32. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

54E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osa-sunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeko medikuen 69 lanpostu, Larrialdietako Zerbitzu Arrunteko medikuen 26 lanpostu eta Larrialdietako Zer-bitzu Bereziko medikuen 12 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

Uztailaren 18ko 52/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun arloko langileen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona.

Abenduaren 12ko 100/2018 Foru Dekretuaren bidez, 2018ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokio.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 8ko 351E/2019 Ebazpenaren bidez, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz lanpostu hauek betetzeko deialdia onetsi zen: OOLTko medikuen 47 lanpostu huts, LZBko medikuen 6 lanpostu huts, LZAko medikuen 32 lanpostu huts eta larrialdietako mediku albokoen 5 lanpostu huts, denak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak.

Abenduaren 11ko 333/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori 2019ra luzatutako 2018ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokio.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 30ean emandako 1057E/2020 Ebazpenaren bidez, handitu egin zen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 8ko 351E/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdian eskainitako lanpostuen kopurua. Deialdi horren xedea zen OOLTko medikuen, LZBko medikuen, LZAko medikuen eta larrialdietako mediku albokoen zenbait lanpostu huts betetzea merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 21ean emandako 1560E/2020 Ebazpenaren bidez, Osasun-bidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan OOLTko medikuen, LZBko medikuen, LZAko medikuen, OOLTko laguntzako medikuen eta larrialdietako mediku albokoen lanpostu huts batzuk esleitu ziren, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea eginda.

Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetza ados dagoela OOLTko medikuen, LZBko medikuen eta LZAko medikuen lanpostu hutsak oposizio-lehiaketa bidez betetzearekin.

Azaldutakoaren arabera, bidezkoa da onestea OOLTko medikuen, LZBko medikuen eta LZAko medikuen lanpostu hutsak betetzea, sarrera prozedura erabiliz eta oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, baita deialdiaren oinarriak ere.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Deialdi bat onestea, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeko medikuen 69 lanpostu, Larrialdietako Zerbitzu Arrunteko medikuen 26 lanpostu eta Larrialdietako Zerbitzu Bereziko medikuen 12 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

2. Deialdiaren testua onestea, ebazpen honen eranskin gisa ageri dena.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

4. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin eta erabiliz Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako eskumenak.

Iruñean, 2021eko urtarrilaren 13an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Gregorio Achutegui Basagoiti.

ERANSKINA

DEIALDIAREN OINARRIAK

1. Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honek arau hauetan xedatutakoari jarraituko dio:

–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea arautzen duena.

–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen dituena.

–111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez arautzen baitira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartzeko eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak, eta ezartzen baitira horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak.

–103/2017 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

Eta gainerako arau osagarriak.

1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak argitaratuko dira honako hauetako batean edo gehiagotan:

–Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean O-NOZ) organo zentralen iragarki-taulan (Tutera kalea 20, Iruña, 31003 PK). Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–O-NOZeko enplegu publikoaren web-orrian (www.empleosalud.navarra.es/eu), esteka honetan: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, honako hau hautatuz: “OOLTko, LZAko eta LZBko medikuak”. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019). Argitalpen hau informatiboa izanen da.

1.3. Deialdi honen xedea da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeko medikuen 69 lanpostu, Larrialdietako Zerbitzu Arrunteko medikuen 26 lanpostu eta Larrialdietako Zerbitzu Bereziko medikuen 12 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzea, zehazki, I. eranskinean adierazten direnak. Lanpostu horiek kasuan kasuko lan eskaintza publikoetan sartuta daude.

Deialdi honen xedea da, halaber, 6. oinarrian aipatzen diren hauta-proben bidez izangaien zerrendak osatzea, izangai horiek OOLTko medi-kuen, LZBko medikuen eta LZBko medikuen lanpostuetan aritzeko, dela aldi baterako kontratazioaren bidez, dela aldi baterako barne igoeraren bidez.

1.4. Deialdiko lanpostuak hurrenkera honi segituz banatuko dira, bat etorriz azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 10. artikuluan ezarritako txanda banaketarekin (foru dekretu horren bidez arautu zen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzea eta bertako lanpostuak betetzea), eta kontuan harturik ezen OOLTko medikuen 6 lanpostu, LZAko medikuen 2 lanpostu eta LZBko medikuen 2 lanpostu erreserbaturik daudela bete ditzaten desgaitasuna dutenen erreserba txandakoek. Hala, hurrenkera honetan banatuko dira:

–Lehenbizikoa, hirugarrena, bosgarrena, zazpigarrena eta bederatzi-garrena, igoera txandan.

–Bigarrena, laugarrena, seigarrena, zortzigarrena eta hamargarrena, txanda irekian.

Lanpostu hutsak betetzeko hurrenkera igoera txandatik hasiko da kontatzen, aurreko deialdian betetako azken lanpostua txanda irekikoa izan zelako.

Hortaz, honela beteko dira deialdi honetako lanpostuak:

a) 10 lanpostu, desgaitasuna dutenentzako txandarako erreserba-tuak.

b) 49 lanpostu, igoera txandan.

c) 48 lanpostu, txanda irekian.

Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, txanda horretako izangaiek ez dutelako atera hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa, txanda irekian beteko dira.

Era berean, desgaitasuna dutenentzako erreserba txandako lanpostuak bete gabe geldituz gero, izangaiek ez dutelako atera hautaprobak gainditze-ko behar den gutxieneko puntuazioa, bidezko diren txandetakoei gehituko zaizkie, oinarri honetan ezarritako hurrenkeraren arabera.

Halaber, baldin igoera txandako edota desgaitasuna dutenentzako erreserba txandako lanpostu hutsen kopurua baino izangai gehiagok gainditzen badituzte probak, txanda horretan probak gainditu arren lan-posturik eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsa eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehian eta lortutako azken puntuazioaren arabera.

Hori horrela, deialdian eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiak eta desgaitasuna dutenen txandakoak txanda irekian onartuko dira, baldin eta betetzen badituzte azkeneko txanda horretan parte hartzeko eskatzen diren betebeharrak eta baldintzak, eta, betiere, kontrakoa adierazten ez badute.

1.5. Deialdiko lanpostuak A maila edo taldekoak dira, eta honela sailkatuak daude Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko estamentu eta espezialitateetako izendapenen indarreko sailkapenean: “Osasun arloko beste fakultatibo batzuk” estamentua, “Medikuntza” espezialitatea (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena, Eranskina).

1.6. Lanpostuen ordainsariak izanen dira urriaren 20ko 11/1992 Foru Legean eta aplika daitezkeen gainerako xedapenetan ezarritakoak.

1.7. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute.

Izendatzen diren izangaiek arduraldi esklusiboko araubidean lan eginen dute, hau da, prestasun osoz, erabateko dedikazioz eta irabazizko beste inongo jardueratan aritu gabe ez arlo publikoan ez pribatuan, urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 10.3 artikuluan adierazitako kasuetan izan ezik.

Horrez gain, guardiak eginen dituzte, lanpostuan bete beharrekoak edo/eta lokalizatuak, zentroko zuzendaritzak edo, hark eskuordeturik, kasuan kasuko burutzak hala agintzen duenean.

Oinarrizko Osasun Laguntzako eta Laguntza Espezializatuko fakultati-boek batera emanen dituzte Osasun Barrutiko populazioari osasun laguntza jarraitua bermatzeko ezartzen diren zerbitzuak.

1.8. Hala agintzen baitu Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak, osasun arloko profesionalek graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan parte hartuko dute, eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa ekintzetan.

1.9. OOLTko medikuen, LZAko medikuen edo LZBko medikuen lanpostu bat lortzen duena egokitzen zaion atxikipen eremura organikoki lotuta geldituko da, azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 1. artikuluan ezarritakoaren arabera (foru dekretu horren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko modua arautu zen).

1.10. Lehiatuz gero euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duen lanpostu elebidun bat lortzeko, eskatutako euskara maila frogatu beharko da, eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat (ebazpen hori 2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 27koan).

1.11. Behar diren hautaprobak gainditu eta Nafarroako Administrazio Publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakin beharra duten lanpostuetan sartu direnek 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, aurrerantzean, hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten norberaren administrazio publikoko lanpostu hutsak betetzeko deialdietan baizik ez dute parte hartzerik izanen.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion interesdunari baldintza hori ezarrita ez zeukan lanpostu bat eskuratzeko.

2. Izangaien betebeharrak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

2.1.1. Txanda irekiko izangaiek:

a) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa. Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek hartzen ahal dute parte, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, baldin eta zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, adin horretatik gorakoak izanik, haien kontura biziz gero. Era berean, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen duen eremuaren barreneko pertsonei zabalduko zaie parte hartzeko eskubidea.

b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Medikuntza eta Kirurgiako gradudun/lizentziadun titulua izatea, eta Osasun Sistema Nazionalean medikuntza orokorreko mediku lanetan aritzeari buruzko ekainaren 4ko 853/1993 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak betetzea (1993ko 156. Estatuko Aldizkari Ofiziala, uztailaren 1ekoa) edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen denerako hura erdiesteko moduan izatea.

Izangaiek alegatzen badute eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa baliokideak dituztela, baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko xedapena aipatu beharko dute, edo, bestela, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak hori egiaztatzeko emandako ziurtagiria aurkeztu.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

e) Desgaitua edo gabetua ez egotea eginkizun publikoetan jarduteko, eta ez egotea administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia.

f) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek, txanda irekikoentzat adierazitako betebeharrez gainera, honako hauek ere bete beharko dituzte:

a) Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finko izatea, eta ez egotea jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila edo talde berekoa edo beheragokoa izatea, eta beste kategoria batekoa.

c) Administrazio publikoetan gutxienez bost urteko antzinatasun aitortua frogatzea.

2.1.3. Desgaitasunak dituzten pertsonentzat erreserbatutako txanda-ko izangaiek, txanda irekikoentzat ezarritako baldintzak betetzeaz gainera, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna eduki beharko dute, ofizialki aitortua.

2.1.4. Behar den euskara maila frogatzea, euskaraz jakitea nahitaez-koa duen lanpostu elebidunen bat lortu nahi izanez gero.

2.2. Kasu guztietan, izangaiek eskaerak aurkezteko epearen azken egunerako bete behar dituzte baldintza horiek, eta hautapen prozesu osoan haiek betetzen segituko dute, harik eta izendatu arte.

3. Eskaerak eta dokumentazioa.

3.1. Eskaera aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori luzaezina izanen da.

Inskripzio eskaera eta tasen ordainketa telematika bidez eginen da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren enplegu publikoaren web-orriaren bidez (www.empleosalud.navarra.es/eu), esteka honetan: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “OOLTko, LZAko eta LZBko medikua”. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”, eta “Inskripzioa” sakatuta.

Ordainketa egitetik salbuetsita dagoela frogatzeko, agiri eskaneatuak erantsi beharko zaizkio eskaera telematikoari.

Nafarroako Foru Komunitatekoa edo haren erakunde autonomoetakoa ez den Nafarroako beste administrazio publiko bateko langile finkoek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, eta bertan agertu beharko dira honako hauek: funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finkoak direla, noiztik, Administrazio Publikoetan aitortua duten antzinatasuna, langilearen maila edo taldea, eta haren administrazio egoera. Azkeneko datu horren bidez frogatuko da ez dagoela borondatezko edo nahitaezko eszedentzian gora egiteko erabili nahi den abiaburuko lanpostuan.

Gainerako izangaiek ez dute paperezko agiririk aurkeztu behar, salbu berariaz eta salbuespenez eskatzen bada.

3.2. Azterketa egiteko tasak eta ordaintzetik salbuetsita daudenak.

3.2.1. Azterketa eskubideengatik eta espedientea formalizatzeko, 41,60 euroko tasa ordaindu behar da.

3.2.2. Honako hauek tasa ordaintzetik salbuetsita daude:

a) %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak.

Salbuespen hori agiri hauetako baten bidez frogatu beharko dute:

–Imsersok edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak emandako ziurtagiria.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona hauetakoren bat edukitzeagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia.

b) Deialdia argitaratzen den egunerako lan-eskatzaile gisa hilabete bat edo gehiago inskribaturik daramaten pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da eskatzaile gisa inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, salbu justifikaturiko kasuetan, eta, horrez gainera, ez izatea hilero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik.

Paragrafo honetan xedatutakoa honela frogatu beharko da:

–Lan-eskatzailea dela frogatzeko, behar den enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da, eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitarte horretan ez diola uko egin inolako lan egokiri, ezta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikatutako kasuetan izan ezik.

–Interesdunaren adierazpenaren bidez frogatuko da ez duela hilero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik. Errentarik ez duela adierazteko eredua aurkeztuz eginen da hori (deialdiaren web-orrian dago), edo deialdian parte hartzeko eskabidean horretarako dagoen tokia markatuz.

c) Bakar-bakarrik aldi baterako barne igoerako zerrendetan parte hartzea eskatzen duten izangaiak.

3.3. Desgaitasuna izateagatik ariketak egiteko egokitzapenen bat eskatzen duten izangaiek eskabide telematikoan adierazi beharko dute inguruabar hori, eta horretarako tokian zehaztu zer egokitzapen behar duten edo denbora eta baliabideak nola doitu behar diren.

3.4. Gainerako betebeharrei dagokienez, azterketak gainditu eta lanpostua eskuratzen duten izangaiek frogatu beharko dituzte, agiri bidez, deialdi honen 9. oinarrian ezarri den epean eta moduan.

3.5. Deialdi honen 11. oinarrian ezarritako moduan eta epean aurkeztu beharko da OOLTko medikuen, LZAko medikuen eta LZBko medikuen aldi baterako kontratazioen zerrendetan egoteko behar den dokumentazioa, hautapen prozesua bukatu ondoren.

3.6. Euskaraz jakitearen betebeharra, hala badagokio, egoki den titulu ofizialaren bidez frogatu beharko da, lehiaketaldiaren balorazioa egiteko merezimenduak aurkezten direnean.

4. Izangai onartuen eta baztertuen zerrendak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatutakoan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta aginduko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

4.2. Izangaiek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, telematika bidez erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta aginduko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila. Ebazpen hori onetsi eta argitaratzearekin, ulertuko da aurkeztutako erreklamazioak ebatzi egin direla.

4.4. Ezarritako epean inskripzio eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak ebazpen bat emanen du, adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

4.5. Izangaiei egotzitako arrazoiengatik baztertzen direnei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

4.6. Onartuen zerrendan agertzeak ez du berez ekartzen onartzea interesdunek betetzen dituztela ebazpen honen bidez iragartzen den prozeduran eskatutako baldintzak. Hautapen prozedura gainditu eta dokumentazioa aurkeztutakoan, baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek prozeduran parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

5. Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Kalifikazio epaimahaiak kide hauek izanen ditu:

Epaimahaiko burua: Manuel Carpintero Navarro jauna, Oinarrizko Osasun Laguntzako zuzendari kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: Susana Miranda Alcoz andrea, Nafarroako Iparraldeko Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta Laguntzaren Jarraituta-sunerako zuzendariordea.

Epaimahaikidea: Pablo Aldaz Herce jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak izendatua.

Ordezko epaimahaikidea: Rafael Bartolomé Resano jauna, Osasunbi-dea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak izendatua.

Epaimahaikidea: Alba Gallego Royo andrea, Espezialitateko Batzorde Nazionalak izendatua.

Ordezko epaimahaikidea: José Baleriola Julvez jauna, Espezialitateko Batzorde Nazionalak izendatua.

Epaimahaikidea: Rosa Alas Brun andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatua.

Ordezko epaimahaikidea: Francisco Javier Bartolomé Resano jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ordezkariek izendatua.

Epaimahaikide idazkaria: José Luis Moreno Ochoa jauna, Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen Zerbitzuko burua.

Epaimahaikide idazkariaren ordezkoa: José Manuel García Arguiñano jauna, Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzuko burua.

Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo eskudunari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean badaude. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.2. Hautaprobak egiten hasi aurretik eratu beharko da epaima-haia.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bertan ez bada.

Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazio eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.

5.3. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.

6. Oposizio-lehiaketaren nondik-norakoak.

6.1. Deialdi honetako faseak hurrenkera honetan eginen dira: lehen-dabizi, oposizioaldia, eta hura bukatuta, lehiaketaldia.

6.2. Oposizioa 2021eko ekainean hasiko da. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehaztuko da oposizioaldia zer toki, egun eta ordutan izanen den.

6.3. Oposizioaldia eta balorazioa.

6.3.1. Oposizioaldian proba hauek eginen dira:

a.1) Proba teoriko-praktikoa, test motakoa; aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio idatziz, III. eranskineko gai zerrendarekin lotutako gaiei buruz, eta erantzun zuzena bakarra izanen da. Erantzun okerrek penalizazioa izanen dute. Galdera kopurua, penalizazioa eta probaren gehieneko iraupena epaimahaiak finkatuko ditu proba hasi baino lehen.

a.2) Epaimahaiak aurkeztutako kasu praktikoei buruzko proba, III. eranskineko gai zerrendako gaiekin lotuta. Kasu praktikoen kopurua, proba egiteko denbora eta, hala badagokio, kasu bakoitzari esleituko zaion gehieneko puntuazioa proba egin baino lehen jakinaraziko ditu epaimahaiak.

Bi probak egun berean eginen dira, bata bestearen ondotik.

6.3.2. Oposizioaldia honela baloratuko da:

a.1) proba 33 puntuz baloratuko da. Gehieneko puntuazioa (33 puntu) proban puntuazio altuena ateratzen duen izangaiari emanen zaio, eta gainerako izangaiei, berriz, proportzionalki dagokien puntuazioa. Bazterturik geldituko dira 33 puntuetatik gutxienez 16,5 lortzen ez dituzten izangaiak.

a.2) proba 33 puntuz baloratuko da, gehienez ere. Bazterturik geldituko dira gutxienez 16,5 puntu lortzen ez dituzten izangaiak.

6.3.3. Probetarako dei bakarra eginen da. Izangaiek bertara agertu beharko dute aldean dutela nortasun agiri nazionala, pasaportea edo gidabaimena.

Probetara agertzen ez diren izangaiak oposizioalditik baztertuta gelditu-ko dira.

6.3.4. Hautapen prozesuan, probak egiteko egokitzapenak ezarriko dira desgaitasunen bat izanik hala eskatzen duten izangaientzat.

6.3.5. Ariketaren kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak jendaurrean jarriko du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki-taulan azterketa egitera aurkeztu diren izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin. Zerrenda hori Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian ere ikusten ahalko da.

6.4. Lehiaketaldia eta balorazioa.

6.4.1. Epaimahaiak oposizioaldia gainditzen duten izangaiekin ekinen dio lehiaketaldiari.

Oposizioaldia gainditzen duten izangaiek telematika bidez aurkeztu beharko dituzte merezimendu guztiak, www.empleosalud.navarra.es/eu web-orriaren bidez, esteka honetan: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “OOLTko, LZAko eta LZBko medikuak. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”. Deialdiko baremoan agertzen diren atalei jarraikiz aurkeztuko dira. Horretarako, hamar egun balioduneko epea izanen da, oposizioaldiaren behin betiko emaitza argitaratzen denetik hasita.

Aski izanen da dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren eskura jarri, baremazioa egin dezan:

–Nafarroako Gobernuaren esparru osoan egindako zerbitzuak.

–Web-orriaren bidez erakusten direnak, aurreko deialdiren batean baloratuak izateagatik, osorik baldin badaude.

6.4.2. Lehiaketaldian, izangaiek alegatu eta frogatutako merezimen-duak kalifikatuko dira, deialdi honi erantsitako baremoaren arabera (II. eranskina).

Lehiaketaldia ez da baztergarria izanen. Fase honetan 40 puntu lortzen ahalko dira gehienez.

6.4.3. Merezimenduak baloratzean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunera arte egindakoak baizik ez dira kontuan hartuko. Geroagoko merezimenduak ez dira aintzat hartuko.

6.4.4. Merezimenduen baremoaren 1. atala baloratzean kontuan hartuko da deialdiko lanpostua sailkaturik dagoela “Beste fakultatibo sanitario batzuk” estamentuan eta “Medikuntza” espezialitatean, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko estamentu eta espezialitateetako izenda-penen indarreko sailkapenari jarraikiz (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubideari buruzkoa. Eranskina).

Egindako zerbitzuak frogatzeko, zentroko zuzendariak edo langileriaren buruak egindako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan nahitaez datu hauek jarri:

–Lantokia.

–Estamentua eta/edo espezialitatea.

–Zerbitzu-ematearen iraupena, egunetik egunera, zehaztuta zenbat egun diren guztira.

Enpresa pribatuetan egindako zerbitzuen kasuan, ziurtagiri horretaz gain, aurkeztu beharko da Gizarte Segurantzako Diruzaintzak emandako lan bizitzaren txostena.

6.4.5. Epaimahaiak baremoaren atal bakoitzean izangaiei aintzat hartutako merezimenduak baloratuko ditu. Ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak aurretik alegatu gabeko eta agiri bidez frogatu gabeko merezimen-durik, eta ezin izanen du atal bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino handiagorik eman.

Baldin eta merezimenduak alegatzeko aurkezten diren frogagiriak aztertuta ondorioztatzen bada izangairen batek ez dituela merezimendu horiek, merezimendu horiei emandako puntuazioa kenduko zaio, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

6.4.6. Lehiaketaldia bukatutakoan, epaimahaiak balorazioaren emaitza argitara emanen du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko iragarki-taulan, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa adierazita.

Izangaiak deialdiaren web-orriaren bidez ikusten ahalko ditu bai lehiaketaren emaitza, bai bere merezimenduen balorazio indibiduala.

7. Azken puntuazioa.

Azken puntuazioa izanen da lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntua-zioen batura.

Azkeneko puntuazioetan berdinketarik badago, lehentasuna izanen du oposizioaldian puntuaziorik handiena duen izangaiak. Berdinketak badirau, lehenetsiko da deialdi honen eranskineko baremoaren atal bakoitzean guztirako puntuazio handiena lortzen duen izangaia, baremoko hurrenkerari jarraituz.

Lehiaketaldia eta oposizioaldia bukatu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du probak gainditu dituzten izangaien zerrenda, guztira lortzen dituzten puntuazioen arabera ordenatua, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko iragarki-taulan. Gero, probak gainditu eta puntuazio handiena lortzen duten izangaiak izendatzeko proposamena eginen dio administrazio organo eskudunari, deitutako lanpostuak adina izangai, hain zuzen.

8. Lanpostu hutsak hautatzea.

8.1. Destinoko lantokia Administrazioko organo eskudunak esleituko du, izendapen proposamena argitaratu baino lehen, probak gainditu eta deitutako lanpostuak adina izangaik egindako eskaeren arabera, hautaprobetan lorturiko hurrenkerari jarraikiz, baldin lanpostu horietan aritzeko oinarri hauetan eskatzen diren eskakizunak betetzen badituzte.

%33ko edo hortik gorako desgaitasuna izan eta, edozein txandatan, administrazioan sartzeko deialdi bateko lanpostu bat lortu duten pertsonak, lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, gainerako izangaien aurretik egonen dira. Gero, igoera txandakoek hautatuko dute eta, azkenik, lanpostua txanda irekian lortzen dutenek.

Desgaitasuna duen izangairen bat baldin badago, eta horrek eragina badu lanpostu batean edo bestean jarduteko, lanpostuak hautatzen hasi aurretik, bere desgaitasunarekin hobekien egokitzen dena esleituko zaio, horren gaineko txostena aztertu eta gero.

Euskara maila jakin bat frogatzea ezinbestekoa den lanpostuen kasuan, ezin izanen da horietara sartu ez bada ezagutza hori frogatzen. Lanpostuak hutsik geldituko dira bai baldintza hori betetzen duen izangairik ez badago, bai, izan arren, lanpostu horiek hautatzen ez badituzte aurreko paragrafoan onartutako eskubidea erabiltzen dutenean.

8.2. Destinoko lantokia hautatzeko prozedura:

–Aukeratu baino lehen, hautatu behar duten izangaien eta zentroen (edo, zein den kasua, lanpostuen) zerrendak argitaratuko dira. Informazio hori argitaratuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletako iragarki-taulan eta erakunde horren enplegu publikoaren web-orrian.

–Parte-hartzaileek 10 egun balioduneko epean eginen dituzte eskaerak, oposizio-lehiaketaren azkeneko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, deialdiaren fitxan adierazitako estekara jo beharko dute, www.empleosalud.navarra.es/eu web-orrian: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “OOLTko, LZAko, LZBko medikua. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”. Bertan sartuta, lanpostuak zerrendatu beharko dituzte, lehentasun-ordenari jarraikiz.

–Organo deitzaileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.

–Emaitza horiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian erakutsiko zaizkie interesdunei.

9. Izendapen proposamena eta agirien aurkezpena.

9.1. Administrazio organo eskudunak izendapen proposamena eginen du, lanpostuen hautaketa egin ondoren lanpostua eskuratu duten izangaien aldekoa. Proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argi-taratu eta hurrengo hilabetean, proposatutako izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte O-NOZeko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean:

9.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile finko ez diren izangaien kasuan:

a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionali-tatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

b) Tituluaren gaineko dokumentazioa, edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena.

c) Zinpeko deklarazioa, adierazten duena ez dagoela eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dela baztertua izan inongo administrazio publikoren zerbitzutik.

d) Zinpeko aitorpena edo promesa, adierazten duena Nafarroako foru araubidea errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

e) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, frogatzen duena interesdunak ez duela karguan aritzea eragotziko liokeen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik.

f) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak emandako ziurtagiri negatiboa, edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari baimena ematea ziurtagiri hori eska diezaion Sexu Delitugileen Erregistro Zentralari.

9.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko edo haren erakunde autonomoetako langile finkoak diren izangaiek 9.2.1.b), e) eta f) ataletan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.

9.2.3. Nafarroako Foru Komunitatekoa edo haren erakunde autono-moetakoa ez den Nafarroako beste administrazio publiko bateko langile finkoak diren izangaiek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, 9.2.1 atalean adierazitako dokumentazioaz gainera, eta bertan agertu beharko da funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finkoak direla, noiz-tik, administrazio publikoetan aitortuta duten antzinatasuna, langilearen maila edo taldea, eta haren administrazio egoera. Azkeneko datu horren bidez frogatuko da prozesuak iraun bitartean ez dela borondatezko edo nahitaezko eszedentzian egon gora egiteko erabili nahi den abiaburuko lanpostuan.

9.3. Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten izangaien kasuan, gainera, desgaitasun gradua zenbatekoa den eta desgaitasuna deialdiko lanpostuaren eginkizun eta zereginekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

10. Izendapena eta karguaz jabetzea.

10.1. Administrazio organo eskudunak, egoki bada, aurreko oinarrie-tan ezarritako baldintzak betetzen dituzten izangaiak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzio-nario izendatuko ditu, ebazpen bidez, OOLTko medikuen, LZAko medikuen edo LZBko medikuen lanpostuetan jardun dezaten.

Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek interesdunei egin beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.

10.2. Izendatutako izangaiak hilabeteko epean hartu beharko du lanpostuaren jabetza, izendapena jakinarazten zaionetik hasita.

10.3. Izendapena dela bide, izendatua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko nomina eta plantillako funtzionario bihurtuko da, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioei buruz indarra duten xedapenetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izanen ditu.

Hautaprobak gainditu ondoren izendatzen diren izangaiak funtzionario bihurtuko dira, eta Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean afiliatuko dira, eta bertan alta emanen zaie, araubide horretan aurreikusitako babe-sean.

Izendatzen diren izangaietako bat lehendik montepio baten eskubide pasiboen araubidean afiliaturik badago, bi aukera izanen ditu: sartzen den Administrazioaren Montepioan jarraitzea ala Gizarte Segurantzan afiliatzea.

10.4. Funtzionario gisa lanpostuaz jabetzea geroratu eginen da baldin izangaia amatasun edo adopzio lizentziarako ezarritako aldian badago.

Lanpostuaz jabetzeko epea zenbatzen hasiko da amatasun edo adopzio lizentziari dagokion aldia bukatzen denetik hasita, edo lehenago, baldin eta interesdunak hala eskatzen badu. Nolanahi ere, amarentzat erditu ondoren ezarritako derrigorrezko atsedenaldia errespetatuko da.

Kasu horietan, dagokion administrazioan emandako zerbitzu gisa aitortuko da lanpostuaz jabetzeko gerorapen epe hori. Aitorpen hori egiteko nahitaezkoa izanen da lanpostuaz jabetzea, eta hori gertatzen denetik hasita izanen ditu ondorioak.

10.5. Deitutako lanpostuak betetzen direla bermatzeko, izangairen batek hautapen prozesuaren ondoriozko eskubideei uko egiten badie, lanpostuan aritzeko deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, lanpostua aukeratzen ez badu ezarritako prozeduran finkatu bezala eta dagokion epean, izendapen proposamenaren ondotik eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez badu (behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik), esleitutako lanpostuaren jabetza hartzen ez badu (ezinbesteko kasuetan izan ezik) edo, izangaiak berak eskatuta, indarreko araudian adierazitako kasuetan borondatezko eszedentzia aitortzen bazaio jabetza hartzen duen egunetik aurrerako ondorioekin, administrazio organo eskudunak baja hori beteko du prozesua gainditu duten izangaien zerrendan haren atze-atzean dagoen izangaiarekin.

Aurreko atalean aipatutako kasuetan, ez da aldatuko izendapenaren aurretik egindako lanpostu hutsen hautua. Beraz, funtzionario berriari egoera horien ondoriozko lanpostua esleituko zaio.

10.6. Izangaietatik inork ez badu gainditzen oposizio-lehiaketa, organo eskudunak ebazpen bat emanen du adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10.7. Izendapenean eragina izan dezakeen errekurtsoren bat aurkez-ten bada deialdiaren aurka, oposizio-lehiaketaren nondik norakoen aurka edo horren ebazpenaren aurka, izendapena ez da irmoa izanen, eta zain geldituko da, administrazio bidean nahiz administrazioarekiko auzien jurisdikzioan errekurtsoari buruz eman beharreko ebazpenak zer dioen, eta haren mende egonen da.

11. Aldi baterako kontratazioak egiteko zerrendak osatzea.

11.1. OOLTko medikuen, LZAko medikuen eta LZBko medikuen aldi baterako kontratazioetarako zerrendak prestatu eta kudeatzeko orduan, Osasuneko kontseilariaren martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Aginduan xedatutakoari jarraikiko zaio, edo zerrendak indarrean daudenean indarreko foru aginduan xedatutakoari; izan ere, foru agindu horren bidez, arauak onetsi ziren Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko (2017ko 72. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 12koa).

11.2. Deialdi honen emaitzan oinarrituta prestatzen den kontratazio zerrendako izangaiek 2.1.1 oinarrian eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta aurreran-tzean ere haiek betetzen jarraitu beharko dute, zerrendak indarra duen bitartean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen ez duten izangaiak ez dira onartuak izanen, edo berehalakoan baztertuko dira kontratazio zerren-datik.

11.3. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Kontrataziorako zerrendetan egoteko, bai lanposturik gabeko izangai gaindituek, bai oposizioaldia gainditu ez dutenek hamar egun balioduneko epean aurkeztu beharko dute, deialdiko azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik, 2.1.1.c) atalean aipatutako titulazioaren agiria, salbu aldez aurretik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aurkeztu badute. Agiri hori aurkezten ez dutenak zerrendetatik kanpo geldituko dira, salbu Administrazioak horren berri baldin badu Datuak Egiaztatu eta Kontsultatzeko Zerbitzuaren bidez.

Euskaraz jakitea nahitaezkoa duten lanpostuetan aritu nahi duten izangaiek kasuan kasuko euskara maila egiaztatzen duen titulu ofiziala aurkeztu beharko dute.

b) Oposizioaldia gainditzen ez dutenek epe horretan aurkeztu beharko dute, orobat, edozein Administrazio Publikotan emandako zerbitzuen ziurtagiria, hain zuzen ere, OOLTko medikuen, LZAko medikuen edo LZBko medikuen lanpostu batean deialdi hau argitaratzen den egunera arte emandako zerbitzuena, salbu Nafarroako Gobernuaren esparruan eman-dako zerbitzuak badira. Izan ere, kasu horretan, ofizioz jasoko dira.

11.4. Esparruak aukeratzea.

Deialdian parte hartzeko eskabidean berean adierazi beharko dira iraupen laburreko nahiz luzeko kontratazioetarako zerrendak prestatzeari begira aukeratzen diren esparruak.

Hala ere, izangaiek, nahi izanez gero, hasierako aukera aldatu, murriztu edo handitu dezakete, 10 egun balioduneko epean, deialdiaren azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Hautapen prozesua gainditu arren lanposturik gabe gelditzen diren izangaiak lan esparru guztietan agertuko dira iraupen luzeko zerrendetan, salbu eta esparru/aukera batetik edo gehiagotatik kentzea eskatzen badute telematika bidez. Iraupen laburreko zerrendetan, hasierako eskabidean egindako aukera zabaltzen ahalko dute, eta nahi dituzten esparru/aukera guztiak hautatzen ahalko dituzte. Aldaketa horiek egiteko, aurreko paragra-foan adierazitako epe bera izanen da.

11.5. Kontratu motak.

Esparru bakoitzean bi zerrenda eginen dira aldi baterako kontrataziorako: bata, iraupen laburreko kontratuetarako, eta bestea, iraupen luzeko kontratuetarako.

11.6. Izangaiek bere burua baztertzen ahalko dute deialditik eskaintzen den kontratuaren lanaldia heren batekoa edo hortik beherakoa denean.

11.7. Desgaitasuna duen pertsona bati deituz gero aldi baterako kontratatzeko, frogatu beharko da izangaiaren desgaitasuna bateragarria dela kontratazioaren xede den lanpostuarekin. Frogagiri hori ofizioz eginen dute balorazio eta orientazio talde eskudunek.

11.8. Hautapen prozesu honen ondorioz sortzen den aldi baterako kontratazioetarako zerrendak indarra hartuko du lanpostua eskuratzen dutenen izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean.

12. Aldi baterako barne igoeretarako zerrendak osatzea.

12.1. OOLTko, LZAko edo LZBko medikuen lanpostuetan aritzeko aldi baterako barne igoerako zerrendak prestatzeko eta kudeatzeko orduan, azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuari jarraikiz jokatuko da, horren bidez arautzen baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzea, baita zerrenda horiek indarra hartzean foru dekretu hori garatzen duen indarreko araudiari jarraikiz ere.

12.2. Aldi baterako barne igoerako zerrendetan parte hartu nahi duten izangaiek baldintza hauek bete behar dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean, eta kontratazioa egin arte mantendu: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langile finkoa izatea, OOLTko medikuen, LZAko medikuen eta LZBko medikuen lanpostuari dagokion maila-taldetik edo kategoriatik beheragoko batean sailkatua egotea, eta lanpostu horretan aritzeko 2.1.1 oinarrian eskatzen diren titulazio baldintzak eta gainerakoak betetzea.

Zerrenda horretan sartzeko, oposizioaldiaren hautaprobak gainditu behar dira.

Hautaproben azken emaitzak argitaratu ondoren, aldi baterako barne igoerako izangaien zerrenda prestatuko da mailaz igotzeko moduan dauden izangaiekin, lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta. Berdinketarik izanez gero, berdinketa hausteko, kontuan hartuko da deialdian parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean aitortutako antzinatasuna.

Hautapen prozesu honen ondorioz sortzen den zerrendak indarra hartuko du lanpostua eskuratzen dutenen izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean.

13. Errekurtsoak.

Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta deialdiaren, oinarrien eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori guztia bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin, eta erabiliz Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontsei-lariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetutako eskumenak.

Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra (zeinek ez baitute administrazio bidea amaitzen) gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, O-NOZeko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin.

I. ERANSKINA

DEIALDIAREN XEDEKO LANPOSTUAK

OOLTko medikuen 69 lanpostu:

ESPARRUA

ZENTROA/UNITATEA

LANPOSTUA

EUSKARAZ JAKIN BEHARRA

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: ALLOKO OOLT

66236

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: ANTZIN-AMESKOAKO OOLT

63308

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: ANTZIN-AMESKOAKO OOLT

63876

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LIZARRAKO OOLT

67956

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LIZARRAKO OOLT

68731

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LIZARRAKO OOLT

69848

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LIZARRAKO OOLT

63006

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LIZARRAKO OOLT

63233

B2

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LODOSAKO OOLT

71221

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

62461

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

63541

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

63086

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CASCANTEKO OOLT

64715

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CASCANTEKO OOLT

65310

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CINTRUENIGOKO OOLT

64326

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CINTRUENIGOKO OOLT

71189

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

65476

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

69918

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

65084

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

70941

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERA EKIALDEKO OOLT

64950

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERA EKIALDEKO OOLT

65202

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERA MENDEBALDEKO OOLT

70710

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERA MENDEBALDEKO OOLT

65474

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERA MENDEBALDEKO OOLT

65667

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

65468

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

66361

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

64562

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

65658

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

71212

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ALTSASUKO OOLT

60484

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ALTSASUKO OOLT

60187

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ALTSASUKO OOLT

60983

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ANTSOAINGO OOLT

71466

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARANGURENGO OOLT

71872

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARTAXOA-LARRAGAKO OOLT

60314

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: BURLATAKO OOLT

60677

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: BURLATAKO OOLT

60710

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZARRAKAZTELUKO OOLT

60900

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZARRAKAZTELUKO OOLT

60856

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZIZUR-ETXABAKOITZEKO OOLT

69394

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: DONEZTEBEKO OOLT

60721

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ELIZONDOKO OOLT

60622

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ERMITAGAÑAKO OOLT

69388

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ERMITAGAÑAKO OOLT

71767

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ETXARRI ARANAZKO OOLT

60316

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: II. ZABALGUNEKO OOLT

60421

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: IZABAKO OOLT

60461

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: LEITZAKO OOLT

60973

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: LESAKAKO OOLT

61041

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARROSADIKO OOLT

66830

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NOAINGO OOLT

62480

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NOAINGO OOLT

71771

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ERRIBERRIKO OOLT

60090

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ERRIBERRIKO OOLT

60692

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

60575

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

66293

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

60237

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

60402

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

60758

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

68703

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

69400

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARROTXAPEKO OOLT

60585

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARROTXAPEKO OOLT

71769

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ARROTXAPEKO OOLT

69391

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZARAITZUKO OOLT

60693

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZANGOZAKO OOLT

61016

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: SARRIGURENGO OOLT

71244

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ATARRABIAKO OOLT

69398

LZAko medikuen 26 lanpostu:

ESPARRUA

ZENTROA/UNITATEA

LANPOSTUA

EUSKARAZ JAKIN BEHARRA

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: LODOSAKO OOLT

69265

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

69270

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

69271

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

69273

Lizarrako Osasun Barrutia

LIZ: SAN ADRIANGO OOLT

71220

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

69315

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: CORELLAKO OOLT

70799

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

69325

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

69332

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: VALTIERRA-CADREITAKO OOLT

70800

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERAKO LARRIALDIETAKO ZERBITZU ARRUNTA

66659

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERAKO LARRIALDIETAKO ZERBITZU ARRUNTA

67342

Tuterako Osasun Barrutia

TUT: TUTERAKO LARRIALDIETAKO ZERBITZU ARRUNTA

70975

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ALTSASUKO OOLT

69144

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AGOIZKO OOLT

69110

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZARRAKAZTELUKO OOLT

69156

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ZARRAKAZTELUKO OOLT

69157

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ELIZONDOKO OOLT

69122

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ETXARRI ARANAZKO OOLT

69126

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: IZABAKO OOLT

69159

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: LESAKAKO OOLT

69141

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: ERRIBERRIKO OOLT

69113

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

69170

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: AZKOIENGO OOLT

69173

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

69114

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

60089

B2

LZBko medikuen 12 lanpostu:

ESPARRUA

ZENTROA/UNITATEA

LANPOSTUA

EUSKARAZ JAKIN BEHARRA

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

60120

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

60505

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

60947

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

61042

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

61059

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

67826

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

67836

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

71178

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

71179

B2

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

71180

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

71182

Oinarrizko Osasun Laguntza

OL: NAF. LARR. ZUZEND. ETA HIL ALA BIZIKO LARR.

71183

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

1. atala. Emandako zerbitzuak.

Honako hauek baloratuko dira:

1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak, Oinarrizko Osasun Laguntzaren arloan OOLTko familia mediku edo mediku orokor gisa, kupoko eta eskualdeko mediku gisa, mediku titular gisa edo ospitalez kanpoko larrialdietako zerbitzu arruntetako edo berezietako mediku gisa. Urte bakoitzeko, 1,5 puntu.

1.2. Administrazio publiko batean, fakultatibo gisa, egindako zerbitzuak, aipatu diren osasun laguntzako esparruetatik kanpo. Urte bakoitzeko, 0,75 puntu.

1.3. Lehiaketaren xedeko kategoria berean osasun zentro pribatuetan egindako zerbitzuak, Gizarte Segurantzan afiliatuta eta besteren kontura kotizatuta. Urte bakoitzeko, 0,75 puntu.

Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo lan-kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak ere.

Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, jarraikiko zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden irizpideei.

Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute, kontratuaren hasiera-egunaren eta bukaera-egunaren arabera dagokion puntuazio proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein dela ere.

Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Kasu bakoitzean, haietarik handiena emanen da.

Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanak benetan egin direneko lanpostuan eginak bezala kontatuko dira.

Zerbitzu berezietako egoeran egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak balira bezala kontatuko dira.

Egoiliar gisa egindako zerbitzuak prestakuntza espezializatuaren atalean baloratuko dira.

Atal honetan, guztira, 17 puntu emanen dira gehienez.

2. atala. Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak.

Atal honetako merezimenduak baloratuko dira baldin aukeratu nahi den lanpostuarekin zerikusia badute, eta kontuan harturik azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa.

2.4, 2.6 eta 2.8 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta argitalpenak baloratuko dira ikerketa-lan beraren gainekoak badira ere, eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.

Akta-liburuetan edo “abstract” direlakoetan egiten diren txostenak, posterrak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.

2.1. Hirugarren zikloko ikasketak.

a) Ikerkuntzako masterra edo ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa aurre-ratuen diploma: 1 puntu.

b) Doktore gradua: 2,5 puntu.

c) Cum laude: 0,5 puntu gehituko dira.

Atal honetako a) eta b) letretan jasotako puntuazioak bateraezinak dira.

2.2. Prestakuntza espezializatua:

2.2.1. Egonaldia osorik egina izatea, dela BAME programa nazionala-ren bidez, dela graduatu-ondokoentzako irakaskuntza programa onartua duen zentro batean:

–Egonaldia familiako edo komunitate medikuntzakoa bada: 6 puntu.

–Egonaldia barne medikuntzakoa bada: 3 puntu.

–Egonaldia aipatu ez den beste espezialitate batekoa bada: 1 puntu espezialitate bakoitzeko, eta gehienez ere 2 puntu.

2.2.2. Egoiliar gisa emandako urteak baldin eta BAME programako plaza lortzeko deialdia gainditu bai baina espezialista gisa prestakuntza aldi osoa bete ez badute. Egoiliar gisa osorik emandako urte bakoitzeko:

–Egonaldia familiako edo komunitate medikuntzakoa bada: 1,5 puntu.

–Egonaldia barne medikuntzakoa bada: 0,60 puntu.

–Egonaldia beste espezialitate batekoa bada: 0,20 puntu.

2.2.3. Mediku espezialistaren titulua lortzeko hobekuntza ikastaroa gainditua izatea, otsailaren 10eko 264/1989 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, horren bidez Familiako eta Komunitateko Medikuntzaren espezia-lista titulua lortzeko hobekuntza ikastaroa garatu baitzen, edo uztailaren 31ko 1753/1998 Errege Dekretuan ezarritako ohiz kanpoko sarbiderako prozedura gainditua izatea, errege dekretu horren bidez arauak eman baitziren Familiako eta Komunitateko Mediku Espezialistaren titulua ohiz kanpoko bidetik lortzeko eta Osasuneko Sistema Nazionalean Familiako medikuntzan jarduteko: 2,25 puntu.

2.3. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea. Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,025 puntu.

Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko da hamar orduko. Egiaztagirian orduak eta kredituak agertzen badira, ikastaroa baloratzeko, kredituak hartuko dira aintzat.

Ziurtagirian jardueraren iraupena ageri ez bada, ez da baloratuko; ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko dira.

Zatikiak hainbanatuko dira.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza baloratuko da.

Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betebeharrak betetzen ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta Administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.

Titulu ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.

Ez dira atal honetan baloratuko hobekuntza ikastaroan ikasle gisa egindako orduak, ez 2.2.3. azpiatalean adierazitako ohiz kanpoko sarbide-rako prozeduraren prestakuntza osagarriko orduak, ez eta Osasun Zientzietako espezialisten prestakuntzarako egonaldia bitartean ikasle gisa egindako orduak ere.

Gehienez ere 2,5 puntu emanen dira.

2.4. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko txostenak, posterrak edo komunikazioak aurkeztea:

–Nazioartean: Lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hirurak: 0,1 puntu.

–Estatuan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

–Autonomia erkidegoan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,05 puntu. Hurrengo hirurak: 0,025 puntu.

Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.

Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena ere aurkezten ez bada, ez eta mahai-inguruetan parte hartu izana ere.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.5. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:

–Nazioartean: 1 puntu.

–Estatuan: 0,5 puntu.

–Autonomia erkidegoan: 0,25 puntu.

Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.6. ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratutako lanak, Inpaktu Faktorearen (IF) arabera, Journal Citation Reports-ek jasotakoari jarraikiz:

–IFa 3tik gorakoa bada, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,5 puntu. Hurrengo hirurak: 0,25 puntu.

–IFa 3 bada, edo hortik beherakoa, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,3 puntu. Hurrengo hirurak: 0,15 puntu.

–Inpaktu Faktorerik ez badu, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

Inpaktu Faktorea izangaiak berak frogatu beharko du, eta lanaren argitalpen urtearen gainekoa izanen da.

Gehienez ere 4 puntu emanen dira.

2.7. Irakasle lana:

a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 0,2 puntu 10 orduko.

Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

Baremoko b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan baloratuko.

Gehienez ere 2 puntu emanen dira.

b) Irakasle lana honelako eremu hauetan: osasun laguntzako prakti-ken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken irakasle koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu gisa, unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo aditu tituluetako tutore gisa, osasun laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa eta langile egoiliarren tutore eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25 puntu.

Frogagiriaren arabera, ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Gehienez ere 1 puntu emanen dira.

2.8. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea: 0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.9. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakitea, ofizialki egiaztaturik, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik: hizkuntza bakoitzeko, 2 puntu gehienez.

Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntua-zio proportzionala emanen da.

Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzai-learen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean jasotzen dira, horren bidez ezarri baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).

Atal honetan, guztira, 22 puntu emanen dira gehienez.

3. atala. Euskaraz jakitearen balorazioa.

Euskaraz jakitearen balorazioa azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz eginen da, horren bidez arautu baitzen euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

III. ERANSKINA

Gai-zerrenda

1. 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.

2. 10/1990 Foru Legea, azaroaren 23koa, Nafarroako Osasunari buruzkoa.

3. 22/1985 Foru Legea, azaroaren 13koa, Nafarroako Osasun Eskualdeei buruzkoa.

4. 11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena.

5. 171/2015 Foru Dekretua, irailaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onesten dituena.

6. 17/2010 Foru Legea, azaroaren 8koa, Nafarroako Foru Komunita-tean osasunaren alorrean pertsonek dituzten eskubideei eta betebeharrei buruzkoa.

7. Oinarrizko Osasun Laguntza. Osasunaren eta eritasunaren ikus-pegi biopsikosoziala.

8. Jardueraren antolaketa eta kudeaketa Oinarrizko Osasun Lagun-tzako Taldean. Talde-lana.

9. Osasunaren ekonomia. Oinarrizko kontzeptuak: eraginkortasuna, efizientzia, efektibitatea eta ekitatea. Ebaluazio ekonomikoa.

10. Oinarrizko estatistika eta ikerketaren metodologia Oinarrizko Osasun Laguntzan.

11. Eritasunaren oinarri epidemiologikoak. Kontzeptu orokorrak.

12. Osasunaren prebentzioa, sustapena eta hezkuntza. Osasuna sustatzeko eta prebentzio jardueren programa (PAPPS). Nafarroako txertaketa egutegia.

13. Ebidentzian oinarritutako medikuntza. Praktika klinikorako gidak.

14. Paziente kronikoari eta pluripatologikoari arreta emateko estra-tegia Nafarroako 2014-2020 Osasun Planean.

15. Segurtasun estrategia Nafarroako 2014-2020 Osasun Planean.

16. Kudeaketa klinikoa. Profesionalen inplikazioa osasun erakundeen funtzionamenduan. Kontsultaren eta eskaeraren kudeaketa Oinarrizko Osasun Laguntzan.

17. Zerbitzuen zorroa Oinarrizko Osasun Laguntzan. Ebaluaziorako metodologia eta arau teknikoak.

18. Komunikazioa kontsultan. Elkarrizketa klinikoa. Negoziazio teknikak. Albiste txarrak komunikatzea.

19. Komunitateari laguntza ematea. Parte-hartze eta esku-hartze komunitarioa.

20. Oinarrizko Osasun Laguntzako profesionalen jarduketa genero indarkeriaren eta tratu txarren aurrean.

21. Administrazio prozedurak: errezeta medikoa, ezintasun iraganko-rra, ziurtagiri medikoak eta heriotza ziurtagiriak, intereseko beste agiri batzuk.

22. Proba diagnostikoak interpretatzea Oinarrizko Osasun Laguntzan: laborategiko testa eta irudien bidezko diagnostikoa.

23. Medikamentuak zentzuz erabiltzea. Botika-preskripzioaren kalita-tearen adierazleak.

24. Emakumeari arreta ematea: haurdunaldia, erditzea eta erdiondoa. Minbizi ginekologikoa goiz detektatzea. Arazo ginekologikoak nola landu Oinarrizko Osasun Laguntzan.

25. Adineko pazienteei arreta ematea. “Adineko ahularen” kontzeptua eta mendekotasuna. Baloraziorako tresnak. Medikazioa adineko pazienteen kasuan.

26. Pazienteari arreta ematea bizitzaren amaieran.

27. Eritasun infekziosoak nola landu Oinarrizko Osasun Laguntzan.

28. Sukarraren sindromea.

29. Eritasun kardiobaskularrak Oinarrizko Osasun Laguntzan. Kardiopatia iskemikoa. Miokardioko infartu akutua. Garun-hodietako istripuak. Bihotz-gutxiegitasuna. Erritmoaren alterazioak. Elektrokardiografia.

30. Arrisku kardiobaskularra.

31. Arterietako hipertentsioa. Diagnostikoa eta tratamendua.

32. Obesitatea: prebentzioa eta ebakuntza motak, faktore kulturalak eta psikosozialak.

33. Dislipemiak: diagnostikoa eta tratamendua.

34. Tabakismoa: egungo problematika. Aholku laburra. Tabakismoa nola landu Oinarrizko Osasun Laguntzan.

35. Diabetes mellitus: prebentziorako ikuspegi kliniko eta terapeutikoa. Elikadura eta osasuna.

36. Arazo endokrinologiko ohikoenak Oinarrizko Osasun Laguntzan. Tiroideko patologia.

37. Digestio-aparatuko arazo ohikoenak. Min abdominalaren diagnos-tiko nagusia. Hepatitis birikoak.

38. Biriketako eritasun buxatzaile kronikoa. Bronkioetako asma. Arnas aparatuko beste eritasun batzuk. Espirometria Oinarrizko Osasun Laguntzan.

39. Giltzurrunetako eta gernubideetako arazo ohikoenak. Prostatako patologia.

40. Arazo hematologiko ohikoenak Oinarrizko Osasun Laguntzan. Metodo diagnostikoak. Anemien diagnostiko bereizgarria. Zer-nola jardun antikoagulatzaileak jaso dituen pazientearekin.

41. Begien patologia Oinarrizko Osasun Laguntzan. Diagnostikoa eta tratamendua.

42. Patologia otorrinolaringologikoa Oinarrizko Osasun Laguntzan. Klinika eta tratamendua.

43. Dermatologia Oinarrizko Osasun Laguntzan. Oinarrizko lesioak. Klinika eta terapeutika.

44. Kirurgia txikia Oinarrizko Osasun Laguntzan, jarraibideen balorazioa, tratamenduak, konplikazioak eta osasun etxeetan kirurgia txikirako erabiltzen diren materialak.

45. Arazo neurologiko ohikoenak nola landu Oinarrizko Osasun Laguntzan. Neuroendekapenezko eritasunak. Zefaleak.

46. Arazo muskuloeskeletiko ohikoenak nola landu Oinarrizko Osasun Laguntzan. Osteoporosia, artrosia, hezueria. Eritasun erreumatikoak Oinarrizko Osasun Laguntzan.

47. Larrialdietan nola jardun (helduak eta umeak) Oinarrizko Osasun Laguntzan. Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreratua. Politraumatismoak. Intoxikazioak.

48. Portaera eta harreman arazo ohikoenen diagnostikoa, klinika eta terapeutika, bai eta Oinarrizko Osasun Laguntzan osasun mentalaren arloan prebalentzia handieneko patologiena ere. Droga-menpekotasunak.

Iragarkiaren kodea: F2100830