65. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

9/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, proiektu hau behin betiko onesten duena: “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea”.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren azaroaren 4ko 75/2020 Foru Aginduaren bidez, “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea” proiektua behin-behinekoz onetsi zen.

Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio batzuk jaso dira. Hona hemen haien edukia eta emandako erantzuna:

1.–2020/1127880 alegazioa, Jose María Montes Ros jaunak Potasas de Subiza SA enpresa ordezkatuz aurkeztua.

1. Eskatzen du aintzat hartzea eta berariaz biltzea Potasas de Subiza SAk bi hoditeriei lotuta daukan bide-zortasuna, bai Potasas de Subiza SArenak diren lurzatietan, bai hirugarrenenak diren eta desjabetuko diren lurzatietan ere: 10. poligonoko 772 A lurzatia, 10. poligonoko 788. lurzatia, 4. poligonoko 304. lurzatia, 4. poligonoko 312. lurzatia, 4. poligonoko 311. lurzatia, 4. poligonoko 286. lurzatia, eta 50. poligonoko 50. lurzatia. (Eransten da hoditeriaren trazatuaren plantako planoa).

2. Eskatzen du Galarko udal-mugarteko 10. poligonoko 772 A lurzatian Potasas de Subiza SArenak diren lurrak desjabetu beharrekoetatik kentzea, galarazteko bertan sartzea egun egon badauden azpiegiturak (hesiak, sarrerako atea, hodiak, erregulazio-kutxatilak...), aldatu ezin direnak. (Eransten da 772 A lurzatiaren instalazioen eta desjabetzeen planoa).

Erantzuna:

1. Eskatutakoa ezesten da. Proiektuak aurreikusten du ukitutako zerbitzuak leheneratuko direla eta titulartasunari eutsiko zaiola.

2. Eskaera hein batean baiesten da. Ondoko jabari publikoaren desjabetzea mugatzen da, Arrubias-Getze eroanbidea erregulatzen duen kutxatila ez ukitzeko.

2.–2020/1128960 alegazioa, Electra Valdizarbe Distribución SLUk aurkeztuta.

1. Electra Valdizarbe Distribución SLUk adierazten du proiektuan biltzen diren bi errepide-gurutzaketa (NA-6008 errepidean) egiten dituen 13,2 kV-eko linea elektrikoaren titularra/jabea dela; eta titulartasuna, oker baten ondorioz, Iberdrola Distribución Eléctrica SArena dela esaten dela.

2. Electra Valdizarbe Distribución SLUk eskatzen du linea elektrikoaren bide-zortasunei euts dakien.

Erantzuna:

1. Eskatutakoa baiesten da.

2. Eskatutakoa ezesten da. Ukitutako lurren desjabetza erabatekoa planteatzen da, eta kargak edukiz gero hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da. Halaber, proiektuak aurreikusten du ukitutako zerbitzuak leheneratuko direla eta titulartasunari eutsiko zaiola.

Jendaurrean jarri eta gero, eta proiektuaren idazketa amaitu eta gero, Galarko Udalak adierazi zion Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiari beharrezkoa zela inguruko udalerriak zuntz optikoaren bidez konektatzea, eta eskatu zuen proiektuan sartzeko azpiegitura bat eraiki behar dela zuntz optikozko kablearen linea eramateko.

Galarko Udalaren eskaera horri kasu egiteko, “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea” proiektuari adenda bat gehitu zaio, non ezaugarri hauek dituen azpiegitura berri bat sartu baita: 1,10 m-ko batez besteko sakonera duen kanalizazio bat, eta bi hodi hirukoitz, 50 mm-ko diametro dutenak, aski direnak obren jarduketa-eremuan etorkizunean paratuko den zuntz optikoa eramateko.

Adendan jasotako obrak dagokion proiektuan egindako behin betiko okupazioan kokatzen dira; beraz, ez da beharrezkoa okupazio gehigarririk egitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Hori horrela, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.2 artikuluari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren 26. artikuluaren g) letraren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea” proiektuaren jendaurreko epea ebaztea, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako, azalpen zatian azaldu bezala.

2. “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea” proiektua behin betiko onestea, baita bere adenda ere. Aurrekontuak 1.183.998,17 euro eta 139.419,97 euro izanen dira, hurrenez hurren, BEZa kanpo.

3. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Eranskinean ageri da.

4. “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, 2021eko apirilaren 27an, 28an eta 29an Galarko Udaletxean ager daitezen, okupatu aurreko aktak egiteko, eta hala badagokio, okupazio aktak egiteko.

5. Ebazpen hau ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen bidez.

6. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

7. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

8. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Galarko Udalari, eta azken hori premiatzea iragarki-taulan argitara dezan.

9. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela horren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2021eko otsailaren 23an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“GETZE GALAR-ESPARTZA GALAR (NAFARROA) NA-6008 ERREPIDEA ZABALDU ETA HOBETZEKO PROIEKTUA”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

GALARKO UDAL MUGARTEA

GA-01

Getze Galarko Kontzejua

33

4

64 B

Larreak

GA-01Bis

Getze Galarko Kontzejua

1

4

64 A

Lurzorua

GA-02

Getze Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

45

4

317 A

Larreak

GA-03

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

151

4

316 C

Larreak

GA-04

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

48

4

316 B

Lehorreko alorrak

GA-05

Munárriz Agorreta, Ángel M.ª

28

4

316 A

Lurzorua

GA-06

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

146

4

315 A

Lurzorua

GA-07

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

403

4

315 C

Larreak

GA-08

Torio Martínez de Irujo, María Luisa

83

4

314 A

Lehorreko alorra

GA-09

Garde de Miguel, María Carmen

584

4

313 B

Larreak

GA-09Bis

Garde de Miguel, María Carmen

1

4

313 A

Lehorreko alorra

GA-10

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

212

4

312 B

Larreak

GA-11

Osinaga Ardanaz, Benedicto

486

4

50 A

Lurzorua

GA-12

Osinaga Ardanaz, Benedicto

2.403

4

50 B

Lehorreko alorra

GA-13

Osinaga Ardanaz, Benedicto

648

4

50 F

Larreak

GA-14

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, María Victoria

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Paloma

25

4

311 A

Lehorreko alorra

GA-15

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

280

4

304 A

Altxonbidea

GA-16

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

63

4

307 A

Altxonbidea

GA-17

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, María Victoria

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Paloma

1.434

4

510 A

Lehorreko alorra

GA-18

Aldave Agorreta, Juan Luis

1.147

4

286 A

Lehorreko alorra

GA-19

Juanco Galar, Maravillas

2.676

4

285 A

Lehorreko alorra

GA-20

Juanco Galar, Maravillas

4.519

4

509 A

Lehorreko alorra

GA-21

Setuain Irigoyen, María Jesús

1.620

4

289 A

Lehorreko alorra

GA-22

Martínez de Irujo Mezquiriz, María Socorro

1.119

4

290 A

Lehorreko alorra

GA-23

Munárriz Agorreta, Ángel María

1.056

4

296 A

Lehorreko alorra

GA-24

Goñi Gárriz, María Isabel

674

4

500 A

Lehorreko alorra

GA-25

Erviti Iturmendi, Francisco Javier

29

4

291 A

Alorra Lehorreko alorrak

GA-26

Garde de Miguel, María Carmen

207

4

294 A

Lehorreko alorra

GA-27

Garde de Miguel, María Carmen

1.592

10

773 A

Lehorreko alorra

GA-28

Garde de Miguel, María Carmen

1.544

10

773 C

Larreak

GA-29

Garde de Miguel, María Carmen

146

10

773 B

Larreak

GA-30

Goñi Gárriz, María Isabel

555

10

796 A

Lehorreko alorra

GA-31

Oroz Nuin, José Miguel

Oroz Lacunza, Enrique

4.000

10

795 A

Lehorreko alorra

GA-32

Bidegain Iragui, Julia María

839

10

794 A

Lehorreko alorra

GA-33

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

3.669

10

788 A

Larreak

GA-34

Potasas de Subiza SA

517

10

772 A

Elkorra

GA-35

Potasas de Subiza SA

1.230

10

772 F

Lehorreko alorra

GA-36

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

340

10

774 A

Lehorreko alorra

GA-37

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

69

10

774 B

Larreak

GA-38

Maquirriain Ascunce, María Jesús Trinidad

414

10

790 B

Larreak

GA-39

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

6

10

789 B

Alorra Lehorreko alorrak

GA-40

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

1.505

10

878 A

Larreak

GA-41

Excavaciones y Obras Mel SL

590

10

775 B

Larreak

GA-42

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

772

10

787 A

Altxonbidea

GA-43

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

172

10

786 A

Larreak

GA-44

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

80

10

786 B

Bidea

GA-45

Sanz Eslava, Andrés

Sanz Eslava, Pedro María

258

10

785 B

Larreak

GA-46

Sanz Eslava, Andrés

Sanz Eslava, Pedro María

295

10

785 A

Lehorreko alorra

GA-47

Ariz Vidondo, María Isabel

Ariz Vidondo, Ana

Ariz Vidondo, María Mercedes

Ariz Vidondo, Santiago

Ariz Vidondo, Margarita

Ariz Vidondo, María Esther

Rodríguez Erdozain, María Luisa

Ariz Martínez, Gaizka

Ariz Martínez, Ibai

Ariz Vidondo, Carmen Esther

1.800

10

784 A

Lehorreko alorra

GA-48

San Martin Villanueva, Ricardo

263

10

780 E

Larreak

GA-49

San Martin Villanueva, Ricardo

995

10

780 A

Lehorreko alorra

GA-50

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

1.408

10

782 A

Altxonbidea

GA-51

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

383

10

781 A

Larreak

GA-52

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

1.293

10

783 A

Altxonbidea

GA-53

Aldaz Donamaría, María Rosario

1

10

817 A

Lehorreko alorra

GA-54

Aldaz Donamaría, María Rosario

160

10

817 B

Larreak

GA-55

Aldave Agorreta, Juan Luis

73

10

818 B

Larreak

GA-56

Ardanaz Gastón, José Carlos

Urricelqui Lizarraga, María Pilar

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

44

10

819 A

Larreak

GA-57

Ardanaz Gastón, José Carlos

Urricelqui Lizarraga, María Pilar

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

65

10

820 A

Larreak

Garbiguneak eta behin-behineko instalazioek ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

GALARKO UDAL-MUGARTEA

GA-40

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

4.074

10

878 A

Larreak

Errekazai sakanean egokitzapena egiteko aldi baterako okupazioak ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

GALARKO UDAL-MUGARTEA

GA-41

Excavaciones y Obras Mel SL

386

10

775 B

Larreak

GA-42

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

140

10

787 A

Altxonbidea

Ukitutako zerbitzuak: oliobidearen kanalizazioa

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ERREGISTRO Zk.-m²

ZORTASUNAREN EZARPENA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

ZERBITZU
MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

GALARKO UDAL-MUGARTEA

GA-17

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Ana María

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Manuel

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Jaime

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Piedad

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, M.ª Victoria

Gutiérrez De Tovar Gaztelu, Paloma

1 - 4

401

Oliobidea

4

510 A

Lehorreko alorra

GA-18

Aldave Agorreta, Juan Luis

1 - 4

571

Oliobidea

4

286 A

Lehorreko alorra

Ukitutako zerbitzuak: Telefónicaren kanalizazioa

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ERREGISTRO Zk. -m²

ZORTASUNAREN EZARPENA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

ZERBITZU
MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

GALARKO UDAL-MUGARTEA

GA-47

Ariz Vidondo, María Isabel

Ariz Vidondo, Ana

Ariz Vidondo, María Mercedes

Ariz Vidondo, Santiago

Ariz Vidondo, Margarita

Ariz Vidondo, María Esther

Rodríguez Erdozain, María Luisa

Ariz Martínez, Gaizka

Ariz Martínez, Ibai

Ariz Vidondo, Carmen Esther

1 - 4

34 - 101

195

Telefónica

10

784 A

Lehorreko alorra

GA-49

San Martin Villanueva, Ricardo

4 - 16

71 - 212

393

Telefónica

10

780 A

Lehorreko alorra

GA-51

Espartza Galarko Kontzejuaren herri-lurrak

1 - 4

67 - 201

322

Telefónica

10

781 A

Larreak

F2103370

Iragarkiaren kodea: F2103370