36. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien 2022. urtean Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak egiten dituzten elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei. DDBN identifikazioa: 604786.

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eskumenen artean dago LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialerako politikak koordinatzea eta kudeatzea, haren estatutuak onesten dituen urriaren 30eko 260/2019 Foru Dekretuarekin bat.

LGTBI+ Pertsonen Berdintasun Sozialari buruzko ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legearen xedea da oinarriak, bitartekoak eta neurriak ezartzea eta arautzea LGTBI+ pertsonen eskubideen egiazko berdintasun eraginkorra bermatzeko, eta, horretarako, sexu-joera, genero-adierazpena edota sexu- edo genero-identitatea direla-eta izan daitekeen diskriminazio oro prebenitzea, zuzentzea eta deuseztatzea, Nafarroako Gobernuak eta toki entitateek eskumena duten esparru publikoetan eta pribatuetan.

Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bitartez, eta LGTBI+ pertsonen herritartasun osoaren garapena lagundu eta bultzatzeko legezko agindua betetzeko, baliabide ekonomikoak bideratzen ditu LGTBI+ pertsonen elkarteen eta irabazi-asmorik gabeko entitateen arloko gizarte ekintzako proiektuetarako. 2022an zehar Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren proiektuak dira, genero ikuspegia dutenak eta berdintasuna bultzatzera eta sustatzera bideratuak daudenak.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 51. artikuluak eta Nafarroako Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituen urriaren 30eko 260/2019 Foru Dekretuaren 12.h) artikuluak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. Deialdi bat eta haren oinarriak onestea, dirulaguntzak emateko 2022. urtean LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasunerako proiektuak egiten dituzten elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei. Ebazpen honen eranskinean daude oinarri arautzaileak.

2 Deialdi honen konpromisoei aurre egiteko gastua baimentzen da, 29.000 eurokoa, 2022ko aurrekontuetan honako partida honen baliokide gisa gaitzen den partidaren kargura: 2022ko gastuen aurrekontuko 080001 08300 4819 232206 partida, “Sexu-aniztasunari eta generoari buruzko planak egiteko entitateentzako dirulaguntzak” izenekoa. Gastu hori egiteko baldintza da kreditu aski eta egokia egotea.

Salbuespenez, 2022ko gastu-aurrekontuko partida horretan kontsignaturiko kreditua hasiera batean baimendutakoa baino handiagoa bada, deialdi honetara bideraturiko zenbatekoa handitzen ahalko da Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailearen ebazpen baten bidez, beste deialdi bat egiteko beharrik gabe, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoarekin.

3 Ebazpen honen eta bere oinarri arautzaileen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

4 Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu-baseari jakinaraztea.

Iruñean, 2022ko urtarrilaren 3an.–Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailea, Eva Istúriz García.

1. ERANSKINA

OINARRI ARAUTZAILEAK

1. oinarria. Xedea eta helburua.

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak emateko araubidea ezartzea Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien Nafarroako Foru Komunitatean, LGTBI+ pertsonen eskubideen berdintasuna lortze aldera, proiektuak garatzen dituzten LGTBI+ elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat eta kredituek zehazturiko mugen barnean.

Dirulaguntza hauen helburua da aniztasun sexualarekiko eta genero aniztasunarekiko errespetua eta berdintasuna sustatzen duten proiektuak bultzatzea eta, horrela, bermatzea pertsona guztien giza eskubideak, bereizkeriarik gabe.

2. oinarria. Onuradunak.

Hona hemen deialdi honetan parte hartzen ahalko dutenak: LGTBI+ elkarteak edo irabazi-asmorik gabeko entitateak, baldin eta haien estatutuetan berariazko helburu gisa badago bizitza sozial, ekonomiko, kultural edo laboralaren edozein eremutan LGTBI+ pertsonen berdintasuna sustatzea eta/edo defendatzea, eta Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen berdintasuna lortzera bideraturiko proiektuak garatzen badituzte.

3. oinarria. Betekizunak.

Dirulaguntza hauen onuradun izateko, elkarteek edo irabazi-asmorik gabeko entitateek baldintza hauek bete beharko dituzte eskaera aurkeztean, eta baldintzak mantendu beharko dituzte diruz lagundutako jarduera egiten den aldian eta jarduera justifikatu arte:

3.1 Indarra duen legeriarekin bat eratuak egotea, nortasun juridikoa izatea eta dagokien erregistroan inskribatuak egotea, inskripzio hori bakarrik publizitate ondorioetarako eskaturik ere.

3.2 Irabazi-asmorik ez edukitzea.

3.3 Nafarroako Foru Komunitatean jardutea.

3.4 Haien estatutuetan xede gisa agertzea LGTBI+ pertsonen egoera hobetzeko konpromisoa eta kolektibo horren berdintasunerantz aurrera egiten jarraitzekoa, bizitza sozial, ekonomiko, kultural, laboral edo politikoaren edozein esparrutan.

3.5 Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeraren batean ez egotea.

4. oinarria. Gauzatzeko epea eta proiektu nahiz ekintza diruz lagungarriak.

4.1. Dirulaguntzaren xedeko proiektuaren exekuzio epea 2022ko urtarrilaren 1etik urriaren 31ra artekoa izanen da. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.

4.2 Hauek dira diruz lagunduko diren proiektuak: aurreko puntuan adierazitako gauzatze-epean bizitza sozialean, ekonomikoan, kulturalean eta laboralean (besteak beste), LGTBI+ pertsonen aukera berdintasuna (genero ikuspegitik), parte-hartzea eta presentzia sustatzera zuzendutako jarduerak biltzen dituztenak, xede nagusia pertsona horiek garapen pertsonal eta sozial erabatekoak lortzea dela.

4.3 Helburu hauek betetzeko jarduketa bat edo batzuk izanen dituzte proiektuek:

a) LGTBI+ pertsonen pertzepzio sozialari modu negatiboan eragiten dioten estereotipoak eta aurreiritziak gainditzen laguntzea.

b) LGTBI+ pertsonen eskubideei buruz informatzea eta sentsibilizatzea, kolektibo horrekiko errespetuzko jarrerak eta diskriminaziorik eza sustatuz.

c) LGTBI+ pertsonen artean berdintasunezko harremanak sustatzea.

d) LGTBI+ pertsonen eskubideekin eta aldarrikapenekin loturiko garrantzi bereziko datak ikusgarri egitea.

e) Sareko lanaren alde egitea, jarduteko estrategiak, esperientziak eta esku hartzeko moduak partekatzeko asmoz, eta LGTBI+ pertsonei loturiko egoera bereizgarriak gehiago ezagutzen laguntzeko.

f) Historian zehar eta gizartearen esparru guztietan LGTBI+ pertsonek egindako ekarpenak ikusgarri egitea.

g) Beste aldagai batzuekin –besteak beste, adinarekin, dibertsitate funtzionalarekin edo egoera administratiboarekin– izandako intersekzionalitatetik sortzen diren diskriminazio moduen gainean jardutea.

h) LGTBI+ pertsonen parte-hartzea sustatzea, bereziki emakumeena, erabakiak hartzeko guneetan.

4.4 Elkarte edo entitate bakoitzak proiektu bakar baterako dirulaguntza eskuratzen ahalko du.

4.5 Gastu diruz lagungarriak.

Dirulaguntzak soilik erabiliko dira diruz lagundutako jardueraren izaerarekin bat egiten duten gastuak finantzatzeko, oinarriotan ezarritako epean eginak. Zehazki, hurrengo gastu kontzeptuek jasoko dute dirulaguntza, merkatu balioa gainditu gabe.

4.5.1. Zuzeneko gastuak:

a) Aholkularitza teknikoa (enpresak kontratatzea, profesionalen eta hizlarien ordainsariak, joan-etorriak, dietak eta ostatu-hartzea).

Gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa 12.000 eurotik gorakoa bada, frogatu beharko da laguntza teknikoa eraginkortasun eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu dela, salbu eta, gastu diruz lagungarrien ezaugarrien berezitasuna dela-eta, merkatuan hornidura edo zerbitzu hori emateko behar adina enpresarik ez badago, edo gastua egin bada dirulaguntza eskatu baino lehen. Kontu horiek onuradunaren txosten baten bidez frogatuko dira.

b) Diruz lagundutako jardueren publizitate edo zabalkunde gastuak.

c) Materialak argitaratzeko gastuak. Dena den, soilik programaren xedea lortzeko ezinbestekoa den material inprimatuak jasoko du dirulaguntza, betiere Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI) baimendu ondoren.

Egutegiak argitaratzeko eta inprimatzeko dirulaguntza eskatzen bada, soilik 2023koek jasoko dute dirulaguntza.

d) Jarduera egiteko erabiltzen diren lokalen edo ekipamenduen alokairu gastua edo material suntsikorrarena. Gastu hori ez da izanen emandako dirulaguntzaren %50 baino handiagoa.

e) Diruz lagundutako jarduerak egiten diren bitartean (ez beste inoiz) beren kabuz balia ezin daitezkeen pertsonei arreta ematearen ondoriozko gastuak (haurtzaindegia, ludoteka, adinekoak zaintzea, eta abar).

f) Gastu finantzarioak, aholkularitza juridiko edo finantzarioaren gastuak eta antzekoak, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta ezinbestekoak badira hura ongi prestatu edo egiteko.

4.5.2. Proiektuari loturiko zeharkako gastuak:

Emandako dirulaguntzaren edo, hori baino txikiagoa bada, justifikaturiko gastu guztiaren %10 erabil daiteke objektiboki, gehienez, zeharkako gastu hauetarako: kudeaketa administratiboa, entitatearen lokalaren alokairua, argia, ura eta telefonoa; baldin eta behar bezala justifikaturik badaude eta jarduera gauzatzen den epean egin badira. Halaber, zeharkako gastuak dira proiektuetan aritzen diren elkarte edo entitateko langileen gastuak, baldin eta frogatzen bada dirulaguntza jasotzen duen proiektuan jardun dutela. Dedikazio.araubidea eta dirulaguntza honi aplikaturiko ehunekoa aurkeztu behar dira.

4.6 Diruz lagungarriak ez diren proiektuak, jarduerak eta gastuak:

4.6.1. Proiektu eta jarduera hauek deialdiaren esparrutik kanpo geldituko dira:

a) Diseinu, abiarazte eta ebaluazioan genero ikuspegia ez duten proiektuak.

b) Ikasleekin ikasgelan egindako proiektuak edo jarduerak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentutik gauzatzen ari den Hezkidetza Planean ezarritakoarekin bat.

c) Aisialdiko jarduerak edo ludiko-jostetakoak.

d) Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren programa eta jarduera berekiak.

e) Diruz lagundutako entitatearen edo elkartearen langileen nominak, 4.5.2 apartatuan ezarritakoa salbu.

4.6.2. Ez dira deialdi honetan sartzen ahalko honako gastu hauek:

a) Banku kontuetako interes zordunak.

b) Interesak, errekarguak eta zehapen administratiboak eta penalak.

c) Prozedura judizialen gastuak.

d) Aperitibo, bazkari, askari eta antzekoen gastuak.

e) Aurreikusitako jarduerak betetzeaz bestelako helburua duten bidaiak.

f) Entitatearen edo elkartearen publizitateari edo sustapenari loturiko gastuak.

g) Jardueretan parte hartu dutenentzako haborokinak edo opariak, edonolakoak.

h) Ordenagailuak, tabletak, inprimagailuak, gailu mugikorrak, telefonoak, USBak eta beste gailu digital batzuk erosteak dakartzan gastuak.

5. oinarria. Dirulaguntzaren zenbatekoa.

5.1. Deialdi honetarako, 29.000 euro bideratu dira guztira.

5.2 10.000 euroko dirulaguntza eman daiteke gehienez, proiektuaren kostua handiagoa bada ere. Eskatzen den zenbatekoa 10.000 eurokoa edo txikiagoa izanen da.

5.3 Dirulaguntzaren zenbatekoa ehuneko hauen arabera kalkulatuko da, beti ere proiektuak gutxienez 50 puntuko balorazioa lortu badu:

–81-100 puntu lortzen dituzten proiektuetarako, eskatu eta onarturiko kopuruaren % 100.

–61-80 puntu lortzen dituzten proiektuetarako, eskatu eta onarturiko kopuruaren % 80.

–50-60 puntu lortzen dituzten proiektuetarako, eskatu eta onarturiko kopuruaren % 60.

5,4. Aurrekontuko partida agortzen bada dirulaguntzaren xede izateko gutxieneko puntuaziora iristen diren eskaera guztiei erantzun gabe, hainbanatu eginen da zenbateko orokorra.

6. oinarria. Dokumentazioa.

6.1. Dirulaguntza eskatzen duten elkarte edo entitateek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

a) Eskaera-eredua (3. eranskina), behar bezala betea. Osagaiak: proiektuaren deskribapena, proiektuaren aurrekontua eta aurrekontuaren xehakapena jardueren arabera. Eskaera eredua Nafarroako Gobernuaren Atariko Zerbitzu-Katalogoko laguntzen fitxan eskuratzen ahalko da (www.navarra.es). Eskaeran Administrazioarekiko komunikazio-bide nagusia izanen den helbide elektronikoa adierazi behar da.

Proiektuaren azalpenean, balorazioaren xede diren atalak zehaztu eta deskribatuko dira, oinarri hauen 2. eranskinean adierazitako irizpideekin bat, bakoitzari dagokion puntuazioa eman ahal izateko.

b) Nortasuna egiaztatzen duten agiriak, estatutuak (horietan jasoko da elkarteak edo entitateak duen konpromisoa LGTBI+ pertsonen berdintasuna lortzeko proiektuak egiteko) eta erregistro egokiko inskripzioa, honako kasu hauetan soilik: lehenengoz eskatzen bazaio dirulaguntza Nafarroako Gobernuari edo dokumentazioa aldatu bada.

c) Ordezkaritza-organoaren osaerari buruzko adierazpena (4. eranskina), elkartearen edo entitatearen ordezkariak sinaturik; ordezkaritza-organoko kideak nortzuk diren azaldu behar da eta haien sexuaren berri eman behar da.

d) Elkartea izanez gero: Elkarteko kideei buruzko adierazpena (5. eranskina), elkartearen ordezkariak sinaturik; bertan elkarteko kideen kopuruaren berri eman behar da (datuak sexuen arabera bereizita) eta zehaztu behar da zenbat elkartekide dauden 30 urtetik beherakoak eta zenbat 60 urtetik gorakoak.

e) Erantzukizunpeko adierazpena, onuraduna izan daitekeela dioena (6. eranskina), elkartearen edo entitatearen ordezkariak egina; bertan honako hau adierazi behar du:

–Elkarteak edo entitateak ez dauka ezarrita dirulaguntzen onuradun izateko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan adierazitako debekuetako bat bera ere.

–Elkarte edo entitate eskatzaileak beste administrazio publiko edo entitate pribatu baten laguntza jaso du edo jasotzeko zain dago xede eta helburu bererako.

–Elkarte edo entitate eskatzaileak ez du diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapenik edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere.

f) Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera, honako kasu hauetan soilik: lehenengoz eskatzen bazaio dirulaguntza Nafarroako Gobernuari edo aurreko dirulaguntzak jasotzeko emandako bankuko kontua aldatu bada.

g) Behar den kasuetan, dirua aurreratzeko eskaera (7. eranskina). Eskaerari txostena erantsiko zaio eta bertan frogatu behar da eskatzaileak ez daukala baliabide nahikorik diruz lagundutako jarduera aldi batez finantzatzeko eta adierazi behar da zenbateko diru-sarrerak eta gastuak aurreikusten diren hurrengo sei hilabeteetarako; gainera, funtsen eskasia frogatzen duen edozein agiri aurkezten ahal da. Halaber, azken mugimenduak agertzen diren banku-laburpena ere aurkeztu behar da (eguneraturik).

h) Gardentasun-betebeharrari buruzko adierazpena (8. eranskina), 10.3. oinarrian ezarritakoaren araberakoa.

i) Ziurtagiri eguneratua, deialdia argitaratu ondotik egina, non jasoko baita elkarteak edo entitateak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

Ziurtagiri hori aurkezten ez bada eta alderdi interesdunak aurkakorik adierazten ez badu, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak egiaztatzen ahalko du ea elkarteak edo irabazi-asmorik gabeko entitateak egunean dauzkanez zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak. Baimena (9. eranskina).

j) Behar izanez gero, sare sozialetako presentziari buruzko adierazpena (10. eranskina); sare sozialetako estekak agertu behar dira.

6.2 Agiri hauek ez dira eskatuko baldin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek ziurtatu behar badute baldintzak betetzen direla, edo agiriak Administrazioaren eskuetan badaude, honako hauekin bat: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.8 artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikulua. Hala bada, adierazi beharko da zer unetan eta zer administrazio organoren aurrean aurkeztu ziren aipatu agiriak.

7. oinarria. Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

7.1 Eskabideak elektronikoki tramitatuko dira Nafarroako Atarian (www.nafarroa.eus), “Tramiteak” atalean dagoen deialdiaren fitxan (aurrerantzean laguntzen fitxa), “Tramitatu” aukeratuz.

Fitxa horretan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat izanen da. Identifikatzeko, ziurtagiri digitala eduki beharko da.

Eskabideak hilabeteko epean aurkeztuko dira, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Dokumentazioa dokumentu bereizitan aurkeztuko da, bakoitzak bere izena behar bezala dakarrela.

Gaituriko helbide elektroniko bat (GEH) adieraziko da eskabideetan, eta horixe izanen da Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta entitate eskatzaileen arteko jakinarazpen eta komunikazioetarako bidea.

Eskatzaileak Nafarroako Gobernuak gaituriko jakinarazpen elektronikorako prozeduretan harpideturik egon beharko du. Hauxe da gaituriko helbide elektronikoa eta jakinarazpen elektronikorako harpidetza lortzeko helbidea: http://notificaciones.060.es. Horretarako, ziurtagiri digitala beharko da.

Eskabidea aurrez aurre aurkezten bada, elektronikoki aurkezteko eskatuko zaio interesdunari. Ondorio horietarako, ulertuko da eskabidearen aurkezpen eguna zuzenketaren eguna dela.

7,2. Aurkezturiko dokumentazioa aski ez bada edo akatsak baditu, elkarteari edo entitateari eskatuko zaio 5 egun balioduneko epean dokumentazioa osatu edo akatsak zuzentzeko; halaber, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaerari uko egiten diola ulertuko dela, eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela. Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekiko harremanetarako lehentasunezko bide gisa eskaeran adierazitako helbide elektronikoaren bidez eskatuko da akatsak zuzentzeko.

Proiektua deskribatzeko dokumentazioa ezin da zuzendu. Edonola ere, NABIk azalpenak eskatzen ahal ditu, aurkezturiko proiektua aldatzeko aukerarik gabe. Erantzuteko epea gehienez bost egun baliodunekoa izanen da.

8. oinarria. Balorazioa eta dirulaguntza emateko prozedura.

8.1. Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Gai Juridikoen eta Kudeaketaren Zuzendariordetzari dagokio dirulaguntza emateko prozeduraren instrukzioa.

Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokako araubideari jarraikiz tramitatuko da. Aurrekontuko partida agortzen bada dirulaguntza jasotzeko gutxieneko puntuaziora iristen diren eskaera guztiei erantzun gabe, hainbanatu eginen da zenbateko orokorra.

8.2 Eskaerak 2. eranskinean zehazturiko irizpideei jarraikiz ebaluatuko dira, eta, horretarako, instrukzio organoak Nafarroako Berdintasunerako Institutuko edo beste departamentu batzuetako teknikarien laguntza izaten ahal du, eta egoki iruditzen zaizkion jarduketak egin ditzake, ebazpen proposamenaren oinarri izanen diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko.

8.3 Gutxienez ere 50 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ezetsi eginen dira.

Proiektuak diruz lagundu ezin diren ekintzak baditu, soilik diruz lagungarriak direnak hartuko dira kontuan.

8.4 Gai Juridikoen eta Kudeaketaren Atalak ebazpen-proposamena igorriko dio Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileari. Proposamenari txosten bat gehituko zaio, non adieraziko baita entitate onuradunek dirulaguntzak jasotzeko betekizun guztiak betetzen dituztela.

9. oinarria. Bitarteko elektronikoen bidezko komunikazioak.

Laguntza hauek emateko prozeduraren barruan egiten diren jarduketa guztien komunikazioak telematikoki eginen dira, onuradunek beren eskaeran adierazitako helbide elektroniko gaituaren bidez.

10. oinarria. Ebazpena.

10,1. Dirulaguntzak banatzen dituen ebazpena Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emanen du, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta gehienez ere 3 hilabeteko epean. Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, eta Nafarroako Gobernuaren atarian argitaratuko da, dirulaguntzaren fitxan. Hiru hilabeteko epe hori bukaturik berariazko ebazpena eman eta jakinarazi gabe, eskaera ezetsi dela ulertuko da, behar den errekurtsoa aurkeztu ahal izateko.

10,2. Dirulaguntzak ematen dituen ebazpenean, entitate onuradunen zerrenda, diruz lagunduriko proiektuak, emaniko dirulaguntzaren zenbatekoa eta proiektu bakoitzerako justifikatu beharreko zenbatekoa adieraziko dira (justifikatu beharreko zenbatekoak proiektuaren aurrekontutik NABIk onarturiko gastuekin bat etorri beharko du), eta, kasua bada, zein eskaerari uko egin zaien, arrazoia zehazturik.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 15. artikuluan eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 26. artikuluan xedaturikoarekin bat, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak, jakinarazi ondoko hilabetean, jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak Nafarroako Gobernuaren atarian eta web-orrian (www.nafarroa.eus), honako hauek zehazturik: deialdia, laguntza zein programari eta aurrekontu-kredituri egotzi zaion, onuraduna, emandako diru-kopurua eta dirulaguntzaren helburua.

Datu horiek, orobat, Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak argitaratuko ditu bere webgunean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 20.8 artikuluan xedaturikoarekin bat.

10,3. Entitate eta pertsona juridiko onuradunek gardentasun betebeharra izanen dute (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 12.4 artikuluan ezarrita dago), baldin eta 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte urtebetean Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak haien urteko diru-sarrera guztien %20 edo gehiago badira, eta gutxienez 5.000 eurora iristen badira.

Aurreko egoeretako batean egonda, gardentasun betebeharrari lotuak dauden erakunde onuradunek foru lege horren 12.4 artikuluan azaltzen den informazioa eman beharko dute, erakundeko ordezkariak sinatua, dirulaguntzak emateko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean.

Erakundeak gardentasun betebeharra bete behar ez badu aurreikusitako egoeretan ez egoteagatik, horren gaineko adierazpen bat aurkeztu beharko du hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita.

Aurreko bi puntuetan aipaturiko gardentasun-betebeharrak betetzeko, adierazpen eredu normalizatu bat aurkeztu beharko da, eskuragarri dagoena Nafarroako Atariko Tramiteen atalean, 8. eranskin gisa.

Betebehar hori bete ezean, ez da emandako dirulaguntza ordainduko, ez eta aurrerakinak ere, eta kobraturiko zenbatekoak itzuli egin beharko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.1 c) artikuluan xedaturikoaren arabera.

11. oinarria. Jazoerak proiektuak gauzatzean.

Proiektuak deialdi honetan ezarritako epeetan gauzatu beharko dira, eta eskaeran nahiz dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritakoa betez.

Dena den, dirulaguntzaren proposamenaren zenbatekoa aurkezturiko eskaeran ageri dena baino txikiagoa baldin bada, eta dirulaguntza ematea efizientea bada, instrukzio organoak eskaera berregiteko eskatzen ahalko du. Dirulaguntzaren xedea errespetatu beharko da, bai eta gainerako eskaerak direla-eta ezarritako balorazio-irizpideak ere, konpromisoak eta baldintzak egokitu daitezen ematen ahal den dirulaguntzaren arabera. Aldaturiko proiektu horren aurrekontua ez da txikiagoa izanen proposaturiko dirulaguntzaren zenbatekoaren eta, halakorik badago, hasiera batean antzeko baldintzetan aurreikusitako kofinantzaketaren batura baino (eskaeran ageri den kofinantzaketa portzentaje bera mantenduko da).

12. oinarria. Dirulaguntzak ordaintzea eta justifikatzea.

12.1. Oro har, dirulaguntza ordainduko da haren xede den proiektua bukatu eta frogagiriak aurkeztu ondotik.

Hala ere, gizarte-ekintzako programak direnez, dirulaguntza emateko ebazpenean erabakiko da dirulaguntzaren aurrerakina eskatu duten entitateei emandakoaren % 100 aldez aurretik ordaintzea, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 33.1 artikuluan ezarritakoarekin bat, baldin eta justifikatzen bada funtsen hornidura beharrezkoa dela dirulaguntzaren xedeak betetzeko.

Funtsak behar direla justifikatzeko, entitateak txosten bat aurkeztu beharko du, frogatzeko ez duela baliabide nahikorik aldi baterako finantzatzeko diruz lagundutako jarduera, bai eta hurrengo sei hilabeteetako diru-sarrera eta gastuen mugimenduen aurreikuspena ere, edo beste edozein egiaztagiri, frogatzeko funtsak aldez aurretik behar direla dirulaguntzaren xedeak betetzeko. Halaber, azken mugimenduak agertzen diren banku-laburpena ere aurkeztu behar da (eguneraturik).

Edozein ordainketa egin baino lehen, gardentasun-betebeharrak bete beharko dira.

12.2. Dirulaguntzaren xedeko jarduketak egin ondoren, elkarte eta entitate onuradunek diruz lagundutako proiektuaren zenbateko osoa justifikatu beharko dute. Horretarako, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 2022ko urriaren 31rako:

–Memoria-eredua (11. eranskina), horretarako diseinaturiko ereduaren araberakoa; Internet bidez eskuratzen ahalko da Nafarroako Gobernuaren Interneteko atariko zerbitzuen katalogoko laguntzen fitxan (www.nafarroa.eus).

–Gastuen eredua (12. eranskina); honen barnean zerrenda bat egonen da, kalkulu-orriaren formatukoa, eta bertan ekintzen gastu guztiak xehakatu behar dira ( aurkezturiko fakturekin bat etorri beharko dira).

Jatorrizko fakturak aurkeztu beharko dira, baita horiek benetan ordaindu direla frogatzen duten agiriak ere. Frogatzeko balio bera duten beste agiri batzuk eta faktura elektronikoak onartuko dira, baldin eta betetzen badituzte zerga arloan onartuak izateko behar diren baldintzak.

−Enpresaren hautapenaren ziurtagiria (13. eranskina): Aholkularitza, laguntza edo bestelako zerbitzuak ematen dituzten enpresen zerbitzuengatik diruz laguntzen ahal den gastua 12.000 eurotik gorakoa bada, entitateak frogatu beharko du enpresa efizientziaren eta ekonomiaren irizpideei jarraikiz hautatu dela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

–Egindako ekintzen egiaztagiriak eta haiek gauzatu edo zabaltzearen ondoriozko produktuak. Agiri horiek frogatu beharko dute bete dela Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak diruz lagundutako proiektuan parte hartzen dutela adierazi beharra. Horretarako, egiten den publizitatean eta zabalkundean, bai eta diruz lagundutako proiektuari buruzko dokumentazio guztian ere, Nafarroako Gobernuaren logotipo ofiziala txertatu beharko da. Logotipo hori Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautzen duen 4/2016 Foru Dekretua aldatzen duen urtarrilaren 12ko 8/2020 Foru Dekretuan arautzen da. Testu hau agertu behar da: “Nafarroako Berdintasunerako Institutuak lagundu du diruz”.

Dirulaguntza eman aurretik proiektuari buruz egin diren agiriei eta publizitate- eta hedapen-lanei dagokienez, ez da nahitaezkoa izanen logotipoa jartzea jadanik argitaraturik dagoen materialean. Hala ere, zabalkunde telematikoan, web-orrian eta aldaketa egiteko aukera ematen duen edozein baliabidetan, dirulaguntza emateko jakinarazpena egin denean iragarki horiek aldatu beharko dira, eta Nafarroako Gobernuaren logotipoa sartu, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzei jarraituz.

Salbuespenez, zenbait jarduketaren ondorioz egiten diren objektuetan, beren izaera dela-eta, zaila denean logoa eta aipatu testua jartzea, ez da nahitaezkoa izanen. Hala ere, jarduketei buruzko agiri, publizitate eta zabaltzeko bitarteko guztietan ezarri beharko dira, bai eta objektu hauetan ere: liburuxkak, afixak, posta elektronikoak, banatzen diren prestakuntza materialak eta abar. Halaber, logoa eta aipatu testua beti jarriko dira telematikoki zabaltzeko bitartekoetan, webguneetan eta jartzeko aukera ematen duten bitarteko guztietan.

12.3. Instrukzio-organoak uste badu zuzentzeko moduko akatsak daudela onuradunak aurkezturiko justifikazioan, eskaera egin duen elkarteari edo entitateari errekerimendua eginen dio akatsok zuzendu ditzan bost egun baliodun igaro baino lehen.

–Lorturiko beste dirulaguntza batzuen aitorpena (14. eranskina). Deialdi honetan diruz lagundutako proiekturako eta ekintzetarako jasotako laguntza eta diru-sarrera guztien aitorpena.

12.4. Diruz lagundutako proiektuaren behin betiko kostu osoa dirulaguntza kalkulatzeko kontuan hartu zen kostua baino baxuagoa bada (10. klausulan xedaturiko kasuetan izan ezik) edo gastua eta ordainketa frogatzeko agirien bidez justifikatzen den zenbatekoa justifikatu beharreko zenbatekoa baino baxuagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa gutxituko da, betiere, erabat gauzatzetik hurbil samar ibili bada eta zalantzarik gabe bere konpromisoak betetzeko jarrera duela frogatzen bada, eta proiektuaren balorazio berari eutsiko zaio.

12.5. Egindako gastutzat joko da, oro har, justifikazio epea bukatu baino lehen benetan ordaindu dena. Aurrekoa gorabehera, ez da beharrezkoa izanen borondatezko likidazioa egiteko aldia hasita egon ez eta ordaindu ezin diren finantza-gastuak eta zerga-gastuak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta egotea.

13. oinarria. Bateragarritasuna.

13.1. Deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradunek zilegi izanen dute jasotzea Estatuko edo Europar Batasuneko edozein administrazio edo erakunde publikok zein pribatuk edo nazioarteko erakundeek helburu edo xede bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak eta sarrerak, baldin eta, guztira, proiektu bakoitzaren inbertsio edo gastuaren %100 gainditzen ez bada.

13.2. Aurrekoa gorabehera, dirulaguntzen deialdi hau bateraezina da dirulaguntza eskatu den proiektu edo jarduera bererako jasotako diru-sarrerekin, laguntzekin edo dirulaguntzekin, horiek jaso badira Nafarroako Gobernuarekin edo Nafarroako bestelako administrazio publiko batekin lankidetza hitzarmen bat edo kontratu bat sinatua izateagatik.

14. oinarria. Entitate onuradunen betebeharrak.

Deialdi honen babesean dirulaguntza jasotzen duten elkarte eta entitateek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritako betebeharrez gain:

a) Diruz lagundutako proiektua adierazitako epeetan gauzatzea eta deialdiaren helburua betetzea.

b) Dirulaguntzaren xedeko proiektuari buruz izan daitekeen edozein aldaketaren berri ematea Nafarroako Berdintasunerako Institutuari, bai eta baimena idatziz eskatzea ere diruz laguntzen den proiektuaren kudeaketan eta garapenean aldaketak egiteko, izan ere, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailearen berariazko onespena beharko dute.

c) Frogatzea betebeharrak eta baldintzak bete direla, diruz lagundutako proiektua egin dela eta dirulaguntza emateko arrazoi izan den helburua bete dela.

d) Emandako dirulaguntzei buruz, egiaztatze lana eta kontrol tekniko eta ekonomikoa egiten uztea Nafarroako Berdintasunerako Institutuari, baita horretarako eskumena duen edozein organori ere; jarduketa horietan eskatzen zaion informazio eta dokumentazio guztia aurkeztu beharko da.

e) Nafarroako Berdintasunerako Institutuari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko lorturiko beste laguntza, dirulaguntza, diru-sarrera edo baliabideak. Jakinarazpenean honako informazio hau eman behar da: zenbat diru lortu den, diruz lagundutako jarduerak noiz egin diren eta zein diren beren kontzeptuak, ongi zehazturik. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen, kasu guztietan.

f) Kontabilitate liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiriak behar bezala auditatuak izatea, entitate onuradunari aplikatzen zaion araudian eskatzen den bezala, bermatzeko egiaztapen eta kontrol ahalmenak behar bezala betetzen direla.

g) Jasotako funtsen aplikazioari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztapen eta kontrol lanen xede diren bitartean.

h) Nafarroako Gobernuaren parte-hartzearen eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren dirulaguntzaren berri ematea, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren modu tradizionalean edo digitalean egiten diren idatzizko edo ahozko publizitate eta zabalkundeetan, bai eta diruz lagundutako proiektuari buruzko agiri guztietan ere.

i) Agiri, publizitate, irudi edo material guztiek hizkera ez-sexista erabili behar dute, bereizkeria islatzen duen irudi oro edo estereotipo sexistak saihestu, eta berdintasunari, presentzia orekatuari, aniztasunari, erantzunkidetasunaren eta rolen eta identitateen pluraltasunari loturiko balioak sustatu behar dituzte.

j) Irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuan (haren bidez arautu ziren Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunen gardentasun-betebeharrak) eta maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa) xedaturikoa betetzea.

15. oinarria. Inbertitu gabeko gerakinak.

15.1. Dirulaguntzaren helburuak bete ondoren, inbertitu gabeko gerakinik badago baliabideak efizientziaz erabili direlako (barnean harturik diruz lagundutako jarduerari aplikatu ez zaizkion balizko finantza etekinak), onuradunek baimena eskatzen ahalko diote Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileari, gerakinak erabiltzeko izaera bereko edo antzeko beste jarduera batzuetan; hain zuzen ere, oinarri arautzaile hauen arabera diruz laguntzeko modukoak izan eta elkarte edo entitate onuraduna gauzatzen ari den jardueretan.

15.2. Inbertitu gabeko gerakinak erabiltzea baimentzeko eskaeran, abiaturiko edo, hala bada, bukaturiko proiektuaren helburuen zabalpena eta dagokion aurrekontua zehaztuko dira.

15.3. Gai Juridikoen eta Kudeaketaren Atalak proposamena egin ondoren, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak ebazpena emanen du, gerakina aplikatuko zaion dirulaguntza emateko ebazpena aldatzeko, edo deskribaturiko gerakinak itzultzea erabakiko du.

16. oinarria. Dirulaguntzak itzultzea.

16.1. Onuradunak ez baditu betetzen deialdi honen oinarrietan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritako betebeharrak, dirulaguntza galduko du eta jasotako dirua itzuli beharko du, bai eta ordainketaren dataz geroztikako berandutze-interesak ere, halakorik bada, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko Foru Legean ezarritakoaren arabera, eta horrek ez ditu deusetan galaraziko aipaturiko 11/2005 Foru Legearen II. tituluaren arabera eska daitezkeen erantzukizunak.

16.2. Diruaren itzulketa eskatzeko prozedura Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.6. artikuluan xedaturikoari jarraituz arautuko da, eta abiarazten denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

–Ez bada gauzatzen proiektuan aurkezturiko jardueretatik bakar bat ere 4.2. oinarrian ezarritakoaren arabera, %100eko ez-betetzea izan dela ondorioztatuko da.

–Ez badira gauzatzen edo betetzen aurkezturiko proiektu orokorreko jarduera bat edo batzuk, osorik itzuli beharko da jarduera horiei dagokien eta justifikatu gabe dagoen aurrerakina, eta berandutze-interesak eskatuko dira.

17. oinarria. Arau-hausteak eta zehapenak.

Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituko zaio.

18. oinarria. Errekurtsoak.

Deialdi honen eta bere oinarri arautzaileen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluarekin eta hurrengoekin, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluarekin.

19. oinarria. Araudi gehigarria.

Oinarriotan ezartzen ez den guztian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedaturikoari jarraituko zaio.

2. ERANSKINA

Balorazio irizpideak

Proiektuari loturiko irizpideak (80 puntu tarte).

IRIZPIDEAK

NEURTU BEHARREKO ALDERDIAK

APLIKAZIOA

Kalitatea

(75 puntu)

Koherentzia

(31 puntu gehienez)

–Hobetu nahi diren beharren deskribapena: 5 puntu gehienez.

–Helburu orokorra zehaztea (deialdiarenekin loturik): 5 puntu gehienez.

–Ekintzak deskribatzea berariazko helburuei eta xedeko biztanleriari loturik: 5 puntu arte.

–Egutegia: 3 puntu.

–Hartzaileak: 2 puntu.

–Ebaluaziorako adierazle neurgarriak: 6 puntu gehienez.

–Proiektuan baliabide propioak erabiltzea: 5 puntu gehienez.

Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea

(16 puntu gehienez)

–Hizkuntza ez-sexista erabiltzea: 5 puntu gehienez.

–Analisian sexuaren arabera bereizitako datuak (emakumea, gizona edo ez-binarioa) eta datuen ebaluaziorako adierazleak: 6 puntu gehienez.

–LGTBI+ pertsonen egoera aintzat hartzea abiapuntuko analisian: 5 puntu gehienez.

Proiektuan aniztasuna eta/edo era askotako diskriminazio egoerak kontuan hartzeko aurreikusitako neurriak, ikuspegi intersekzionala aintzat harturik

(10 puntu gehienez)

–Programazioan irisgarritasuna jasotzea (entzumen, gorputz edo zentzumen desgaitasuna duten pertsonentzat): 5 puntu gehienez.

–Berariazko ekintzak beste diskriminazio-ardatz batzuei heltzeko (jatorri etniko edo soziala, adina, desgaitasuna...) modu intersekzionalean: 5 puntu gehienez.

Proiektua beste elkarte batzuekin lankidetzan prestatzea eta egitea

(5 puntu gehienez)

–Bi baino gehiagorekin: 5 puntu.

–Birekin: 4 puntu.

–Batekin: 3 puntu.

Espero den inpaktua/emaitza

(3 puntu gehienez)

–Eraginpeko eremuan zenbait herri daude: 3 puntu gehienez.

–Herri bat: 1 puntu.

Elkartean 30 urtetik beheitikoen parte-hartzea sustatzea

(5 puntu gehienez)

–Haien parte-hartzea sustatzeko ekintza berariazkoak programatzea: 2,5 puntu gehienez.

–Elkarteko gazteei buruzko adierazpena: 2,5 puntu.

Elkartean 60 urtetik goitikoen parte-hartzea sustatzea (5 puntu gehienez)

–Haien parte-hartzea sustatzeko ekintza berariazkoak programatzea: 2,5 puntu gehienez.

–Elkarteko 60 urtetik goitikoei buruzko adierazpena: 2,5 puntu

Berrikuntza

(5 puntu)

Berrikuntza metodologikoa eta originaltasuna: sare sozialetan egotea

(5 puntu gehienez)

–Puntu bat emanen da sare sozial edo web ingurune bakoitzeko (5 puntu gehienez).

PROIEKTUA, GUZTIRA: 80 puntu

Elkarte/entitate eskatzaileari dagozkion irizpideak (20 puntu gehienez).

IRIZPIDEAK

NEURTU BEHARREKO ALDERDIAK

APLIKAZIOA

Esperientzia

(5 puntu)

LGTBI+ pertsonen berdintasunaren arloan gauzaturiko proiektuak. Egindako 2 lan deskribatu

(5 puntu gehienez)

Kalitatea Irismena Kontribuzioa berdintasun-lorpena: 5 puntu gehienez.

LGTBI+ pertsonen elkarteak soilik

(10 puntu)

LGTBI+ pertsonen eskubideen defentsa.

(10 puntu)

LGTBI+ pertsonen eskubideen defentsa izatea helburu bakarra: 10 puntu

Kokapen geografikoa

(5 puntu)

Dirulaguntzaren xedeko proiektua non gauzatuko den (5 puntu gehienez)

–Iruñerria: 3 puntu.

–Nafarroako gainerako eremuak: 5 puntu.

ENTITATEA, GUZTIRA: 20 puntu

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

3. eranskina.–Eskabide orria.

4. eranskina.–Ordezkaritza-organoaren osaerari buruzko adierazpena (zuzendaritza-batzordea).

5. eranskina.–Elkarteko kideei buruzko adierazpena (elkarteentzat soilik).

6. eranskina.–Erantzukizunpeko adierazpena, onuraduna izan daitekeela dioena.

7. eranskina.–Dirua aurreratzeko eskaera.

8. eranskina.–Gardentasun-betebeharrari buruzko adierazpena.

9. eranskina.–Baimena.

10. eranskina.–Sare sozialetako presentziari buruzko adierazpena.

11. eranskina.–Memoriaren eredua.

12. eranskina.–Gastuen eredua.

13. eranskina.–Enpresaren hautapenaren ziurtagiria.

14. eranskina.–Beste dirulaguntza batzuen aitorpena.

3. eranskinetik 14.era bitartekoak deskargatu (DOC).

Iragarkiaren kodea: F2200900