218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Argitaratzea. Oinarrizko eskubideen gaineko 359/2021 prozedura

Fabiola Llorente Llorente, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako Justizia Administrazioaren letradua.

Aditzera ematen dut: sala honetan bideratu den oinarrizko eskubideen gaineko 0000359/2021 prozeduran, 117/2021 Autoa eman da 2021eko abuztuaren 25ean, eta irmo geratu da. Hona hemen haren idazpurua eta xedapen zatia, hitzez hitz:

“000117/2021 Autoa.

Lehendakaria: Joaquín Cristóbal Galve Sauras; magistratuak: Carmen Arnedo Díez, Ana Irurita Díez de Ulzurrun.

Iruñean, 2021eko abuztuaren 25ean.

Aurrekariak

Lehena.–2021eko abuztuaren 24an aurkeztutako idazki baten bidez, Nafarroako Foru Komunitateko legelari eta aholkulari juridikoak eskatu du judizialki berrestea Osasuneko kontseilariaren abuztuaren 24ko 31/2021 Foru Aginduaren bidez hartutako neurriak, non erabaki baitzen luzatzea Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 22/2021 Foru Aginduaren 40. puntuaren indarraldia (22/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu baitziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz).

Bigarrena.–Fiskaltzari igorri zitzaion, txostena egin zezan berehala; 2021eko abuztuaren 24an berean egin zuen, prozeduran ageri den emaitzarekin, eta ebazteko zain gelditu zen.

Sala honen iritzia azaltzen duen txostengilea Ana Irurita Díez de Ulzurrun da.

Xedapen zatia

Salak erabakitzen du:

1. Baimentzea 31/2021 Foru Aginduaren bidez erabakitakoa, hots, Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 22/2021 Foru Aginduaren 40. puntuan jasotako neurriaren indarraldia luzatzea, foru agindu horretan ezarritako baldintza berberetan. Neurri horrek mugatu egiten du pertsonen zirkulazio askatasuna foru aginduaren zerrendan/eranskinean identifikatutako udalerrietan, gaueko ordutegian, zehazki, 01:00etatik 06:00etara, asteburuetan (larunbatean eta igandean), jaiegunetan, jai bezperetan eta herriko jaiak eginen ziratekeen egunetan, foru aginduaren eranskinean/zerrendan agertzen diren udalerrietan. Neurriak 2021eko irailaren 2ra arte izanen ditu ondorioak, egun hori barne.

2. Administrazioak Administrazioarekiko Auzien Sala honi jakinarazi beharko dio berretsitako neurrien betearazpenean eragina duen edozein gorabehera, edo, kasua bada, neurri horiek kentzea eragiten duen beste edozein. Halaber, neurrien luzapena berresteko eskaera egin beharko du, osasun arloko administrazioak halakorik erabakitzen badu.

3. Administrazioak txosten bat igorri beharko dio auzitegi honi, zazpi egun naturaleko epean, bilakaera epidemiologikoari eta hartutako neurrien eraginkortasunari buruzkoa.

4. Eragindako prozesuko kostuak ez zaizkio inori ezartzen berariaz.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, aditzera emanez ez dela irmoa eta haren aurka kasazio errekurtsoa aurkezten ahal dela, Auzitegi Gorenari zuzendua, hiru egun balioduneko epean, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legearen 87. eta 87 ter artikuluarekin (8/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez ezarria; 2021eko maiatzaren 5eko Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta bertan berariaz aurreikusten diren izapideekin. Horretarako, ez da nahitaezko baldintza aurretik berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea.

Hori erabaki, agindu eta sinatzen dute idazpuruan adierazitako magistratuek.”

Eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadin, honako hau egin eta sinatzen dut.

Iruñean, 2021eko irailaren 3an.–Salako Justizia Administrazioaren letradua, Fabiola Llorente Llorente.

Iragarkiaren kodea: J2113389