36. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

6/2022 EBAZPENA, urtarrilaren28koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko proben 2022ko deialdia onesten duena.

Maiatzaren 7ko 560/2010 Errege Dekretuak eta martxoaren 5eko 249/2010 Errege Dekretuak industria segurtasunaren arloko erregelamenduzko zenbait arau eta energiaren eta meategien gaineko zenbait xedapen aldatu zituzten, arau-xedapen horiek egokitzeko, batetik, azaroaren 23ko 17/2009 Legera (zerbitzu jardueretan libreki sartu eta horietan aritzeari buruzkoa), eta bestetik, abenduaren 22ko 25/2009 Legera (zenbait lege aldatzen dituena zerbitzu jardueretan libreki sartu eta horietan aritzeari buruzko Legera egokitzeko asmoz).

Apirilaren 21eko 298/2021 Errege Dekretuak industria segurtasunaren arloko Espainiako araudia eguneratzen du, eta dauden erregelamenduak harmonizatzen ditu enpresa instalatzaileen lan eta giza bitartekoei dagokienez. Era berean, jarduera betetzeko irizpideak bateratzen ditu, eta arautzen du zer egoeratan den beharrezkoa autonomia-erkidegoko organo eskudunaren aurrean azterketa bat gainditzea, profesionalak instalatzaile, konpontzaile edo operadore gisa aritu ahal daitezen eta/edo dagokion txartel profesionala lor dezaten.

Bestalde, industria segurtasunaren arloko profesionalak Nafarroako Foru Komunitatean egiaztatzeko prozedura arautzen duen ekainaren 30eko 291/2011 Foru Aginduaren bosgarren artikuluan ezarrita dago azterketak egiteko eta gaikuntza lortzeko prozedura.

Xedapen horiek betetzeko asmoz, bidezkoa da industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko 2022. urterako deialdi hau onestea.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko proben 2022ko deialdia onestea.

2. Deialdi hori arautuko duten oinarriak eta betebeharrak, ebazpen honen eranskinetan ageri direnak, onestea.

3. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2022ko urtarrilaren 28an.–Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Uxue Itoiz Mariñelarena.

I. ERANSKINA

Oinarriak

Lehena.–Xedea.

Ebazpen honen xedea proben deialdia egitea da honako hauek lortzeko gaitasun azterketak egiteko:

–Galdaretako operadore industrialen lanbide gaikuntza.

–Gas-instalatzailea (A, B eta C kategoriak).

–Petrolio-produktu likidoen instalatzailea edo konpontzailea (I., II. eta III. kategoriak).

–Garabi-dorreko operadoreen txartela.

–Eraikinetako instalazio termikoen arloko txartel profesionala.

Bigarrena.–Izena ematea.

1. Izena eman nahi dutenek inskripzio-eskabide bat aurkeztu beharko dute ezarritako epean, ebazpen honen II. eranskineko ereduaren araberakoa, egin nahi duten azterketa bakoitzeko.

Inskripzioa honela egiten ahalko da:

–Aurrez aurre: Nafarroako Gobernuko erregistro bulegoetan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuetan. Eskubide hori erabiliz, espedientea posta bidez igortzen bada, gutun-azal irekian aurkeztuko da, postetxeko funtzionarioak data eta zigilua jar ditzan gutuna ziurtatu baino lehen.

–Telematikoki: www.nafarroa.eus web-orritik (bilatzailea: “industria segurtasuneko 2022ko azterketak”).

Azterketa egiteko inskripzio bakoitzeko, dagokion tasa ordaindu beharko da azterketa eskubideengatik; tasa ordaindu izanaren frogagiria aurkeztu beharko da inskripzio eskabidearekin batera. Ordaindu ezean, izangaia baztertuko da.

Tasa ordaindu izanaren frogagiria aurkezteak ez du inola ere aldatuko inskripzio eskabidea behar den epean eta moduan aurkeztu beharra.

Tasa itzultzea, interesdunak eskaturik, bidezko izanen da, bakar-bakarrik, bitan ordaindu bada.

2. 2022. urtean bi epe izanen dira inskripzioa egiteko:

Inskripzioa egiteko lehenbiziko epea (bakar-bakarrik B kategoriako gas-instalatzailearen eta galdaretako operadore industrialaren azterketarako): eskabidea eta ordainagiria 2022ko martxoaren 1etik 15era aurkeztu beharko dira, biak barne.

Inskripzioa egiteko bigarren epea (azterketa guztietarako): eskabidea eta ordainagiria 2022ko irailaren 1etik 15era aurkeztu beharko dira, biak barne.

Hirugarrena.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, eta 10 egun balioduneko gutxieneko epean, www.nafarroa.eus webgunean (bilatzailea: “industria segurtasuneko 2022ko azterketak”) izangai onartu eta baztertuen zerrenda argitaratuko da.

Bazterturik gelditu direnek bost egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrendak argitaratzen direnetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, horiek zuzentzeko.

Erreklamazioak ebatzi ondoren, onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda argitaratuko da, azterketak egiteko eguna, ordua eta tokia adierazita.

Izangaiak onartuen behin betiko zerrendetan sartzeak ez dakar inola ere Administrazioak horrekin aitortzea deialdiaren oinarrietan eta kasuan kasuko erregelamenduetan eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela.

Laugarrena.–Kalifikazio epaimahaia.

Hauexek izanen dira kalifikazio epaimahaiko kideak:

–Epaimahaiburua: Laura Larraya Irigoyen andrea, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria.

Ordezkoa: Fernando Señas Bea jauna, Meatzeen Ataleko burua.

–Epaimahaikidea: Gabriel Viedma jauna, Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko burua.

Ordezkoa: Gorka Sola Urriza jauna, Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko industria ingeniari teknikoa.

–Epaimahaikidea: Iñaki Ayesa Zubiri jauna, Azpiegitura Energetikoen Ataleko burua.

Ordezkoa: Álvaro López Mata jauna, Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko industria ingeniaria.

–Epaimahaikidea: Pilar Baztán Iriarte andrea, Enpresen Bulegoko burua.

Ordezkoa: Yolanda Tofiño Alba andrea, Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko administraria.

–Idazkaria: Ana Sainz Jiménez andrea, Industriaren, Energiaren eta Meatzeen Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

Ordezkoa: Isabel Akerreta Larraz andrea, Laguntza Juridikoaren Ataleko burua.

Epaimahaiko buruak deialdia egin ondoren, epaimahaia eratuko da baldin eta kideen gehiengo soila bertaratzen bada, titularrak nahiz ordezkoak izan. Bilkura horretan, epaimahaiak behar diren erabakiak hartuko ditu probak behar bezala gara daitezen.

Bosgarrena.–Proben garapena eta edukia.

1. Azterketa teorikoa:

Azterketetan inskribatu direnek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo legez onartua den beste edozein dokumentu, identitatea behar adina frogatzen duena, eraman beharko dute probak egiterakoan.

Azterketak test moduko 40 galdera izanen ditu, ebazpen honen III. eranskinean ezarritako edukiei buruzkoak. Galderetako bakoitzak hiru erantzun alternatibo izanen ditu, eta erantzun zuzenak puntu batekin baloratuko dira, eta okerrak, erantzun gabeak edo erantzun bat baino gehiago dauzkatenak, berriz, ez dira puntuatuko, ez positiboki ez negatiboki.

Azterketa gainditzeko 32 puntu lortu behar dira gutxienez.

Proba hori egiteko, ordubete izanen da.

Proba egiteko ez da inolako kalkulagailurik erabiltzen ahalko, ez eta sakelako telefonorik edo bestelako materialik ere, bolaluma urdina edo beltza izan ezik.

Azterketatik bazterturik geldituko dira adierazten diren egun, ordu eta tokietan agertzen ez diren izangaiak, arrazoia edozein dela ere, edo identitatea behar bezala frogatzen ez dutenak.

Azterketak epaimahaiak ezartzen dituen moduan eta tokian eginen dira, eta www.nafarroa.eus webgunean (bilatzailea: “industria segurtasuneko 2022ko azterketak”) iragarriko da.

Seigarrena.–Aprobatu duten izangaien zerrenda eta erreklamazioak.

Ariketen kalifikazioa bukatuta, gai eta ez-gai direnen eta aurkeztu ez direnen behin-behineko emaitzak argitaratuko dira www.nafarroa.eus webgunean (bilatzailea: “industria segurtasuneko 2022ko azterketak”).

Behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren, 5 egun balioduneko epea emanen da erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak ebatzi ondoren, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak behin betiko zerrenda onesteko ebazpena eman eta argitaratuko da. Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean argitaratu eta biharamunetik hasita.

II. ERANSKINA

Eskabidea, industria segurtasunaren arloko profesionalaren txartela edo gaikuntza lortzeko azterketan onartua izateko (DOC).

III. ERANSKINA

Gai-zerrenda

Azterketa: Galdaretako operadore industriala.

Presiozko ekipamenduen Erregelamendua eta haien jarraibide tekniko osagarriak onetsi zituen abenduaren 21eko 809/2021 Errege Dekretuaren EP-1 JTOaren II. eranskina.

Azterketa: gas-instalatzailea, A kategoriakoa.

Beharrezkoak diren gutxieneko ezagutzak dira gas erregaien banaketa eta erabilerarako Erregelamendu Teknikoaren ICG-09 JTOaren 1. eranskineko 1. puntuan adierazitakoak. Erregelamendu hori uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen.

Azterketa: gas-instalatzailea, B kategoriakoa.

Beharrezkoak diren gutxieneko ezagutzak dira gas erregaien banaketa eta erabilerarako Erregelamendu Teknikoaren ICG-09 JTOaren 1. eranskineko 2. puntuan adierazitakoak. Erregelamendu hori uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen.

Azterketa: gas-instalatzailea, C kategoriakoa.

Beharrezkoak diren gutxieneko ezagutzak dira gas erregaien banaketa eta erabilerarako Erregelamendu Teknikoaren ICG-09 JTOaren 1. eranskineko 3. puntuan adierazitakoak. Erregelamendu hori uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen.

Azterketa: petrolio-produktuen instalatzailea, I. kategoriakoa.

Petrolio-produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileei eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileei buruzko MI-IP05 jarraibide tekniko osagarria, apirilaren 8ko 365/2005 Errege Dekretuaren bidez onetsia, bai eta haren III. eranskinean, II. kategoriako instalatzaileari buruzkoan, adierazten diren ezagutza teorikoak eta praktikoak ere.

Petrolio-instalazioen Erregelamendua, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Norberaren erabilerarako petrolio-instalazioei buruzko MI-IP03 jarraibide tekniko osagarria, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Ibilgailuak hornitzeko instalazioei buruzko MI-IP 04 jarraibide tekniko osagarria, petrolio-instalazioen erregelamenduaren zenbait alderdi ere arautzen dituena, uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Azterketa: petrolio-produktuen instalatzailea, II. kategoriakoa.

Petrolio-produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileei eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileei buruzko MI-IP05 jarraibide tekniko osagarria, apirilaren 8ko 365/2005 Errege Dekretuaren bidez onetsia, bai eta haren III. eranskinean, II. kategoriako instalatzaileari buruzkoan, adierazten diren ezagutza teorikoak eta praktikoak ere.

Petrolio-instalazioen Erregelamendua, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Birfindegiei buruzko MI-IP01 jarraibide tekniko osagarria, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Petrolio-likidoak biltegiratzeko parkeei buruzko MI-IP02 jarraibide tekniko osagarria, uztailaren 17ko 1562/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Norberaren erabilerarako petrolio-instalazioei buruzko MI-IP03 jarraibide tekniko osagarria, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Ibilgailuak hornitzeko instalazioei buruzko MI-IP 04 jarraibide tekniko osagarria, petrolio-instalazioen erregelamenduaren zenbait alderdi ere arautzen dituena, uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Azterketa: petrolio-produktuen konpontzailea, III. kategoriakoa.

Petrolio-produktu likidoen instalatzaile edo konpontzaileei eta enpresa instalatzaile edo konpontzaileei buruzko MI-IP05 jarraibide tekniko osagarria, apirilaren 8ko 365/2005 Errege Dekretuaren bidez onetsia, bai eta haren IV. eranskinean, III. kategoriako instalatzaileari buruzkoan, adierazten diren ezagutza teorikoak eta praktikoak ere.

Petrolio-instalazioen Erregelamendua, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Birfindegiei buruzko MI-IP01 jarraibide tekniko osagarria, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Petrolio-likidoak biltegiratzeko parkeei buruzko MI-IP02 jarraibide tekniko osagarria, uztailaren 17ko 1562/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Norberaren erabilerarako petrolio-instalazioei buruzko MI-IP03 jarraibide tekniko osagarria, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Ibilgailuak hornitzeko instalazioei buruzko MI-IP04 jarraibide tekniko osagarria, petrolio-instalazioen erregelamenduaren zenbait alderdi ere arautzen dituena, uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Petrolio-produktu likidoak biltegiratzeko tankeak zerbitzutik kanpo uzteko prozedurari buruzko MI-IP06 jarraibide tekniko osagarria, abenduaren 1eko 1416/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia.

Petrolio-produktu likidoak biltegiratzeko tankeak zerbitzutik kanpo uzteko prozedurari buruzko UNE 53991 Araua.

Azterketa: Garabi-dorreko operadorea.

836/2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, Jasotze eta mantenurako gailuen Erregelamenduaren “MIE-AEM-2” jarraibide tekniko osagarri berri bat onesten duena, obretarako eta bestelako aplikazioetarako dorre-garabiei buruzkoa.

Azterketa: eraikinetako instalazio termikoak.

1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako instalazio termikoei buruzko erregelamendua onesten duena.

Oharra.–Gai guztiak ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarra duen legeriaren arabera eskatuko dira.

Iragarkiaren kodea: F2201466