32. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZKOIEN

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Ikusirik Azkoiengo Udalaren 2021eko plantilla organikoa hasiera batez onesteko erabakia, zeina Osoko Bilkurak hartu baitzuen 2020ko azaroaren 25ean eta argitaratu baitzen 2020ko 294. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 21ean.

Ikusirik 2020ko abenduaren 30eko osoko bilkuran onetsitako akats zuzenketa eta aurkeztutako alegazioak, eta, orobat, Udal Idazkaritzak alegazioei buruz egindako txostena (agiri horiek guztiak espedientean daude),

ERABAKITZEN DA:

1. Baiestea Santiago Rapado Garcíak eta Ricardo García Garridok aurkeztutako alegazioak 6-04 (lorezaintza) eta 6-10 (elektrizitatea) lanpostuetan lanaldiagatiko %10eko osagarria kentzeari buruz. Baiesteko arrazoia hauxe da:

Lanpostu horietan osagarri hori berriro sartu behar ote den erabaki aurretik, ikusi da komeni dela hura jasotzea justifikatuko luketen eginkizunak aztertzea eta berariaz definitzea, bai eta aztertzea eginkizun horiek zer baldintzatan gauzatzen diren.

2. Ezestea Ricardo García Garridok aurkeztutako alegazioa, zeinetan eskatzen duen bere lanpostua D mailatik C mailara igaro dadila. Ezesteko arrazoia hauxe da:

Udalak ezin du modu automatikoan D mailako lanpostu bat C mailara igo. Aitzitik, zera egingo du otsailean: lehendabizi, aztertzea eta zehaztea ofizial argiketari lanpostuari dagozkion eginkizunak, erantzukizunak eta osagarriak, zerbitzuaren beharrak kontuan hartuta, hori guztia plantilla organikoa aldatu eta lanpostu hori sartzeko. Izan ere, hori gertatuz gero, lanpostua barneko txanda murriztu bidez beteko litzateke, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 15.6 artikuluan xedatutako moduan.

3. Zuzentzea I. eranskinean ikusitako akats hauek:

Gidari lanpostuan (6-02) %7ko osagarria sartu da, arrisku bereziagatik, akatsa dela-eta ez zelako sartu.

Administrari laguntzailearen 1-07 lanpostuaren egoera honako hau da: borondatezko eszedentzian.

Udaltzain agentearen 5-10 lanpostuaren egoera honako hau da: erreserbatua, okupatu gabe.

4. Behin betikoz onestea 2021eko plantilla organikoa. Haren testua, behar bezala eginbidetua, eranskinean agertzen da, espedientearen atal gisa.

5. Plantilla organikoa argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ediktuen taulan eta Azkoiengo Udalaren egoitza elektronikoko gardentasun atarian, azalduta bidezko diren errekurtsoak.

6. Erabakia igortzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean.

Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

–Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita; edo bestela,

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.

Azkoienen, 2021eko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo Ezpeleta.

ERANSKINA

2021eko PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

LANPOSTUA

EGOERA

LANPOSTU KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

LANPOSTUA

BURUTZA/TALDEEN ZUZENDARITZA

ESKLUSIBOTASUNA

BATERAEZINTASUNA

LANALDIAREN LUZAPENA

BERARIAZKOA

ARRISKU BEREZIA

MAILA

1.–ADMINISTRAZIOA

1-01

Idazkaria

H

1

F

A

OL

27,00

15,0

35

1-02

Kontu-hartzailea

H

1

F

B

OL

23,00

7,5

35

1-07

Administrari laguntzailea

Erregistroa/Jendearentzako arreta

ESZ

1

F

D

OL

23,00

12

1-08

Administrari laguntzailea

Erregistroa/Jendearentzako arreta

H

1

LK

D

OL

23,00

12

1-04, 1-09

Administrari-ofiziala Diru-bilketa/

Kontabilitatea/Katastroa

H

2

F

C

OL

28,00

12

1-05

Administrari-ofiziala Diru-bilketa/

Kontabilitatea/Errolda

J

1

LKF

C

OL

28,00

12

1-03

Hirigintza eta ingurumeneko ofiziala

J

1

F

C

OL

28,00

12

1-06

Kontabilitateko ofiziala

J

1

F

C

OL

28,00

12

1-11

Idazkariaren ondoko ofiziala

H

1

F

C

OL

28,00

12

1-10

Erdi-mailako teknikaria (kontu-hartzailearen ondokoa)

H

1

F

B

OL

25,00

1-12

Erdi-mailako teknikaria (tokiko garapena)

H

1

F

B

OL

25,00

2.–KULTURA

2-01

Kultur koord.

J

1

F

B

OL

33,00

10

3.–KIROLA ETA GAZTERIA

3-01

Kirol eta Gazteriako teknikaria

H

1

LK

B

OL

23,00

10

4.–HEZKUNTZA

4-01

Eskolazaina

Jardunean

1

F

D

OL

19,35

12

4-02

Haurtzaindegiko eskolazaina

Jardunean

3/4

LK

D

OL

19,35

12

5.–HERRITARREN BABESA

5-01

Udaltzainen arduraduna

(funtzionarioen artetik hautatua)

1

F

IA (34.1; Estatutua)

32,91

20,0

10

45

5-02

Kaboa - Agente lehena

1

F

C

OL

29,03

10,0

45

5-05, 5-06, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11, 5-12 eta 5-13

Udaltzainak

Agenteak

Jardunean.

Salbuespena: 5-10 (Erreserbatua/Okupatu gabe)

8

F

C

O

25,15

45

6.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

6-01

Arduradun orokorra

Jardunean

1

LK

C

OLM

18,00

20,0

55

7

12

6-05

Obrak eta Zerbitzuak

Jardunean

1

LK

C

OL

12,52

10,0 (TZ)

10

7

12

6-02

Obrak eta Zerbitzuak (gidaria)

H

1

LK

D

OL

23,00

7

12

6-04

Obrak eta Zerbitzuak

Lorezaintza

H

1

LK

D

OL

23,00

5,0 (TZ)

7

12

6-10

Obrak eta Zerbitzuak. Elektrizitatea

Jardunean

1

LK

D

OL

23,00

7

12

6-03

Obrak eta Zerbitzuak

H

1

LK

D

OL

23,00

5,0 (TZ)

7

12

6-06

Obrak eta Zerbitzuak

Jardunean

1

LK

D

OL

23,00

5,0 (TZ)

7

12

6-07, 6-08, 6-09, 6-11

Obrak eta Zerbitzuak. Elektrizitatea

Hutsik

4

LK

E

OL

18,00

4

15

Laburdurak:

H = Hutsik.

J = Jardunean.

F = Funtzionarioa.

ESZ = Eszedentzian.

LKF = Lan-kontratudun finkoa.

LK = Lan-kontratuduna.

Sarbidea:

OL = Oposizio-lehiaketa.

IA = Izendapen askea.

OLM = Oposizio.lehiaketa murriztua.

Osagarriak:

TZ = Taldeen zuzendaritza.

L2101462

Iragarkiaren kodea: L2101462