementu baino gehiago dituzten udalerrietan. 3ko balioa hartzen du, ate elementuen aniztasuna dela eta. Iruñea “Nafarroako atea” da, ETNren arabera, eta 4ko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

ROTU

Errotula MDT elementuaren aldagaia. Errotula-eginkizuna ez duten udalerrietan, 0ko balioa. 1eko balioarekin, gutxienez bi hiri-azpisistema koordinatzen dira. 2ko balioa 3 azpisistema dituzten udalerrietarako da. 3ko balioa Lizarrari eta Tuterari aplikatzen zaie, 4 hiri-azpisistema baino gehiago koordinatzen baitituzte. Iruñea azpisistema askotarako errotula da, eta 4ko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

ESTR

Natura- eta landa-ingurunearen izaera egituratzailearen aldagaia. 0ko balioa, ez badu. Egituratzailea bada, 1eko balioa hartzen du. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

VOCA

Lurralde-bokazioen MDT elementuaren gaineko aldagaia: Pirinioetako Nafarroa, Nafarroa Atlantikoa, Ebroko Ardatza, Erdialdeko Arroak eta Erdialdeko Eremua. Horietako lauretan izateagatik, 4ko balioa hartzen du. Horietako hiruretan izateagatik, 3ko balioa hartzen du. Bitan izateagatik, 2ko balioa hartzen du, eta batean egoteagatik, 1eko balioa. Ez dago zero baliorik. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

POLI

Polizentrismoari egindako ekarpenari buruzko aldagaia. Erregioz gaindiko poloa: 4. Erregioko poloa: 3. Erregio azpiko poloa: 2. Eskualdeko poloa: 1. Azpisistema baten barruan, zentroak tarterik handiena hartzen du beheragoko maila batekiko. Zentralitate handiagoa egozten zaio zentralitate-maila bakoitzeko erdiguneari: erregioz gaindikoa, erregiokoa, eskualdekoa, etab. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

SUBS

Hiri-azpisistemaren MDT elementua. Gunekoa izatea eta haren trakzio-gaitasuna, bere azpisistemei eta elementuei dagokienez. 0ko balioa bere udal-mugarteaz harago trakzio-izaera ez duten udalerriei aplikatzen zaie. 1eko balioa, ondoko gune eta udalerrien gaineko trakzioa beren gain hartzen duten udalerrientzat. 2ko balioa, zentralitatea daukanean lurralde-eremu jakin batean finkatutako azpisistemen gainean. 3ko balioa, bere azpisistemei dagokiena baino zentralitate handiagoa duenean. 4ko balioa erregioko zentralitaterako, non trakzio-izaerak bere azpisistemak eta elementuak gainditzen baititu, eskualdeko lurralde-gobernantza antolatuz. Iturria: Nafarroako lurralde estrategia.

I–MDT-ETN

Lurralde Garapeneko Ereduaren Adierazle Partziala (I–MDT-ETN). Aurreko sei aldagaien batura. 0 eta 21 arteko balioa da.

SALUDESP

Adierazten du espezialitateko osasun-zentrorik duen ala ez. Iruñea barnean dago zerbitzu hori Nafarroako Unibersitate Ospitalearen bidez ematen baitu (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

EDUC

Adierazten du Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikastetxerik duen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Gobernua. Hezkuntza 2020.

FORAL

Foruzaingoa duen ala ez adierazten du (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

BOM

Adierazten du suhiltzaile-etxerik duen ala ez (0, 1). Iturria: NDEA 2014.

ORVE

Adierazten du Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegorik (EEBB) duen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA (NASUVINSA)

SSBB

Adierazten du oinarrizko gizarte-zerbitzuak dituen ala ez (0, 1). Iturria: Nafarroako Gobernua 2020.

I–ADMINFORAL

Udalaz gaindiko ekipamenduei buruzko adierazle partziala (I–ADMINFORAL). Aurreko sei aldagai bitarren batura da. 0 eta 6 arteko balioa du.

ZENTRALTASUNA

Zentralitatean oinarritutako trakzio-adierazlea: aurreko bi adierazle partzialen (I–MDT-ETN eta I–ADMINFORAL) baturaren emaitza da. 0 eta 27 arteko balioa du.

Jarduera

Guneko biztanleria aktiboaren goi mailako enplegua neurtzen du. Udalerri bakoitzeko enplegatuen kopurutik udalerri bakoitzeko biztanleria potentzialki aktibora arteko aldea, Nafarroako jarduera-tasaren arabera. Iturria: NASTAT 2020.

I–EMPLEO

Udalerriko enpleguaren adierazle partziala (I–ENPLEO), lehiakortasunerako ekarpen gisa. 0 eta 4 arteko balioa du. 0ko balioa edo balio negatiboak dituzten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. Udalerriko biztanleria potentzialki aktiboa % 0tik % 25 artekoa bada, jarduera-tasaren arabera, 1eko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 25etik % 50era bitartean, 2ko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 50etik % 75era bitartean, 3ko balioa hartzen du. Biztanleriaren % 75etik gora, 4ko balioa hartzen du.

Turismoa

Ahalmen turistikoa neurtzen du. Udalerri bakoitzak dituen ostatuen kopurua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Garapen ekonomikoa 2020.

I–TUR

Turismoko plazei buruzko adierazle partziala (I–TUR). Turismo-plazarik ez duten udalerrietan 0ko balioa hartzen du. 0 eta 25 artean, 1eko balioa hartzen du. 25 eta 85 artean, 2ko balioa. 85 eta 150 artean, 3ko balioa. 150 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

Monumentuak

Udalerri bakoitzak dituen monumentuen kopurua. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia.

I–MON

Monumentuetan oinarritutako adierazlea (I–MON). Monumenturik ez duten udalerrien kasuan, 0ko balioa hartzen du. 0 eta 5 monumentu bitarte, 1eko balioa. 5 eta 10 monumentu bitarte, 2ko balioa. 10 eta 15 monumentu bitarte, 3ko balioa. 15 monumentu baino gehiago, 4ko balioa.

ERAKARGARRITASUNA, LEHIAKORTASUNA

Trakzio-izaeraren adierazlea, lehiakortasunean eta erakargarritasunean oinarritua: aurreko hiru adierazle partzialen batura da (I–TUR, I–MON eta I–EMPLEO).. 0 eta 12 arteko balioa du.

CNAE–Distinto

Adierazten du zenbat EJSN dituen udalerriak. Iturria: NASTAT 2020.

I–CNAE

EJSNari buruzko adierazle partziala (I–CNAE). 5 EJSN baino gutxiagoko udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 5 eta 30 EJSN bitarte, 1eko balioa. 30 eta 55 EJSN bitarte, 2ko balioa. 55 eta 70 EJSN bitarte, 3ko balioa. 70 EJSN baino gehiago, 4ko balioa.

Merkataritzako enpleguaren %

Adierazten du langileen zer ehunekok diharduen merkataritzan EJSN izanik, udalerrian dauden langile guztien gainean. Iturria: NASTAT 2020.

I–EMPCOM

Merkataritzarekin lotutako enpleguari buruzko adierazle partziala (I–EMPCOM). 10 baino ehuneko txikiagoa duten udalerrien kasuan, 0ko balioa hartzen du. 10 eta 30 artean, 1eko balioa hartzen du. 30 eta 45 artean, 2ko balioa hartzen du. 45 eta 50 artean, 3ko balioa hartzen du. 50 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

MECNA proiektuen kopurua/10.000 bizt.

Adierazten du zenbat MECNA proiektu dituen udalerriak 10.000 biztanleko. Iturria: Nafarroako Gobernua. Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia. 2019.

I–MECNA

MECNA proiektuei buruzko adierazle partziala (I–MECNA). 0 proiektu duten udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 0 eta 25 artean, 1eko balioa hartzen du. 25 eta 100 artean, 2ko balioa hartzen du. 100 eta 300 artean, 3ko balioa hartzen du. 300 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

Kulturako gastua biztanleko

Adierazten du udalerrian biztanle bakoitzeko zenbat euroko gastu publikoa egiten den kulturan (musika eskolak, kulturako admin. orokorra, liburutegiak, museoak, euskara, aisiako instalazioak). Iturria: Nafarroako Gobernua. Toki Administrazioa 2019.

I–GASTCUL

Kultura-gastuari buruzko adierazle partziala (I–GASTCUL). 10 baino gutxiagoko udalerrietan, 0ko balioa hartzen du. 10 eta 50 artean, 1eko balioa hartzen du. 50 eta 80 artean, 2ko balioa hartzen du. 80 eta 200 artean, 3ko balioa hartzen du. 200 baino gehiago, 4ko balioa hartzen du.

HARREMANETARAKO GAITASUNA EGITURATZEA

Trakzio-izaeraren adierazlea, harremanetan oinarritua: aurreko lau adierazle partzialen batura da (I–CNAE, I–EMPCOM, I–MECNA, I–GASTCUL). 0 eta 16 arteko balioa du.

TGI. Trakzio-izaeraren adierazlea

Aztertutako hiru dimentsioen batura: zentralitatea, lehiakortasuna eta erakargarritasuna, eta egituratzea eta harremanetarako gaitasuna. 0 eta 55 arteko balioa du.

IV. ERANSKINA

Trakzio Gaitasunaren Indizea udalerriaren arabera

UDALERRIA

UDALEKO BIZTANLERIA 2020

TRAKZIO-IZAERA

TALDEAK

ZENTRALITATEA

ERAKARGARRITASUNA ETA LEHIAKORTASUNA

EGITURATZEA/HARREMANAK

Abaigar

82

2

Tokikoa

1

1

0

Abartzuza

544

5

Tokikoa

2

2

1

Abaurregaina

127

4

Tokikoa

2

1

1

Abaurrepea

31

4

Tokikoa

2

2

0

Aberin

340

3

Tokikoa

1

1

1

Ablitas

2.484

8

Tokikoa

1

2

5

Adiós

152

4

Tokikoa

2

1

1

Aguilar Kodes

66

4

Tokikoa

2

1

1

Oibar

794

8

Tokikoa

2

1

5

Altsasu

7.465

28

Erregiokoa

18

2

8

Allin

874

5

Tokikoa

1

2

2

Allo

960

9

Tokiz gaindikoa

3

4

2

Ameskoabarren

711

7

Tokiz gaindikoa

3

1

3

Antzin

338

5

Tokiz gaindikoa

3

1

1

Andosilla

2.784

7

Tokiz gaindikoa

3

1

3

Antsoain

10.836

11

Tokiz gaindikoa

3

1

7

Anue

481

6

Tokikoa

3

1

2

Añorbe

595

7

Tokikoa

2

2

3

Agoitz

2.777

23

Erregio azpikoa

15

1

7

Araitz

523

9

Tokikoa

1

1

7

Aranaratxe

70

4

Tokikoa

1

1

2

Arantza

608

7

Tokikoa

1

1

5

Aranguren

11.306

19

Tokiz gaindikoa

6

5

8

Arano

116

4

Tokikoa

1

1

2

Arakil

962

8

Tokikoa

2

2

4

Aras

147

4

Tokikoa

1

1

2

Arbizu

1.109

8

Tokikoa

2

2

4

Artzibar

262

6

Tokikoa

1

2

3

Los Arcos

1.127

14

Eskualdekoa

7

2

5

Arellano

148

4

Tokikoa

1

2

1

Areso

283

5

Tokikoa

1

2

2

Arguedas

2.287

14

Tokiz gaindikoa

3

7

4

Aria

51

4

Tokikoa

2

2

0

Aribe

32

16

Tokikoa

4

5

7

Armañantzas

52

3

Tokikoa

1

1

1

Arróniz

1.038

7

Tokikoa

1

1

5

Arruazu

106

5

Tokikoa

2

1

2

Artaxoa

1.691

10

Tokiz gaindikoa

3

2

5

Artazu

111

4

Tokikoa

1

1

2

Atetz

225

5

Tokikoa

2

1

2

Aiegi

2.395

8

Tokiz gaindikoa

2

2

4

Azagra

3.840

11

Tokiz gaindikoa

3

4

4

Azuelo

26

4

Tokikoa

2

1

1

Bakaiku

360

6

Tokiz gaindikoa

3

1

2

Barasoain

613

10

Tokikoa

2

5

3

Barbarin

49

3

Tokikoa

1

0

2

Bargota

255

5

Tokikoa

1

1

3

Barillas

221

3

Tokikoa

1

0

2

Basaburua

828

7

Tokikoa

2

1

4

Baztan

7.850

28

Erregiokoa

15

6

7

Beire

287

4

Tokikoa

1

1

2

Belaskoain

119

4

Tokikoa

1

1

2

Berbintzana

666

4

Tokikoa

1

0

3

Bertizarana

603

9

Tokiz gaindikoa

5

2

2

Betelu

374

11

Tokikoa

1

4

6

Biurrun-Olkotz

223

6

Tokikoa

2

3

1

Buñuel

2.195

10

Tokikoa

2

3

5

Auritz

227

17

Eskualdekoa

7

3

7

Burgi

203

8

Tokikoa

2

1

5

Burlata

19.541

16

Tokiz gaindikoa

7

1

8

El Busto

54

1

Tokikoa

1

0

0

Cabanillas

1.351

7

Tokikoa

1

2

4

Cabredo

87

3

Tokikoa

2

0

1

Cadreita

2.045

7

Tokikoa

2

1

4

Caparroso

2.801

12

Eskualdekoa

5

2

5

Cárcar

1.104

7

Tokikoa

1

1

5

Zarrakaztelu

2.502

11

Eskualdekoa

6

2

3

Cascante

3.952

14

Eskualdekoa

6

2

6

Cáseda

951

7

Tokikoa

2

2

3

Castejón

4.251

14

Eskualdekoa

6

1

7

Gazteluberri

13

1

Tokikoa

1

0

0

Cintruénigo

8.026

15

Eskualdekoa

8

2

5

Ziordia

350

8

Tokikoa

3

0

5

Zirauki

480

7

Tokikoa

2

2

3

Ziritza

153

3

Tokikoa

2

0

1

Zizur

3.924

12

Tokiz gaindikoa

5

3

4

Corella

8.100

16

Eskualdekoa

8

3

5

Cortes

3.178

12

Eskualdekoa

6

2

4

Desoio

76

2

Tokikoa

1

0

1

Dicastillo

591

5

Tokikoa

1

2

2

Donamaria

442

6

Tokikoa

1

2

3

Etxalar

827

6

Tokikoa

1

2

3

Etxarri

75

4

Tokikoa

2

1

1

Etxarri Aranatz

2.497

13

Eskualdekoa

6

1

6

Etxauri

649

7

Tokikoa

1

1

5

Eguesibar

21.418

16

Tokiz gaindikoa

8

2

6

Elgorriaga

220

4

Tokikoa

1

1

2

Noain (Elortzibar)

8.354

23

Tokiz gaindikoa

9

6

8

Eneritz

292

5

Tokikoa

2

1

2

Eratsun

150

7

Tokikoa

1

1

5

Ergoiena

370

3

Tokikoa

1

1

1

Erro

793

9

Tokikoa

3

2

4

Ezkaroze

314

5

Tokikoa

2

1

2

Eslaba

105

7

Tokikoa

2

0

5

Espartza Zaraitzu

72

3

Tokikoa

2

0

1

Esprontzeda

101

4

Tokikoa

2

1

1

Lizarra

13.991

31

Erregiokoa

19

4

8

Esteribar

2.726

15

Eskualdekoa

6

3

6

Etaio

61

3

Tokikoa

1

2

0

Eulate

282

4

Tokikoa

1

1

2

Ezkabarte

1.811

10

Tokikoa

2

4

4

Ezkurra

138

3

Tokikoa

1

1

1

Ezporogi

44

6

Tokikoa

1

2

3

Faltzes

2.336

9

Tokiz gaindikoa

3

1

5

Fitero

2.080

9

Tokikoa

2

2

5

Fontellas

993

13

Tokikoa

3

4

6

Funes

2.444

6

Tokikoa

1

1

4

Fustiñana

2.483

6

Tokikoa

1

1

4

Galar

2.290

15

Tokiz gaindikoa

5

5

5

Galipentzu

94

8

Tokikoa

2

2

4

Galoze

94

7

Tokikoa

2

2

3

Garaioa

94

6

Tokikoa

2

2

2

Garde

142

4

Tokikoa

2

1

1

Garinoain

498

9

Tokikoa

2

2

5

Garralda

191

6

Tokikoa

2

3

1

Genevilla

66

4

Tokikoa

2

1

1

Goizueta

689

9

Tokikoa

2

2

5

Goñi

157

4

Tokikoa

2

1

1

Gorza

36

2

Tokikoa

2

0

0

Gesalatz

421

10

Tokiz gaindikoa

4

2

4

Girgillao

83

3

Tokikoa

1

1

1

Uharte

7.278

19

Tokiz gaindikoa

6

5

8

Uharte Arakil

789

9

Tokikoa

3

3

3

Ibargoiti

248

11

Tokikoa

1

2

8

Igúzquiza

318

4

Tokikoa

1

1

2

Imotz

430

4

Tokikoa

2

1

1

Irañeta

169

5

Tokikoa

2

1

2

Izaba

403

12

Eskualdekoa

8

2

2

Ituren

507

4

Tokikoa

1

2

1

Iturmendi

411

7

Tokikoa

2

1

4

Itza

1.262

9

Tokikoa

1

4

4

Itzagaondoa

172

5

Tokikoa

1

2

2

Itzaltzu

37

4

Tokikoa

1

2

1

Jaurrieta

186

5

Tokikoa

2

1

2

Xabier

128

6

Tokikoa

1

2

3

Txulapain

568

4

Tokikoa

2

1

1

Beintza-Labaien

217

5

Tokikoa

1

1

3

Lakuntza

1.275

13

Tokikoa

3

5

5

Lana

163

5

Tokikoa

2

1

2

Lantz

152

9

Tokikoa

2

3

4

Lapoblación

122

9

Tokikoa

1

4

4

Larraga

2.123

4

Tokikoa

1

1

2

Larraona

96

5

Tokikoa

1

1

3

Larraun

928

11

Tokikoa

2

2

7

Elizagorria

185

6

Tokikoa

2

1

3

Leatxe

33

2

Tokikoa

1

1

0

Legarda

125

8

Tokikoa

2

0

6

Legaria

115

4

Tokikoa

1

2

1

Leitza

2.965

16

Eskualdekoa

8

2

6

Leotz

224

7

Tokikoa

3

2

2

Lerga

46

4

Tokikoa

1

0

3

Lerin

1.746

6

Tokikoa

1

1

4

Lesaka

2.744

15

Tokikoa

4

4

7

Lezaun

238

4

Tokikoa

1

2

1

Ledea

295

10

Tokikoa

3

3

4

Lizoainibar-Arriasgoiti

294

7

Tokikoa

2

1

4

Lodosa

4.837

16

Eskualdekoa

8

2

6

Longida

297

7

Tokikoa

3

2

2

Irunberri

1.299

16

Eskualdekoa

6

6

4

Lukin

131

3

Tokikoa

1

1

1

Mañeru

426

5

Tokikoa

2

1

2

Marañón

51

3

Tokikoa

1

1

1

Martzilla

2.864

15

Eskualdekoa

7

4

4

Mélida

731

10

Tokikoa

2

5

3

Mendabia

3.526

11

Eskualdekoa

6

1

4

Mendaza

291

4

Tokikoa

1

1

2

Mendigorria

1.094

6

Tokikoa

1

1

4

Metauten

283

4

Tokikoa

1

1

2

Milagro

3.450

15

Eskualdekoa

6

3

6

Mirafuentes

55

1

Tokikoa

1

0

0

Miranda Arga

863

5

Tokikoa

1

2

2

Elo

472

4

Tokikoa

1

1

2

Monteagudo

1.093

5

Tokikoa

1

1

3

Morentin

115

4

Tokikoa

1

0

3

Mues

73

3

Tokikoa

1

1

1

Murchante

4.131

7

Tokikoa

1

1

5

Murieta

338

7

Tokikoa

1

5

1

Murillo el Cuende

673

5

Tokikoa

2

1

2

Murillo el Fruto

662

4

Tokikoa

1

1

2

Muruzabal

235

7

Tokikoa

2

2

3

Nabaskoze

126

5

Tokikoa

3

2

0

Nazar

30

2

Tokikoa

1

1

0

Obanos

940

8

Tokikoa

2

1

5

Oko

75

3

Tokikoa

1

2

0

Otsagabia

501

10

Eskualdekoa

5

3

2

Odieta

355

6

Tokikoa

2

1

3

Oitz

128

4

Tokikoa

1

1

2

Olaibar

392

6

Tokikoa

2

3

1

Olazti

1.490

11

Tokiz gaindikoa

4

1

6

Olexua

49

1

Tokikoa

1

0

0

Erriberri

3.981

16

Tokiz gaindikoa

5

4

7

Oloritz

204

6

Tokikoa

1

4

1

Oltza Zendea

1.860

12

Tokikoa

2

6

4

Ollaran

422

6

Tokikoa

1

1

4

Orbaitzeta

192

5

Tokikoa

2

2

1

Orbara

32

4

Tokikoa

2

2

0

Orisoain

79

8

Tokikoa

1

2

5

Orontze

48

4

Tokikoa

2

1

1

Orotz-Betelu

147

4

Tokikoa

2

1

1

Oteitza

930

4

Tokikoa

1

0

3

Iruña

203.944

44

Erregioz gaindikoa

26

10

8

Azkoien

5.951

21

Erregio azpikoa

10

3

8

Petilla de Aragón

31

14

Tokiz gaindikoa

4

1

9

Piedramillera

37

5

Tokikoa

1

0

4

Pitillas

502

7

Tokikoa

2

1

4

Gares

2.889

17

Erregio azpikoa

9

3

5

Puiu

361

6

Tokikoa

2

1

3

Ribaforada

3.738

6

Tokikoa

1

0

5

Erromantzatua

171

5

Tokikoa

2

1

2

Erronkari

211

9

Tokiz gaindikoa

3

3

3

Orreaga

18

15

Tokiz gaindikoa

3

6

6

Zare

135

5

Tokikoa

1

2

2

Saldias

116

3

Tokikoa

2

0

1

Jaitz

109

3

Tokikoa

1

1

1

San Adrián

6.344

17

Erregio azpikoa

9

3

5

Zangoza

4.933

29

Erregiokoa

19

3

7

San Martín de Unx

389

6

Tokikoa

2

2

2

Santsol

97

4

Tokikoa

1

1

2

Santakara

870

5

Tokikoa

1

1

3

Doneztebe

1.763

16

Erregio azpikoa

9

3

4

Sartze

60

4

Tokikoa

1

1

2

Sartaguda

1.281

5

Tokikoa

2

0

3

Sesma

1.161

6

Tokikoa

1

2

3

Sorlada

57

5

Tokikoa

1

4

0

Sunbilla

665

4

Tokikoa

1

1

2

Tafalla

10.621

29

Erregiokoa

18

3

8

Tebas-Muru Artederreta

636

10

Tokikoa

2

3

5

Tirapu

42

5

Tokikoa

2

1

2

Torralba del Rio

96

4

Tokikoa

2

2

0

Torres del Rio

124

4

Tokikoa

1

2

1

Tutera

37.042

34

Erregiokoa

22

5

7

Tulebras

132

5

Tokikoa

1

1

3

Ukar

176

5

Tokikoa

2

0

3

Uxue

175

9

Tokikoa

2

3

4

Ultzama

1.674

10

Tokikoa

3

3

4

Untziti

209

7

Tokikoa

2

2

3

Untzue

154

11

Tokikoa

3

1

7

Urdazubi

356

16

Tokikoa

1

6

9

Urdiain

661

7

Tokikoa

2

2

3

Urraulgoiti

137

5

Tokikoa

2

2

1

Urraulbeiti

317

8

Tokikoa

3

3

2

Urrotz-Hiria

386

6

Tokikoa

1

1

4

Urrotz

184

5

Tokikoa

2

1

2

Urzainki

87

8

Tokikoa

1

1

6

Uterga

163

4

Tokikoa

2

1

1

Uztarroze

144

4

Tokikoa

2

1

1

Luzaide

323

12

Tokikoa

5

1

6

Valtierra

2.430

9

Tokikoa

2

2

5

Bera

3.753

21

Eskualdekoa

7

6

8

Viana

4.260

21

Erregio azpikoa

8

5

8

Bidankoze

85

4

Tokikoa

1

1

2

Bidaurreta

164

4

Tokikoa

2

0

2

Alesbes

2.883

9

Tokikoa

2

2

5

Villamayor de Monjardin

120

4

Tokikoa

1

2

1

Hiriberri Aezkoa

100

5

Tokikoa

2

2

1

Villatuerta

1.220

9

Tokikoa

1

5

3

Atarrabia

10.245

15

Tokiz gaindikoa

6

1

8

Igantzi

631

5

Tokikoa

1

1

3

Deierri

1.543

8

Tokikoa

1

3

4

Yesa

285

6

Tokikoa

2

2

2

Zabaltza

301

4

Tokikoa

2

0

2

Zubieta

302

4

Tokikoa

1

1

2

Zugarramurdi

217

8

Tokikoa

1

3

4

Zuñiga

99

4

Tokikoa

2

1

1

Barañain

20.167

14

Tokiz gaindikoa

6

1

7

Berriobeiti

7.457

16

Tokiz gaindikoa

5

4

7

Berriozar

10.651

16

Tokiz gaindikoa

6

1

9

Irurtzun

2.247

18

Erregio azpikoa

10

1

7

Beriain

4.113

14

Tokiz gaindikoa

4

4

6

Orkoien

4.145

14

Tokiz gaindikoa

5

5

4

Zizur Nagusia.

15.088

15

Tokiz gaindikoa

6

2

7

Lekunberri

1.574

14

Eskualdekoa

6

3

5

V. ERANSKINA

Izaera polizentrikoa duten udalerriak (POLI balio aldakorra, 0 ez dena)

UDALERRIA

POLI

TGI

Altsasu

3

28

Allo

1

9

Ameskoabarren

1

7

Antzin

1

5

Andosilla

1

7

Antsoain

1

11

Agoitz

3

23

Aranguren

1

19

Los Arcos

2

14

Arguedas

1

14

Aribe

1

16

Artaxoa

1

10

Aiegi

1

8

Azagra

1

11

Bakaiku

1

6

Baztan

2

28

Bertizarana

1

9

Auritz

3

17

Burlata

1

16

Caparroso

1

12

Zarrakaztelu

1

11

Cascante

1

14

Castejón

1

14

Cintruénigo

1

15

Zizur

1

12

Corella

1

16

Cortes

1

12

Etxarri Aranatz

1

13

Eguesibar

1

16

Noain (Elortzibar)

1

23

Lizarra

3

31

Esteribar

1

15

Faltzes

1

9

Galar

1

15

Gesalatz

1

10

Uharte

1

19

Izaba

1

12

Leitza

1

16

Lodosa

1

16

Irunberri

1

16

Martzilla

1

15

Mendabia

1

11

Milagro

1

15

Otsagabia

2

10

Olazti

1

11

Erriberri

1

16

Iruña

4

44

Azkoien

2

21

Petilla de Aragón

1

14

Gares

2

17

Erronkari

1

9

Orreaga

1

15

San Adrián

3

17

Zangoza

3

29

Doneztebe

3

16

Tafalla

3

29

Tutera

4

34

Bera

2

21

Viana

2

21

Atarrabia

1

15

Barañain

1

14

Berriobeiti

1

16

Berriozar

1

16

Irurtzun

2

18

Beriain

1

14

Orkoien

1

14

Zizur Nagusia.

1

15

Lekunberri

1

14

VI. ERANSKINA

Trakzio Gaitasunaren Indizearen balio handiena duten udalerriak, Nafarroako Lurralde Estrategiaren azpieremu bakoitzeko

COD–MUN

UDALERRIA

ETN AZPIEREMUA

ETN EREMUA

TRAKZIO-IZAERA

10

Altsasu

93

9

28

12

Allo

43

4

9

13

Ameskoabarren

42

4

7

19

Agoitz

75

7

23

29

Los Arcos

45

4

14

34

Aribe

72

7

16

38

Artaxoa

51

5

10

50

Baztan

81

8

28

58

Auritz

71

7

17

65

Caparroso

22

2

12

68

Cascante

13

1

14

77

Corella

12

1

16

78

Cortes

14

1

12

97

Lizarra

44

4

31

98

Esteribar

102

10

15

120

Gesalatz

41

4

10

128

Izaba

74

7

12

149

Leitza

91

9

16

157

Lodosa

32

3

16

159

Irunberri

76

7

16

169

Milagro

11

1

15

185

Otsagabia

73

7

10

201

Iruña

104

10

44

202

Azkoien

21

2

21

206

Gares

106

10

17

215

San Adrián

33

3

17

216

Zangoza

62

6

29

221

Doneztebe

83

8

16

227

Tafalla

53

5

29

232

Tutera

15

1

34

250

Bera

82

8

21

251

Viana

31

3

21

904

Irurtzun

94

9

18

908

Lekunberri

92

9

14

VII. ERANSKINA

Udalerriak zentralitatearen araberako kategoriatan taldekatuta

COD–MUN

UDALERRIA

ZENTRALTASUNA

I–MDT

POB. BATEZ BESTEKOA (10 URTE)

TRAKZIO-IZAERA

10

Altsasu

18

14

7.536

28

19

Agoitz

15

12

2.635

23

29

Los Arcos

7

6

1.154

14

50

Baztan

15

11

7.856

28

58

Auritz

7

5

253

17

65

Caparroso

5

5

2.768

12

68

Cascante

6

5

3.881

14

77

Corella

8

6

7.860

16

78

Cortes

6

6

3.204

12

97

Lizarra

19

13

13.858

31

98

Esteribar

6

6

2.556

15

128

Izaba

8

6

453

12

149

Leitza

8

5

2.904

16

157

Lodosa

8

6

4.815

16

159

Irunberri

6

5

1.349

16

169

Milagro

6

6

3.382

15

185

Otsagabia

5

5

562

10

201

Iruña

26

20

198.196

44

202

Azkoien

10

7

5.915

21

206

Gares

9

8

2.831

17

215

San Adrián

9

7

6.246

17

216

Zangoza

19

14

5.047

29

221

Doneztebe

9

7

1.701

16

227

Tafalla

18

12

10.874

29

232

Tutera

22

16

35.597

34

250

Bera

7

5

3.770

21

251

Viana

8

7

4.096

21

904

Irurtzun

10

9

2.236

18

908

Lekunberri

6

6

1.497

14

VIII ERANSKINA

Lurralde Kohesiorako Funtsaren udalerri onuradunak

COD–MUN

UDALERRIA

KATEGORIA

TGI

201

Iruña

1. Erregioz gaindikoa

44

232

Tutera

2. Erregiokoa

34

097

Lizarra

2. Erregiokoa

31

216

Zangoza

2. Erregiokoa

29

227

Tafalla

2. Erregiokoa

29

010

Altsasu

2. Erregiokoa

28

050

Baztan

2. Erregiokoa

28

019

Agoitz

3. Erregio azpikoa

23

202

Azkoien

3. Erregio azpikoa

21

251

Viana

3. Erregio azpikoa

21

904

Irurtzun

3. Erregio azpikoa

18

206

Gares

3. Erregio azpikoa

17

215

San Adrián

3. Erregio azpikoa

17

221

Doneztebe

3. Erregio azpikoa

16

250

Bera

4. Eskualdekoa

21

058

Auritz

4. Eskualdekoa

17

077

Corella

4. Eskualdekoa

16

149

Leitza

4. Eskualdekoa

16

157

Lodosa

4. Eskualdekoa

16

159

Irunberri

4. Eskualdekoa

16

098

Esteribar

4. Eskualdekoa

15

169

Milagro

4. Eskualdekoa

15

029

Los Arcos

4. Eskualdekoa

14

908

Lekunberri

4. Eskualdekoa

14

068

Cascante

4. Eskualdekoa

14

065

Caparroso

4. Eskualdekoa

12

128

Izaba

4. Eskualdekoa

12

078

Cortes

4. Eskualdekoa

12

185

Otsagabia

4. Eskualdekoa

10

IX. ERANSKINA

2022an udalerriek eta kontzejuek jaso beharreko gutxieneko zenbatekoak

A.–Udalerriak.

ENTITATEAREN KODEA

UDALERRIA

BIZTANLERIA 2020/01/01
(A)

TAF 2021
(B)

UDALKIDEAK 2021
(C)

HEZKUNTZAKO GARRAIATUAK 2021
(D)

HIRIBURUTZA 2021
(E)

2021EAN ORDAINDUTAKOA, GUZTIRA
(B) + (C) + (D) +(E)

%

BERMATUTAKO
(F)

2022KO BERMEA

0010000

Abaigar

82

33.561,06

4.683,08

0,00

0,00

38.244,14

% 100

38.244,14

0020000

Abartzuza

544

182.462,05

17.737,16

12.674,40

0,00

212.873,61

% 100

212.873,61

0030000

Abaurregaina

127

56.043,07

12.061,21

0,00

0,00

68.104,28

% 100

68.104,28

0040000

Abaurrepea

31

18.806,83

4.683,08

0,00

0,00

23.489,91

% 100

23.489,91

0050000

Aberin

340

121.300,40

17.737,16

0,00

0,00

139.037,56

% 100

139.037,56

0060000

Ablitas

2.484

851.450,44

34.055,58

0,00

0,00

885.506,02

% 100

885.506,02

0070000

Adiós

152

59.357,88

12.061,21

0,00

0,00

71.419,09

% 100

71.419,09

0080000

Aguilar Kodes

66

33.280,94

4.683,08

0,00

0,00

37.964,02

% 100

37.964,02

0090000

Oibar

794

278.672,16

17.737,16

0,00

0,00

296.409,32

% 100

296.409,32

0100000

Altsasu

7.465

2.290.246,53

58.887,69

0,00

0,00

2.349.134,22

% 98

2.302.151,54

0110000

Allin

874

252.271,59

17.737,16

0,00

0,00

270.008,75

% 100

270.008,75

0120000

Allo

960

350.384,59

17.737,16

0,00

0,00

368.121,75

% 100

368.121,75

0130000

Ameskoabarren

711

224.966,03

17.737,16

0,00

0,00

242.703,19

% 100

242.703,19

0140000

Antzin

338

137.353,48

17.737,16

0,00

0,00

155.090,64

% 100

155.090,64

0150000

Andosilla

2.784

993.615,21

34.055,58

0,00

0,00

1.027.670,79

% 100

1.027.670,79

0160000

Antsoain

10.836

2.937.408,39

90.105,54

62.421,42

0,00

3.089.935,35

% 98

3.028.136,64

0170000

Anue

481

92.260,84

17.737,16

0,00

0,00

109.998,00

% 100

109.998,00

0180000

Añorbe

595

133.889,15

17.737,16

0,00

0,00

151.626,31

% 100

151.626,31

0190000

Agoitz

2.777

865.363,27

34.055,58

11.723,82

0,00

911.142,67

% 100

911.142,67

0200000

Araitz

523

142.066,35

17.737,16

0,00

0,00

159.803,51

% 100

159.803,51

0210000

Aranaratxe

70

33.426,31

4.683,08

0,00

0,00

38.109,39

% 100

38.109,39

0220000

Arantza

608

144.586,80

17.737,16

0,00

0,00

162.323,96

% 100

162.323,96

0230000

Aranguren

11.306

2.366.693,43

90.105,54

10.773,24

0,00

2.467.572,21

% 98

2.418.220,76

0240000

Arano

116

38.526,20

12.061,21

0,00

0,00

50.587,41

% 100

50.587,41

0250000

Arakil

962

246.689,35

17.737,16

0,00

0,00

264.426,51

% 100

264.426,51

0260000

Aras

147

60.121,15

12.061,21

0,00

0,00

72.182,36

% 100

72.182,36

0270000

Arbizu

1.109

357.464,38

21.285,02

0,00

0,00

378.749,40

% 100

378.749,40

0280000

Artzibar

262

118.485,34

17.737,16

0,00

0,00

136.222,50

% 100

136.222,50

0290000

Los Arcos

1.127

377.665,84

21.285,02

12.674,40

0,00

411.625,26

% 100

411.625,26

0300000

Arellano

148

72.747,01

12.061,21

0,00

0,00

84.808,22

% 100

84.808,22

0310000

Areso

283

119.343,67

17.737,16

0,00

0,00

137.080,83

% 100

137.080,83

0320000

Arguedas

2.287

824.878,12

34.055,58

0,00

0,00

858.933,70

% 100

858.933,70

0330000

Aria

51

23.684,86

4.683,08

0,00

0,00

28.367,94

% 100

28.367,94

0340000

Aribe

32

21.061,37

4.683,08

0,00

0,00

25.744,45

% 100

25.744,45

0350000

Armañantzas

52

29.364,53

4.683,08

0,00

0,00

34.047,61

% 100

34.047,61

0360000

Arróniz

1.038

321.761,68

21.285,02

0,00

0,00

343.046,70

% 100

343.046,70

0370000

Arruazu

106

32.724,39

12.061,21

0,00

0,00

44.785,60

% 100

44.785,60

0380000

Artaxoa

1.691

514.111,01

21.285,02

0,00

0,00

535.396,03

% 100

535.396,03

0390000

Artazu

111

43.955,02

12.061,21

0,00

0,00

56.016,23

% 100

56.016,23

0400000

Atetz

225

67.443,95

12.061,21

0,00

0,00

79.505,16

% 100

79.505,16

0410000

Aiegi

2.395

685.373,17

34.055,58

0,00

0,00

719.428,75

% 100

719.428,75

0420000

Azagra

3.840

1.177.531,16

34.055,58

0,00

0,00

1.211.586,74

% 100

1.211.586,74

0430000

Azuelo

26

17.591,80

4.683,08

0,00

0,00

22.274,88

% 100

22.274,88

0440000

Bakaiku

360

114.334,05

17.737,16

0,00

0,00

132.071,21

% 100

132.071,21

0450000

Barasoain

613

224.429,70

17.737,16

11.723,82

0,00

253.890,68

% 100

253.890,68

0460000

Barbarin

49

34.273,88

4.683,08

0,00

0,00

38.956,96

% 100

38.956,96

0470000

Bargota

255

102.084,22

17.737,16

0,00

0,00

119.821,38

% 100

119.821,38

0480000

Barillas

221

98.549,30

12.061,21

0,00

0,00

110.610,51

% 100

110.610,51

0490000

Basaburua

828

284.987,95

17.737,16

17.744,16

0,00

320.469,27

% 100

320.469,27

0500000

Baztan

7.850

2.326.494,95

58.887,69

7.287,78

0,00

2.392.670,42

% 98

2.344.817,02

0510000

Beire

287

92.200,00

17.737,16

0,00

0,00

109.937,16

% 100

109.937,16

0520000

Belaskoain

119

28.230,24

12.061,21

0,00

0,00

40.291,45

% 100

40.291,45

0530000

Berbintzana

666

245.253,44

17.737,16

0,00

0,00

262.990,60

% 100

262.990,60

0540000

Bertizarana

603

131.620,40

17.737,16

0,00

0,00

149.357,56

% 100

149.357,56

0550000

Betelu

374

110.640,74

17.737,16

19.328,46

0,00

147.706,36

% 100

147.706,36

0560000

Biurrun-Olkotz

223

45.395,44

12.061,21

0,00

0,00

57.456,65

% 100

57.456,65

0570000

Buñuel

2.195

770.232,84

34.055,58

0,00

0,00

804.288,42

% 100

804.288,42

0580000

Auritz

227

93.539,42

12.061,21

0,00

0,00

105.600,63

% 100

105.600,63

0590000

Burgi

203

83.208,21

12.061,21

0,00

0,00

95.269,42

% 100

95.269,42

0600000

Burlata

19.541

5.465.009,04

90.105,54

0,00

0,00

5.555.114,58

% 98

5.444.012,29

0610000

El Busto

54

35.470,00

4.683,08

0,00

0,00

40.153,08

% 100

40.153,08

0620000

Cabanillas

1.351

487.578,12

21.285,02

0,00

0,00

508.863,14

% 100

508.863,14

0630000

Cabredo

87

28.247,12

4.683,08

0,00

0,00

32.930,20

% 100

32.930,20

0640000

Cadreita

2.045

812.977,17

21.285,02

0,00

0,00

834.262,19

% 100

834.262,19

0650000

Caparroso

2.801

795.775,37

34.055,58

0,00

0,00

829.830,95

% 100

829.830,95

0660000

Cárcar

1.104

389.441,59

21.285,02

0,00

0,00

410.726,61

% 100

410.726,61

0670000

Zarrakaztelu

2.502

683.663,09

34.055,58

0,00

0,00

717.718,67

% 100

717.718,67

0680000

Cascante

3.952

1.313.196,64

34.055,58

8.238,36

0,00

1.355.490,58

% 100

1.355.490,58

0690000

Cáseda

951

271.999,33

17.737,16

0,00

0,00

289.736,49

% 100

289.736,49

0700000

Castejón

4.251

962.276,76

34.055,58

0,00

0,00

996.332,34

% 100

996.332,34

0710000

Gazteluberri

13

3.236,89

4.683,08

0,00

0,00

7.919,97

% 100

7.919,97

0720000

Cintruénigo

8.026

2.971.156,49

58.887,69

0,00

0,00

3.030.044,18

% 98

2.969.443,30

0730000

Ziordia

350

114.899,10

17.737,16

0,00

0,00

132.636,26

% 100

132.636,26

0740000

Zirauki

480

146.533,26

17.737,16

0,00

0,00

164.270,42

% 100

164.270,42

0750000

Ziritza

153

49.005,15

12.061,21

0,00

0,00

61.066,36

% 100

61.066,36

0760000

Zizur

3.924

767.698,59

34.055,58

0,00

0,00

801.754,17

% 100

801.754,17

0770000

Corella

8.100

2.650.535,07

58.887,69

0,00

0,00

2.709.422,76

% 98

2.655.234,31

0780000

Cortes

3.178

959.801,79

34.055,58

0,00

0,00

993.857,37

% 100

993.857,37

0790000

Desoio

76

49.638,78

4.683,08

0,00

0,00

54.321,86

% 100

54.321,86

0800000

Dicastillo

591

180.852,32

17.737,16

0,00

0,00

198.589,48

% 100

198.589,48

0810000

Donamaria

442

116.457,60

17.737,16

0,00

0,00

134.194,76

% 100

134.194,76

0820000

Etxalar

827

201.578,50

17.737,16

0,00

0,00

219.315,66

% 100

219.315,66

0830000

Etxarri

75

17.407,79

4.683,08

0,00

0,00

22.090,87

% 100

22.090,87

0840000

Etxarri Aranatz

2.497

689.285,39

34.055,58

8.238,36

0,00

731.579,33

% 100

731.579,33

0850000

Etxauri

649

217.154,71

17.737,16

0,00

0,00

234.891,87

% 100

234.891,87

0860000

Eguesibar

21.418

4.281.810,63

129.127,69

0,00

0,00

4.410.938,32

% 98

4.322.719,56

0870000

Elgorriaga

220

70.819,88

12.061,21

0,00

0,00

82.881,09

% 100

82.881,09

0880000

Noain (Elortzibar)

8.354

1.867.015,71

58.887,69

41.191,80

0,00

1.967.095,20

% 98

1.927.753,30

0890000

Eneritz

292

117.238,79

17.737,16

0,00

0,00

134.975,95

% 100

134.975,95

0900000

Eratsun

150

36.062,45

12.061,21

0,00

0,00

48.123,66

% 100

48.123,66

0910000

Ergoiena

370

118.279,29

17.737,16

0,00

0,00

136.016,45

% 100

136.016,45

0920000

Erro

793

224.390,49

17.737,16

3.802,32

0,00

245.929,97

% 100

245.929,97

0930000

Ezkaroze

314

105.414,72

17.737,16

0,00

0,00

123.151,88

% 100

123.151,88

0940000

Eslaba

105

57.101,37

12.061,21

0,00

0,00

69.162,58

% 100

69.162,58

0950000

Espartza Zaraitzu

72

36.177,21

4.683,08

0,00

0,00

40.860,29

% 100

40.860,29

0960000

Esprontzeda

101

59.810,06

12.061,21

0,00

0,00

71.871,27

% 100

71.871,27

0970000

Lizarra

13.991

4.358.084,28

90.105,54

103.613,22

0,00

4.551.803,04

% 98

4.460.766,98

0980000

Esteribar

2.726

714.040,78

34.055,58

22.180,20

0,00

770.276,56

% 100

770.276,56

0990000

Etaio

61

27.040,73

4.683,08

0,00

0,00

31.723,81

% 100

31.723,81

1000000

Eulate

282

115.647,55

17.737,16

0,00

0,00

133.384,71

% 100

133.384,71

1010000

Ezkabarte

1.811

304.175,27

21.285,02

0,00

0,00

325.460,29

% 100

325.460,29

1020000

Ezkurra

138

47.607,24

12.061,21

0,00

0,00

59.668,45

% 100

59.668,45

1030000

Ezporogi

44

30.057,58

4.683,08

0,00

0,00

34.740,66

% 100

34.740,66

1040000

Faltzes

2.336

708.367,99

34.055,58

0,00

0,00

742.423,57

% 100

742.423,57

1050000

Fitero

2.080

780.527,03

34.055,58

0,00

0,00

814.582,61

% 100

814.582,61

1060000

Fontellas

993

421.734,95

17.737,16

0,00

0,00

439.472,11

% 100

439.472,11

1070000

Funes

2.444

814.799,87

34.055,58

0,00

0,00

848.855,45

% 100

848.855,45

1080000

Fustiñana

2.483

942.336,52

34.055,58

0,00

0,00

976.392,10

% 100

976.392,10

1090000

Galar

2.290

774.414,32

34.055,58

0,00

0,00

808.469,90

% 100

808.469,90

1100000

Galipentzu

94

44.245,88

4.683,08

0,00

0,00

48.928,96

% 100

48.928,96

1110000

Galoze

94

43.055,59

4.683,08

0,00

0,00

47.738,67

% 100

47.738,67

1120000

Garaioa

94

38.199,43

4.683,08

0,00

0,00

42.882,51

% 100

42.882,51

1130000

Garde

142

37.946,38

12.061,21

0,00

0,00

50.007,59

% 100

50.007,59

1140000

Garinoain

498

155.502,77

17.737,16

0,00

0,00

173.239,93

% 100

173.239,93

1150000

Garralda

191

80.468,77

12.061,21

10.773,24

0,00

103.303,22

% 100

103.303,22

1160000

Genevilla

66

31.024,81

4.683,08

0,00

0,00

35.707,89

% 100

35.707,89

1170000

Goizueta

689

190.071,37

17.737,16

4.436,04

0,00

212.244,57

% 100

212.244,57

1180000

Goñi

157

84.615,84

12.061,21

0,00

0,00

96.677,05

% 100

96.677,05

1190000

Gorza

36

28.650,29

4.683,08

0,00

0,00

33.333,37

% 100

33.333,37

1200000

Gesalatz

421

153.850,45

17.737,16

0,00

0,00

171.587,61

% 100

171.587,61

1210000

Girgillao

83

37.335,58

4.683,08

0,00

0,00

42.018,66

% 100

42.018,66

1220000

Uharte

7.278

1.651.017,35

58.887,69

25.348,80

0,00

1.735.253,84

% 98

1.700.548,77

1230000

Uharte Arakil

789

256.539,75

17.737,16

0,00

0,00

274.276,91

% 100

274.276,91

1240000

Ibargoiti

248

41.588,32

17.737,16

0,00

0,00

59.325,48

% 100

59.325,48

1250000

Igúzquiza

318

109.608,09

17.737,16

0,00

0,00

127.345,25

% 100

127.345,25

1260000

Imotz

430

134.764,76

17.737,16

0,00

0,00

152.501,92

% 100

152.501,92

1270000

Irañeta

169

51.548,27

12.061,21

0,00

0,00

63.609,48

% 100

63.609,48

1280000

Izaba

403

96.746,21

17.737,16

0,00

0,00

114.483,37

% 100

114.483,37

1290000

Ituren

507

127.416,57

17.737,16

0,00

0,00

145.153,73

% 100

145.153,73

1300000

Iturmendi

411

151.204,89

17.737,16

0,00

0,00

168.942,05

% 100

168.942,05

1310000

Itza

1.262

396.825,61

21.285,02

0,00

0,00

418.110,63

% 100

418.110,63

1320000

Itzagaondoa

172

69.346,13

12.061,21

0,00

0,00

81.407,34

% 100

81.407,34

1330000

Itzaltzu

37

21.746,39

4.683,08

0,00

0,00

26.429,47

% 100

26.429,47

1340000

Jaurrieta

186

71.415,83

12.061,21

0,00

0,00

83.477,04

% 100

83.477,04

1350000

Xabier

128

76.366,42

12.061,21

0,00

0,00

88.427,63

% 100

88.427,63

1360000

Txulapain

568

152.524,85

17.737,16

0,00

0,00

170.262,01

% 100

170.262,01

1370000

Beintza-Labaien

217

71.137,95

12.061,21

0,00

0,00

83.199,16

% 100

83.199,16

1380000

Lakuntza

1.275

366.123,53

21.285,02

0,00

0,00

387.408,55

% 100

387.408,55

1390000

Lana

163

94.955,70

12.061,21

0,00

0,00

107.016,91

% 100

107.016,91

1400000

Lantz

152

26.798,97

12.061,21

0,00

0,00

38.860,18

% 100

38.860,18

1410000

Lapoblación

122

47.389,03

12.061,21

0,00

0,00

59.450,24

% 100

59.450,24

1420000

Larraga

2.123

641.920,70

34.055,58

0,00

0,00

675.976,28

% 100

675.976,28

1430000

Larraona

96

43.472,83

12.061,21

0,00

0,00

55.534,04

% 100

55.534,04

1440000

Larraun

928

409.358,88

17.737,16

0,00

0,00

427.096,04

% 100

427.096,04

1450000

Elizagorria

185

54.273,92

12.061,21

0,00

0,00

66.335,13

% 100

66.335,13

1460000

Leatxe

33

22.133,09

4.683,08

0,00

0,00

26.816,17

% 100

26.816,17

1470000

Legarda

125

30.562,75

12.061,21

0,00

0,00

42.623,96

% 100

42.623,96

1480000

Legaria

115

60.304,69

12.061,21

0,00

0,00

72.365,90

% 100

72.365,90

1490000

Leitza

2.965

724.748,90

34.055,58

1.901,16

0,00

760.705,64

% 100

760.705,64

1500000

Leotz

224

82.637,03

12.061,21

0,00

0,00

94.698,24

% 100

94.698,24

1510000

Lerga

46

24.094,25

4.683,08

0,00

0,00

28.777,33

% 100

28.777,33

1520000

Lerin

1.746

531.220,57

21.285,02

0,00

0,00

552.505,59

% 100

552.505,59

1530000

Lesaka

2.744

749.576,83

34.055,58

0,00

0,00

783.632,41

% 100

783.632,41

1540000

Lezaun

238

107.041,99

12.061,21

0,00

0,00

119.103,20

% 100

119.103,20

1550000

Ledea

295

131.689,08

17.737,16

0,00

0,00

149.426,24

% 100

149.426,24

1560000

Lizoainibar-Arriasgoiti

294

97.526,43

17.737,16

0,00

0,00

115.263,59

% 100

115.263,59

1570000

Lodosa

4.837

1.809.947,68

34.055,58

0,00

0,00

1.844.003,26

% 100

1.844.003,26

1580000

Longida

297

91.773,04

17.737,16

0,00

0,00

109.510,20

% 100

109.510,20

1590000

Irunberri

1.299

399.524,79

21.285,02

2.218,02

0,00

423.027,83

% 100

423.027,83

1600000

Lukin

131

47.697,41

12.061,21

0,00

0,00

59.758,62

% 100

59.758,62

1610000

Mañeru

426

123.927,32

17.737,16

0,00

0,00

141.664,48

% 100

141.664,48

1620000

Marañón

51

24.064,38

4.683,08

0,00

0,00

28.747,46

% 100

28.747,46

1630000

Martzilla

2.864

830.175,43

34.055,58

0,00

0,00

864.231,01

% 100

864.231,01

1640000

Mélida

731

224.524,01

17.737,16

0,00

0,00

242.261,17

% 100

242.261,17

1650000

Mendabia

3.526

1.133.203,23

34.055,58

0,00

0,00

1.167.258,81

% 100

1.167.258,81

1660000

Mendaza

291

115.798,20

17.737,16

0,00

0,00

133.535,36

% 100

133.535,36

1670000

Mendigorria

1.094

292.430,66

21.285,02

0,00

0,00

313.715,68

% 100

313.715,68

1680000

Metauten

283

97.263,86

17.737,16

0,00

0,00

115.001,02

% 100

115.001,02

1690000

Milagro

3.450

1.136.636,11

34.055,58

0,00

0,00

1.170.691,69

% 100

1.170.691,69

1700000

Mirafuentes

55

24.086,01

4.683,08

0,00

0,00

28.769,09

% 100

28.769,09

1710000

Miranda Arga

863

283.747,33

17.737,16

0,00

0,00

301.484,49

% 100

301.484,49

1720000

Elo

472

165.744,82

17.737,16

0,00

0,00

183.481,98

% 100

183.481,98

1730000

Monteagudo

1.093

472.212,88

21.285,02

0,00

0,00

493.497,90

% 100

493.497,90

1740000

Morentin

115

48.894,74

12.061,21

0,00

0,00

60.955,95

% 100

60.955,95

1750000

Mues

73

64.397,67

4.683,08

0,00

0,00

69.080,75

% 100

69.080,75

1760000

Murchante

4.131

1.331.549,22

34.055,58

0,00

0,00

1.365.604,80

% 100

1.365.604,80

1770000

Murieta

338

117.547,29

17.737,16

0,00

0,00

135.284,45

% 100

135.284,45

1780000

Murillo el Cuende

673

153.847,42

17.737,16

0,00

0,00

171.584,58

% 100

171.584,58

1790000

Murillo el Fruto

662

200.621,12

17.737,16

0,00

0,00

218.358,28

% 100

218.358,28

1800000

Muruzabal

235

126.175,61

12.061,21

0,00

0,00

138.236,82

% 100

138.236,82

1810000

Nabaskoze

126

59.589,33

12.061,21

0,00

0,00

71.650,54

% 100

71.650,54

1820000

Nazar

30

24.439,85

4.683,08

0,00

0,00

29.122,93

% 100

29.122,93

1830000

Obanos

940

370.000,39

17.737,16

0,00

0,00

387.737,55

% 100

387.737,55

1840000

Oko

75

42.217,64

4.683,08

0,00

0,00

46.900,72

% 100

46.900,72

1850000

Otsagabia

501

233.649,81

17.737,16

11.090,10

0,00

262.477,07

% 100

262.477,07

1860000

Odieta

355

94.123,62

17.737,16

0,00

0,00

111.860,78

% 100

111.860,78

1870000

Oitz

128

32.434,49

12.061,21

0,00

0,00

44.495,70

% 100

44.495,70

1880000

Olaibar

392

77.071,15

17.737,16

0,00

0,00

94.808,31

% 100

94.808,31

1890000

Olazti

1.490

459.161,93

21.285,02

1.267,44

0,00

481.714,39

% 100

481.714,39

1900000

Olexua

49

23.723,65

4.683,08

0,00

0,00

28.406,73

% 100

28.406,73

1910000

Erriberri

3.981

1.061.264,51

34.055,58

6.337,20

0,00

1.101.657,29

% 100

1.101.657,29

1920000

Oloritz

204

48.087,31

12.061,21

0,00

0,00

60.148,52

% 100

60.148,52

1930000

Oltza Zendea

1.860

317.222,61

21.285,02

0,00

0,00

338.507,63

% 100

338.507,63

1940000

Ollaran

422

139.092,86

17.737,16

0,00

0,00

156.830,02

% 100

156.830,02

1950000

Orbaitzeta

192

74.302,31

12.061,21

0,00

0,00

86.363,52

% 100

86.363,52

1960000

Orbara

32

24.397,35

4.683,08

0,00

0,00

29.080,43

% 100

29.080,43

1970000

Orisoain

79

27.238,63

4.683,08

0,00

0,00

31.921,71

% 100

31.921,71

1980000

Orontze

48

18.086,27

4.683,08

0,00

0,00

22.769,35

% 100

22.769,35

1990000

Orotz-Betelu

147

56.606,92

12.061,21

0,00

0,00

68.668,13

% 100

68.668,13

2000000

Oteitza

930

273.843,96

17.737,16

0,00

0,00

291.581,12

% 100

291.581,12

2010000

Iruña

203.944

61.782.860,55

216.394,70

0,00

26.115.017,72

88.114.272,97

% 98

86.351.987,51

2020000

Azkoien

5.951

1.701.209,72

58.887,69

0,00

0,00

1.760.097,41

% 98

1.724.895,47

2030000

Petilla de Aragón

31

8.801,66

4.683,08

0,00

0,00

13.484,74

% 100

13.484,74

2040000

Piedramillera

37

27.563,68

4.683,08

0,00

0,00

32.246,76

% 100

32.246,76

2050000

Pitillas

502

224.192,64

17.737,16

0,00

0,00

241.929,80

% 100

241.929,80

2060000

Gares

2.889

913.989,42

34.055,58

58.619,10

0,00

1.006.664,10

% 100

1.006.664,10

2070000

Puiu

361

127.863,00

17.737,16

0,00

0,00

145.600,16

% 100

145.600,16

2080000

Ribaforada

3.738

1.410.286,07

34.055,58

0,00

0,00

1.444.341,65

% 100

1.444.341,65

2090000

Erromantzatua

171

68.477,38

12.061,21

0,00

0,00

80.538,59

% 100

80.538,59

2100000

Erronkari

211

84.232,78

12.061,21

13.624,98

0,00

109.918,97

% 100

109.918,97

2110000

Orreaga

18

14.205,90

4.683,08

0,00

0,00

18.888,98

% 100

18.888,98

2120000

Zare

135

81.424,86

12.061,21

0,00

0,00

93.486,07

% 100

93.486,07

2130000

Saldias

116

31.133,91

12.061,21

0,00

0,00

43.195,12

% 100

43.195,12

2140000

Jaitz

109

40.547,90

12.061,21

0,00

0,00

52.609,11

% 100

52.609,11

2150000

San Adrián

6.344

1.851.785,99

58.887,69

0,00

0,00

1.910.673,68

% 98

1.872.460,21

2160000

Zangoza

4.933

1.360.955,58

34.055,58

11.090,10

0,00

1.406.101,26

% 100

1.406.101,26

2170000

San Martín de Unx

389

124.957,90

17.737,16

0,00

0,00

142.695,06

% 100

142.695,06

2190000

Santsol

97

41.655,12

4.683,08

0,00

0,00

46.338,20

% 100

46.338,20

2200000

Santakara

870

246.987,10

17.737,16

0,00

0,00

264.724,26

% 100

264.724,26

2210000

Doneztebe

1.763

493.010,82

21.285,02

37.072,62

0,00

551.368,46

% 100

551.368,46

2220000

Sartze

60

21.289,40

4.683,08

0,00

0,00

25.972,48

% 100

25.972,48

2230000

Sartaguda

1.281

623.158,52

21.285,02

0,00

0,00

644.443,54

% 100

644.443,54

2240000

Sesma

1.161

442.052,01

21.285,02

0,00

0,00

463.337,03

% 100

463.337,03

2250000

Sorlada

57

37.768,16

4.683,08

0,00

0,00

42.451,24

% 100

42.451,24

2260000

Sunbilla

665

193.929,25

17.737,16

0,00

0,00

211.666,41

% 100

211.666,41

2270000

Tafalla

10.621

3.331.250,76

90.105,54

17.744,16

0,00

3.439.100,46

% 98

3.370.318,45

2280000

Tebas-Muru Artederreta

636

116.998,24

17.737,16

0,00

0,00

134.735,40

% 100

134.735,40

2290000

Tirapu

42

16.036,00

4.683,08

0,00

0,00

20.719,08

% 100

20.719,08

2300000

Torralba del Rio

96

56.579,07

12.061,21

0,00

0,00

68.640,28

% 100

68.640,28

2310000

Torres del Rio

124

56.248,68

12.061,21

0,00

0,00

68.309,89

% 100

68.309,89

2320000

Tutera

37.042

11.006.292,73

129.127,69

0,00

0,00

11.135.420,42

% 98

10.912.712,02

2330000

Tulebras

132

77.220,30

12.061,21

0,00

0,00

89.281,51

% 100

89.281,51

2340000

Ukar

176

66.071,79

12.061,21

0,00

0,00

78.133,00

% 100

78.133,00

2350000

Uxue

175

57.074,59

12.061,21

0,00

0,00

69.135,80

% 100

69.135,80

2360000

Ultzama

1.674

360.428,97

21.285,02

51.648,18

0,00

433.362,17

% 100

433.362,17

2370000

Untziti

209

73.340,12

12.061,21

0,00

0,00

85.401,33

% 100

85.401,33

2380000

Untzue

154

49.149,42

12.061,21

0,00

0,00

61.210,63

% 100

61.210,63

2390000

Urdazubi

356

96.337,77

17.737,16

0,00

0,00

114.074,93

% 100

114.074,93

2400000

Urdiain

661

212.002,01

17.737,16

0,00

0,00

229.739,17

% 100

229.739,17

2410000

Urraulgoiti

137

68.883,39

12.061,21

0,00

0,00

80.944,60

% 100

80.944,60

2420000

Urraulbeiti

317

82.551,90

17.737,16

0,00

0,00

100.289,06

% 100

100.289,06

2430000

Urrotz-Hiria

386

124.835,31

17.737,16

0,00

0,00

142.572,47

% 100

142.572,47

2440000

Urrotz

184

40.736,91

12.061,21

0,00

0,00

52.798,12

% 100

52.798,12

2450000

Urzainki

87

27.928,72

4.683,08

0,00

0,00

32.611,80

% 100

32.611,80

2460000

Uterga

163

65.416,22

12.061,21

0,00

0,00

77.477,43

% 100

77.477,43

2470000

Uztarroze

144

62.373,12

12.061,21

0,00

0,00

74.434,33

% 100

74.434,33

2480000

Luzaide

323

94.845,23

17.737,16

0,00

0,00

112.582,39

% 100

112.582,39

2490000

Valtierra

2.430

715.268,55

34.055,58

0,00

0,00

749.324,13

% 100

749.324,13

2500000

Bera

3.753

859.198,03

34.055,58

0,00

0,00

893.253,61

% 100

893.253,61

2510000

Viana

4.260

1.388.167,57

34.055,58

2.534,88

0,00

1.424.758,03

% 100

1.424.758,03

2520000

Bidankoze

85

22.569,72

4.683,08

0,00

0,00

27.252,80

% 100

27.252,80

2530000

Bidaurreta

164

51.734,00

12.061,21

0,00

0,00

63.795,21

% 100

63.795,21

2540000

Villafranca

2.883

867.460,62

34.055,58

0,00

0,00

901.516,20

% 100

901.516,20

2550000

Villamayor de Monjardin

120

37.237,82

12.061,21

0,00

0,00

49.299,03

% 100

49.299,03

2560000

Hiriberri Aezkoa

100

40.764,67

12.061,21

0,00

0,00

52.825,88

% 100

52.825,88

2570000

Villatuerta

1.220

419.292,93

21.285,02

0,00

0,00

440.577,95

% 100

440.577,95

2580000

Atarrabia

10.245

2.964.138,60

90.105,54

58.619,10

0,00

3.112.863,24

% 98

3.050.605,97

2590000

Igantzi

631

145.526,18

17.737,16

0,00

0,00

163.263,34

% 100

163.263,34

2600000

Deierri

1.543

463.235,49

21.285,02

0,00

0,00

484.520,51

% 100

484.520,51

2610000

Yesa

285

123.886,79

17.737,16

0,00

0,00

141.623,95

% 100

141.623,95

2620000

Zabaltza

301

81.054,39

17.737,16

0,00

0,00

98.791,55

% 100

98.791,55

2630000

Zubieta

302

77.047,55

17.737,16

0,00

0,00

94.784,71

% 100

94.784,71

2640000

Zugarramurdi

217

70.685,71

12.061,21

0,00

0,00

82.746,92

% 100

82.746,92

2650000

Zuñiga

99

52.179,39

12.061,21

0,00

0,00

64.240,60

% 100

64.240,60

9010000

Barañain

20.167

6.154.620,43

129.127,69

0,00

0,00

6.283.748,12

% 98

6.158.073,16

9020000

Berriobeiti

7.457

1.051.223,01

58.887,69

0,00

0,00

1.110.110,70

% 98

1.087.908,49

9030000

Berriozar

10.651

2.841.901,76

90.105,54

44.043,54

0,00

2.976.050,84

% 98

2.916.529,82

9040000

Irurtzun

2.247

735.339,34

34.055,58

76.680,12

0,00

846.075,04

% 100

846.075,04

9050000

Beriain

4.113

1.238.617,61

34.055,58

12.991,26

0,00

1.285.664,45

% 100

1.285.664,45

9060000

Orkoien

4.145

856.347,45

34.055,58

70.026,06

0,00

960.429,09

% 100

960.429,09

9070000

Zizur Nagusia.

15.088

4.103.103,60

90.105,54

82.700,46

0,00

4.275.909,60

% 98

4.190.391,41

9080000

Lekunberri

1.574

687.028,99

21.285,02

25.031,94

0,00

733.345,95

% 100

733.345,95

GUZTIRA

661.197

195.496.805,26

6.081.341,30

979.414,26

26.115.017,72

228.672.578,54

225.505.033,90

Zenbatekoa eurotan.

B.–Kontzejuak.

ENTITATEAREN KODEA

KONTZEJUA

UDALERRIA

BIZTANLERIA 2020/01/01
(A)

TAF 2021
(B)

GEHIENEKO
BERMEA
(G)

2022KO BERMEA

0110100

Amillao

Allin

24

3.158,06

4.970,92

3.158,06

0110200

Aramendia

Allin

57

7.670,20

11.507,69

7.670,20

0110300

Arbeitza

Allin

190

22.268,33

29.487,62

22.268,33

0110400

Artabia

Allin

108

14.477,20

25.313,32

14.477,20

0110500

Etxabarri

Allin

69

8.214,51

11.507,69

8.214,51

0110600

Eultz

Allin

59

7.210,56

11.507,69

7.210,56

0110700

Galdio

Allin

62

8.228,90

11.507,69

8.228,90

0110800

Larrion

Allin

154

19.626,73

29.487,62

19.626,73

0110900

Muneta

Allin

36

5.033,97

10.006,84

5.033,97

0111000

Zubielki

Allin

115

13.429,57

25.313,32

13.429,57

0130100

Artatza

Ameskoabarrena

138

17.719,33

25.313,32

17.719,33

0130200

Bakedao

Ameskoabarrena

123

17.076,90

25.313,32

17.076,90

0130300

Barindano

Ameskoabarrena

96

12.230,68

17.150,97

12.230,68

0130400

Ekala

Ameskoabarrena

36

6.503,22

10.006,84

6.503,22

0130500

Gollao

Ameskoabarrena

30

5.568,34

10.006,84

5.568,34

0130600

San Martin-Ameskoa

Ameskoabarrena

65

10.295,25

11.507,69

10.295,25

0130800

Zudairi

Ameskoabarrena

223

55.965,16

54.235,10

54.235,10

0140100

Antzin

Antzin

319

55.347,42

54.235,10

54.235,10

0140200

Mendilibarri

Antzin

19

3.518,36

4.970,92

3.518,36

0170100

Aritzu

Anue

45

5.342,55

10.006,84

5.342,55

0170200

Burutain

Anue

85

6.119,31

17.150,97

6.119,31

0170300

Egozkue

Anue

30

2.458,00

10.006,84

2.458,00

0170400

Etsain

Anue

39

4.172,27

10.006,84

4.172,27

0170500

Etulain

Anue

27

2.200,09

10.006,84

2.200,09

0170600

Leazkue

Anue

14

1.803,19

4.970,92

1.803,19

0170700

Olague

Anue

240

20.527,29

54.235,10

20.527,29

0200100

Arribe-Atallu

Araitz

254

29.320,33

54.235,10

29.320,33

0200200

Azkarate

Araitz

93

16.509,69

17.150,97

16.509,69

0200300

Gaintza

Araitz

55

7.398,70

11.507,69

7.398,70

0200400

Intza

Araitz

68

7.889,68

11.507,69

7.889,68

0200500

Uztegi

Araitz

53

6.691,53

11.507,69

6.691,53

0230100

Aranguren

Aranguren

88

6.728,44

17.150,97

6.728,44

0230300

Labio

Aranguren

143

10.819,61

25.313,32

10.819,61

0230700

Taxoare

Aranguren

353

43.296,50

54.235,10

43.296,50

0230800

Zolina

Aranguren

35

2.887,55

10.006,84

2.887,55

0250200

Ekai

Arakil

34

4.014,11

10.006,84

4.014,11

0250300

Etxarren

Arakil

157

17.271,38

29.487,62

17.271,38

0250400

Etxeberri

Arakil

60

6.518,35

11.507,69

6.518,35

0250500

Egiarreta

Arakil

77

7.685,94

17.150,97

7.685,94

0250600

Errotz

Arakil

67

7.783,51

11.507,69

7.783,51

0250800

Izurdiaga

Arakil

178

18.986,25

29.487,62

18.986,25

0250900

Satrustegi

Arakil

53

5.502,00

11.507,69

5.502,00

0251000

Urritzola

Arakil

19

2.294,32

4.970,92

2.294,32

0251100

Hiriberri Arakil

Arakil

114

15.168,19

25.313,32

15.168,19

0251200

Ihabar

Arakil

136

13.538,02

25.313,32

13.538,02

0251300

Zuhatzu

Arakil

42

4.961,00

10.006,84

4.961,00

0280100

Arrieta

Artzibar

32

5.868,70

10.006,84

5.868,70

0280300

Azparren

Artzibar

21

5.567,12

4.970,92

4.970,92

0280700

Lakabe

Artzibar

42

7.621,71

10.006,84

7.621,71

0280900

Nagore

Artzibar

40

7.397,39

10.006,84

7.397,39

0281000

Saragueta

Artzibar

18

3.541,36

4.970,92

3.541,36

0281100

Uritz

Artzibar

20

3.388,63

4.970,92

3.388,63

0281200

Hiriberri-Artzibar

Artzibar

29

4.467,82

10.006,84

4.467,82

0400100

Aroztegi

Atetz

49

5.239,64

10.006,84

5.239,64

0400200

Beratsain

Atetz

27

4.024,90

10.006,84

4.024,90

0400300

Beuntza

Atetz

59

7.153,93

11.507,69

7.153,93

0400400

Ziganda

Atetz

22

2.732,08

4.970,92

2.732,08

0400600

Eritzegoiti

Atetz

34

4.690,05

10.006,84

4.690,05

0490100

Arrarats

Basaburua

49

7.093,80

10.006,84

7.093,80

0490200

Beruete

Basaburua

137

19.580,95

25.313,32

19.580,95

0490300

Gartzaron

Basaburua

84

10.117,16

17.150,97

10.117,16

0490400

Itsaso

Basaburua

49

7.371,85

10.006,84

7.371,85

0490500

Igoa

Basaburua

87

11.347,78

17.150,97

11.347,78

0490600

Jauntsarats

Basaburua

38

19.957,38

10.006,84

10.006,84

0490700

Orokieta-Erbiti

Basaburua

78

11.162,41

17.150,97

11.162,41

0490800

Udabe-Beramendi

Basaburua

81

10.709,40

17.150,97

10.709,40

0490900

Ihaben

Basaburua

41

5.764,29

10.006,84

5.764,29

0540100

Legasa

Bertizarana

257

28.963,02

54.235,10

28.963,02

0540200

Narbarte

Bertizarana

297

38.082,52

54.235,10

38.082,52

0540300

Oieregi

Bertizarana

49

13.497,31

10.006,84

10.006,84

0560100

Biurrun

Biurrun-Olkotz

177

15.455,42

29.487,62

15.455,42

0560200

Olkotz

Biurrun-Olkotz

46

4.031,35

10.006,84

4.031,35

0670100

Figarol

Zarrakaztelu

311

61.059,24

54.235,10

54.235,10

0760100

Asterain

Zizur

330

29.643,70

54.235,10

29.643,70

0760300

Zizur Txikia

Zizur

2.498

207.352,29

311.028,44

207.352,29

0760400

Gazolatz

Zizur

120

11.890,01

25.313,32

11.890,01

0760500

Larraia

Zizur

55

5.147,66

11.507,69

5.147,66

0760600

Muru-Asterain

Zizur

75

5.891,92

11.507,69

5.891,92

0760700

Paternain

Zizur

387

31.385,54

54.235,10

31.385,54

0760900

Undio

Zizur

242

17.997,18

54.235,10

17.997,18

0761000

Zarikiegi

Zizur

178

15.092,05

29.487,62

15.092,05

0840100

Lizarragabengoa

Etxarri Aranatz

33

4.283,16

10.006,84

4.283,16

0860100

Altzuza

Eguesibar

253

24.061,94

54.235,10

24.061,94

0860200

Ardatz Eguesibar

Eguesibar

74

6.875,08

11.507,69

6.875,08

0860300

Azpa

Eguesibar

21

2.669,77

4.970,92

2.669,77

0860400

Badostain

Eguesibar

342

30.728,71

54.235,10

30.728,71

0860500

Egues

Eguesibar

410

34.741,00

54.235,10

34.741,00

0860600

Elkano

Eguesibar

200

34.468,07

29.487,62

29.487,62

0860700

Elia

Eguesibar

17

2.125,32

4.970,92

2.125,32

0860800

Ibiriku

Eguesibar

59

6.475,34

11.507,69

6.475,34

0860900

Olatz

Eguesibar

702

63.975,93

98.746,92

63.975,93

0861000

Sagaseta

Eguesibar

43

3.201,09

10.006,84

3.201,09

0880100

Elortz

Noain (Elortzibar)

293

20.597,19

54.235,10

20.597,19

0880200

Gerendiain

Noain (Elortzibar)

24

3.311,89

4.970,92

3.311,89

0880300

Imarkoain

Noain (Elortzibar)

408

26.982,85

54.235,10

26.982,85

0880500

Dorre

Noain (Elortzibar)

288

19.894,36

54.235,10

19.894,36

0880700

Zabalegi

Noain (Elortzibar)

46

6.096,03

10.006,84

6.096,03

0910100

Lizarraga

Ergoiena

170

24.795,08

29.487,62

24.795,08

0910200

Dorrao

Ergoiena

114

14.623,44

25.313,32

14.623,44

0910300

Unanu

Ergoiena

86

12.842,02

17.150,97

12.842,02

0920100

Aintzioa

Erro

21

3.227,18

4.970,92

3.227,18

0920300

Zilbeti

Erro

58

6.793,09

11.507,69

6.793,09

0920400

Erro

Erro

135

16.609,57

25.313,32

16.609,57

0920500

Esnotz

Erro

34

4.329,32

10.006,84

4.329,32

0920600

Aurizberri

Erro

233

31.505,78

54.235,10

31.505,78

0920700

Lintzoain

Erro

67

7.855,61

11.507,69

7.855,61

0920900

Mezkiritz

Erro

73

10.030,03

11.507,69

10.030,03

0921000

Orondritz

Erro

43

5.296,11

10.006,84

5.296,11

0921100

Bizkarreta-Gerendiain

Erro

107

11.939,92

25.313,32

11.939,92

0980200

Antxoritz

Esteribar

32

3.420,65

10.006,84

3.420,65

0980600

Eugi

Esteribar

347

43.501,52

54.235,10

43.501,52

0981100

Inbuluzketa

Esteribar

39

4.663,11

10.006,84

4.663,11

0981200

Iragi

Esteribar

22

2.432,11

4.970,92

2.432,11

0981500

Larrasoaña

Esteribar

155

16.525,01

29.487,62

16.525,01

0981900

Saigots

Esteribar

65

8.481,48

11.507,69

8.481,48

0982000

Sarasibar

Esteribar

32

3.436,23

10.006,84

3.436,23

0982200

Urdaitz

Esteribar

108

10.960,34

25.313,32

10.960,34

0982500

Zabaldika

Esteribar

29

3.275,32

10.006,84

3.275,32

0982600

Zubiri

Esteribar

466

63.212,46

54.235,10

54.235,10

1010200

Arre

Ezkabarte

1.084

77.573,38

101.244,48

77.573,38

1010300

Azotz

Ezkabarte

164

9.918,72

29.487,62

9.918,72

1010400

Zildotz

Ezkabarte

53

4.071,30

11.507,69

4.071,30

1010500

Eusa

Ezkabarte

54

5.298,36

11.507,69

5.298,36

1010800

Makirriain

Ezkabarte

81

5.546,89

17.150,97

5.546,89

1010900

Orikain

Ezkabarte

110

10.506,56

25.313,32

10.506,56

1011000

Orrio

Ezkabarte

54

5.155,18

11.507,69

5.155,18

1011100

Sorauren

Ezkabarte

190

17.883,73

29.487,62

17.883,73

1030100

Ageza

Ezporogi

38

10.503,95

10.006,84

10.006,84

1090100

Arlegi

Galar

71

11.754,65

11.507,69

11.507,69

1090300

Espartza

Galar

369

53.398,64

54.235,10

53.398,64

1090400

Ezkirotz

Galar

359

59.529,00

54.235,10

54.235,10

1090500

Galar

Galar

137

20.119,26

25.313,32

20.119,26

1090600

Olatz-Subitza

Galar

22

4.028,04

4.970,92

4.028,04

1090700

Getze-Galar

Galar

290

45.707,97

54.235,10

45.707,97

1090800

Subitza

Galar

194

30.075,80

29.487,62

29.487,62

1090900

Cordovilla

Galar

829

103.285,17

98.746,92

98.746,92

1110200

Izize

Galoze

16

3.329,33

4.970,92

3.329,33

1110300

Itzalle

Galoze

40

6.692,68

10.006,84

6.692,68

1110400

Uskartze

Galoze

33

6.935,69

10.006,84

6.935,69

1180100

Aizpun

Goñi

20

4.760,65

4.970,92

4.760,65

1180200

Azantza

Goñi

35

8.978,47

10.006,84

8.978,47

1180300

Goñi

Goñi

28

7.102,18

10.006,84

7.102,18

1180400

Amunarritz

Goñi

58

11.971,68

11.507,69

11.507,69

1180500

Urdanotz

Goñi

16

4.277,14

4.970,92

4.277,14

1190100

Gorza

Gorza

22

6.809,94

4.970,92

4.970,92

1190200

Igari

Gorza

11

4.496,17

4.970,92

4.496,17

1200100

Argiñano

Gesalatz

35

5.541,82

10.006,84

5.541,82

1200300

Estenotz

Gesalatz

17

3.309,99

4.970,92

3.309,99

1200400

Garisoain

Gesalatz

31

4.351,11

10.006,84

4.351,11

1200500

Genbe

Gesalatz

30

4.227,19

10.006,84

4.227,19

1200700

Irurre

Gesalatz

37

5.730,35

10.006,84

5.730,35

1200800

Iturgoien

Gesalatz

84

13.215,19

17.150,97

13.215,19

1200900

Izurtzu

Gesalatz

22

2.966,93

4.970,92

2.966,93

1201000

Lerate

Gesalatz

20

3.753,80

4.970,92

3.753,80

1201100

Muetz

Gesalatz

36

6.125,26

10.006,84

6.125,26

1201200

Muniain-Gesalatz

Gesalatz

21

3.079,09

4.970,92

3.079,09

1201400

Bidaurre

Gesalatz

39

5.512,87

10.006,84

5.512,87

1210200

Etxarren-Girgillano

Girgillao

34

6.314,53

10.006,84

6.314,53

1210300

Girgillao

Girgillao

36

6.605,56

10.006,84

6.605,56

1240100

Abintzao

Ibargoiti

18

2.143,96

4.970,92

2.143,96

1240200

Idotzin

Ibargoiti

47

4.557,89

10.006,84

4.557,89

1240300

Izko

Ibargoiti

45

4.058,50

10.006,84

4.058,50

1240400

Getze Ibargoiti

Ibargoiti

131

8.360,44

25.313,32

8.360,44

1250100

Azketa

Iguzkitza

48

7.928,77

10.006,84

7.928,77

1250200

Iguzkitza

Iguzkitza

196

28.264,39

29.487,62

28.264,39

1250300

Labeaga

Iguzkitza

33

6.624,88

10.006,84

6.624,88

1250400

Urbiola

Iguzkitza

41

6.069,14

10.006,84

6.069,14

1260100

Etxaleku

Imotz

114

15.282,36

25.313,32

15.282,36

1260200

Eraso

Imotz

39

5.724,88

10.006,84

5.724,88

1260300

Goldaratz

Imotz

38

5.144,81

10.006,84

5.144,81

1260400

Latasa

Imotz

92

11.108,77

17.150,97

11.108,77

1260500

Muskitz

Imotz

39

4.963,98

10.006,84

4.963,98

1260600

Oskotz

Imotz

64

9.090,05

11.507,69

9.090,05

1260700

Urritza

Imotz

30

4.935,18

10.006,84

4.935,18

1260800

Zarrantz

Imotz

14

2.229,50

4.970,92

2.229,50

1310100

Aginaga Itza

Itza

17

2.186,44

4.970,92

2.186,44

1310200

Aldaba

Itza

62

8.838,63

11.507,69

8.838,63

1310300

Aritz

Itza

32

3.420,09

10.006,84

3.420,09

1310400

Atondo

Itza

31

4.211,01

10.006,84

4.211,01

1310500

Zia

Itza

39

4.723,33

10.006,84

4.723,33

1310600

Eritze

Itza

47

6.288,78

10.006,84

6.288,78

1310700

Gulia

Itza

51

6.421,75

11.507,69

6.421,75

1310800

Itza

Itza

138

17.477,37

25.313,32

17.477,37

1310900

Larunbe

Itza

68

8.880,21

11.507,69

8.880,21

1311000

Lete

Itza

34

4.409,70

10.006,84

4.409,70

1311100

Otxobi

Itza

62

7.124,83

11.507,69

7.124,83

1311200

Saratsa

Itza

124

16.537,08

25.313,32

16.537,08

1311300

Saratsate

Itza

47

4.555,24

10.006,84

4.555,24

1320100

Ardatz Itzagaondoa

Itzagaondoa

35

5.173,45

10.006,84

5.173,45

1360300

Beorburu

Txulapain

31

3.315,94

10.006,84

3.315,94

1360400

Gartziriain

Txulapain

28

3.713,63

10.006,84

3.713,63

1360500

Larraiotz

Txulapain

34

2.813,37

10.006,84

2.813,37

1360600

Markalain

Txulapain

46

6.014,77

10.006,84

6.014,77

1360700

Nabatz

Txulapain

34

4.088,49

10.006,84

4.088,49

1360800

Nuin

Txulapain

51

5.336,87

11.507,69

5.336,87

1360900

Ollakarizketa

Txulapain

105

10.903,91

25.313,32

10.903,91

1361000

Osakar

Txulapain

34

3.409,89

10.006,84

3.409,89

1361100

Osinaga

Txulapain

26

2.974,67

10.006,84

2.974,67

1361200

Untzu

Txulapain

33

5.630,82

10.006,84

5.630,82

1390100

Galbarra

Lana

36

9.648,30

10.006,84

9.648,30

1390200

Gastiain

Lana

55

13.712,21

11.507,69

11.507,69

1390300

Narkue

Lana

20

5.043,66

4.970,92

4.970,92

1390400

Ulibarri

Lana

22

4.946,95

4.970,92

4.946,95

1390500

Biloria

Lana

30

7.958,79

10.006,84

7.958,79

1410100

Lapoblación

Lapoblación

34

5.071,50

10.006,84

5.071,50

1410200

Meano

Lapoblación

88

15.610,62

17.150,97

15.610,62

1440100

Albiasu

Larraun

15

3.861,83

4.970,92

3.861,83

1440200

Aldatz

Larraun

116

21.807,23

25.313,32

21.807,23

1440300

Alli

Larraun

38

7.108,48

10.006,84

7.108,48

1440400

Arruitz

Larraun

85

17.530,89

17.150,97

17.150,97

1440500

Astitz

Larraun

33

6.563,76

10.006,84

6.563,76

1440600

Azpirotz-Lezaeta

Larraun

59

11.940,73

11.507,69

11.507,69

1440700

Baraibar

Larraun

81

14.338,14

17.150,97

14.338,14

1440800

Etxarri

Larraun

67

13.163,19

11.507,69

11.507,69

1440900

Errazkin

Larraun

63

13.528,11

11.507,69

11.507,69

1441000

Gorriti

Larraun

88

16.122,70

17.150,97

16.122,70

1441100

Uitzi

Larraun

112

21.158,10

25.313,32

21.158,10

1441200

Iribas

Larraun

39

7.393,32

10.006,84

7.393,32

1441400

Madotz

Larraun

15

2.827,05

4.970,92

2.827,05

1441500

Mugiro

Larraun

66

11.548,44

11.507,69

11.507,69

1441600

Oderitz

Larraun

51

8.615,87

11.507,69

8.615,87

1500600

Iratxeta

Leotz

53

6.245,67

11.507,69

6.245,67

1500700

Leotz

Leotz

24

2.766,68

4.970,92

2.766,68

1500900

Olleta

Leotz

31

4.015,56

10.006,84

4.015,56

1580100

Aos

Longida

48

6.822,72

10.006,84

6.822,72

1580200

Artaxo

Longida

34

4.577,86

10.006,84

4.577,86

1580300

Ekai Longida

Longida

85

10.387,28

17.150,97

10.387,28

1580800

Murelu Longida

Longida

31

3.771,17

10.006,84

3.771,17

1581100

Billabeta

Longida

34

3.433,31

10.006,84

3.433,31

1660100

Acedo

Mendaza

121

20.925,45

25.313,32

20.925,45

1660200

Asarta

Mendaza

48

7.937,10

10.006,84

7.937,10

1660300

Mendaza

Mendaza

82

15.020,67

17.150,97

15.020,67

1660400

Ubago

Mendaza

40

6.033,01

10.006,84

6.033,01

1680100

Arteaga

Metauten

35

5.186,37

10.006,84

5.186,37

1680200

Ganuza

Metauten

56

8.395,12

11.507,69

8.395,12

1680300

Metauten

Metauten

43

6.422,50

10.006,84

6.422,50

1680400

Ollobarren

Metauten

49

6.875,69

10.006,84

6.875,69

1680500

Ollogoien

Metauten

22

3.349,14

4.970,92

3.349,14

1680600

Zufia

Metauten

78

12.030,37

17.150,97

12.030,37

1780100

Murillo el Cuende

Murillo el Cuende

46

8.368,61

10.006,84

8.368,61

1780200

Arrada

Murillo el Cuende

596

65.377,51

98.746,92

65.377,51

1780300

Traibuenas

Murillo el Cuende

31

6.696,31

10.006,84

6.696,31

1810100

Aizpurgi

Nabaskoze

21

4.376,12

4.970,92

4.376,12

1810200

Nabaskoze

Nabaskoze

84

18.007,91

17.150,97

17.150,97

1810300

Ustaize

Nabaskoze

21

3.172,52

4.970,92

3.172,52

1860100

Anotzibar

Odieta

38

4.052,62

10.006,84

4.052,62

1860200

Ziaurritz

Odieta

59

7.271,13

11.507,69

7.271,13

1860300

Gaskue

Odieta

49

4.975,86

10.006,84

4.975,86

1860400

Gelbentzu

Odieta

34

3.963,30

10.006,84

3.963,30

1860500

Gendulain

Odieta

14

1.808,08

4.970,92

1.808,08

1860600

Latasa

Odieta

19

3.484,61

4.970,92

3.484,61

1860700

Ostitz

Odieta

96

11.020,28

17.150,97

11.020,28

1860800

Erripa

Odieta

46

5.279,62

10.006,84

5.279,62

1880100

Enderitz

Olaibar

129

10.910,95

25.313,32

10.910,95

1880200

Olaitz

Olaibar

36

3.198,08

10.006,84

3.198,08

1880300

Olabe

Olaibar

135

8.845,32

25.313,32

8.845,32

1880400

Otsakain

Olaibar

59

5.635,40

11.507,69

5.635,40

1920100

Etxague

Oloritz

14

2.370,56

4.970,92

2.370,56

1920200

Mendibil

Oloritz

62

4.998,76

11.507,69

4.998,76

1920300

Oloritz

Oloritz

66

5.554,45

11.507,69

5.554,45

1920500

Soltxaga

Oloritz

39

5.246,59

10.006,84

5.246,59

1930100

Arazuri

Oltza Zendea

387

58.587,38

54.235,10

54.235,10

1930200

Artazkotz

Oltza Zendea

28

2.612,68

10.006,84

2.612,68

1930300

Asiain

Oltza Zendea

160

12.437,83

29.487,62

12.437,83

1930400

Ibero

Oltza Zendea

220

17.006,80

54.235,10

17.006,80

1930500

Izkue

Oltza Zendea

80

7.284,73

17.150,97

7.284,73

1930600

Itzu

Oltza Zendea

60

3.925,88

11.507,69

3.925,88

1930700

Lizasoain

Oltza Zendea

85

6.767,78

17.150,97

6.767,78

1930800

Oltza

Oltza Zendea

69

5.197,90

11.507,69

5.197,90

1931000

Ororbia

Oltza Zendea

771

51.843,05

98.746,92

51.843,05

1940100

Anotz

Ollaran

33

4.304,65

10.006,84

4.304,65

1940300

Beasoain-Egillor

Ollaran

122

15.733,06

25.313,32

15.733,06

1940400

Iltzarbe

Ollaran

50

6.498,88

10.006,84

6.498,88

1940500

Ollo

Ollaran

53

7.386,86

11.507,69

7.386,86

1940600

Saldise

Ollaran

10

3.368,54

4.970,92

3.368,54

1940700

Senosiain

Ollaran

43

5.567,23

10.006,84

5.567,23

1940800

Ultzurrun

Ollaran

83

11.532,05

17.150,97

11.532,05

2090100

Arbontze

Erromantzatua

39

7.249,80

10.006,84

7.249,80

2090300

Biotzari

Erromantzatua

51

8.321,37

11.507,69

8.321,37

2090400

Domeñu

Erromantzatua

42

6.013,34

10.006,84

6.013,34

2160100

Gabarderal

Zangoza

129

26.271,84

25.313,32

25.313,32

2160200

Rocaforte

Zangoza

40

142.540,52

10.006,84

10.006,84

2220100

Ibiltzieta

Sartze

30

4.502,46

10.006,84

4.502,46

2220200

Sartze

Sartze

30

4.664,61

10.006,84

4.664,61

2280100

Muru Artederreta

Tebas-Muru Artederreta

212

24.097,40

54.235,10

24.097,40

2280200

Tebas

Tebas-Muru Artederreta

424

34.719,16

54.235,10

34.719,16

2300100

Otiñano

Torralba del Río

12

4.365,50

4.970,92

4.365,50

2360100

Alkotz

Ultzama

190

20.688,96

29.487,62

20.688,96

2360200

Arraitz-Orkin

Ultzama

212

18.122,80

54.235,10

18.122,80

2360300

Auza

Ultzama

165

17.341,71

29.487,62

17.341,71

2360400

Zenotz

Ultzama

49

4.115,92

10.006,84

4.115,92

2360500

Eltso

Ultzama

66

5.391,90

11.507,69

5.391,90

2360600

Eltzaburu

Ultzama

141

15.110,08

25.313,32

15.110,08

2360700

Gorrontz-Olano

Ultzama

29

2.955,09

10.006,84

2.955,09

2360800

Gerendiain

Ultzama

91

12.888,35

17.150,97

12.888,35

2360900

Ilarregi

Ultzama

60

5.361,83

11.507,69

5.361,83

2361000

Iraizotz

Ultzama

274

28.340,19

54.235,10

28.340,19

2361100

Suarbe

Ultzama

47

4.446,33

10.006,84

4.446,33

2361200

Larraintzar

Ultzama

135

71.305,56

25.313,32

25.313,32

2361300

Lizaso

Ultzama

140

14.366,09

25.313,32

14.366,09

2361400

Urritzola-Galain

Ultzama

69

5.785,94

11.507,69

5.785,94

2370100

Altzorritz

Untziti

36

5.331,29

10.006,84

5.331,29

2370200

Artaitz

Untziti

43

5.966,39

10.006,84

5.966,39

2370300

Zenborain

Untziti

27

3.882,95

10.006,84

3.882,95

2370500

Untziti

Untziti

72

10.077,09

11.507,69

10.077,09

2370600

Zabaltzeta

Untziti

8

2.207,92

4.970,92

2.207,92

2410200

Aietxu

Urraulgoiti

16

2.663,93

4.970,92

2.663,93

2410600

Imirizaldu

Urraulgoiti

26

4.983,03

10.006,84

4.983,03

2410700

Irurozki

Urraulgoiti

37

7.162,97

10.006,84

7.162,97

2410800

Ongotz

Urraulgoiti

19

2.966,00

4.970,92

2.966,00

2420100

Artieda

Urraulbeiti

151

13.687,88

29.487,62

13.687,88

2420500

Arripodas

Urraulbeiti

19

3.123,52

4.970,92

3.123,52

2420600

San Vicente

Urraulbeiti

22

3.040,89

4.970,92

3.040,89

2420800

Tabar

Urraulbeiti

58

7.894,56

11.507,69

7.894,56

2600100

Allotz

Deierri

105

15.907,74

25.313,32

15.907,74

2600200

Arandigoien

Deierri

94

11.884,88

17.150,97

11.884,88

2600300

Aritzala

Deierri

87

11.179,31

17.150,97

11.179,31

2600400

Aritzaleta

Deierri

39

6.252,28

10.006,84

6.252,28

2600500

Aizkoa

Deierri

84

13.371,38

17.150,97

13.371,38

2600600

Bearin

Deierri

196

25.461,70

29.487,62

25.461,70

2600700

Eraul

Deierri

76

9.391,28

17.150,97

9.391,28

2600800

Gorozin

Deierri

36

4.696,96

10.006,84

4.696,96

2600900

Ibiriku Deierri

Deierri

56

7.379,85

11.507,69

7.379,85

2601000

Iruñela

Deierri

50

6.897,61

10.006,84

6.897,61

2601100

Lakar

Deierri

65

8.233,26

11.507,69

8.233,26

2601200

Lorka

Deierri

135

17.331,63

25.313,32

17.331,63

2601300

Murelu Deierri

Deierri

33

4.574,90

10.006,84

4.574,90

2601400

Murugarren

Deierri

71

9.934,91

11.507,69

9.934,91

2601500

Errezu

Deierri

115

15.167,59

25.313,32

15.167,59

2601600

Ugar

Deierri

43

5.793,93

10.006,84

5.793,93

2601700

Hiriberri Deierri

Deierri

67

8.290,96

11.507,69

8.290,96

2601800

Zabal

Deierri

87

10.621,75

17.150,97

10.621,75

2601900

Zurukuain

Deierri

101

12.843,64

25.313,32

12.843,64

2620100

Arraitza

Zabaltza

89

11.494,16

17.150,97

11.494,16

2620200

Ubani

Zabaltza

145

15.939,84

25.313,32

15.939,84

2620300

Zabaltza

Zabaltza

67

7.303,61

11.507,69

7.303,61

9020100

Aitzoain

Berriobeiti

476

38.378,95

54.235,10

38.378,95

9020300

Añezkar

Berriobeiti

197

13.260,78

29.487,62

13.260,78

9020400

Artika

Berriobeiti

4.826

287.619,58

431.429,37

287.619,58

9020500

Ballariain

Berriobeiti

31

4.706,82

10.006,84

4.706,82

9020600

Berriobeiti

Berriobeiti

678

44.674,73

98.746,92

44.674,73

9020700

Berriogoiti

Berriobeiti

1.024

57.419,26

101.244,48

57.419,26

9020900

Elkarte

Berriobeiti

16

2.243,81

4.970,92

2.243,81

9021000

Larrageta

Berriobeiti

82

5.513,22

17.150,97

5.513,22

9021100

Lotza

Berriobeiti

61

4.698,96

11.507,69

4.698,96

9021200

Oteitza

Berriobeiti

66

4.790,85

11.507,69

4.790,85

41.792

4.760.923,88

4.518.294,36

Zenbatekoa eurotan.

(A) Biztanleria 2020/01/01ean: Biztanleria 2020ko urtarrilaren 1ean. Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua.

(B) TAF 2021: 2021eko ordainketa transferentzia arruntengatik.

(C) Udalkideak 2021: Nafarroako udalentzako ordainketa udalkideen kopuruagatik, 2021ean.

(D) Hezkuntzako garraiatuak 2021: 2021eko transferentziak eskola-kontzentrazioen funtzionamendurako.

(E) Hiriburutza 2021: Hiriburutza Agiria ordaintzea Iruñeko Udalari, 2021ean.

(F) Bermatutako %: Adierazitako kontzeptuengatik (transferentzia arruntak + udalkideak+ hezkuntzako garraiatuak + hiriburutza) 2021ean ordaindutako zenbateko osoa 2022an aplikatuko den bermearen ehunekoa.

(G) Gehieneko bermea: Kontzejuek 2021. urtean transferentzia arrunten kontzeptuan jasotako batezbestekoaren %150 da, biztanleria-tarteen arabera.

F2204502

Iragarkiaren kodea: F2204502