65. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1634/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Eskubide Sozialetako Departamentuaren menpeko Haur Eskoletako tarifak 2021-2022 ikasturterako.

Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 21eko 18/2020 Foru Aginduaren bidez, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuko hitzarmenaren bidez finantzatuetan, familiek 2021-2022 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezarri ziren.

Aurreko urteetan bezala, bidezkotzat jotzen da Eskubide Sozialetako Departamentuaren menpeko Haur Eskoletako tarifak egokitzea Nafarroako gainerako ikastetxe publikoetarako ezarritako tarifetara.

Ikusita Familiaren Atalaren txostena, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako Haur Eskoletako tarifak proposatzen dituena.

Horrenbestez, erabiliz Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak.

EBAZTEN DUT:

1. Ezartzea ezen eskolaldi osoaren kasuan, jantokia barne, hileko gehieneko tarifa 293 eurokoa izanen dela Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko Haur Eskoletarako, 2021-2022 ikasturtean.

2. Ezartzea ezen eskolaldi erdiaren kasuan, jantokirik gabe, hileko gehieneko tarifa 142 eurokoa izanen dela Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko Haur Eskoletarako, 2021-2022 ikasturtean.

3. Murriztapenak egiten ahalko dira, honela:

HILEKO TARIFA OROKORRA

FAMILIAREN PER CAPITA ERRENTA

ESKOLALDI OSOA

ESKOLALDI ERDIA

ESKOLALDI OSOA

2. SEMEA/ALABA

ESKOLALDI ERDIA

2. SEMEA/ALABA

15.000 eurotik gorakoa

293

142

151

71

12.400,01 eurotik 15.000 eurora

264

119

136,50

59,50

10.700,01 eurotik 12.400 eurora

228

90

118,50

45

9.300,01 eurotik 10.700 eurora

199

67

104

33,50

7.980,01 eurotik 9,300 eurora

166

52

93

26

6.650,01 eurotik 7.980 eurora

144

34

82

17

5.500,01 eurotik 6.650 eurora

120

31

79

15,50

4.500,01 eurotik 5.500 eurora

102

26

74

13

3.350,01 eurotik 4.500 eurora

89

17

68,50

8,50

3.350 euro edo hortik beherakoa

72

12

62

6

HILEKO TARIFA GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAT
(OTSAILAREN 7KO 5/2019 FORU LEGEAREN ARABERA)

FAMILIAREN PER CAPITA ERRENTA

ESKOLALDI OSOA

ESKOLALDI ERDIA

ESKOLALDI OSOA

2. SEMEA/ALABA

ESKOLALDI ERDIA

2. SEMEA/ALABA

15.000 eurotik gorakoa

263

107

114,50

53,50

12.400,01 eurotik 15.000 eurora

236

91

101

45,50

10.700,01 eurotik 12.400 eurora

204

72

85

36

9.300,01 eurotik 10.700 eurora

178

56

72

28

7.980,01 eurotik 9,300 eurora

140

44

62

22

6.650,01 eurotik 7.980 eurora

120

33

52

16,50

5.500,01 eurotik 6.650 eurora

100

29

49

14,50

4.500,01 eurotik 5.500 eurora

85

24

46,50

12

3.350,01 eurotik 4.500 eurora

63

15

40,50

7,50

3.350 euro edo hortik beherakoa

43

11

34

5,50

Hirugarren edo hortik aurrerako seme-alabengatik ezarritako tarifa bigarrenarengatik ezarritakoa izanen da.

4. Hurrengo egoera hauetan tarifa ez ordaintzea erabakitzen ahalko da:

–Garapeneko nahasmenduaren diagnostikoa duten haurrak, haien familiak gizartean bazterturik baldin badaude. Salbuespena onesteko, Eskubide Sozialetako Departamentuko Arreta Goiztiarreko Zentroko arreta goiztiarreko balorazio taldearen balorazioa eta aldeko txostena beharko dira, bai eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familien Atalarenak ere.

–Babesgabetasun moderatu edo larriko egoeran dauden haurrak, haur eskolan sartu beharra dutenak. Salbuespena onesteko, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Babesgabetasun Egoeren Balorazio Atalaren eta Familien Atalaren balorazioa eta aldeko txostenak beharko dira.

–Familia-harrerako egoeran dauden haurrak, arrazoi ekonomikoak direla-eta, haur eskolan sartzea bereziki garestia denean, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familien Atalak eta Zaintza Kudeatzeko eta Neurri Judizialak Betearazteko Atalak aldeko txostena egin ondotik.

5. Honako hauek hartuko dira familia-unitateko kide konputagarritzat, ebazpen honen ondorioetarako:

–Haurraren bi gurasoak, legez banandurik ez daudenak, edo dibortziatu edo banandu ondoan zaintza eta jagoletza partekatua dutenak, edo, bestela, adingabea zaintzeko eta babesteko ardura duten tutoreak edo pertsonak.

–26 urtetik beherako seme-alabak, familiaren etxean bizi direnak eta lan errentarik jasotzen ez dutenak, baldin eta egoera hori frogatzen bada lan bizitzaren ziurtagiri negatiboaren bidez edo hori frogatzen duen agiri ofizial baten bidez. Orobat, epai baten ondorioz ezinduriko seme-alabak, guraso ahal luzatu edo birgaituaren mende daudenak.

–Banandutako bikotekideek zaintza partekatua badute eta berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide berria ez da familia-unitateko kidetzat hartuko ondorio hauetarako.

–Alargunak berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide berria familia-unitateko kidetzat hartuko da ondorio hauetarako.

–Gurasoak banantzen edo dibortziatzen baldin badira, gurasoetako batek edo legezko tutoreetako batek baldin badu zaintza eta jagoletza, ez da kide konputagarritzat joko adingabekoaren zaintza eta jagoletza ez dituen gurasoa.

–Gurasoetako batek beste seme-alaba batzuen zaintza eta jagoletza partekatua badu, horien erdiak ere familia-unitateko kidetzat hartuko dira.

–Aplikatzeko tarifa kalkulatzeko bakarrik, %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duen seme-alaba bakoitzeko, bi kontatuko dira, familia-unitateko kideen kopurua zehazteko orduan.

Harrerako egoeran dagoen adingabearen kasuan, harrerako familiari aplikatuko zaio aurreko puntuetan xedatu dena.

Aurreko puntuan aipatzen diren inguruabar guztiak behar bezala frogatu beharko dira erakunde ofizialek emandako dokumentuen bidez: familia-liburua, guraso bakarreko familiaren titulua, erroldaren eta bizikidetzaren ziurtagiriak (2021eko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak), epai judizialak, errenta aitorpena edo inguruabar horiek frogatzen dituzten beste agiri ofizial batzuk.

Baldin familia-liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia-unitatean, bestelako agiri ofizialen bidez frogatu beharko da; adibidez, jaiotza-agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.

Aplikatzeko tarifa kalkulatzeko, familia-unitateko kidetzat hartuko dira bakarrik halakotzat akreditatuta daudenak matrikula egiten denean.

Matrikula egin eta gero, ez dira kontuan hartuko familia-unitateko kideen kopuruan dauden aldaketak, ikasturtea hasten den egunera arte gertatzen ahal diren salbuespen hauekin: jaiotza, adopzioa, harrera, ezgaitze judiziala edo guraso bakarreko familiaren edo guraso bakarreko familiaren egoeraren akreditazioa. Edozein kasutan, egoera berria behar bezala frogatu beharko da.

6. Aintzat hartzea familia-unitatearen urteko errentaren eta per capita errentaren kalkulua:

Honako hau da PFEZaren aitorpena aurkeztu behar duten familia-unitateko kide bakoitzaren errenta indibiduala:

–Zerga-oinarriaren zati orokorra (507 laukia),

–Gehi kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa (8810 laukia),

–Gehi ondare-eskualdaketen saldo positiboa (8808 laukia), salbu etxebizitza erosteko edo birgaitzeko jasotako dirulaguntzak (708 laukia),

–Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat jotzen diren gainerako errenta eskuratuak, hala nola ezintasun iraunkorreko pentsioak, baliaezintasun absolutukoak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, edo aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak (529),

–Ken ezkontidearen alde konpentsazio pentsioagatik ordaindutako kantitateak eta elikatzeko urteko sariak, biak ere epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako kantitate legez galdagarriak (511 eta 822 laukiak),

–Familia-unitatearen urteko errenta izanen da gurasoen edo legezko tutoreen 2020ko diru-sarrera edo errenta indibidual justifikatuen batura. Batura horri aurretiazko kuota diferentziala kenduko zaio, familia-unitateko kide konputagarrien PFEZaren aitorpenetakoa (578 laukia).

Ondorio praktikoetarako, familia-unitatearen urteko errenta kalkulatzeko, eragiketa hauek eginen dira 2020ko ekitaldiko PFEZeko laukiekin:

–507 laukia + 8810 laukia + 8808 laukia - 708 laukia + 529 laukia - 511 laukia - 822 laukia - 578 laukia edo horien baliokide direnak Estatuko gainerako aitorpenetan.

Per capita errenta lortzeko, eragiketa hau eginen da: familia-unitatearen errenta zati familiako kide guztien kopurua.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko 2020ko zergaren aitorpena aurkeztuta justifikatuko dira familia-unitatearen urteko diru-sarrerak. Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko dute, edo, besterik ezean, errentei eta diru-sarrerei buruzko zinpeko aitorpena eta Familiaren Atalak familiaren 2020. urteko diru-sarrerak kalkulatzeko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.

2020ko ekitaldiko errenta aitorpena edo, zein den kasua, 2020ko diru-sarreren frogagiriak haur eskolan aurkezteko epea 2021eko ekainaren 29an bukatuko da. Epe hori betetzen ez bada, gehieneko tarifa aplikatuko da.

Ezarritako epearen barrenean 2020ko errenta aitorpena edo diru-sarreren frogagiriak aurkezten ez dituztenei, kasuan kasuko kuota altuena aplikatuko zaie ikasturte osoan.

2020an aitortutako diru-sarrerak nabarmenki murrizten direnean errenta jasotzen zuen familia-unitateko kideren bat hil delako, horren berri ematen ahalko da ikasturtea hasi baino lehenago, hala dela frogatzen duten agiriak erantsiz betiere. Egun horretatik aurrera gertatzen diren aldaketak ez dira kontuan hartuko 2021-2022 ikasturteko tarifa kalkulatzeko.

Eskolatzea egiteko unean ezarriko dira tarifak, eta ikasturtean ezin izanen dira berrikusi edo aldatu.

Ikastetxean matrikulaturiko haur guztiek ordaindu beharko dute tarifa, justifikatutako arrazoiak tarteko ikastetxera ez badoaz ere. Matrikula formalizatzeak berekin dakar eskolara joateko eta ikasturteko hamar hilabete eta erdiko tarifa pagatzeko konpromisoa, salbu borondatezko bajaren kasuetan.

Matrikula ikasturtea abiatua dela egiten bada, haurra ikastetxean hasten den unetik aitzina ordainduko dira tarifak. Haurra hilaren 15ean edo hortik aurrera hasten bada ikastetxean, lehenbiziko hilabetekoa dagokionaren erdia izanen da.

7. Haur eskola uzteko prozedura ezartzea, honela:

–Haurra adierazitako epean matrikulatzen duten gurasoek, gero haurra ez eskolatzea erabakitzen badute, eskola uzteko eskaera aurkeztu beharko dute, eskabide orokorraren bidez, Eskubide Sozialetako Departamentuaren Erregistroan (González Tablas z.g., Iruña), edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipatzen diren tokietako edozeinetan, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Familiaren Atalari zuzenduta.

–Lehen hilabetekoa kobratu gabe baja aurkezteko azken eguna 2021eko uztailaren 20a izanen da.

–Ikasturtean eskola uzteko eskatu nahi izanez gero, idatziz egin beharko da, eskolako zuzendariak emandako inprimakiaren bidez. Ordainagiria ez igortzea nahi bada, eskola uzteko eskaera aurkezteko azken eguna aurreko hilabeteko azken eguna izanen da. Eskola hilabetea hasi ondoren uzten bada, ordainagiriaren zenbatekoa ez da itzuliko eta haren itzulketa ez da onartuko.

–Haurra arrazoi justifikaturik gabe hilabete baino gehiagoz ez agertzeak eskolako baja ekarriko du.

–Bi hilabeteko tarifa ez ordaintzeak eskolako baja ekarriko du.

8. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

9. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

10. Ebazpen hau Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2021eko otsailaren 25ean.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés Román.

Iragarkiaren kodea: F2103326