249. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 28a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

59E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 23koa, Kultura eta Kirol kontseilariak emana, Nafarroako kirol federazioei 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko aldian diruz laguntzeko oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 585155.

Uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak, Nafarroako Kirolari buruzkoak, 6.1 artikuluan ezartzen duenaren arabera, Foru Komunitateko kirol administrazioari dagokio, egun Nafarroako Kirolaren Institutuaren bitartez, Nafarroako Gobernuaren kirol gaietako politika planifikatu eta betearaztea. 6.2.e) artikuluan adierazten da haren eskumenen artean dagoela Nafarroako kirol federazioak, esleitu zaizkien eginkizun publikoak betetzen ari direnean, koordinatu eta begiratzea, haien jarduera pribatua ezertan eragotzi gabe.

Aipatutako foru legeak, 33.a) artikuluan, zehazten du Foru Komunitateko kirol administrazioak dirulaguntzak ematen ahalko dizkiela Nafarroako kirol federazioei.

Espedienteko txosten tekniko eta juridikoek adierazten dute, hurrenez hurren, dirulaguntza hauek egokiak eta interes publikokoak direla, eta deialdia eta oinarri arautzaileak, legezkoak.

Horrenbestez, erabiliz Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak,

AGINTZEN DUT:

1. Nafarroako kirol federazioentzako 2021-2022 aldirako dirulaguntzen deialdia onestea.

2. Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko oinarri arautzaileak onestea, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31rako aldirako, baita dokumentazioa aurkezteko erabili beharreko ereduak ere. Oinarri arautzaileen testua I. eta II. eranskinetan dago, eta ereduak III., IV., V., VI., VII. eta VIII. eranskinetan.

3. Deialdi honen konpromisoei aurre egiteko, jarraian adierazten diren aurrekontuko kredituak baimentzen dira; hala ere, aldaketak egiten ahalko dira, jasotzen diren eskabideak kontuan hartuta:

AURREKONTUKO PARTIDA

EKITALDIA

ZENBATEKOA

A50002-A5120-4819-336106: Nafarroako kirol selekzioen janzkera

2022

42.000,00

A50002-A5120-7819-336100: Kirol federazioen ekipamendua

2022

21.500,00

A50002-A5120-4819-336100: Suspertu Plana. Kirol federazioentzako dirulaguntzak

2022

2.716.000,00

B30002-B3200-4819-334102: Euskararen erabilera kirol federazioetan

2022

20.000,00

4. Foru agindu hau eta I. eta II. eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Gainerako eranskinak nafarroa.eus webgunean eskuratzen ahalko dira.

5. Deialdi honen eta oinarri arautzaileen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako Gobernuari zuzendurik; horretarako, hilabeteko epea izanen da, argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Iruñean, 2021eko irailaren 23an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria, Rebeca Esnaola Bermejo.

I. ERANSKINA

Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako

1. oinarria. Xedea eta helburua.

1. Deialdi honen xedea da Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak nola eman arautzea, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako.

2. Dirulaguntza horiek emanez Nafarroako kirol federazioei lagundu nahi zaie Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak eta hura garatu zutenek ezartzen dituzten eginkizunak bete ditzaten.

3. Dirulaguntza hauen bidez helburu sozial hauek lortu nahi dira:

a) Nafarroako kirol federazioen ohiko funtzionamendua sustatu eta erraztea.

b) Nafarroako lehiaketa ofizialak sustatzea, horrelakoak antolatzeko erraztasunak ematea eta nazio mailako lehiaketetako parte-hartzea sustatzea.

c) Kirol praktika federatua Nafarroako Foru Komunitatean garatu eta heda dadila bultzatzea.

2. oinarria. Kontzeptu diruz lagungarriak.

1. Ohiko funtzionamendurako gastuak.

2. Nafarroako txapelketa ofizialak antolatzea.

3. Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea.

4. Txapelketa nazional ofizialak antolatzea.

5. Sustapen jarduerak.

6. Prestakuntza jarduerak.

7. Kirol arloko trukeak.

8. Kirol jantziak.

9. Material inbentariagarriaren ekipamendua.

10. Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak.

3. oinarria. Entitate onuradunak.

Nafarroako Kirolaren Erregistroan inskribaturik dauden Nafarroako kirol federazioak izan daitezke dirulaguntza hauen onuradun, apirilaren 14ko 80/2003 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat, horren bidez arautu baitziren Nafarroako Kirol Entitateak eta Nafarroako Kirol Entitateen Erregistroa (gaur egun, Nafarroako Kirol Erakundeen Erregistroa esaten zaio).

4. oinarria. Kirol federazioek, onuradun izateko, bete beharrekoak.

1. Nafarroako Kirolaren Erregistroan inskribatuta egotea.

2. Gizarte Segurantzarekiko zerga arloko betebeharrak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen aldeko zorrak ordaintzeko betebeharrak egunean izatea.

3. Dirulaguntzen onuraduna izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako debekuetatik kanpo egotea.

4. Kontratatuta izatea kirol federazioek antolatutako jardueren ondoriozko erantzukizun zibila estaltzen duen asegurua, bai entitatearentzat berarentzat, bai haren izenean ari diren pertsonentzat ere (zuzendaritza taldekoentzat eta langileentzat).

5. Halaber, kirol federazioak ez dira izaten ahalko deialdi honen xedeko dirulaguntzen onuradun baldin eta, laguntza eskatzen dutenean, administrazio-zehapen irmo bat edo kondena-epai irmo bat betetzen ari badira sexu- edo genero-diskriminaziotzat hartutako lan-praktikak egiteagatik edo onartzeagatik. Era berean, kirol federazioak ez dira deialdi honen xedeko dirulaguntzen onuradun izaten ahalko baldin eta, laguntza eskatzen dutenean, arrazoi horiengatik ezarritako zehapen bat edo kondena epai irmo bat bete zain badaude.

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira baldintza guztiak, eta, orobat, diruz lagundutako jarduerak irauten duen bitartean.

5. oinarria. Eskaerak aurkeztea.

1. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

2. Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen atariko (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa).

Eskaera Nafarroako Kirolaren Institutuari zuzenduko zaio, horretarako ezarritako eredu ofizialari jarraikiz. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 eta 66.6 artikuluetan xedatutakoaren arabera, eskabideak ez dira aurkeztutzat hartuko egokitzen ez badira laguntzen fitxan dagoen eredura eta ez badira telematikoki aurkezten, aipatutako fitxa erabiliz. Horrenbestez, ez-aurkeztutzat jotzen direnez, eskabide horiek ez dira zuzentzen ahalko.

6. oinarria. Entitate eskatzaileek aurkeztu beharreko agiriak.

Tramiteen katalogoko fitxan, eskabidea aurkezteko laguntzari jarraitu, eta deialdiko atal guztiei dagozkien dokumentazioa eta inprimakiak erantsi pdf (sinadura digitalarekin), excel eta/edo word formatuan, NKIk (Nafarroako Kirol Institutuak) ezarritako ereduekin bat: III. eranskina (eskabide-orri orokorra) eta IV. eranskina (eskabide-inprimakiak, atalka). Hau da dokumentazioa:

1. Eskabide-orri orokorra.

2. Erantzukizunpeko adierazpena, entitatearen ordezkariak emana, entitatea dirulaguntzen onuradun izateko debeku egoeretan ez dagoela dioena. Debeku horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ageri dira.

3. Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren ziurtagiria, frogatuz egunean dituela Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak. Ziurtagiri horrek hilabeteko antzinatasuna izanen du gehienez. Ez da dokumentazio hori aurkeztu beharko baldin eta baimena ematen bada Nafarroako Kirolaren Institutuaren egiaztapen hori zuzenean egiteko Ekonomia eta Ogasun Departamentuan.

4. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiria, gehienez hiru hilabeteko antzinatasuna izanen duena, entitate eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebehar guztiak egunean dituela egiaztatzen duena. Ez da dokumentazio hori aurkeztu beharko baldin eta baimena ematen bada Nafarroako Kirolaren Institutuak egiaztapen hori zuzenean egiteko Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian.

5. Kirol federazioek antolatutako jardueren ondoriozko erantzukizun zibila estaltzen duen aseguruaren polizaren kopia eta aseguru horren azkeneko ordainketaren egiaztagiriarena. Aseguruak entitatearen beraren nahiz haren izenean ari diren pertsonen (zuzendaritza taldekoen eta langileen) erantzukizun zibila estali behar du.

6. Eskaeraren xedeko kontzeptu bakoitzerako eskabide-orria (eranskin honen 2. oinarriaren 1. ataletik 10.era), NKIk egindako ereduei jarraikiz (IV. eranskinean daude).

7. Ekipamenduei buruzko atala: eskatutako materialaren aurrekontua aurkeztu beharko da, materiala hornituko duten enpresek egina.

8. Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzaren aitorpena egiaztatzen duen dokumentazioa, prestakuntza hori behar bezala egin duten federazioentzat.

7. oinarria. Eskaerako akatsak zuzentzea.

Aurkeztutako dokumentazioa aski ez bada edo deialdian eskatzen diren betebeharrak ez baditu betetzen, entitate eskatzaileari errekerimendua eginen zaio, gaitutako helbide elektronikoaren bidez, 10 egun balioduneko epean dokumentazioa osatu edo akatsak zuzen ditzan, eta ohartaraziko zaio hala egin ezean ezetsi eginen dela haren eskaera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3 artikuluak dioen bezala.

8. oinarria. Antolamendua eta instrukzioa.

1. Nafarroako Kirolaren Institutuko Kirol Zuzendariordetza izanen da laguntza hauek emateko prozedura antolatu eta instrukzioa egiteko unitate organiko eskuduna.

2. Instrukzio organoak administrazio publikoko arlo juridikoko teknikari baten laguntza izanen du.

3. Instrukzio organoak eskaerak ebazteko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazioa edo informazio osagarria eskatzen ahalko du edonoiz, baita oinarri arautzaile hauetan eskatzen diren baldintzak zorrotz betetzen direla frogatzeko ere.

4. Federazio eskatzailearen gaitutako helbide elektronikoaren bidez eginen da dokumentazioa osatu edo zuzentzeko errekerimendua, aurreko paragrafoetan ezarri dena.

9. oinarria. Dirulaguntzak emateko prozedura, balorazioa eta zenbatekoa.

1. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoaren arabera, laguntza hauek norgehiagokako araubideari jarraikiz emanen dira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 17.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

2. Aurkeztutako eskaeren balorazioan, eman beharreko dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko, foru agindu honen II. eranskinean (baremoa) ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

3. Balorazio ekonomikotik ateratzen den zenbateko osoa aurrekontuetan erabilgarri dagoen diru kopurua baino handiagoa bada, baremoa aplikatuta ateratzen diren kopuruak modu proportzionalean banatu edo hainbanatuko dira, II. eranskinean deialdiaren atal bakoitzerako ezarritako xehetasunen arabera.

10. oinarria. Alegazioetarako tramitea.

Eskaeren hasierako balorazioa eginda, Kirolaren Zuzendariordetzak kirol federazio guztiei jakinaraziko die laguntzak emateko prestatu duen proposamena, eta hamar egun balioduneko epea emanen die alegazioak aurkezteko, araudi honetan xedatutako irizpideak egoki aplika dakizkien aurkeztutako eskaerari.

11. oinarria. Eskaera berregitea.

1. Alegazioen tramitea bukaturik, Kirolaren Zuzendariordetzak kirol federazio guztiei jakinaraziko die laguntzak emateko prestatu duen proposamena, eta hamar egun balioduneko epea emanen die eskaera berriz egiteko, hurrengo atalean xedatutakoari jarraikiz.

2. Proposatutako dirulaguntzarekin batera 9. oinarriko 3. atalean adierazitako hainbanaketa ere jakinarazten bada, kirol federazioek zilegi izanen dute eskaera berriz egitea hasierako eskaeran adierazitako jarduera berberetarako, gastu-konpromisoak eta baldintzak diruz laguntzen ahal den kontzeptu bakoitzerako eman daitekeen zenbatekora doitzeko. Nolanahi ere, eskaera berregitean dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburuak errespetatu beharko dira, bai eta eskaeraren atal bakoitzerako ezarritako balorazio irizpideak ere. Irizpide hauei jarraikiz eginen da doikuntza hori:

a) Kirol federazioaren beraren baliabideekin (diruz lagungarria den jarduerak zuzenean sortzen ez dituenekin) eta jardueraren berariazko baliabideekin (kuotekin, babesletzekin eta abarrekin) finantzatzen den kopurua, hasierako eskaeran adierazitakoa, mantendu beharko da.

b) Eskaera berregin ondoren banatzen diren azkeneko dirulaguntzak finkatzean, II. eranskinean ezarritako gehieneko ehunekoak errespetatu beharko dira.

c) 9.3 oinarrian zehaztutako hainbanatze-ehunekoa % 5 baino txikiagoa bada deialdiaren atalen batean, ez da eskaera berreginen eragindako atalean.

3. Jantzien eta ekipamenduaren ataleko eskaera berregitean, hasierako eskaeran jartzen den erosi beharreko kopuruari eutsiko zaio.

4. Instrukzio organoak eskaera berregina onetsi ondoren, dokumentazio guztia organo eskudunari igorriko zaio, laguntzen gaineko behin betiko ebazpena eman dezan. Organo eskudunak, dokumentazioa berrikusi ondoren, beharrezkotzat jotzen badu emandako zenbatekoren bat doitzea, eta zenbateko hori hainbanaketa eta aldaketa jaso duen atal batean badago, eskaera berriz egiten ahalko da berrikuspen horretara egokitzeko.

12. oinarria. Dirulaguntza emateko ebazpena.

1. Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari dagokio dirulaguntza eskaerak ebaztea. Dirulaguntzak emateko behar adinako kreditua izan beharko da 2022ko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan.

2. Dirulaguntzak emateko ebazpena gehienez ere sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko zaie federazio interesdunei, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita. Dirulaguntza emateko ebazpenean dirulaguntzaren xedeak, zenbatekoa eta ordaintzeko modua agertuko dira. Halaber, hala behar bada, eskaeraren baten ezespenaren gainean ebatziko da.

3. Aditzera emateko ez beste deusetarako, laguntzak emateko ebazpena eta deialdi honen gaineko gainerako ebazpenak jakinarazteko, Nafarroako Kirolaren Institutuko bulego nagusietako iragarki-taulan argitaratuko dira, eta nafarroa.eus Interneteko atarian argitalpen horren berri emanen da.

4. Epe hori ebazpen berariazkorik eman eta jakinarazi gabe iraganik, eskaera ezetsi egin dela ulertuko da. Hala ere, Administrazioa beharturik egonen da ebazpena ematera.

5. Ekitaldi ekonomiko jakin baten kargura dirulaguntzak emateak ez du eskubiderik sortzen hurrengo urteetan ere dirulaguntzak emateko.

13. oinarria. Jarduera berrietarako eskaera.

1. Kirol federazioek, eskabide-orriaren bidez, jarduera berri baterako dirulaguntza eska dezakete, betiere jarduera 2. oinarriko ataletako batean sartuta badago, edo hasiera batean aurreikusietako bat ordeztuko duen jarduera baterako. Horri dagokionez, kirol federazioak dirulaguntzen eskaera aurkeztu ondoren egiten direnak baizik ez dira hartuko jarduera berritzat.

2. Eskaera horiek eskatutako jarduera berria egiten hasi baino lehenago aurkeztu beharko dira.

3. Instrukzio organoak (Nafarroako Kirolaren Institutuko Kirolaren Zuzendariordetza), behar den ofizioaren bitartez, eskaera onartu edo ez onartu erabakiko du, eta onartzeko edo atzera botatzeko arrazoiak emanen ditu.

4. Nafarroako Kirolaren Institutuak eskaera hori onartzen badu, dirulaguntzaren zenbatekoa ez da handituko; izan ere, emandako dirulaguntza konpentsatu eginen da jarduera berria ere kontuan izanda. Konpentsazio hori azken justifikazioan egin beharko da. Horrela, jardueraren bat egiten ez bada, edo gastua txikiagoa bada, aukera izanen da jarduera berri horiei dagokien dirulaguntzarekin konpentsatzeko, betiere bakoitzari dagokion baremoaren irizpideekin bat.

14. oinarria. Bateragarritasuna.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira xede bererako jasotzen den beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin. Hala ere, dirulaguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa, bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo diruz lagundutako jardueraren berezko baliabide batzuekin batuta.

15. oinarria. Dirulaguntza ordaintzea.

1. Dirulaguntzaren ordainketa bi modutara egiten ahalko da: abonuaren bidez edo kontuko abonuaren bidez.

2. Nolanahi ere, lehendabiziko ordainketa egin baino lehen, gardentasun betebeharrak betetzen direla justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da, 21. oinarrian araututakoari jarraikiz, V. eranskinaren bidez (gardentasunari buruzko inprimakia).

3. Konturako ordainketak egiteko prozesua:

a) Konturako ordainketak egiteko, dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren, 2. oinarriko 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. zenbakietan jasotako kontzeptuetarako, gehienez ere 4 konturako ordainketa egiten ahalko dira, aldi hauetarako: 2021eko irailaren 1etik abenduaren 31ra, 2022ko urtarrilaren 1etik otsailaren 28ra, 2022ko martxoaren 1etik maiatzaren 31ra eta 2022ko ekainaren 1etik abuztuaren 31ra. 2021ko irailetik abendura bitarteko aldiari dagokion ordainketa 2022. urtean eginen da, 2022ko Nafarroako Aurrekontuen gastu xedapena erabilgarri dagoenean, urte anitzeko deialdia baita, 2022ko Aurrekontuen kargura. Gero, espedientea ixteko ebazpena emanen da; espedientea ixteko ebazpen horretan, azken justifikazioa baino lehen egindako kontuko abonuak doituko dira.

b) Konturako ordainketek gastu arrunten eta justifikatzeko dauden langileen zerrenda bati erantzun beharko diote, diruz lagundutako jardueran jada gauzatutako zatiari buruzkoak badira. Dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztuko da federazio interesdunek zer dokumentazio aurkeztu beharko duten konturako ordainketa horiek eskatzeko. Eskatzen den dokumentazioaren artean, egindako jardueren kirol-memoria bat sartuko da. Memoria horrek, jarduera motaren arabera, honako datu hauek edukiko ditu, gutxienez: Nafarroako txapelketetan, egindako lehiaketan aktak; estatu mailako txapelketetako parte-hartzeetan, txapelketa horien aktak, diruz laguntzen den federazioaren kirolari nafarrak azpimarratuz, txapelketa non izan den, zer egunetan, parte-hartzaile kopurua eta lortutako emaitzak jakiteko moduan; beste jarduera batzuetan, datak, tokiak, parte-hartzaile kopurua, jardueraren balorazioa, irudi grafikoa eta abar, diruz lagundu den jarduera motaren arabera.

c) Ordaindu beharreko zenbatekoa dirulaguntzaren xede den jarduera bakoitzerako kalkulatuko da, eta jarduera bakoitzari emandako dirulaguntzari jarduera horretan justifikatutako gastuen ehunekoa aplikatzearen emaitza izanen da, eskabidean aurkeztutako eta NKIk onartutako aurrekontu justifikagarriari dagokionez.

4. Kirol federazioek noiznahi eskatzen ahalko dute ordainketen prozeduraren bidez ordaintzea, konturako ordainketen prozeduraren osagarri gisa. Prozedura horretan, diruz lagungarriak diren ataletakoren baten gaineko tarteko justifikazio-kontua aurkeztu beharko da (kontu osoa edo partziala); gainera, dagozkion gastuen eta ordainketen frogagiriak aurkeztu beharko dira.

5. Diruz lagundutako kontzeptuak eskuratu direla eta haiek ordaindu direla frogatzeko ziurtagiriak (jatorrizko fakturak) kirol federazioek aurkeztu ondoren emanen da 2. oinarriko 8., 9. eta 10 ataletako kontzeptuei dagokien dirulaguntza (Kirol jantziak, Material inbentariagarriaren ekipamendua eta Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak). Dokumentazio hori diruz lagundutako material guztia eskuratzen den unean aurkeztu beharko da, eta ez da baliozkoa izanen material horren zati baten justifikazioak partzialki aurkeztea. Frogagiri horiek aurkezteko azken eguna 2022ko urriaren 10a izanen da.

16. oinarria. Jardueren arteko doikuntzak.

1. Deialdiaren 1. ataletik 7.era bitarte adierazitakoari dagokionez, dirulaguntzaren helburuak oso-osorik betetzen baldin badira, zilegi izanen da aurrekontuan aldaketak egitea deialdi honen arabera diruz lagungarriak diren atalen artean. Horrenbestez, jardueraren batean justifikatutako gastuak aurreikusitakoak baino txikiagoak izan badira, ataletako batzuetan erabili gabe geratzen den kreditu hori beste atal batean erabiltzen ahalko da, baldin eta aurreikusitakoak baino gastu handiagoak justifikatu baditu, bai eta diruz lagundutako jardueren izaera bereko edo antzeko izaerako beste jarduera berri batzuetan ere (13. oinarrian ezarritako prozeduraren arabera eskatu eta baimendu baldin badira). Banaketa proportzionalki eginen da, eta mugatzat hartuko dira, betiere, atal bakoitzaren gehieneko eta hainbanatutako portzentajeak eta diru laguntza emateko ebazpenean federazio bakoitzari esleitutako zenbatekoa.

2. Aurreko puntuan aipatutako aurrekontu-aldaketak ezin dira izan jarduera bakoitzarentzat hasiera batean aurkeztutako aurrekontuaren % 75etik gorakoak. Muga horretatik gorako diru kopurua ezin izanen da erabili horrelako doikuntzak beste jarduera batzuekin egiteko.

3. Jarduera egin gabe gelditzen bada kirol federazioari ezin egozten ahal zaion ezinbesteko arrazoi batengatik, aldaketa horiek jatorrizko aurrekontu osoaren gainean egiten ahalko dira, aurreko puntuan adierazitako % 75eko muga aplikatu gabe. Alderdi hori kirol federazioak frogatu beharko du, eta kasuan kasuko jarduera bertan behera utzi dela jakiten den unean eskatu beharko zaio NKIri. NKIk kasuaren gaineko inguruabar guztiak baloratu ondoren ebatziko du eskaeraren gainean.

4. Dirulaguntzak ematen dituen organoak, espedientea ixten denean, aurkezten den azken justifikazioaren arabera ebatziko du behar dena.

17. oinarria. Justifikazioak.

1. Justifikazio-kontuen bidez eginen dira justifikazioak, salbu eta txapelketa nazionaletan parte hartzeko laguntzen atalekoak, horietarako moduluen prozedura erabiliko baita. Justifikazio-kontuan sartuko dira, orobat, txapelketa nazionaletan parte hartzeagatiko inskripzio gastuak. Kirol jantziak, Material inbentariagarriaren ekipamendua eta Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak ataletan, justifikazioa honela eginen da: eskatutako eta onartutako kontzeptuak eskuratu eta ordaindu direla justifikatzeko agiriak (fakturak) aurkeztuz. Agiri horiek gastuen azken justifikazio gisa hartuko dira, eta horiek ere justifikazio-kontuan sartu beharko dira.

2. Justifikazio-kontu horretan dirulaguntza eskaeran adierazitako jardueren eta kontzeptuen egiaztagiriak sartuko dira, bakar-bakarrik.

3. Deialdiaren atal bakoitzerako aurrekontuaren (hasierakoaren edo berreginaren) % 100 bete izanaren justifikazioa egin beharko da, hartarako dirulaguntzarik onetsi bada. Justifikatutako gastua aurrekontua baino gutxiago baldin bada, zenbatekoa proportzioan egokituko da ixteko ebazpenean.

4. Dirulaguntza hauen onuradun diren kirol federazio guztiek azken justifikazio hori telematikoki aurkeztu beharko dute, tramiteen katalogoko laguntzen fitxen bidez, kirol federazioko presidenteak sinatuta, eta 2022ko urriaren 10a izanen da agiriak aurkezteko azken eguna. Dokumentazio hori izenpe digitalarekin aurkeztu beharko da pdf formatuan, baita Excel formatuan ere, formatu horretako inprimakien kasuan:

a) Egindako jardueraren memoria bat, kirol arlokoa, eta, horrekin batera, kirol federazioak egindako eta aurreko epeetan justifikatu gabe gelditu diren kirol jarduera guztiei dagozkien frogagiriak.

b) Jarduera mota bakoitzaren eskaera-inprimakiak (ohiko funtzionamendua, Nafarroako txapelketak, txapelketa nazionalen antolaketa, sustapena, prestakuntza eta kirol arloko trukeak), benetako exekuzioari dagokion zatian osatuak (inprimaki-ereduetan jasotako atal teknikoetan soilik).

c) Justifikazio-kontua, eta fakturak eta ordainagiriak. Dirulaguntzaren xede izan eta bete diren jardueren justifikazio-kontua VII. eranskinean agertzen den ereduaren arabera prestatuko da, eta bertan jardueraren gastuen eta diru-sarreren zerrenda agertuko da jardueraren arabera sailkatua, honako hauek adierazita: agiri zenbakia, jarduera, jaulkipen data, kontzeptua, zenbatekoa eta ordainketaren data. Inprimaki-eredu hori aldatu eta beste aurkezpen formal bat egin daiteke, goian adierazitako informazio guztia baldin badu. Azkeneko justifikazio-kontu hori bakarra izanen da dirulaguntzaren xedeko jarduera guztietarako, eta kirol federazioek urtean zehar aurkeztutako tarteko justifikazio-kontu guztiak hartuko ditu bere baitan. Justifikazio-kontu horretan sartuko da federazioko lehendakariak izenpetutako erantzukizunpeko adierazpen bat, zeinean adieraziko baita justifikazio-kontuan sartu direla diruz lagundutako jarduerak finantzatu dituzten diru-sarrera edo/eta dirulaguntza guztiak, zenbatekoak izan diren eta nork eman dituen ere esanez. Justifikazio-kontuan sartzen diren jardueren izenak eta eskabide-inprimakietan sartutako jardueren izenak berdinak izanen dira. Fakturak eta ordainagiriak NKIri aurkezteko prozedura honako hau izanen da: faktura horiek diruz lagundutako federazioen bulegoetan egonen dira, eta bertan berrikusiko ditu berrikuspen-txostenak egiteaz arduratzen den auditoreak, 17.5 oinarrian jasotzen den bezala.

d) Hornitzaileak hautatzeko inprimakia: inprimaki hau aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da ekipamendu-ondasunak hornitu diren edo 12.000 eurotik gorako aholkularitza edo laguntza-enpresek zerbitzuak eman dituzten, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluaren arabera; hornitzaile horiek egon badira, diruz lagun daitekeen gastuaren deskribapena, eskatutako eskaintzen zerrenda eta hautatutako eskaintza aukeratzeko arrazoia, hori guztia hornitzaileen hautaketa justifikatzeko inprimaki-ereduaren arabera (VIII. eranskina).

e) Diruz lagundutako jardueren azpikontratazio-inprimakia: inprimaki hau aurkeztu beharko da, jarduerak azpikontratatzeari dagokionez diruz lagundutako federazioaren egoera egiaztatzeko, VIII. eranskineko inprimaki-ereduaren arabera. Diruz lagundutako jardueren exekuzio osoa edo partziala hirugarrenekin azpikontratatu den adierazi beharko da; azpikontratazio hori egin bada, azpikontratatutako jarduerak zeintzuk diren adierazi beharko da inprimaki honetan, azpikontratistak eta fakturatutako zenbatekoak adierazita, baita egindako gastuak ere, xehakatuak. Halaber, inprimaki honetan federazioaren lehendakariaren erantzukizunpeko adierazpen bat sartuko da, adieraziko duena bete dela azaroaren 9ko 11/2005 Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 26. artikuluaren 4. eta 7. apartatuek ezartzen dutena.

f) Azken justifikazio-kontuan, gastu orokorren atalean, COVID-19a detektatzeko probak egiteko gastuak sartu badira (PCR testak, proba serologikoak, etab.), jarduera horiek egiteko probak egitea derrigorrezkoa zela egiaztatzen duen txostena aurkeztu beharko da.

5. NKIk justifikazio-kontu horien gaineko berrikuspen txostenak eginen ditu, Kontu-auditoreen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoen jarduneko kontu-auditore baten bidez. Txosten horiek honako hauek betez eginen dira:

I.–Txosten horien kontratazioa NKIk eginen du.

II.–Txostena maiatzaren 17ko EHA/1413/2007 Aginduan ezarritakoarekin bat eginen da. Agindu horren bidez, kontu-auditoreek dirulaguntzen justifikazio-kontuak berrikusteko lanetan bete beharreko jarduketa-araua onetsi zen.

6. Aukera moduan, zilegi da Nafarroako Gobernuko langileek egitea justifikazio-kontu horien berrikuspena.

18. oinarria. Espedientea ixteko ebazpena.

Eranskin honen 16. eta 17. oinarrietan ezarritako dokumentazioa berrikusi ondoren, NKIk espedientea ixteko ebazpena emanen du, eta, horretan, ordaindu edo itzuli beharreko diru kopurua zehaztuko da, egindako justifikazioaren arabera. Ebazpena 2022ko abenduaren 31 baino lehen prestatuko da, honako hauek kontuan harturik:

1. Ixteko ebazpen honetan kirol federazio guztien berrikuspenak sartuko dira.

2. Dirulaguntzaren kalkulua aurkeztutako proiektuaren gaineko portzentaje batzuen arabera egiten den ataletan (ohiko funtzionamendua, Nafarroako txapelketak, txapelketa nazionalen antolaketa, sustapena, prestakuntza eta kirol-trukeak), haietako bakoitzean ezarritako portzentajea aplikatuko zaie benetan egin eta justifikatu diren gastuei, kasuan kasuko gastu eta/edo jarduerarako aurreikusitako zehaztapenarekin. Betiere, laguntza emateko ebazpenean ezarritako diru-muga kontuan hartu beharko da, baita atal batzuetan aplikatzen ahal den hainbanaketaren portzentajea ere. Eranskin honen 16. oinarrian ezarritako mugak ere kontuan hartuko dira, jardueren arteko doikuntzei dagokienez.

3. Zenbatekoa moduluen prozeduraren bidez finkatzen den atalean (txapelketa nazionaletan parte hartzea), dagokion balorazioa kalkulatzeko, parte-hartzearen datu errealak hartuko dira kontuan (zenbat parte-hartzaile izan diren, txapelketa non egin den eta zenbat egun iraun duen).

4. Jantzien, Ekipamenduaren eta Euskarazko komunikazio zerbitzu komunen atalak haietako bakoitzaren justifikazioaren arabera aztertuko dira, bakar-bakarrik, gainerako atalekin doikuntzak egin gabe. Horretarako, haietako bakoitzean aurreikusitako irizpideak benetan egin eta justifikatzen den gastuari aplikatuko zaizkio.

19. oinarria. Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.

1. Aurkeztu beharreko dokumentazio guztia eta laguntzen eskaera modu telematikoan aurkeztuko dira, Nafarroako Gobernuaren Interneteko Atariko (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko laguntzen fitxaren bidez.

2. Deialdi honen prozedura egiten diren komunikazioak eta errekerimenduak telematikoki eginen dira, entitate eskatzaileen gaitutako helbide elektronikoaren bidez.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren http://notificaciones.060.es helbidean eskuratu daiteke gaitutako helbide elektronikoa. Horretarako, ziurtagiri digitala eduki behar da. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa lortzen den helbide berean.

20. oinarria. Kirol federazio onuradunen betebeharrak.

1. Kirol federazioak hartutako laguntzaren xedeko jarduerak egitea eskaeran adierazi bezala, eta dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzea.

2. Eranskin honen 15. eta 17. oinarrietan ezarritako frogagiriak telematikoki aurkeztea, hala tarteko konturako ordainketetarako, nola azken justifikaziorako.

3. Hala badagokio, hornitzaileak efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera eta merkatuko prezioetan kontratatu direla frogatzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluaren arabera.

4. Nafarroako Gobernuaren laguntza jaso dela adieraztea jardueren gaineko publizitate guztietan, Nafarroako Kirolaren Institutuak adierazten duen irudi korporatiboa jarriz.

5. Laguntza ematen duen organoak eta indarra duen ordenamenduaren arabera eskudun diren bestelako organoek egin beharreko egiaztapen lanak onartzea.

6. Dirulaguntza jasotzen duen jardueraren frogagiriak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen bitartean.

7. Laguntzak erabiltzea onartu diren berariazko helburuetarako, eta haien aplikazioa justifikatzea, kontuan harturik, orobat, jardueren artean egiten diren doikuntzak, behar diren ataletan ezarrita dagoen bezala.

8. Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko lortutako beste laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea laguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren frogatu baino lehen.

9. Erraztasunak ematea NKIk kontratatutako kontu-auditoreek berrikuspen-txostenak egin ditzaten.

10. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan ezarritako kasuetan, hartutako dirulaguntzak itzultzea.

11. Dirulaguntzei buruzko Foru Legeak onuradunei ezartzen dizkien gainerako betebeharrak.

12. Indarreko araudiari jarraituz (Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen otsailaren 10eko 29/2003 Foru Dekretua eta Nafarroako Kirolaren Institutuaren estatutuak onetsi zituen azaroaren 15eko 326/2019 Foru Dekretua), pertsona guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko, kirol federazioek bermatuko dute euskara komunikazio guztietan agertzen dela: paperak, inskripzio-orriak, kartelak, hedatzeko baliabideak, megafonia eta publizitate leloak.

13. Kirol jarduerak antolatzen dituztenean, federazioek Nafarroako Hondakinei buruzko 2017-2027 Plana bete beharko dute, baita Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legea ere. Zehazki, neurriak hartuko dira hondakinik ez sortzeko (ahalik eta paper gutxien erabiltzea, ahal den guztietan txorrotako ura erabiltzea, erabilera bakarreko ontziak eta produktuak alde batera uztea, etab.), bai eta behar diren neurriak ere hondakinak bereiziko direla bermatzeko, horiek birziklatze aldera (gai organikoak, ontziak eta materialak, papera eta kartoia eta gainerakoa, gutxienez), ikuskizuna non egiten den, hango hondakinak kudeatzeaz arduratzen den entitatearen kudeaketa-arauekin bat. 2020tik aurrera ezin izanen da plastikozko poltsarik erabili, salbu eta plastiko konpostagarrizko poltsak badira, eta betiere betetzen baldin badituzte 13432:2000 UNE-EN arauan edo horren baliokidea den beste arau batean ezarritako betebeharrak. Poltsa horiek ezin izanen dira doan eman edo banatu. Halaber, ez da plastikozko plater, edalontzi, kikara edo erretilurik erabiliko, betiere erabili eta botatzekoak badira eta Ontziei eta ontzien hondakinei buruzko 94/62/EE Zuzentarauaren aplikazio eremuan sartzen ez badira (salbuespena izanen dira material biodegradagarriz eginikoak); banakako dosietan ontziratutako produkturik eta erabilera bakarreko kapsularik ere ez, prozesu organiko edo mekanikoen bidez birziklatu ezin badira.

21. oinarria. Gardentasun betebeharrak.

Entitate eta pertsona juridiko onuradunek gardentasun betebeharra izanen dute (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 12.4 artikuluan ezarrita dago), baldin eta 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte urtebetean Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak haien urteko diru-sarrera guztien % 20 edo gehiago badira, eta gutxienez 5.000 eurora iristen badira.

Horretarako, inguruabar horiek betetzen dituzten erakunde eta pertsona juridiko onuradunek, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, arestiko foru legearen 12.4 artikuluan aipatzen den informazioa aurkeztu beharko dute telematikoki, Nafarroako Kirolaren Institutuari zuzendua eta erakundearen legezko ordezkariak sinatua, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean, honako hau adieraziz:

Aitorpen eredua eta nahitaezko dokumentazioa Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko Tramiteen Katalogoko kasuan kasuko fitxaren bitartez kontsultatu, bete eta tramitatzen ahalko dira: www.nafarroa.eus.

22. oinarria. Azpikontratazioa.

Kirol federazio onuradunek aukera izanen dute diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzeko, osorik edo partzialki, jardueren kostuaren % 100era arte. Nolanahi ere, kontzeptu honetatik kanpo geldituko da diruz laguntzen den jarduera onuradunak berak egiteko beharrezkoak diren gastuen kontratazioa.

Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 26. artikuluan ezarritako gainerako aurreikuspenak ere bete beharko dira. Zehazki, hirugarrenekin hitzarturiko jarduerak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean, azpikontratazioa egiteko kontratua idatziz sinatu beharko da.

IX. eranskinean dagoen justifikazio-inprimakia aurkeztu beharko da, frogatzeko zein den federazioaren egoera, auzi honi dagokionez.

23. oinarria. Hornitzaileak kontratatzea.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 28.3 artikuluan xedaturikoarekin bat, ekipamendu ondasunak eskuratzen direnean edo aholkularitza edo laguntza enpresek zerbitzuak ematen dituztenean, gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa 12.000 eurokoa baino handiagoa bada, kirol federazio onuradunak frogatu beharko du, organo emailearen aurrean, hornitzailea eragimen eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu dela.

Kasu horietan, kirol federazio onuradunak helburua lortzeko gai diren hiru enpresarekin edo gehiagorekin kontsultatu eta negoziatu beharko ditu kontratuaren baldintzak, eta eskaintzarik hoberena egiten duenarekin sinatuko du. Entitate onuradunak gorde egin beharko ditu kontsulta-tramitearen gaineko dokumentazioa eta eskaintzak. Kontu horiek agiri bidez frogatu beharko ditu dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean, kontratua sinatu bezain laster. Agiri horiekin batera, enpresa hautatzeko arrazoiei buruzko txosten labur bat aurkeztuko da.

Ez da beharrezkoa izanen enpresa bati baino gehiagori kontsulta egitea, gastu diruz lagungarrien ezaugarrien berezitasunagatik, merkatuan hornidura edo zerbitzu hori ematen duten enpresak behar adina ez direnean.

Inguruabar horiek denak hornitzaileen hautapena justifikatzen duen inprimakia aurkeztuz frogatu beharko dira. Inprimaki hori VII. eranskina da.

24. oinarria. Laguntza itzultzea.

Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, programa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

Diruaren itzulpena eskatzeko prozedura Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen aipatu 35. artikuluan xedaturikoari jarraituz arautuko da, eta irekitzen denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

Halaber, onuradunak betebeharrak ia osorik bete dituenean eta zalantzarik gabe bere konpromisoak burutzeko jarrera frogatzen duenean, itzuli beharreko dirua proportzionaltasun irizpideari jarraituz zehaztuko da, hau da, hasierako aurrekontuaren arabera onartutako zenbatekoaren eta benetan gauzatutakoaren arteko aldea kontuan hartuta.

25. oinarria. Arau-hausteak eta zehapenak.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun diren kirol federazioak Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan, dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboei buruz, ezarritako zehapen araubidearen menpe egonen dira, eta han ezarritako erantzukizunak izanen dituzte.

Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamendu bidez finkatzen den prozeduraren arabera ezarriko dira, edo, halakorik izan ezean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen V. tituluan xedatutakoari jarraikiz.

26. oinarria. Administrazio errekurtsoak.

1. Deialdi honen eta bere oinarrien kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

2. Era berean, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen ebazpenen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

27. oinarria. Aplikatzekoa den legedia.

Foru dekretu honetan aurreikusirik ez dagoen guztian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean eta Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

II. ERANSKINA

Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdia, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako. Irizpideak eta baremoa

Sarrera.–Irizpide orokorrak.

1. Hau izanen da 2022ko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan “Federazioentzako dirulaguntzak” kontzeptuari lotuta gaitzen den partida ekonomikoa banatzeko prozedura:

a) Lehenik, funtzionamendu-gastu arruntei esleituko zaie aurkeztu diren eskaerak diruz laguntzeko behar den diru kopurua, II. eranskin honen 1. oinarrian (Funtzionamendu-gastu arruntak) agertzen den kontzeptu bakoitzerako ezarritako baremoaren arabera.

b) Gero, Prestakuntza/I. mailari esleituko zaio aurkeztu diren eskaerak diruz laguntzeko behar den diru kopurua, II. eranskin honen 6. oinarrian (Prestakuntza jarduerak) agertzen den kontzeptu bakoitzerako ezarritako baremoaren arabera.

c) Esleipen hauek egin eta gero, partida ekonomiko honetan geratzen den diru kopurua deialdiaren gainerako atalei esleituko zaie, ondoren aipatzen diren ehunekoen arabera:

I.–Nafarroako txapelketa ofizialak: % 37.

II.–Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea: % 37.

III.–Txapelketa nazional ofizialak antolatzea: % 2,5.

IV.–Sustapen jarduerak: % 20.

V.–Prestakuntza jarduerak (II. maila): % 1,5.

VI.–Kirol arloko trukeak: % 2,0.

2. Baldin eta aurreko edozein ataletan, aurkeztutako eskaerei baremoa aplikatu, eta ez bada esleitzen bakoitzari dagokion partida osoa, geratzen den diru kopurua hainbanaketak izan diren atalei esleituko zaie, ondoren esaten den hurrenkeran: Nafarroako txapelketa ofizialak, Txapelketa ofizial nazionaletan parte hartzea, Sustapena, Prestakuntza (II. maila), Txapelketa nazionalen antolaketa eta Kirol arloko trukeak.

3. Lehenagoko apartatuan ezarritakoaren arabera geratu diren diru kopuruak hainbanaketak izan dituzten apartatuei esleitu eta gero, oraindik ez bada esleitu partida osoa, funtzionamendu-gastu arrunten atalaren dirulaguntzaren ehunekoa emendatuko da, aurrekontu partida osoa esleitzeko beharrezkoa den ehunekoan.

4. Benetan gauzatu diren jardueren azken dokumentazioa aztertzen denean, zilegi izanen da aurrekontu aldaketak egitea deialdi honetako atal batetik bestera, I. eranskineko 16. oinarrian agertzen den bezala. Horrela, atal batean justifikatutako gastuak baxuagoak izan badira, beste atal batean erabiltzen ahalko da diru hori, baldin eta horretan justifikatutako gastuak handiagoak izan badira aurreikusitakoak baino. Banaketa proportzionalki eginen da, eta mugatzat hartuko dira, betiere, atal bakoitzaren gehieneko eta hainbanatutako portzentajeak eta diru laguntza emateko ebazpenean federazio bakoitzari esleitutako zenbatekoa.

5. Ez da dirulaguntzarik izanen honako kategoria hauetako txapelketa eta/edo torneoak antolatzeko eta/edo haietan parte hartzeko:

a) Bakar-bakarrik 2015. urtean eta hortik aurrera jaio diren kirolarientzat diren txapelketa eta torneoak.

b) Masterrak, beteranoak eta antzeko kategorietakoak.

6. Kirol jantziak, Ekipamendua eta Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak ataletarako (I. eranskineko 2. oinarriaren 8., 9. eta 10. puntuetakoak) bideratuko den diru kopurua foru agindu honetan kasuan kasuko partida ekonomikoen kargura baimendutakoa izanen da. Dagokion dirulaguntza kalkulatzeko, eranskin honetako oinarrietan adierazitako irizpideak baizik ez dira aplikatuko, betiere aurkeztutako dokumentazioa aztertuz.

7. Deialdi honetako dirulaguntzak ez dira erabiliko NKIren beste deialdi berariazko batzuen xede diren jardueretarako.

8. Halaber, deialdi honetan ez dira diruz lagunduko honako atal hauetako jarduerak: Nafarroako txapelketak, Txapelketa nazionaletan parte hartzea eta/edo horiek antolatzea, Sustapena eta Prestakuntza, baldin eta 2020-2021eko deialdian jada jasota badaude eta COVID-19aren pandemiaren ondorioz atzeratu badira, eta 2021eko irailetik 2022ko abuztura bitartean egiten badira.

9. Eskatutako jardueraren baten dokumentazioa osorik ez badago, I. eranskinaren 7. oinarrian eskaera zuzentzeko ezarritako prozedurari jarraituko zaio. Eskatutako jardueraren edukia zehaztu beharko da, kasu bakoitzari dagokion memoriaren bidez, bai eta aurreikusitako aurrekontuak ere. Ildo horretatik, ez dira onartuko “askotarikoak”, “bestelakoak” edo antzeko kontzeptu batean sailkatutako gastuak eta sarrerak, kontzeptuak zehaztu egin behar baitira. Agiriak aztertu eta gertatzen bada, halaber, kirol federazio batek eskatutako jarduera bat okerra izatea jarduera motari dagokionez, NKIk dagokion atalean sailkatzen ahalko du ofizioz jarduera hori, eta beharrezko den dokumentazio osagarria eskatu.

10. Edozein jardueraren berariazko diru-sarreren kasuan (inskripzioak, sarrerak, babesleak...), zehaztapen hauek hartuko dira kontuan:

a) Diruz lagundu ezin den kontzeptu bati lotutako diru-sarrerak ez dira kontuan hartuko (adibidez, esku-diruzko sariak emateko babesleak, baleude).

b) Diru-sarrera orokorren kasuan, hau da, kontzeptu jakin bati loturik ez daudenak, diruz lagungarriak diren gastuek gastu guztien aldean hartzen duten portzentaje berean egotziko dira diru-sarrerak, diruz lagungarriak ez diren kontzeptuei lotutako gastuak baldin badira.

c) Edonola delarik ere, sarreren eta diruz lagungarriak diren gastuen arteko erlazioa aintzat hartuko da, superabita daukan jarduerarik egon ez dadin.

11. Modalitate olinpikotzat jotzea. Deialdiaren atal guztietan, kirol federaziotzat eta/edo modalitate olinpikotzat hartuko dira Pekingo 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetako eta Parisko 2024ko Udako Olinpiar Jokoetako programetan sartuta daudenak.

1. oinarria. Ohiko funtzionamendurako gastuak.

1. Atal honetan, honako hauetarako dirulaguntzak emanen dira:

a) Kirol federazioak kontratatutako langileak, soil-soilik administrazio arloko eta kirol-teknika arloko eginkizunak betetzeko, Nafarroan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko apirilaren 4ko 18/2019 Foru Legearen aplikazio-esparruan sartuak, kanpoan utzita beste funtzio batzuk dituen beste edozein langile mota.

b) Zerbitzu komunetako bulegoaren gastuak, hiru ataletako edozeinetakoak (administratiboak, teknikoak eta komunikaziokoak).

c) Kirol federazioen funtzionamendu gastu orokorrak (gastu orokorrak eta administraziokoak). Gastu horietan, urteko faktura bakarra ordaintzen den kasuetan, eta aldi laburragoko ordainketarik egiten ez bada (hilekoa, hiruhilekoa, eta abar), urteko fakturak balio izanen du, ordainketa-egunaren arabera, 2022ko gastu-kontzeptu bati badagokio, eta ordainketa eguna diruz lagungarria den epearen barruan bada. Honako gastu hauek jaso dezakete dirulaguntza:

I.–Bulegoko materiala eta material informatiko suntsikorra.

II.–Mota desberdineko aholkularitza, federazioaren betebehar administratiboekin lotuta: kontabilitatekoa, lan arlokoa, datuen babesekoa, eta abar. Legez bete beharrekoak ez diren gaiekin lotutako bestelako aholkularitzak ez dira sartzen atal honetan.

III.–Aseguru orokorrak (erantzukizun zibilekoa, hirugarrenak babestekoa, etab.), lizentziei lotutako aseguruak izan ezik.

IV.–Komunikazioak: telefonoa eta Internet. Atal honetan telefono eta Internet zerbitzuak emateko konpainiekin sinatutako kontratuak jasotzen dira, kuota finkoa eta kontsumoak kontzeptuei dagozkienak (edo konpainia bakoitzak ezartzen dituen antzeko kontzeptuetarako).

V.–Posta eta mezularitza zerbitzuak.

VI.–Banketxeetako gastuak: banketxeen komisioak (transferentzietakoak, mantentze-lanetakoak, erreziboak kobratzekoak, etab.) eta finantzaketa-interesekoak (maileguak, kreditu kontuak, etab.). Gastu horiek diruz lagungarriak izanen dira baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta hura ongi prestatu edo egiteko ezinbestekoak badira. Banketxeetako kontuetako interes zordunak salbuetsita daude (kontu korronteetako zorpekoak).

VII.–Federazioaren egoitza sozial gisa erabiltzen den lokalaren gastuak, Iruñetik kanpo badago, eta haren kudeaketa administratiboa ez badago sartuta Administrazio Zerbitzu Erkideetan: diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira alokairu gastuak eta ur, argi eta zabor gastuak. Gastu hauek ez dira aintzat hartuko, baldin eta lokala entitate publiko batena bada, egiten den kudeaketa-mota edozein delarik ere.

VIII.–Osasun arloko materiala, inbentariaezina, COVID-19aren pandemiaren prebentzioarekin lotutakoa.

IX.– COVID-19a detektatzeko probak egitea (PCR testak, proba serologikoak, eta abar), txapelketa nazional ofizialetan parte hartzeko nahitaezkoak direnean. Kasu horretan, azken justifikazio-dokumentazioan nahitaezkotasuna frogatzen duen txosten bat aurkeztu behar da, I. eranskineko 17.4.f) oinarrian jasotzen den bezala.

2. Dirulaguntzaren ehunekoa hauxe izanen da:

a) Kontratatutako langileentzat, eskabide-inprimakian bereizi egin beharko dira aurreko urtean kontratatutako eta diruz lagundutako langileak (2020-21) eta kontratatutako langile berriak eta/edo oraingo deialdian egindako kontratu-aldaketak. Dirulaguntzaren ehunekoak honako hauek izanen dira:

I.–2020-21ean kontratatuta zeuden langileen kasuan, eta kontratu-baldintza, ordu-dedikazio eta abarrekin, gastuei kontzeptu horrengatik jasotako diru-sarrerak kentzearen ondoriozko zenbatekoaren % 45 izanen da dirulaguntza, gehienez ere 85.000 euro kirol federazio bakoitzeko. Kalkulu hori egiteko, aintzat hartuko dira kirol federazio eskatzaileek kudeaketa federatiboaren kontzeptuarentzat beste entitate batzuetatik jaso ditzaketen diru-sarrerak. Ehuneko hori % 5 gehiago handituko da Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioentzat. Atal honetan sartzen dira, halaber, laneko bajengatik, erretiroengatik eta antzekoengatik gerta daitezkeen langileen ordezkapenak, baldin eta ordeztutako pertsonaren baldintza berberetan egiten badira.

II.–Kontratazio berrietarako, edo kontratuen balizko aldaketetarako, ordu-dedikaziorako eta abarretarako, eta deialdi honetatik aurrera 5 urteko epean, gastuei kontzeptu horrengatik jasotako diru-sarrerak kentzetik ateratzen den zenbatekoaren % 22,5 izanen da dirulaguntza, kirol federazio bakoitzeko 85.000 euroko mugarekin. Kalkulu hori egiteko, aintzat hartuko dira kirol federazio eskatzaileek kudeaketa federatiboaren kontzeptuarentzat beste entitate batzuetatik jaso ditzaketen diru-sarrerak. Ehuneko hori % 2,5 handituko da Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioentzat.

III.–Federazioko dirulaguntzaren muga, guztira, 85.000 eurokoa da. Kasuren batean, aurreko kontratuen eta kontratu eta/edo aldaketa berrien atalen baturak 85.000 euroko zifra hori gainditzen badu, muga horri proportzionalki egokituko zaio.

b) Zerbitzu komunen bulegorako (zerbitzu administratiboak, teknikoak eta komunikaziokoak), aurreikusitako defizitaren % 85. Ehuneko hori % 5 gehiago handituko da Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioentzat.

c) Gastu orokorretarako eta administrazio-gastuetarako: dirulaguntzaren ehunekoa honako hau izanen da atal honetan jasotako kontzeptu bakoitzerako:

I.–Hainbat motatako aholkularitzak: aurreikusitako defizitaren % 45. Ehuneko hori % 5 gehiago handituko da Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioentzat. Deialdi honetan kontratatzen diren eta aurreko urteetako deialdietan sartzen ez diren aholkularitza berrietarako nahiz aurreko aholkularitzetako igoeretarako, eta deialdi honetatik aurrera 5 urteko epean, dirulaguntzaren ehunekoa % 22,5 izanen da, eta % 2,5 gehituko da Kudeaketa Aurreratuaren Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioen kasuan.

II.–Bulegoko eta informatikako materialaren kontzeptuak, aseguru orokorrekoak, komunikaziokoak, posta eta mezularitzakoak, banku-gastukoak, inbentariatu ezin den material sanitariokoa COVIDari dagokionez: % 35. Ehuneko hori % 5 gehiago handituko da Kudeaketa Aurreratuko Eredurako egindako prestakuntzan aintzatespena duten federazioentzat.

III.–Federazioaren egoitza sozial gisa erabiltzen den lokalaren gastuak: % 100.

IV.–COVID-19a detektatzeko probak: % 75.

3. Langileriaren eta Zerbitzu komunen ataletan kontuan hartu beharreko kontu zehatzak:

a) “Zerbitzu administratibo komunak” atalagatik laguntza eskatzeak berekin dakar ezin aurkeztea langileengatiko laguntza eskaera, salbu egoitza soziala Iruñetik kanpo duten kirol federazioen kasuan.

b) Administrazio zerbitzu komunen eta Zerbitzu teknikoen ataletan, azken urtean 2.000 lizentzia baino gutxiago izan dituzten federazioek bakarrik aurkezten ahalko dute eskaera.

c) Kirol-arlo teknikoko eginkizunak betetzen dituzten langileentzat, deialdi honetan onar daitekeen bateragarritasun bakarra da kirol federazioen errendimendu-programetarako NKIren dirulaguntzen deialdian jasotako funtzio mota bera egitea.

d) Kirol-teknika arloko eginkizunak betetzen dituzten kanpoko aholkularitzetarako eta kontratatutako langileentzat eskatzen diren titulazioak:

I.–2020-21eko deialdian lehendik zeuden kontratazioak, oinarri honen 2.a)I atalean definitutakoaren arabera: Nafarroan kirol-lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko apirilaren 4ko 18/2019 Foru Legean ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, bete beharreko eginkizun bakoitzerako. Titulazio hori izan ezean, federazio bateko teknika- eta kirol-zuzendaritzako lanpostu batean gutxienez 2 urtez jarraian jardun izana egiaztatzen ahalko da, edo/eta dagokion federazioaren eremuan kirol-titulu gorena izatea; bi kasuetan, 18/2019 Foru Legearen azken xedapenetako laugarrenaren 2. apartatuan agertzen den data baino lehenagokoak (indarrean sartzeari buruzkoa, Legean araututako lanbideetan jarduteko gaitzen duten lanbide-kualifikazioen eskakizunari dagokionez). Baldintza hori aplikatuko zaie, halaber, kirol-arloko zuzendaritza teknikoko eginkizunak betetzen dituzten aholkularitzen kontratazioei. Aurretiko titulazioen eta/edo esperientziaren irizpide horiek ez zaizkie aplikatuko langileen ordezkapenei, baldin eta ordezkapen horiek laneko bajengatik, erretiroengatik eta antzekoengatik gerta badaitezke, ordezkapen hori egiten den unetik gehienez ere urtebeteko epean.

II.–Kontratazio berriak, 2.a)II atalean definitutakoaren arabera: Nafarroan kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko apirilaren 4ko 18/2019 Foru Legearen aplikazio-eremuan sartutako titulazioen baldintzak bete beharko dira.

4. Federazio bakoitzari, gehienez, 2.500 euroko zenbatekoa emanen zaio bi kontzeptu hauek batuta: osasun arloko material inbentariaezina, COVID-19aren pandemiaren prebentzioarekin lotutakoa (1.1.c).VIII oinarria); eta COVID-19a detektatzeko probak egitea (1.1.c).IX oinarria).

2. oinarria. Nafarroako txapelketa ofizialak antolatzea.

1. Atal honetan Nafarroako txapelketa ofizialak (torneo, liga, jardunaldi eta antzekoen bidez) antolatzeko dirulaguntzak sartzen dira.

2. Txapelketa diruz lagungarriak: oro har, atal honen babesean, honako hauek dira diruz lagungarriak: lehiaketetan izaten diren espezialitate, modalitate eta/edo adinaren araberako kategorietako txapelketak, hain zuzen kasuan kasuko modalitatean, espezialitatean eta/edo kirolerako adinaren araberako kategorian Nafarroako txapeldun titulua eskuratzera bideratuak, betiere kontuan hartuta “Sarrera” izeneko oinarrian benjaminen azpiko adina dutenen eta master kategoriakoen txapelketetarako ezarritako irizpide orokorrak.

3. Gastu diruz lagungarriak:

a) Sariak: kirol federazio bakoitzak antolaturik, Nafarroako txapeldun titulua eskuratzera bideratutako kirol maila goreneko txapelketetarako garaikurrak, dominak, txapelak eta maillotak (kirol modalitate bakoitzaren araberakoak), adinaren araberako kategoria, espezialitate eta modalitate guztietakoak. Modalitate batzuetan ohikoa bada, onartuko da garaikur edo domina bat ematea, eta, gehigarri gisa, bestelako sari bat (txapela eta maillota). Lehenengo hiru sailkatuentzako sariak baizik ez dira izanen diruz lagungarriak (edo lehenbiziko laurentzakoak, 3. eta 4. sailkatuak zehazteko zuzeneko lehiaketa ez duten modalitateetan, eta, orobat, topagune moduko azken fase bat egiten duten modalitateetan).

b) Arbitrajeak: atal honetan sartzen dira zehatz-mehatz arbitraje-lanak direnak, eta, orobat, kirol federazioaren kontura lehiaketaren kontrolerako eta jarraipenerako antzeko lanak egiten dituzten pertsonak (mahaikideak, ohar-hartzaileak eta antzekoak). Kirol federazio bakoitzak onartu ondoren, NKIri aurkeztu zaizkion arbitraje tarifak aplikatuko dira. Kirol modalitatea zein den, irizpide hauek aplikatuko dira:

I.–Kirol kolektiboetako probetan, arbitraje gastuak azken faseetan, igotzekoetan edo antzekoetan baizik ez dira onartuko, kirol federazioak batera antolatzen baldin baditu balizko parte-hartzaile guztientzat. Horren ondorioetarako, kirol kolektibo gisa hartuko dira ezaugarri hauek dituzten espezialitate edo probak: bi talderen arteko lehia, denbora eta toki berean egiten dena, tresna mugikor baten jabetza txandakatuz, erasoko eta defentsako ekintza tekniko-taktikoen bitartez.

II.–Kirol indibidualetako probetan, kirol federazioak antolatutako Nafarroako txapelketetako arbitraje guztiak sartzen dira. Atal honetan, aurreko atalean jaso ez diren gainerako modalitate guztiak sartzen dira.

c) Jokorako materiala: kirol indibidualen txapelketetan, horrelako materialerako gastua onartuko da baldin eta inbentariagarria ez bada eta kirol federazioak berak zuzenean jartzen badu parte-hartzaileen eskura arrazoi teknikoengatik (materialaren homologazioa, eta abar): teniserako, golferako, euskal pilotarako eta antzekoetarako pilotak, badmintonerako luma-bolak, herri kiroletarako egurra, etab. Kirol kolektiboetako azken faseetako lehiaketetan erabiltzeko den materiala ere onartuko da. 15.000 euroko muga izanen da kirol autoktonoen kirol federazioentzat (herri kirolak eta pilota), eta 5.000 eurokoa gainerako kirol federazioentzat.

d) Osasun arreta: kirol modalitate bakoitzaren arriskuen arabera (kasuan kasuko Nafarroako federazioaren edo dagokion Espainiako kirol federazioaren kirol araudiaren bidez onesten direnak), anbulantzien eta/edo osasun arretaren gastuak izanen dira diruz lagungarriak.

e) Instalazioak eta azpiegitura muntatzea: lehiaketa egiten deneko instalazioa egokitzeko behar-beharrezkoak diren gastuak. Atal honetan sartzen dira egokitzapen horretarako behar diren langileak eta materiala (hesiak, koltxonetak eta, modalitate bakoitzaren ezaugarri berezien arabera, lehiaketarako beharrezkoa den edonolako materiala garraiatu eta instalatzea).

f) Instalazioen alokairua: lehiaketarako beharrezkoak diren instalazioen alokairuaren berariazko gastuaren % 30 izanen da diruz lagungarria.

g) Nafarroako txapelketak streaming-ean transmititzeko gastuak: kontzeptu honengatik egiten den gastuaren % 50 diruz lagungarritzat jotzen da, federazio bakoitzeko 1.000 euroko dirulaguntza-mugarekin.

h) Oro har, aipatutako txapelketak antolatzeko Nafarroako Kirolaren Institutuaren ustez beharrezkoak eta ezinbestekoak diren gastu guztiak. Atal honetan, lehiaketa antolatzeko behar-beharrezkoa eta ezinbestekoa den material suntsigarria sartzen da, baina horren beharra berariaz justifikatu beharko da. Oro har, diruz lagungarriak izanen dira txapelketaren antolakuntza orokorrarekin zerikusia duten kontzeptuak, txapelketarako behar-beharrezkoak baldin badira. Ez dira diruz lagungarriak izanen, ordea, parte hartzen duten kirolariei eta/edo taldeei zuzenean egozten ahal zaizkien gastuekin lotutako kontzeptuak.

i) Otordu gastuak, ostatu gastuak eta antzekoak ez dira inola ere diruz lagunduko.

j) Material inbentariagarri gisa har daitekeena erostea ez da inola ere diruz lagunduko.

k) Esku-diruzko saririk ematea ez da inola ere aurreikusiko.

4. Kirol federazio bakoitzak eskaera orokor bat aurkeztu beharko du, non dirulaguntza jaso dezaketen modalitate eta/edo kategoria guztietako Nafarroako txapelketen aurrekontu guztiak bilduko baitira (diru-sarrerak eta gastuak). Horrez gainera, txapelketa eta kontzeptu bakoitzaren datu guztiak zehaztu beharko dira, horretarako inprimaki ofizialak erabiliz (aurrekontuak, egunak eta parte-hartzaile kopurua adierazita).

5. Nafarroako txapelketetarako dirulaguntza nola kalkulatu: Nafarroako txapelketen atal osorako emanen da, modu orokorrean, eta txapelketak antolatzeagatik gertatzen den defizitaren % 100ari egokituko zaio, kontuan harturik aurreko puntuetan aipatutako zehaztapenak eta inguruabarrak.

6. Atal honetako dirulaguntzen kontura kirol federazio bakoitzak jaso dezakeen kopurua mugatua da, hots:

a) Federazio olinpikoak eta kirol modalitate autoktonoetakoak (herri kirolak eta pilota): 60.000 euro.

b) Olinpikoak ez diren federazioak: 40.000 euro.

3. oinarria. Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea.

1. Atal honetan sartzen dira autonomia erkidegoetako kirol federazioek Espainiako txapelketen sailkapen faseetan eta/edo azken faseetan parte hartzeko dirulaguntzak, hau da, kirol modalitate eta/edo espezialitate bakoitzean Espainiako txapeldun titulua lortzeko txapelketetan parte hartzekoak. “Espainiako kopa” izeneko txapelketak ere sartzen dira, betiere deia Espainiako Kirol Federazioak egiten badu autonomia erkidegoetako kirol federazioek parte har dezaten.

2. Atal honetan, dirulaguntza emanen da, orobat, kirol modalitate autoktonoen erkidegoen arteko txapelketetan parte hartzeko (herri kirolak eta pilota). Kasu batzuetan, Frantziako Pirinio Atlantikoetako eskualdearekin batera egiten diren lehiaketetan parte hartzea barne hartzen dute.

3. Atal honi dagokion dirulaguntza emateko, erreferentziako modulu batzuk ezarriko dira eskatutako jarduera bakoitzerako, hurrengo atalean adierazten diren irizpideei jarraikiz, eta, modulu horiek oinarri hartuta, dirulaguntzaren portzentajeak aplikatuko dira, kirol federazioaren eta jardueraren arabera. Azkenik, espedientea ixteko ebazpenean, emandako zenbatekoa egokituko da benetan gauzatu den jardueraren arabera (distantziak, parte-hartzaileen kopurua eta zenbat egun iraun duen), eta I. eranskineko 16. oinarrian aurreikusita dauden jardueren arteko doikuntzetako bat izanen da.

4. Erreferentziako moduluak parte-hartzaile kopuruaren arabera zehaztuko dira, baita txapelketaren herrira joateko distantziaren arabera eta haren iraupenaren arabera ere. Distantziak, parte-hartzaileen kopurua, ostatu eta otordu gastuak eta kilometrajea kalkulatzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

a) Joan-etorrien distantzia. Ondoko ataletan aipatzen diren probintziak zein diren, hiru distantzia mota bereizten dira: laburrak, ertainak eta luzeak (txapelketa egiten den herrirainoko kilometro kopurua hartuko da aintzat):

I.–Laburrak: Araba, Burgos, Gipuzkoa, Huesca, Logroño, Soria, Bizkaia, Zaragoza. Talde honetan Frantziako Pirinio Atlantikoetako eskualdearekin batera egiten diren lehiaketetan parte hartzeko joan-etorriak ere sartzen dira.

II.–Ertainak: Albacete, Asturias, Ávila, Bartzelona, Castelló, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Guadalajara, Lleida, León, Madril, Palentzia, Salamanca, Santander, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valentzia, Valladolid, Zamora.

III.–Luzeak: A Coruña, Alacant, Almería, Badajoz, Balearrak, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Granada, Huelva, Kordoba, Jaén, Las Palmas, Lugo, Málaga, Melilla, Murtzia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz Tenerifekoa eta Sevilla.

IV. Eskaera egiten den egunean zehaztu gabe baldin badago non eginen den txapelketaren bat, kalkulua aurreko urtean egin zen herrian balitz bezala eginen da, eta gero zenbatekoa egokituko da, benetan egiten den lekuaren arabera. Doikuntza hau I. eranskineko 16. oinarrian aurreikusita dauden jardueren arteko doikuntzetako bat izanen da.

b) Parte-hartzaileen kopurua: txapelketako akta ofizialetan benetan inskribaturik dauden parte-hartzaileen kopurua, entrenatzailea eta ofizialki onartutako delegatuak eta/edo laguntzaileak barne, kirol modalitatea zein den.

c) Ostatua: 35 euro aplikatuko dira gaua pasatu behar den bakoitzean, eta irizpide hauek hartuko dira aintzat gauak pasatzeko gastua kalkulatzeko, distantzien arabera:

I.–Laburrak: lehiaketa egunen kopurua ken bat.

II.–Ertainak: lehiaketa egunen kopurua.

III.–Luzeak: lehiaketa egunen kopurua gehi bat.

d) Otorduak: 12 euro aplikatuko dira otordu bakoitzeko (bazkaria eta afaria). Parte-hartzaileen kopuruaren arabera kalkulatuko da, ondoko irizpide hauei jarraikiz:

I.–Laburrak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, ken bat.

II.–Ertainak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, gehi bat.

III.–Luzeak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, gehi hiru.

e) Kilometro-ordaina: parte-hartzaileen kopuruaren arabera kalkulatuko da, honako irizpide hauei jarraikiz:

I.–Txapelketan gehienez 20 parte-hartzaile badaude: 0,20 euro aplikatuko dira kilometroko, 4 parte-hartzaileko (edo zatikiko). Kirol modalitateren batean lehiatzeko materialen premia dela-eta garraiorako ibilgailu osagarri bat erabili behar bada, ibilgailu hori ere hartuko da kontuan. Premia, dena dela, eskaeran justifikatu beharko da.

II.–Txapelketan 21 parte-hartzaile edo gehiago badaude: ulertuko da bidaia autobusez egiten dela, eta 1,30 euro aplikatuko da kilometroko, gehi kopuru finko bat, 250 euro eguneko.

III.–Iruñetik txapelketa eginen den herrirainoko distantziak hartuko dira aintzat (joatea eta etortzea).

IV.–Penintsulatik kanpoko bidaietarako, 200 euro pertsona bakoitzeko izanen da erreferentzia Kanarietara joanez gero, eta 100 euro pertsona bakoitzeko gainerakoetarako, gehi 2 bider Iruña-Madril-Iruña (Kanarietara, Ceutara eta Melillara joateko bidaietarako) edo Iruña-Bartzelona-Iruña bidaia (Balearretarako bidaietarako), kontuan hartu gabe autobusaren egonaldiko egunak.

5. Dirulaguntza, hasiera batean, jarduera bakoitzari dagokion moduluaren % 55ekoa izanen da. Txapelketa bakoitzaren ezaugarriak ikusita, portzentaje hori handitzen ahalko da (% 100era iritsi arte), honako irizpide hauen arabera:

a) Errendimendu programa batean sartuta egotea: % 25. Kasu honetan, NKIk 2020ko irailetik 2021eko abuztura bitarteko aldian diruz lagundutako errendimendu programak sartuko dira. Dirulaguntzak emateko ebazpenaren proposamena egin zen datan programa horientzako dirulaguntza emateko ebazpena eman bada 2021eko irailetik 2022ko abuztura bitarteko aldirako, ebazpen hori hartuko da kontuan, eta ez aurrekoa.

b) Modalitate olinpikoa, paralinpikoa edo kirol modalitate autoktonoa (herri kirolak eta pilota) izatea: % 20.

6. Goian azaldutako prozeduraren bidez lortzen den moduluari txapelketan izena emateko ordaindutako kopuruak gehituko zaizkio. Izena emateko gastuak justifikatzeko, egiaztagiriak aurkeztu beharko dira (fakturak eta ordainketa-agiriak), eta justifikazio-kontuan sartu beharko dira.

7. Atal honetan, kirol federazio bakoitzak 60.000 euro jaso ditzake gehienez federazio olinpikoen eta kirol modalitate autoktonoen (herri kirolak eta pilota) kasuan, eta 40.000 euro gainerako kasuetan.

8. Txapelketa horien azken antolatzaileak (Espainiako Kirol Federazioa, Kirolen Batzorde Gorena, beste autonomia erkidego bat, etab.) dirulaguntzaren bat eman baldin badu txapelketako atal horietakoren batentzat, zenbateko hori deskontatuko da modulu honi dagokion kopurutik, gastu zehatz batzuetarako diru-sarrerak jasotzen badituzte, eta sortutako defizita baizik ez da kontuan hartuko. Halaber, federazioak jarduera horiengatik jasotzen ahal dituen beste diru-sarrera batzuk deskontatuko dira.

4. oinarria. Txapelketa nazionalak antolatzea.

1. Atal honetan, Espainiako txapelketetako sektore faseen (edo antzekoen) eta/edo azken faseen antolamendua sartzen da, bai eta Espainiako kopena ere (aurreko oinarrian jasotzen den bezala). Kirol modalitate autoktonoen txapelketak ere sartzen dira, autonomia erkidegoen artekoak (herri kirolak eta pilota).

2. Oro har, gastu diruz lagungarriaren % 50 emanen da, baina aurreikusitako defizita gainditu gabe. Espainiako Kirol Federazioari ordaintzen zaion kanonaren edo antzekoaren gastuan, gehienez ere 3.000 euro emanen da txapelketa bakoitzeko. Emandako dirulaguntzaren likidazioa eginen da benetan izandako diru-sarrerak eta gastuak kontuan hartuta. Nolanahi ere, Nafarroako Kirolaren Institutuaren dirulaguntzak ez du aipatutako portzentaje hori gaindituko.

3. Atal honetan, kirol federazio bakoitzak 10.000 euro jaso ditzake gehienez.

4. Gastu diruz lagungarriak:

a) Garaikurren, arbitrajeen eta jokorako materialaren gastuak, osasun arretaren gastuak, instalazioak eta azpiegiturak muntatzekoak eta instalazioak alokatzekoak, II. eranskin honen 2.3 oinarrian adierazitakoaren arabera.

b) Antolakuntza, protokolo eta komunikazio gastuak, kartelak egitekoak eta antzekoak.

c) Dagokion Espainiako kirol federazioari ordaintzen zaion kanonaren edo antzekoaren gastua.

d) Material inbentariagarriaren erosketa ez da diruz lagungarria izanen, ez eta esku-dirutan ematen diren sariak ere.

e) Oro har, aipatutako txapelketak antolatzeko Nafarroako Kirolaren Institutuaren ustez beharrezkoak eta ezinbestekoak diren gastu guztiak. Atal honetan, lehiaketa antolatzeko behar-beharrezkoa eta ezinbestekoa den material suntsigarria sartzen da, baina horren beharra berariaz justifikatu beharko da. Oro har, diruz lagungarriak izanen dira txapelketaren antolakuntza orokorrarekin zerikusia duten kontzeptuak, txapelketarako behar-beharrezkoak baldin badira. Ez dira diruz lagungarriak izanen, ordea, parte hartzen duten kirolariei eta/edo taldeei zuzenean egozten ahal zaizkien gastuekin lotutako kontzeptuak.

5. oinarria. Sustapen jarduerak.

1. Nafarroa edo Espainia mailako jarduera ofizialak ez izateagatik, aurreko ataletan sartu ez diren jarduera guztiak sartzen dira atal honetan. Atal honetan ezin dira sartu txapelketa ofizialetan parte-hartzea dakarten jarduerak.

2. Gastu diruz lagungarrien kontzeptuak II. eranskin honetako 2.3 oinarrian (Nafarroako txapelketak antolatzea) adierazitako berberak dira. Gastu horiez gainera, maila bakoitzean aurreikusitako jarduerak egiteko beharrezkoak diren mantenu eta ostatu gastuak eta antzekoak sartzen dira.

3. Eskatzen diren jarduerak mailaka sailkatuko dira, maila bakoitzeko jarduerei dagokien dirulaguntzaren portzentajea ezartzeko. Kasu guztietan, beharrezkoa izanen da proposatutako jarduerak azaldu, zehaztu eta justifikatzea, bakoitzarentzat aurreikusitako helburuak zehaztuta, maila bakoitzerako adierazitako definizioak kontuan harturik.

a) I. maila. Kontzeptu bat baino gehiago hartzen ditu: 1) Lizentzia kopurua komunikatu den azken urtean 300 lizentzia edo gutxiago izan dituzten federazioek beren modalitatea sustatu eta garatzeko programak egiteko aurkeztutako eskaerak, zehazki, lizentzia kopurua handitzeko helburua dutenak; 2) berariaz, emakumeen kirola sustatzeko diren sustapen jarduerak; 3) behar bereziak dituzten giza taldeentzako jarduerak; 4) kirol modalitate autoktonoak (herri kirolak eta pilota) sustatzeko jarduerak; 5) “Kirolaren balioak” kanpainan sartutako kirol federazioen jarduerak, aldez aurretik aurreikusitako jarduera kanpainaren helburuekin bat datorrela onartzen duen Kirolaren Zuzendaritzaordearen oniritzia izanda. Aplikatu beharreko dirulaguntza: gastu diruz lagungarriaren % 75ekoa, baina aurreikusitako defizita gainditu gabe.

b) II. maila. Kontzeptu bat baino gehiago hartzen ditu: 1) Dena delako modalitatea sustatzeko eta garatzeko programak egitea helburu duten jarduerak, zehazki lizentzia kopurua handitzeko helburu dutenak, salbu I. mailan jasotakoak; 2) Modalitatearen hobekuntza teknikoa helburu duten jarduerak; 3) Kirol antolamendurako proiektuak; 4) Espainiako eta/edo nazioarteko federazioen egutegi ofizialetan dauden txapelketa eta lehiaketak antolatzea eta horietan parte hartzea, eranskin honetako 3. eta 4. oinarrietan agertzen ez badira. Dirulaguntza: % 50.

c) III. maila. Honako hauek hartzen ditu: 1) Kirol denboraldiari bukaera emateko jarduerak, topaketak eta antzekoak (bazter utzi dira, berariaz, otorduen eta antzekoen gastuak); 2) Ofizialak ez diren gainerako txapelketa eta lehiaketak antolatzea eta horietan parte hartzea; 3) Udako campusak eta antzekoak. Dirulaguntza: % 35.

4. Dirulaguntza esleitzeko prozedura:

a) Lehenbizi, I. mailari dagozkion eskaerak aztertu eta baloratuko dira, eta baremoaren arabera dagokien kopurua esleituko zaie, eranskin honetako “Sarrera-1” oinarrian ezartzen den bezala.

b) I. maila honetan, aipatutako esleipenaren ondoriozko zenbatekoa atal honetarako erabilgarri dagoen kreditua baino handiagoa bada, hainbanaketa eginen da ukitutako kirol federazioen artean.

c) Azkenik, II. eta III. mailetako eskaerak aztertu eta baloratuko dira. Kasu honetan, hainbanaketa egin behar izanez gero, bi maila horientzat eginen da, batera.

6. oinarria. Prestakuntza jarduerak.

1. Atal honen baitan, kirol federazioek antolatutako prestakuntzako jardueretarako emanen da dirulaguntza, baita teknikari, zuzendaritzako kide eta/edo kirolari nafarrek (kasuan kasuko Nafarroako kirol federazioaren bitartez inskribatu ondoren) parte hartzen dutenetarako ere.

2. Eskatutako jarduerak 2 mailatan sailkatuko dira, ondoren adierazten denaren arabera:

a) I. maila: zuzendaritzako kide eta teknikarien parte-hartzea Nafarroako kirol arloko kudeaketa aurreratuko ikastaro batean, federazioaren kudeaketa hobetzeko tresnak lortzeko. Ikastaro batean parte hartzea diruz lagungarria izateko atal honengatik, betekizun hauek bete behar dira, gutxienez:

I) Nahitaezkoa da ikastaroan federazioko teknikari batek (kirol arlokoa edo kudeatzailetza arlokoa) eta zuzendaritzako kide batek parte hartzea.

II) Ikastaroaren gutxieneko iraupena 40 ordukoa izanen da (presentzialak eta/edo on-line).

III) Garatu beharreko edukiak: kudeaketa aurreratuko eredua, plan estrategikoa, AMIA tresna, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa, laneko eta langileen kudeaketa, harremanak federatuekin eta federaziotik kanpoko pertsonekin eta entitateekin.

IV) Eskaeran egin nahi den ikastaroaren programa sartu behar da.

b) II. maila: Beste prestakuntza jarduera batzuk:

I) Arbitro, epaile eta kronometratzaileentzako ikastaroak.

II) Prestakuntza eta birziklatze ikastaroetarako jarduerak (mintegiak, jardunaldiak, clinic deiturikoak eta antzekoak).

3. Jarduera hauek kanpoan geldituko dira:

a) Urriaren 24ko 1363/2014 Errege Dekretuaren babesean garatzen diren ikasketa arautuen esparruan kirol teknikariak prestatzeko egiten diren ikastaroak, Hezkuntza Departamentuaren eskumenekoak baitira.

b) Prestakuntza ikastaroak, baldin haien ikasleek dirulaguntzak jaso baditzakete Kultura eta Kiroleko kontseilariaren apirilaren 29ko 42E/2021 Foru Aginduaren bidez edo foru agindu hori ordeztu duen araudiaren bidez. Salbuespen gisa, atal honetan dirulaguntza jaso dezakete federazioek antolatutako I. mailako eta II. mailako ikastaroek, baldin aurreikusitako ikasle kopurua 12 bada gehienez, betiere parte-hartzaile bakoitzeko kuota gutxienez 300 eurokoa bada I. mailako ikastaroetan, eta 700 eurokoa II. mailako ikastaroetan.

c) Federaziokoa bakarrik den titulua lortzeko ikastaroak, monitoreen edo entrenatzaileen prestakuntzakoak.

4. Aplikatu beharreko dirulaguntzaren ehunekoa, eta dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko prozesua hau izanen da:

a) I. maila: gastu diruz lagungarriaren % 75. Gehienez ere, kirol federazio bakoitzari 2.000 euroko laguntza emanen zaio atal honetan.

b) II. maila: gastu diruz lagungarriaren % 30. Gehienez ere, kirol federazio bakoitzari 4.000 euroko laguntza emanen zaio atal honetan.

c) Lehenik I. mailarako aurkeztu diren eskaerei dagokien dirulaguntza kalkulatuko da, eta aplikatu beharreko ehunekoaren arabera dagokien dirulaguntza esleituko zaie.

d) Ondoren, II. mailarako aurkeztu diren eskaerei dagokien dirulaguntza kalkulatuko da. II. maila honetan, aipatutako esleipenaren ondoriozko zenbatekoa atal honetarako erabilgarri dagoen kreditua baino handiagoa bada, hainbanaketa eginen da ukitutako kirol federazioen artean.

5. Hauexek izanen dira aintzat hartuko diren gastu kontzeptuak:

a) Nafarroako kirol federazioek antolatutako jardueretan, honako hauek hartuko dira aintzat: monitoreentzako eta irakasleentzako ordainketak, material didaktikoa, zabalkuntza eta komunikazio gastuak, eta instalazioak (baldin eta NKGIk ezin baditu bere instalazioak edo itundutako beste batzuk erabili).

b) Beste entitate batzuek antolatutako ikastaroetan parte hartzeko, gastu hauek hartuko dira aintzat: izena ematekoak, joan-etorriak, eta ostatu eta otordu gastuak, halakorik badago. Gastu horiek behar diren fakturen bidez justifikatuko dira, benetan egindako gastuaren arabera.

7. oinarria. Kirol arloko trukeak.

1. Nafarroako Gobernuak, Aragoiko Gobernuak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuak batera egindako TANDEM programan sartuta dauden Nafarroako kirol federazioek egindako jarduerak diruz lagunduko dira atal honen bidez.

2. Jarduera bat atal honetan sartu ahal izateko, beharrezkoa da bertan parte hartzea, Nafarroako federazio batekin batera, Pirinio Atlantikoetako kirol-erakunde batek; aukeran, Aragoiko eta/edo Gipuzkoako kirol-erakundeek ere parte hartzen ahalko dute.

3. Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak eta dirulaguntzaren ehunekoak:

a) Lekualdatzeak: Autobus-gastuen % 100, joan-etorria 21 pertsona edo gehiagokoa bada. Ibilgailu partikularren gastuak: 0,20 euro/km ibilgailu bakoitzeko, joan-etorria 20 pertsonakoa edo gutxiagokoa bada, 4 ibilgailuko ratioarekin; bidesarien gastuak ere sartzen dira.

b) Mantenua: Justifikatutako mantenu-gastuen % 100, gehienez ere 30 euro eguneko eta parte-hartzaile bakoitzeko.

c) Ostatu hartzea: Justifikatutako ostatu-gastuen % 100, gehienez 30 euro eguneko.

d) Kirol teknikariak: Justifikatutako gastuen % 100, gehienez 60 euro eguneko eta laguntzaile bakoitzeko. Teknikari kopurua honako hauetara mugatzen da: banakako kiroletako 5 kirolariko teknikari bat eta taldeko 2 teknikari, taldeko kiroletan.

e) Teknikari txostengileak: Justifikatutako gastuen % 100, gehienez 100 euro eguneko eta teknikari bakoitzeko.

f) Arbitrajeak: Justifikatutako gastuen % 100, gehienez 60 euro eguneko eta arbitro bakoitzeko.

g) Pistaren alokairua: Justifikatutako gastuen % 100.

4. Jardueren mailak: aurreko irizpideak aplikatu ondoren, jarduera bakoitzaren gastuen arabera, gehieneko dirulaguntza ezartzen da, hiru mailatan sailkatuta:

a) 1. maila: Gutxienez honako 5 irizpide hauetatik 3 betetzen dituzten jarduerak: tokiko kiroleko jarduerak, emakumezkoen kirolekoak, teknifikazioari edota kirolari eta osasunari buruzkoak, 2 lurralde baino gehiagoren parte-hartzearekin, jardunaldi bat baino gehiagorekin. Diruz lagundu beharreko gehienekoa: 2.500 euro jarduera bakoitzeko.

b) 2. maila: 1. mailan markatutako irizpideetatik 1 edo 2 soilik betetzen dituzten jarduerak. Diruz lagundu beharreko gehienekoa: 2.000 euro jarduera bakoitzeko

c) 3. maila: 1. mailan markatutako irizpiderik betetzen ez duten jarduerak: 1.000 euro jarduera bakoitzeko.

5. Federazio bakoitzeko gehieneko dirulaguntza, eskatutako truke posible guztiak batuta: 5.000 euro.

8. oinarria. Kirol jantziak.

1. Atal honetan, Espainiako txapelketetan parte hartzen duten Nafarroako selekzioen gastu hauek sartzen dira: kirol jantzi ofizialak (paseokoak zein beroketa egitekoak) eta haien osagarriak erosteko gastuak, betiere Nafarroako Kirolaren Institutuaren oniritziarekin erosi badira.

2. Jantzietan irudi korporatiboaren marka agertu behar da, Nafarroako Kirolaren Institutuak zehazten duena. Eskuratu aurretik, materialaren behin betiko diseinua aurkeztu beharko da Nafarroako Kirolaren Institutuan.

3. Materialaren baldintza teknikoak:

a) Jantzi arruntak: txandala, poloa, parka, zira, izerditakoa, kamiseta eta jokatzeko galtzak.

b) Osagarri arruntak: bidaietarako poltsa eta/edo motxila.

c) Berariazko osagarriak kirol modalitatearen arabera: betiere Nafarroako Kirolaren Institutuaren oniritziarekin.

d) Gomendatutako koloreak: gorria (oinarrizko kolorea), urdina, eta zuria kontrasterako.

4. Aplikatu beharreko baremoa: portzentaje hauen arabera aplikatuko da dirulaguntza, eskatutako materialaren guztirako aurrekontua kontuan hartuta, 10.000 euro gehienez:

a) 1.000,00 euro bitarte, kopuru hori barne, % 100.

b) 1.000,01 eurotik 2.000,00ra bitarte, % 90.

c) 2.000,01 eurotik 3.000,00ra bitarte, % 80.

d) 3.000,01 eurotik 4.000,00ra bitarte, % 70.

e) 4.000,01 eurotik 5.000,00ra bitarte, % 60.

f) 5.000,01 eurotik 10.000,00ra bitarte, % 50.

5. 10.000 eurotik gorako eskaerak: erosi beharreko materialaren aurrekontua 10.000 eurotik gorakoa bada, hasierako 10.000 euroko kopurua izanen da diruz lagungarria aurreko baremoari jarraikiz (% 50), eta aurrekontuaren gainerako zatia Federazioak hartuko du bere gain.

6. Behin baremo hori aplikatutakoan, eranskin honen 3. oinarriaren 5.a) atalari jarraikiz errendimendu programetan sartuta ez dauden federazioei dagokien zenbatekoari kendu eginen zaio hasierako kalkuluaren % 75, gisa horretako programetan sartutako federazioei lehentasuna emate aldera.

7. Aurreko atalaren arabera kalkulatutako zenbatekoa handiagoa bada aurrekontuko partida erabilgarria baino, federazio eskatzaile guztien artean hainbanaketa eginen da.

9. oinarria. Material inbentariagarriaren ekipamendua.

1. Dirulaguntza eskatzen ahal da tresna informatikoak, kiroleko materiala, bulegoko materiala, komunikazio sistemak eta, oro har, kirol federazioei egokitutako Kontabilitate Plan Orokorraren kontabilitate-irizpideen arabera inbentariagarria den beste edozein material eskuratzeko.

2. Aplikatu beharreko baremoa: portzentaje hauen arabera aplikatuko da dirulaguntza, eskatutako materialaren guztirako aurrekontua kontuan hartuta, 10.000 euro gehienez:

a) 601 euro bitarte, kopuru hori barne, % 90.

b) 601,01 eurotik 1.200,00era bitarte, % 85.

c) 1.200,01 eurotik 1.800,00era bitarte, % 80.

d) 1.800,01 eurotik 2.400,00era bitarte, % 75.

e) 2.400,01 eurotik 3.000,00ra bitarte, % 70.

f) 3.000,01 eurotik 3.600,00era bitarte, % 65.

g) 3.600,01 eurotik 4.200,00era bitarte, % 60.

h) 4.200,01 eurotik 5.000,00ra bitarte, % 55.

i) 5.000,01 eurotik 10.000,00ra bitarte, % 50.

3. 10.000 eurotik gorako eskaerak: erosi beharreko materialaren aurrekontua 10.000 eurotik gorakoa bada, hasierako 10.000 euroko kopurua izanen da diruz lagungarria aurreko baremoari jarraikiz (% 50), eta aurrekontuaren gainerako zatia Federazioak hartuko du bere gain.

10. oinarria. Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak.

Atal honen bidez, federazioaren komunikazioak euskaraz zabaltzeak komunikazio zerbitzu komunen bulegoari eragiten dizkion gastuak diruz lagunduko dira. Aurreikusitako defizitaren % 90eko dirulaguntza emanen da. Federazio bakoitzak 550 euroko dirulaguntza jasoko du, gehienez, atal honengatik. Behin prozedura honekin bat kalkulua eginda, deialdirako baimendutako zenbatekoa gainditzen bada, dirulaguntza eskatu duten federazioen artean hainbanatuko da.

Iragarkiaren kodea: F2114233