52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

50E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita 2021. urterako, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateek oporren programak garatu ditzaten. DDBN identifikazioa: 549223.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 2. artikuluan ezartzen denez, botere publikoen jarduketek, gizarte zerbitzuen arloan, funtsezko helburu hauek izanen dituzte, besteak beste: pertsona guztien bizi kalitatea hobetu eta haien normalizazioa, parte-hartzea eta integrazioa sustatzea gizartean, politikan, ekonomian, lanean, kulturan eta hezkuntzan; autonomia pertsonala, familiarra eta taldeena sustatzea; kohesio soziala eta elkartasuna sustatzea; pertsonen eta taldeen bazterketa egoerei aurrea hartu eta haietaz arduratzea; eta mendekotasunak eta oinarrizko baliabide ezak eragindako premiei erantzutea. Orobat, xedatzen du gizarte zerbitzuen sistema publikoaren prestazioak ezarriko dituen tresna Gizarte Zerbitzuen Zorroa izanen dela.

Agindu hori Nafarroako Foru Komunitateak gizarte laguntzaren arloan duen eskumen esklusiboaren arabera eman zen, bat etorriz Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44.17 artikuluan xedatutakoarekin. Agindua Espainiako Konstituzioaren 49. artikuluan xedatutakoarekin lotu behar da; izan ere, horren arabera, agintari publikoek urritu fisikoak, zentzumenezkoak eta psikikoak tratatzeko, bizkortzeko, integratzeko eta haien arazoei aurrea hartzeko politika eginen dute.

Martxoaren 30eko 30/2019 Foru Dekretuak, zeinaren bidez aldatzen baita ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretua, Gizarte Zerbitzu Orokorren Zorroa onetsi zuen. “Bermatu gabeko prestazioak” izeneko II. eranskinean, 16. puntuaren C) apartatuan, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte zerbitzuetako entitateendako dirulaguntzak ezartzen ditu, eta xedatzen, baliabidearen helburua dela desgaitasuna duten pertsonen autonomia pertsonala sustatzea eta mendekotasuna prebenitzea helburu duten programak gauzatzea eta horrelako programak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateetan elkartegintza sustatzea.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzei aplikatzekoa zaien araubide juridiko orokorra ezartzen du, onura publikoko edo gizarte intereseko jarduerak sustatzeko helburua duten kasuetarako. Arau horren 17. artikuluak norgehiagokako araubidea ezartzen du. Horren arabera, honako hau joko da norgehiagokatzat: dirulaguntzak emateko aurkezten diren eskaerak alderatzea, lehentasunaren arabera ordenatzeko, oinarri arautzaileetan eta deialdian ezarri diren balorazio irizpideei jarraituz, eta irizpide horien arabera balorazio onena lortzen duten eskaerei dirulaguntza ematea, deialdian ezarritako muga eta kreditu erabilgarria gainditu gabe. Salbuespenez, oinarri arautzaileetan hala aurreikusiz gero, dirulaguntzetarako bideratu den gehieneko zenbateko osoa dirulaguntzaren onuradunen artean hainbanatzea proposatuko da.

Azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuaren bidez, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren estatutuak onetsi ziren, eta erakunde horri eman zitzaizkion deialdi honen xedeko arloari buruzko eginkizunak.

Espedienteari lotutako txosten teknikoak eta juridikoak ikusita, argi dago deialdi hau onestea egokia eta interes publikokoa dela, eta deialdia eta oinarri arautzaileak legezkoak direla.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez eta Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 268/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Onestea deialdi honen oinarri arautzaileak, foru agindu honen I. eranskinean ageri direnak, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateei dirulaguntzak emateko, oporren programak garatu ditzaten 2021ean.

2. 100.000 euroko gastua baimentzea, 2020ko gastu aurrekontuko “Oporren programa” izeneko 920005-93100-4819-231B41 partidaren kargura.

3. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Foru agindu hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Programen eta Dirulaguntzen Kudeaketaren Atalera, Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko Ataleko Kontabilitate Zentrora, Idazkaritza Tekniko Nagusiko Administrazio Aferetarako Bulegora eta Dirulaguntzen Datu Base Nazionalera.

Iruñean, 2021eko otsailaren 15ean.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, María Carmen Maeztu Villafranca.

I. ERANSKINA

Dirulaguntzen deialdia, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateek oporren programak garatu ditzaten 2021. urtean. Oinarriak

1.–Xedea, aplikazio-eremua eta programa motak.

1.1. Xedea.

Foru agindu honen xedea da dirulaguntza batzuk arautzea desgaitasunak dituzten pertsonen arloan soilik ari diren gizarte ekimeneko entitateendako. Dirulaguntza horien bidez, oporren programak finantzatzen lagunduko da, helburu dutenak autonomia pertsonala sustatzea eta mendekotasuna prebenitzea.

Helburua da desgaitasuna duten pertsonen bizitza independentea erraztea eta horien integrazio pertsonal eta sozial handiena lortzea, oporretako txandak eginez irisgarritasun handieneko baldintzekin, pertsonak aisiara eta kulturara hurbiltzeko eta senideen eta zaintzaileen atsedenaldia ahalbidetzeko.

Horrez gain, programen bidez honako hauek sustatzen dira: taldeak sortzea, talde horietako kideen parte-hartzea eta elkarlana handitzea, parte-hartzaileen gaitasun soziala garatzea eta horien integrazioa sustatzea. Hori guztia Eskubide Sozialetako Departamentuak kudeatzen dituen prestazio, programa eta zerbitzuen osagarri izanen da.

1.2. Aplikazio eremua.

Deialdi honetan ezartzen diren dirulaguntzak irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateendako dira, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan soilik ari direnak, eta Nafarroan daudenak.

1.3. Aurkeztuko diren programa motak.

Opor eta turismo programa, helburu duena desgaitasunak dituztenen integrazio pertsonal eta sozial handiena lortzea, oporretako ahalik eta txanda normalizatuenak eginez, pertsonei aisiaren eta kulturaren ondasunak eskuratzen laguntzeko eta beren ardurapean desgaitasuna duten pertsonak dituzten familien atsedena ahalbidetzeko.

2.–Aurrekontuko diru erabilgarria.

Xede horretara bideratutako zenbatekoa 100.000 eurokoa izanen da, 2021eko aurrekontuko “Oporren programa” izeneko 920005-93100-4819-231B41 partidaren kargura.

3.–Entitate eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Honako hauek izan daitezke oinarri arautzaile hauetan aurreikusten diren dirulaguntzen onuradun: desgaitasuna duten pertsonen arloan soilik ari diren eta haien beharrak asetzea xede duten gizarte ekimeneko Nafarroako entitateak, irabazi-asmorik gabekoak.

Entitateek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Legez eratutako pertsona juridikoa izatea eta dagokion erregistro ofizialean inskribatuta egotea.

b) Egoitza soziala Nafarroako Foru Komunitatearen lurraldean izatea edo ordezkaritza iraunkor bat izatea lurralde horretan. Azken kasu horretan, gutxienez 3 urteko antzinatasuna izan behar dute Nafarroako Foru Komunitatean, eta behar adinako egitura eta antolaketa izan behar dute, gauza izan daitezen erabakiak hartzeko eta deialdi honetan aurkeztutako proiektuak autonomiaz kudeatzeko.

c) Irabazi-asmorik ez edukitzea.

d) Entitatearen helburua izatea, estatutuen arabera, desgaitasuna duten pertsonentzako eta/edo haien familientzako jarduerak egitea.

e) Funts berekietatik eta/edo beste dirulaguntza publiko edo pribatu batzuetatik heldu den finantzaketa izatea.

f) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekiko eta haren erakunde autonomoekiko zorrak kitatuak izatea, edo, bestela, entitate horiekin ordainketa geroratu edo zatikatzeko itun bat lortzea.

g) Dirulaguntzen onuraduna izateko Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ezarritako gainerako debeku-egoeretan ez egotea.

h) Dirulaguntza jaso izana, “Programak garatzea” izeneko modalitatean, desgaitasuna duten pertsonen arloko entitateendako 2021eko dirulaguntzen deialdian.

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira baldintza guztiak, eta, orobat, diruz laguntzen den jarduerak irauten duen bitartean.

4.–Dirulaguntzaren xedeko programaren betebeharrak.

4.1. Entitateek honako definizio hauek hartuko dituzte kontuan, aurkeztutako programan agertu beharko direnak:

Programa: txanden multzoa programatzat jotzen da.

Txanda: pertsona talde zehatz eta homogeneo batek toki eta egun jakin batzuetan egiten duen oinarrizko unitatea da. Horrek esan nahi du plazak kostu bera duela taldeko kide guztientzat. Txanda bakoitzean irteera-egunak zein itzulera-egunak ere sartuko dira, eta ostatu-gauak txanda bakoitzaren egunak baino bat gutxiago izanen dira.

Programaren koordinatzailea: oporren programa orokorra planifikatu, antolatu eta ebaluatzen duen pertsona. Horrez gain, txandak gainbegiratzen ditu, eta haietan laguntzen.

Txandako arduraduna: txandako arduradun orokor diharduen pertsona da, dirulaguntza hartzen duen entitateak izendatua. Txanda bakoitzean arduradun batek egon beharko du nahitaez.

Monitoreak: txandako arduradunarekin elkarlanean, taldea koordinatzeko eta txanda antolatzeko lanak egiten dituzten pertsonak dira, programaren helburuak betetzeko. Aldi berean, eguneroko bizitzako jardueretan lagunduko diete onuradunei, hala behar dutenean.

Monitoreak boluntarioak izan daitezke, entitateak edo desgaitasuna duen pertsonak berak jarriak.

4.2. Dirulaguntza jasotzeko, programek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Deialdi honen 1. oinarrian jasotako xederako egokiak izatea.

b) Funts berekietatik eta/edo beste dirulaguntza publiko edo pribatu batzuetatik heldu den finantzaketa izatea.

c) Aseguru poliza izatea, honako hauek estaliko dituena gutxienez: zaurituen edo gaixoen osasun garraioa, ospitalean dagoen asegurudunaren laguntzaile edo ahaide baten joan-etorrien eta egonaldiaren gastuak, asegurudun zendua eramatea, garraiobideen istripuetarako asegurua eta asegurudunaren erantzukizun zibil pribatua. (erantsi).

d) Entitate eskatzaileak programa bakar bat aurkeztuko du. Beharrezko diren txandetan egituratuko da aipatu programa, talde hartzailearen arabera. Gehienez zortzi egun iraunen dute txandako, eta entitatearen estatutuetan aipatutako desgaitasuna duten Nafarroako Foru Komunitateko pertsonentzat izanen dira.

e) Salbuespen gisa, onuradunen lehen mailako ahaideak joaten ahalko dira txandetara, familia taldearen batasuna indartzeko. Pertsona horiek plazaren kostu osoa ordainduko dute, salbu eta beharrezko laguntzaile gisa joaten baldin badira.

f) Txanda bakoitzean honako hauek egotea: txandako arduraduna, diruz lagundutako entitatea ordezkatuz arituko dena, eta monitore lanetan aritzeko gai diren pertsonak, kopuru egokian, parte-hartzaile kopurua eta desgaitasun eta mendekotasun motak kontuan hartuta.

g) Txanda bakoitzean desgaitasuna duten 8 pertsona gutxienez eta 30 gehienez egotea; salbuespen gisa eta behar bezala arrazoituta egonez gero, pertsona gutxiago edo gehiago hartzen dituzten txandak antolatzen ahalko dira.

h) Onuradunek parte hartzeagatik ordaindu beharreko kuota ezartzea. Koordinatzaileak eta monitoreek ez dute kuota hori ordaindu behar.

4.3. Entitateen ardurapekoak izanen dira honako hauek:

a) Garraio enpresak kontratatzea, postuak erreserbatzea, ostatua eta zerbitzua ematea.

b) Egutegia antolatzea.

c) Aseguruak kontratatzea.

d) Oporretan egin beharreko jardueretarako programa ezartzea.

e) Programa gauzatzeko behar diren langileak kontratatzea.

f) Behar diren boluntarioen parte-hartzea eta prestakuntza erraztea.

g) Programa zabaldu eta argitaratzea, bertan parte hartzeko erraztasunak emateko.

h) Erabiltzaileak hautatzea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak aldez aurretik ezarri eta ezagututako irizpide eta prozeduren arabera.

i) Erabiltzaileek txanda bakar baterako dirulaguntza edukiko dute. Beste txanda batzuetako inskripzioa ez da finantzatuko, beste elkarte baten bidez parte harturik ere. Erabiltzaile berari dirulaguntza emanez gero bi txandatarako edo gehiagotarako, dagokion ehunekoa itzuli beharko da emandako zenbatekotik.

5.–Eskaerak aurkeztea.

5.1. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.

Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Laguntza eskaerak horretarako prestaturiko ereduen arabera aurkeztuko dira, ahal dela Nafarroako Gobernuko Erregistro Elektronikoan (http: //www.navarra.es/eu/ orriaren bidez, sinadura elektronikoa behar da), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko araudian ezarritako edozein tokitan.

5.2. Oporren programaren berariazko agiriak:

a) Dirulaguntzarako eskabidea.

b) Entitateak 2020an diruz lagunduta egindako oporren programaren memoria teknikoa.

Deskribapenak gehienez ere hogei folio izanen ditu programa bakoitzeko, behar bezala zenbakituak. DIN A4 neurrikoak izanen dira, bi aldeetatik inprimatuak (20 folio, 40 alde). Azala eta aurkibidea ez dira sartzen kopuru horretan. Letra mota: Arial edo antzekoa, gutxienez ere 11 puntuko neurrikoa, eta lerroarte bakuna. Grafikoek gutxienez ere 10 puntuko letra izanen dute, eta ezin izanen dute orrialde osoa hartu. Aipatu orrialde kopurua gainditzen bada, organo kudeatzaileak gehieneko orrialde kopurura iritsi arte bakarrik baloratuko du.

c) Diruz lagundutako oporren programaren emaitza-kontua (diru-sarrerak eta gastuak).

Eskaera aurkeztu aurreko urteari buruzko agiriek, b) eta c) puntuetan aipatutakoek, abian den urteko deialdi guztietarako balio dute. Ez da beharrezkoa agiri horiek aurkeztea baldin eta aurreko ekitaldiko dirulaguntza justifikatzeko ezarritako epean aurkeztu badira, edo abian den urteko deialdi batean, hau baino lehen.

d) Oporren programaren deskribapen teknikoa. Honako hauek jaso beharko ditu:

–Izena.

–Helburuak.

–Egutegia.

–Plaza kopurua, txanden, destinoen eta ostatu motaren arabera banatuta.

–Txanden iraupena.

–Gauzatuko diren jarduerak.

–Giza baliabideak (zehaztu langile kontratudunak, boluntarioak, etab.).

–Erabiltzaile motak eta behar duten sostengua.

–Onuradunak hautatzeko irizpideak.

–Jarduera zabaltzeko sistemak.

–Ebaluazioaren aurreikuspena (adierazleak, etab.)

Deskribapenak gehienez ere hogei folio izanen ditu programa bakoitzeko, behar bezala zenbakituak. DIN A4 neurrikoak izanen dira, bi aldeetatik inprimatuak (20 folio, 40 alde). Azala eta aurkibidea ez dira sartzen kopuru horretan. Letra mota: Arial edo antzekoa, gutxienez ere 11 puntuko neurrikoa, eta lerroarte bakuna. Grafikoek gutxienez ere 10 puntuko letra izanen dute, eta ezin izanen dute orrialde osoa hartu. Aipatu orrialde kopurua gainditzen bada, organo kudeatzaileak gehieneko orrialde kopurura iritsi arte bakarrik baloratuko du.

e) Dirulaguntzaren xedeko programaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.

Txanda bakoitzaren gastuak honela multzokatuko dira:

–Zuzenean aritzeko langileak, oporren programaren koordinatzailea barne.

–Ostatua eta mantenua.

–Garraioa.

–Jarduerak.

–Oporretarako berariazko aseguruak.

–Administrazio eta kudeaketa gastuak. Gehienez ere programaren aurrekontuaren %10 izatea onartuko da.

5.3. Eskaerako akatsak zuzentzea.

Eskaerarekin batera nahitaezko agiriak aurkeztu ezean edo oso-osorik ez badaude, instrukzio organoak entitate interesdunari eskatuko dio gehienez ere 10 egun balioduneko epean akatsak zuzen ditzala, eta adieraziko dio horrela egin ezean haren eskaera ezetsitzat joko dela. Kasu horretan, espedientea artxibatzeko aginduko da, eta dagokionari jakinaraziko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarri bezala.

Orobat, instrukzio organoak deialdia ebazteko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazioa edo informazio osagarria eskatzen ahalko du edonoiz, baita oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak goitik behera betetzen direla frogatzekoa ere.

6.–Antolamendua, instrukzioa eta ebazpena.

Deialdi honen ondorioetarako, dirulaguntzak emateko prozedura antolatu eta instruitzeko eginkizunak Programen eta Dirulaguntzen Kudeaketaren Atalari esleitu zaizkio.

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak izanen du laguntzak emateko prozedura ebazteko eskumena.

7.–Arau orokorrak: dirulaguntzak emateko prozedura eta balorazioa.

Deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokako araubidearen bidez tramitatuko da, aurkezten diren eskaerak erkatuz, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 17.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

Balorazioak fase bakarra izanen du, eta aurkezturiko programa baloratuko da bertan.

Fase hori baztertzailea izanen da, eta dauden 70 puntuetatik 42 edo gehiago lortzen dituzten programek baizik ez dute finantzaketa jasoko.

8.–Balorazio irizpideak.

Balorazio irizpideak hauek izanen dira:

1. irizpidea.–Programa, teknikoki, osoa eta arrazoitua da, eta barne egitura argia, koherentea eta sendoa dauka: datu teknikoak argi azaldu eta idatzi dira, eta egokitzen dira deialdian xedatutakora (10 puntu).

KONTZEPTUA

SARTU BEHARREKO KODEA

PUNTUAZIOA

1.1. Programa, teknikoki, osoa da

1

10

1.2. Informazio osatugabea aurkeztu du

2

5

1.3. Ez du inolako deskripziorik egin

3

0

2. irizpidea.–Oporren programari buruz baloratu beharreko alderdiak: (40 puntu gehienez).

KONTZEPTUA

KODEA

PUNTUAZIOA

2.1. Programaren diseinua eta gauzatzea: (10 puntu)

–Entitate bakar batek diseinatu eta gauzatutako programa

2

5

–Bi entitatek batera diseinatu eta gauzatutako programa

1

10

2.2. Onuradunak hautatzeko, irizpideak eta/edo baremoak aplikatzen dira, desgaitasun handiena agertzen duten egoerak, behar ekonomikoak eta familiaren atseden beharra lehenesten dituztenak

BAI / EZ

5

2.3. Programa kudeatzen duen entitateko kide ez diren desgaituei ere zuzentzea programa

BAI / EZ

5

2.4. Programaren hedapena Foru Komunitate osoan egitea

BAI / EZ

5

2.5. Parte-hartzaileei jarduketa protokoloak ematea

BAI / EZ

5

2.6. Generoaren faktorea kontuan hartzeko neurriak sartzea

BAI / EZ

2

2.7. Kalitate adierazleak erabiltzea, parte-hartzaileen gogobetetasun-mailari lotutakoak.

BAI / EZ

3

2.8. Programaren exekuzioaren justifikazio tekniko eta ekonomiko egokia

BAI / EZ

5

3. irizpidea.–Kofinantzaketa: (20 puntu gehienez).

Baloratuko da eskura dauden baliabideen araberako programa bat gauzatzeko gaitasuna.

KONTZEPTUA

PUNTUAZIOA

Kofinantzaketa oso txikia (%10 baino gutxiago)

0

Kofinantzaketa neurrizkoa (≥%10 eta <%20)

5

Kofinantzaketa onargarria (≥%20 eta <%40)

10

Kofinantzaketa ona (≥%40 eta <%60)

15

Kofinantzaketa oso ona (≥%60 eta <%70)

17,15

Kofinantzaketa hobeezina (≥%70)

20

9.–Dirulaguntzaren zenbatekoa esleitzea.

42 puntutik gorako programa guztiek jasoko dute dirulaguntza. Honako zenbateko hauek ordainduko dira pertsona eta gau bakoitzeko:

DIRULAGUNTZEN MODULUA

ZENBATEKOA PERTSONA/GAUA

Desgaitasuna duten pertsonak, laguntzailea behar dutenak

88 euro

Desgaitasuna duten pertsonak, laguntzailerik behar ez dutenak

48 euro

Onuradunak mendekotasun aitortua duenean bakarrik baloratuko da laguntzailearen beharra.

Aurreikusten den gehieneko dirulaguntzaren eta dirulaguntzarako eskaeraren arabera esleituko da dirulaguntzaren zenbatekoa.

Balorazio ekonomikoaren ondoriozko diru zenbatekoa, guztira, aurrekontuetan dagoen dirua baino handiagoa bada, kasuan kasuko baremoaren aplikazioaren ondoriozko zenbatekoak hainbanatuko dira.

10.–Prozeduraren ebazpena, jakinarazpena, publizitatea eta errekurtsoak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa aurkeztutako eskaeran ageri dena baino txikiagoa izanez gero, entitate eskatzaileak eskaera aldatzen ahalko du. Betiere, bermatu beharko da aldatutako proiektuak jatorrizko proiektuaren xede eta ezaugarri berak izanen dituela.

Instrukzio organoak egindako ebazpen proposamenak ikusita, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak dirulaguntzak esleitzeko ebazpena emanen du.

Ebazpenak entitate interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta adieraziko dira ebazpena emateko aintzat hartutako oinarriak, dirulaguntza hartzen duten eskatzaileen zerrenda eta, halakorik bada, beste eskaerak ukatzeko arrazoiak. Dirulaguntza emanez gero, zehaztuko dira helburua, zenbatekoa, ordaintzeko modua eta dirulaguntza justifikatzeko modua eta epea.

Aurrekoa deusetan galarazi gabe, dirulaguntzak emateko ebazpenak Nafarroako Gobernuko webgunean argitaratuko dira. Argitalpen horretan honako hauek adieraziko dira: deialdia, dirulaguntzak aurrekontuko zer kredituri egozten zaizkion, entitate onuradunak, emandako zenbatekoa eta dirulaguntzaren helburua.

Ebazpenak eman eta jakinaraziko dira Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 17.4 artikuluan legez ezarritako gehieneko epean. Epe hori bukatuta, entitate interesdunek eskaera ezetsi dela ulertzen ahalko dute. Hala ere, Administrazioa beharturik dago ebazpena ematera.

Berariazko edo ustezko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin.

11.–Bateragarritasuna.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira xede bererako jasotzen den beste edozein laguntzarekin. Hala ere, dirulaguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan, bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo diruz lagundutako jardueraren berezko baliabide batzuekin batuta, entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

12.–Dirulaguntzaren ordainketa.

Dirulaguntza ordaintzeko, beharrezkoa izanen da kasu guztietan irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuan ezarritakoa betetzea, horren bidez arautzen baitira Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunen gardentasun betebeharrak.

Oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 32. artikuluan ezarritakoari jarraikiz ordainduko da dirulaguntza, jarduera egin dela frogatu ondoren, eranskin honen 13. oinarrian xedatutakoari jarraikiz.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 33. artikuluan ezarritakoari jarraituz, aurreikusten da dirulaguntzaren aurrerakinak ordaintzen ahalko direla, baldintza hau betez gero:

Entitateak ordainketa aldez aurretik egiteko eskatu izana. Horretarako, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioaz gainera, funtsen beharra frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitateak, honako hauek erantsita: behar hori frogatzen duen txostena, ordezkariaren ziurtagiri bat entitatearen izenean dauden banku-kontuak agertzeko, bankuko kontuetako uneko saldoak agertzen dituen bankuko ziurtagiri bat –banku elektroniko bidez lortutakoak ere onartuko dira–, eta diruzaintzako fluxuen hileroko aurreikuspen bat (kobrantzak, ordainketak, maileguak eta abar zehazten dituena), edo dirulaguntzaren xedeak betetzeko funtsak behar direla frogatzen duen beste edozein ziurtagiri.

Emandako dokumentazioa aztertuta, aurrerakinak ordaintzeko baldintzak betetzen ote diren baloratuko du organo kudeatzaileak.

Aurreko atalean eskatutako baldintza betez gero, aurrerakinak honela ordainduko dira:

a) Ematen den dirulaguntza 60.000 eurokoa edo txikiagoa baldin bada, epe bakarrean pagatuko da, dirulaguntza emateko ebazpena sinatzen denean.

b) Ematen den dirulaguntza 60.000 eurotik gorakoa bada, gutxienez bi zatitan ordainduko da: lehenbizikoa, dirulaguntza emateko ebazpena sinatzearekin batera, eta hurrengoa edo hurrengoak, aurretik ordaindutako zenbatekoari dagokion exekuzioaren justifikazio ekonomikoa egin ondoren.

13.–Justifikazioa.

13.1. Justifikazio partzialak.

Dirulaguntza ordainketa aurreratu bakar baten bidez jasotzen duten entitateek justifikazio partziala aurkeztu beharko dute 30 eguneko epean, lehenbiziko txanda gauzatzen denetik aurrera.

Dirulaguntza zatikako ordainketa aurreratuen bidez (gastuak justifikatu ondoren) jasotzen duten entitateek justifikazio partziala aurkeztuko dute ordainketa baten gastua justifikatzen duten bakoitzean. Lehenbiziko justifikazio partziala 30 eguneko epean aurkeztu beharko da, lehenbiziko txanda gauzatzen denetik aurrera. Azken ordainketa egiteko, aurretiko justifikazioa urteko azaroaren 22an aurkeztuko da beranduenez. Salbuespenez, eta behar bezala justifikatuz gero, azaroaren 30era arte aurkezten ahalko da.

Justifikazio partzialetarako, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Programaren bilakaeraren berri ematen duen tarteko txosten labur bat.

Gehienez ere bost folio izanen ditu (10 alde), zenbakiak behar bezala jarrita. DIN A4 neurrikoak izanen dira, bi aldeetatik inprimatuak (5 folio, 10 alde). Azala eta aurkibidea ez dira sartzen kopuru horretan. Letra mota: Arial edo antzekoa, gutxienez ere 11 puntuko neurrikoa, eta lerroarte bakuna. Grafikoek gutxienez ere 10 puntuko letra izanen dute, eta ezin izanen dute orrialde osoa hartu. Aipatu orrialde kopurua gainditzen bada, organo kudeatzaileak gehieneko orrialde kopurura iritsi arte bakarrik baloratuko du.

b) Jasotako dirulaguntzari aplikatu zaizkion gastuen zerrenda, kontzeptuka, non agiri zenbakia, kontzeptua, jaulkitzailea, data eta zenbatekoa zehaztuko baitira. Zerrenda horrekin batera, dagozkion egiaztagiriak, fakturak eta ordainagiriak aurkeztu beharko dira, gastuen zerrendako hurrenkerari jarraituz. Gastuen zerrenda hori entitateek telematika bidez igorriko dute, entitatearen legezko ordezkariaren sinadura digitala duela, eta adierazirik gastuok dirulaguntza honetarako baizik ez direla aurkeztu. Egiaztagiri gisa, bankuko kontu-laburpenak, ordainagiriak eta fakturak onartuko dira bakarrik, eta horietan jaulkitzailearen eta hartzailearen datuak, data, kontzeptua, prezioa eta ordaintzeko modua adierazi beharko dira, apirilaren 10eko 23/2013 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, horren bidez fakturazio betebeharrak arautzen dituen erregelamendua onetsi baitzen.

Organo kudeatzaileak posta elektronikoz bidali beharko die entitateei onartutako gastuen zerrenda, haiei dagozkien aldaketak barne (baldin badaude), eta onartu den dokumentazioa Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian aurkeztu dela egiaztatuko du, jasotako dirulaguntza justifikatzeko.

13.2. Azken justifikazioa.

2022ko urtarrilean entitate onuradunak honako agiri hauek aurkeztuko ditu jarduera egin dela justifikatzeko:

a) Lehenago aurkeztu ez badu, eta azken ordainketa justifikatzeko, kontzeptu bakoitzerako jasotako dirulaguntzari aplikatutako gastuen zerrenda, oinarri honen 13.1.b) atalean azaltzen den bezalaxe prestatua.

b) Dirulaguntza jaso duen programaren memoria teknikoa.

Deskribapenak gehienez ere hogei folio izanen ditu programa bakoitzeko, behar bezala zenbakituak. DIN A4 neurrikoak izanen dira, bi aldeetatik inprimatuak (20 folio, 40 alde). Azala eta aurkibidea ez dira sartzen kopuru horretan. Letra mota: Arial edo antzekoa, gutxienez ere 11 puntuko neurrikoa, eta lerroarte bakuna. Grafikoek gutxienez ere 10 puntuko letra izanen dute, eta ezin izanen dute orrialde osoa hartu. Aipatu orrialde kopurua gainditzen bada, organo kudeatzaileak gehieneko orrialde kopurura iritsi arte bakarrik baloratuko du.

c) Diruz lagundutako programaren erabiltzaileen zerrenda, generoaren eta txandaren arabera bereizia, euskarri informatikoan.

d) Diruz lagundutako programaren emaitza-kontua (diru-sarrerak eta gastuak).

Diru-sarreren kapituluan, entitateak diruz lagundu den jarduera finantzatzeko jaso dituen diru-sarrerak azalduko ditu, funts horien zenbatekoa eta jatorria zehaztuta, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak emandakoarekin bateragarriak diren dirulaguntzak barne. Diru-sarrerak guztira ezin dira izan diruz lagundu den jarduera egiteko kostuak baino handiagoak.

Gastuen kapituluan gastu guztiak zehaztuko dira, honela banatuta:

–Zuzenean aritzeko langileak, oporren programaren koordinatzailea barne.

–Ostatua eta mantenua.

–Garraioa.

–Jarduerak.

–Oporretarako berariazko aseguruak.

–Administrazio eta kudeaketa gastuak.

e) Diruz lagundutako programaren guztirako gastuaren zerrenda, euskarri informatikoan. Aipatu zerrendari erantsi beharko zaio entitatea ordezkatzen duen pertsonaren erantzukizunpeko adierazpena, azaltzen duena datuak egiazkoak direla.

Halaber, entitateak instrukzio organoaren eskura utziko ditu jatorrizko fakturak.

14.–Entitate onuradunen betebeharrak.

a) Programa gauzatzea entitateak eskaeran eta dirulaguntza emateko baldintzetan zehaztu bezala.

b) Eranskin honen 13. oinarrian aipatzen diren frogagiriak, tartekoak eta azkenekoak, aurkeztea.

c) Deialdi honen kargura finantzatutako programa edo jarduerei buruzko informazio, zabalkunde eta publizitate jarduketa guztiek bete beharko dute uztailaren 2ko 212/2010 Foru Aginduan xedatutakoa.

d) Laguntza ematen duen organoak eta indarra duen antolamendu juridikoaren arabera eskudun diren bestelako organoek egin beharreko egiaztapen lanak onartzea.

e) Dirulaguntza jasotzen duen jardueraren frogagiriak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen bitartean.

f) Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko lortutako beste laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea laguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren frogatu baino lehen.

g) Entitatearen izaera dela-eta kontabilitatean eskatzen ahal zaizkion betebeharrak betetzea.

h) Deialdi honetan eta aplikatzekoa den legerian ezarritako kasuetan, harturiko funtsak itzultzea.

i) Dirulaguntzei buruzko Foru Legeak onuradunei ezartzen dizkien gainerako betebeharrak.

15.–Gardentasuna.

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 3. c) artikuluan aipatutako entitate pribatuak behartuak daude gardentasun betebeharra betetzera baldin eta, urtebetean, 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak beren urteko diru-sarrera guztien %20 edo gehiago badira eta, gutxienez, 5.000 euro.

Aurreko atalean ezarritako mugak gainditzen ote diren jakiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde publikoek urte naturalean emandako dirulaguntza guztien kopuruak batuko dira. Urte batean baino gehiagotan ordaintzen diren dirulaguntzen kasuan, aurrekontuko ekitaldi bakoitzean emandako kopurua hartuko da kontuan ondorio horietarako, ez guztizko batura. Negozio zifra honako hauetako txikiena izanen da:

a) Aurreko urteko negozio zifra.

b) Hala badagokio, dirulaguntza ematen den ekitaldian entitatearen organo eskudunak onartutako negozio zifra.

Dirulaguntzen onuradun diren entitateek, aipatu diren inguruabarrak gertatzeagatik behartuta badaude gardentasun betebeharra betetzera, jarraian adierazten den informazioa eman beharko dute dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean:

a) Erakundearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.

b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.

c) Entitateak aurreko urtean kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu. Sortu berriak diren entitateen kasuan, informazioa izanen da haien aurrekontuetan edo plan ekonomiko-finantzarioan jasotakoa.

d) Gobernu, administrazio eta zuzendaritza eginkizunetan ematen den dedikazioaren araubidea.

e) Erakunde onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.

Informazio hori entitate onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztuko da, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bide telematikoak erabiliz, eta dirulaguntza kudeatzen duen administrazio unitateari bidaliko zaio.

Entitateak ez badu gardentasun betebeharra bete beharrik, ez direlako aurreikusitako inguruabarrak gertatzen, horren gaineko aitorpena aurkeztu beharko du.

Entitateak ekitaldi berean dirulaguntza bat baino gehiago jasotzen badu, ez du informazioa errepikatu beharko dirulaguntza bakoitzerako, salbu eta hasieran eman zituen datuak aldatzen badira. Horretarako, entitateak identifikatu beharko du Foru Komunitateko Administrazioaren zein organoren aurrean aurkeztu zuen, eta noiz.

Betebehar hori bete ezean, emandako dirulaguntza ez da ordainduko, ezta aurrerakinak ere, eta kobratutako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, jarraikiz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.1 c) artikuluan ezarritakoari.

Aurrekoa galarazi gabe, onuradun guztiak behartuak daude unitate kudeatzaileari behar den informazio guztia ematera, aurretiazko errekerimendua eginda eta hamar eguneko epean, frogatzeko betetzen direla maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II. tituluan jasotako gardentasun betebeharrak (aipatutako foru lege horrek hizpide ditu gardentasuna, informazio publikoa eskuratzea eta gobernu ona).

Errekerimenduan emandako epea bukatzen bada eskatutakoa bete gabe, hertsapen isunak ezartzea erabakitzen ahalko da, 500 eurotik 5.000 eurora bitartekoak, interesdunari ohartarazpena egin ondoren eta entzunaldia emanda. Isuna hamabost egunetik behin errepikatuko da, errekerimendua bete arte. Isunaren zenbateko osoa ez da izanen dirulaguntzaren zenbatekoaren ehuneko bost baino handiagoa. Zenbatekoa zehazteko, kontuan hartuko dira ez-betetzearen astuntasuna eta proportzionaltasun-printzipioa.

16.–Azpikontratazioa eta hornitzaileen kontratazioa.

16.1. Azpikontratazioa.

Deialdi honetan aurreikusitako ondorioetarako, bidezkoa da azpikontratazioa egitea, alegia, beste batzuekin hitzarmen bat sinatzea haiek gauzatu dezaten, hein batean, dirulaguntzaren xede den jarduera. Dirulaguntzaren xede den jarduera berez egin ahal izateko onuradunak egin behar dituen gastuen kontratazioa kontzeptu horretatik kanpo gelditzen da.

Entitateek, gehienez ere, lagundu den jarduerari emandako dirulaguntzaren %50 erabiltzen ahalko dute azpikontratazioetarako. Hirugarrenekin itundutako jarduerak dirulaguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen badu eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, idatzizko kontratuaren bidez egin beharko da azpikontratazioa.

16.2. Hornitzaileak kontratatzea.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 28.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, zerbitzuak aholkularitza edo laguntza enpresek ematen badituzte eta gastu diruz lagungarrien zenbatekoa 12.000 eurokoa baino handiagoa bada, onuradunak frogatu beharko du, dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean, hornitzailea efizientzia eta ekonomia irizpideei jarraikiz hautatu dela.

Kasu horietan, entitate onuradunak helburua lortzeko gai diren hiru enpresarekin edo gehiagorekin kontsultatu eta negoziatu beharko ditu kontratuaren baldintzak, eta eskaintzarik hoberena egiten duenarekin sinatuko du. Kontsulta-tramitearen gaineko dokumentazioa eta eskaintzak gorde egin beharko ditu entitate onuradunak. Kontu horiek agiri bidez frogatu beharko ditu dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean, kontratua sinatu bezain laster. Agiri horiekin batera, egindako hautapenaren arrazoiei buruzko txosten labur bat aurkeztuko da.

Ez da beharrezkoa izanen enpresa bati baino gehiagori kontsulta egitea, baldin eta gastu diruz lagungarrien ezaugarrien berezitasunagatik, behar adina ez badira merkatuan hornidura edo zerbitzu hori ematen duten enpresak.

17.–Baldintzak aldatzea.

Entitate onuradunek, jasotzen dituzten bestelako dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrerez gain, dirulaguntza emateko eta haren zenbatekoa zehazteko kontuan hartutako baldintzen aldaketa guztiak ere jakinarazi beharko dizkiote Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari.

Salbuespen gisa, dirulaguntza jasotzen duten entitateek diruz lagundutako programaren edukia aldatzeko baimena eskatzen ahalko dute, baita hura gauzatzeko modua eta epeak ere, kasu hauetan:

a) Programaren garapena aldatu edo zailtzen duten inguruabarrak agertzen direnean.

b) Baliabideak egoki erabiltzearen ondorioz, diruz laguntzen den jarduerari aplikatu gabeko gerakinak daudenean, eta gerakin horiek erabili nahi direnean laguntza jasotzen duen programako jarduerak handitzeko.

Programa aldatzeko eskaeretan aldaketa edo zailtasun horren inguruko behar adina arrazoi eman beharko dira, eta inguruabar horiek gertatu eta berehala adierazi beharko dira, betiere diruz lagundutako programa egiteko epea bukatu baino lehen.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan egiten den edozein aldaketak dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekar dezake, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak onartuta egonda ere, edo kasuan kasuko zenbatekoa itzultzeko eskatzen ahalko da, hala badagokio.

18.–Itzulketak eta ez-betetzeak.

Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, programa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

Dirua itzultzea eskatzeko prozedurak aipatutako artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, eta hasten denetik hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

Dena dela, entitateak modu boluntarioan eskatzen ahalko du justifikatu gabeko dirulaguntzaren zenbatekoaren itzulketa. Horretarako, frogagiri bat aurkeztu beharko du erakusteko diru-sarrera bat egin dela Eskubide Sozialetako Departamentuaren alde, aldez aurretik ordaindutako zenbatekoaren eta justifikatutako zenbatekoaren arteko aldearen adinakoa. Kasu horretan, ez da berandutze-interesik aplikatuko, eta ulertuko da entitateak espresuki uko egiten diola itzultzen duen zenbatekoari.

Orobat, entitate onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere eginbeharrak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun-printzipioari jarraituz zehaztuko da itzuli edo ordaindu beharreko zenbatekoa, ikusita dirulaguntza emateko ezarritako baldintzetatik zenbat eta noraino bete diren.

Ez-betetzeak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 14.1.p) artikuluan ezarritakoaren arabera neurtuko dira. Dagokion dokumentazioa ez bada aurkezten justifikazioa egiteko epeetan, partzialetan zein amaierakoan, baina bai aurkezten bada horien ondorengo 5 egunetan, honako hau izanen da atzerapenaren penalizazioa: emandako dirulaguntzaren zenbatekoa %5 murriztuko da.

19.–Arau-hausteak eta zehapenak.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun diren entitateak Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboei buruz ezarritako zehapen araubidearen menpe egonen dira, eta han ezarritako erantzukizunak izanen dituzte.

Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamendu bidez finkatzen den prozeduraren arabera ezarriko dira, edo, halakorik izan ezean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen VI. tituluko III. kapituluan xedatutakoari jarraikiz.

20.–Deialdiaren eta oinarri arautzaileen aurka bidezkoak diren errekurtso administratiboak.

Deialdi honen eta oinarri arautzaileen kontra, bidezko da gora jotzeko errekurtsoa aurkeztea, Nafarroako Gobernuari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin.

21.–Aplikatu beharreko araudia.

Oinarri arautzaile hauetan ezarritakoaz gain, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen xedapenak aplikatuko dira.

Iragarkiaren kodea: F2102638