36. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

8/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako, eta haietan izena emateko egutegia zehazten, 2021-2022 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Lanbide Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoak 1.2 artikuluan ezartzen du funts publikoekin eusten den prestakuntzaren eskaintzak bizitza osoko prestakuntza bultzatuko duela, askotariko espektatiba eta egoera pertsonal zein profesionalei egokituta. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, 69.4 artikuluan, eskumena ematen die hezkuntza administrazioei Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probak antolatzeko aldian behin, betiere 40. artikuluan ezarritako helburuak betetzen direla frogatuz gero.

Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuak 35. artikuluan ezartzen du Lanbide Heziketako tituluak lortzen ahal direla horiek zuzenean lortzeko antolatutako probak gaindituz, eta 36. artikuluan xedatzen du hezkuntza administrazioei dagokiela proba horiek aldian behin antolatzea, eta, beren eskumenen esparruan, haietarako deia egitea gutxienez urtean behin, eta, orobat, zehaztea zein diren proba horien xedeko heziketa zikloetako lanbide moduluak, noiz den matrikulazio epea, zein egunetan eta zein ikastetxetan eginen diren eta zein izanen diren proben edukiei dagozkien curriculumak. Era berean, 37. artikuluak zehazten du zein diren probetan parte hartzeko baldintzak eta adinari buruzko betebeharrak.

Hezkuntzako kontseilariak ekainaren 27an emandako 76/2016 Foru Aginduak Lanbide Heziketako titulu ofizialak lortzeko proben deialdiak egiteko baldintza orokorrak ezarri zituen. Arau-esparru berri horrek deialdi orokorrak ezartzeko aukera aurreikusten du, interesaturik egon daitezkeen pertsona guztientzat, eta baita berariazko deialdiak ere, zenbait eremu edo kolektibo profesionali zuzenduak, zeinek, Nafarroako Foru Komunitatearentzat duten interes bereziagatik edo kasuan kasuko lanbide jarduera arautzen duten inguruabar bereziengatik, besteak beste, deialdi hauen bidez arreta berezia behar baitute.

Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio probetarako deia egitea, eta zehaztea horren xedeko lanbide moduluak eta heziketa zikloak, izena emateari eta matrikulari buruzko alderdiak, eta probak zein egunetan eta zein ikastetxe publikotan eginen diren.

Ikusirik Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak aldeko txostena eman duela Nafarroako Foru Komunitatean Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko proba libreak egiteko deialdiari buruz, baita probetan izena emateko 2021-2022 ikasturteko egutegiari buruz ere, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko proben deialdi orokor bat egitea, 2021-2022 ikasturterako, ebazpen honen eranskineko oinarriekin bat.

2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Integraziorako Zerbitzuari, Lanbide Heziketako Proiektuen eta Kualifikazioen Zerbitzuari, Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalari, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoari eta ukitutako ikastetxeei.

4. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2022ko urtarrilaren 28an.–Lanbide Heziketaren zuzendari nagusia, Tomás Rodríguez Garraza.

1. ERANSKINA

Deialdi orokorra, Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreetarako

2021-2022 ikasturtea

Xedea.

1. Nafarroan Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probetarako deialdi orokor bat egitea, ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren 1. eranskinaren 2. oinarrian ezarritakoa garatzeko.

Deialdi orokor hau interesaturik egon daitezkeen pertsona guztientzat da, baldin eta eranskin honetako 13. oinarrian izena emateko ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

2. Ebazpen honen 2. eranskinean hau ezarri da:

–Deialdi honetako probak zer titulu eta modulutarako diren eta horien zerrenda.

–Lanbide modulu bakoitzeko eskainitako plaza kopurua.

–Probetako zentro aztertzaileak.

3. Ebazpen honen 3. eranskinean jasotzen dira Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probetarako deialdian izena emateko, onartua izateko eta matrikula egiteko prozesuaren egutegia, baita proben egutegia ere.

Prozeduren bateraezintasuna.

4. Ezin izanen da matrikula egin, bateraezintasuna dela medio, deialdi honen xedeko lanbide moduluetarako proba libreetan, baldin eta inguruabar hauek gertatzen badira:

–Deialdiko lanbide moduluei dagokien lanbide prestakuntzako tituluaren baliokidetzat hartutako Lanbide Heziketako titulua edukitzea.

–Lanbide gaitasuna ebaluatu eta egiaztatzeko prozedura batean parte hartzea 21-22 ikasturtean, ebaluazio fasean zehazki, eta deialdiko lanbide moduluen ardurapeko gaitasun-unitateari edo -unitateei loturik.

–Deialdiko lanbide moduluak barne hartzen dituen heziketa ziklo batean matrikulaturik egotea 2021-2022 ikasturtean, edozein dela modalitatea –presentziala, erdi-presentziala edo urrunekoa online– eta edozein autonomia erkidegotan.

5. Ebazpen honen deialdiko tituluak lortzeko probetan matrikulatzeak eta aldi berean 4. oinarrian aipatutako egoeraren batean egoteak ofizioz ekarriko du dagokion moduluan egindako matrikula deuseztatzea, bai eta haietan atera daitezkeen emaitza akademikoak ere baliogabetzea.

Izena emateko bete beharreko baldintzak

Deialdi orokorra.

6. Ebazpen honen bidez deitutako teknikari tituluak lortzeko deialdi orokorreko probetan izena emateko, bi baldintza orokor hauek bete beharko dira:

a) Gutxienez 18 urte izatea, eta horrez gain,

b) Lanbide Heziketako erdi-mailako heziketa zikloetara sartzeko eskatzen diren titulazioetako edo ziurtagirietako bat edukitzea.

Izena ematea.

7. Ziklo bakar bateko eta zentro bakar bateko lanbide moduluen arabera egin beharko da izena emateko eskaera.

Izena honela ematen ahalko da:

a) Bertaratuta: zer ziklo hautatzen den, hartarako azterketa egiten duen zentroan.

b) Educa-Atariaren bidezko erregistro telematikoaren bitartez, zentro aztertzaileari zuzendua, “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko fitxaren bidez, esteka honetatik abiatuta:

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Pruebas-libres-para-la-obtencion-de-titulos-de-Formacion-Profesional

8. Aplikagarri izanen dira, 2021-2022 ikasturteko proba libreetarako deialdian eta izen-emateari dagokionez, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak abenduaren 30ean emandako 140/2020 Ebazpenaren 1. eranskineko “Izen-ematea” ataleko oinarriak; ebazpen horren bidez Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako deia egin zen, 2020-2021 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Plazen erreserba.

9. Modulu bakoitzean, erreserba hauek eginen dira eskaintzen diren 30 plazako:

–Erreserbako 2 plaza, desgaitasuna dutenentzat.

–Erreserbako 2 plaza, goi-mailako edo goi-errendimenduko kirolarientzat, Goi Mailako eta Goi Errendimenduko Kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan ezarritako lehentasun ordenaren arabera.

Moduluren batean desgaitasuna duten bi pertsona baino gehiago edo goi-errendimenduko bi kirolari baino gehiago suertatuz gero, deialdi honetan ezarritako onarpen irizpideei jarraikiz eratutako lehentasun-zerrendako lehen biei esleituko zaizkie plazak.

Ikasle jakin horientzat erreserbatutako plazak betetzen ez badira, eskaintza orokorrekoei gehituko zaizkie.

Onarpen irizpideak.

Onartutakoen behin-behineko eta behin betiko zerrendak. Matrikulazioa.

10. Aplikagarri izanen dira, 2021-2022 ikasturteko proba libreetarako deialdian eta onarpen irizpideei dagokienez, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak abenduaren 30ean emandako 140/2020 Ebazpenaren 1. eranskineko atal horretako oinarriak; ebazpen horren bidez Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako deia egin zen, 2020-2021 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Matrikulazio tasak.

11. Honako hauek dira Lanbide Heziketako teknikari edo goi-mailako teknikari titulua lortzeko modulukako proba libreetan matrikulatzeko tasak, lanbide modulu bakoitzerako, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasei eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legearen 99. artikuluan xedatutakoarekin, kontuan harturik foru lege horren 99 bis artikuluan ezarritako onura fiskalak:

–Tarifa arrunta: 10 euro.

–Familia ugari orokorreko kideak eta %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak: 5 euro.

–Familia ugari bereziko kideak; ekintza terroristen biktimak (baita ezkontidea eta seme-alabak ere); genero indarkeriako ekintzen biktimak (baita seme-alabak ere); gutxienez %65eko desgaitasun aitortua duten pertsonak; langabeak, frogatzen baldin badute langabe izan direla gutxienez deialdi honen xedeko proba libreetan izena emateko epea bukatu aurreko hilabetean (erakunde eskudunak emandako kartillaren bidez): doan.

12. Lanbide Heziketako teknikari titulua edo goi-mailako teknikari titulua lortzeko modulukako proba libreetako matrikulazio tasa ordaintzeko, Internet bitartez bete beharko da dagokion ordainketa-gutunaren inprimakia, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxan, zeina helbide honetan baitago:

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Pruebas-libres-para-la-obtencion-de-titulos-de-Formacion-Profesional

Ordainketa-gutuna bete ondoren, eta aipatu fitxan dauden jarraibideekin bat, eskatzaileak ordainketa egiten ahalko du, pagatzeko bi modu hauetako baten bidez:

a) Dirua sartuta banku-entitate laguntzaile batean.

b) Ordainketa telematikoaz, banku-txartel baten bidez.

13. Tasaren kuota izena emateko ezarritako epean ez pagatzea edo osorik ez pagatzea baztertzeko arrazoia izanen da; orobat, bazterturik geldituko da tasa ordaintzetik erabat salbuetsita egoteko edo tasaren hobaria izateko behar diren agirietako bat aurkezten ez bada edo agiri horietan faltsukeriaren bat atzematen bada.

14. Deialdi honek finkatutako epeetan izena eman duen interesdunak eskaturik, tasa itzultzea bidezko izanen da, bakar-bakarrik, bitan ordaindu bada edo behar baino gehiago ordaindu bada.

15. Tasa itzultzeko eskaeretan, interesdunek Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxan dagoen eredua erabiltzen ahalko dute.

Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan aurkeztuko da tasa itzultzeko eskaera, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Integraziorako Zerbitzuko Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atalari zuzendua. Eskabidearekin batera, bertan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da nahitaez.

Moduluak baliozkotzea.

Gainditutako moduluak aitortzea.

16. Ezin izanen da eskatu lanbide modulurik baliozkotzea Lanbide Heziketako teknikari titulua lortzeko probetarako deialdietan, hala jasota baitago Espainiako hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako tituluetako lanbide moduluen baliozkotzeak eta baliozkotzeak aplikatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 9ko 1085/2020 Errege Dekretuaren 4. artikuluan. Orobat, errege dekretu horren bidez aldatu zen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua, hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena.

17. Moduluak aitortzeari dagokionez, deialdi honetan aplikagarri izanen da Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak abenduaren 30ean emandako 140/2020 Ebazpenaren 1. eranskinean ezarritakoa; ebazpen horren bidez Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako deia egin zen, 2020-2021 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Proben nondik norakoari buruzko informazio saioa.

Izangaientzako orientazioa.

18. Ebazpen honen 3. eranskinean ezarritako egutegian aipatzen diren egunetan, deialdi honen xedeko heziketa ziklo bakoitzeko ebaluazio batzordeak informazio saioa eginen du zentro aztertzaileetan, hark ezartzen duen ordutegian, matrikulatuta daudenentzat.

19. Saio horretan, besteak beste, honako hauei buruzko informazioa eta orientazioa emanen da:

–Ikasketaren emaitzak edo amaierako gaitasunak, bai eta proben xedeko lanbide moduluei dagozkien ebaluazio irizpideak ere.

–Ebaluazio sistema.

–Ebaluaziorako proba motak.

–Lanbide modulu bakoitzeko probak egiteko egutegia.

–Probekin zerikusia duten beste alderdi batzuk.

–Izangaien zalantzak argitzea proben nondik norakoari buruz.

20. Zentro aztertzaileek beharrezko neurriak hartuko dituzte, deialdi honen xedeko Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetan zentro horretan izena eman nahi dutenek bermatua izan dezaten ebaluazio batzordearen aldetik informazio eta orientazio egokia jasotzeko aukera, bai erreklamatzeko epe eta prozesuei dagokienez, bai proba libreak garatzeko bestelako inguruabar batzuei buruz.

Zentro aztertzaile bakoitzeko zuzendaritzak bermatuko ditu arreta eta orientazio horiek; dagokion ebaluazio batzorde bakoitzaren ardura izanen da hori, eta zentro aztertzaileko Orientazio Departamentuko langileek laguntza ematen ahalko diote.

Proben nondik norakoa.

21. Ebazpen honen bidez egindako probetarako deialdian aplikagarri izanen da Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak abenduaren 30ean emandako 140/2020 Ebazpenaren 1. eranskineko atal hauetan jasotakoa: “Proben prestaketa, egitura eta edukia”, “Probak egitea”, “Kalifikazioen ebaluazioa, erregistroa eta argitalpena”, “Kalifikazioen gaineko erreklamazioak”, “Dokumentazio akademikoa”, “Titulazioa” eta “Lantokiko prestakuntza modulua”. Ebazpen horren bidez Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako deia egin zen, 2020-2021 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Ebaluazio batzordeak.

Koordinazio Batzordea.

22. Ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren eranskinaren 8. oinarrian ezarritakoarekin bat, ebaluazio batzorde bat eratuko da heziketa ziklo eta zentro bakoitzerako. Ebaluazio batzorde horiek Lanbide Heziketaren Plangintza eta Integraziorako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu, irizpide nagusitzat harturik deialdiaren xedeko lanbide modulu bakoitza irakasle arduradun bakar bati esleitzea, eta Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez arautuko dira.

23. Orobat, Erizaintzako Zainketa Lagungarrien heziketa ziklorako koordinazio batzorde bat eratuko da; Lanbide Heziketaren Plangintza eta Integraziorako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu hura osatuko duten batzordeburua eta hiru batzordekide, eta Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez arautuko da.

Informazioaren tratamendua.

24. Zentro aztertzaileek EDUCA aplikazioa erabiliko dute matrikulatuta dauden ikasleen datu pertsonal eta akademiko guztiak grabatu, prozesatu eta tratatzeko. Orobat, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Integraziorako Zerbitzuaren eskura jarriko dute aipatu aplikaziotik zuzenean lortu ezin den informazio osagarria.

25. Prozedura tramitatzean datu pertsonalekin egiten den edozein tratamendutan, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa bete beharko da.

2. ERANSKINA

Probak egiteko deialdia duten heziketa zikloak, Lanbide Heziketako teknikari eta goi-mailako teknikari tituluak lortzeko 2021-2022 ikasturtean

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko (LOGSE) urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren ondoriozko tituluak

Titulua: Erizaintzako Zainketa Lagungarrietako teknikaria.

Lanbide arloa: Osasuna.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: martxoaren 18ko 153/1996 Foru Dekretua (1996ko maiatzaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzaileak (izena emateko eta probak egiteko zentroak):

–Nafarroako Lanbide Eskola Tekniko Sanitarioa IB -ESTNA.

Irunlarrea 3 (Nafarroako Ospitalearen esparrua). 31008 Iruña.

Tel.: 848 431060.

http://escuelasanitaria.educacion.navarra.es/web/

escuela.sanitaria@educacion.navarra.es

–Lizarrako Politeknikoa IB.

San Pol 8. 31200 Lizarra.

Tel.: 948 550412.

http://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web/index.php/es/

politecnicoestella@educacion.navarra.es.

–ETI IBP.

Tarazona etorb. z.g. 31500 Tutera.

Tel.: 848 430140.

https://eti-paginaweb.blogspot.com.es/

cipeti@educacion.navarra.es

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

Administrazio eragiketak eta osasun arloko dokumentazioa

64

Erizaintzako oinarrizko teknikak

480

Ospitaleko higienea eta materialaren garbiketa

128

Pazientearentzako laguntza psikologikoa eta osasunaren sustapena

65

Laguntza odontologikoaren/estomatologikoaren teknikak

96

Lantaldeko harremanak

64

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

64

Lantokiko prestakuntza

Aurrez aurrekoa

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) ondoriozko tituluak

Titulua: Administrazio Kudeaketako teknikaria.

Lanbide arloa: Administrazioa eta kudeaketa.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 52/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa (2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 37/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa (2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Maria Ana Sanz Administrazioko, Merkataritzako eta Informatikako IB.

Milagro kalea, z.g. 31015 Iruña.

Tel.: 848 430530.

http://www.masanz.es

info@mariaanasanz.es

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO

ORDUAK

0437

Enpresa komunikazioa eta bezeroarentzako arreta

130

0438

Salerosketako administrazio eragiketak

130

0441

Kontabilitateko teknika

160

0442

Giza baliabideen administrazio eragiketak

90

NA04

Oinarrizko ingelesa I

60

NA04

Edukien kudeaketa web-orrietan

60

0448

Diruzaintza kudeaketako eragiketa osagarriak

170

0440

Informazioaren tratamendu informatikoa

330

0439

Enpresa eta Administrazioa

90

0446

Enpresa ikasgelan

130

0443

Kontabilitateko dokumentazioaren tratamendua

90

0156

Ingelesa

90

0449

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0451

Lantokiko prestakuntza

Aurrez aurrekoa

Titulua: Elektromekanikako Mantentze Lanetako Teknikaria.

Lanbide arloa: Instalazioa eta Mantentze-lanak.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 88/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa (2012ko abenduaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 37/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa (2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Virgen del Camino IBP.

Imarkoain kalea 1. 31015 Iruña.

Tel.: 848 430700.

http://www.virgendelcamino.com/

cip.virgendelcamino@educacion.navarra.es

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0949

Fabrikazio teknikak

160

0950

Loturako eta muntaketako teknikak

130

0952

Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak

250

NA18

Planoak interpretatzea makinen mekanizazioan eta mantentze-lanean

60

0954

Muntaketa eta mantentze-lan elektriko-elektronikoa

220

0951

Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak

220

0956

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0953

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoa

200

0955

Linea automatizatuen muntaketa eta mantentze-lana

220

0957

Enpresa eta ekimena

70

0958

Lantokiko prestakuntza

Aurrez aurrekoa

Titulua: Beroa Sortzeko Instalazioetako teknikaria.

Lanbide arloa: Instalazioa eta Mantentze-lanak.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 92/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa (2015eko azaroaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Virgen del Camino IBP.

Imarkoain kalea 1. 31015 Iruña.

Tel.: 848 430700.

http://www.virgendelcamino.com/

cip.virgendelcamino@educacion.navarra.es

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0036

Makina eta tresneria termikoak

320

0037

Instalazioak muntatzeko teknikak

320

0394

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

70

0038

Instalazio elektrikoak eta automatismoak

220

0392

Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea

90

0393

Gasaren eta erregai likidoen instalazioak muntatu eta mantentzea

90

0266

Bero-instalazioak konfiguratzea

110

0302

Bero-instalazioak muntatzea eta mantentzea

180

0310

Ur-instalazioak muntatzea eta mantentzea

130

0395

Enpresa eta ekimena

70

0396

Lantokiko prestakuntza

Titulua: Mekanizazioko teknikaria.

Lanbide arloa: Fabrikazio Mekanikoa.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 94/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa (2008ko urriaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Virgen del Camino IBP.

Imarkoain kalea 1. 31015 Iruña.

Tel.: 848 430700.

http://www.virgendelcamino.com/

cip.virgendelcamino@educacion.navarra.es

Mailakako eskaintzaren hirugarren deialdia; hurrengo deialdietan handituko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0001

Mekanizazio-prozesuak

130

0004

Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa

340

0007

Grafikoen interpretazioa

130

0008

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0005

Sistema automatizatuak

130

0002

Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa

330

0003

Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa

250

0006

Metrologia eta saiakuntzak

150

0009

Enpresa eta ekimena

70

Titulua: Osasun Larrialdietako teknikaria.

Lanbide arloa: Osasuna.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 43/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa (2009ko abuztuaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Nafarroako Lanbide Eskola Tekniko Sanitarioa IB - ESTNA.

Irunlarrea 3 (Nafarroako Ospitalearen esparrua). 31008 Iruña.

Tel.: 848 431060.

http://escuelasanitaria.educacion.navarra.es/web/

escuela.sanitaria@educacion.navarra.es

Mailakako eskaintzaren hirugarren deialdia; hurrengo deialdietan handituko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0061

Oinarrizko patologia eta anatomofisiologia

120

0054

Osasun ekipamendua

100

0055

Hasierako osasun arreta larrialdi egoeretan

190

0058

Laguntza psikologikoa larrialdi egoeretan

120

0057

Eriak ebakuatu eta lekualdatzea

230

0062

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0060

Telelarrialdia

70

0053

Osasun logistika larrialdietan

180

0056

Osasun arreta berezia larrialdi egoeretan

220

0059

Larrialdi planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak

130

0063

Enpresa eta ekimena

70

0052

Ibilgailuaren mekanikako prebentziozko mantentze-lanak

100

Titulua: Mendekotasun Egoeran Dauden Pertsonei Arreta Emateko teknikaria.

Lanbide arloa: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak.

Gradua: erdi-mailakoa.

Nafarroako curriculuma: 82/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa (2012ko abenduaren 27ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Plaza kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 plaza gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (izena emateko eta probak egiteko zentroa):

–Hezitzaile Eskola IB.

Kale Nagusia, 65 (Ezpeleta Jauregia). 31001 Iruña.

Tel.: 848 430970.

http://escuelaeducadores.educacion.navarra.es/eu/

escuela.educadores@educacion.navarra.es.

Mailakako eskaintzaren hirugarren deialdia; hurrengo deialdietan handituko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0210

Mendekotasuna duten pertsonentzako arreta antolatzea

100

0211

Gizarte trebetasunak

160

0214

Komunikaziorako laguntza

60

0216

Osasun laguntza

160

0217

Arreta higienikoa

150

0212

Mendekotasun egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta beharrak

190

0215

Etxeko laguntza

190

0218

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0020

Lehen sorospenak

70

0213

Arreta eta laguntza psikosoziala

200

0831

Telelaguntza

70

0219

Enpresa eta ekimena

70

NA17

Laguntza-harremana

110

3. ERANSKINA

Deialdi orokorraren egutegia, Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko proba libreak egiteko, Nafarroan, 2021-2022 ikasturtean

JARDUKETA

EGUNAK

Izena emateko eskabideak aurkezteko epea

2022ko otsailaren 21etik 25era

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

2022ko martxoaren 8an

Behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea

2022ko martxoaren 9tik 11ra

Onartuen behin betiko zerrenda argitaratzea

2022ko martxoaren 15ean

Matrikulazio epea (eta, zein den kasua, egokitzapenak eta moduluak aitortzea eskatzekoa)

2022ko martxoaren 16tik 18ra

Proben garapenari buruzko informazio saioa (zentro bakoitzak argitaratzen duen egutegiaren arabera)

2022ko martxoaren 17an edo 18an

Proben garapenari loturiko informazioa argitaratzea (zentro bakoitzak zehazten duen egutegiaren arabera)

2022ko martxoaren 17an edo 18an

Proben garapena (zentro bakoitzak zehazten duen egutegiaren arabera; Erizaintzako Zainketa Lagungarrietako zikloaren proben kasuan, koordinazio batzordeak zehazten duen egutegiaren arabera)

Martxoaren 28tik ekainaren 17ra bitartean eginen dira

Iragarkiaren kodea: F2201372