155. ALDIZKARIA - 2022ko abuztuaren 4a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

231/2022 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2022-2023 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak.

Ebazpen honen xedea jarraibide batzuk onestea da, indarreko araudiko zenbait alderdiren xehetasunak eman eta garatzeko balio dutenak, ikastetxeen antolaketa egokia eta funtzionamendu ona lortzeko, 2022-2023 ikasturtean.

Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak ebazpen hau onestearen eta aurreko puntuan adierazitako jarduketak arautzearen aldeko txostena aurkeztu du.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebazpen honen eranskinetan ageri diren jarraibideak onestea. Jarraibide horiek arautuko dituzte, 2022-2023 ikasturtean, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua.

2. Ebazpen honetan aipatutako jarraibideak ikastetxe pribatuei eta ikastetxe pribatu itunduei aplikatuko zaizkie, dagozkien afera orotan, ikastetxe horien titularrek dituzten eskumenen kalterik gabe.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta eranskinak helaraztea Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzura, Hezkuntzako Informazio Sistemen Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura eta Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora, behar diren ondoriok izan ditzaten.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2022ko ekainaren 10ean.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA

Jarraibideak, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eta Lehen Hezkuntza ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2022-2023 ikasturtean

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruzkoa da. Hor, beste batzuen artean, ikastetxearen hobekuntza planak prestatzeko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duten parte-hartzearen gainekoak ere, hobetu daitezkeen eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I.–URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA

A) Alderdi orokorrak

1.–Xedapen orokorrak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) ikastetxearen plangintzarako, antolaketarako eta funtzionamendurako oinarrizko tresna da. Hartan zehazten da ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolaketa eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko Programazio Orokorra prestatzeko, haren jarraipena egiteko eta hura ebaluatzeko orientazio gida eskuragarri egonen da eskola kudeaketako Educa sisteman (adibideak ditu).

2.–Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko Programazio Orokorra prestatzeko, jarduketa ildo batzuk hartuko dira kontuan, iturri hauek aztertu ondotikoak:

a) Aurreko ikasturte bukaerako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barneko eta kanpoko proben emaitzen analisia eta hobetzeko proposamenak.

c) Bi urteko hobekuntza plana.

d) Zuzendaritza proiektua edo plan estrategikoa.

e) Aurreko ikasturteko gainbegiratze prozesuen ondorioz Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdiak eta gomendioak.

f) Hezkuntza Departamentuak ematen dituen ikasturte hasierako jarraibideak.

g) Ikastetxean ezarritako bestelako programak. Bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak.

h) Ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, halakorik bada.

3.–Edukia: atalak eta garapena.

Urteko Programazio Orokorrean alderdi hauek formalizatuko dira, indarreko arauekin bat etorrita:

a) Sarrera.

b) Ikastetxearen Urteko Plana.

c) Zikloetako eta beste talde batzuetako planak.

d) Aniztasunari Erantzuteko Urteko Plana.

e) Urteko Tutoretza Plana / Hezkuntza Orientazioaren Urteko Plana.

f) Urteko Bizikidetza Plana.

g) Hezkidetza Plana.

h) Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua, ikasturtekoa.

i) Irakaskuntza-programazioak.

j) Ikastetxearen beste plan batzuk.

k) Proiektu eta programa instituzionalak.

l) Ikastetxearen Prestakuntza Plana.

m) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen programazioa.

n) Urteko Programazio Orokorraren jarraipena eta ebaluazioa.

o) Eranskinak.

Ikastetxearen Urteko Plana da Urteko Programazio Orokorraren elementu garrantzitsuenetako bat; izan ere, hura oinarri hartuta ezarriko dira organo eta taldeen jarduketa ildo nagusiak. Hartan azaldu behar dira ikasturtean lehentasunez egin nahi diren ekintzak eta lortu nahi diren helburuak.

Zikloek eta gainerako lantaldeek (Hezkuntzarako Laguntza Unitatea, ikastetxeko Bizikidetza Batzordea, eta abar) urteko plan propioa izanen dute, eta, horren bidez, Urteko Programazio Orokorrean zehaztutako lehentasunezko helburuak ez ezik, ikastetxeko beste plan espezifiko batzuetatik ateratako helburuak ere formalizatuko dituzte.

Era berean, Ikastetxearen Urteko Planak bilduko ditu ikasturtean zehar ikastetxean ezarriko diren beste jarduketa plan espezifiko batzuk, baita inplementatuko diren proiektu eta plan propioak ere.

Planek egitura operatiboa izanen dute, errazago betearazteko eta jarraipena egin ahal izateko. Horretarako, zehaztuko dira helburuak, adierazleak, xedeak, ekintzak, arduradunak, denbora-plangintza eta ebaluazioa.

4.–Prestaketa.

Urteko Programazio Orokorraren prestaketa koordinatzearen erantzukizuna zuzendaritza-taldeak izanen du, baina lan hori beste pertsona edo batzorde batzuen esku utz dezake.

Agiriaren eskema bat emanen da, parte hartu behar duten taldeak eta pertsonak finkatuko dira, talde bakoitzaren eginkizunak zehaztuko dira, tresna eta baliabideak jarriko dira eta denbora emanen da.

Kasuan kasuko ikasturtean dauden beharrak eta aurreikuspenak azterturik, eta kontuan harturik organo bakoitzaren deliberoak eta erabakiak, eta egindako oharrak eta ekarpenak, Urteko Programazio Orokorraren atalak erredaktatuko dira.

Urteko Programazio Orokorra, ahal dela, telematika bidez prestatuko da, eta Educa aplikazioan idatzi eta argitaratuko da.

5.–Tramitazioa, jarraipena eta ebaluazioa.

Behin onetsirik, Urteko Programazio Orokorra Educa aplikazioan argitaratuko da urriaren 31 baino lehen. Ikastetxean ere utziko da, hezkuntza-komunitateak eskura izan dezan.

Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak eta arduradunek aldizka eginen dute Urteko Programazio Orokorra osatzen duten planen, proiektuen eta programen garapen-mailaren jarraipena.

Aldez aurretik erabakiko da zer prozedura jarraituko den (nola), informazioa biltzeko irizpideak markatuko dira (zer), arduradunak hautatuko dira (nor) eta epeak ezarriko (noiz).

Aztertu eta baloratuko da zenbateraino garatu diren proposatutako ekintzak, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza konplitu den eta proposatutako helburuak lortu diren.

Ikasturtea bukatutakoan, Urteko Programazio Orokorra zenbateraino bete den ebaluatuko dute eskola kontseiluak, irakasleen klaustroak eta zuzendaritza-taldeak. Horretarako, arduradun bakoitzak dagokion planaren, proiektuaren edo programaren emaitzak aztertuko ditu.

Atal bakoitzaren ebaluazio prozesuak berekin ekarriko du hainbat iturritako datu garrantzitsuak (datuak, iritziak, oharrak, etab.) biltzea eta horiek aztertzea eta interpretatzea, aurreikusitako irizpideen arabera.

Amaierako hausnarketa eta balorazioa ez da kuantitatiboa soilik izanen, emaitza horien arrazoiak baloratuko baitira.

Urteko Programazio Orokorraren jarraipen eta ebaluazio prozesuan lortutako ondoriorik eta proposamenik garrantzitsuenak Ikasturte Bukaerako Memorian bilduko dira.

Dokumentuak bi alderdi izanen ditu. Lehenik, dimentsio ebaluatiboa, ikastetxeko urteko plangintzaren garapenari buruzko balantzea erakutsiko baitu. Honako hauek nabarmenduko dira: proposatutako ekintzak zenbateraino bete diren, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza egokia izan den, aldizkako jarraipena egin den, helburuak zenbateraino bete diren (adierazleen eta helmugen arabera). Bigarrenik, dimentsio proiektiboa izanen du, etorkizunean esku hartzeko ildoak zehaztu eta etorkizunean hobetzeko proposamen zentzuzkoak aurkeztuko baitira.

Azkenik, memoriaren eranskin moduan, ikasleek barneko (emaitza akademikoak) eta kanpoko (diagnostikoak, USE, etab.) ebaluazioetan izandako ikaskuntza emaitzen azterketa xehea sartuko da. Horrez gain, emaitza horiek eragin dituzten arrazoiei buruzko hausnarketa eginen da, eta, hala badagokio, curriculumeko elementuen, materialen eta alderdi pertsonalen eta antolamendukoen funtzionamenduan hautemandako gabeziei eta disfuntzioei buruzko gogoeta.

Behin onetsita, Ikasturte Bukaerako Memoria ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzailearen eskura jarriko da, baliabide telematikoen bidez, uztailaren 10a baino lehen.

6.–Gainbegiratzea.

Ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzaileak Urteko Programazio Orokorra eta Ikasturte Bukaerako Memoria gainbegiratuko ditu, egiaztatzeko bat datozela indarreko araudiarekin eta ikastetxearen behar eta emaitzekin; eta eskatuko du, hala badagokio, behar diren zuzenketak eta doikuntzak egiteko.

7.–UPOaren eranskinak.

Eranskin gisa, honako agiri hauek gehituko dira:

7.1. Irakaskuntza-programazioekiko adostasun agiriak.

Urteko Programazio Orokorrarekin batera, irakaskuntza-programazioen adostasun agiriak aurkeztuko dira, ziurtatzearren programazioak egoki jaso dituela eskatzen diren atal guztiak. Hortaz, programazio horiek gordetzeko ardura ikastetxeei dagokie. Dena dela, beharrezkoa den kasuetan, Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak programazioa berariaz eskatu ahal izanen du, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartu behar direlako, kalifikazioen erreklamazio kasuetan, analisi estatistikoak egiteko edo beste arrazoi batzuengatik.

LOMLOE curriculum berria zer ikasmailatan ezartzen den, ikasmaila horietakoko irakaskuntza-programazioen adostasun agiriak txertatuko dira, beranduenez, 2022ko azaroaren 30ean.

Irakaskuntza-programazioen adostasun agirien ereduak ororen eskura izanen dira eskola kudeaketako Educa sisteman.

7.2. Kontingentzia plana.

Pandemia egoeraren ondorioz beharrezkoa bada, ikastetxeek hezkuntza jarduera antolatzeko eta prebentziorako Kontingentzia Plana eguneratu beharko dute, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko eta hezkuntza jarduera ahalik eta egokien garatzen dela bermatzeko.

Plan horrek bete beharko ditu Hezkuntza Departamentuak ezarritako berariazko jarraibideak.

Pandemia egoeragatik beharrezkoa baldin bada, ikastetxeko zuzendariak izendatuko ditu, 2022-2023 ikasturterako, Kontingentzia Planaren arduradun izanen diren irakasleak. Arduradunari dagokio Kontingentzia Plana abian jartzea eta plana koordinatzea, baita ikastetxeko zuzendariak esleitzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea ere.

7.3. Arreta ez-presentzialaren plana.

Ikastetxeek arreta ez-presentzialaren plan bat izanen dute, arreta akademikoa bermatzeko hezkuntza arreta presentziala eteten bada ere.

Arreta ez-presentzialaren planak honako atal hauek izanen ditu:

a) Hezkuntza arreta ez-presentzialaren antolaketa.

b) Irakaskuntza plangintza, arloak zikloka irakasteko.

b) Gune, aplikazio eta baliabide digitalen erabilera.

c) Tutore-lana ikasleekin eta familiekin.

d) Aniztasunari erantzutea eta laguntza ematea.

e) Irakasleen koordinazioa.

f) Simulakroak egitea (proba berriak egitea).

g) Zuzkidura teknologikoa: ekipamendua eta konektibitatea.

h) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Hezkuntza arreta ez-presentziala antolatuko da arreta emateko bai konfinatutako ikasleei, bai eta ikasgela edo ikastetxe osoari ere, erabateko konfinamendua izanez gero.

Ziklo bakoitzeko irakasleek zehaztuko dute nola emanen zaien arreta ikasleei ezagutza arloetan.

Tutore-lan ez-presentzialaren esparruan, ikasleen legezko erantzuleei jakinaraziko zaie nola antolatzen den hezkuntzako arreta.

Arreta ez-presentzialaren plana Educa aplikazioaren bidez prestatu eta argitaratzen ahalko da, familiek ikus dezaten.

Zuzkidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturtearen hasierako egunetan, irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak, beharrezkoa izan baitaiteke gerta daitezkeen egoerei aurre egiteko.

B) Urteko Programazio Orokorrari buruzko argibideak.

1.–Autoebaluazioa eta ikastetxearen hobekuntza plana.

Familien, irakasleen, ikastetxeen eta hezkuntza administrazioen ardura da ikasle guztiek eskolan arrakasta izatea. Egungo hezkuntza testuinguruan, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak hezkuntza hobetzeko funtsezko oinarri gisa ulertzen du hezkuntzaren ebaluazioa.

Ikastetxeetan autoebaluazio-prozesu bat egin zen 2017-2018 ikasturtean. Haren ondorioz, hobekuntza plan batzuk garatu ziren, zeinetan oinarritu baitira, egundaino, hezkuntza-komunitateen jarduerak.

Diseinatutako hobekuntza planak lau ikasturtez izan dira indarrean eta, horrenbestez, beharrezkoa da beste hausnarketa-prozesu bat bultzatzea ikastetxeetan, diagnostiko bat egin ahal izateko, egungo testuinguruaren errealitatean oinarriturik, eta, ondorioz, jakiteko zer hobekuntza arlori heldu behar zaion.

Horregatik guztiagatik, ikasturte honetan ere tresna bat jarriko da ikastetxeen eskura, jardunaren autoebaluazioa egin dezaten. Autoebaluazioa lan-tresna bat da, zeinaren bidez zuzendaritzek, taldeek eta irakasleek elkarrizketa irekia eta eraikitzailea izan dezaketen, ikasteko zer hobekuntza egin daitezkeen hezkuntzaren arloan, eta bide horretan aurrera egiteko eta erabakiak hartzeko. Ikastetxean gauzatuko den hausnarketa-prozesuaren ondorioz, hobekuntza plan bat diseinatuko da, hautemandako beharrei erantzuteko. Adibideak dituen orientazio gida bat izanen da, lagungarri, ororen eskura eskola kudeaketako Educa sisteman.

Ikastetxeek, 2022-2023 ikasturtean, hiru mailatan eginen dute autoebaluazioa:

a) Ikastetxeko zuzendaritza, KPBaren laguntzaz.

b) Zikloak.

c) Irakasleak.

Landa eskolen kasuan, ikastetxe bakoitzak bere autoebaluazioa eginen du, maila hauetan:

a) Ikastetxeko zuzendaritza, klaustroaren laguntzaz.

b) Irakasleak.

Ikastetxearen ebaluazio-esparrua, zeinetan zehazten baitira arloak, jardun-estandar ebaluagarriak eta adierazleak, eskuragarri dago eskola kudeaketako Educa sisteman. Era berean, Educan plataforma digital bat jarriko da ikastetxeen eskura, autoebaluazioa modu objektibo eta zorrotzean egiteko. Kanpoko (ebaluazio diagnostikoak) eta barneko emaitzen azterketari dagokionez, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek Educan jasotako informazioa izanen dute, honako bide hauetan:

–Ebaluazio diagnostikoa. Ikastetxearen ebaluazioa / Ebaluazio diagnostikoa / Azken ikasturteetako emaitzen bilakaera.

–Barne emaitzak. Ikastetxearen ebaluazioa / Estatistika / Azken emaitza akademikoen bilakaera.

Hausnarketa-prozesuan zehar identifikatu diren indarguneak eta ahulguneak bilduko dira. Hautemandako beharrei erantzuteko, ikastetxeak jarduna hobetzeko planak eginen ditu, urte anitzekoak, bai orokorrak (ikastetxe guztirako), bai zikloetarako. Plan horiek, beraz, 2022-2023 ikasturtean diseinatuko dira, eta haien edukia 2023-2024, 2024-2025 eta 2025-2026 ikasturteetan aplikatuko da. Ikastetxeek planok prestatuko dituzte Educan horretarako sortutako egituran (Ikastetxea / Dokumentazio instituzionala / Hobekuntza Plana).

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio hobekuntza planak gainbegiratzea, ikastetxeen urteko programazio orokorren jarraipena egin eta horiek gainbegiratzeko zereginen barruan.

Hezkuntza Departamentuak, bere zerbitzuen bidez, laguntza emanen die ikastetxeei hobekuntza planak garatzeko eta helburuak lortzeko: orientazioa emanen die, proposamenak eginen ditu, jardunbide egokien adibideak jarriko eta, beharrezkoa bada, irakasleei prestakuntza emanen. Horiek guztiak lagungarri izanen zaizkie ikastetxeei, hobekuntzarako ildo eta jarduketak lehenesteko eta hautatzeko.

Zuzendaritza-taldeak, Ikastetxearen Prestakuntza Planaren edukia zehazten duenean, jardunaren autoebaluaziotik eta hobekuntza planetik eratorritako premiak hartu beharko ditu kontuan; izan ere, prestakuntza plana prestakuntza instituzionalaren gakoa da. Landa eskoletan, zuzendaritza-taldeek adostuko dute Zonako Prestakuntza Planaren edukia. Zonako koordinatzaileari dagokio zuzendaritzek onetsitako jarduerak eta ekintzak kudeatzea.

2.–Aniztasunari erantzutea.

Ikastetxe osoaren ardura da bere ikasle guztien aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua ematea, eta haien presentzia, parte-hartzea eta ikaskuntza bermatzea. Horretarako, konpromiso irmoa erakutsi behar du bikaintasunaren, ekitatearen eta genero-berdintasunaren printzipioekin, hezkuntza inklusiboaren oinarri diren aldetik.

Ikasleen aniztasunari ahalik eta egokien erantzuteko, funtsezkoa da irakasle talde osoak horren alde lan egitea. Ikaskuntzarako sarbidea oztopatzen duten trabak hautematen ahaleginduko dira, eta horiek ezabatzeko helburuak zein diren zehaztuko dute (Hobekuntza Planean jaso beharko dira helburuok). Erantzun hori ikasturtea antolatzeko alderdi nagusietako bat izan behar da.

Ikastetxeak prestatzen duen Aniztasunari Erantzuteko Urteko Planaren baitan, Hizkuntzaren Prebentziorako Programa sartuko da. Programa horrek ahozko eta idatzizko hizkuntza estimulatzea izanen du xede, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako lehen zikloko taldeetan, adostutako programa bati jarraituta.

Entzumen eta Hizkuntzako irakasle espezialistek eta irakasle-taldeak, lankidetzan, hizkuntza-estimulazioa garatuko dute. Plangintza bateratu bat izanen dute abiaburu, zeina testuinguruan kokatua egonen baita eta ikasgelako programazioetan oinarritua. Ikasgelaren eguneroko jarduna izanen dute helburu, modu sistematikoan eta kontzientean lan eginda, eta ebaluazioak eginda.

Kontuan izanik ikasleen arrakasta pertsonalaren eta akademikoaren oinarria hizkuntza-trebetasunak direla, zuzendaritza-taldeak bultzatuko du ikastetxean trebetasun horiek gara daitezela, eta horretarako, tartean diren profesionalen arteko koordinazioa bideratuko du. Era berean, programa horrek, abian dela, ikasleen hizkuntza-trebetasunak hobetzeaz gain, bide emanen du haien beharrak garaiz hautemateko eta, horren arabera, proposamenak egokitu eta ahalik eta erantzunik onena emateko. Horregatik guztiagatik, bidezkoa da Hizkuntza Estimulatzeko Plana sartzea Aniztasunari Erantzuteko Planaren baitan. Azken hori Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura bidaliko da aurten, urriaren 31 baino lehen.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio-bide eraginkor bat ezarriko du bermatzeko irakasle talde osoak modu koherentean jokatzen duela ikasleei hezkuntza-arreta inklusiboa eta hezkidetzan oinarritutakoa ematean, eskola-ibilbide osoan. Arreta inklusiboa ikastetxeen antolaketa-egitura guztietan landu beharko da.

Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen hasierako ebaluazioa izanen da ikasleentzako hezkuntza-erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua planifikatu eta diseinatzeko erabiliko den baterako berrikuspen tresna. Tutorea izanen da irakasleen taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu, elkarren artean ados jarrita, hezkuntzaren arloko esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, helburu izanen baitu garatutako jarduketen jarraipen xehea egitea, horiek doitzea eta horien ebaluazioa egitea, kontuan izanik edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Testuinguruaren arabera ezarriko dira neurriak. Horrela, bada, Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala (IDU) hartuko da oinarritzat, zeinak curriculumaren malgutasuna sustatzen baitu: hasiera-hasieratik irekia eta inklusiboa izan dadila. Gerora egokitzapenak egin beharko dira, ziur aski, baina ahalik eta gutxien izan daitezen.

Salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko soilik, ohiko testuinguruan egin ezin daitezkeenak, hain zuzen ere. Antolatzean, ahal dela, Esku-hartzearen Erantzun Eredua hartuko da oinarri.

Goiz hauteman ahal izateko, gomendatzen da Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroak horren beharra duten ikasleentzat prestatutako protokolo berriak erabiltzea.

Espezialistek (PT, EH, Lehen Hezkuntzako laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, aukera ematen baitu, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko. Aniztasunari Erantzuteko Urteko Planean jasoko da.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, honako hauek zehaztuko dira: erabaki horren arrazoia eta xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia. Era berean, zehaztu eginen da zenbat denborarako aurreikusi den halako esku-hartzea, kontuan hartuz ikasgelatik kanpoko saio kopurua ahalik eta txikiena izan behar dela.

Gerta daiteke ikasturte honetarako ezin kendu ahal izatea ikaskuntzan sartzeko egun dauden hezkuntzako oztopo zehatzak. Horrelakoetan, aztertuko da ea ikasleak eskolatu daitezkeen ikastetxearen egituretan. Egitura horiek (egokitzapen unitateak, ikasgela alternatiboak) aukera ematen dute hezkuntzaren arloko oztopo horiek murrizteko, testuinguruak ematen baitu ikasleei egokitutako erantzun bat. Ikastetxeek bultzatuko dute egitura horietako ikasleak sar daitezen bai erreferentziazko taldeetan baita ikastetxeko jarduera guztietan ere.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxe aldaketa dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek talde osoaren laguntza behar dute.

Hezkuntza laguntzako langile espezialistekin elkarlanean definituko eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, hezkuntza laguntzako espezialisten eta irakasle taldea osatzen duten gainerako kideen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten hezkuntza laguntzako espezialisten ordutegiaren eguneroko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Espezialista horien ordutegia Educan erregistratu behar da, PAS atalean.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko, ezartzen da iraileko lehen hamabostaldian bilera bat egiteko beharra dagoela ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, beharrezkoa baldin bada ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea edota egitea 2022-2023 ikasturtean zehar.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Absentismoari aurre egin behar zaio lehen zantzuak agertzen direnean, epe laburrean arrakasta izateko bermeren bat izan nahi badugu. Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza-komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko tresnetako bat da ikastetxeek erabili behar duten absentismoaren protokoloa. Bertan, esku hartzeko lau maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila guztietan, ikastetxeak kasuen jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez sareko kideekin.

Jarraipen hori eraginkorra izan dadin, oso garrantzitsua da Educan erregistra daitezela, ikasturte osoan, bidezko arrazoirik gabe ikastetxera ez agertzeak. Era berean, protokoloan ezarritako 2. mailara igarotzean, horren berri emanen zaio Inklusio Proiektuetarako Bulegoari posta elektroniko honetan: proyectos.de.inclusion@navarra.es.

Eskolara agertzen ez diren ikasleei arreta emateko asmoz, Laguntza eta Orientazio Unitateak sortu dira (3.1.3 apartatuan azalduko da zertan datzan programa hori).

3.–Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa.

3.1.1. PROA+ programa.

PROA+ programa (hezkuntza bideratu, bilakatu eta aberasteko lurralde lankidetzako programa) finantzaturik dago Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoko funtsez. Programaren helburu nagusia da hezkuntza-konplexutasun handiko ikastetxeei laguntza instituzionala ematea, eta ikastetxe hauek dira programaren hartzaileak: funts publikoekin mantentzen diren eta Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, oinarrizko hezkuntza (Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta oinarrizko mailako heziketa zikloak) eta Batxilergoa ematen dutenak.

Horretarako, berrogeita zazpi ikastetxe hautatu dira, publikoak zein itunpekoak, deialdi bidez. Ikastetxe horiek aparteko zuzkidura jasotzen dute, sareetan biltzen dira eta aholkularitza eta prestakuntza jasotzen dute Hobekuntza Plan Estrategiko bat eta zenbait jarduera garatzeko eta ezartzeko. Jarduera horiei palanka-jarduerak deritze, eta helburu dute antolakuntza-kulturan beharrezkoak diren aldaketak bultzatzea, bermatu ahal izateko ikasle guztiek eskola arrakasta izanen dutela, arreta jarrita, bereziki, ikasle guztien artetik egoera ahulenean dauden horietan.

3.1.2. Proeducar-Hezigarri programa.

“Proeducar-Hezigarri Nafarroa” hezkuntza berrikuntzako programa bat da, hezkuntza inklusioaren arlokoa, eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatu du.

Helburu orokorra du eskola porrota desagerraraztea eta ikasleek eskola behar baino lehenago utz ez dezaten lortzea, eta ikasle guztien hezkuntza inklusioa eta eskola arrakasta sustatzea, ekintza plan bat ezarrita eta gauzatuta.

Programako ikastetxeak lan sareetan antolatuta daude eta hilean behin biltzen dira, asteartez. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza-taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzailea KPBko kidea izatea. Programako lehen fasea bukatu duten ikastetxeek (3 urte) sareetako kide izaten jarraitu ahal izanen dute, eta Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Atala arduratuko da sare horietako saioetara joateko kilometrajeaz.

Informazio gehiago dago programaren webgunean:

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

3.1.3. Laguntza eta orientazio unitateak.

Laguntza eta orientazio unitateak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsen barruan daude.

Neurri berritzaile gisa planteatzen dira, eginkizun espezifiko bat dutelarik: eremu edo sektore bateko ikasle ahulenen hezkuntza-ibilbideei laguntzea –Lehen Hezkuntzatik DBH eta Batxilergoa bukatu arte– porrotak prebenitzeko asmoz, eta ikas dezaten eta eskolan arrakasta izan dezaten sustatzeko, beste profesional batzuekin lankidetzan.

Errepikatze-tasa eta hezkuntza nahiz prestakuntza behar baino lehen uzten dutenen tasa nabarmen murrizten laguntzeko, Gizarte Hezkuntzako profesionalen 10 lanpostu sortu dira, Nafarroa osoan.

Programaren helburuak honako hauek dira, zonako hezkuntza- eta psikopedagogia-baliabideekin lankidetzan:

–Eskola-absentismoari eta ikasleek eskola goiz uzteari aurrea hartzea.

–Bereziki kalteberak diren ikasleen familiei laguntzea, eta trebetasun eta baliabide batzuk eskaintzea, hobeto uler ditzaten haien seme-alaben prestakuntza-prozesuak, eta horietan inplikazio handiagoa izan dezaten.

–Hezkuntzaren arloko erabakiak har daitezen sustatzea, datuetan oinarrituta, eta lankidetza-sareak indartzea, hezkuntza-komunitateko eta gizarte-komunitateko pertsonen eta baliabideen artean.

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: Hezkidetza Plana.

3.2.1. SKOLAE Programan dauden ikastetxeentzako Hezkidetza Plana.

SKOLAE Programaren helburua da hezkidetza eraldatzea ikastetxeetan. Hezkuntza Departamentuak prestakuntza, baliabideak eta laguntza ematen ditu prozesu hori errazteko, eta, horrela, bermatzen du, hezkuntza-etapa guztietan bermatu ere, irakasleek eskuratzen dutela hezkidetzarako konpetentzia profesionala, eta ikasleek, aldiz, berdintasunez bizitzeko konpetentzia.

SKOLAE Programa ikastetxe batean ezartzeko, antolaketa-egitura bat sortu behar da ikastetxe barnean, eta, horretarako, nahitaezko prestakuntza egin beharra dago, lau ikasturtez, gutxienez ere, eta bete beharko dira araudian ezarritako lau faseak.

Ikastetxe bakoitzean talde bultzatzaile bat eratuko da, zeinen kide izanen baitira zuzendaritza- taldeko kide bat eta hainbat ziklo edo arlotako irakasle batzuk. Pertsona horietako bat koordinatzaile izendatuko da eta sareko bost saiotan parte hartuko du. Saioak astearteetan izanen dira, Hezkuntza Departamentuko SKOLAE taldeak ezarritako egunetan. Bestalde, ikastetxeko zuzendaritzak ordutegi bat ezarriko du, astean behin bil daitezen talde bultzatzaileko irakasle guztiak.

Klaustroko irakasle guztiek ikastetxeko prestakuntza instituzionaleko 12 ordu gordeko dituzte hezkidetzari buruzko prestakuntzarako. Ikastetxea programa ezartzeko zer fasetan dagoen, prestakuntza hori banakakoa edo taldekoa izan daiteke, online eta tutoretzapean, edo ikastetxean bertan.

Talde bultzatzaileko irakasleek prestakuntza edo aholkularitza espezifikoa jasoko dute, ikastetxean Hezkidetza Nortasunaren Plana garatzeko.

2022-2023 ikasturtean, programa orokortzen jarraituko da, ikastetxe berriak sartuko baitira. Informazio hori ebazpen bidez zabalduko da.

3.2.2. SKOLAE programan ez dauden ikastetxeentzako Hezkidetza Plana.

Ikastetxe guztiek hezkidetza plan bat egin behar dute, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko araudia betez.

Plan hori funtsezko elementu bat izanen da ikastetxeak hezkidetza-zentro bihurtzeko.

Ikastetxearen kudeaketa eta curriculuma hezkidetzaren aldetik aldatzea izanen da helburua, horrek faboratzen baitu ikasleek berdintasunean bizitzeko aukera ematen dieten gaitasunak garatzea eta jokabide eta eredu berriak ikusgai jartzea, indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko; hala, ikasleek erantzun argi eta irmoa ematen ahalko dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdinkerien aurrean.

3.3. Bizikidetza: “Laguntza” programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du.

“Laguntza” programaren bidez laguntza emanen da irakasleak pixkanaka-pixkanaka treba daitezen emozioen hezkuntzan, gatazken konponketan eta eskola bitartekaritzaren arloan, edonolako indarkeria edo ongieza sor dezaketen egoeren aurrean azkar eta kalitatez esku hartu ahal izateko.

Ikastetxe bakoitzeko Bizikidetza Planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira, bizikidetza, tratu ona eta eskolako giroa hobetzeko. Nabarmendu eginen da zein garrantzitsua den hezkuntza-komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak eta hezkuntza emozionala ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola jazarpena eta indarkeria modu guztiak desagerrarazteko konpromisoaren ikuspegitik.

Ikastetxe guztiek izan beharko dute ikasleen ongizaterako eta babeserako koordinatzaile bat, zeina jardunean arituko baita ikastetxeko zuzendariak edo titularrak gainbegiratuta.

Ongizaterako eta babeserako koordinatzaileak eginkizun hauek izanen ditu, gutxienez ere:

a) Sustatzea haurren eta nerabeen prebentzioari, detekzio goiztiarrari eta babesari buruzko prestakuntza-planak, ikastetxeetan lan egiten duten langileentzat zein ikasleentzat.

b) Koordinatzea, bat etorrita hezkuntza-administrazioek onetsitako protokoloekin, gizarte-zerbitzu eskudunen esku-hartzea behar duten kasuak, eta, beharrezkotzat jotzen bada, dagokien agintaritzak jakinaren gainean jartzea. Horrez gain, jakinarazteko betebeharra ere bete beharko du, legeetan ezarritako kasuetan.

c) Erreferentea izatea ikasleentzat, ikastetxeko langileentzat eta, oro har, hezkuntza-komunitatearentzat, ikastetxean eta ikastetxearen ingurunean izaten diren balizko indarkeria kasuak jakinarazteko.

d) Sustatzea haurrek eta nerabeek ahalik eta ongizaterik handiena izanen dutela bermatuko duten neurriak, bai eta haur eta nerabeei tratu ona emateko kultura ere.

e) Gatazkak bakebidez ebazteko metodo alternatiboak erabil daitezen sustatzea ikastetxeko langileen eta ikasleen artean.

f) Zentroko langileei jakinaraztea zer protokolo dauden, udalerrian edo autonomia erkidegoan, edozer eratako indarkeriari aurrea hartzeko eta hartatik babesteko.

g) Errespetua sustatzea desgaitasuna duten ikasleekiko edo kalteberatasun nahiz aniztasun bereziko beste edozein egoeratan diren ikasleekiko.

h) Bizikidetza Plana koordinatzea ikastetxeko zuzendaritzarekin.

Ongizaterako eta babeserako koordinatzaileak, jardutean, bete eginen du datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoa.

Ikastetxeko bizikidetza-arduraduna izan daiteke ongizaterako eta babeserako koordinatzaile, edo zuzendaritza-taldeak izendatutako beste pertsona bat.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza-komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta iradokizun jartzen ditu ikastetxeen eskura beren jarduketa plana zehazten laguntzeko eta berariazko erantzuna bideratzeko zenbait kasuren aurrean (suizidioak, dolua, ziberbizikidetza eta abar). Ikastetxe guztietan, Bizikidetza Plana eta haren urteko zehaztapena eguneratu beharko dira, eta egokituko dira gure orrian bildu den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira.

2021-2022 ikasturtean, hainbat ikastetxek “Laguntza” programa garatu dute, ekologia emozionalaren ikuspuntutik. 2022-2023 ikasturtean, parte hartzen ari diren ikastetxeetan proiektu hau ezarriko da. Aldi berean, gidaritza lana eginen da Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, zeinak ikuspegi beraren arabera sartuko baitira borondatez.

4.–Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan hartuko dira kontuan bai ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) bai eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak ere.

4.1. Ebaluazio diagnostikoa laugarren maila bukatzean.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Lehen Hezkuntzako 4. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasle guztiei. Gaitasunak ebaluatzeko probak kanpoan prestatuko dira, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira. Ebaluazio Atalak koordinatuko du ebaluazio hori.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten.

Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Ahal bada, probak maiatzean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ebaluazio diagnostikoan lortutako emaitzak ikastetxeen eskura jarriko dira, Educan, bi informazio iturriren bitartez:

1. Emaitzen urteko txostena: txosten horri esker, ikastetxeak aztertu ahal izanen du zer puntuazio lortu duen gaitasun bakoitzean eta zein izan den item bakoitzaren erantzun zuzenen ehunekoa.

2. Azken ikasturteetako emaitzen bilakaerari buruzko txostenak: grafiko horiei esker, ikastetxeak ikusi ahal izanen du zein izan den gaitasun bakoitzaren emaitzen joera azken ikasturteotan.

Ikasturtea bukatu aurretik, behar bezalako aurrerapenaz, zuzendaritza-taldeak iturri horietatik bildutako informazioa transmitituko du koordinazio pedagogikorako batzordearen bileran, gerora, zikloko koordinatzaileek ikastetxeko emaitzen berri eman diezaieten gainerako irakasleei.

Gaitasunak hobetzeko ardura ez da Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak zuzenean prestatzen dituzten irakasleena soilik, guztiena baizik. Horregatik, ziklo guztiek aztertuko dituzte emaitzak, eta egoki irizten dizkioten hobekuntza proposamenak bilduko. Azterketa hori egiten laguntzeko, item bakoitzeko prozesuen informazioa emanen da, zuzenketa koadernoetan eta horretarako propio prestatutako eranskinetan.

Hautemandako hobekuntza eremuak zein diren adieraziko da bai ikastetxearen hobekuntza planean bai eta zikloetako urteko lan planetan ere.

Eskola Kontseiluari emanen zaio horren guztiaren eta hartutako neurrien berri.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi ikasleen txosten indibiduala familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea.

4.2. Barneko ebaluazioak ikasturtea bukatzean.

Aipatu ebaluazioez gainera, ikastetxeek barneko ebaluazio probak egin ahal izanen dituzte, etapa bukaerakoak Haur Hezkuntzan, eta ikasmaila bukaerakoak Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeek pixkanaka-pixkanaka beteko dute barne ebaluazioa Hezkuntza Departamentuak mailaren edo etaparen ebaluaziorik egiten ez duen mailetan, eta aurreko ikasturteetan erabilitako probak egokitu ahal izanen dituzte.

Proba horiek bi helburu izanen dituzte:

a) Alde batetik, ikaskuntzen koherentzia eta progresioa bermatuko dira etapan zehar.

b) Bestetik, hiru hilean behin eginen den etengabeko ebaluazioaren ondorioz eta ikasturte bukaerako ebaluazio horien ondorioz, identifikatuko da zein ikasle dagoen arriskuan eta jarraipen zorrotza eginen zaio etapan zehar.

5.–Eskola liburutegia eta AbiesWeb programa.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizatua egiteko. Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joan ahal izanen dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” plataformaren erabilerari eta aukera pedagogikoei buruz (eskolako liburutegi digitala).

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei eskola-ordu gisa kontatuko zaizkien ordu bat edo bi ordu esleitu ahal izanen zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegia irekitzeko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6.–Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektuari dagokionez, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak aholkularitza emanen die ikastetxeei. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, honako hauek zehaztu beharko dituzte ikastetxeek Educa kudeaketa sisteman:

a) Maila bakoitzean irakasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea menua> Ikasketa plana> Irakasgaiaren hizkuntza).

b) IHPa nork koordinatzen duen. (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) HIPa nork koordinatzen duen: Lehen Hezkuntzako Hizkuntzak Ikasteko Programa (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

7.–Atzerriko hizkuntzak ikasteko programak.

Otsailaren 24ko 8/2019 Ebazpenean xedatutakoa betez (ebazpen horren bidez ezarri ziren atzerriko hizkuntzetako programak Bigarren Hezkuntzan garatzeko oinarriak), Lehen Hezkuntzako etapa amaitzean ikasleei aholku emanen zaie, hizkuntza gaitasunari buruz orientazioa emateko, zehazki, DBHn atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen egokitasunari buruz. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten Lehen Hezkuntzako ikastetxeek erabiliko dute horretarako diseinatzen eta Educan txertatzen den tresna, Bigarren Hezkuntzako aurreinskripzioak egiteko prozesuaren aurreko epe batean. Orobat, familiei orientazioko aholku horren berri emanen zaie, tutoretzen bitartez.

II.–ANTOLAKETA ALDERDIAK

1.–LOMLOE legea ezartzeko egutegia.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren alderdi batzuk aldatu zituen. Aipatutako 3/2020 Lege Organikoaren azken xedapenetako bosgarrenean, hura ezartzeko egutegia ezartzen da, eta egutegi hori, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako etapei dagokienez, jarraian azaltzen den egutegian gauzatzen da.

2022-2023 ikasturtean eta 2023-2024 ikasturtean, irakaskuntza hauen curriculumean, antolaketan eta helburuetan sartutako aldaketak jarriko dira indarrean:

–2022-2023 ikasturtea:

 • Haur Hezkuntza: aldaketa horiek etapako maila guztietan aplikatuko dira.
 • Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1., 3. eta 5. mailak).

–2023-2024 ikasturtea:

 • Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2., 4. eta 6. mailak).

2.–Lehen Hezkuntzako etaparen antolamendua: zikloak, arloak eta esparruak.

2022-2023 ikasturtean, ikastetxeek zikloka antolatuko dute Lehen Hezkuntzako etapa. Ikastetxeko zuzendariak ikasturte horretarako izendatutako koordinatzailearen agindupean arituko dira.

Ziklo bakoitzeko koordinatzaileak, ikasketaburuak gainbegiratuta, hartan irakasten duten irakasleen talde lana sustatu, koordinatu eta garatuko du.

Zikloko koordinatzaileak irakasleak izanen dira, ziklo horretan irakasten dutenak, eta, lehentasunez, ikastetxe horretan behin betiko destinoa eta ordutegi osoa dituztenak.

Oro har, etapako ikasmailak arloka antolatuko dira. Hala ere, ikastetxeek, beren autonomia baliatuta, esparruka lan egin ahal izanen dute, irakasleen klaustroak aldez aurretik onartuta. 2022-2023 ikasturtean, esparrukako lan hori Lehen Hezkuntzako 1., 3. eta 5. mailetan aplikatu ahal izanen da, eta 2023-2024 ikasturtean, berriz, 2., 4. eta 6. mailetan.

2023-2024 ikasturtean esparruka lan egin nahi duten ikastetxe guztiek Ikasketak Antolatzeko Atalari jakinarazi beharko diote 2023ko apirilaren 15a baino lehen (ordenacion.academica@navarra.es), honako hauek kontuan izanik:

–Esparruka lan egiteko modalitate horri heltzen dioten ikastetxeek ezarri beharko dituzte, batera ezarri ere, “Esparru Linguistikoa” edo, hala badagokio, “Esparru Linguistikoa, Atzerriko Bigarren Hizkuntzarekin”, eta “Esparru Matematikoa eta Zientzietakoa”.

–Esparruka lan egiteko aukera ikasmaila bereko talde guztietan aplikatu beharko da.

–Ikasketak Antolatzeko Atalari zuzendutako jakinarazpenean, adierazi beharko da zein den ikastetxearen izena eta zer ikasmailan edo ikasmailatan eginen duten lan esparruka. Jakinarazpen hori nahitaezkoa izanen da bai 2022-2023 ikasturtean esparrukako lana hasi duten eta, gainera, etapako beste ikasturte batera zabaldu nahi duten ikastetxeentzat, baita 2023-2024 ikasturtean aukera hori lehen aldiz baliatu nahi duten ikastetxeentzat ere.

Etapako edozein ikasmailatan arloka lan egitetik esparruka lan egitera, edo, alderantziz, esparruka lan egitetik arloka lan egitera igaro nahi duten ikastetxeek horren berri eman beharko diote Ikasketak Antolatzeko Atalari 2023ko apirilaren 15a baino lehen (ordenacion.academica@navarra.es).

3.–Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.

Koordinazio Pedagogikorako Batzordea (KPB) irakaskuntzaren koordinaziorako organoa da, curriculuma garatzeko behar diren alderdi pedagogikoak antolatzeko koherentziari eusten zaiola zaintzen duena.

4.–Programazioen berrikuspena eta eguneratzea.

2022-2023 ikasturtean, ikastetxeek arloetako eta, hala dagokienean, esparruetako programazio didaktikoak egokitu beharko dituzte, kasuan kasuko ikasmailetan, 1. puntuan ezarritako ezarpen-egutegiaren arabera (LOMLOE legea ezartzeko egutegia). Horretarako, orientatzeko gida bat eta programazio-eredu irekiak izanen dira eskura eskola kudeaketako Educa sisteman.

5.–Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egin beharko dute irakasleek.

6.–Irakasleen ordutegia prestatzea eta onartzea.

Uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretuak, zeina aldatu baitzuen uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak, ezartzen du ezen irakasleen ordutegiak ikasketaburuak prestatu behar dituela, ikastetxeko zuzendariak onetsi behar dituela eta Educa kudeaketa programaren bitartez jakinarazi behar direla irailaren 30erako. Horren gaineko erreklamazio guztiak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ebatziko ditu, eta, horretarako, hamabost eguneko epea izanen du.

Ordutegiak prestatzeko dokumentazio lagungarria izanen da eskura, bai eta kontratuen ordukako taula eta irakasleen ordutegiaren kontzeptuak ere. Horiek guztiak eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

7.–Eskolaldi jarraitua eta malgua.

Eskolaldi jarraituaren edo malguaren modalitatea duten ikastetxeek Hezkuntza Departamentuak horrelako eskolaldiak arautzeko emandako jarraibideetan xedatutakoak bete beharko dituzte.

Irakasleen lanaldiari dagokionez, zuzeneko irakastorduak eta eskola-ordu gisa kontatzen direnak, guztira, 25 izanen dira. Horrela, bada, eta eskolaldi jarraituaren modalitatea ezarrita daukaten ikastetxeen kasuan, irakasleek arduradun edo parte-hartzaile gisa eskolaz kanpoko jarduerak egiten igarotako orduak ez dira inola ere izanen zuzeneko irakastorduak, eta, ondorioz, eskola-ordutzat hartuko dira.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak inguruabar hori irakasleen ordutegietan zuzen aplikatzen dela zainduko du.

8.–Zuzendaritza-taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola-ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

9.–Irakasleak lanera ez agertzea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean, ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langileek bajaren frogagiria aurkeztu behar dute gehienez ere 3 eguneko epean lanera agertu ez den lehen egunetik zenbatzen hasita. Baja luzatzeko agiriak medikuak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Muface-ren barnean daudenen kasuan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta agiri medikorik egonez gero, igortzen denetik gehienez ere 24 orduko epean emanen da haren berri.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko agiriak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialeko bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenen, kotizazioen eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Agiriak bidaltzearen gaineko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena edota bukaera, eta, halaber, ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxeekin komunikatzeko bitartekoak bertan zehaztuko dira, zuzendaritza-talde bakoitzak zehazten duen funtzionamenduaren arabera.

Alta agiriari dagokionez, horren berri emateko epea betetzen ez bada eta hutsegiteen ziurtagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea ezen, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

10.–Zaintza.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Ikastetxeko zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Ikastetxeko zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen guardia-orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza-taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

11.–Irakasle ibiltarien joan-etorrien gastuak.

Oinarrizko ikastetxeetako zuzendaritzek Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari jakinaraziko diote, epe barruan jakinarazi ere, zer joan-etorri egiten dituzten beren irakasle ibiltariek (irakasleek, orientatzaileek eta logopedek) ikastetxekoaz bestelako udalerrietara.

Egoera orria edo fitxa urriaren 31 baino lehen igorriko da, oinarrizko ikastetxeko zuzendariak eta irakasle ibiltariak beteta.

Gainerako joan-etorriak bilerak deitzen dituen zerbitzuaren bidez kudeatuko dira.

Irakasle ibiltarien berri emateko dokumentazioa, jarraibideak eta joan-etorrien hileroko eskabidea eta fitxa eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

12.–Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

12.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

2021-2022 ikasturtean, zortzi ikastetxe publikotan jarri da martxan Ikastetxearen Plan Digitala (IPD) prestatzeko proiektua. Plan hori garatu ahal izateko, lantalde batzuk sortu dira, zeinetan parte hartu baitute Ikasnovako arduradunek edo hezkuntza-teknologiako koordinatzaileek, zuzendaritza-taldeetako kide batzuek eta ikastetxeetako hainbat ikasmailatako ordezkari batzuek.

2022-2023 ikasturtean, ikastetxeek Ikastetxeko Plan Digitala garatu beharko dute, bakoitzak berea, eta, horretarako, ordu batzuk izanen dituzte, zeinak esleitu ahal izanen baitzaizkio arestian aipatutako eragileetako bati edo bi eragileri; horietako bat Ikastetxeko Plan Digitalaren koordinatzailea izanen da.

Gainera, plana prestatzeko, aholkularitza batzuen laguntza izanen dute, zeinek zehaztuko baitute ikasturtean zehar gauzatu beharreko jardueren kronograma.

Etapa guztietako ikastetxeek lantalde edo batzorde bat sortu beharko dute Ikastetxeko Plan Digitala prestatzeko. Talde hori honako hauek osatuko dute: Ikastetxeko Plan Digitalaren koordinatzailea, zuzendaritza-taldeko kide bat, hezkuntza-teknologiako koordinatzailea edo Ikasnovako arduraduna eta irakasleen ordezkari bat. Gehienez 8 pertsona egotea gomendatzen da.

Ikastetxeko Plan Digitala prestatzeko ikastetxearen hasierako autoebaluazioa egin behar da, jakiteko nola erabiltzen dituzten zuzendaritza-taldeak, irakasleek eta ikasleek hezkuntza-teknologia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. Beharrezkoa da ikasleen %40k gutxienez egin dezan autoebaluazioa. Ikastetxeek aukeratu ahal izanen dute zer ikasmailatan eginen den autodiagnostiko hori, eta, horretarako, gomendatzen dugu tutoretza-saio bat erreserba dadin urrian. Ikasleek 20 minutu inguru beharko dituzte galdetegia betetzeko.

Ikastetxeek Educan erregistratu beharko dute Ikastetxeko Plan Digitala, horretarako prestatutako atalean.

Ikastetxeek orduak esleitu beharko dituzte, proposatutako ordu-tarteetako batean:

–Ikasnova ikasgela duten ikastetxeetan, astelehenean edo asteartean, 09:00etatik 10:30era bitarte.

–Ikasnova ikasgelarik ez duten ikastetxeetan, astelehen, astearte edo ostegunean, 09:00etatik 10:30era bitarte.

Hautaketa horren bidez, bermatu ahal izanen da, beharrezkoa denean, koodinatzaileak parte hartuko duela, aurrez aurre edo telematika bidez eta guztientzako ordutegian, prestakuntza-jardueretan, esperientzien trukean eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan.

Ikastetxeek https://ikasnova.digital/plandigitaldecentro web-orrian adierazi behar dute zer egun hautatu duten.

Ikastetxe publiko bakoitzak hezkuntza-teknologiaren koordinatzailea izanen du, Educa aplikazioan hala identifikatuta egonen dena.

Haren egiteko nagusia da ikaskuntza prozesuetan hezkuntza-teknologiak txerta daitezen sustatzea. Horrez gain, bere ikastetxeko irakasleak trebatu eta gidatuko ditu, eta informazioa emanen die; gailu eta tresna digitalak erabiltzean suerta daitezkeen zalantzak argituko ditu; ekipamendu guztiak behar bezala etiketatuta eta inbentarioan jasota dauden kontrolatuko du, eta ikastetxearen zerbitzu eskaerak iragazi eta bideratuko ditu.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ez da arduratuko ikastetxearen gailuak gordetzeaz eta kargatzeaz. Eskoletan chromebookak edo beste gailu batzuk erabiltzen dituen irakaslea arduratuko da horiek biltzeaz eta kargatzeaz, beharrezkoa bada.

Funtzio zehatzak Ikasnova atarian argitaratuko dira (https://ikasnova.digital).

Ikastetxeek ordu esleipena errespetatu beharko dute proposatutako ordutegian (asteazken goizetan 09:00etatik 10:30era) bermatu beharra baitago, beharrezkoa denean, hizpide dugun arduradun horrek parte har dezan, aurrez aurre edo telematika bidez eta ordutegi orokorraren barruan, bai prestakuntza jardueretan, bai esperientzia trukeetan bai eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan ere.

Koordinatzaileak sustatuko du ikasleek hezkuntza digital segururako eta errespetuzkorako duten eskubidea, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 83. artikuluan xedatutako baldintzetan.

12.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

Hezkuntza-teknologiako koordinatzaileak edo zuzendaritza-taldeak ikastetxeko langile guztiei –irakasleei eta administrazio eta zerbitzuetako langileei (AZL)– ezagutaraziko diete IKT zerbitzuen katalogoa. IKT zerbitzuen katalogora sartzeko, zuzeneko sarbide bat izanen da ordenagailu guztien mahaigainean. Eskola kudeaketako Educa sistemaren “Aplikazioak” izeneko menutik ere sartzeko modua izanen da.

12.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Erabiltzailearen Laguntza Zentroak (ELZ) erantzunen die ekipamendu informatikoen, sarearen eta konektagarritasunaren gorabeherei, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan adierazitako zerbitzu-eskaerei ere.

Ikastetxeko irakasleek edo AZLek, ekipamendu informatikoren batean gorabeheraren bat izanez gero, ELZra deitu ahal izanen dute (848 42 50 50) eta zer arazo duten azaldu. Ekipamendua identifikatu beharko dute, haren eranskailuan ageri den inbentario zenbakia emanda.

ELZko langileak ezin badio urrutitik gorabeherari konponbidea eman, IKT ekipamenduaren mantentze kontratua esleitua duen enpresako (gaur egun CONASA da) teknikari bat bidaliko da ikastetxera.

ELZk hartuko ditu IKT zerbitzuen katalogoan eskaintzen diren zerbitzuen eskaerak. Ikastetxeko langile jakin batzuek baizik ezin izanen dituzte eskatu (hezkuntza-teknologien koordinatzaileak edo zuzendaritza-taldeko kideak).

12.4. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

Zentroetako ekipamendu informatiko guztiak inbentarioan jasota daude, eta bakoitzak bere identifikazio etiketa du (ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebookak, chromeboxak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak, inprimagailuak eta MIFIak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du ekipamendu zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

https://inventario.educacion.navarra.es/glpi/ inbentarioko online aplikazioan (GLPI), edo horretarako gaitzen den aplikazio baliokidean, ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusi ahal izanen du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitu ahal izanen ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko eskuliburu sinple bat dago.

Ikastetxeko hezkuntza-teknologiako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, eta bermatuko du ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela ageri aurretiaz kendutako ekipamendurik.

12.5. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Kontratu bat dago ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko, eta haren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak, edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikus daiteke.

Kontratu horrek barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta ofimatikako aplikazioak instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendura pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak eta abar. Kasu horietako batzuk Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu eta Ondare Zerbitzuak kudeatzen du aseguru hori. Ikastetxeak eman behar du ezbeharraren partea (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

Informazio horretan guztian aldaketak izan daitezke, aurreikusita baitago laguntza kontratu berri baten lizitazioa egitea eta hura indarrean izatea 2022-2023 ikasturtean. Hori dela eta, gomendatzen da informazio hori zerbitzuen katalogoan kontsultatzea, hor adieraziko baita, azken berriak jasota, zein den kontratu berriaren irismena.

12.6. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendaritza-taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariek kontratatu ahal izanen dituzte ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak, irakaslanerako beharrezkoak direnak, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru-akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzeko, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, monitore interaktiboak, chromebook eta chrometabak, tabletak, inprimagailuak eta proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, chromebookak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Ofizioz baimenduko dira esparru-akordio honetan sartutako ekipamendu-erosketak, 5.000 euro artekoak badira (BEZa kanpo). Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atala jakinaren gainean jarri beharko da.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezin izanen du onartu dohaintzan emandako bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean, Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak izan ezik.

Ekipamendu berriak dohaintzan emateko, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuarekin kontaktatuko da, dohaintzaren tramitazioa bideratzeko, egoki denean, Nafarroako Gobernuko Ondarearen Zerbitzuarekin.

12.7. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan hainbat sistema eragileren irudiak daude, ikastetxeek erraz klona ditzaten ordenagailuetan. Irudietan badaude aldez aurretik instalatutako hainbat aplikazio, bai eta ELZk horiek kudeatzeko zenbait soluzio ere.

Hezkuntza-teknologien koordinatzaileak hainbat eginkizun gauza ditzake (horien artean aplikazioak instalatzea) Hezkuntza Departamentuak prestatutako W10 sistema eragilea duten ekipamenduetan (mahaigainean Nafarroako Gobernuaren ikurra ageri da). “Panel nagusia” izeneko aplikaziotik gauza ditzake, zeina ekipamenduen mahaigainetan baitago.

Baldin ekipamendu askotan jarduketak gauzatu behar badira, laguntza eskatu ahal izanen zaio ELZri, zerbitzu-eskaera eginda.

ELZk urruntitik kudea ditzake Hezkuntza Departamentuaren W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea edozein ekipamendutan urrutitik instalatzeko eska diezaioke ELZri, edo eska diezaioke askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko, Windows 10 duten ordenagailuetan. Softwarea instalatzeko eskatzeko informazio guztia hemen dago:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/serviciostic/solicitud-de-instalacion-de-aplicaciones

Gogorarazten da ezen ikastetxeek obligazioa dutela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOMLOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

12.8. Chromebookak.

Baldin ikastetxeak 1:1 ereduaren alde egin badu, zeinetan ikasleak chroomebooka etxera eramaten duen, talde bakoitzeko tutoreak arduratuko dira gailuak eta horien kargagailuak emateaz, baita ikasturte bukaeran horiek jasotzeaz ere.

Hezkuntza-teknologiaren koordinatzailea ez da arduratuko ikastetxearen gailuak gordetzeaz eta kargatzeaz. Eskoletan chromebookak edo beste gailu batzuk erabiltzen dituen irakaslea arduratuko da horiek biltzeaz eta kargatzeaz, beharrezkoa bada.

Ikasleen chromebookak noizean behin berrikusiko dira (proposatzen dugu, adibidez, tutoretza-saioetan berrikustea), hautemandako akatsak konpontzeko, ikasturtea amaitu arte zain egon gabe.

Ikasnovan jarraibide batzuk izanen dira eskura (https://ikasNova.digital), ikasleen chromebookekin lotura duten kontu guztiak tratatzeko, oro har.

12.9. Hezkuntza-teknologien koordinatzaileen prestakuntza.

Ikasturte hasieran, lehenengo aldiz hezkuntza-teknologien koordinatzaile lanpostuan arituko diren irakasleek, hau da, hezkuntza-teknologien arduradunek eta, 2022-2023 ikasturtean, hezkuntzaren eraldaketa digitalerako arduradun lanpostuan arituko diren irakasleek, prestakuntza egin beharko dute, nahitaez, berdin aurrez aurre edo telematika bidez izan, horretarako gordetako ordutegian (asteazkenetan 09:00etatik 10:30era arte). Prestakuntza saio horietan azalduko zaie, beste eduki batzuen artean, zein den haien egitekoa, zer tresna dauden, nola jokatu beharra dagoen eta Hezkuntza Departamentuko zer baliabide jarri diren ikastetxeen eskura.

Era berean, prestakuntza saio horietara joan daitezke, hala nahi izanez gero, lanpostu horretan ari diren pertsonetatik aurreko ikasturteetan eginkizun hori bete izan dutenak.

Prestakuntza horretarako deia eginen da irakasleari laguntzeko zentroetako hezkuntza-teknologiaren arloko aholkularitzen bitartez.

12.10. Ikastetxeetako prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza-teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza-taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira, eta, horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

a) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

b) Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan tratamenduko jardueren erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoaren esteka dago.

c) Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan azaltzen dira ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak.

d) Intereseko agiriak: atal horretan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatu daitezke, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

Horrez gain, irakasleak prestatzeko planaren baitan, online ikastaro bat eskainiko da, “Nafarroako Administrazio Publikoetarako datuak babesteari buruzko oinarrizko ikastaroa” izenekoa, zeinetan irakasle guztiek parte hartu ahal izanen duten. Prestakuntza hori sartuko da, era berean, zuzendaritza-taldeen akreditaziorako ikastaroan.

12.11. Ikastetxeen webguneak.

2021-2022 ikasturtean, kode irekiko edukien kudeatzaile berri bat jarri zen ikastetxe guztien eskura, web argitalpenetarako. Webgune berri bat sortzea eskatzen ahal da formulario honen bitartez:

https://ikasNova.digital/group/guest/solicitud-sitio-web-de-centro-con-liferay

Webgune berriak sortzeko, txantiloi korporatibo bat erabiliko da, eta ikastetxe bakoitzak nahi bezala pertsonalizatu ahal izanen du.

Hezkuntza-komunitatea Educako kredentzialak erabilita sartu ahal izanen da ikastetxeen webgunera.

Bada tresna bat, zeinak errazten baitu webguneetako edukietako batzuk, lehendik daudenak, plataforma berri honetara ekartzea.

Bada tresna bat garatzebidean, webguneko testuak automatikoki itzuliko dituena hainbat hizkuntzetara.

Plataformari eta txantiloiari buruzko informazio gehiago lor daiteke artikulu honetan:

https://ikasnova.digital/w/nueva-plataforma-para-los-sitios-web-de-centro

Izanen dira egun duten webguneari eutsiko dioten ikastetxeak. Ikastetxe horiei laguntza emanen zaie aurrerantzean ere, webgunearen segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Mantentze-lan zuzentzailea eginen da; ez da eginen mantentze-lan ebolutiborik, eta ez da emanen arreta pertsonalizaturik.

12.12. Ikasnova ikasgelak.

2021-2022 ikasturtean, zenbait ikastetxetan martxan jarri da Ikasnova ikasgelak sortzeko eta erabiltzeko proiektua. 2022-2023 ikasturtean, esperientzia hori zabalduko da Ikasnova ikasgelaren proiektua egin duten ikastetxeetatik hautaketa prozesua gainditu duten horietara.

Ikastetxeek 3 ordu izanen dituzte proiektua koordinatzeko eta abian jartzeko (Ikasnova SEM). Ordu horiek esleitu beharko zaizkio aurkeztutako proiektuan koordinatzaile gisa ageri den pertsonari, edo edozein aldaketa jakinarazi beharko zaio erreferentziazko aholkulariari 2022-2023 ikasturtearen hasieran. Pertsona horrek “Ikasnova ikasgelaren koordinatzailea” lanpostua izan beharko du Educan.

Ikasnova ikasgela proiektuaren koordinatzaileak libre izan beharko du ostegunetan 09:00etatik 10:30era bitarteko tartea, koordinazio edo prestakuntza saioak egiteko. Baldin Hezkuntza Departamentuak proposatzen badie, ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileari eta zuzendaritza-taldeko kide bati, ikastetxeetara bisitan joatea edo Hezkuntza Departamentuan aurrez aurreko bilerak egitea, Departamentuak kilometrajea bere gain hartuko du. Ikasnova ikasgela bat izanen duten ikastetxeei gomendatzen diegu lantalde bat sor dezaten, aurkeztutako proiektua garatzeko. Hezkuntza Departamentuak aholkularitza-, laguntza- eta mentoretza-zerbitzu bat eskainiko du.

Ikasnova ikasgela bat izateko aukera berriro eskainiko zaie ikastetxeei 2022-2023 ikasturtean, 2022-2024 ikasturtean gauza dadin.

Ikasturte honetan proiektua aurkeztu duten ikastetxe guztiei, aukeratuak izan ala ez, eta Ikasnova ikasgeletan interesa dutela adierazten digun edozein ikastetxeri, gela horien inguruko berritasunen berri emanen diegu, bai eta antolatzen diren prestakuntza- eta informazio-saioen edo jardunbide egokien berri ere.

13.–Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea da helburua.

Ildo horretan, ikastetxeek prestakuntza instituzionalarenplan bat ezarriko dute. Nahitaezko prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du.

Ikastetxearen prestakuntza plana zuzendaritza-taldeak finkatu eta antolatuko du. Planifikatzen diren prestakuntza ekintzak klaustro osoari edo irakasle talde jakin bati zuzendu ahal izanen zaizkio.

Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Izan ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2022-2023 ikasturtean, Ikastetxearen Plan Digitala prestatze aldera, Hezkuntza Departamentuak prestakuntza-ekintzen programa bat ezarriko du, 10 ordukoa, aipatu plan hori garatzeko. Prestakuntza ekintza horiek prestakuntza instituzional gisa hartuko dira, eta, beraz, irakasle guztiek egin beharko dituzte nahitaez.

Goian azaldutako prestakuntza hori lehentasunezkoa dela deusetan galarazi gabe, prestakuntza instituzionaltzat hartuko da, orobat, ikastetxeak, zuzendaritza-taldeak gidaturik, beste proiektu estrategiko, plan eta lehentasunezko lerroetan parte hartzea Hezkuntza Departamentuak proposaturik, bai eta ikastetxeetako klaustroen eta irakasle taldeen lanaren ondoriozko prestakuntza beharrei erantzuteko jarduerak ere.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lanean hasten diren irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza mota eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitu ahal izanen dute.

Ikastetxe bakoitza Irakasleen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxearen prestakuntza plana egiten lagun dezakeena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

2022-2023 ikasturtean, gaitasun digitala (laborategiak) garatzeko eta LOMLOE ezagutzeko antolatzen diren prestakuntza jarduerak berriz eskuragarri egonen dira berritik sartzen diren irakasleentzat, ikasturte honetan bukatu ez dituzten pertsonentzat eta ikastetxeentzat.

14.–Ordutegi malgua.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek, kudeaketarako duten autonomiaz baliaturik eta beren behar eta helburuekin bat, malgutasuna izanen dute ikastetxeko ordutegia prestatzeko. Ildo horretan, gerta liteke irakasleen ordutegia ez etortzea guztiz bat ikasleen ohiko eskola ordutegiarekin.

Halaber, duten autonomia baliaturik, ikastetxeek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan sartzen diren ikasleak egokitzeko aldia programatu ahal izanen dute, Urteko Programazio Orokorrean sartuko dena. Egokitze aldiko ordutegia zehazteko, Eskola Kontseiluari aditu beharko zaio.

Programazio horrek honako alderdi hauek hartu beharko ditu aintzat, besteak beste: egokitzea errazteko berariazko jarduerak diseinatzea, banakako beharrak kontuan hartzea, familiakoen parte-hartzea eta laguntza, ordutegien malgutasuna eta ikastetxearen antolaketa.

Ikasleak pixkana sartzea erabakitzen bada, gehienez ere hiru asteko epea izanen dute horretarako, eta, betiere, bermatu beharko da ikasleei arreta denbora guztian ematea, hala eskatzen duten familien kasuan.

15.–Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, ukituak gertatzen diren adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

16.–Lehen Hezkuntzako ebaluazioa.

Gerta daiteke ikasle batek gainditu ez izana aurreko ikasmailetako bateko arloren bat, eta hura berreskuratzeko programa batean aritzea. Horrelakoetan, GB (Gainditu Gabe) siglekin kalifikatuko da arlo hori, bai ebaluazio partzialetan bai amaierako ebaluazioan; hala izanen da ikasleak ez duenean ikasi matrikulaturik dagoen ikasmailaren curriculumeko edukirik. GB jartzea kalifikazio negatibotzat joko da.

Hezkuntza neurriaz gain, ebaluazio dokumentuetan islatu ahal izateko gaitasun handiko ikasleei arreta emateko curriculum aberastasuna, kalifikazioekin batera RE-CA siglak agertuko dira ebaluazio partzialetan.

Halaber, hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleek curriculumeko edukiak eskuratu ahal izan ditzaten egokitzapenak egiten badira curriculumean, ohikoak ez diren baliabide materialak behar direlako, kalifikazioen ondoan RE-ACA siglak jarriko dira, ebaluazio partzialen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako hezkuntza neurriak ez dira azken ebaluazioan agertuko.

17.–Curriculum egokitzapenak Gorputz Hezkuntzaren arloan.

Gorputz Hezkuntzaren arloko curriculum egokitzapenei dagokienez, eskariak ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko dituzte ikasleen gurasoek edo legezko ordezkariek, eta dagozkien ziurtagiri medikoak ere entregatuko dituzte.

18.–Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, ikaslearen idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi ahal izanen dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, gurasoek edo legezko tutoreek eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura arautu beharko dute plangintza instituzionalaren beren agirietan (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak...).

19.–Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

19.1. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa.

Ikastetxeetan, eskola-informazioa Educa aplikazioaren bidez kudeatuko da.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan ere, zenbait jarraibide eta bideotutorial argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura azaltzen da, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu koordinatzaileei, zuzendaritza-taldeei eta administraziokolangileei Educa plataformaren berri emateko.

Zuzendaritza-taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Zuzendaritza-taldeak bermatu beharko du, horretarako bideak jarrita, ikasturtean barrena ikastetxera etortzen diren eta kudeaketa nahiz irakaskuntza lanetan ariko diren pertsonek Educa ezagutzen dutela, eta badakitela hura erabiltzen.

Ikastetxeetan Educaren koordinatzaile lanetan ariko direnen erregistro bat izateko, zuzendariak Educaren ikastetxeko koordinatzailea izendatuko du, eta, aplikazioan, “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleituko dio.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educatik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxea menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak, hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea, eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeen ardura da eguneratuta edukitzea ikastetxeko langileen –irakaskuntza nahiz kudeaketa lanetan aritzen direnen–, ikasleen eta familien datu pertsonalak. Aplikazioak Cl@ve sistemaren bidez sartzeko aukera ematen badu ere (ziurtagiri elektronikoa, NAN elektronikoa, Cl@ve Iraunkorra), gogoan izan oso garrantzitsua dela, Educa egiaztagiria lortzeko, posta elektroniko pertsonal bat erregistratzea fitxan.

Era berean, ikastetxe bakoitzaren ardura izanen da bere informazio akademikoa eskuratzeko asmoz programara jotzen dutenen sarbidea kudeatzea. Horrela, bada, ikasleek eta haien familiakoek informazio hori eskuratzeko dituzten arazoei erantzunen die; eta arazo horiek ezin baditu modu autonomoan konpondu, Educa euskarriarekin harremanetan jarriko da.

Komeni da ikastetxeetako langileek jakin dezatela nola erabili Educak gaiturik dituen funtzio guztiak; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: ikasgelako koadernoa, ikasleen jarraipena, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua, akta), zaintzen kudeaketa, informazio garrantzitsua, ikasturte bukaerako txostenak, elkarrizketak, bizikidetzaren kudeaketa, eta abar.

Educa aplikazioaren barruan, mezularitza sistema bat dago hezkuntza-komunitateko kideen artean informazioa trukatzeko. Dena dela, helbide elektronikoko kontuak erabili beharra dagoenean, oroitarazten da sare publikoko irakasleek eta ikasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili behar dituztela jarduera akademikoan, tutore lanetan eta harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio espezifikoetarako dituzten posta-kontuak Educaren bitartez kudeatzen dira (Ikastetxea > Ikasnova posta eta zerbitzuak > Kontuen kudeaketa). Kontu berriak ireki beharra dagoenean, zuzendariak eskatu beharko du Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar. Posta-kontuen alternatiba gisa, gomendatzen da Google-ko taldeak eta unitate partekatuak erabiltzea.

Educa Ataria aplikazio bat da, zeina prestatu baita herritarrek beren datu akademikoak eskuratu eta kudeaketa telematikoak egin ditzaten: behin-behineko izen-ematea, esaterako, ikasleak onartzeko prozesuan. Gomendatzen da ikastetxeek susta dezatela familiek eta adin nagusiko ikasleek aplikazioa erabiltzea.

19.2. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako irakaskuntzak ematen dituztenek, Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontua egiteko, onesteko, aldatzeko eta betearazteko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuekin lotura duten eragiketek frogagiria izanen dute beti. Fakturak zentroaren izenean eginen dira.

20.–Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta hura antolatzeko eta gauzatzeko orduan beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutore lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutore lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutore lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutore lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortu ahal izateko, beharrezkoa da prestakuntza zentro gisa aitortutako ikastetxeko zuzendariak tutore lanetan aritu diren irakasleen datuak jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez (https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas), ekainaren 1a baino lehen.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreek eta zuzendaritza-taldeak aukera izanen dute Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joateko.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza hori betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenean jasota dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatu ahal izanen dio ikasleari praktikak hasi baino lehen.

21.–Kalitatea kudeatzeko sistema.

Kalitatea kudeatzeko sistemak (KKS) ezarri eta mantentzeko programa, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua buru duena, Nafarroako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetara dago zuzenduta.

IKKS 2020 Araua aplikatzeko proposamena eta ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemen ebaluazioa egiteko, Hezkuntza Departamentuko zerbitzuekin elkarlanean arituko da.

21.1. IKKS 2020 araua.

Programan parte hartzen duten ikastetxeek Kalitatea Kudeatzeko Sistema bat (KKS) garatuko dute, bat etorrita IKKS 2020 Arauarekin, zeina onetsi baitzen abuztuaren 27ko 71/2020 Foru Aginduaren bidez.

21.2. Prestakuntza-saio laburrenn bidezko prestakuntza.

Prestakuntza emanen da prestakuntza-saio laburrak oinarri hartuta, zeinak lotuta baitaude IKKS 2020 Arauko apartatuei. Kalitatearen gaineko prestakuntza plana argitara emanen da Kadinet-en web orrian.

Jarraituko da baliabideak eta tresnak garatzen ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemak IKKS 2020 Araura egokitzeko.

Baliabideak web-orri honetan argitaratuko dira:: BALIABIDEAK IKKS 2020 ARAUA (https://sites.google.com/educacion.navarra.es/baliabideakkadinet/hasiera), eta programan parte hartzen duten ikastetxeetako pertsona guztiek eskuratu ahal izanen dituzte, “educacion.navarra.es” domeinuko posta-kontua erabilita.

21.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea kudeatzeko sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

–Zuzendariak ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeek klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitatearen arduraduna Educan erregistratuko da.

–Kalitatearen arduraduna kalitatea kudeatzeko sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistemaren dokumentazio osoa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

–Zuzendariak eta kalitatearen arduradunak, gutxienez, Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko dute, eta haien ardura izanen da ikastetxeak behar besteko lana egiten duela bermatzea, kalitatea kudeatzeko sistemaren ezarpena eta mantentzea zenbaterainokoa den eta horren arabera-

–Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza-taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek prestakuntza espezifikoa egin beharko dute ikastetxean ezarritako kalitatea kudeatzeko sistema ezagutzeko.

21.4. Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak.

Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak kanpo auditoretzen bidez eginen dira eta ikastetxeentzako prestakuntza izaera izanen dute.

“Kalitatezko Ikastetxea” edo “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2022-2023 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak IKKS 2020 Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

22.–Lan arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileren bati erasotzen diotenean, ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek klaustroetan jakinaraziko dute, nahitaez, badagoela kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, Drive, eta abar.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan argitaratuko da, erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

23.–Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean horretarako egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoaren transmisio saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

24.–Landa eskolak.

Landa eskolatzat hartzen dira 9 unitate baino gutxiago dituzten eta nekazaritza eremuetan kokatuta dauden Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Zonaldeetako landa eskolek Landa Eskolen Sarea osatuko dute, eta hor Haur Eskolen eta Landa Eskolen Atalak ere parte hartuko du.

Landa eskolek beren koordinatzailearen bitartez parte hartuko dute sarean.

Koordinatzaileak eta parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendariek zonako koordinazio taldea osatuko dute, eta aldian behin elkartuko dira zonako lan proiektu bateratua prestatu eta gauzatzeko eta haren jarraipena egiteko.

Landa eremu bakoitzean erreferentziazko ikastetxe bat izendatuko da, eta haren kontu korrontearen bidez eginen dira zonari dagozkion kudeaketa ekonomikoak.

Eremu bakoitzeko landa eskolek Urteko Programazio Orokor (UPO) partekatu bat egin ahal izanen dute eskola guztientzat edo batzuentzat. Programazio horretan parte hartzen duten ikastetxe guztien izena adierazi beharko da. Berariaz aipatuko dira eskola guztiek partekatzen ez dituzten plangintza edo antolamendu irizpideak agertzen dituzten atalak, ikastetxeen arabera bereizita. Programazioa egitearen ardura parte hartzen duten zuzendaritza guztiena da, nahiz eta horietako bat Hezkuntza Departamentuaren solaskide izendatu daitekeen. Halaber, adieraziko da zein den zonako landa eskolak koordinatzen dituen pertsonaren izena eta zenbat ordu eskaintzen dizkion zeregin horri.

Urteko programazio orokor bera partekatzen duten landa eskolek berariazko plan bat izanen dute, esperientzien eta jardueren trukea sustatzeko ikasleen artean eta, oro har, hezkuntza-komunitateko kideen artean. Ikastetxe horiek koordinazio pedagogikorako batzorde bat osatuko dute, ikastetxeetako zuzendaritzekin eta eremuaren koordinatzailearekin, eta tutoretza plan bakar bat izanen dute denek.

Eremu bakoitzeko landa eskolek ikasleen emaitzen baterako ebaluazioa eginen dute, bai eta ikastetxe bakoitzaren ebaluazio bereizia ere. Eskola horiek programazioak berrikusi eta eguneratuko dituzte, antolaketa premietara egokitzeko, koordinazio pedagogikorako batzordearen bidez.

Urteko programazio orokorra partekatzen duten edo zeregin koordinatuak egiten dituzten landa eskoletan, eremurako antolatu ahal izanen da ikastetxearen prestakuntza. Prestakuntza planaren edukia ikastetxeetako zuzendaritzen eta eremuaren koordinatzailearen artean adostuko da.

Zaintzako irakaslerik ez duten landa eskoletan ikastetxeko zuzendaritzari dagokio irakasleen absentziak konpentsatzeko behar diren aldaketak antolatzea.

III.–ARAUDIA

1.–Orokorra.

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5935670

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5938999

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5951447

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5908957

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5909434

–72/2021 Foru Dekretua (Hezkidetza).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5954103

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29678

–139/2009 Foru Agindua (Programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29864

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32119

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33035

–147/2016 Foru Agindua (Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38354

–71/2020 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/220/7

–329/2019 Ebazpena, ekainaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak onesten dituena.

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/146/5

2.–Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

Ziklo horretako araudia helbide honetan dago:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/curriculos-de-navarra-eu/hasiera

3.–Lehen Hezkuntza.

–2., 4. eta 6. mailak:

 • 60/2014 Foru Dekretua (Curriculuma).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34404

 • 51/2014 Foru Agindua (Ezarpena).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618

–1., 3. eta 5. mailak:

 • Maila horien araudia helbide honetan dago:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/curriculos-de-navarra-eu/hasiera

II. ERANSKINA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2022-2023 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruz. Bertan ikastetxearen hobekuntza planen gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duen parte-hartzearen gainekoak ere, hobetzen ahal diren eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I.–URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA

A) Alderdi orokorrak

1.–Xedapen orokorrak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) ikastetxearen plangintzarako, antolaketarako eta funtzionamendurako oinarrizko tresna da. Haren bidez, ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolaketa eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua zehaztea errazten da.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko Programazio Orokorra prestatzeko, segimendua egiteko eta ebaluatzeko orientazio gida eskola kudeaketako Educa sisteman egonen da eskuragai (adibideak jasotzen ditu).

2.–Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko Programazio Orokorra prestatzeko, iturri hauek aztertzearen ondoriozko jarduketa ildoak hartuko dira kontuan:

a) Aurreko ikasturte bukaerako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barneko eta kanpoko proben emaitzen analisia, baita hobetzeko proposamenak ere.

c) Bi urteko hobekuntza plana.

d) Zuzendaritza proiektua edo plan estrategikoa.

e) Aurreko ikasturteko gainbegiratze prozesuen ondorioz Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdiak eta gomendioak.

f) Hezkuntza Departamentuak ematen dituen ikasturte hasierako jarraibideak.

g) Ikastetxeak ezarritako bestelako programak. Bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak.

h) Ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, halakorik bada.

3.–Edukia: atalak eta garapena.

Urteko Programazio Orokorrean honako alderdi hauek formalizatu beharko dira, indarreko araudiarekin bat:

a) Sarrera.

b) Ikastetxearen urteko plana.

c) Departamentuen eta beste talde batzuen planak.

d) Aniztasunari Erantzuteko Urteko Plana.

e) Urteko Tutoretza Plana / Orientazio Akademikoaren Urteko Plana.

f) Urteko Bizikidetza Plana.

g) Hezkidetza Plana.

h) Ikastetxearen hizkuntza proiektua, ikasturtekoa.

i) Irakaskuntza-programazioak.

j) Ikastetxearen beste plan batzuk.

k) Proiektu eta programa instituzionalak.

l) Ikastetxearen Prestakuntza Plana.

m) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen programazioa.

n) Urteko Programazio Orokorraren jarraipena eta ebaluazioa.

o) Eranskinak.

Ikastetxearen urteko plana da Urteko Programazio Orokorraren elementu garrantzitsuenetako bat; izan ere, hortik abiatuta, organo eta taldeen jarduketa ildo nagusiak ezarri behar dira. Hartan azaldu behar dira, ikasturtean lehentasunez egin nahi diren ekintzak eta lortu nahi diren helburuak.

Sail eta talde bakoitzak (orientazio saila, ikastetxeko bizikidetza batzordea eta abar) nork bere urteko plana izanen du. Horren bidez, Urteko Programazio Orokorrean ezarritako helburu nagusiak lortzen lagunduko dute, norberaren helburuak eta ikastetxearen beste plan espezifiko batzuetan ezarritakoak formalizatzeaz gainera.

Horrez gainera, ikastetxean ikasturtean ezarri gogo diren beste jarduketa plan espezifiko batzuk jasoko dira, bai eta ezarri behar diren beste proiektu eta plan propio batzuk ere.

Planen egitura operatiboari dagokionez, haien gauzatzea eta segimendua errazteko modukoa izanen da, eta honako hauek zehaztuko dira: helburuak, adierazleak, noraino iritsi nahi den, ekintzak, arduradunak, denbora-plangintza eta ebaluazioa.

4.–Prestaketa.

Urteko Programazio Orokorraren prestaketa koordinatzearen erantzukizuna zuzendaritza-taldeak izanen du, baina lan hori beste pertsona edo batzorde batzuen esku utz dezake.

Dokumentuaren eskema emanen da; zehaztuko da zer taldek eta zer pertsonak hartuko duten parte; adieraziko da zein diren talde bakoitzaren zereginak; tresnak eta baliabideak hornituko dira, eta denborak zehaztuko dira.

Ikasturterako beharrak eta aurreikuspenak aztertuta, eta organoen eztabaidak eta erabakiak ez ezik, egindako oharrak eta ekarpenak ere kontuan hartuta, Urteko Programazio Orokorra osatzen duten elementuak idatziko dira.

Urteko Programazio Orokorra, ahal dela, telematika bidez prestatuko da, eta Educa aplikazioan idatzi eta argitaratuko da.

5.–Tramitazioa, jarraipena eta ebaluazioa.

Behin onetsirik, Urteko Programazio Orokorra Educa aplikazioan argitaratuko da, urriaren 31 baino lehen.. Ikastetxean ere utziko da, hezkuntza-komunitateak eskura izan dezan.

Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak eta arduradunek aldizka eginen dute Urteko Programazio Orokorra osatzen duten planen, proiektuen eta programen garapen-mailaren jarraipena.

Aldez aurretik erabakiko da zer prozedura jarraituko den (nola), informazioa biltzeko irizpideak markatuko dira (zer), arduradunak hautatuko (nor) eta epeak ezarriko (noiz).

Aztertu eta baloratuko da zenbateraino garatu diren proposatutako ekintzak, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza konplitu den eta proposatutako helburuak lortu diren.

Ikasturtea bukatutakoan, Urteko Programazio Orokorra zenbateraino bete den ebaluatuko dute eskola kontseiluak, irakasleen klaustroak eta zuzendaritza-taldeak. Horretarako, arduradun bakoitzak dagokion planaren, proiektuaren edo programaren emaitzak aztertuko ditu.

Atal bakoitzaren ebaluazio prozesuak berekin ekarriko du hainbat iturritako datu garrantzitsuak (datuak, iritziak, oharrak, etab.) biltzea eta horiek aztertzea eta interpretatzea, aurreikusitako irizpideen arabera.

Amaierako hausnarketa eta balorazioa ez da kuantitatiboa soilik izanen, emaitza horien arrazoiak baloratuko baitira.

Ikasturte bukaerako memorian bilduko dira Urteko Programazio Orokorraren jarraipen eta ebaluazio prozesuan lortutako ondoriorik eta proposamenik garrantzitsuenak.

Dokumentuak bi dimentsio izanen ditu. Lehenik, dimentsio ebaluatiboa, ikastetxeko urteko plangintzaren garapenari buruzko balantzea erakutsiko duena. Honako alderdi hauek nabarmenduko dira: proposatutako ekintzak zenbateraino bete diren, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza egokia izan den, aldizkako jarraipena egin den, helburuak zenbateraino bete diren (adierazleen eta helmugen arabera). Bigarrenik, dimentsio proiektiboa azalduko da, etorkizunean esku hartzeko ildoak zehaztuz eta etorkizunean hobetzeko proposamen zentzuzkoak aurkeztuz.

Azkenik, memoriaren eranskin moduan, ikasleek barneko (emaitza akademikoak) eta kanpoko (diagnostikoak, USE, etab.) ebaluazioetan izandako ikaskuntza emaitzen azterketa xehea sartuko da. Horrez gain, emaitza horiek eragin dituzten arrazoiei buruzko hausnarketa eginen da, eta, hala badagokio, curriculumeko elementuen, materialen eta alderdi pertsonalen eta antolamendukoen funtzionamenduan hautemandako gabeziei eta disfuntzioei buruzko gogoeta.

Behin onetsita, ikasturte bukaerako memoria ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzailearen eskura jarriko da, baliabide telematikoen bidez, uztailaren 10a baino lehen.

6.–Gainbegiratzea.

Ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzaileak Urteko Programazio Orokorra eta ikasturte bukaerako memoria gainbegiratuko ditu, egiaztatzeko bat datorrela indarreko araudiarekin eta ikastetxearen behar eta emaitzekin, eta, hala badagokio, behar diren zuzenketak eta doikuntzak egitea eskatuko du.

7.–UPOaren eranskinak.

Eranskin gisa, honako agiri hauek gehituko dira:

7.1. Irakaskuntza-programazioekiko adostasun agiriak.

Urteko Programazio Orokorrarekin batera, irakaskuntza-programazioen adostasun agiriak aurkeztuko dira, ziurtatzearren programazioak egoki jaso dituela eskatzen diren atal guztiak. Hortaz, programazio horiek gordetzeko ardura ikastetxeei dagokie. Dena dela, beharrezkoa den kasuetan, Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak programazioa berariaz eskatu ahal izanen du, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartu behar direlako, kalifikazioen erreklamazio kasuetan, analisi estatistikoak egiteko edo beste arrazoi batzuengatik.

LOMLOE curriculum berria zer ikasmailatan ezartzen den, ikasmaila horietako irakaskuntza-programazioen adostasun agiriak txertatuko dira, beranduenez, 2022ko azaroaren 30ean.

Irakaskuntza-programazioen adostasun ereduak ororen eskura izanen dira eskola kudeaketako Educa sisteman.

7.2. Kontingentzia plana.

Pandemia egoeraren ondorioz beharrezkoa bada, ikastetxeek hezkuntza jarduera antolatzeko eta prebentziorako kontingentzia plana eguneratu beharko dute, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko eta hezkuntza jarduera ahalik eta egokien garatzen dela bermatzeko.

Plan horrek bete beharko ditu Hezkuntza Departamentuak ezarritako berariazko jarraibideak.

Pandemia egoeragatik beharrezkoa baldin bada, ikastetxeko zuzendariak izendatuko ditu, 2022-2023 ikasturterako, kontingentzia planaren arduradun izanen diren irakasleak. Arduradunari dagokio kontingentzia plana abian jartzea eta plana koordinatzea, baita ikastetxeko zuzendariak esleitzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea ere.

7.3. Arreta ez-presentzialaren plana.

Ikastetxeek arreta ez-presentzialaren plan bat prestatuko dute, arreta akademikoa bermatzeko hezkuntza arreta presentziala etenez gero.

Arreta ez-presentzialaren planak honako atal hauek izanen ditu:

a) Hezkuntza arreta ez-presentzialaren antolaketa.

b) Irakaskuntza plangintza, arloak zikloka irakasteko.

b) Gune, aplikazio eta baliabide digitalak erabilera.

c) Tutore lana ikasleekin eta familiekin.

d) Aniztasunari erantzutea eta laguntza ematea.

e) Irakasleen koordinazioa.

f) Simulakroak egitea (proba berriak egitea).

g) Zuzkidura teknologikoa: ekipamendua eta konektibitatea.

h) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Hezkuntza arreta ez-presentziala antolatuko da arreta emateko bai konfinatutako ikasleei, bai eta ikasgela edo ikastetxe osoari ere, erabateko konfinamendua izanez gero.

Irakasleek zehaztuko dute nola emanen zaien arreta ikasleei ezagutza arloetan.

Tutore lan ez-presentzialaren esparruan, ikasleen legezko erantzuleei jakinaraziko zaie nola antolatzen den hezkuntzako arreta.

Arreta ez-presentzialaren plana EDUCA aplikazioaren bidez prestatu eta argitaratzen ahalko da, familiek ikus dezaten.

Zuzkidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturtearen hasierako egunetan, irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak, beharrezkoa izan baitaiteke gerta daitezkeen egoerei aurre egiteko.

B) Urteko Programazio Orokorrari buruzko argibideak.

1.–Autoebaluazioa eta ikastetxearen hobekuntza plana.

Ikasle guztiek eskolan arrakasta izatearen ardura familiek, irakasleek, ikastetxeek eta hezkuntza administrazioek partekatzen duten zeregina da. Egungo hezkuntza testuinguruan, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak hezkuntza hobetzeko funtsezko oinarri gisa ulertzen du hezkuntzaren ebaluazioa.

Ikastetxeetan autoebaluazio-prozesu bat egin zen 2017-2018 ikasturtean. Haren ondorioz, hobekuntza-plan batzuk garatu ziren, zeinetan oinarritu baitira, egundaino, hezkuntza-komunitateen jarduerak.

Diseinatutako hobekuntza-planak lau ikasturtez indarrean izan ondoren, beharrezkotzat jotzen da ikastetxeetan beste hausnarketa-prozesu bat bultzatzea, diagnostiko bat egin ahal izateko, egungo testuinguruaren errealitatean oinarriturik, eta, ondorioz, jakiteko zer hobekuntza-arlori heldu behar zaion.

Horregatik guztiagatik, ikasturte honetan ere tresna bat jarriko da ikastetxeen eskura, beren jardunaren autoebaluazioa egin dezaten. Autoebaluazioa lan-tresna bat da, zeinaren bidez zuzendaritzek, taldeek eta irakasleek elkarrizketa irekia eta eraikitzailea izan dezaketen, hezkuntza hobetzeko bidean ikasteko, aurrera egiteko eta erabakiak hartzeko. Ikastetxean gauzatuko den hausnarketa-prozesuaren ondorioz, hobekuntza plan bat diseinatuko da. Plan horrek, orientazio gida baten laguntzaz, erantzuna emanen die hautemandako beharrei, eta ororen eskura izanen da eskola kudeaketako Educa sisteman.

Ikastetxeek, 2022-2023 ikasturtean, hiru mailatan eginen dute autoebaluazioa:

a) Ikastetxeko zuzendaritza, KPBaren laguntzaz.

b) Sailak

c) Irakasleak.

Landa eskolen kasuan, ikastetxe bakoitzak bere autoebaluazioa eginen du, maila hauetan:

a) Ikastetxeko zuzendaritza, klaustroaren laguntzaz.

b) Irakasleak.

Ikastetxearen ebaluazio-esparrua, zeinetan zehazten baitira arloak, jardun-estandar ebaluagarriak eta adierazleak, eskuragarri dago eskola kudeaketako Educa sisteman. Era berean, Educan plataforma digital bat jarriko da ikastetxeen eskura, autoebaluazioa modu objektibo eta zorrotzean egiteko. Kanpoko (ebaluazio diagnostikoak) eta barneko emaitzen analisiari dagokionez, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek informazioa izanen dute eskura, Educako helbide hauetan:

–Ebaluazio diagnostikoa: Ikastetxearen ebaluazioa / Ebaluazio diagnostikoa / Azken ikasturteetako emaitzen bilakaera

–Barne emaitzak. Ikastetxearen ebaluazioa / Estatistika / Azken emaitza akademikoen bilakaera.

Hausnarketa-prozesuan zehar identifikatu diren indarguneak eta ahulguneak bilduko dira. Hautemandako beharrei erantzuteko, ikastetxeak jarduna hobetzeko planak eginen ditu, urte anitzekoak, bai orokorrak (ikastetxe guztirako), bai sailetarako. Plan horiek, beraz, 2022-2023 ikasturtean diseinatuko dira, eta haien edukia 2023-2024, 2024-2025 eta 2025-2026 ikasturteetan aplikatuko da. Ikastetxeek plan horiek prestatuko dituzte Educan horretarako sortutako egituran (Ikastetxea / Dokumentazio instituzionala / Hobekuntza Plana).

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio hobekuntza planak gainbegiratzea, ikastetxeen urteko programazio orokorrei jarraipena egin eta gainbegiratzeko esparruaren barrenean.

Hezkuntza Departamentuak, bere zerbitzuen bidez, ikastetxe bakoitzaren hobekuntza planak garatzen eta haien helburuak lortzen lagunduko du, orientazioak, proposamenak, jardunbide egokien adibideak eta, beharrezkoa bada, irakasleei prestakuntza emanez, ikastetxeek hobekuntzarako ildo eta jarduketak lehenesteko eta hautatzeko laguntza izan dezaten.

Zuzendaritza-taldeak, ikastetxearen prestakuntza planaren edukia zehazten duenean, jardunaren autoebaluaziotik eta hobekuntza planetik eratorritako premiak hartu beharko ditu kontuan; izan ere, prestakuntza plana prestakuntza instituzionalaren gakoa da. Landa eskoletan, zuzendaritza-taldeek adostuko dute Zonako Prestakuntza Planaren edukia. Zonako koordinatzaileari dagokio zuzendaritzek onetsitako jarduerak eta ekintzak kudeatzea.

2.–Aniztasunari erantzutea.

Ikastetxea da, bere osotasunean, bertako ikasle guztien aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua emateko arduraduna, haien presentzia, parte-hartzea eta ikaskuntza bermatuz, eta, horretarako, konpromiso irmoa erakutsi behar du bikaintasunaren, ekitatearen eta genero-berdintasunaren printzipioekin, hezkuntza inklusiboaren oinarri diren aldetik.

Ikasleen aniztasunari ahalik eta egokien erantzuteko, funtsezkoa da irakasle talde osoaren lana. Ikaskuntzarako sarbidea oztopatzen duten trabak hautematea izanen du ardatz, eta horiek ezabatzeko helburuak zein diren adierazi behar du (hobekuntza planean jaso beharko dira helburuok). Erantzun hori ikasturtea antolatzeko alderdi nagusietako bat izan behar da.

Ikastetxeak aniztasunari erantzuteko urteko plana prestatu behar du, zeina Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura igorriko baita aurten, urriaren 31 baino lehen.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio eraginkorra izanen du, irakasleek ikasleen heziketa inklusiboari hezkuntza ibilbide osoan emandako arreta koherentea dela bermatuko duena, eta hori guztia ikastetxeetako antolamendu egituretan landu beharko da.

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetako hasierako ebaluazioa baterako berrikuspen tresna da, ikasleentzako hezkuntza erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa planifikatzeko eta diseinatzeko. Tutorea izanen da irakasleen taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu, elkarren artean ados jarrita,hezkuntzaren arloko esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, garatutako jarduketen jarraipen xehea, doikuntza eta ebaluazioa egiteko, kontuan hartuz edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Neurrien ezarpenak paradigma kontestualari erantzunen dio Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren (IDU) ikuspegitik, hala, curriculumaren malgutasuna sustatuz, curriculuma irekia eta inklusiboa izateko hasieratik, etorkizuneko beharrezko eta ekidin ezinezko egokitzapenak murrizten saiatuz.

Salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko soilik, ohiko testuinguruan egin ezin daitezkeenak, hain zuzen ere. Antolatzean, ahal dela, Esku-hartzearen Erantzun Eredua hartuko da oinarri.

Espezialistek (PT, EH, laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko, eta aniztasunari erantzuteko urteko planean jasoko da.

Prozesu horren sustapena eta garapena ikastetxeko zuzendaritzaren eta Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen (KPB) ardura izanen da.

Ikastetxe bakoitzeko aniztasunari erantzuteko planak ikastetxe horren irizpideak eta baliabideen eta neurrien antolaketa jasoko ditu. Irakasle taldeen proposamenak jaso ondoren, ikasketaburuak ikasleen premiei dagokien laguntza antolatuko du hezkuntza orientabidearen arduradunen aholkuei jarraikiz eta AEPn ezarritakoa kontuan hartuz. DBHko 1. mailako ikasleentzako arreta lehenetsiko da, eta trantsizioa zainduko da etapa aldaketan.

Ikastetxeak hainbat programatan parte hartzen badu (Proeducar-Hezigarri, Hezkidetza Plana, Laguntza...), batzorde bat sortuko da, eta bertan egonen dira programetako koordinatzaileak, zuzendaritza lantaldeko pertsona bat eta orientazio departamentuko beste pertsona bat. Batzorde horrek zainduko du hobekuntza proposamenak koordinatuta daudela eta ikastetxeetan benetan gauzatzen direla.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan edo programetan eskolatzeko aukera hausnartuko da, hezkuntza premien eta behar duten erantzunaren espezifikotasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura edo programa horiek (Ikasgela Alternatiboa, CBU, IEHP, CA eta CEP) ahalbidetzen dute premia horiek dituzten ikasleak egotea haien premietara egokitzen den testuinguru arrunt batean.

Ikasgela alternatiboen kasuan, ikastetxeek sustatuko dute egitura horietako ikasleek presentzia izan dezaten, parte har dezaten eta ikas dezaten bai erreferentziazko beren taldeetan bai eta ikastetxeko jarduera guztietan ere.

Curriculum bereziko unitateen kasuan (CBU), ikasleak erreferentziazko taldean egonen dira eskola ordutegiaren heren batez, gutxienez ere.

Oso salbuespenezkotzat joko da Ikasgela Alternatiboa, IEHPa, CA, CEPa edo CBUa direla-eta ikasleak ikastetxez aldatzea dakarren neurri bat edo egitura bat proposatzea. Neurri edo egitura horiek inplementatuko dira baldin eta agortu badira aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak, eta horretarako ezarritako protokoloak zorrotz beteta kudeatu beharko dira.

Salbuespen bera dago ikasleak oinarrizko mailako heziketa zikloetara bideratzeko orduan.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zorrotz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Hezkuntza laguntzako langile espezialistekin elkarlanean definituko eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, hezkuntza laguntzako espezialisten eta irakasle-taldea osatzen duten gainerako kideen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten hezkuntza laguntzako espezialisten ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko,ezartzen da iraileko lehen hamabostaldian bilera bat egiteko beharra dagoela ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, beharrezkoa baldin bada ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea edota egitea 2022-2023 ikasturtean zehar.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Absentismoari aurre egin behar zaio lehen zantzuak agertzen direnean, epe laburrean arrakasta izateko bermeren bat izan nahi badugu. Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza-komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko tresnetako bat da ikastetxeek erabili behar duten absentismoaren protokoloa. Bertan, esku hartzeko lau maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila guztietan, ikastetxeak kasuen jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez sareko kideekin.

Jarraipen hori eraginkorra izan dadin, oso garrantzitsua da Educan erregistra daitezela, ikasturte osoan, bidezko arrazoirik gabe ikastetxera ez agertzeak. Era berean, protokoloan ezarritako 2. mailara igarotzean, horren berri emanen zaio Inklusio Proiektuetarako Bulegoari posta elektroniko honetan: proyectos.de.inclusion@navarra.es.

3.–Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa.

3.1.1. PROA+ programa.

PROA+ programa (hezkuntza bideratu, bilakatu eta aberasteko lurralde lankidetzako programa) finantzaturik dago Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoko funtsez. Programaren helburu nagusia da hezkuntza-konplexutasun handiko ikastetxeei laguntza instituzionala ematea, eta ikastetxe hauek dira programaren hartzaileak: funts publikoekin mantentzen diren eta Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, oinarrizko hezkuntza (Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta oinarrizko mailako heziketa zikloak) eta Batxilergoa ematen dutenak.

Horretarako, berrogeita zazpi ikastetxe hautatu dira, publikoak zein itunpekoak, deialdi bidez. Ikastetxe horiek aparteko zuzkidura jasotzen dute, sareetan biltzen dira eta aholkularitza eta prestakuntza jasotzen dute Hobekuntza Plan Estrategiko bat eta zenbait jarduera garatzeko eta ezartzeko. Jarduera horiei palanka-jarduerak deritze, eta helburu dute antolakuntza-kulturan beharrezkoak diren aldaketak bultzatzea, bermatu ahal izateko ikasle guztiek eskola arrakasta izanen dutela, arreta jarrita, bereziki, ikasle guztien artetik egoera ahulenean dagoen horri.

3.1.2. Inklusioa. Proeducar-Hezigarri programa.

Proeducar-Hezigarri Nafarroa izeneko programa Europako Gizarte Funtsak (EGF) finantzatutako eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatutako hezkuntza berrikuntzako programa bat da.

Helburu orokorra du eskola porrota desagerraraztea eta ikasleek eskola behar baino lehen utz ez dezaten lortzea, eta ikasle guztien hezkuntza inklusioa eta eskola arrakasta sustatzea, ekintza plan bat ezarriz eta gauzatuz.

Programako ikastetxeak hilean astearte batean biltzen diren lan sareetan antolatuta daude. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza-taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzaile hori koordinazio pedagogikorako batzordeko kide izatea. Programako lehen fasea bukatu duten ikastetxeek (3 urte) sareetako kide izaten jarraitu ahal izanen dute, eta Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Atala arduratuko da sare horietako saioetara joateko kilometrajeaz.

Informazio gehiago, programaren webgunean: https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/eu/

3.1.3. Laguntza eta Orientazio Unitateak.

Laguntza eta Orientazio Unitateak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsen barruan daude.

Neurri berritzaile gisa planteatzen da, zeinak eginkizun espezifiko bat baitu: eremu edo sektore bateko ikasle ahulenen hezkuntza-ibilbideei laguntzea –Lehen Hezkuntzatik DBH eta Batxilergoa bukatu arte– porrotak prebenitzeko asmoz, eta ikas dezaten eta eskolan arrakasta izan dezaten sustatzeko, beste profesional batzuekin lankidetzan.

Errepikatze-tasa eta hezkuntza nahiz prestakuntza behar baino lehen uzten dutenen tasa nabarmen murrizten laguntzeko, Gizarte Hezkuntzako profesionalen 10 lanpostu sortu dira, Nafarroa osoan barrena.

Programaren helburuak hauek dira, eskualdeko hezkuntza- eta psikopedagogia-baliabideekin lankidetzan:

–Eskola-absentismoari eta ikasleek eskola goiz uzteari aurrea hartzea.

–Bereziki kalteberak diren ikasleen familiei laguntzea, eta trebetasun eta baliabide batzuk eskaintzea, hobeto uler ditzaten haien seme-alaben prestakuntza-prozesuak, eta horietan inplikazio handiagoa izan dezaten.

–Hezkuntzaren arloko erabakiak har daitezen sustatzea, datuetan oinarrituta, eta lankidetza-sareak indartzea, hezkuntza-komunitateko eta gizarte-komunitateko pertsonen eta baliabideen artean.

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: Hezkidetza Plana.

3.2.1. SKOLAE Programan dauden ikastetxeentzako Hezkidetza Plana.

SKOLAE programaren helburua da hezkidetza eraldatzea ikastetxeetan. Hezkuntza Departamentuak prestakuntza, baliabideak eta laguntza ematen ditu prozesu hori errazteko, eta, horrela, bermatzen du, hezkuntza-etapa guztietan, irakasleek eskuratzen dutela hezkidetzarako konpetentzia profesionala, eta ikasleek, berdintasunez bizitzeko konpetentzia.

SKOLAE programa ikastetxe batean ezartzeko, antolaketa-egitura bat sortu behar da ikastetxe barnean, eta, horretarako, nahitaezko prestakuntza egin beharra dago, lau ikasturtez, gutxienez ere, eta bete beharko dira araudian ezarritako lau faseak.

Ikastetxe bakoitzean talde bultzatzaile bat eratuko da, zeinen kide izanen baitira zuzendaritza-taldeko kide bat eta hainbat ziklo edo arlotako irakasle batzuk. Pertsona horietako bat koordinatzaile izendatuko da eta sareko bost saiotan parte hartuko du. Saioak astearteetan izanen dira, Hezkuntza Departamentuko SKOLAE taldeak ezarritako egunetan. Bestalde, ikastetxeko zuzendaritzak ordutegi bat ezarriko du, astean behin bil daitezen talde bultzatzaileko irakasle guztiak.

Klaustroko irakasle guztiek ikastetxeko prestakuntza instituzionaleko 12 ordu gordeko dituzte hezkidetzari buruzko prestakuntzarako. Ikastetxea programa ezartzeko zer fasetan dagoen, prestakuntza hori banakakoa edo taldekoa izan daiteke, online eta tutoretzapean, edo ikastetxean bertan.

Talde bultzatzaileko irakasleek prestakuntza edo aholkularitza espezifikoa jasoko dute, Hezkidetza Nortasunaren Plana garatzeko.

2022-2023 ikasturtean, programa orokortzen jarraituko da, ikastetxe berriak sartuko baitira. Informazio hori ebazpen bidez zabalduko da.

3.2.2. SKOLAE programan ez dauden ikastetxeentzako Hezkidetza Plana.

Ikastetxe guztiek hezkidetza plan bat egin behar dute, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko araudia betez.

Plan hori funtsezko elementu bat izanen da ikastetxeak hezkidetza-zentro bihurtzeko.

Ikastetxearen kudeaketa eta curriculuma hezkidetzaren aldetik aldatzea izanen da helburua, horrek faboratzen baitu ikasleek berdintasunean bizitzeko aukera ematen dieten gaitasunak garatzea eta jokabide eta eredu berriak ikusgai jartzea, indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko; hala, ikasleek erantzun argi eta irmoa ematen ahalko dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdinkerien aurrean.

3.3. Bizikidetza: Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du, “Laguntza” programaren bidez eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez.

“Laguntza” programaren bidez laguntza emanen da irakasleak pixkanaka-pixkanaka treba daitezen emozioen hezkuntzan, gatazken konponketan eta eskola bitartekaritzaren arloan, edonolako indarkeria edo ongieza sor dezaketen egoeren aurrean azkar eta kalitatez esku hartu ahal izateko.

Ikastetxe bakoitzaren Bizikidetza Planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira bizikidetza, tratu ona eta eskola giroa hobetzeko. Nabarmenduko da zein garrantzitsua den hezkuntza-komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egiteko eta tratu onak ikasteko, emozioen hezkuntza lantzeko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko; hori guztia, eskola-jazarpena eta indarkeria mota guztiak saihesteko konpromisoa harturik.

Ikastetxe guztiek izan beharko dute ikasleen ongizaterako eta babeserako koordinatzaile bat, zeina jardunean arituko baita ikastetxeko zuzendariak edo titularrak gainbegiratuta.

Ongizaterako eta babeserako koordinatzaileak eginkizun hauek izanen ditu, gutxienez ere:

a) Sustatzea haurren eta nerabeen prebentzioari, detekzio goiztiarrari eta babesari buruzko prestakuntza-planak, ikastetxeetan lan egiten duten langileentzat zein ikasleentzat.

b) Koordinatzea, bat etorrita hezkuntza-administrazioek onetsitako protokoloekin, gizarte-zerbitzu eskudunen esku-hartzea behar duten kasuak, eta, beharrezkotzat jotzen bada, dagokien agintaritzak jakinaren gainean jartzea. Horrez gain, jakinarazteko betebeharra ere bete beharko du legeetan ezarritako kasuetan.

c) Erreferente gisa agertzea ikasleen, ikastetxeko langileen eta, oro har, hezkuntza-komunitatearen aurrean, ikastetxean eta ikastetxearen ingurunean izan daitezkeen indarkeria kasuekin lotutako komunikazioetarako.

d) Sustatzea haurrek eta nerabeek ahalik eta ongizaterik handiena izanen dutela bermatuko duten neurriak, bai eta haur eta nerabeei tratu ona emateko kultura ere.

e) Gatazkak bakebidez ebazteko metodo alternatiboak erabil daitezen sustatzea ikastetxeko langileen eta ikasleen artean.

f) Zentroko langileei jakinaraztea zer protokolo dauden, udalerrian edo autonomia erkidegoan, edozer eratako indarkeriari aurrea hartzeko eta hartatik babesteko.

g) Errespetua sustatzea desgaitasuna duten ikasleekiko edo kalteberatasun nahiz aniztasun bereziko beste edozein egoeratan diren ikasleekiko.

h) Bizikidetza Plana koordinatzea ikastetxeko zuzendaritzarekin.

Ongizaterako eta babeserako koordinatzaileak, jardutean, bete eginen du datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoa.

Ikastetxeko bizikidetza-arduraduna izan daiteke ongizaterako eta babeserako koordinatzaile, edo zuzendaritza-taldeak izendatutako beste pertsona bat.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza-komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta iradokizun jartzen ditu ikastetxeen eskura beren jarduketa plana zehazten laguntzeko eta berariazko erantzuna bideratzeko zenbait kasuren aurrean (suizidioak, dolua, ziberbizikidetza eta abar). Ikastetxe guztietan, Bizikidetza Plana eta haren urteko zehaztapena eguneratu beharko dira, eta egokituko dira gure orrian bildu den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira.

2021-2022 ikasturtean, hainbat ikastetxek “Laguntza” programa garatu dute, ekologia emozionalaren ikuspuntutik. 2022-2023 ikasturtean, parte hartzen ari diren ikastetxeetan proiektu hau ezarriko da. Aldi berean, gidaritza lana eginen da Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, zeinak ikuspegi beraren arabera sartuko baitira borondatez.

4.–Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

4.1. Ebaluazio diagnostikoa DBHko 2. mailan.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasturteko ikasle guztiei. Gaitasunak ebaluatzeko probak kanpoan prestatuko dira, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko. Ebaluazio Atalak koordinatuko du ebaluazio hori.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten.

Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arretan detektatutako premietara egokitzeko.

Ahal bada, probak apirilean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ebaluazio diagnostikoan lortutako emaitzak ikastetxeen eskura jarriko dira, Educan, bi informazio iturriren bitartez:

1. Emaitzen urteko txostena: txosten horri esker, ikastetxeak aztertu ahal izanen du zer puntuazio lortu duen gaitasun bakoitzean eta zein izan den item bakoitzaren erantzun zuzenen ehunekoa.

2. Azken ikasturteetako emaitzen bilakaerari buruzko txostena: grafiko horiei esker ikastetxeak ikusi ahal izanen du zein izan den gaitasun bakoitzaren emaitzen joera azken ikasturteotan.

Ikasturtea bukatu aurretik, behar bezalako aurrerapenaz, zuzendaritza-taldeak iturri horietatik bildutako informazioa transmitituko du koordinazio pedagogikorako batzordearen bileran; horrela, gerora, saileko edo arloko buruek ikastetxeko emaitzen berri emanen diete irakasleei.

Gaitasunak hobetzea ez da DBHko 2. mailako ikasleak zuzenean prestatzen dituzten irakasleena soilik, guztiena baizik. Horregatik, sail edo arlo guztiek aztertuko dituzte emaitzak, eta egoki irizten dizkioten hobekuntza proposamenak bilduko. Azterketa hori egiten laguntzeko, item bakoitzeko prozesuen informazioa emanen da bai zuzenketa koadernoetan bai eta berariaz horretarako prestatutako eranskinetan ere.

Hautemandako hobekuntza eremuak zein diren adieraziko da bai ikastetxearen hobekuntza planean bai eta sailetako edo arloetako urteko lan planetan ere.

Eskola Kontseiluari emanen zaio horren guztiaren eta hartutako neurrien berri.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi ikasleen txosten indibiduala familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea.

5.–Eskola liburutegia eta AbiesWeb programa.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizatua egiteko. Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaro bat antolatuko da, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak joaten ahalko dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” (eskolako liburutegi digitala) plataformaren erabilerari eta aukera pedagogikoei buruz.

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei beste ordu bat edo beste 2 ordu esleitu ahal izanen zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6.–Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektuari dagokionez, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak aholkularitza emanen die ikastetxeei. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek Educa kudeaketa sisteman honako hauek zehaztu beharko dituzte:

a) Maila bakoitzean irakasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea menua> Ikasketa plana> Irakasgaiaren hizkuntza).

b) Ikastetxeko hizkuntza proiektua nork koordinatzen duen (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) Atzerriko hizkuntzak ikasteko programa nork koordinatzen duen: Bigarren Hezkuntzan atzerriko hizkuntzak ikasteko programa (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

7.–Atzerriko hizkuntzak ikasteko programak.

Otsailaren 24ko 8/2019 Ebazpenean xedatutakoa betez (ebazpen horren bidez ezarri ziren atzerriko hizkuntzetako programak Bigarren Hezkuntzan garatzeko oinarriak), Lehen Hezkuntzako etapa amaitzean ikasleei aholku bat emanen zaie, hizkuntza gaitasunari buruz orientazioa emateko, zehazki, DBHn atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen egokitasunari buruz. Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek Educan kontsultatu ahal izanen dute, aurreinskripzio epea hasi ondoren, zer txosten egin dituzten, horretarako berariaz, atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten Lehen Hezkuntzako ikastetxeek.

II.–ANTOLAKETA ALDERDIAK

1.–LOMLOE legea ezartzeko egutegia.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren alderdi batzuk aldatu zituen. Aipatutako 3/2020 Lege Organikoaren azken xedapenetako bosgarrenean, hura ezartzeko egutegia ezartzen da, eta egutegi hori, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari eta Batxilergoari dagokienez, jarraian azaltzen den egutegian gauzatzen da.

2022-2023 ikasturtean eta 2023-2024 ikasturtean, irakaskuntza hauen curriculumean, antolaketan eta helburuetan sartutako aldaketak jarriko dira indarrean:

–2022-2023 ikasturtea:

 • –Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1. eta 3. mailak).
 • Batxilergoa: aldaketa horiek 1. mailan aplikatuko dira.
 • Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek ziklo horien lehen ikasmailetan aplikatuko dira.

–2023-2024 ikasturtea:

 • –Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2. eta 4. mailak).
 • Batxilergoa: aldaketa horiek 2. mailan aplikatuko dira.
 • Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek ziklo horien bigarren ikasmailetan aplikatuko dira.

2.–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etaparen antolamendua: ikasgaiak eta esparruak.

Oro har, etapako ikasmailak ikasgaika antolatuko dira. Hala ere, ikastetxeek, beren autonomia baliatuta, esparruka lan egin ahal izanen dute, irakasleen klaustroak aldez aurretik onartuta. 2022-2023 ikasturtean, esparrukako lan hori etapako 1. eta 3. mailetan aplikatu ahal izanen da, eta 2. eta 4. mailetan, berriz, 2023-2024 ikasturtean.

2023-2024 ikasturtean esparruka lan egin nahi duten ikastetxe guztiek Ikasketak Antolatzeko Atalari jakinarazi beharko diote 2023ko apirilaren 15a baino lehen (ordenacion.academica@navarra.es), honako hauek kontuan izanik:

–Esparruka lan egiten duten ikastetxeek “hizkuntzaren eta gizartearen esparrua” edo “esparru zientifiko eta matematikoa” bietako bat aplikatu beharko dute, edo, bestela ere, bi esparruak aldi berean.

–Esparruka lan egiteko aukera maila bereko talde guztietan aplikatu beharko da.

–Ikasketak Antolatzeko Atalari zuzendutako jakinarazpenean, adierazi beharko da zein den ikastetxearen izena eta zer ikasmailan edo ikasmailatan eginen den lan esparruka (“hizkuntzaren eta gizartearen esparrua” edo “esparru zientifiko eta matematikoa”, edo biak aldi berean). Jakinarazpen hori nahitaezkoa izanen da bai 2022-2023 ikasturtean esparrukako lana hasi duten eta, gainera, etapako beste ikasturte batera zabaldu nahi duten ikastetxeentzat, baita 2023-2024 ikasturtean aukera hori lehen aldiz baliatu nahi duten ikastetxeentzat ere.

Etapako edozein ikasmailatan ikasgaika lan egitetik esparruka lan egitera, edo, alderantziz, esparruka lan egitetik ikasgaika lan egitera igaro nahi duten ikastetxeek horren berri eman beharko diote Ikasketak Antolatzeko Atalari 2023ko apirilaren 15a baino lehen (ordenacion.academica@navarra.es).

3.–Programazioen berrikuspena eta eguneratzea.

2022-2023 ikasturtean, ikastetxeek ikasgaietako eta, hala dagokionean, esparruetako programazio didaktikoak egokitu beharko dituzte, kasuan kasuko ikasmailetan, 1. puntuan ezarritako ezarpen-egutegiaren arabera (LOMLOE legea ezartzeko egutegia). Horretarako, orientatzeko gida bat eta programazio-eredu irekiak izanen dira eskura eskola kudeaketako Educa sisteman.

4.–Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaskuntza-orduen murrizketa honela erabiliko da: ordu bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste ordu bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza-taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Lan plan hori nahitaezkoa izanen da, eta irakasleen gainerako aukera guztien aurretik lehenetsiko da. Planak “edukiak” eta “egikaritzeko egutegia” izeneko atalak izanen ditu, eta azken horren barrenean, bileren maiztasuna zehaztuko da.

Horretarako, ikastetxeko zuzendaritza-taldeak lanerako plan horretarako orduak definituko ditu, eta horiek ikasleen ordutegiarekin bat ez datorren ordutegian antolatzen ahalko dira.

Jarraian agertzen den taulan lanaldi osoko irakasleen lanaldiaren laburpena azaltzen da.

IRAKASLEEN LANALDIAREN LABURPEN TAULA (lanaldi osoa): BIGARREN HEZKUNTZA

URTEKO LANALDIA

1592 ordu.

IKASTETXEAN BERTAN EMAN BEHARREKO ORDUAK, ASTEAN 30

18 ordu.

a) ZUZENEKO IRAKASKUNTZA

+

b) ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Zuzeneko irakaslaneko orduak murriztean gelditzen diren orduak)

Ikasleei eskola edo irakaskuntza emateko.

225/1998 Foru Dekretuaren 22. artikuluan zehaztutako lanetarako.

2 ordu.

ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Ordutegia berreskuratzea. 2018ko hitzarmena)

–Ebazpen honetako “Lanaldia” atalean zehaztutako lanetarako.

–Ibiltaritzak

5 ordu.

ASTEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK

–Zaintza orduak

–Saila

–Tutoretzak

–Koordinazio bilerak.

5 ordu.

HILABETEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK

–Klaustroa

–Ebaluazioko eta irakasleen taldeko bilerak

–Familiak

–Beste jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko batzuk

–Plangintza instituzionaleko tresnak

–Prestakuntzarako 35 ordu

URTEKO LANALDIA OSATU ARTEKO GAINERAKO ORDUAK

Irakaskuntza jarduerak prestatzea eta irakasleen lanbide gaitasunak perfekzionatzea, hautaketa batzorde eta epaimahaietan edo antzeko jardueretan parte hartzeko irakasleek duten betebeharraren kalterik gabe, jarduera horietarako izendatu badituzte.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi jarraitua egin beharko dute irakasleek.

5.–Irakasleen ordutegia prestatzea eta onartzea.

Uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretuak, zeina aldatu baitzuen uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak, ezartzen du ezen irakasleen ordutegiak ikasketaburuak prestatu behar dituela, ikastetxeko zuzendariak onetsi behar dituela eta Educa kudeaketa programaren bitartez jakinarazi behar direla irailaren 30erako. Horren gaineko erreklamazio guztiak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ebatziko ditu, eta, horretarako, hamabost eguneko epea izanen du.

Ordutegiak prestatzeko dokumentazio lagungarria izanen da eskura, bai eta kontratuen ordukako taula eta irakasleen ordutegiaren kontzeptuak ere. Horiek guztiak eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

6.–Zuzendaritza-taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola-ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

7.–Irakasleak lanera ez agertzea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean, ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langileek bajaren frogagiria aurkeztu behar dute gehienez ere 3 eguneko epean lanera agertu ez den lehen egunetik zenbatzen hasita. Baja luzatzeko agiriak medikuak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Muface-ren barnean daudenen kasuan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta agiri medikorik egonez gero, igortzen denetik gehienez ere 24 orduko epean emanen da haren berri.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko agiriak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialeko bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenen, kotizazioen eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Agiriak bidaltzearen gaineko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena edota bukaera, eta, halaber, ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxearekiko komunikazio bidea ikastetxe bakoitzak erabakiko du, zuzendaritza-talde bakoitzak finkatzen duen funtzionamenduaren arabera.

Alta agiriari dagokionez, horren berri emateko epea betetzen ez bada eta hutsegiteen ziurtagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea ezen, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

8.–Zaintza.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Ikastetxeko zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Ikastetxeko zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen guardia-orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza-taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

9.–Irakasle ibiltarien joan-etorrien gastuak.

Oinarrizko ikastetxeetako zuzendaritzek Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari jakinaraziko diote, epe barruan jakinarazi ere, zer joan-etorri egiten dituzten beren irakasle ibiltariek (irakasleek, orientatzaileek eta logopedek) ikastetxekoaz bestelako udalerrietara.

Egoera orria edo fitxa urriaren 31 baino lehen igorriko da, oinarrizko ikastetxeko zuzendariak eta irakasle ibiltariak beteta.

Gainerako joan-etorriak bilerak deitzen dituen zerbitzuaren bidez kudeatuko dira.

Irakasle ibiltarien berri emateko dokumentazioa, jarraibideak eta joan-etorrien hileroko eskabidea eta fitxa eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

10.–Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

10.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

2021-2022 ikasturtean, zortzi ikastetxe publikotan jarri da martxan Ikastetxearen Plan Digitala (IPD) prestatzeko proiektua. Plan hori garatu ahal izateko, lantalde batzuk sortu dira, zeinetan parte hartu baitute Ikasnovako arduradunek edo hezkuntza-teknologiako koordinatzaileek, zuzendaritza-taldeetako kide batzuek eta ikastetxeetako hainbat ikasmailatako ordezkari batzuek.

2022-2023 ikasturtean, ikastetxeek Ikastetxeko Plan Digitala garatu beharko dute, bakoitzak berea, eta, horretarako, ordu batzuk izanen dituzte, zeinak esleitu ahal izanen baitzaizkio arestian aipatutako eragileetako bati edo bi eragileri; horietako bat Ikastetxeko Plan Digitalaren koordinatzailea izanen da.

Gainera, plana prestatzeko, aholkularitza batzuen laguntza izanen dute, zeinek zehaztuko baitute ikasturtean zehar gauzatu beharreko jardueren kronograma.

Etapa guztietako ikastetxeek lantalde edo batzorde bat sortu beharko dute Ikastetxeko Plan Digitala prestatzeko. Talde hori honako hauek osatuko dute: Ikastetxeko Plan Digitalaren koordinatzailea, zuzendaritza-taldeko kide bat, hezkuntza-teknologiako koordinatzailea edo Ikasnovako arduraduna eta irakasleen ordezkari bat. Gehienez 8 pertsona egotea gomendatzen da.

Ikastetxeko Plan Digitala prestatzeko ikastetxearen hasierako autoebaluazioa egin behar da, jakiteko nola erabiltzen dituzten zuzendaritza-taldeak, irakasleek eta ikasleek hezkuntza-teknologia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. Beharrezkoa da ikasleen %40k gutxienez egin dezan autoebaluazioa. Ikastetxeek aukeratu ahal izanen dute zer ikasmailatan eginen den autodiagnostiko hori, eta, horretarako, gomendatzen dugu tutoretza-saio bat erreserba dadin urrian. Ikasleek 20 minutu inguru beharko dituzte galdetegia betetzeko.

Ikastetxeek Educan erregistratu beharko dute Ikastetxeko Plan Digitala, horretarako prestatutako atalean.

Ikastetxeek orduak esleitu beharko dituzte, proposatutako ordu-tarteetako batean:

–Ikasnova ikasgela duten ikastetxeetan, astelehenean edo asteartean, 09:00etatik 10:30era bitarte.

–Ikasnova ikasgelarik ez duten ikastetxeetan, astelehen, astearte edo ostegunean, 09:00etatik 10:30era bitarte.

Hautaketa horren bidez, bermatu ahal izanen da, beharrezkoa denean, koordinatzaileak parte hartuko duela, aurrez aurre edo telematika bidez eta guztientzako ordutegian, prestakuntza-jardueretan, esperientzien trukean eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan.

Ikastetxeek https://ikasnova.digital/plandigitaldecentro web-orrian adierazi behar dute zer egun hautatu duten.

Ikastetxe publiko bakoitzak hezkuntza-teknologiaren koordinatzailea izanen du, Educa aplikazioan hala identifikatuta egonen dena.

Haren egiteko nagusia da ikaskuntza prozesuetan hezkuntza-teknologiak txerta daitezen sustatzea. Horrez gain, bere ikastetxeko irakasleak trebatu eta gidatuko ditu, eta informazioa emanen die; gailu eta tresna digitalak erabiltzean suerta daitezkeen zalantzak argituko ditu; ekipamendu guztiak behar bezala etiketatuta eta inbentarioan jasota dauden kontrolatuko du, eta ikastetxearen zerbitzu eskaerak iragazi eta bideratuko ditu.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ez da arduratuko ikastetxearen gailuak gordetzeaz eta kargatzeaz. Eskoletan chromebookak edo beste gailu batzuk erabiltzen dituen irakaslea arduratuko da horiek biltzeaz eta kargatzeaz, beharrezkoa bada.

Funtzio zehatzak Ikasnova atarian argitaratuko dira (https://ikasNova.digital).

Ikastetxeek ordu esleipena errespetatu beharko dute proposatutako ordutegian (asteazken goizetan 09:00etatik 10:30era) bermatu beharra baitago, beharrezkoa denean, hizpide dugun arduradun horrek parte har dezan, aurrez aurre edo telematika bidez eta ordutegi orokorraren barruan, bai prestakuntza jardueretan, bai esperientzia trukeetan bai eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan ere.

Koordinatzaileak ikasleen hezkuntza digital segururako eta errespetuzkorako eskubidea sustatuko du, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 83. artikuluan xedatutako baldintzetan.

10.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

Hezkuntza-teknologiako koordinatzaileak edo zuzendaritza-taldeak ikastetxeko langile guztiei –irakasleei eta administrazio eta zerbitzuetako langileei (AZL)– ezagutaraziko diete IKT zerbitzuen katalogoa. IKT zerbitzuen katalogora sartzeko, zuzeneko sarbide bat izanen da ordenagailu guztien mahaigainean. Eskola kudeaketako Educa sistemaren “Aplikazioak” izeneko menutik ere sartzeko modua izanen da.

10.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Erabiltzailearen Laguntza Zentroak (ELZ) erantzungen die ekipamendu informatikoen, sarearen eta konektagarritasunaren gorabeherei, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan adierazitako zerbitzu-eskaerei ere.

Ikastetxeko irakasleek edo AZLek, ekipamendu informatikoren batean gorabeheraren bat izanez gero, ELZra deitu ahal izanen dute (848 42 50 50) eta zer arazo duten azaldu. Ekipamendua identifikatu beharko dute, haren eranskailuan ageri den inbentario zenbakia emanda.

ELZko langileak ezin badio urrutitik gorabeherari konponbidea eman, IKT ekipamenduaren mantentze kontratua esleitua duen enpresako (gaur egun CONASA da) teknikari bat bidaliko da ikastetxera.

ELZk hartuko ditu IKT zerbitzuen katalogoan eskaintzen diren zerbitzuen eskaerak. Ikastetxeko langile jakin batzuek baizik ezin izanen dituzte eskatu (hezkuntza teknologien koordinatzaileak edo zuzendaritza-taldeko kideak).

10.4. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

Zentroetako ekipamendu informatiko guztiak inbentarioan jasota daude, eta bakoitzak bere identifikazio etiketa du (ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebookak, chromeboxak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak, inprimagailuak eta MIFIak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du ekipamendu zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

https://inventario.educacion.navarra.es/glpi/ inbentarioko online aplikazioan (GLPI), edo horretarako gaitzen den aplikazio baliokidean, ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusi ahal izanen du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitu ahal izanen ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko eskuliburu sinple bat dago.

Ikastetxeko hezkuntza-teknologiako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, eta bermatuko du ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela ageri aurretiaz kendutako ekipamendurik.

10.5. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Kontratu bat dago ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko, eta haren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak, edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikus daiteke.

Kontratu horrek barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta ofimatikako aplikazioak instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendura pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak eta abar. Kasu horietako batzuk Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu eta Ondare Zerbitzuak kudeatzen du aseguru hori. Ikastetxeak eman behar du ezbeharraren partea (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

Informazio horretan guztian aldaketak izan daitezke, aurreikusita baitago laguntza kontratu berri baten lizitazioa egitea eta hura indarrean izatea 2022-2023 ikasturtean. Hori dela eta, gomendatzen da informazio hori zerbitzuen katalogoan kontsultatzea, hor adieraziko baita, azken berriak jasota, zein den kontratu berriaren irismena.

10.6. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendaritza-taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariek kontratatu ahal izanen dituzte ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak, irakaslanerako beharrezkoak direnak, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru-akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzeko, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, monitore interaktiboak, chromebook eta chrometabak, tabletak, inprimagailuak eta proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, chromebookak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Ofizioz baimenduko dira esparru-akordio honetan sartutako ekipamendu-erosketak, 5.000 euro artekoak badira (BEZa kanpo). Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atala jakinaren gainean jarri beharko da.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezin izanen du onartu dohaintzan emandako bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean, Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak izan ezik.

Ekipamendu berriak dohaintzan emateko, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuarekin kontaktatuko da, dohaintzaren tramitazioa bideratzeko, egoki denean, Nafarroako Gobernuko Ondarearen Zerbitzuarekin.

10.7. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan hainbat sistema eragileren irudiak daude, ikastetxeek erraz klona ditzaten ordenagailuetan. Irudietan badaude aldez aurretik instalatutako hainbat aplikazio, bai eta ELZk horiek kudeatzeko zenbait soluzio ere.

Hezkuntza-teknologien koordinatzaileak hainbat eginkizun gauza ditzake (horien artean aplikazioak instalatzea) Hezkuntza Departamentuak prestatutako W10 sistema eragilea duten ekipamenduetan (mahaigainean Nafarroako Gobernuaren ikurra ageri da). “Panel nagusia” izeneko aplikaziotik gauza ditzake, zeina ekipamenduen mahaigainetan baitago.

Baldin ekipamendu askotan jarduketak gauzatu behar badira, laguntza eskatu ahal izanen zaio ELZri, zerbitzu-eskaera eginda.

ELZk urrutitik kudea ditzake Hezkuntza Departamentuaren W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea edozein ekipamendutan urrutitik instalatzeko eska diezaioke ELZri, edo eska diezaioke askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko, Windows 10 duten ordenagailuetan. Hemen dago softwarea instala dezaten eskatzeko informazio guztia:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/serviciostic/solicitud-de-instalacion-de-aplicaciones

Gogorarazten da ezen ikastetxeek obligazioa dutela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOMLOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

10.8. Chromebookak.

Baldin ikastetxeak 1:1 ereduaren alde egin badu, zeinetan ikasleak chroomebooka etxera eramaten duen, talde bakoitzeko tutoreak arduratuko dira gailuak eta horien kargagailuak emateaz, baita ikasturte bukaeran horiek jasotzeaz ere.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ez da arduratuko ikastetxearen gailuak gordetzeaz eta kargatzeaz. Eskoletan chromebookak edo beste gailu batzuk erabiltzen dituen irakaslea arduratuko da horiek biltzeaz eta kargatzeaz, beharrezkoa bada.

Ikasleen chromebookak noizean behin berrikusiko dira (proposatzen dugu, adibidez, tutoretza-saioetan berrikustea), hautemandako akatsak konpontzeko, ikasturtea amaitu arte zain egon gabe.

Ikasnovan jarraibide batzuk izanen dira eskura (https://ikasNova.digital), ikasleen chromebookekin lotura duten kontu guztiak tratatzeko, oro har.

10.9. Hezkuntza-teknologien koordinatzaileen eta IkasNovako arduradunen prestakuntza.

Ikasturte hasieran, lehenengo aldiz hezkuntza teknologien koordinatzaile lanpostuan arituko diren irakasleek, hau da, hezkuntza teknologien arduradunek eta, 2022-2023 ikasturtean, hezkuntzaren eraldaketa digitalerako arduradun lanpostuan arituko diren irakasleek, prestakuntza egin beharko dute, nahitaez, berdin aurrez aurre edo telematika bidez izan, horretarako gordetako ordutegian (asteazkenetan 09:00etatik 10:30era arte). Prestakuntza saio horietan azalduko zaie, beste eduki batzuen artean, zein den haien egitekoa, zer tresna dauden, nola jokatu beharra dagoen eta Hezkuntza Departamentuko zer baliabide jarri diren ikastetxeen eskura.

Era berean, prestakuntza saio horietara joan daitezke, hala nahi izanez gero, lanpostu horretan ari diren pertsonetatik aurreko ikasturteetan eginkizun hori bete izan dutenak.

Prestakuntza horretarako deia eginen da irakasleari laguntzeko zentroetako hezkuntza-teknologiaren arloko aholkularitzen bitartez.

10.10. Ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza-teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza-taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira, eta, horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

a) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

b) Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan tratamenduko jardueren erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoarekin lotzen da.

c) Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan azaltzen dira ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak.

d) Intereseko agiriak: atal honetan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatu daitezke, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

Horrez gain, irakasleak prestatzeko planaren baitan, online ikastaro bat eskainiko da, “Nafarroako Administrazio Publikoetarako datuak babesteari buruzko oinarrizko ikastaroa” izenekoa, zeinetan irakasle guztiek parte hartu ahal izanen duten. Prestakuntza hori sartuko da, era berean, zuzendaritza-taldeen akreditaziorako ikastaroan.

10,11. Ikastetxeen webguneak.

2021-2022 ikasturtean, kode irekiko edukien kudeatzaile berri bat jarri zen ikastetxe guztien eskura, web argitalpenetarako. Webgune berri bat sortzea eskatzen ahal da formulario honen bitartez:

https://ikasNova.digital/group/guest/solicitud-sitio-web-de-centro-con-liferay

Webgune berriak sortzeko, txantiloi korporatibo bat erabiliko da, eta ikastetxe bakoitzak nahi bezala pertsonalizatu ahal izanen du.

Hezkuntza-komunitatea Educako kredentzialak erabilita sartu ahal izanen da ikastetxeen webgunera.

Bada tresna bat, zeinak errazten baitu webguneetako edukietako batzuk, lehendik daudenak, plataforma berri honetara ekartzea.

Bada tresna bat garatzen bidean, webguneko testuak automatikoki itzuliko dituena hainbat hizkuntzetara.

Plataformari eta txantiloiari buruzko informazio gehiago lor daiteke artikulu honetan:

https://ikasnova.digital/w/nueva-plataforma-para-los-sitios-web-de-centro

Izanen dira egun duten webguneari eutsiko dioten ikastetxeak. Ikastetxe horiei laguntza emanen zaie aurrerantzean ere, webgunearen segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Mantentze-lan zuzentzailea eginen da; ez da eginen mantentze-lan ebolutiborik, eta ez da emanen arreta pertsonalizaturik.

10,12. Ikasnova ikasgelak.

2021-2022 ikasturtean, gidaritza lana egin da zenbait ikastetxetan, Ikasnova ikasgelak sortu eta erabiltzean. 2022-2023 ikasturtean, esperientzia hori zabalduko da Ikasnova ikasgelaren proiektua egin duten ikastetxeetatik hautaketa prozesua gainditu duten horietara.

Ikastetxeek 3 ordu izanen dituzte proiektua koordinatzeko eta abian jartzeko (Ikasnova SEM). Ordu horiek esleitu beharko zaizkio aurkeztutako proiektuan koordinatzaile gisa ageri den pertsonari, edo edozein aldaketa jakinarazi beharko zaio erreferentziazko aholkulariari 2022-2023 ikasturtearen hasieran. Pertsona horrek “Ikasnova ikasgelaren koordinatzailea” lanpostua izan beharko du Educan.

Ikasnova ikasgela proiektuaren koordinatzaileak libre izan beharko du ostegunetan 09:00etatik 10:30era bitarteko tartea, koordinazio edo prestakuntza saioak egiteko. Baldin Hezkuntza Departamentuak proposatzen badie, ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileari eta zuzendaritza-taldeko kide bati, ikastetxeetara bisitan joatea edo Hezkuntza Departamentuan aurrez aurreko bilerak egitea, Departamentuak kilometrajea bere gain hartuko du. Ikasnova ikasgela bat izanen duten ikastetxeei gomendatzen diegu lantalde bat sor dezaten, aurkeztutako proiektua garatzeko. Hezkuntza Departamentuak aholkularitza-, laguntza- eta mentoretza-zerbitzu bat eskainiko du.

Ikasnova ikasgela bat izateko aukera berriro eskainiko zaie ikastetxeei 2022-2023 ikasturtean, 2022-2024 ikasturtean gauza dadin.

Ikasturte honetan proiektua aurkeztu duten ikastetxe guztiei, aukeratuak izan ala ez, eta Ikasnova ikasgeletan interesa dutela adierazten digun edozein ikastetxeri, gela horien inguruko berritasunen berri emanen diegu, bai eta antolatzen diren prestakuntza- eta informazio-saioen edo jardunbide egokien berri ere.

11.–Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea da helburua.

Ildo horretan, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren plan bat ezarriko dute. Nahitaezko prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du.

Ikastetxearen prestakuntza plana zuzendaritza-taldeak finkatu eta antolatuko du. Planifikatzen diren prestakuntza ekintzak klaustro osoari edo irakasle talde jakin bati zuzendu ahal izanen zaizkio.

Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Izan ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2022-2023 ikasturtean, Ikastetxearen Plan Digitala prestatze aldera, Hezkuntza Departamentuak prestakuntza-ekintzen programa bat ezarriko du, 10 ordukoa, aipatu plan hori garatzeko. Prestakuntza ekintza horiek prestakuntza instituzional gisa hartuko dira, eta, beraz, irakasle guztiek egin beharko dituzte nahitaez.

Goian azaldutako prestakuntza hori lehentasunezkoa dela deusetan galarazi gabe, prestakuntza instituzionaltzat hartuko da, orobat, ikastetxeak, zuzendaritza-taldeak gidaturik, beste proiektu estrategiko, plan eta lehentasunezko lerroetan parte hartzea Hezkuntza Departamentuak proposaturik, bai eta ikastetxeetako klaustroen eta irakasle taldeen lanaren ondoriozko prestakuntza beharrei erantzuteko jarduerak ere.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lanean hasten diren irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza mota eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitu ahal izanen dute.

Ikastetxe bakoitza Irakasleen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxearen prestakuntza plana egiten lagun dezakeena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

2022-2023 ikasturtean, gaitasun digitala (laborategiak) garatzeko eta LOMLOE ezagutzeko antolatzen diren prestakuntza jarduerak berriz eskuragarri egonen dira berritik sartzen diren irakasleentzat, ikasturte honetan bukatu ez dituzten pertsonentzat eta ikastetxeentzat.

12.–Saileko burutza.

Sail bakoitzeko buruak Erregelamendu Organikoan eta 258/1998 Foru Aginduan aipatzen diren eginkizunak bere gain hartuko ditu, eta departamentuko urteko lan plana gidatu eta garatzeaz arduratuko da; plan horretan zuzeneko eta zeharkako eragina duten hobekuntza arloen gaineko jarduketak sartuko dira.

13.–Salbuespenak eta egokitzapenak Gorputz Hezkuntzan.

Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduaren bidez, Gorputz Hezkuntzatik salbuesteko aukera ezarri zen, bai DBHn bai Batxilergoan, goi mailako edo goi errendimenduko kirolariak direla frogatzen duten ikasleentzat.

Halaber, irakasgai hori salbuesteko aukera dago Batxilergoan 25 urtetik gorako ikasleen kasuan, edo matrikula egiten den urtean 25 urte bete dituzten ikasleen kasuan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, errendimenduko kirolari direla frogatzen dutenek tratamendu berezia izaten ahal dute Gorputz Hezkuntzan, kirolariak unean-unean dituen kirol beharren arabera eta norberak eskatuta.

Salbuespen eskaera ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko da.

Gorputz Hezkuntzako curriculum-egokitzapenei dagokienez, eskaerak ikasleek edo, adingabeak baldin badira, beren gurasoek edo legezko ordezkariek aurkeztuko dituzte ikastetxeko zuzendaritzan, eta medikuen ziurtagiriak erantsiko zaizkie.

14.–NUHEOko irakasle laguntzaileak.

Irakasle laguntzaileak Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekiko lankidetza programa Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ematen dutenak dira.

Irakasle laguntzaileek eginkizun eta betebehar hauek izanen dituzte:

–Programan matrikulatutako ikasleak prestatzea kasuan kasuko hizkuntza irakaskuntzen ziurtagiria lortzeko.

–Koordinazio jardueretan parte hartzea eta programatutako estandarizazio lanak egitea.

–Ikasleen ebaluazioan parte hartzea, bai proba orientagarrietan (idatzizkoak eta ahozkoak), bai ziurtagiria lortzeko probetan (zaintza, idatzizko proben zuzenketa eta ahozko probetarako epaimahaiak).

–Ikasleei matrikulazio eta ebaluazio prozesuetan informazioa emateko lanean laguntzea.

Programa honetan lankidetzan aritzeak konpentsazio hauek ekarriko ditu, taula honekin bat:

MAILA BAKOITZEKO

10 ikasletik 25 ikaslera bitarte

ordu bat

26 ikasletik 50 ikaslera bitarte

+ ordu bat

51 ikasletik 75 ikaslera bitarte

+ ordu bat

76 ikasletik 100 ikaslera bitarte

+ ordu bat

Horrela, hurrenez hurren, 25 ikasletik behin

+ ordu bat

Arestian adierazitakoa gorabehera, Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekin lankidetzan aritzen diren eta 10 ikaslera iristen ez diren hizkuntza departamentuetan, gutxienez eskola-ordu bat emanen da hizkuntza bakoitzeko.

Azkenik, hizkuntza batean bi hizkuntza maila baino gehiago ematen badira, ezin izanen ditu bi eskola-ordu baino gutxiago izan.

Sare publikoko ikastetxeetako irakasle laguntzaile guztiek, gutxienez ere, 5 lanordu eman beharko dituzte urtean HEOren ziurtagiria lortzeko probetan (zainketa lana ziurtapen azterketetan, idatzizko ziurtapen azterketen zuzenketa eta ahozko ziurtapen proben epaimahaiko lana) bakoitzak konpentsatua duen asteko eskola-ordu bakoitzeko.

Nafarroako Gobernuaren epaimahaiei buruzko araudian ezarritakoaren arabera konpentsatuko dira ekonomikoki gutxieneko kopuru hori gainditzen duten orduak.

NUHEOren departamentu bakoitzeko buruak bere irizpidearen arabera esleituko ditu goian aipatutako zereginak.

15.–Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, ukituak gertatzen diren adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

16.–Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, ikaslearen idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi ahal izanen dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, ikasleek (edo, adingabeen kasuan, haien gurasoek edo legezko tutoreek) eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura arautu beharko dute plangintza instituzionalaren beren agirietan (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak...).

17.–Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

17.1. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa.

Ikastetxeetan, eskola-informazioa Educa aplikazioaren bidez kudeatuko da.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan ere, zenbait jarraibide eta bideotutorial argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura azaltzen da, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu koordinatzaileei, zuzendaritza-taldeei eta administrazioko langileei Educa plataformaren berri emateko.

Zuzendaritza-taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Zuzendaritza-taldeak bermatu beharko du, horretarako bideak jarrita, ikasturtean barrena ikastetxera etortzen diren eta kudeaketa nahiz irakaskuntza lanetan ariko diren pertsonek Educa ezagutzen dutela, eta badakitela hura erabiltzen.

Ikastetxeetan Educaren koordinatzaile lanetan ariko direnen erregistro bat izateko, zuzendariak Educaren ikastetxeko koordinatzailea izendatuko du, eta, aplikazioan, “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleituko dio.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educatik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxea menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak, hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea, eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeen ardura da eguneratuta edukitzea ikastetxeko langileen –irakaskuntza nahiz kudeaketa lanetan aritzen direnen–, ikasleen eta familien datu pertsonalak. Aplikazioak Cl@ve sistemaren bidez sartzeko aukera ematen badu ere (ziurtagiri elektronikoa, NAN elektronikoa, Cl@ve Iraunkorra), gogoan izan oso garrantzitsua dela, Educa egiaztagiria lortzeko, posta elektroniko pertsonal bat erregistratzea fitxan.

Era berean, ikastetxe bakoitzaren ardura izanen da bere informazio akademikoa eskuratzeko asmoz programara jotzen dutenen sarbidea kudeatzea. Horrela, bada, ikasleek eta haien familiakoek informazio hori eskuratzeko dituzten arazoei erantzunen die; eta arazo horiek ezin baditu modu autonomoan konpondu, Educa euskarriarekin harremanetan jarriko da.

Komeni da ikastetxeetako langileek jakin dezatela nola erabili Educak gaiturik dituen funtzio guztiak; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: ikasgelako koadernoa, ikasleen jarraipena, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua, akta), zaintzen kudeaketa, informazio garrantzitsua, ikasturte bukaerako txostenak, elkarrizketak, bizikidetzaren kudeaketa, eta abar.

Educa aplikazioaren barruan, mezularitza sistema bat dago hezkuntza-komunitateko kideen artean informazioa trukatzeko. Dena dela, helbide elektronikoko kontuak erabili beharra dagoenean, oroitarazten da sare publikoko irakasleek eta ikasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili behar dituztela jarduera akademikoan, tutore lanetan eta harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio espezifikoetarako dituzten posta-kontuak Educaren bitartez kudeatzen dira (Ikastetxea > Ikasnova posta eta zerbitzuak > Kontuen kudeaketa). Kontu berriak ireki beharra dagoenean, zuzendariak eskatu beharko du Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar. Posta-kontuen alternatiba gisa, gomendatzen da Google-ko taldeak eta unitate partekatuak erabiltzea.

Educa Ataria aplikazio bat da, zeina prestatu baita herritarrek beren datu akademikoak eskuratu eta kudeaketa telematikoak egin ditzaten: behin-behineko izen-ematea, esaterako, ikasleak onartzeko prozesuan. Gomendatzen da ikastetxeek susta dezatela familiek eta adin nagusiko ikasleek aplikazioa erabiltzea.

17.2. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako irakaskuntzak ematen dituztenek, Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontua egiteko, onesteko, aldatzeko eta betearazteko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuekin lotura duten eragiketek frogagiria izanen dute beti. Fakturak zentroaren izenean eginen dira.

18.–Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta hura antolatzeko eta gauzatzeko orduan beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutore lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutore lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutore lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutore lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiria lortzeko, beharrezkoa da prestakuntza zentro gisa aitortutako ikastetxeko zuzendariak prestakuntza lanetan aritu diren irakasleen datuak jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari ekainaren 1a baino lehen, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreek eta zuzendaritza-taldeak aukera izanen dute Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joateko.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza hori betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenean jasota dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatu ahal izanen dio ikasleari praktikak hasi baino lehen.

19.–Kalitatea kudeatzeko sistema.

Kalitatea kudeatzeko sistemak (KKS) ezarri eta mantentzeko programa, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua buru duena, Nafarroako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetara dago zuzenduta.

IKKS 2020 Araua aplikatzeko proposamena eta ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemen ebaluazioa egiteko, Hezkuntza Departamentuko zerbitzuekin elkarlanean arituko da.

19.1. IKKS 2020 araua.

Programan parte hartzen duten ikastetxeek Kalitatea Kudeatzeko Sistema bat (KKS) garatuko dute, bat etorrita IKKS 2020 Arauarekin, zeina onetsi baitzen abuztuaren 27ko 71/2020 Foru Aginduaren bidez.

19,2. Prestakuntza-saio laburren bidezko prestakuntza.

Prestakuntza emanen da prestakuntza-saio laburrak oinarri hartuta, zeinak lotuta baitaude IKKS 2020 Arauko apartatuei. Kalitatearen gaineko prestakuntza plana argitara emanen da Kadinet-en web-orrian (https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/kadinet-eus/hasiera).

Jarraituko da baliabideak eta tresnak garatzen ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemak IKKS 2020 Araura egokitzeko.

Baliabideak web-orri honetan argitaratuko diraBALIABIDEAK IKKS 2020 ARAUA (https://sites.google.com/educacion.navarra.es/baliabideakkadinet/hasiera), eta programan parte hartzen duten ikastetxeetako pertsona guztiek eskuratu ahal izanen dituzte, “educacion.navarra.es” domeinuko posta-kontua erabilita.

19.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea kudeatzeko sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

–Zuzendariak ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeek klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitatearen arduraduna Educan erregistratuko da.

–Kalitatearen arduraduna kalitatea kudeatzeko sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistemaren dokumentazio osoa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

–Zuzendariak eta kalitatearen arduradunak, gutxienez, Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko dute, eta haien ardura izanen da ikastetxeak behar besteko lana egiten duela bermatzea, kalitatea kudeatzeko sistemaren ezarpena eta mantentzea zenbaterainokoa den eta horren arabera.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza-taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek ikastetxean ezarritako kalitatea kudeatzeko sistema ezagutzeko prestakuntza espezifikoa egin beharko dute.

19.4. Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak.

Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak kanpo auditoretzen bidez eginen dira; ikastetxeentzako prestakuntza izaera izanen dute.

“Kalitatezko Ikastetxea” edo “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2022-2023 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak IKKS 2020 Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

20.–Lan arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileren bati erasotzen diotenean, ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek klaustroetan jakinaraziko dute, nahitaez, badagoela kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, Drive, eta abar.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan argitaratuko da, erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

21.–Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean horretarako egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoaren transmisio saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

22.–Matrikulak bateragarri egitea.

22.1. DBHrekin bateragarri egitea.

Gerta daiteke DBHko graduatu titulua ez duten eta erdi mailako heziketa ziklo batean matrikulaturik dauden ikasleek aldi berean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak egin nahi izatea. Hori egitea posible izanen dute baldin eta, sartzeko baldintza guztiak betetzeaz gain, “Félix Urabayen” Nafarroako Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Institutuan matrikulatzen badira, urrutiko araubidean.

22.2. Batxilergoarekin bateragarri egitea.

Teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren eta Batxilergoko ikasketak amaitu ez dituzten ikasleek ikasketok amaitu ahal izanen dituzte helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute. Arteen modalitateko ikasleek hori amaitu ahal izanen dute jarraibide hauetako “28.–Batxilergoko titulua lortzea, enborreko irakasgai orokorrak soilik eginda” puntuan aipatzen diren proba libreen arabera.

Hezkuntza Departamentuak aukera ezarri du Batxilergoko titulua lortzeko asmoz Lanbide Heziketako teknikari titulua edo goi mailako teknikari titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren ikasleek Batxilergoko bigarren mailako enborreko ikasgaien multzoko ikasgai orokorrak (LOMCE) eta Batxilergoko lehenengo mailako ikasgai komunak (LOMLOE) egin ditzaten helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute.

23.–DBHko eta Batxilergoko ikasgai batzuk Musikako lanbide irakaskuntzetako irakasgai jakin batzuekin baliozkotzea.

Musikako lanbide irakaskuntzen baliozkotzeei dagokienez, bete egin beharko da Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak laster argitaratuko duen errege dekretu berrian xedatutakoa, bai eta, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak emandako jarraibideetan araututakoa ere.

24.–Ikastetxeek diseinatutako irakasgaiak.

DBHren kasuan, ikastetxeek diseinatutako ikasgaiak eratu ahal izanen dira baita lan monografiko, diziplinarteko proiektu edo komunitatearentzako zerbitzu batekiko lankidetza-proiektu gisa ere. Ikastetxeek, beraiek diseinatutako ikasgaien programazio didaktikoetan, curriculumeko terminologia berria baliatuko dute: helburuak, funtsezko konpetentziak, konpetentzia espezifikoak, oinarrizko jakintza moduan adierazitako edukiak, metodo pedagogikoak, ebaluazio irizpideak eta ikaskuntza egoerak. Terminologia hori martxoaren 29ko 217/2022 Errege Dekretuan ezarri da, zeinaren bidez ezartzen baitira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren antolamendua eta gutxieneko irakaskuntzak.

Batxilergoaren kasuan, ikastetxeek, beraiek diseinatutako ikasgaien programazio didaktikoetan, curriculumeko terminologia berria baliatuko dute: helburuak, funtsezko konpetentziak, konpetentzia espezifikoak, oinarrizko jakintza moduan adierazitako edukiak, metodo pedagogikoak, ebaluazio irizpideak eta ikaskuntza egoerak. Terminologia hori apirilaren 5eko 243/2022 Errege Dekretuan ezarri da, zeinaren bidez ezartzen baitira Batxilergoaren antolamendua eta gutxieneko irakaskuntzak.

Ikastetxeek, beren autonomia baliatuta, beraiek diseinaturiko ikasgaiak eskaini ahal izanen dituzte, inolako mugarik gabe, eskaini daitezkeen ikasgaien kopuruari dagokionez. Eskaintza hori ikastetxearen ezaugarrien eta ikasleen behar eta itxaropen orokorren araberakoa izanen da.

Ikasgai horiei Educann alta eman ahal izateko, nahikoa izanen da ikastetxeek 2023-2024 ikasturterako planifikatutako ikasgaien eskaintzaren berri ematea Ikasketak Antolatzeko Atalari. Informazio hori posta elektronikoz igorriko da, ordenacion.academica@navarra.es helbidera, 2023ko apirilaren 1ean beranduenez. Ikasgai bakoitzeko honako hauek zehaztu beharko dira:

–Zer etapatan emanen den.

–Zein den ikasgaiaren izena (EZIN dira izen bereko bi ikasgai izan).

–Zer hizkuntza-eredutan emanen den.

–Aukerako irakasgairen zer bloketan emanen den (Batxilergoko 1. ikasmailarako besterik ez).

–Zer departamentu arduratuko den koordinazio didaktikoaz edo, halakorik izan ezean, zer espezialitatetakoak diren hura emateaz arduratuko diren irakasleak.

Ikastetxeak onartuta daukan eskaintzan aldaketaren bat egiten bada, nahitaezkoa izanen da Ikasketak Antolatzeko Atalari horren berri ematea. Horren gaineko berririk jasotzen ez bada, ulertuko da ez dela aldaketarik izan ikasgai horien eskaintzan, eta 2023-2024 ikasturtean aplikatuko da.

25.–Aurreko ikasturteetan gainditu gabeko ikasgaiak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko maila bakoitietan gainditu gabeko ikasgaien matrikulazioarekin eta ebaluazioarekin lotura duten kontu guztiak Ikasketak Antolatzeko Atalari jakinarazi beharko zaizkio, behar bezala aztertu eta tratatu ditzan.

26.–DBHn berandu sartu diren ikasleak ikastetxean jarraitzea.

Oinarrizko irakaskuntzan zer urtetan hasi ziren alde batera utzita, gure hezkuntza sisteman berandu sartu ziren ikasleek eskubidea izanen dute oinarrizko irakaskuntzan jarraitzeko hemeretzi urte betetzen dituzten urte naturalera arte, baldin eta, hasierako ebaluazioaren ondorioz, adinagatik legokiekeena baino ikasmaila bat behera matrikulatu baziren

27.–Batxilergoko eduki progresiboko irakasgaiak.

Batxilergoko eduki progresiboko irakasgaiei dagokienez, bete beharko da Batxilergoko antolamendua eta gutxieneko irakaskuntzak ezartzen dituen apirilaren 5eko 243/2022 Errege Dekretuaren 21.2 artikuluan xedatutakoa.

28.–Batxilergoko titulua lortzea enborreko irakasgai orokorrak baino ez eginda.

Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi mailako teknikariaren edo Musikako edo Dantzako lanbide ikasketen teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua lortzen ahalko dute, ikasleak aukeratzen duen Batxilergoko modalitateko enborreko irakasgaien multzoko irakasgai orokorrak eginda eta gaindituta.

Horrenbestez, 2022-2023 ikasturtea bukatzean Batxilergoko lehenengo eta bigarren mailetako enborreko irakasgaietako multzoko irakasgai orokor guztiak gainditu dituztenek eta aurreko paragrafoan adierazitako irakaskuntzak ere gaindituak dituztenek, Batxilergo titulua eskuratuko dute, egindako modalitatean, nahiz eta gainerako irakasgaiak ez egin edo ez gainditu.

29.–Araubide arrunteko egonaldia agortu duten ikasleek edo adin nagusiko ikasleek Batxilergoko titulua lortzea.

Ikasleek agortzen dutenean araubide arrunteko egonaldia Batxilergoko titulua lortu gabe, edo agortu gabe ere adin nagusikoak direnek ikasten jarraitu ahal izanen dute helduentzako Batxilergoko ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxeetan.

Baldin ikasle batek ezin baditu ikastetxe horietan Batxilergoko ikasketak amaitu ez delako eskaintzen araubide arrunteko bere egonaldiari lotutako modalitatearen nahitaezko irakasgairik, Felix Urabayen NHBHIn matrikulatzeko aukera izanen du ikastetxe horretan eskaintzen diren eta gainditu gabe dituen irakasgaiak gainditzeko. Gainera, bere espedientea dagoen ikastetxean proba libreak egiteko aukera izanen du, Felix Urabayen NHBHI ikastetxean eskaintzen ez diren irakasgaiak gainditzeko. Beste aukera bat proba libreak egitea litzateke, bere espedientea dagoen ikastetxean gainditu gabe dituen irakasgai guztien probak eginez.

Proba horietan deialdi arrunta eta aparteko deialdia izanen dira, eta eguneko araubide ofizialaren deialdiekin batera izan daitezke.

Proba libreak egiteko, haren espedientea dagoen ikastetxean egin beharko du matrikula. Matrikula apirilaren 1etik 15era bitartean egin beharko da, eta inolaz ere ez du eskubidea emanen ikasturtean laguntza akademikoa jasotzeko.

30.–Modalitatea edo ibilbidea aldatzea Batxilergoan edo aukera edo ibilbidea aldatzea DBHn.

Ikasleak Batxilergoko modalitatea edo ibilbidea aldatzen ahalko du ikasturte berri bateko matrikula formalizatzean. Salbuespenez, eta epe horren osagarri gisa, ikasleek ikasturteko lehenengo hiruhilekoan modalitatea edo ibilbidea aldatu ahal izanen dute, gehienez ere urriaren 15era arte, betiere, aldaketa horren ondorioz ez bada gorabeherarik sortzen Hezkuntza Departamentuak ikasturterako aurrez ezarritako hezkuntza plangintzan.

Era berean, DBHko 4. mailako ikasleek aukera edo ibilbidea aldatu ahal izanen dute, aurreko paragrafoan ezarritako baldintza berdinetan.

31.–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua, Oinarrizko Lanbide Heziketa egiten duten ikasleentzat.

Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bateko modulu guztiak gainditzen dituzten ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua lortuko dute, bai eta dagokion espezialitateko oinarrizko teknikariaren titulua ere.

32.–Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzea.

Hautatutako modalitateari dagozkion Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu dituzten ikasleak, unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzeko, Felix Urabayen NHBHIk horretarako eskaintzen duen ikastaroan matrikulatu ahal izanen dira.

Ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasleek eskubidea izanen dute ikaskuntzaren bilakaera egiaztatzeko ebaluazio prozesuan parte hartzeko. Hala ere, ebaluazio prozesu horretan lortutako kalifikazioek ez dute eskubidea emanen Batxilergoko ikasketa espedientea aldatzeko.

Hezkuntza Departamentuak egutegi bat ezartzen du urtero, Batxilergoko irakaskuntzen ordutegi orokorra eta eskola-egutegia prestatzeko ematen duen ebazpenean. Egutegi horri segitu beharko diote hizpide ditugun irakaskuntzek.

33.–25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzea.

Iruñeko Félix Urabayen NHBHIk 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzeko ikastaroa eskainiko du urrutiko irakaskuntzaren araubidean.

Ikastaro horretan matrikulatu ahal izanen dira 2023an 25 urte dauzkaten edo beteko dituzten eta unibertsitate ikasketak egitea ahalbidetzen duen titulurik ez duten pertsonak.

Ikastaro horretan prestatu daitezke bai fase orokorreko ariketak bai eta fase espezifikoaren aukeretako ariketak ere.

Hezkuntza Departamentuak egutegi bat ezartzen du urtero, Batxilergoko irakaskuntzen ordutegi orokorra eta eskola-egutegia prestatzeko ematen duen ebazpenean. Egutegi horri segitu beharko diote hizpide ditugun irakaskuntzek.

34.–Erdi eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko ikastaroa.

Félix Urabayen NHBHIk erdi mailan sartzeko ikastaro bat eskainiko du, hezkuntza presentzialaren araubidean, eta goi mailan sartzeko ikastaro bat, Gizarte Zientziak, Zientziak eta Ingeniaritza, eta Osasun Zientziak modalitateetan, urrutiko irakaskuntzaren araubidean.

Tuterako Benjamin BHIk erdi mailan sartzeko ikastaro bat eskainiko du irakaskuntza presentzialaren araubidean.

III.–ARAUDIA

1.–Orokorra.

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38999

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51447

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8957

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9434

–72/2021 Foru Dekretua (Hezkidetza).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=54103

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29678

–139/2009 Foru Agindua (Programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29864

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32119

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33035

–72/2015 Foru Agindua (Helduentzako Batxilergoa).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36408

–147/2016 Foru Agindua (Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38354

–71/2020 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/220/7

2.–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

–2. eta 4. mailak:

 • 24/2015 Foru Dekretua (DBHko curriculuma).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36132

 • 46/2015 Foru Agindua (DBHren ezarpena).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36134

 • 164/2016 Ebazpena (CEPen antolamendua eta funtzionamendua).

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2016/112/23

 • 54/2015 Foru Agindua (Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programen ezarpena).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36278

–1. eta 3. mailak:

 • Maila horien araudia helbide honetan dago:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/curriculos-de-navarra/etapas/eso

3.–Batxilergoa.

–2. maila:

 • 25/2015 Foru Dekretua (Batxilergoko curriculuma).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36133

 • 47/2015 Foru Agindua (Batxilergoaren ezarpena).

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=36135

–1. maila:

 • Maila horren araudia helbide honetan dago:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/curriculos-de-navarra/etapas/bachillerato

Iragarkiaren kodea: F2208748