22. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE

2021eko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

Uharteko Udalak, 2020ko urriaren 29an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2021eko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak.

2020ko 268. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 17an, baita Udalaren iragarki-taulan ere, eta legezko epea iragan denez inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, ulertzen da behin betiko onetsi direla.

Uharten, 2021eko urtarrilaren 2an.–Alkate udalburua, Alfredo Javier Arruiz Sotés.

“2021EKO ZERGA-TASAK, TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK. ONESPENA

1. Honako zerga-tasa hauek onetsi dira Uharteko Udalerako:

1.–Hiri-lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa %0,25 izanen da, katastroko balioaren gainean.

2.–Landa-lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa %0,80 izanen da, katastroko balioaren gainean.

3.–Eraikuntzen eta obren gaineko udal zergaren karga-tasa %5 izanen da.

4.–Ekonomia-jardueren gaineko zergaren indizea 1,40 izanen da udalerri osoan.

5.–Zirkulazioaren gaineko zergaren tasa foru legeak onesten duen bera izanen da.

2. Honako tasa eta prezio publiko hauek onestea Uharteko Udalerako:

ORDENANTZA, AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

–Planoen kopiak eta fotokopiak:

 • Udaleko agirien fotokopiak:
 • DIN A4: 0,40 euro.
 • DIN A3: 0,50 euro.
 • Ugazteko agirien fotokopiak:
 • Zuri-beltzean, alde batetik:
 • DIN A4: 0,10 euro.
 • DIN A3: 0,45 euro.
 • Koloretan, alde batetik:
 • DIN A4: 0,20 euro.
 • DIN A3: 0,90 euro.
 • Zuri-beltzean, bi aldeetatik:
 • DIN A4: 0,15 euro.
 • DIN A3: 0,50 euro.
 • Koloretan, bi aldeetatik:
 • DIN A4: 0,25 euro.
 • DIN A3: 0,95 euro.

–Agirien konpultsa:

 • Agirien lehenbiziko orria: 3,00 euro.
 • Bigarren orria eta hurrengoak: 1,50 euro.
 • Artxiboan bilatu beharreko espediente bakoitzeko: 16,00 euro.

–Espedienteak tramitatu eta/edo irekitzea. Tasa aplikagarria da txostena edo antzeko zerbait emateari begira teknikari baten (arkitektoa, kontu-hartzailea...) esku-hartzea behar duten espedienteetarako soilik: 40,00 euro.

–Arma txartelen tramitazioa:

 • Txartel bakoitza: 30,00 euro.

–Minusbaliatuek aparkatzeko txartela tramitatzea:

 • Txartel bakoitza, bai lehen aldiz ematean bai berritzean: 16,50 euro.

–Langileak hartzeko deialdien tramitazioa:

1.–A mailan sartzeko (Funtzio Publikoaren Estatutuaren arabera), izena emateagatik: 23,50 euro.

2.–B mailan sartzeko, izena emateagatik 21,00 euro.

3.–C mailan sartzeko, izena emateagatik: 12,00 euro.

4.–D eta E mailetan sartzeko, izena emateagatik: 5,00 euro.

Baldin deialdiko lanpostuak lan-kontratukoak badira, ikusiko da deialdiko ordainsariak zer funtzionario-mailari dagozkion, eta horren araberako tasak aplikatuko dira.

Salbuetsita egongo dira inskripzioa egiteko unean langabezian daudela frogatzen dutenak.

–Behin-behineko instalazioek funtzionatzeko lizentzia:

 • Feria-jostetak, barrakak, zirko ikuskizunak, tabernetako barrak eta antzekoak: 60,00 euro.

–Aurrekontuak, ordenantza fiskalak eta arauak.

 • Aurrekontuen ale bakoitza: 11,50 euro.
 • Ordenantzen eta arauen ale bakoitza: 2,50 euro.

Salbuetsita egonen dira posta elektronikoz igortzen direnak.

–Etxebizitzak deskalifikatzeko txostenak egitea:

 • Txosten bakoitzeko: 38,50 euro.

–Edozein motatako ziurtagiriak (katastroa, errolda, EJZ...):

948-012012 telefonoaren bitartez eginez gero, doan izanen dira.

 • Ziurtagiri sinatuak: 2,50 euro.
 • Erabaki administratiboen ziurtagiriak: 4,50 euro.
 • Erroldaren ziurtagiriak eta bolanteak: 1,50 euro.
 • Ordainagirien kopia: 1,50 euro.
 • Lizentzien eta bestelako dokumentuen kopiak: 6,00 euro.
 • Udaltzaingoaren atestatu txostenak: 98,00 euro.
 • Udaltzainen bestelako txostenak/lanordu bakoitzeko:
 • Bide publikoa okupatzeari buruzko txostena:
 • 33,00 euro.
 • 16,00 euro.
 • Kontsultei erantzutea, oro har: 19,50 euro.
 • Hirigintzako txostenak eta azterketak: 133,00 euro.

ORDENANTZA, LIZENTZIAK EMATEKO ETA HIRIGINTZAKO BESTE JARDUERA BATZUK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

1. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Legearen 221. artikuluaren babesean emandako lizentzien tramitazioa:

–Partzelazio eta/edo birpartzelazioen lizentziak, eta banantzeen eta eransteen lizentziak: partzelazio- lizentzia bakoitza tramitatu eta ebazteko tasen likidazioa azaleraren arabera eginen da, m² bakoitzeko: Gutxienekoa izanik 133,00 euro: 0,20 euro.

–Birpartzelazio-lizentziak, m² bakoitzeko: 0,20 euro.

–Birpartzelazio prozedura bat aldatzeko lizentziak: birpartzelazio tasaren %50eko beherapena izanen du.

–Lizentzia, eraikinak eta instalazioak lehen aldiz erabili edo okupatzeko:

 • Eraikinetarako lizentzia, etxebizitza bakoitzeko: 90,00 euro.
 • Familibakarrekoak, eraikin atxikiak (adosatuak), binakakoak, etab.: 168,50 euro.
 • Obra lizentziaren luzapena tramitatzea: 84,50 euro.

–Eraispen obretarako, eraikitzeko, zaharberritzeko, instalazioetarako, arbolak botatzeko, errotuluak paratzeko eta lizentzia behar duten gainerako egintzetarako lizentziak: onartutako proiektuaren zenbatekoaren arabera likidatuko dira tasak, obra gauzatzeko aurrekontuaren arabera:

 • 2.500 euro baino txikiagoa: 25,00 euro.
 • 2.501etik 5.000 euro bitarte: 50,00 euro.
 • 5.001etik 7.500 euro bitarte: 75,00 euro.
 • 7.501etik 10.000 euro bitarte: 100,00 euro.
 • 10.001etik 100.000 euro bitarte: 255,00 euro.
 • 100.001 eurotik gora (aurrekontuaren %): %0,50.

2. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen sorrera eta kudeaketarako fidantza tramitatzea. 23/2011 Foru Dekretuan arautua, 105/2008 Errege Dekretua garatzen baitu.

3. Plangintza eta kudeaketako tresnak tramitatzea: prezio hauetan sartzen da hasierako onespenaren erabakia bi egunkaritan argitaratzeak dakarren kostua.

–Plangintza (plan partzialak, bereziak eta bestelakoak):

 • Barne Berrikuntzarako Plan Berezia: 500 euro.
 • Xehetasun-azterketa: 500 euro.
 • Hiri-jarduketarako plan bereziak: 2050 euro.
 • Plan partzialak: 1800 euro.

–Kudeaketa:

 • Urbanizazioa: 200 euro.
 • Konpentsazio batzordearen estatutuak: 450 euro.

ORDENANTZA, JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERAK ESKUALDATZEKO LIZENTZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUENA

–Jarduera sailkaturako lizentzia eta jarduera sailkaturako lizentziaren berrikuspena:

 • Emandako lizentzia bakoitza: 1.275,00 euro.

–Jarduera sailkatu eta kaltegabearen lizentzia edo aurretiko erantzukizunpeko adierazpena: 133,00 euro.

–Irekitzeko lizentzia: jarduera lehen aldiz paratzea, jarduera lekualdatzea, jarduera aldaketak, etab., metro koadro erabilgarri bakoitza, eskala honen arabera:

 • 100 m² bitarte, m²-ko: 4,00 euro.
 • m² gehigarri bakoitzeko, 500 m² bitarte, m²-ko: 1,00 euro.
 • m² gehigarri bakoitzeko, hortik aurrera, m²-ko: 0,50 euro.

–Irekitzeko lizentziaren eskualdatzea edo titularra aldatzea:

 • Irekitzeko lizentzia transmititzea edo titularra aldatzea: salbuetsita.
 • Bisita teknikoa: 133,00 euro.

–Irekitzeko lizentziaren aldaketa: aldaketa bakoitzeko. Ikuskatu beharra baldin badago, tasa ikuskapen horretan sartuko da.

–Legedi sektorialean ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea, aldez aurreko baimena edo kontrola behar ez duten jardueren kasuan, jarduerak ireki, irekiera aldatu eta erabilera aldatzen denean:

 • 100 m² bitarte, m²-ko: 4,00 euro.
 • m² gehigarri bakoitzeko, 500 m² bitarte, m²-ko: 1,00 euro.
 • m² gehigarri bakoitzeko, hortik aurrera, m²-ko: 0,50 euro.

ORDENANTZA, UDAL ORDENANTZA ETA ERABAKIETAN EZARRITAKO IKUSKAPENENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

1.–Ikustaldiak, jarduera sailkatuen arloan, ikuskapen teknikoen ondorioz eta gainerako ordenantza eta erabakietan ezarritakoaren arabera, baita Udalaren ondarean sortutako kalteengatik egindakoak ere. Ikustaldi bakoitzeko. Espedientea irekitzeko eta/edo tramitatzeko tasa sartuta dago: 133,00 euro.

2.–Eraikinen azterketa, segurtasun baldintzak eta aurri egoeretako espedienteak direla eta 133,00 euro.

ORDENANTZA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENDU
ETA ONDOTIK ALTXATZEKO ZERBITZUA EMATEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

Zerbitzu egitera joan, eta ibilgailua Udalaren altxatokira eramateko lanak hasi ondotik, gidaria edo hark baimendutako pertsona agertzeagatik lana bukatzen ez bada:

–Gehienez 3.500 kg-ko pisua duten ibilgailuak: 50,00 euro.

–3.500 kg-tik gorako pisua duten ibilgailuak: 84,00 euro.

–Bizikletak: 25,00 euro.

Zerbitzua osorik egiten denean, ibilgailu arau-hauslea Udalaren altxatokira eramaten denean:

–Gehienez 3.500 kg-ko pisua duten ibilgailuak: 100,00 euro.

–3.500 kg-tik gorako pisua duten ibilgailuak: 170,00 euro.

–Bizikletak: 50,00 euro.

Ibilgailua kendu eta altxatokira eramaten denetik 24 ordu iraganda, altxatzeko tarifa hau izanen da egun edo zatiki bakoitzetik:

–Gehienez 3.500 kg-ko pisua duten ibilgailuak: 8,00 euro.

–3.500 kg-tik gorako pisua duten ibilgailuak: 15,00 euro.

–Bizikletak: 4,00 euro.

Jaiegunetan edo gauaz, ibilgailuak bide publikotik kentzeko tasak %15 garestituko dira.

–Ibilgailua bide publikoan ibilgetzeagatik:

 • Gehienez 3.500 kg-ko pisua duten ibilgailuak: 85,00 euro.
 • –3.500 kg-tik gorako pisua duten ibilgailuak: 159,00 euro.

Ibilgailuen berezitasunengatik Udalak dituen baliabideekin ezin eraman bada eta zerbitzua egiteko beste batzuengana jo beharra baldin badago, kobratu beharreko tasa izanen da Udalak ibilgailuak erretiratzeko lana egiten duen enpresari ordaindu behar diona gehi %20, administrazio arloko gastu orokorrengatik.

ORDENANTZA, UDAL HILERRIKO KONTZESIOAK, ZERBITZUAK
ETA BERTZE EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

Zerbitzuak ematea

–Ehorzketak, berrehorzketak eta ehorzteko eskubideak:

a) Panteoiak: 128,00 euro.

b) Lurrean: 160,00 euro.

c) Nitxoetan: 128,00 euro.

–Errautsen ehorzketa:

a) Panteoietan: 80,00 euro.

b) Hezurtegi orokorrean: 80,00 euro.

c) Nitxoan: 80,00 euro.

d) Kolunbarioan: 80,00 euro.

–Hobitik ateratzea, interesdunak eskatuta, eta kolunbarioan sartzea (inskripzioa barne): 187,00 euro.

–Hobitik ateratzea, interesdunak eskatuta, eta nitxoan berrehorztea: 155,00 euro.

–Hobitik ateratzea, interesdunak eskatuta, eta gorpuzkinak ematea: 82,50 euro.

–Hobitik atera eta hezurtegi orokorrera eramatea: doan.

Kontzesioak

a) Panteoiak:

–Panteoi hirukoitz eraiki gabeen kontzesioa, 50 urterako, 49 urteko luzapenarekin: 5.097,00 euro.

–Panteoi hirukoitz eraikien kontzesioa, 50 urterako, 49 urteko luzapenarekin: 7.658,50 euro.

b) Lurreko hilobiak:

–15 urteko kontzesioa: 373,50 euro.

c) Kolunbarioak:

–10 urteko kontzesioa: 267,00 euro.

–Luzapena, 10 urterako: 267,00 euro.

d) Nitxoak:

–10 urteko kontzesioa: 320,50 euro.

–Luzapena, 10 urterako: 320,50 euro.

ORDENANTZA, ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK IREKITZEKO ETA EREMU PUBLIKOKO ZOLADURAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MUGIMENDU EGITEKO TASAK,
KALTE-ORDAINAK ETA FIDANTZAK ARAUTZEN DITUENA

1) Zangak irekitzeko tasa:

a) Luzerako metro bakoitzagatik: 26,50 euro.

b) Zanga irekitzeagatik ibilgailuen trafikoa itxi behar bada, bai osorik, bai norabide bat edo espazio handi bat erabilezin utziz, %20 garestituko da.

–Ibilgailuen pasabideak, karga-ahoak, aireztapenak, lukanak eta kalapatxak egin edo deuseztatzea eta zorua edo espaloiak berritzea:

 • Metro lineal bakoitzeko alderik luzeenean: 19,50 euro.

2) Fidantzak zangak irekitzeagatik:

–Zanga metro bat zabal baino gutxiago bada, metro luze bakoitzeko: 130,50 euro.

–Zanga metro bat zabal baino gehiago bada, metro koadro bakoitzeko: 130,50 euro.

ORDENANTZA, ESPALOIAN BARNA IBILGAILUAK SARTZEKO
ETA EDOZEIN MOTATAKO SALGAIEN ZAMALANAK EGITEKO
BIDEA ERRESERBATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

–Ibilgailuen pasabidea, etxebizitzei lotutako garajeak eta garaje pribatuak merkataritzako nahiz industriako ibilgailuentzat, urtean:

 • Ibilgailu bakoitzeko: 22,50 euro.
 • Metro lineal bakoitzeko: 17,00 euro.

–Lekua erreserbatzea, metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, urtean:

 • Gau eta eguneko erreserba: 39,50 euro.
 • Ordutegi mugatuko erreserba: 20,00 euro.
 • Pasabideko plaken prezioa: 41,00 euro.

ORDENANTZA, EREMU PUBLIKOKO ETA HERRI-LURRETAKO ZORU, ZORUPE ETA HEGALKINEKO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA

Lurzoruaren erabilpena edo aprobetxamendu berezia:

–Udalaren kioskoak:

 • Lagapena, urtean: 588,00 euro.

–Bertze kiosko batzuk, metro koadro bakoitzeko, urtean: 71,00 euro.

–Kutxazain automatikoak, urtean: 300,00 euro.

–Saltzeko makinak, eta bertze :

 • Urtean: 44,50 euro.

–Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak, metro koadro edo zatiki bakoitzeko, hilean: 3,00 euro.

 • Apirilaren 1etik irailaren 30a arte: 3,00 euro.
 • Urriaren 1etik martxoaren 31 arte: 1,00 euro.

–Tabernetako behin-behineko barrak, metro koadroko, egunean: 2,50 euro.

–Merkatu txikiak, kalez kaleko salmenta eta barrakak, metro linealak, gehienez ere 2 metro zabal (festetan izan ezik). Egoera berezirik bada, gizarte zerbitzuek txostena eginen dute. Metro lineal eta eguneko: 3,00 euro.

–Kalez kaleko salmenta festetan, metro lineal eta egun bakoitzeko, gehienez ere 2 metro zabal. Urtean zehar merkatu txikira datorren kalez kaleko saltzaileari merkatu txikiko tasa aplikatuko zaio. Egoera berezirik bada, gizarte zerbitzuek txostena eginen dute: 4,00 euro.

–Ibilgailua-kaleko salmenta (bestetan izan ezik):

 • Egun batetik hamarrera bitarte ibilgailu bakoitzeko, egunean: 16,50 euro.
 • 11. egunetik aurrera ibilgailu bakoitzeko, egunean: 3,50 euro.

–Kaleko salmenta-ibilgailua (festetan), Udalaren organo eskudunak elikagaien kalez kaleko salmenta baimentzen badu:

 • Izozkiak, litxarreriak, azukrezko kotoiak: 4,00 euro.
 • Elikagaiak (hanburgesak, saltxitxak): 6,00 euro.

–Feria-jostetak eta antzekoak, metro koadro eta egun bakoitzeko (herriko festetan izan ezik): 1,00 euro.

 • 100 m²/egun, gehienez: 31,00 euro.
 • 101 metro koadrotik 250 metro koadroraino, egun bakoitzeko, gehienez: 34,00 euro.
 • 251 metro koadrotik gora, egun bakoitzeko, gehienez: 36,00 euro.

–Zirko ikuskizunak, metro koadro eta egun bakoitzeko (gehienez ere 50,00 euro eguneko): 0,50 euro.

Kasu guztietan, harguneak eta argindar, ur eta abarren kontsumoa eskatzailearen kontura izanen dira.

–Eremu publikoaren okupazio puntuala, Udaltzaingoan tramitatua, eguneko: 22,00 euro.

–Beste aprobetxamendu batzuk, hala nola hesiak, etab.:

 • Lehendabiziko sei hilabeteetan, metro lineal eta egun bakoitzeko: 0,065 euro.
 • Gainerako denboran, metro lineal eta egun bakoitzeko: 0,10 euro.

–Bestelako aprobetxamenduak, aldamioak, etab.:

 • Lehen hilabetean, metro koadro bakoitzeko, egunean: 0,16.
 • Gainerako denboran, metro koadro bakoitzeko, egunean: 0,06.

–Bestelako aprobetxamenduak, edukiontziak, obra-hondakinak biltzeko zakuak. Lehendabiziko hilabetean, 3 euro unitate bakoitzeko, egunean.

 • Gainerako denboran, 6 euro unitate bakoitzeko, egunean.

–Gutxieneko tasa: 22,00 euro.

 • Herritarren mesedetan egiten diren zerbitzuetako jarduera ekonomikoen aprobetxamenduen erabileragatik (lurzorua barraka, ekitaldi eta festa esparruetarako lagatzea barne): m² bakoitzeko hilean edo horren zatiki bakoitzeko: 1,50 euro.
 • Garabiak lurzorua eta hegalkina okupatzea, eraikuntzarako, hilabete bakoitzeko: 166,50 euro.
 • Publizitate hesiak, urtean:
 • 4 m²-tik beherakoak badira: 61,50 euro.
 • 24 m²-tik gorakoak badira: Indarrean den kontzesioaren arabera.
 • Zorupeko aprobetxamendu bereziak, urte bakoitzeko:
 • Beste aprobetxamendu batzuk, m²-ko: 31,50 euro.
 • Hegalkinaren aprobetxamenduak, metro koadro eta hilabete bakoitzeko: 0,25 euro.
 • Hezkuntza helburuekin eremu publikoa okupatzea, urtean: 1.100,00 euro.

ORDENANTZA, ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN DUENA

–Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak biltzea: 102,00 euro.

–Arriskutsuak ez diren animaliak biltzea: 39,50 euro.

–Egonaldia, egun bakoitzeko: 5,50 euro.

–Animalia arriskutsuaren lizentzia: 56,50 euro.

BERTZELAKO TASAK ETA PREZIOAK

Kiosko zaharraren alokairua (eszenatoki zaharra).

–Egun bakoitzeko, toldorik gabe: 147,50 euro.

–Egun bakoitzeko, toldo eta guzti: 227,00 euro.

Kioskoa alokatzeko fidantza, egun bakoitzeko.

Alokairu bakarra izanen da, eramaten diren plataformak gorabehera (kostu horri muntatzen eta kentzen aritzen diren udal langileena gehituko zaio): 454,00 euro.

Talde politikoak tasa hauetatik salbuetsita egonen dira, baita Uharteko kultur jardueren programaren barrenean diharduten kultur taldeak ere, antolaturiko ekitaldiek diru-sarrerak ekartzen dituztenean izan ezik, halakoetan alokairuaren tasa eta fidantza ordaindu beharko dira eta.

Pilotalekua alokatzea, kirolez kanpoko jardueretarako.

–Eguneko: 201,50 euro.

–Zorua babesteko lamina muntatzea eta kentzea (gehi %15, lanak jaiegunetan eginez gero): 131,00 euro.

–Eguneko fidantza, garbiketarako, gauzak ez hausteko, deus ez hondatzeko, etab.: 454,00 euro.

Kultur taldeak eta elkarteak salbuetsirik egonen dira, Uharteko kultur jardueren programaren barrenean aritzen badira, baita talde politikoak ere. Antolaturiko ekitaldiek diru-sarrerak ekartzen dituztenean izan ezik, halakoetan alokairuaren tasa eta fidantza ordaindu beharko dira eta.

Eremu publikoan espazioa erreserbatzeko hesiak kudeatu, jarri eta kentzeagatik. Aurrekoaz gain, erabilera egun bakoitzeko euro 1 kobratuko da hesi bakoitzeko: 61,50 euro.

Partikularren ekintzen edo ez-egiteen ondoriozko arrisku egoerak saihesteko hesiak kudeatu, jarri eta kentzeagatik. Aurrekoaz gain, erabilera egun bakoitzeko euro 1 kobratuko da hesi bakoitzeko: 61,50 euro.

Zenbait gauzaren salmenta.

–Eranskailuen salmenta:

 • Txikiak: 1,50 euro.
 • Handiak: 2,00 euro.

–Laminen salmenta, bakoitza: 39,00 euro.

–Uhartekoak CDaren salmenta: 1,00 euro.

–Uharte barnetik DVDaren salmenta: 1,00 euro.

–Liburuen salmenta:

 • Memoria fotográfica. Huarte Siglo XX: 10,50 euro.
 • Uharte Donejakue Bidean: 1,00 euro.
 • Uharteko parrokiak; historia eta Uharte: 1,00 euro.
 • Uharteko toponimiaren ikerketa: 1,00 euro.
 • Uharteko inkesta etnografikoa. I. atala: 1,00 euro.
 • Uharteko inkesta etnografikoa, II. atala 1,00 euro.
 • Emigrazioa, hirigintza eta arkitektura Uharten: 1,00 euro.
 • Retrato de la memoria. Oroimenaren hegaletan: 1,00 euro.
 • Lienzos libertarios. Biografía de Patxi Buldain: 10,00 euro.

–Gelak, osoko bilkurakoa alokatzea ezkontza, ekintza zibil eta hiletetarako, erroldatuentzat: 98,00 euro.

–Gelak, osoko bilkurakoa alokatzea ezkontza, ekintza zibil eta hiletetarako, erroldatuta ez daudenentzat: 157,50 euro.

–Liburutegia alokatzea, ordu bakoitza: 71,50 euro.

–Kultur gela eta beste lokal batzuk, erroldatuak dauden bizilagunentzat, prezioa orduko: 28,50 euro.

–Plazaldea eraikineko gelak eta beste lokal batzuk, bizilagunak ez direnentzat, prezioa orduko: 37,50 euro.

–Plazaldea eraikineko gelak eta beste lokal batzuk, bizilagunak ez direnentzat, antolatutako jardunaldietan. Egunean: 10,50 euro.

–Musikari profesionalek pianoa erabiltzea irakaskuntzako orduetatik kanpo: kudeaketa eta kobrantza Musika Eskolaren esku. Saio bakoitzeko: 14,00 euro.

Zuzeneko ikuskizunak (antzerkia, musika, dantza...):

–Ikuskizun profesionalak:

 • Familientzako: 3,00 euro.
 • Helduentzako: 6,00 euro.

–Ikuskizun ez profesionalak:

 • Familientzako: 2,00 euro.
 • Helduentzako: 4,50 euro.

–Zinea eta ikus-entzunezkoak:

 • Familientzako: 2,00 euro.
 • Helduentzako: 3,00 euro.

Txarteldegiko prezioak aldakorrak dira; hain zuzen, alderdi hauen arabera ezar daiteke prezioa:

–Ikuskizunak balio duena (“cachet” delakoa).

–Udalak enpresekin negoziatzen duenean ikuskizunaren kostu osoa izatea ikuskizunaren gutxieneko prezioa + txarteldegian bildutako diruaren %100.

–Udalak erabakitzen duenean beste prezio bat ezartzea, dagokion batzordeak onartuta.

Neurri hauek unean-unean har daitezke, txarteldegian prezio herrikoiak mantentzeko, eta betiere Udalak aitzinetik onesten badu.

UDALAREN KIROL ZERBITZUA

2021

Eguneko sarrera Ugarrandia kirol instalazioetan

UDA

NEGUA

LANEGUNETAN

(astelehenetik ostiralera)

LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNETAN

LANEGUNETAN

(astelehenetik ostiralera)

LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNETAN

4tik 13 urte bitarte

4,00

4,50

4,50

5,50

14tik 17 urte bitarte

6,50

7,50

7,50

9,50

18tik 64 urte bitarte

8,00

10,00

10,00

12,00

65 urtetik gorakoak

4,00

4,50

4,50

5,50

Ugarrandia kirol instalazioetan abonatu gabeak erretegietara sartzea urtebetetze ospakizunetarako edo bestelakoetarako.

Baldintzak: adinez nagusia den abonatu batekin sartzea, neguko denboraldian eta 17:00etatik 20:00etara.

2,50

Ugarrandia kirol instalazioetako udako abonamenduak
(2021/06/07tik 2021/09/14ra)

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

4tik 13 urte bitarte

50,50

59,50

14tik 17 urte bitarte

83,50

99,00

18tik 64 urte bitarte

139,00

164,50

65 urtetik gorakoak

50,50

59,50

Ugarrandia kirol instalazioetako udako abonamendua, hamabostaldia

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

4tik 13 urte bitarte

30,00

36,00

14tik 17 urte bitarte

43,00

51,50

18tik 64 urte bitarte

79,00

94,50

65 urtetik gorakoak

30,00

36,00

Ugarrandia kirol instalazioetako neguko abonamenduak: 3 hilabete

Erroldatua

147,00

Erroldatu gabea

176,00

Bazkideen alta Ugarrandia kirol instalazioetan

MATRIKULA

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

0tik 3 urte bitarte

39,00

50,00

4tik 13 urte bitarte

39,00

50,00

14tik 17 urte bitarte

108,00

138,00

18tik 64 urte bitarte

180,00

230,50

65 urtetik gorakoak

64,50

83,00

Oharra:

* Abonatuen 4 urtetik beherako seme-alabek instalazioen abonatu izan beharko dute (dagokien sarrera ordainduta) instalazioetan sartu ahal izateko, horrela abonatu izaera lortuko baitute. Dena den, hileko kuota 4 urtetik gorakoei baino ez zaie kobratuko. *Abonatu berriak egiteko kanpainak egiten badira, hasierako matrikula murrizten ahalko da. Aldi bakoitzean onetsiko dira haren baldintzak.

–Doako matrikula Eskola Vitae-ko ikasleentzat.

–Uharten erroldatutako pazienteak, Bihotz-osasuna programan izena emanda badaude 2 urte baino lehenagotik, Ugarrandia kirol instalazioetan abonatzen ahalko dira matrikula ordaindu gabe.

UGARRANDIA KIROL INSTALAZIOETAKO ABONATUEK ORDAINDU BEHARREKO HILEKO KUOTA, PER CAPITA ERRENTAREN ARABERA (PCE)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

0tik 3 urte bitarte

ERROLDATUA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ERROLDATU GABEA

0,00

4tik 13 urte bitarte

ERROLDATUA

2,20

3,30

4,40

4,95

5,50

6,05

ERROLDATU GABEA

6,60

14tik 17 urte bitarte

ERROLDATUA

4,40

8,25

10,45

11,55

12,65

13,75

ERROLDATU GABEA

16,50

18tik 64 urte bitarte

ERROLDATUA

7,70

13,75

17,05

18,70

20,35

22,55

ERROLDATU GABEA

27,50

65 urtetik gorakoak

ERROLDATUA

2,75

4,95

6,05

6,60

7,70

8,25

ERROLDATU GABEA

9,90

Per capita errenta (PCE): familia unitatearen diru-sarrerak (Errenta Aitorpenaren 507 + 8810 + 8808-708 laukitxoa) / familia unitatearen kide kopurua.

Tasa hauek urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte izanen dute indarra.

Herrian erroldatutako abonatuek ez badute aurkezten 2019ko errenta aitorpenaren fotokopia (edo agiri ofiziala) Udaleko erregistroaren bulegoetan, ezarritako epean, goragoko tartearen zenbatekoa aplikatuko zaie.

Tarifa merkeenak (PCE 20.001 euro baino txikiagoa duten tarteak) aplikatuko dira errenta aitorpena aurkeztu eta hurrengo hilabetean, salbu eta errenta 2020an aurkeztu zutenen kasuan eta urtarrilean, ordainagiriak bidali aurretik, aurkeztu zutenen kasuan, haiei urtarrilean aplikatuko baitzaizkie.

UGARRALDIA KIROL INSTALAZIOETAKO ABONATUENTZAKO APARTEKO ZERBITZUAK

SAUNAK

2,00 euro

Saio bakoitza

SAUNAKO BONUA

13,50 euro

Saunarako 10 saio

FITNESS UGARRANDIA BONUA (Sauna + Fitness aretoa)

6,20 euro

Hilabetea

ROKODROMOKO BONUA

2,00 euro

Hilabetea

SPA&SPORT-IZOTZ. BONUA

16 eta 64 urte bitarte

65 urtetik gora

Ugarrandiako abonatuentzat. Adina: 16 urtetik gora. Bainuetxeko/fitness aretoko/ izotz jauregiko sarrera barne

6,00 euro/hilabetea

3,00 euro/hilabetea

HAURRENTZAKO BONUA IZOTZ JAUREGIRAKO

4tik 13 urte bitarte

14tik 17 urte bitarte

Ugarrandiako instalazioetako abonatuentzat. 4tik 17 urte bitartekoentzat, eta aita-ama edo legezko tutorea instalazioko abonatua bada.

2,00 euro/hilabetea

3,00 euro/hilabetea

ESKOLA VITAEko IKASLEEN IKASTURTEKO BONUA (urriaren 1etik maiatzaren 31ra arte); prezioan sartuta dago Ugarrandia kirol instalazioen erabilera, baina ez ordainpeko zerbitzuak:

180,40 euro/ikastaroa.

TXARTELAK EGITEA: 2,50 euro (bazkide berria izateagatik edo karneta galdu edo hondatzeagatik)

TXANOAREN PREZIOA: 2,50 euro/unitatea

TXARTEL-ZORROAREN PREZIOA: 0,35 euro/unitatea

JARDUERAK 2020/2021 DENBORALDIAN

Udalerrian erroldatuek jarduera ordaindu ahalko dute 2019ko errenta aitorpeneko diru-sarreren arabera. Horretarako sei tarte ezarriko dira: per capita errenta 5000 baino txikiagoa denean, 5001-8000 bitartekoa, 8001-10000 bitartekoa, 10001-15000 bitartekoa, 15001-20000 bitartekoa eta 20001 baino handiagoa. (Ikus taulan tarte bakoitzari dagokion kuota).

Ezarritako epean Udaleko erregistroaren bulegoetan errenta aitorpenaren fotokopia aurkezten ez duten erroldatuei goragoko tartearen zenbatekoa aplikatuko zaie.

Epe horretatik kanpo ez da inongo aitorpenik onartuko. Per capita errenta lortzeko, errenta aitorpeneko laukitxoen baturaren zenbatekoa (507, 8810, 8808 ken 708) aitorpeneko kide kopuruaz zatitu beharko da.

18 URTETIK BEHERAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

105,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

25,50 euro

46,50 euro

57,50 euro

63,50 euro

69,50 euro

77,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

77,50 euro

ERROLDATU GABEA

121,00 euro

18 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

18 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

63,50 euro

115,00 euro

142,50 euro

157,00 euro

172,50 euro

190,00 euro

18 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

190,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

65 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

37,50 euro

68,00 euro

84,50 euro

93,00 euro

102,00 euro

112,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

28,50 euro

51,50 euro

63,50 euro

70,00 euro

77,00 euro

84,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

84,50 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

*Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

65 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

*Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

PILATESA

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

112,50 euro

204,50 euro

253,50 euro

279,00 euro

306,50 euro

337,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

253,00 euro

ERROLDATU GABEA

432,50 euro

AQUAGYM
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

73,00 euro

133,00 euro

164,50 euro

181,00 euro

199,00 euro

219,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

55,50 euro

100,50 euro

125,00 euro

137,50 euro

151,00 euro

166,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

166,00 euro

ERROLDATU GABEA

282,50 euro

TRX ESEKIDURA
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,50 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

62,50 euro

113,50 euro

140,50 euro

154,50 euro

170,00 euro

187,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

187,00 euro

ERROLDATU GABEA

319,50 euro

SPINNING-A

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

111,00 euro

201,50 euro

250,00 euro

274,50 euro

302,00 euro

332,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,00 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

249,00 euro

ERROLDATU GABEA

426,00 euro

IGERIKETA, 18 URTETIK BEHERAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

44,50 euro

80,50 euro

99,50 euro

109,50 euro

120,50 euro

132,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

33,00 euro

60,00 euro

74,50 euro

82,00 euro

90,00 euro

99,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

99,00 euro

ERROLDATU GABEA

179,50 euro

IGERIKETA, 18 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

70,50 euro

128,00 euro

158,50 euro

174,50 euro

192,00 euro

211,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

53,00 euro

96,50 euro

119,50 euro

131,50 euro

144,50 euro

159,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

159,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

IGERIKETA, 65 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

46,50 euro

84,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

139,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

104,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

104,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

HELDUENTZAKO KIROL JARDUERA,
bi ordukoa, hilabete batez (ekaina-iraila)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

12,50 euro

25,00 euro

31,00 euro

34,00 euro

37,50 euro

41,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

10,50 euro

19,00 euro

23,50 euro

26,00 euro

28,50 euro

31,50 euro

HELDUENTZAKO KIROL JARDUERA,
bi ordukoa, hilabete batez (ekaina-iraila)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

31,50 euro

ERROLDATU GABEA

53,00 euro

65 URTETIK GORAKOENTZAKO JARDUERA,
bi ordukoa, hilabete batez (ekaina-iraila)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

4,50 euro

8,50 euro

10,50 euro

11,50 euro

12,50 euro

14,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

3,50 euro

6,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

9,50 euro

10,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

10,50 euro

ERROLDATU GABEA

26,50 euro

SPINNING, hilabete batez
(ekaina-iraila)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

14,00 euro

25,50 euro

31,50 euro

34,50 euro

38,00 euro

41,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

10,50 euro

19,00 euro

23,50 euro

26,00 euro

28,50 euro

31,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

31,50 euro

ERROLDATU GABEA

48,00 euro

ROKODROMOA
(12 ordu edo gutxiagoko ikastaroak, prezioa/ordua)

18 URTETIK BEHERAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

0,70 euro

1,30 euro

2,00 euro

2,20 euro

2,40 euro

2,65 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

0,55 euro

1,00 euro

1,50 euro

1,65 euro

1,80 euro

2,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

2,00 euro

ERROLDATU GABEA

3,20 euro

ROKODROMOA
(12 ordu edo gutxiagoko ikastaroak, prezioa/ordua)

18 URTETIK GORAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

1,25 euro

2,30 euro

3,50 euro

3,85 euro

4,25 euro

4,60 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

1,10 euro

1,95 euro

3,00 euro

3,30 euro

3,65 euro

4,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

4,00 euro

ERROLDATU GABEA

5,50 euro

BIHOTZ-OSASUNA PROGRAMA

UGARRANDIAKO edo SPA&SPORT-eko ABONATUA

2 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

6,2 euro hilean

ERROLDATU GABEA

12,4 euro hilean

HIDROTERAPIA PROGRAMA

UGARRANDIAKO edo SPA&SPORT-eko ABONATUA

4 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

8 euro hilean

ERROLDATU GABEA

10 euro hilean

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK BEHERAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

11,00 euro

20,00 euro

25,00 euro

27,50 euro

30,50 euro

33,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

8,50 euro

15,00 euro

19,00 euro

20,50 euro

22,50 euro

25,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

25,00 euro

ERROLDATU GABEA

45,00 euro

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

17,50 euro

32,00 euro

40,00 euro

43,50 euro

48,00 euro

53,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

13,50 euro

24,00 euro

30,00 euro

33,00 euro

36,50 euro

40,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

40,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 65 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

12,00 euro

21,50 euro

26,50 euro

29,00 euro

32,00 euro

35,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

9,00 euro

16,00 euro

19,50 euro

21,50 euro

23,50 euro

26,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

26,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

JARDUERAK 2021/2022 DENBORALDIAN

Udalerrian erroldatuek jarduera ordaindu ahalko dute 2020ko errenta aitorpeneko diru-sarreren arabera. Horretarako sei tarte ezarriko dira: per capita errenta 5000 baino txikiagoa denean, 5001-8000 bitartekoa, 8001-10000 bitartekoa, 10001-15000 bitartekoa, 15001-20000 bitartekoa eta 20001 baino handiagoa. (Ikus taulan tarte bakoitzari dagokion kuota).

Ezarritako epean Udaleko erregistroaren bulegoetan errenta aitorpenaren fotokopia aurkezten ez duten erroldatuei goragoko tartearen zenbatekoa aplikatuko zaie.

Epe horretatik kanpo ez da inongo aitorpenik onartuko. Per capita errenta lortzeko, errenta aitorpeneko laukitxoen baturaren zenbatekoa (507, 8810, 8808 ken 708) aitorpeneko kide kopuruaz zatitu beharko da.

18 URTETIK BEHERAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

105,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

25,50 euro

46,50 euro

57,50 euro

63,50 euro

69,50 euro

77,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

77,50 euro

ERROLDATU GABEA

121,00 euro

18 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

18 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

63,50 euro

115,00 euro

142,50 euro

157,00 euro

172,50 euro

190,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

190,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

65 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

37,50 euro

68,00 euro

84,50 euro

93,00 euro

102,00 euro

112,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

28,50 euro

51,50 euro

63,50 euro

70,00 euro

77,00 euro

84,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

84,50 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

* Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

65 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

* Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

PILATESA

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

112,50 euro

204,50 euro

253,50 euro

279,00 euro

306,50 euro

337,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

253,00 euro

ERROLDATU GABEA

432,50 euro

AQUAGYM
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

73,00 euro

133,00 euro

164,50 euro

181,00 euro

199,00 euro

219,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

55,50 euro

100,50 euro

125,00 euro

137,50 euro

151,00 euro

166,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

166,00 euro

ERROLDATU GABEA

282,50 euro

TRX ESEKIDURA
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,50 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

62,50 euro

113,50 euro

140,50 euro

154,50 euro

170,00 euro

187,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

187,00 euro

ERROLDATU GABEA

319,50 euro

SPINNING-A

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

111,00 euro

201,50 euro

250,00 euro

274,50 euro

302,00 euro

332,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,00 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

249,00 euro

ERROLDATU GABEA

426,00 euro

IGERIKETA, 18 URTETIK BEHERAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

44,50 euro

80,50 euro

99,50 euro

109,50 euro

120,50 euro

132,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

33,00 euro

60,00 euro

74,50 euro

82,00 euro

90,00 euro

99,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

99,00 euro

ERROLDATU GABEA

179,50 euro

IGERIKETA, 18 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

70,50 euro

128,00 euro

158,50 euro

174,50 euro

192,00 euro

211,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

53,00 euro

96,50 euro

119,50 euro

131,50 euro

144,50 euro

159,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

159,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

IGERIKETA, 65 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

46,50 euro

84,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

139,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

104,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

104,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

BIHOTZ-OSASUNA PROGRAMA

UGARRANDIAKO edo SPA&SPORT-eko ABONATUA

2 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

6,2 euro hilean

ERROLDATU GABEA

12,4 euro hilean

HIDROTERAPIA PROGRAMA

UGARRANDIAKO edo SPA&SPORT-eko ABONATUA

4 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

8 euro hilean

ERROLDATU GABEA

10 euro hilean

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK BEHERAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

11,00 euro

20,00 euro

25,00 euro

27,50 euro

30,50 euro

33,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

8,50 euro

15,00 euro

19,00 euro

20,50 euro

22,50 euro

25,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

25,00 euro

ERROLDATU GABEA

45,00 euro

 

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

17,50 euro

32,00 euro

40,00 euro

43,50 euro

48,00 euro

53,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

13,50 euro

24,00 euro

30,00 euro

33,00 euro

36,50 euro

40,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

40,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

 

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 65 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

12,00 euro

21,50 euro

26,50 euro

29,00 euro

32,00 euro

35,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

9,00 euro

16,00 euro

19,50 euro

21,50 euro

23,50 euro

26,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

26,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

JARDUERAK 2021/2022 DENBORALDIAN

Udalerrian erroldatuek jarduera ordaindu ahalko dute 2020ko errenta aitorpeneko diru-sarreren arabera. Horretarako sei tarte ezarriko dira: per capita errenta 5000 baino txikiagoa denean, 5001-8000 bitartekoa, 8001-10000 bitartekoa, 10001-15000 bitartekoa, 15001-20000 bitartekoa eta 20001 baino handiagoa. (Ikus taulan tarte bakoitzari dagokion kuota).

Ezarritako epean Udaleko erregistroaren bulegoetan errenta aitorpenaren fotokopia aurkezten ez duten erroldatuei goragoko tartearen zenbatekoa aplikatuko zaie.

Epe horretatik kanpo ez da inongo aitorpenik onartuko. Per capita errenta lortzeko, errenta aitorpeneko laukitxoen baturaren zenbatekoa (507, 8810, 8808 ken 708) aitorpeneko kide kopuruaz zatitu beharko da.

 

18 URTETIK BEHERAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

105,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

25,50 euro

46,50 euro

57,50 euro

63,50 euro

69,50 euro

77,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

77,50 euro

ERROLDATU GABEA

121,00 euro

 

18 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

 

18 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

63,50 euro

115,00 euro

142,50 euro

157,00 euro

172,50 euro

190,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

190,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

 

65 URTETIK GORAKOAK
(2 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

37,50 euro

68,00 euro

84,50 euro

93,00 euro

102,00 euro

112,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

28,50 euro

51,50 euro

63,50 euro

70,00 euro

77,00 euro

84,50 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

84,50 euro

ERROLDATU GABEA

216,50 euro

*Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

 

65 URTETIK GORAKOAK
(3 orduko jarduera astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

56,50 euro

102,50 euro

127,00 euro

140,00 euro

154,00 euro

169,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

42,50 euro

77,00 euro

95,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

127,00 euro

ERROLDATU GABEA

324,50 euro

*Hileko hainbanaketa baimentzen da, alta ikasturtean zehar eginez gero.

 

PILATESA

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

112,50 euro

204,50 euro

253,50 euro

279,00 euro

306,50 euro

337,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

84,50 euro

153,50 euro

190,00 euro

209,00 euro

230,00 euro

253,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

253,00 euro

ERROLDATU GABEA

432,50 euro

 

AQUAGYM
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

73,00 euro

133,00 euro

164,50 euro

181,00 euro

199,00 euro

219,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

55,50 euro

100,50 euro

125,00 euro

137,50 euro

151,00 euro

166,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

166,00 euro

ERROLDATU GABEA

282,50 euro

 

TRX ESEKIDURA
(45 minutu)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,50 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

62,50 euro

113,50 euro

140,50 euro

154,50 euro

170,00 euro

187,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

187,00 euro

ERROLDATU GABEA

319,50 euro

 

SPINNING-A

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

111,00 euro

201,50 euro

250,00 euro

274,50 euro

302,00 euro

332,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

83,00 euro

151,00 euro

187,00 euro

206,00 euro

226,50 euro

249,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

249,00 euro

ERROLDATU GABEA

426,00 euro

IGERIKETA, 18 URTETIK BEHERAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

44,50 euro

80,50 euro

99,50 euro

109,50 euro

120,50 euro

132,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

33,00 euro

60,00 euro

74,50 euro

82,00 euro

90,00 euro

99,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

99,00 euro

ERROLDATU GABEA

179,50 euro

 

IGERIKETA, 18 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

70,50 euro

128,00 euro

158,50 euro

174,50 euro

192,00 euro

211,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

53,00 euro

96,50 euro

119,50 euro

131,50 euro

144,50 euro

159,00 euro

 

IGERIKETA, 18 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

159,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

 

IGERIKETA, 65 URTETIK GORAKOAK
(talde bat)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

46,50 euro

84,50 euro

105,00 euro

115,50 euro

127,00 euro

139,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

34,50 euro

63,00 euro

78,00 euro

86,00 euro

94,50 euro

104,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

104,00 euro

ERROLDATU GABEA

229,00 euro

ROKODROMOA
(12 ordu edo gutxiagoko ikastaroak, prezioa/ordua).

18 URTETIK BEHERAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

0,70 euro

1,30 euro

2,00 euro

2,20 euro

2,40 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

0,55 euro

1,00 euro

1,50 euro

1,65 euro

1,80 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

2,00 euro

ERROLDATU GABEA

3,20 euro

ROKODROMOA
(12 ordu edo gutxiagoko ikastaroak, prezioa/ordua).

18 URTETIK GORAKOAK

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

1,25 euro

2,30 euro

3,50 euro

3,85 euro

4,25 euro

4,60 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

1,10 euro

1,95 euro

3,00 euro

3,30 euro

3,65 euro

4,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

4,00 euro

ERROLDATU GABEA

5,50 euro

BIHOTZ-OSASUNA PROGRAMA

SPA&SPORT-eko ABONATUA

2 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

6,2 euro hilean

ERROLDATU GABEA

12,4 euro hilean

 

HIDROTERAPIA PROGRAMA

SPA&SPORT-eko ABONATUA

4 euro hilean

ABONATU GABEA, ERROLDATUA

8 euro hilean

ERROLDATU GABEA

10 euro hilean

 

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK BEHERAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

11,00 euro

20,00 euro

25,00 euro

27,50 euro

30,50 euro

33,50 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

8,50 euro

15,00 euro

19,00 euro

20,50 euro

22,50 euro

25,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

25,00 euro

ERROLDATU GABEA

45,00 euro

 

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 18 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

17,50 euro

32,00 euro

40,00 euro

43,50 euro

48,00 euro

53,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

13,50 euro

24,00 euro

30,00 euro

33,00 euro

36,50 euro

40,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

40,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

 

URAREN BIDEZKO NEUROTERAPIA; HILEKO KUOTA 65 URTETIK GORAKOENTZAT
(saio bat astean)

PCE <5000

PCE 5001-8000

PCE 8001-10000

PCE 10001-15000

PCE 15001-20000

PCE >20001

ERROLDATUA

12,00 euro

21,50 euro

26,50 euro

29,00 euro

32,00 euro

35,00 euro

ABONATUA, ERROLDATUA

9,00 euro

16,00 euro

19,50 euro

21,50 euro

23,50 euro

26,00 euro

ABONATUA, ERROLDATU GABEA

26,00 euro

ERROLDATU GABEA

57,50 euro

Ugarrandia kirol instalazioak alokatzea

Toki Alai pilotalekua (ordu bat)

 

ABONATUA

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

Argiarekin

12,00 euro

14,00 euro

16,00 euro

Argirik gabe

5,50 euro

6,00 euro

7,00 euro

Futbol zelaia

 

ABONATUA

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

ARGIA

Lehenengo ordua

39,50 euro

59,50 euro

78,50 euro

11,50 euro

Bigarren ordua eta hurrengoak

26,50 euro

40,00 euro

52,50 euro

11,50 euro

Boscos, partida ofiziala

109,00 euro

11,50 euro

Futbol 8ko partida ofiziala

76,50 euro

11,50 euro

Ugarrandiako pilotalekua

 

ABONATUA

ABONATUA + ABONATU GABEA

Alokairua argiarekin

7,00 euro

10,50 euro

Alokairua argirik gabe

3,00 euro

4,50 euro

Alokairurik gabe argiarekin

4,50 euro

Ugarrandiako pilotaleku txikia

 

ABONATUA

Alokairua argiarekin

3,00 euro

Alokairua argirik gabe

0,00 euro

Ugarrandia kiroldegiko pista

ABONATUA

ERROLDATUA

ERROLDATU GABEA

KAT. NAZIONALEKO TALDEA

9,50 euro

27,00 euro

53,00 euro

84,50 euro

6,10 euroko gehigarria orduko, argiarekin erreserbatzeagatik.

40,50 euroko gehigarria gutxienez, harmailarekin erreserbatzeagatik (salbu eta Nafarroako federazioek Udalaren Kirol Zerbitzuarekin lankidetzan egindako erreserbak).

GUTXIENEZ %50
ABON-ERROL

>%50 ERROLDATU GABEAK

HKA / FS5 NAFARROA

27,00 euro

53,00 euro

Liga osorako erreserbatzen bada, %20ko deskontua aplikatuko da

Eskoletako patioko kirol anitzeko pista

ABONATUA

ERROLDATUA

ERROLDATU
GABEA

ARGIAREKIN

7,00 euro

20,00 euro

33,00 euro

4,00 euro

Ugarrandiako gelak kanpoko elkarteei alokatzea

 

EGUNA

ORDUA

ERABILERA ANITZETAKO ARETOA (1)

404,50 euro

35,50 euro

2. ARETOA

243,00 euro

21,50 euro

4. ARETOA

161,50 euro

14,50 euro

Ugarrandiako aretoak alokatzea

 

ORDUA

ERABILERA ANITZETAKO ARETOA (1)

10,00 euro

2. ARETOA

6,00 euro

Ugarrandiako igerilekua alokatzea

KALEAREN PREZIOA (taldea)

ORDUA (10 erreserba baino gehiago)

ORDUA (10 erreserba baino gutxiago)

IGERILEKU HANDIA

20,50 euro

40,50 euro

IKASTEKO IGERILEKUA

12,50 euro

24,50 euro

Itaroako SPA&Sport instalazioko prezioak

Zerbitzua: SPA&Sport.

ABONATUENTZAKO PREZIOAK

PREZIOA

Sarbide mugagabea gimnasioetara, zuzendutako jardueretara eta SPAra

Hilabetekoa

49,90 euro

Seihilekokoa

269,46 euro

Urtekoa

508,98 euro

Uharten erroldatua

34,95 euro

Ugarrandiako abonatua

34,95 euro

Eguerditan (astelehenetik ostiralera, 13:00etatik 16:00etara

29,90 euro

16-19 urte artekoak (%50eko deskontua matrikulan)

24,95 euro

20-22 urte artekoak (%100eko deskontua matrikulan)

49,90 euro

60 urtetik gorakoak (%50eko deskontua matrikulan)

24,95 euro

Inskripzioa eta matrikula

100,00 euro

SPArako sarreraren prezioa

PREZIOA

2 ordu eta 30 minuturako sarrera

>16 urte

22,00 euro

>16 urte (astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara)

18,00 euro

>60 urte (astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara)

14,00 euro

>60 urte

18,00 euro

Heldua + haurra (>5 urte), igandeetan soilik

37,00 euro

Taldeak (>5 lagun)

20 euro lagun bakoitzeko

SPA - GYM - JARDUERA ZUZENDUA BONUAK

PREZIOA

6 SPA saiorako bonua

120,00 euro

10 SPA saiorako bonua

180,00 euro

Jarduera zuzenduaren 10 saiorako bonua

50,00 euro

10 saiorako bonua (jarduera zuzenduak + SPA)

195,00 euro

10 saiorako bonua (jarduera zuzenduak + gimnasioak)

85,00 euro

10 saiorako bonua (gimnasioak + SPA)

195,00 euro

ENTRENAMENDU PERTSONALA

PREZIOA

ABONATUAK

Entrenamendu saio 1

50,00 euro

40,00 euro

10 entrenamendu saioko bonua lagun batentzako

450,00 euro

350,00 euro

10 entrenamendu saioko bonua 2 lagunentzako

650,00 euro

500,00 euro

10 entrenamendu saioko bonua 3 lagunentzako

800,00 euro

600,00 euro

Entrenamendu pertsonala zabaltzea

5 entrenamendu saioko bonua lagun batentzako

247,50 euro

192,50 euro

KIROLETAKO MATERIALA SALTZEA ETA ALOKATZEA

PREZIOA

Txanoa

2,50 euro

Xukadera handia

12,00 euro

Xukadera txikia

4,00 euro

Txankletak (handiak/txikiak)

1,00 euro

Bainujantzia (gizonezkoena/emakumezkoena)

10,00 euro

Motxila

3,00 euro

Xukadera alokatzea

1,00 euro

Armairua alokatzea (hilean)

3,00 euro

Armairua alokatzea + garbitegia (hilean)

20,00 euro

Estetika eta edergintza zerbitzua

DEPILAZIOA

PREZIOA

Besapeak

9,00 euro

Besoak, osorik

12,00 euro

Beso erdia

8,00 euro

Bekainak

7,00 euro

Bekainak + sudurpea

12,00 euro

Sudurpea

7,00 euro

Iztaiak

9,00 euro

Iztaiak + besapeak

13,00 euro

Iztaiak, osorik (gizonezkoak)

24,00 euro

Iztaiak, osorik

18,00 euro

Iztaiak, sakonki

12,00 euro

Ipurmasailak

13,00 euro

Ipurmasailen artekoa

9,00 euro

Alba lerroa

9,00 euro

Hanka erdiak

15,00 euro

Hankak, osorik (emakumezkoak)

18,00 euro

Hankak, osorik (gizonezkoak)

22,00 euro

Hanka erdiak + iztaiak + besapeak

20,00 euro

Hanka erdiak + iztaiak + besapeak + sudurpea + bekainak

25,00 euro

Hanka erdiak+ iztaiak edo besapeak

18,00 euro

Hankak, osorik + iztaiak

20,00 euro

Hankak, osorik + iztaiak + besapeak

24,00 euro

Hankak, osorik + iztaiak + besapeak + sudurpea + bekainak

28,00 euro

Hankak, osorik + iztaiak + ipurmasailak + alba lerroa

36,00 euro

Hankak, osorik + ipurmasailak (gizonezkoak)

32,00 euro

Sabelaldea (gizonezkoak)

13,00 euro

Bularraldea edo bizkarra + sorbaldak

19,00 euro

Bularraldea edo bizkarra + sorbaldak + ipurmasailak

30,00 euro

AURPEGIAREN ZAINTZA

IRAUPENA

PREZIOA

Aurpegiko higiene tratamendua edo gizonentzako aurpegi tratamendua edo tratamendu personalizatua

55’

55,00 euro

Aurpegiko tratamendua azal gaztean edo masaje miofasziala + maskara edo irrati-maiztasuna

40’

39,00 euro

Zahartzearen aurkako URRE tratamendua aurpegirako (plus)

55’

68,00 euro

Aurpegia sendotzea aparatologia bidez (4 saioko bonua)

30’

99,00 euro

Tratamendu pertsonalizatua (5 saioko bonua)

55’

199,00 euro

ESKU, OIN ETA BETILEEN ZAINTZA

IRAUPENA

PREZIOA

Makillaje tradizionala azazkaletan

12,00 euro

Manikura arrunta edo erdi-iraunkorra (oinarrizkoa)

20,00 euro

Manikura osoa

35,00 euro

Oinarrizko pedikura

20,00 euro

Pedikura osoa

39,00 euro

Betileak tindatzea

10,00 euro

Betileetako permanentea

35,00 euro

Betileen tindaketa + permanentea

40,00 euro

Gorputza zaintzeko programak

PRESOTERAPIA

IRAUPENA

PREZIOA

Hankak

45’

19,00 euro

Hanketarako bonua (5 saio):

60,00 euro

DRENA + FIGURA PROGRAMA

IRAUPENA

PREZIOA

Saio 1

75’

39,00 euro

Bonua (5 saio)

75’

140,00 euro

MEHETU ETA SENDOTZEKO PROGRAMA

IRAUPENA

PREZIOA

Saio 1

95’

59,00 euro

Bonua (5 saio)

95’

220,00 euro

Bonua (10 saio)

95’

360,00 euro

Benda erreduktoreak (gehigarria, saio bakoitzeko)

18,00 euro

Masaje zerbitzua

RELAX MASAJEA

IRAUPENA

PREZIOA

LAGUN 1

PREZIOA

2 LAGUN

Masajeak (Ikus jarraian ageri diren masaje motak):

30’

35,00 euro

62,00 euro

+Spa, 120 min. zirkuitua:

150’

49,00 euro

94,00 euro

–Sendotzeko eta drainatzeko relax masajea

–Relax masajea (aurpegia eta zerbikalak)

–Relax masajea (oinak eta hanka nekatuak)

–Relax masajea lurrinekin (bizkarra eta hankak)

–Relax masajea, txokolate edo fruta lurrinekin

–Kirol masajea (relax)

–Relax masajea, kandelez lagunduta

–Vichy dutxa (lagun batentzako bakarrik)

DESKARGATZEKO MASAJEA

IRAUPENA

BATENTZAKO PREZIOA

Masajea

60’

60,00 euro

Giharrak deskargatzea (hankak edo bizkarra)

40’

38,00 euro

4 masajetarako bonua, nahieran aukeratzeko

50’

189,00 euro

Aurpegirako maskara (gehigarria, saio bakoitzeko)

5,95 euro

MASAJE ERRITUALA

IRAUPENA

BATENTZAKO PREZIOA

BIRENTZAKO PREZIOA

Masajeak (Ikus jarraian ageri diren masaje motak):

50’

54,00 euro

94,00 euro

+Spa, 120 min. zirkuitua:

170’

66,00 euro

120,00 euro

–Ekialdeko masajea (ayurvedikoa, Tui-Na, Balikoa, japoniarra eta pinda beroak, …)

–Masajea aurpegian, hanketan eta oinetan + presoterapia (lagun batentzako soilik)

–Erlaxatzeko masaje sakona banbu egur bidez

–Giharrak erlaxatzeko masajea, lurrin pertsonalizatuak edo txokolatea baliatuta

–Gorputza txokolatean biltzea eta masajea

–Gorputza eta aurpegia esfoliatzea masaje bidez

Prezio bereziak

Ospatu, merezi duzu-eta

OSPATU SPA-n

IRAUPENA

BATENTZAKO PREZIOA

BIRENTZAKO PREZIOA

HAURDUNAK:

Atseden hartzeko relax masajea gorputzean eta aurpegian (SPArik gabe)

85’

70,00 euro

 

AMA IZAN BERRIA; GIZONEZKOAK, EMAKUMEZKOAK

Gorputzeko masajea eta aurpegiko tratamendua 80’ + Spa 80’

160’/100’

82,00 euro

 

Spa zirkuituaren ordez, 20 minutuko aurpegiko tratamendua edo esku eta oinetako hidratazioa eska daiteke.

AITA/AMA ETA HAURRA (9-18 urte) (igandeetan bakarrik)

Relax masajea edo txokolatean biltzea 45’ + Spa120’

165’

112,00 euro

AITA/AMA ETA HAURRA

Relax masajea, drainatzekoa, gorputzean eta aurpegian

165’

112,00 euro

BIKOTEKIDEENTZAKO / ADISKIDEENTZAKO SAIO BEREZIA

Relax masajea, hidratatzekoa, gorputzean eta aurpegian

165’

112,00 euro

ADINEKOENTZAKO SAIO BEREZIA

Erlaxatzeko eta biziberritzeko masajea 45’ + Spa 120’

165’

112,00 euro

EZKONDU AURREKO AGURRAK

Erlaxatzeko masajea, lurrinekin 55’ + Spa 120’ ezkongaiarentzat

Ezkongaia: 60 euro

Spa 120’ lagunentzat (>4 lagun)

19 euro lagun bakoitzeko

BEAUTY -SPA LAGUN TALDEARENTZAT

Aurpegiko maskara eta eskuetako Spa hidratazioa 25’ + Spa 120’ (>4 lagun)

39 euro lagun bakoitzeko

Deskontuak Uharteko SPA & Sport Itaroan

2020/2021 denboraldirako deskontua (deskontuak ez dira metagarriak).

1. zenbakia–Uharten erroldatua.

 • %30 hilabeteko kuotan. Errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da.

2. zenbakia–Uharteko kirol zerbitzuko abonatua.

 • %30 hilabeteko kuotan. Herritar txartela aurkeztu behar da.

3. zenbakia–Uharteko SPA Sport Itaroan abonatua.

 • %10 estetika zerbitzuetan (bonuak eta eskaintza bereziak izan ezik).

4. zenbakia–Astelehenetik ostiralera 12:00etatik 15:00etara.

 • %20 pertsona batentzako masajeetan eta/edo aurpegiko masajeetan (jaiegunetan izan ezik).

Tratamenduak erosi eta 6 hilabetera iraungitzen dira.

Epe hori amaituta, eskuratzen ahalko da, baina hilean 2,00 euro ordainduta.

IZOTZ JAUREGIAREN INSTALAZIOA

2020-2021 ikasturterako prezioak

Izotz gaineko irristaketa:

1 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

HAURRAK

325,00 euro

195,00 euro

163,00 euro

HELDUAK

395,00 euro

237,00 euro

198,00 euro

HAURRAK

405,00 euro

244,00 euro

203,00 euro

HELDUAK

491,00 euro

295,00 euro

246,00 euro

Irristaketa artistikoko eskola:

1 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

ESKOLA

384,00 euro

231,00 euro

192,00 euro

GAZTEAK - HELDUAK

436,00 euro

262,00 euro

218,00 euro

2 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

ESKOLA

524,00 euro

314,00 euro

263,00 euro

GAZTEAK - HELDUAK

565,00 euro

340,00 euro

283,00 euro

Lehiaketa:

BALLETik GABE

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

LEHIAKETA I

873,00 euro

524,00 euro

437,00 euro

LEHIAKETA II

895,00 euro

537,00 euro

448,00 euro

LEHIAKETA III

916,00 euro

549,00 euro

458,00 euro

BALLETarekin

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

LEHIAKETA I

916,00 euro

549,00 euro

458,00 euro

LEHIAKETA II

938,00 euro

563,00 euro

469,00 euro

LEHIAKETA III

959,00 euro

576,00 euro

480,00 euro

Hockeya:

Gazte eta helduen eskola:

1 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

ESKOLA

384,00 euro

231,00 euro

192,00 euro

GAZTEAK HELDUAK

436,00 euro

262,00 euro

218,00 euro

2 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

ESKOLA

524,00 euro

314,00 euro

263,00 euro

GAZTEAK - HELDUAK

565,00 euro

340,00 euro

283,00 euro

3 EGUN ASTEAN

IKASTURTE OSOA

1. TXANDA

2. TXANDA

ESKOLA

619,00 euro

372,00 euro

310,00 euro

GAZTEAK - HELDUAK

654,00 euro

392,00 euro

328,00 euro

Sarrera eta alokairuen prezioak:

Denboraldiak:

BEHE-DENBORALDIA

Urriaren 5etik azaroaren 6ra

Apirilaren 12tik maiatzaren 23ra

GOI-DENBORALDIA

Azaroaren 7tik apirilaren 11ra

Denboraldiko tarifa:

BEHE-DENBORALDIA

ASTEAZKENA (1)
SAIOA

OSTIRALETIK IGANDERA
SAIOA

EGUNEKOA

Txiki (0 – 6 urte)

4,90 euro

6,80 euro

7,80 euro

Haurra (7-15 urte)

5,90 euro

8,40 euro

9,40 euro

Helduak (+16 urte)

6,90 euro

10,40 euro

10,90 euro

Familia (2 heldu + 2 haur)

 

31,90 euro

31,90 euro

(1) Salbuespenak: jaiegunak, zubiak, Gabonak eta Aste Santua.

GOI-DENBORALDIA

ASTEAZKENA (1)
SAIOA

OSTIRALETIK IGANDERA
SAIOA

Txiki (0 – 6 urte)

4,90 euro

7,80 euro

Haurra (7-15 urte)

5,90 euro

9,40 euro

Helduak (+16 urte)

6,90 euro

10,90 euro

Familia (2 heldu + 2 haur)

 

31,90 euro

(1) Astelehen, astearte eta ostegunetan itxita

Denboraldiko abonamenduak:

10 SAIO

DENBORALDIA

Txiki (0 – 6 urte)

60,00 euro

244,00 euro

Haurra (7-15 urte)

73,00 euro

305,00 euro

Helduak (+16 urte)

84,00 euro

369,00 euro

+10 TALDEA

PREZIOA / LAGUNA

10 - 50 lagun

8,40 euro

50 - 100 lagun

7,40 euro

100 lagun baino gehiago

6,40 euro

50 eta 100 lagun baino gehiagoko taldeendako tarifak behe-denboraldirako dira soilik.

Izotz pista alokatzea:

Prezioa/ordua: 128,00 euro.

Jarduera:

Prezioa/laguna: 6,50 euro.

Eskola partikularrak:

IRRISTAKETA

ARTISTIKOA

5 ESKOLA

Lagun 1

30,50 euro

43,00 euro

190,00 euro

2 lagun

41,50 euro

58,00 euro

3 lagun

52,00 euro

73,00 euro

Izotz jauregirako materiala:

–Eskularruak erostea: 2,00 euro.

–Galtzerdiak erostea: 2,00 euro.

Deskontuak Uharteko izotz jauregian.

2020/2021 denboraldirako deskontua (deskontuak ez dira metagarriak).

1. zenbakia–Uharten erroldatua.

 • %30 ikastaro, sarrera, bonu eta urtebetetzeetan.
 • %30 urtebetetzeetan (erroldatuentzat soilik).
 • Ikastaroetarako, errolda-ziurtagiria aurkeztu behar da (abuztuaren 1a baino lehenagokoa izan behar du).
 • Urtebetetzeetarako, herritar txartela aurkeztu behar da.

2. zenbakia–Uharteko kirol zerbitzuko abonatua.

 • %30 ikastaro, sarrera, bonu eta urtebetetzeetan.
 • %30 urtebetetzeetan (abonatuentzat soilik).
 • Herritar txartela aurkeztu behar da.

3. zenbakia–Ikastaroetako ikasleak.

 • %20 Sarreretan eta irristaketa saioetarako bonuetan.
 • %50 Irristaketa denboraldirako abonuan.

4. zenbakia–Familiendako deskontu bereziak.

 • %10, 2. seme-alaba.
 • 20%, 3. seme-alaba eta gehiago.
 • %25, aita eta/edo ama + semea/alaba. Deskontua ama eta/edo aitaren ikastaroan.
 • %50, aita eta/edo ama + 2 seme/alaba. Deskontua ama eta/edo aitaren ikastaroan.

5. zenbakia-Familia ugaria.

 • %10, 1. seme-alaba.
 • 20%, 2. seme-alaba eta gehiago.
 • %10% irristaketa saiorako sarreran.
 • Familia ugariaren txartela aurkeztu behar da.

6. zenbakia–Bi modalitate.

 • % 50, 2. modalitatean (merkeena).

7. zenbakia–Gazte txartela.

 • %10 txarteletan.
 • Gazte txartela aurkeztu behar da.

8. zenbakia–Uharteko izotz kluba.

 • Irristaketa saiorako sarrera: 4,00 euro.

Izotz pistaren tarifa urtebetetzeetarako.

ASKARIA

+ 1/2 ordu MONITOREAREKIN

ASTEBURUETAN (OSTIRAL, LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNAK)

ASTEAZKENAK

(17:00 - 19:00)

euro/laguna

euro/laguna

ASKARI KOPURUA

10 ARTE

14,00

13,00

11 - 18 ARTEAN

12,50

11,50

19 EDO GEHIAGO

11,00

10,00

ASKARIRIK GABE + 1/2 ordu MONITOREAREKIN

10 ARTE

10,00

11 - 18 ARTEAN

9,00

19 EDO GEHIAGO

8,50

8 askari gutxienez.

Ordaintzeko modua: %50 erreserba egitarakoan, eta gainerakoa ospakizunaren egunean.

Oparia: izotz pistarako doako txartel bana haur bakoitzarentzat.

SPA&Sport eta Izotz Jauregirako promozio komunak

Promozioan parte hartzen duten hoteletako promozioak:

SPA

PREZIOA

2,5 ordu SPA ZIRKUITUAN

7,50

GIMNASIORAKO SARRERA

5,00

GIMNASIOA + SPA

12,00

DESKONTUAK ESTETIKA ZERBITZUETAN (bonuak eta promozioak izan ezik)

%10

Izotz jauregia

ASTEAZKENAK

OSTIRALETIK IGANDERA ETA JAIEGUNAK

TXIKI (0 – 6 urte)

3,50

5,50

HAURRA (7-15 urte)

4,50

6,50

HELDUAK

5,50

7,50

Enpresendako promozio hauek daude:

–1. mota.

 • Matrikula doan.
 • %20ko deskontua hileko kuotan.
 • %15eko deskontua eguerdietako kuotan.
 • %10eko deskontua langileendako estetika zerbitzuetan (bonuak eta promozioak izan ezik).
 • %10eko deskontua izotz jauregirako sarreretan (bonuak eta promozioak izan ezik).

–2. mota.

 • Doako matrikula, 6 hileko permanentziarekin (50,00 euroko fidantza).
 • %20ko deskontua hileko kuotan.
 • %15eko deskontua eguerdietako kuotan.
 • %10eko deskontua langileendako estetika zerbitzuetan (bonuak eta promozioak izan ezik).
 • %10eko deskontua izotz jauregirako sarreretan (bonuak eta promozioak izan ezik).

–3. mota.

 • Dutxa eta aldageletara sarrera.

UDAL MUSIKA ESKOLA

AUKERAK

2020-2021 IKASTURTEA

MATRIK.

TASAK

GUZTIRA

ERROLDATUAK

5.000 EUROTIK BEHERAKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

37,74

113,22

150,96

MH + MUSIKA TRESNA

47,94

238,17

286,11

MH + 2 MUSIKA TRESNA

57,12

355,98

413,10

MUSIKA TRESNA

46,92

141,78

188,70

2 MUSIKA TRESNA

56,10

261,12

317,22

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

37,74

96,39

134,13

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

47,94

201,45

249,39

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

57,12

302,94

360,06

FUK 2 - MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

46,92

121,38

168,30

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

56,10

221,85

277,95

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

37,74

84,66

122,40

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

47,94

178,50

226,44

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

57,12

266,73

323,85

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

46,92

106,59

153,51

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

56,10

195,84

251,94

5.001-8.000 euro BITARTEKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

69,36

210,12

279,48

MH + MUSIKA TRESNA

87,72

431,97

519,69

MH + 2 MUSIKA TRESNA

105,06

646,68

751,74

MUSIKA TRESNA

83,64

248,37

332,01

2 MUSIKA TRESNA

99,45

464,10

563,55

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

69,36

177,99

247,35

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

87,72

366,18

453,90

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

105,06

549,78

654,84

FUK 2 - MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

83,13

211,14

294,27

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

99,45

394,74

494,19

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

69,36

157,08

226,44

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

87,72

323,34

411,06

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

105,06

485,01

590,07

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

83,13

187,17

270,30

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

99,45

348,84

448,29

8.001-10.000 euro BITARTEKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

86,19

259,08

345,27

MH + MUSIKA TRESNA

109,65

532,95

642,60

MH + 2 MUSIKA TRESNA

129,54

798,66

928,20

MUSIKA TRESNA

102,51

306,51

409,02

2 MUSIKA TRESNA

122,40

573,75

696,15

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

86,19

220,32

306,51

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA. -TASAK %15 MERK.

109,65

452,37

562,02

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

129,54

678,30

807,84

FUK 2 - MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

102,51

261,12

363,63

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

122,40

487,56

609,96

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

86,19

193,80

279,99

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

109,65

398,82

508,47

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

129,54

599,25

728,79

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

102,51

229,50

332,01

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

122,40

430,44

552,84

10.001-15.000 euro BITARTEKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

95,37

285,09

380,46

MH + MUSIKA TRESNA

120,36

585,99

706,35

MH + 2 MUSIKA TRESNA

142,29

879,24

1021,53

MUSIKA TRESNA

113,22

337,62

450,84

2 MUSIKA TRESNA

135,66

630,87

766,53

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

95,37

242,76

338,13

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA. -TASAK %15 MERK.

120,36

497,76

618,12

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA. -TASAK %15 MERK.

142,29

747,15

889,44

FUK 2 - MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

113,22

287,13

400,35

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %15 MERK.

135,66

536,52

672,18

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

95,37

214,20

309,57

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

120,36

440,13

560,49

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

152,49

556,92

709,41

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

113,22

252,96

366,18

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

135,66

473,28

608,94

15.001-20.000 euro BITARTEKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

103,53

311,10

414,63

MH + MUSIKA TRESNA

132,09

641,58

773,67

MH + 2 MUSIKA TRESNA

155,55

960,84

1116,39

MUSIKA TRESNA

123,42

369,75

493,17

2 MUSIKA TRESNA

147,39

690,03

837,42

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

103,53

265,20

368,73

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

132,09

545,19

677,28

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA. -TASAK %15 MERK.

155,55

817,02

972,57

FUK 2 - MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

123,42

313,65

437,07

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

116,79

587,01

703,80

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

103,53

234,09

337,62

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

132,09

480,93

613,02

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

155,55

721,14

876,69

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

123,42

276,93

400,35

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

116,79

518,16

634,95

20.000 EUROTIK GORAKO PER CAPITA ERRENTA

MH edo MH HAS.

112,71

338,13

450,84

MH + MUSIKA TRESNA

142,80

696,66

839,46

MH + 2 MUSIKA TRESNA

169,32

1045,50

1214,82

MUSIKA TRESNA

133,11

401,88

534,99

2 MUSIKA TRESNA

160,65

750,72

911,37

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

112,71

287,64

400,35

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

142,80

592,11

734,91

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA. -TASAK %15 MERK.

169,32

888,42

1057,74

FUK 2 - MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

133,11

341,70

474,81

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

160,65

332,01

492,66

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

112,71

254,49

367,20

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

142,80

522,75

665,55

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

169,32

783,87

953,19

FUK 3 - MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

133,11

300,90

434,01

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA - TASAK %25 MERK.

160,65

562,53

723,18

ERROLDATU GABEA

ERRENTA TARTERIK GABE

MH edo MH HAS.

146,88

717,06

863,94

MH + MUSIKA TRESNA

278,46

1359,15

1637,61

MH + 2 MUSIKA TRESNA

417,69

2041,53

2459,22

MUSIKA TRESNA

184,62

900,15

1084,77

2 MUSIKA TRESNA

324,87

1582,53

1907,40

FUK 2 - MH edo MH HAS. -TASAK %15 MERK.

146,88

609,45

756,33

FUK 2 - MH + MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

278,46

1155,15

1433,61

FUK 2 - MH + 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

417,69

1735,02

2152,71

FUK 2 - MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

184,62

765,51

950,13

FUK 2 - 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %15 MERK.

324,87

1345,89

1670,76

FUK 3 - MH edo MH HAS. -TASAK %25 MERK.

146,88

537,54

684,42

FUK 3 - MH + MUSIKA TRESNA -TASAK %25 MERK.

278,46

1019,49

1297,95

FUK 3 - MH + 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %25 MERK.

417,69

1531,02

1948,71

FUK 3 - MUSIKA TRESNA -TASAK %25 MERK.

184,62

675,24

859,86

FUK 3 - 2 MUSIKA TRESNA -TASAK %25 MERK.

324,87

1186,77

1511,64

Aisialdi sortzaileko lantegiak

HELDUAK

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

5. TARTEA

6. TARTEA

EZ

ERROLDATUA

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE

< 5000 EURO

5000-8000 euro

8000-10000 euro

10000-15000 euro

15000-20000 euro

> 20000 EURO

Edozein PCE

Antzerkia

51 euro

93 euro

117 euro

129 euro

141 euro

156 euro

241 euro

Olio pintura

109 euro

198 euro

247 euro

272 euro

299 euro

329 euro

510 euro

Marrazketa

54 euro

99 euro

124 euro

136 euro

150 euro

165 euro

255 euro

Pintura + marrazketa

109 euro

198 euro

247 euro

272 euro

299 euro

329 euro

510 euro

Joskintza

43 euro

79 euro

98 euro

108 euro

119 euro

131 euro

203 euro

Zur-lanketa

49 euro

89 euro

112 euro

123 euro

135 euro

149 euro

230 euro

HAURRAK-GAZTEAK

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

5. TARTEA

6. TARTEA

EZ

ERROLDATUA

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE

PCE

< 5000 EURO

5000-8000 euro

8000-10000 euro

10000-15000 euro

15000-20000 euro

> 20000 EURO

Edozein PCE

Sormen dantza

23 euro

42 euro

53 euro

58 euro

64 euro

70 euro

108 euro

Dantza tradizionalak 1 eta 2

17 euro

31 euro

39 euro

43 euro

47 euro

52 euro

80 euro

Dantza tradizionalak 3 eta 4

21 euro

39 euro

48 euro

53 euro

59 euro

64 euro

100 euro

Hip-Hop-a

18 euro

33 euro

41 euro

45 euro

49 euro

54 euro

84 euro

Sormen lantegia

35 euro

63 euro

79 euro

87 euro

95 euro

105 euro

162 euro

Urtean sortzen diren aisialdi sortzaileko ikastaroetarako tasak
ezartzeko formula

Kultur Zerbitzuak antolatzen dituen lantegien prezio publikoak formula honen bidez finkatuko dira:

Adingabeentzako ikastaroak:

T3=Irakasleak kontratatzeko kostua x 0,60 / postu kopurua.

Helduentzako ikastaroak:

T3=Irakasleak kontratatzeko kostua x 0,82 / postu kopurua.

Errenta tarteen prezioek T3 izanen dute oinarri, eta honela finkatuko dira:

 • Erroldatu gabea = T6 + %55
 • T6 = T5+%10
 • T5 = T4+%10
 • T4 = T3 +%10
 • T3
 • T4 = T3 - %20
 • T1 = T2 - %45

Hiri kanpalekuak 2021

ERRENTA TARTEA

5 EGUN

< 5.000

27,50 euro

5.001-8.000

45,50 euro

8.001-10.000

57,00 euro

10.001-15.000

62,50 euro

15.001-20.000

69,00 euro

> 20.001

76,00 euro

Erroldatu gabeak

117,50 euro

3. Erabaki honek 2021eko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

4. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.”

Iragarkiaren kodea: L2016355