60. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 24a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

22E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita honetarako: “Sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzak 2022rako”. DDBN identifikazioa: 613806.

Kultur Ekintza Zerbitzuak txostena egin du, non eskatzen baita onets daitezela “Sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzak 2021erako. 948 MINTEGIAK” izeneko deialdia, deialdiaren oinarri arautzaileak eta gastua egiteko baimena (30.000,00 euroko gastua, hain zuzen), eta argitara daitezela foru agindu hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean, kontuan hartuta aipatu gastua baimentzeko legez ezarrita dauden baldintzak eta betebeharrak betetzen direla, bai eta helburua ere; gainera, kontu-hartzaile delegatuaren adostasuna jasotzen da espedientean.

Horrenbestez, erabiliz Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak,

AGINTZEN DUT:

1. Deialdia onestea honetarako: “Sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzak 2022rako”.

2. Deialdiaren oinarri arautzaileak onestea, zeinak jaso baitira foru agindu honen eranskinean.

3. Deialdi honen konpromisoak betetzeko, aurrekontuko kreditu hauek baimentzen dira:

AURREKONTUKO PARTIDA

EKITALDIA

ZENBATEKOA

A20002-A2500-4709-334100: Profesionalentzako sorkuntza lantegietarako laguntzak

2022

30.000,00

4. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5. Deialdi honen eta oinarri arautzaileen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2022ko martxoaren 7an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria, Rebeca Esnaola Bermejo.

SORKUNTZA ARTISTIKOKO MINTEGI ETA LANTEGIETARAKO LAGUNTZAK 2019RAKO. 948 MINTEGIAK: OINARRI ARAUTZAILEAK

1. Dirulaguntzen xedea, helburua eta aplikazio eremua.

1.1. Deialdiaren xedea da laguntza ekonomikoa ematea kultura gune independenteak kudeatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoei, baldin eta gune horietan programa bat gauzatzen bada, jarduera sortzaileak etengabe eta modu egonkorrean babesten dituena.

Laguntza hauek kultura eta sormen sektorera zuzenduak daude (Nafarroako kultura eta sormen industriak). Deialdiaren helburua da erraztasunak ematea sorkuntza artistikoa bultzatzera bideratutako ekimenak garatzeko eta sektore artistikoko enpresen hazkundea areagotzeko. Eta horrekin batera, pentsamendu garaikidea, adierazpen askatasuna eta dibertsitatea sustatzea, hedapena eta herritarrengana iristea, eta proiekzio lokala, nazionala eta nazioartekoa lortzea.

1.2. Deialdia titulartasun pribatuko espazioak edo ekipamenduak kudeatzen dituzten entitateei edo pertsonei zuzentzen zaie, zeinetan sorkuntza artistikoa sustatzen den eta tinkotu gabeko eta artista hasiberriei profesionalki garatzen laguntzen zaien, eta zeinetan ikaskuntza erraztu eta proposamenak garatzen diren, esperimentazioa, berrikuntza, ikerketa eta produkzio prozesuak abiarazten dituen esparru baten barnean. Sormena ahalbidetzen duten espazioak dira. Horretarako abiapuntua zerbitzuen garapena da (esperimentazioa, ikerketa, sorkuntza, ekoizpena, baina baita laguntza-zerbitzuak ere, hala nola egoitzak, trukeak, aholkularitza, agente banatzaile eta programatzaileekiko konexioa, etab.), baina artistei harrera egitea, diziplinen arteko elkarrizketa, esperientziak partekatzeko aukera eta publikoak sortzea alde batera uzten ez dituen ikuspuntu batetik. Funtsezko elementua da espazio bat (eta bere ekipamendua) izatea arte-sorkuntzaren saiakuntzarako eta estimulaziorako, ikuspuntu berritzaile eta berezitasun-sortzaile batetik, bai eta kultur zikloaren fase guztiei laguntza integrala emateko planteamendu bat ere, sorkuntzatik hedapenera, ekoizpena, prestakuntza, banaketa, merkaturatzea eta erakustea barne, ibilbide garrantzitsu eta nahikoa duten prozesuak ahalbidetzeko, eta ez ekintza puntualak soilik.

1.3. Jardueren programazioaren asmoa da eragin positiboa izatea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean. Eragin hori, hain zuzen, 10.13 oinarrian adierazitako generoari buruzko memorian jaso beharko da.

1.4. Honako hauek ez dira inola ere diruz lagungarriak izanen:

a) Batez ere helburu turistikoak edo komertzialak dauzkaten espazioak.

b) Sorkuntza artistikoaren prozesuan izaera instrumentala duten espazioak.

c) Plataforma digitalak.

d) Batez ere prestakuntzarako (lantegiak eta ikastaroak egiteko) erabiltzen diren espazioak.

1.5. Deialdi honen ondorioetarako, kultura eta sormen industriatzat joko da proiektu artistikoak egiten dituena, baldin eta proiektu horien edukiak honako hauekin lotura badute: ikusizko arteak eta arte plastikoak, musika, zinea eta ikus-entzunezkoak eta arte eszenikoak, eta beren edukietan hibridoak diren proiektu horiek.

1.6. Proiektuak 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean egin behar dira (bi egunak barne).

1.7. Ez dira aintzat hartuko Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren aurreko deialdi batzuetan dirulaguntzen onuradun izan diren proiektuak, ezta erakunde horrekin hitzarmen izendunik dutenak ere.

1.8. Pertsona edo entitate eskatzaile bakoitzak proiektu bakar bat aurkezten ahalko du.

2. Pertsona edo entitate onuradunek bete beharreko baldintzak.

2.1. Profesional eta enpresa hauek hartzen ahalko dituzte deialdi honetan ezarritako laguntzak:

a) Pertsona fisikoak, Nafarroako Foru Komunitatekoak direnak edo gutxienez 2021eko urtarrilaren 1etik Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik daudenak.

b) Merkataritzako sozietateak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereiziko unitate, nortasun juridikorik gabea.

Pertsona edo entitate horiek Nafarroako Foru Komunitatean kokatuta egon behar dute eta helbide fiskala bertan izan.

2.2. Aurreko apartatuan aipatutako pertsona fisikoek eta enpresek alta emanik egon behar dute, eskaera aurkezteko unean, jarduera kultural, artistiko edo sorkuntzakoarekin lotutako EJZren epigrafeetako batean (dagokion udalak emandako alta):

–1. atala (enpresa jarduerak): 965. taldea.

–2. atala (jarduera profesionalak): 861. taldea.

–3. atala (jarduera artistikoak): 1, 2 edo 3 multzoak.

2.3. Nortasun juridikorik ez duten entitate eskatzaileek ordezkari bat edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko adina ahalmen dituena.

2.4. Ezin izanen zaie dirulaguntzarik eman Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ezarritako egoeraren batean dauden enpresa edo profesionalei.

2.5. Ezin izanen dira onuradun izan zehapen administratibo irmorik edo kondena epai irmorik betetzen ari diren entitateak, edo, hala bada, zehapen eta kondena epai bat betetzeko zain daudenak, kondena jarri denean sexu edo genero diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik.

2.6. Dirulaguntzaren hartzaileen artetik kanpo utzi dira berariaz:

a) Toki entitateak, beren erakunde autonomoak, eta nagusiki Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren partaidetza duten enpresa publikoak, partzuergoak, fundazioak eta sozietate publikoak.

b) Nafarroako Gobernuaren 2022ko aurrekontuetan partida izenduna duten entitateak.

c) Irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta entitateak, sindikatuak, enpresaburuen elkarteak, lanbide elkargoak eta elkarte profesionalak.

3. Aurrekontuko egozpena eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

3.1. Laguntza hauek (30.000 euro gehienez) Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 2022rako gastu-aurrekontuaren kargura finantzatuko dira, partida honen kargura: “Profesionalentzako sorkuntza lantegietarako laguntzak” izeneko A20002 A2530 4709 334100 partida.

3.2. Proiektu bakoitzerako laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izanen onartutako aurrekontuaren %70 baino handiagoa. Onartutako aurrekontua entitateak aurkeztutako guztizko aurrekontua izanen da, baina diruz lagungarriak ez diren gastuei dagozkien diru kopuruak kenduta, deialdi honen 5. oinarrian ezarritakoarekin bat.

3.3. Diruz lagundutako proiektu bakoitzeko laguntza ez da izanen 15.000 eurotik gorakoa.

3.4. Aipatutako muga horiek betetzen badira, laguntzaren zenbatekoa eskatutako bera izanen da, aurrekontuan dirua dagoen bitartean.

3.5 Behin proiektuak eginda aurrekontu onartuekin, unitate kudeatzaileak banatuko du dirulaguntza proiektuen artean, lehentasun hurrenkerari jarraikiz, dirulaguntzaren zenbatekoa agortu arte.

3.6. Gerakinik badago, baina hurrengo proiekturako eskatutako aurrekontua baino txikiagoa bada, eskatzaileari eska dakioke hasiera batez aurkeztutako proiektua berregin dezala.

Nolanahi ere, proiektua berregitean dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburuak errespetatu beharko dira, bai eta eskaeretarako ezarritako balorazio irizpideak ere.

Irizpide hauei jarraikiz eginen da doikuntza hori:

a) Ezin izanen da murriztu hasierako aurrekontuan sartuta dagoen eta entitatearen beraren baliabideekin (jarduera diruz lagungarriak sortzen ez dituztenekin) finantzatzen den kopurua.

b) Proiektua berregin ondoren banatzen den azken dirulaguntzak errespetatu beharko ditu ezarritako gehieneko ehunekoak.

Nolanahi ere, eskatzaileak onar edo uka dezake eskaera berregitea.

Berregindako proiektua onetsiz gero, ebaluazio batzordearen adostasuna jaso beharko du, laguntza eman aurretik.

Onetsi ezean, ebaluazio batzordeari jakinarazi beharko dio, hark berregiteko aukera eskain diezaien puntuazio hurrenkeraren arabera hurrengoak diren proiektuei.

4. Eskabideak eta eskatutako agiriak aurkeztea.

4.1. Pertsona juridikoen kasuan, eskaerak modu telematikoan aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez (www.nafarroa.eus). Identifikatzeko, ziurtagiri digitala eduki beharko da.

Kasu horretan, eskabidea aurkezten bada lehen esandako modua ez den beste edozein erabiliz, ez aurkeztutzat joko da, baina horrek ez du eragotziko eskabidea geroago modu telematikoan aurkeztu ahal izatea. Azken kasu horretan, sarrera data baliodun bakarra aurkezpen telematikoarena izanen da.

4.2. Pertsona fisikoen kasuan, ahal dela, eskaerak modu telematikoan aurkeztuko dira, aurreko paragrafoan adierazitakoari jarraikiz, edo, hala ez bada, aurrez aurre Iruñeko Navarrería kaleko 39an dagoen Erregistro Bulegoan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako beste bideetako edozein erabiliz.

4.3. Eskabide eredua eta aurkeztu beharreko gainontzeko agiriak deialdi honetako eranskinetako ereduen araberakoak izanen dira, eta Tramiteen Katalogoko fitxan egonen dira eskuragarri:

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/ayudas-a-viveros-y-fabricas-de-creacion-artistica-2022-948-viveros

4.4. Eskaeraren berariazko inprimakiari (I. eranskina) erantsi behar zaion dokumentazioa ondotik zehazten dena da. Telematika bidez aurkeztuz gero, agiriak eskaneaturik aurkeztuko dira, dokumentu bereizitan, eta behar bezala identifikaturik.

a) Eskaera aurkezteko unean ekonomia jardueren gaineko zergan (EJZ) alta emana dagoela egiaztatzen duen agiria (dagokion udalak emana), 2.2 puntuan ezartzen denarekin bat eginik.

b) Profesionala edo enpresa den kontuan hartuta, agiri hauetako bat:

1) Pertsona fisikoak, ondasun komunitateak edo nortasun juridikorik gabeko beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereiziko unitate izanez gero: nortasun agiri nazionalaren edo pasaportearen fotokopia –edo, hala bada, nortasun txartelarena– eta pertsonaren edo pertsonen, parte-hartzaileen edo bazkideen identifikazio fiskaleko zenbakia.

2) Merkataritza sozietateen forma juridikorik hartzen ez duten eta nortasun juridikoa duten sozietate zibilak izanez gero: sozietatearen kontratuaren kopia eta identifikazio fiskaleko kodearena.

3) Merkataritza sozietateen kasuan: eraketaren edo, hala denean, aldaketaren eskrituraren kopia, estatutuena, Merkataritza Erregistroan egindako inskripzioarena eta identifikazio fiskaleko kodearena.

4) Egoitza soziala eta fiskala Nafarroan dituela frogatzen duen agiria.

5) Proiektuaren deskripzio-memoria, II. eranskinean dagoen ereduaren araberakoa.

6) Memorian proiektuari buruz agertzen diren datu ekonomikoak III. eranskineko (aurrekontu ekonomiko xehatua) ereduari jarraikiz bete beharko dira, eta nahitaezko baldintza da aurkezten den aurrekontuan gastuak eta diru-sarrerak berdinduta izatea (proiektuaren datu eta kostuekin, BEZa banakatuta). Excel formatuan igorriko da. 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean, egun horiek barne, egiten diren gastuak baizik ez dira sartuko.

7) Eskabidea telematika bidez bidaltzen ez bada, aurreko guztiaren kopia digitala.

4.5. Kultura Zuzendaritza Nagusiaren beste deialdiren batean parte hartu duten eskatzaileek ez dituzte aurreko puntuko b.1, b.2 eta b.3 apartatuetan aipatutako agiriak aurkeztu beharko, non ez den agiri horietan aldaketaren bat izan.

4.6. Dirulaguntzarako eskabidea aurkeztuta, horrek deialdi honetan aipatzen diren baldintzak betetzen ez baditu, pertsona edo entitate interesdunari errekerimendua eginen zaio akatsak zuzen ditzan edo falta diren agiriak aurkez ditzan, 10 eguneko epean, errekerimendua jaso eta biharamunetik hasita, eta adieraziko zaie halaber, hala egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3 artikuluarekin bat.

Eskaeraren edukia egokiro haztatu ahal izateko, ezinbestekoa izanen da behar bezala betetzea oinarri honetan adierazitako dokumentazioa.

4.7. Prozesuko edozein unetan, informazio osagarria eskatzen ahalko zaie eskatzaileei.

4.8. Eskabideak eta eskatutako agiriak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izanen da, oinarri hauek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Gastu diruz lagungarriak.

5.1. Deialdi honen ondorioetarako gastu diruz lagungarriak dira diruz lagundutako jardueraren ezaugarriekin bat datozenak zalantzarik gabe, behar-beharrezkoak direnak, eta deialdi honetan ezarritako epean eginen direnak. Gastu horien kostua ez da inoiz izanen merkatuko balioa baino handiagoa.

Pertsonak edo entitateak proiektua garatzean egiten dituen gastu hauek hartuko dira kontuan:

Zuzeneko gastuak:

a) Proiektua osorik edo zati batean gauzatzeko entitate onuradunari zerbitzuak ematen dizkioten lan- eta merkataritza-araubidez kontratatutako langileei dagozkienak. Proiektuari egotziko zaizkio hari eskainitako benetako denboraren zati proportzionalak, eta deskripzio-memorian edo proiektuaren aurrekontuan adierazi beharko dira.

b) Proiektuan sartutako jardueren marketinerako, komunikaziorako, zabalkunderako, merkaturatzeko eta digitalizaziorako gastuak.

c) Kanpoko baliabideak kontratatzearen ondorioz sortutako gastuak, hala nola toki, ekipamendu eta baliabide materialen alokairuak, baita proiektuko ekintzak gauzatzeko behar diren beste batzuk ere. Dirulaguntzaren xedeko proiektua gauzatzeko ekipamenduko ondasun inbentariagarriak erosiz gero, gastu diruz lagungarritzat hartuko da haien amortizazioa, proiektuari egozten ahal zaion proportzioan, kontabilitateko irizpide orokorren arabera, betiere dirulaguntza ez bada erabili ondasun horiek erosteko (114/2017 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, Sozietateen gaineko zergaren erregelamendua onesten duena).

d) Langileen ostatu-, mantenu- eta bidaia-gastuak, behar bezala justifikatuta, eta beharrezkoak direnak proiektuko ekintzak gauzatzeko, honako gehieneko zenbateko eta baldintza hauekin:

–Ostatua: bakarrik aplikatuko zaie proiektuan jasotako jarduerak egiteko Nafarroara behar-beharrezkoa den denboran datozen pertsonei. Gau bakoitzeko, gehienez: 60 euro.

–Mantenua: bakarrik aplikatuko zaie proiektuan jasotako jarduerak egiteko Nafarroara behar-beharrezkoa den denboran datozen pertsonei. Otordu bakoitzeko (bazkaria eta afaria) 20 euro ordainduko dira.

–Joan-etorriak: bakarrik aplikatuko zaie proiektuan jasotako jarduerak egiteko Nafarroara datozen pertsonei. Honako kostu eta muga hauek aplikatuko dira:

 • Autoa erabiliz gero, 33 zentimo kilimetro bakoitzeko. Furgoneta edo zamalanetarako beste ibilgailuren bat erabiliz gero, 43 zentimo kilometro bakoitzeko. Kilometro kopurua kalkulatzeko, abiapuntua pertsona fisiko edo juridikoaren egoitza soziala edo establezimendua izanen da.
 • Ibilgailua alokatua bada, aurreko puntuan adierazitakoaz gain, alokairuaren kostua ere ordainduko da.
 • Hegazkina, trena edo beste garraio publikoren bat erabiliz gero, gehienez ere turista klaseko txartel arruntaren zenbatekoa lagunduko da diruz.

e) Diruz lagundutako proiektua egiteko beharrezkoak diren finantza gastuek dirulaguntza jasotzen ahalko dute, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta hura ongi prestatu edo egiteko ezinbestekoak badira.

f) COVID-19aren aurkako osasun-babesarekin lotutako materialaren gastuak.

–Zeharkako gastuak:

hemen sartzen dira bai gastu aldakorrak onuradunak egiten dituen jardueretako batzuei egozten ahal zaizkienak, bai gastu finkoak, jarduera zehatz bati egotzi ezin zaizkionak baina beharrezkoak direnak diruz lagundutako jarduera gauzatzeko.

Proiektu bakoitzerako zeharkako kostu diruz lagungarriek proiektuaren aurrekontuan sartuta egon beharko dute, eta ez dira izanen proiektuaren gastu diruz lagungarrien %15 baino handiagoak.

5.2. Gastu hauek ez dira diruz lagungarriak izanen:

a) Ondasun higiezinen eta azpiegituren erosketarekin, erabilerarekin eta finantzaketarekin lotuta dauden guztiak. Azken kasu horretan, salbuetsita dago 5.1 oinarrian ezarri dena dirulaguntzaren xedeko proiektua gauzatzeko ekipamenduko ondasun inbentariagarriak erosteari buruz.

b) Zentzuz jokatuta proiektua gauzatzeko beharrezkoak ez diren gastuak, edo zenbatekoa modu fidagarrian zehaztu gabe dutenak.

c) Balio erantsiaren gaineko zerga, eskatzaileek berreskuratzen ahal dutena.

d) Entitateko langileen ordainsariak, baldin eta lanbide arteko gutxieneko soldata halako 3 baino gehiago badira.

e) Proiektuan parte hartzen duten langileen soldaten kapitalizazioak.

f) Ez dira onartuko laguntza eskatzen duen pertsona fisikoak berak egindako lanen gastuen fakturak.

g) 5.1.e oinarrian aipatzen ez diren pertsonen ostatu, mantenu (bazkaria/afaria) eta joan-etorrien gastuak.

h) Ordezkaritza, protokolo eta luxuzko gastuak.

i) Elikagaien, edarien edo antzekoen gastuak, bidesariak eta aparkalekua.

6. Tramitazio eta ebaluazio organoak.

6.1. Eskaerak Kultura eta Kirol Departamentuko Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalak tramitatuko ditu, norgehiagokako araubidean.

6.2. Vianako Printzea Erakundea-Kulturako Zuzendaritza Nagusiak izendatutako balorazio batzorde batek baloratuko ditu eskaerak. Hauek izanen dira batzordeko kideak:

a) Batzordeburua: Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiko Kultur Ekintza Zerbitzuko zuzendaria, edo, hori izan ezean, zuzendaritza horretako beste zerbitzu bateko zuzendaria.

b) Batzordekideak: kultura ekimenaren, sustapenaren eta berrikuntzaren arloan adituak diren 2 lagun; eta Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Ataleko burua edo, hori izan ezean, Kultur Ekintza Zerbitzuaren barnean kargu baliokidea duen beste bat.

c) Idazkaria: Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Ataleko teknikari bat, edo, hori izan ezean, Kultura eta Kirol Departamentuko teknikari bat, hitza duena baina botorik ez.

6.3. Balorazio batzordeko kideak izendatzeko ebazpena Nafarroako Gobernuaren web atarian argitaratuko da, tramiteen katalogoan (www.nafarroa.eus).

6.4. Balorazio eta adjudikazio prozesua.

1. fasea: Kultura eta Kirol Departamentuko Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalak, eskatzailea deialdian onartu baino lehen, betebeharrei buruzko dokumentazioa aztertuko du. Proiektuak baloratzeko, eskaerak aurkezteko epearen barrenean aurkeztutako dokumentazioa baizik ez da baloratuko, edo, kasua bada, zuzentzeko epean aurkeztutakoa.

2. fasea: Balorazio batzordeko kideek onartzen diren proiektuak jasoko dituzte, balorazioa egiteko. Balorazio prozesu osoan, batzordeak informazioa eska diezaieke entitateei edozein bideren bitartez, deialdira aurkeztutako proiektuaren gaineko zalantzak argitzeko edo alderdiren bat berresteko.

3. fasea: Batzordeak aurkeztutako eskaeren puntuazioa ezarriko du, eta dirulaguntza banatuko du 7. oinarrian aipatzen den puntuazioa gainditzen duten proiektuen artean, lortutako puntuazioaren arabera, 3. oinarriko 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoari jarraikiz.

Gainera, aurretik aipatutako banaketa egin ondoren erabilgarri egon daitezkeen diru kopuruei buruzko ebazpena emateko, 3.5 eta 3.6 oinarrietan ezarritako prozedura aplikatuko da.

4. fasea: Batzordeak irizpen loteslea emanen du.

6.5. Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalak, balorazio batzordeak sinatutako akta ikusita, deialdiaren gaineko ebazpen proposamena eginen du.

7. Proiektuen balorazioa.

7.1. Proiektuak ondoren adierazten diren irizpideen arabera baloratuko dira (haztapen-taula batzuen laguntzarekin, zeinek puntuatzeko ohar orientagarri batzuk ezartzen baitituzte, ebaluazio batzordeak aplika ditzan):

7.1.1. Proiektua deialdi honen xedearekin, helburuarekin eta aplikazio eremuarekin bat etortzea (50 puntu bitarte).

a) Proiektuaren deskripzioa/kalitatea (45 puntu bitarte).

Proiektu guztiek argi eta garbi zehaztu beharko dituzte jarraian adierazten diren puntu hauek:

–Entitate eskatzailearen aurreko ibilbidea, honako hauek zehazten dituena: sorkuntza espazioa abiaraztea eragin duten helburuak, espazioaren unera arteko garapena eta bilakaera, eta aurkezturiko proiektu berriak deskribatu den historiaren testuinguruarekin duen erlazio zehatza.

–Proiektuaren izena.

–Proiektuaren deskribapena.

–Eskatzaileak eskaintzen dituen espazioen eta ekipamenduen deskribapena.

–Eskaintzen diren zerbitzuen multzoaren deskribapena.

–Talde artistikoan, teknikoan eta kudeaketakoan arituko diren pertsonak.

–Garatu beharreko ekintza bakoitzeko fitxa bat, honako hauek adierazita:

 • Ekintza mota.
 • Helburuei egindako ekarpena eta barne-koherentzia.
 • Inplikatutako pertsonak: profilak, rolak eta gutxi gorabeherako kopurua.
 • Oinarrizko kronograma.
 • Lortu nahi den emaitza ebaluatzeko adierazle kuantitatiboak eta kualitatiboak.

–Marketin eta zabalkunde plana.

Arte sorkuntzako prozesuaren ibilbidea, bilakaera, gaitasun berritzailea eta sustatzailea baloratuko da, eta bertan garatzen diren prozesuen barneko zerbitzuak eta azpiegiturak. Arreta berezia jarriko da honako hauei lotutako ekintzetan:

–Esperimentazio, berrikuntza, ikerketa eta produkzio prozesuak abiaraztea (gehienez 15 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

15

Ongi

10

Nahikoa

5

Eskasa

3

Urria

0

–Sorkuntza-egitatea ahalbidetzea artistei behar adinako zerbitzu-zorroa ematearekin zuzenean lotutako abiapuntu batetik: egoitzak, trukeak, sormen-prozesuei lotutako hedapen-estrategiak, etab. (gehienez 10 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

10

Ongi

8

Nahikoa

5

Eskasa

3

Urria

0

–Kultur zikloaren fase guztien estimulazioa, sorkuntzatik hedapenera, baita ekoizpenetik, prestakuntza espezializatutik eta erakusketatik ere pasatuz, ikuspuntu berritzaile eta berezitasun-sortzaile batetik (gehienez 10 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

10

Ongi

8

Nahikoa

5

Eskasa

3

Urria

0

–Aholkularitza integraleko zerbitzuak, ibilbide profesionalei laguntzea, zeharkako prestakuntzako zerbitzuak (ez espezializatua), laguntzak (gehienez 5 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

5

Ongi

4

Nahikoa

3

Eskasa

2

Urria

0

–Jardueren digitalizazioa (gehienez 5 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

5

Ongi

4

Nahikoa

3

Eskasa

2

Urria

0

b) Tokiko eremuarekin duen lotura, honela adierazia: proiektuek beren ingurune hurbilenarekin duten harremana eta itzulketa soziala (kohesio soziala, hezkuntza, parte-hartzea, publikoak sortzea), alegia, proiektua abiaraztean aurreikusia dagoena (5 puntu bitarte).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

5,0

Ongi

4,0

Nahikoa

2,5

Eskasa

1,0

Urria

0,0

7.1.2. Proiektuaren bideragarritasuna eta koherentzia ekonomikoa (30 puntu gehienez).

a) Proiektuaren aurrekontua: horren koherentzia proiektua garatzeko, eta barne-koherentzia diru-sarreren eta gastuen egituran. 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitarte egiten diren gastuak baizik ez dira sartuko (gehienez 20 puntu).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

20

Ongi

15

Nahikoa

10

Eskasa

5

Urria

0

b) Proiektu osoaren kostu diruz lagungarriarekin alderatuta, eskatzen den dirulaguntzaren portzentajea (gehienez 10 puntu).

–%20 arte: 10 puntu.

–%21etik %30eraino: 8 puntu.

–%31tik %40raino: 5 puntu.

–%41etik %60raino: 2 puntu.

–%61etik %70eraino: puntu bat.

7.1.3. Agente kulturalak hedatzeko eta programatzeko estrategiak (gehienez 10 puntu):

Agente kulturalak hedatzeko eta programatzeko estrategiak erabiltzea: parte-hartzaileen presentzia rol ezberdinetan, Nafarroako, estatuko eta nazioarteko sare kulturaletan sartzea, esperientzia sortzaileen trukea, topaketak programatzaileekin, eta abar.

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

10

Ongi

8

Nahikoa

6

Eskasa

4

Urria

0

7.1.4. Euskara erabiltzea proiektuan eta/edo haren zabalkundean eta sustapenean (2,5 puntu bitarte).

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

2,5

Ongi

2,0

Nahikoa

1,5

Eskasa

1,0

Urria

0,0

7.1.5. 5 puntu bitarte genero-berdintasunaren ikuspegia txertatzeagatik, bai entitatearen antolamenduan (rol profesionalen banaketa sexuaren arabera, eta barne-ekintzak), bai programaren helburu eta ekintzetan.

–2 puntu: desberdintasunaren gaiari modu espezifikoan eta kritikoan heltzen dioten proiektuak, edo genero-rolak eta -estereotipoak haustearekin eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorrari ekarpena egitearekin zuzenean lotutako ekintza positiboak garatzen dituztenak.

–2 puntu: sorkuntza, zuzendaritza eta kudeaketako rolen banaketa paritarioa aurreikusten duten proiektuak.

–1 puntu: desberdintasun-egoerak detektatzen eta zuzentzen laguntzen duten barne-ekintzak egiten dituzten entiateak (prestakuntza, berdintasun-planak, jazarpenari aurre egiteko protokoloak, familia bateragarri egiteko erantzunkidetasuna sustatzea eta antzekoak).

7.1.6. Dibertsitate funtzionala duten eta/edo gizarte bazterketako arriskuan dauden pertsonei proiektuan parte hartzen laguntzea ahalbidetzen duten neurriak txertatzea, baita kulturarteko elkarrizketa ere (2,5 puntu bitarte). Irizpide hori baloratzeko, oinarri hartuko dira, alde batetik, eskaerarekin batera aurkeztutako memorian ematen diren datuak eta, beste aldetik, parte-hartze irisgarri eta integratzaile horri laguntzeko proposatzen den formula.

Haztapen-taula:

BALORAZIOA

HAZTAPENA

Oso ongi

2,5

Ongi

2,0

Nahikoa

1,5

Eskasa

1,0

Urria

0,0

7.2. Proiektuen balorazioa egin ahal izateko, pertsona edo entitate eskatzaileak deialdi honen II. eranskinean ageri den deskripzio-memoriaren ereduaren araberako eskaera aurkeztu beharko du; eranskin horretan zehatz-mehatz jasotzen dira irizpide bakoitzaren barrenean baloratu beharreko alderdiak. Ez da kontuan hartuko 15 orriko (bi aldeetatik) hedadura gainditzen duen informazioa. Datu ekonomikoak III. eranskinean jasotako inprimakian osatuko dira.

7.3. Aurreko irizpide horiek aplikatuta, gehienez 100 puntu emanen zaizkio proiektu bakoitzari, eta ez dira aintzat hartuko gutxienez 50 puntura iristen ez diren proiektuak. Orobat, 7.1.1 apartatuko balorazioan 25 puntura iristen ez diren proiektuak ez dira aintzat hartuko.

7.4. Hutsik uzten diren datuak edo oker betetzen direnak edo neurriz gainekoak direnak baloraziotik kanpo geldituko dira.

8. Dirulaguntzak emateko ebazpena.

8.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatu eta biharamunetik hasita hiru hilabeteko epean gehienez, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak ebazpen bat emanen du laguntzak esleitzeko. Epe hori iraganik berariazko ebazpenik argitaratu gabe, eskaera ezetsitzat joko da.

8.2. Ebazpena eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio eskabidean adierazten den helbide elektronikoaren bidez, eta Nafarroako Gobernuaren web-orrian argitaratuko da (https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/ayudas-a-viveros-y-fabricas-de-creacion-artistica-2022-948-viveros), baita Kultura eta Kirol Departamentuaren iragarki-taulan ere (Navarrería kalea 39, Iruña).

8.3. Berariazko ezespenaren aurka, pertsona edo entitate interesdunek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, argitaratu eta hilabete bateko epean, administrazio prozedurari buruzko legeriari jarraikiz.

Presuntziozko ezespenaren aurka, pertsona edo entitate interesdunek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita noiznahi, administrazio prozedurari buruzko legeriari jarraikiz.

8.4. Deialdi honi buruz edozein kontsulta egiteko, hura kudeatzen duen organora jo daiteke, helbide elektroniko honen bidez: iniciativacultural@navarra.es.

9. Diruz laguntzen diren proiektuen interes soziala, kultur mezenasgoaren ondorioetarako.

9.1. Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legearen 5.1.b artikuluan xedatutakoarekin bat, deialdi honetan diruz laguntzen diren proiektuak interes sozialekotzat hartuko dira, baldin eta helbide fiskala Nafarroan duten pertsonek eta entitateek egiten badituzte, eta horiek ekonomia jardueren gaineko zergaren epigrafeetako batean alta emanda badaude (legearen 4.f artikuluan aipatzen dira). Ondorio horretarako, eskatzaileek V. eranskina bete beharko dute.

9.2. Kultur mezenasgoaren arloko zerga-pizgarriak aplikatzeko, onuradunek maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean eta Kultura eta Kiroleko kontseilariaren irailaren 16ko 77/2014 Foru Aginduaren 22.2 artikuluan ezarritako baldintzak eta betebeharrak bete beharko dituzte. Foru agindu horren bidez, kultur proiektu eta jarduerak interes sozialekotzat deklaratzeko prozeduraren erregelamendua onetsi zen.

9.3. Orobat, beren proiektuak gauzatzen laguntzeko mezenasgo eta babesletza ekarpenak jasotzen dituzten onuradunek amaierako txosten batean zehaztu beharko dituzte mezenasgo eta babesletza modalitate guztien bidez jasotako ekarpenak, eta ebaluatu laguntza horiek diruz lagundutako proiektua gauzatzeari begira izan duten eragina.

10. Pertsona edo entitate onuradunen betebeharrak.

10.1. Dirulaguntza eman dela jakinarazten denetik hilabeteko epean, onuradunek (salbu eta pertsona fisikoek) adierazpena aurkeztu beharko dute dirulaguntzen onuradun diren pertsona edo entitateen gardentasun-betebeharrari buruz, eta, hala badagokio, baita eskatutako dokumentazioa ere, bat etorriz Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarritakoarekin. Adierazpen-eredua eta nahitaezko dokumentazioa norberak betetzeko eskabide honen bidez kontsultatu, bete eta izapidetzen ahalko da:

www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_E.pdf

Izan litezkeen zehapenak galarazi gabe, pertsona edo entitate onuradunek informazioa emateko duten betebeharra urratuz gero, ez zaie ordainduko emandako dirulaguntza, eta, zerbait aurreratu bazaie, itzuli egin beharko dute.

10.2. Deialdi honen bidez diruz laguntzen den programarako baizik ez da erabiliko laguntza, eta, oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritako betebeharrak beteko dira.

10.3. Kultura eta Kirol Departamentuko Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalean justifikatzea diruz lagundutako programa gauzatu dela eta zer gastu egin den.

10.4. Laguntza jasotzen duten proiektuak pertsona edo entitate eskatzailearen eta Nafarroako Gobernuaren artean lankidetzan egindako proiektuak direla ulertuko da. Bi aldeek proiektuen zabalkunderako ekintzak gauzatzen ahalko dituzte, aldez aurretik adostuta. Nolanahi ere, beti adieraziko da lankidetza hori, inprimatutako material mota guztietan edo zuzeneko komunikazio ekintzetan.

10.5. Proiektua aldatzea dakarren edozein gertaeraren berri ematea Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalari, hura gertatu bezain laster, atal horrek aurretik adostasuna eman dezan, betiere aldaketak, balorazio batzordearen ustez, funtsezko aldaketarik eragiten ez badu onetsitako proiektuan.

10.6. Diruz lagundutako proiektuen argitalpen guztietan zehaztu beharko da Nafarroako Gobernuaren finantzaketa jaso dela. Diruz lagundutako proiektuaren programan, kartelean, iragarkietan, publizitatean edo edozein motatako zabalkunde-euskarrietan Nafarroako Gobernuaren logotipoa erabili beharko dute. Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalean aurkeztu beharko dituzte zabalkunderako aurreikusitako zirriborroak, logotipoa modu egokian txertatzeko baimena jasotzeko. Logotipoa jartzeko jarraibideak Nafarroako Gobernuko Erakundeen Proiekzioaren Zerbitzuan (Argitalpen Atala) kontsulta daitezke, helbide elektroniko honetan:

publicaciones@navarra.es

10.7. Ekitaldia dirulaguntza eman aurretik egin bada, ez da nahitaezkoa izanen logoa jartzea inprimatutako materialean (esku-orriak, kartelak). Hala ere, zabalkunde telematikoan, web-orrian eta aldaketa egiteko aukera ematen duen edozein hedabidetan, dirulaguntza eman bezain laster aldatuko da, eta Nafarroako Gobernuaren logoa sartuko, aurreko apartatuan deskribatutako baldintzei jarraituz.

10.8. Noiznahi ere onartzea Kultura eta Kirol Departamentuko Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalak proiektua gauzatzen ari dela ziurtatzeko egiten dituen egiaztapen lanak.

10.9. Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko lortutako beste laguntza, dirulaguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuen berri ematea Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

10.10. Egiaztapen eta kontrolak egiteko ahalmenak behar bezala erabil daitezen bermatzeko asmoz, kontabilitate liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuak edukitzea, pertsona edo entitate onuradunei aplikatu behar zaizkien legeetan eta merkataritza lege sektorialetan agindutako moduan.

10.11. Jasotako diruaren erabilerari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izaten ahal diren bitartean.

10.12. Enpresak edo profesionalak ebaluazio txosten bat aurkeztu beharko du proiektua amaitutakoan. Txosten horretan, proiektuaren alderdiak noraino bete diren adieraziko du, hasieran aurkeztutako deskripzio-memorian jasotako adierazleekin alderatuta.

10.13. Genero-berdintasunari lotutako betebeharrak:

a) Hizkuntza inklusiboa erabiltzeko betebeharra. Entitateak konpromisoa hartzen du jardueraren komunikazioa eta zabalkundea egiteko publizitate- edo informazio-euskarrietan erabiltzeko hizkuntza eta irudi inklusiboak eta ez-sexistak. Era berean, zuzenean sortzen dituen dokumentuetan, hizkera inklusiboa erabili beharko du (horretarako, honako hau kontsultatu ahal izango du: “La Guía sobre estrategias de comunicación incluyente:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf

b) Entitate onuradunak exekuzio-memorian edo ebaluazio-txostenean kapitulu espezifiko bat aurkeztu behar du, baloratuko duena finantzatutako jarduerak genero-dimentsioan izan duen eragina. Proiektuko informazioaren osagarri, enpresak, profesionalak edo entitateak genero-berdintasunari buruzko memoria bat erantsiko du, helburu izanen duena ezagutzea zein den Nafarroako kultura sektorearen errealitatea genero-ikuspegitik. Orobat, autoebaluaziorako bide izan behar du txosten horrek. Horretarako, gidoi honi jarraituko zaio:

–Entitatearen egitura: sexuaren araberako banaketa zuzendaritza-organoetako karguetan, lan-plantillako postuetan eta masa sozialean.

–Garatutako jardueren edukiari buruzko gogoetak: genero-rol edo -estereotipoaren hausturan nola eta noraino eragiten duen ezartzea (zehaztu eta justifikatu labur-labur).

–Parte-hartzea, sexuaren arabera banakatua:

 • Sorkuntza espazioetan garatutako proiektuen egiletza (emakumezkoa, gizonezkoa edo anonimoa). Pertsona bat baino gehiago badira, zehaztu emakumeen eta gizonen kopurua.
 • Zuzendaria edo kudeatzailea emakumezkoa edo gizonezkoa den. Pertsona bat baino gehiago badira, zehaztu emakumeen eta gizonen kopurua.
 • edo programaren hartzaile den publikoaren partaidetza erregistratua edo estimatua, sexuaren arabera bereizita.

–Diruz lagundutako proiektuaren eta entitatearen autobalorazioa, genero-dimentsioari dagokionez.

11. Ordainketa, eta justifikatzeko epea eta modua.

11.1. Ordainketa: Oro har, behin pertsona edo entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera egin duela justifikatu ondoren ordainduko dira laguntzak. Justifikazio hori proiektuaren amaieran egingo da. Pertsona edo entitate onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute (horretarako, ORDAINKETEN AZKEN JUSTIFIKAZIOAREN eranskineko txantiloiak erabiliko dira):

a) Diruz lagundutako jarduera dela-eta ordaindutako gastu guztien fakturen eta frogagirien zerrenda, zenbakiz zenbaki, eta eskudirutan egindako ordainketen frogagirien zerrenda, honako hauek adierazita: hornitzailearen/jaulkitzailearen izena; IFZ; fakturaren kontzeptua, zenbakia eta data; guztirako zenbatekoa (zerga-oinarria, BEZa eta/edo PFEZa zehaztuta, eta kontuan hartuta dirulaguntzatik kanpo dagoela balio erantsiaren gaineko zerga, eskatzaileak berreskuratu edo konpentsatu dezakeen zatian, bai eta antzeko beste zerga batzuk ere, eta errentaren gaineko zerga pertsonalak); eta ordainketaren data. Zerrenda Excel formatuan igorriko da. Fakturek taulan behar bezala ordenatuta egon beharko dute, dagozkien jardueren kategorizazioaren arabera, baita beren izaeraren arabera ere, segun diruz lagungarria den gastu bati atxikiak dauden edo ez, 5. oinarrian esaten denarekin bat etorririk.

b) Orobat, dirulaguntzaren xedea bete dela frogatzen duten gastu guztien (egindakoak, ordaintzeko daudenak) faktura eta frogagiriak aurkeztuko dira, baita eskudirutan egindako ordainketenak ere. Faktura horiek deialdiaren 1. oinarrian ezarritako epeetan emanak izan beharko dira, eta Fakturazio Betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua onesten duen apirilaren 10eko 23/2013 Foru Dekretuari jarraikiz eginak. Kanpo gelditzen dira, berariaz, ordainagiriak, aurrekontuak eta albaranak. Fakturak ez dira onartuko baldin eta fakturatutako ondasuna, lana eta/edo zerbitzua ez bada argi eta bereiz ezartzen kontzeptuan.

c) 100 eurotik gorako gastu guztien ordainketak bankuko ordainagirien bidez frogatuko dira. Zenbateko horretakoak edo txikiagoak diren gastuak, berriz, fakturen bidez edo froga balio bera duten beste dokumentu batzuen bidez justifikatzen ahalko dira, kasu bakoitzeko ordainagiriak erantsita, hots: bankuko frogagiriak, “ordainduta” zigilua daramaten fakturak (hornitzaileak sinatuak eta zigilatuak), edo faktura edo gastua ordaindu dela frogatzen duen beste edozein agiri.

Egindako gastutzat joko da justifikazio epea bukatu baino lehen benetan ordaindu dena.

Joan-etorrien gastuen kasuan, gastu horiei lotutako jarduera egin izana egiaztatu beharko da.

d) Gauzatutako jardueraren azalpen-memoria edo txosten ebaluatzailea, barne duela genero-berdintasunaren kapitulua, 10.13 oinarrian adierazitakoaren arabera.

e) Sustapenerako eta/edo publizitaterako elementu inprimatuak, eta/edo zabalkundea egiteko erabili diren web-orrietarako estekak.

f) 5.1.e) puntuan aipatutako amortizazio-gastuen kasuan, liburu nagusiari dagokion oharra aurkeztu beharko da.

g) Diruz lagundutako proiektua gauzatzearekin lotutako diru-sarreren xehetasuna.

11.2. Aurrerakina.

Salbuespenez, laguntzak jarduera gauzatu aurretik ordaintzen ahalko dira, eta gehienez emandako dirulaguntzaren %50 aurreratzen ahalko da. Horretarako, enpresak edo profesionalak Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalari eskatu beharko dio, aurrerakinaren eskatzeko eskaera-orria aurkeztuz, eta frogatu beharko du dirulaguntzaren xedeak betetzeko aldez aurretik funtsez hornitu beharra duela (diruzaintzako egoera-orria edo bankuko kontuen saldoa, dirulaguntzaren xedearekin lotuta ordaintzeko eta kobratzeko dituen gastuen eta diru-sarreren zerrenda eta proiektuari lotuta ez dauden ordaintzeko eta kobratzeko konpromisoak). Aurrerapena eskatzeko gehieneko epea: hilabete natural 1, eman dela jakinarazten denetik hasita.

11.3. Aurreko apartatuetan aipatutako ordainketa moduen artean zein aukeratzen den ere, dirulaguntza likidatzeko, enpresak edo profesionalak 11.1 oinarrian aipatzen diren egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu proiektua bukatu eta bi hilabeteko epean; betiere, azken eguna 2022ko azaroaren 4a izanen da, egun hori barne. Laguntza ematea onartzen den unean jarduera egina baldin badago, laguntza onartu eta bi hilabeteko epean aurkeztu beharko dute dokumentazioa.

11.4. Eskaeraren edukia egokiro haztatu ahal izateko, ezinbestekoa izanen da behar bezala betetzea oinarri honetan adierazitako dokumentazioa. VI. eranskinean daude diru-laguntzaren justifikazioa eta ordainketa-eskaera edo likidazioa aurkezteko txantiloi eta argibide egokiak.

11.5. Laguntzaren azken likidazioa egiteko, laguntza ematean zehazten den portzentajea aplikatuko zaie jarduera egin eta gero onartutako gastuen frogagiriei, baldin eta ordaindu izanaren frogagiria badute.

11.6. Kultur Ekimenaren eta Berrikuntzaren Atalak aldeko txostena eman ondoren ordainduko da laguntza.

12. Dirulaguntzen pilaketa eta bateragarritasuna.

Deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak bateragarriak dira helburu bera duten beste dirulaguntza batzuekin, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarenak eta Kultura eta Kirol Departamentuarenak izan (1.6 oinarrian ezarritakoa ezin ezik) edo beste administrazio publiko batzuenak, beste entitate pribatu edo publiko batzuenak edo partikularrenak. Dirulaguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan, bakarrik edo dirulaguntzaren xedeko jardueraren beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide propio batzuekin batuta, pertsona edo entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

13. Laguntza itzultzea.

Pertsona edo entitate onuradunak programa gauzatu dela behar bezala justifikatu ezean, ordaindutako laguntza osorik edo hein batean itzul dezala eskatuko zaio, bai eta dirulaguntza ordaindu zenetik dirua itzultzen duen egunera arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko ere, proportzionaltasun irizpideari jarraituz eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Legearen 35. artikuluarekin bat.

14. Arau-hausteak eta zehapenak.

14.1. Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen IV. tituluan xedatutakoa aplikatuko da.

14.2. Zehapen prozedura izanen da ezarrita dagoena Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen VI. tituluan.

15. Dirulaguntzen araubide orokorra.

Oinarri arautzaile hauetan espresuki ezarrita ez dagoen orotan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak xedatutakoa aplikatuko da, bai eta aplikatu beharreko gainerako arauak ere.

16. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen kontrako errekurtsoak.

Deialdi honen eta oinarri arautzaileen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

17. Eredu edo txantiloien zerrenda.

Dokumentu hauek deialdiaren fitxan daude eskuragarri:

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/ayudas-a-viveros-y-fabricas-de-creacion-artistica-2022-948-viveros

I. eranskina.–Eskabidea.

II. eranskina.–Proiektuaren memoria.

III. eranskina.–Proiektuaren aurrekontua.

IV. eranskina.–Gardentasuna (10. oinarrian adierazitako esteken bidez daude eskuragarri).

V. eranskina.–Mezenasgoa.

VI. eranskina.–Ordainketen justifikazioa.

Iragarkiaren kodea: F2203451