218. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Desjabetzea, iruñerriko ibai parkea handitzeko proiektua, 5.1 zatia-elortz ibaia (zizur-getze galar zatia)

Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2021eko abuztuaren 30ean egin zuen saioan, akordio hau hitzartu zuen:

2021eko apirilaren 27an, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen Administrazio Kontseiluak “Iruñerriko Ibai Parkea handitzeko proiektua eguneratzea, 5.1 zatia-Elortz ibaia (Zizur-Getze Galar zatia)” proiektua onartu zuen. Administrazioari jakinarazteko lizitazio-aurrekontu zenbatetsia 1.513.168,02 euro da (% 21eko BEZa barne).

Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2021eko maiatzaren 3an egin zuen saioan, “Iruñerriko Ibai Parkea Handitzeko Proiektua Eguneratzea, 5.1 Zatia-Elortz Ibaia (Zizur-Getze Galar Zatia)” obraren proiektua onartu zuen, desjabetzeko espedientea hasi zuen eta hasiera batean onartu zuen proiektu horrek ukitzen dituen ondasun eta eskubideen zerrenda. Desjabetzearen onuraduna Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. da. Horrez gain, proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen onura publikoa eta okupatu beharra aitortu eta deklaratu zituen, onarpenari lotuta baitaude.

Akordio horretan, proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen hamabost eguneko eperako.

Onartze horren iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, 117. zenbakikoan, 2021eko maiatzaren 20an, Diario de Navarra eta Diario de Noticias egunkarietan, 2021eko maiatzaren 21ean, eta Iruñerriko Mankomunitateko eta Zizur Zendeako eta Galar Zendeako udaletxeetako iragarki-oholetan. Eta horrez gain, jakinarazpenak bidali zitzaizkien ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri diren pertsonei.

Jendaurreko epea igarota, hauek alegazioak aurkeztu zituzten:

–Paloma Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, jabe gisa eta gainerako ahaideak ordezkatuz, Jaime Gutiérrez de Tovar Gaztelu jauna, Ana María Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, María Victoria Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, Eloísa Quintana Cobo andrea, Eloísa Gutiérrez de Tovar Quintana andrea eta Ana Gutiérrez de Tovar Quintana andrea, Getze Galarko 4. poligonoko 467. lurzatiaren jabeak (SA-292 finka).

–Autopistas de Navarra, S.A.

–Antonia Marcelina Ibañez Monreal andrea, Ezkirozko 2. poligonoko 216. eta 213. lurzatiekin lotuta (ES-392 eta ES-394 finkak).

–Javier Erviti Iturmendi jauna, proiektuak Getze Galarko 4. poligonoko 466. lurzatian ukitua (SA-290 finka).

–Carlos Astiz Sala jauna, Fausto Ruiz Pule jauna, Olinda Ruiz Pule andrea, Flor Ruiz Pule andrea eta María Moreno Zambrano andrea, Ezkirozko 2. poligonoko 169. lurzatiaren jabeak (ES-362 finka).

–Pedro Javier Echeverría García jauna, Ezkirozko 2. poligonoko 54. zenbakiko lurzatiaren jabea (ES-378 finka).

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak dagokion txostena egin du, aurkeztutako alegazioei erantzuteko, eta hartan proposatzen da aurkeztutako alegazio horiek onartzea, zati batean onartzea edo gaitzestea.

Beste alde batetik, txosten horretan adierazten da, dagokien Jabetzaren Erregistroei informazioa eskatu ondoren, ondasunen zerrendan sartu direla erregistroko titularrak. Horrenbestez, honekin batera ukitutako eskubideen eta ondasunen zerrenda dago, behin betiko onartzeko.

Ondorioz, Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 20. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, eta aintzat hartuta, Nafarroako Toki Administrazioaren Foru Legearen 47.4 eta 29. artikuluen, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 4.1.d) artikuluaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen Estatutuen 4. artikuluaren arabera, erakunde honek desjabetze-ahalmena gauzatu ahal duela, egokia da desjabetzeko espedientea behin betiko onartzea. Horrenbestez,

HITZARTU DA:

1.–Gaitzestea hauek aurkeztutako alegazioak:

a) Paloma Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, jabe gisa eta gainerako ahaideak ordezkatuz, Jaime Gutiérrez de Tovar Gaztelu jauna, Ana María Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, María Victoria Gutiérrez de Tovar Gaztelu andrea, Eloísa Quintana Cobo andrea, Eloísa Gutiérrez de Tovar Quintana andrea eta Ana Gutiérrez de Tovar Quintana andrea, Getze Galarko 4. poligonoko 467. lurzatiaren jabeak (SA-292 finka), honekin batera dagoen Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen txostenean jasota dauden arrazoiengatik. Eskatutakoarekin lotuta, Iruñerriko Mankomunitatean dagoen informaziora sarbidea ematea, Gardentasunaren Legearen arabera.

b) Antonia Marcelina Ibañez Monreal andrea, ES-392 eta ES-394 finkekin lotuta, honekin batera dagoen Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen txostenean adierazita dagoenaren arabera.

2.–Zati batean onartzea, honekin batera dagoen Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen txostenaren arabera, Carlos Astiz Sala jaunak, Fausto Ruiz Pule jaunak, Olinda Ruiz Pule andreak, Flor Ruiz Pule andreak eta María Moreno Zambrano andreak, Ezkirozko 2. poligonoko 169. lurzatiaren jabeek (ES-362 finka), egindako alegazioa.

3.–Onartzea, honekin batera dagoen Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen txostenaren arabera, Autopistas de Navarra S.A. sozietateak, Javier Erviti Iturmendi jaunak –proiektuak Getze Galarko 4. poligonoko 466. lurzatian ukituak (SA-290 finka)– eta Pedro Javier Echeverría García jaunak –Ezkirozko 2. poligonoko 54. zenbakiko lurzatiaren jabeak (ES-378 finka)– aurkeztutako alegazioak.

4.–Behin betiko onartzea, onartutako alegazioetatik eratorritako aldaketak aintzat hartuta, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen “Iruñerriko ibai parkea handitzeko proiektua eguneratzea, 5.1 zatia-Elortz ibaia (Zizur-Getze Galar zatia)” obrari dagokion proiektua, eta bai proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda ere. Horrek berekin dakar onura publikoa eta okupatu beharra deklaratzea, lortu diren Jabetzaren Erregistroko informazio-ohar soilen ondorioz gehitu diren berriekin.

5.–Nafarroako Gobernuari eskatzea egin beharreko obraren presazko deklarazioa egin dezala, Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 52. artikuluan eta hurrengoetan jasota dauden eraginetarako, beharrezkoa baita lanak ahalik eta azkarrena egitea, berehala hobetu behar baitira Elortz ibaiaren ingurunearen ingurumen-baldintzak, dagoen landaredia babestuta, babesteko zerrenda naturalaren tokia handituta; herritarrek erabiltzeko guneak eta ibilbideak egokitu behar baitira, joan-etorrien segurtasuna bultzatuta, errepidearen ordezkoa den bide bat emanda; eta Galar Zendeako eta Zizur Zendeako herrien eta Iruñerriko gainerako udalerrien arteko konektibitatea hobetu behar baita, dauden pasealekuen sarearen bitartez.

6.–Ahalmena ematea Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariari edo berak eskuordetzen duen pertsonari sina dezan okupatu aurreko akta eta desjabetzea egiteko beharrezkoak izan daitezkeen bestelako agiriak.

7.–Akordio hau kaleratzea, ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendarekin batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta Iruñerriko Mankomunitateko eta Zizur Zendeako eta Galar Zendeako udaletxeetako iragarki-oholetan; eta Foru Komunitateko egunkari batean iragarkia argitaratzea.

8.–Akordio hau jakinaraztea interesdunei.

Akordio honen kontra, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, aukeran:

1.–Berraztertzeko errekurtsoa, Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorraren aurrean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita hilabeteko epean.

2.–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita bi hilabeteko epean.

3.–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aurrean, egintza hau jakinarazteko egunaren hurrengo hilabetearen barnean.

Iruñean, 2021eko abuztuaren 31n. Lehendakaria, David Campión Ventura.

UKITUTAKO ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

Iruñerriko ibai parkea handitzea. elortz ibaia

FINKAREN KODEA

TITULARRA(K)

UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

LS

B.bet. ok.

(m²)

O/P

B.beh. ok.

(m²)

Pol.

Lurz.

Izaera eta klasea

GETZE GALAR

SA-256

Gemma García Poignón and.

DES.

105,47

P

101,47

4

504

L. alorra

SA-258

Félix María Agorreta Fernández jn.

DES.

209,44

P

248,28

4

497

L. alorra

Jaime Agorreta Fernández jn.

SA-260

Ebroko Ur Konfederazioa

J.P.

448,53

-

0,00

4

-

Elortz ibaia

SA-264

María Jesús Setuain Irigoyen and.

DES.

578,74

P

730,06

4

207

L. alorra

SA-265

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

J.P.

130,44

-

0,00

4

-

NA-6008 errepidea

Ebroko Ur Konfederazioa

SA-266

Komunala, Getze Galarko Kontzejuarena

LAG.

5.209,12

O

0,00

4

429

Larreak

SA-267

Getze Galarko Kontzejua

J.P.

18,74

-

0,00

4

-

NA-6008 errepidea

SA-268

Komunala, Getze Galarko Kontzejuarena

LAG.

4.544,65

O

0,00

4

420

Larreak

SA-269

María Bestina Noemí Martínez Ceña and.

DES.

181,68

P

209,20

4

425

L. alorra

Juan Erro Martínez jn.

Delia Erro Martínez and.

Carlos Erro Martínez jn.

Ruth Erro Martínez and.

SA-270

María Socorro Martínez de Irujo Mezquíriz and.

DES.

234,18

P

316,77

4

424

L. alorra

SA-271

María Begoña Lecumberri Olaberri and.

DES.

168,82

P

214,41

4

423

L. alorra

Joaquín Teófilo Lecumberri Olaverri jn.

María Concepción Lecumberri Olaverri and.

Alberto Lecumberri Villamediana jn.

Juan Ignacio Lecumberri Villamediana jn.

Pablo Lecumberri Villamediana jn.

Ramón Lecumberri Villamediana jn.

SA-272

Benedicto Osinaga Ardanaz jn.

DES.

193,90

P

420,68

4

422

L. alorra

SA-273

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

621,24

P

129,00

4

421

L. alorra

SA-274

Benedicto Osinaga Ardanaz jn.

DES.

126,11

P

291,33

4

426

L. alorra

SA-275

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

107,10

P

118,02

4

427

L. alorra

SA-276

Francisco Javier Erviti Iturmendi jn.

DES.

190,73

P

211,95

4

428

L. alorra

María Victoria Guillén Guillén and.

SA-277

María Socorro Martínez de Irujo Mezquiriz and.

DES.

454,46

P

492,70

4

457

L. alorra

SA-278

Francisco Javier Erviti Iturmendi jn.

DES.

298,57

P

188,64

4

458

L. alorra

María Victoria Guillén Guillén and.

SA-279

María Pilar Arteta Ochotorena and.

DES.

108,23

P

166,18

4

459

L. alorra

Juan Arteta Ochotorena jn.

María Reyes Arteta Ochotorena and.

Pedro María Arteta Ochotorena jn.

SA-280

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

93,27

P

110,95

4

460

L. alorra

SA-282

Gemma García Poignón and.

DES.

157,81

P

91,98

4

461

L. alorra

SA-284

Félix María Agorreta Fernández jn.

DES.

2.095,85

P

1.184,74

4

462

L.A., larreak eta elk.

Jaime Agorreta Fernández jn.

SA-286

Fermín Aranguren Garde jn.

DES.

290,49

P

197,33

4

463

L. alorra

SA-288

María Isabel Goñi Garriz and.

DES.

648,03

P

497,25

4

464

L. alorra

SA-289

María Jesús Setuain Irigoyen and.

DES.

0,00

-

62,74

4

465

L. alorra

SA-290

Francisco Javier Erviti Iturmendi jn.

DES.

2.457,42

P

672,40

4

466

L.A. eta zuh. des.

María Victoria Guillén Guillén and.

SA-292

María Victoria Gutierrez de Tovar y Gaztelu and.

DES.

2.434,94

P

456,39

4

467

L.A. eta larreak

Paloma Gutierrez de Tovar y Gaztelu and.

Ana María Gutierrez de Tovar y Gaztelu and.

Jaime Gutierrez de Tovar y Gaztelu jn.

Piedad Gutierrez de Tovar y Gaztelu and.

Ana María Gutierrez de Tovar Quintana and.

Eloisa Gutierrez de Tovar Quintana and.

Eloisa Quintana Cobo and.

SA-294

Benedicto Osinaga Ardanaz jn.

DES.

571,95

P

110,43

4

468

L.A. eta larreak

SA-296

María Isabel Goñi Garriz and.

DES.

741,17

P

153,09

4

469

L.A. eta larreak

SA-298

María Socorro Martínez de Irujo Mezquíriz and.

DES.

799,19

P

116,68

4

470

L.A. eta larreak

SA-300

Fermín Aranguren Garde jn.

DES.

1.510,57

P

1.358,46

4

471

L.A. eta larreak

SA-302

Komunala, Getze Galarko Kontzejuarena

LAG.

1.892,69

O

0,00

4

473

Ibar-basoa eta L.A.

SA-304

María Inmaculada Carceller Usunariz and.

DES.

114,94

P

371,59

4

472

L. alorra

Raquel Carceller Usunariz and.

Juan Miguel Carceller Usunariz jn.

SA-306

María Socorro Martínez de Irujo Mezquiriz and.

DES.

38,20

P

227,29

4

474

L. alorra

SA-308

María Maravillas Belzunce Belzunce and.

DES.

314,47

P

171,17

4

475

L.A. eta larreak

SA-310

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

1.077,93

P

707,16

4

476

L.A. eta larreak

SA-312

Gemma García Poignón and.

DES.

852,51

P

553,96

4

477

L.A. eta larreak

SA-314

Félix María Agorreta Fernández jn.

DES.

349,60

P

487,24

4

478

L. alorra

Jaime Agorreta Fernández jn.

SA-316

Francisco Javier Erviti Iturmendi jn.

DES.

159,55

P

297,07

4

479

L. alorra

María Victoria Guillén Guillén and.

SA-318

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

55,73

P

143,03

4

481

L. alorra

SA-320

Fermín Aranguren Garde jn.

DES.

305,61

P

365,96

4

482

L. alorra

SA-322

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

719,82

P

544,84

4

483

L. alorra

SA-324

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

3.007,27

P

1.698,99

4

484

L.A. eta lertxundiak

SA-326

María Jesús Setuain Irigoyen and.

DES.

509,94

P

442,73

4

485

L. alorra

SA-328

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

124,34

P

203,63

4

487

L. alorra

SA-330

Francisco Javier Erviti Iturmendi jn.

DES.

548,31

P

317,50

4

488

L. alorra eta zuh. des.

María Victoria Guillén Guillén and.

SA-332

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

214,57

P

120,89

4

489

L. alorra eta zuh. des.

SA-334

Angel María Munárriz Agorreta jn.

DES.

492,96

P

265,66

4

490

L. alorra

SA-336

Gemma García Poignón and.

DES.

290,78

P

225,93

4

491

L. alorra

SA-338

Fermín Aranguren Garde jn.

DES.

166,22

P

142,85

4

492

L. alorra

SA-340

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

713,21

P

812,50

4

493

L. alorra

EZKIROTZ

ES-342

María Luisa Torio Martínez de Irujo and.

DES.

651,31

P

208,36

2

341

L. alorra eta zuh. des.

ES-344

María Socorro Martínez de Irujo Mezquíriz and.

DES.

2.150,12

P

1.796,53

2

290

L.A. eta larreak

ES-346

Angel Ibáñez Monreal jn.

DES.

1.654,52

P

1.265,02

2

371

L.A. eta larreak

Florencio Ibáñez Ardanaz jn.

ES-348

Ezkirozko Kontzejua

J.P.

40,31

-

93,27

2

-

Elk.–bidea

ES-350

BSH Electrodomesticos España S.A.

DES.

144,54

P

151,84

2

370

Elk.–bidea

ES-352

BSH Electrodomesticos España S.A.

DES.

99,31

-

92,53

2

-

BSH eta CLHrako errepidea

Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.

ES-354

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

J.P.

0,00

-

17,44

2

164

NA-6001 toki-errepidea

ES-356

BSH Electrodomesticos España S.A.

DES.

64,91

P

71,45

2

369

Elk.–bidea

ES-358

María Carmen Izu Frutos and.

DES.

4.511,75

P

3.269,49

2

166

L.A. eta larreak

María Elena Izu Frutos and.

Gonzalo Jesús Izu Frutos jn.

ES-358.1

Ebroko Ur Konfederazioa

J.P.

194,99

-

0,00

2

-

Elortz ibaia

ES-360

José Miguel Oroz Nuin jn.

DES.

2.137,99

P

1.313,89

2

167

L.A. eta larreak

ES-362

Jose Carlos Astiz Sala jn.

DES.

671,53

P

518,05

2

169

L. alorra

Flor Imelda Ruiz Pule and.

Fausto Elias Ruiz Pule jn.

María Rubertina Moreno Zambrano and.

Olinda Esperanza Ruiz Pule and.

ES-364

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

J.P.

645,80

-

611,26

2

165

Ezkirozko ingurabidea

ES-366

Galar Zendeako Udala

LAG.

5.274,16

P

1.055,96

2

815

Lurzorua

DES.

896,93

ES-368

Ezkirozko Kontzejua

J.P.

40,75

-

0,00

2

-

Ibaiko bidea

ES-370

Galar Zendeako Udala

LAG.

1.632,94

P

0,00

2

839

Lurzorua

ES-372

Ebroko Ur Konfederazioa

J.P.

45,78

-

0,00

2

-

Elortz ibaia

ES-376

Galar Zendeako Udala

LAG.

359,69

O

0,00

2

838

Lurzorua

ES-378

Pedro Javier Echeverría García jn.

DES.

64,00

P

0,00

2

54

Lurzorua eta eraik.

ES-380

Ezkirozko Kontzejua

J.P.

402,31

-

0,00

2

-

Zubia eta ibar-basoko bidea

ES-381

Galar Zendeako Udala

LAG.

377,75

P

0,00

2

832

Lurzorua

ES-382

Ezkirozko Kontzejua

J.P.

42,30

-

0,00

2

-

Kontzejuko etorbidea

ES-384

Galar Zendeako Udala

LAG.

930,47

P

0,00

2

830

Lurzorua

ES-384.1

Ezkirozko Kontzejua

LAG.

54,48

P

0,00

2

186

Lurzorua

ES-385

Ezkirozko Kontzejua

LAG.

30,68

P

126,44

2

177

Lurzorua

ES-386

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

J.P.

3.184,65

-

2.291,97

2

174

Ezkirozko ingurabidea

ES-387

Komunala, Ezkirozko Kontzejua

LAG.

3.437,85

P

0,00

2

490

L. alorra eta larreak

ES-387BIS

José Miguel Oroz Nuin jn.

LAG.

0,00

P

0,00

2

490

L. alorra eta larreak

(esleipenduna)

DES.

0,00

-

1.770,68

ES-388

Ezkirozko Kontzejua

J.P.

100,18

-

63,45

2

-

Bidea

ES-390

Komunala, Ezkirozko Kontzejua

LAG.

84,67

P

165,45

2

230

L. alorra

ES-390BIS

Luis María Sandúa Suescun jn.

LAG.

0,00

P

0,00

2

230

L. alorra

(esleipenduna)

DES.

0,00

-

102,60

ES-392

Antonia Marcelina Ibáñez Monreal and.

DES.

4.146,89

P

2.698,32

2

216

L.A. eta larreak

ES-394

José Miguel Oroz Nuin jn.

DES.

160,30

P

108,28

2

213

L.A. eta larreak

ES-396

Congregación del Verbo Divino

DES.

561,95

P

410,97

2

214

L. alorra

ZIZUR TXIKIA

CM-398

Congregación del Verbo Divino

DES.

6.182,17

P

4.116,87

1

361

L.A. eta larreak

CM-400

Pedro José Eslava Zozaya jn.

DES.

998,98

P

894,82

1

362

L.A. eta larreak

Francisca Huarte Osés and.

CM-402

Fundación Cultura y Asistencia

DES.

1.422,73

O

0,00

1

404

L.A. eta larreak

CM-404

Zizur Txikiko Kontzejua

J.P.

328,90

-

59,39

1

-

Bidea

CM-406

Fundación Cultura y Asistencia

DES.

78,82

P

409,11

1

403

Larreak

CM-408

Zizur Txikiko Kontzejua

J.P.

1.001,34

-

0,00

1

-

Bidea

CM-410

Centro Cultural San Fermín, S.A.

DES.

30,16

P

1.200,90

1

808

Larreak

CM-414

Zizur Txikiko Kontzejua

J.P.

276,99

-

160,28

1

-

Bidexka

CM-416

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

J.P.

153,84

P

0,00

1

376

Lurpeko pasabidea, Castejón-Altsasu trenbidea

CM-418

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

J.P.

87,34

P

0,00

1

377

Lurpeko pasabidea, Castejón-Altsasu trenbidea

CM-420

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobideak)

J.P.

844,72

-

1.318,82

1

-

Lurpeko pasabidea, A 15 autobidea

Autopistas de Navarra, S.A. (emakidaduna)

CM-422

María Rosario Larráyoz Echarte and.

DES.

2.395,99

P

1.080,37

1

384

L. alorra

Alicia Larráyoz Echarte and.

Natividad Orosia Larráyoz Echarte and.

Miguel Angel Larráyoz Oroz jn.

Catalina Larráyoz Oroz and.

David Balda Iriarte jn.

Ascension Benita Aspilche and.

Severino Larráyoz Echarte jn.

María Teresa Larráyoz Oroz and.

Natividad Echarte Huarte and.

Construcciones Juan Bautista Flores, S.A. Likidazioan

María Paz Larráyoz Archanco and.

María Lourdes Larráyoz Archanco and.

Silvia María Larráyoz Archanco and.

CM-424

Congregación del Verbo Divino

DES.

6.768,64

P

4.070,42

1

385

L.A. eta larreak

CM-426

Komunala, Zizur Txikiko Kontzejuarena

LAG.

2.459,78

O

0,00

1

386

Lertxundia

CM-428

María Aurora Zaragüeta Belzunegui and.

DES.

786,43

O

0,00

1

387

Alor ureztatua

Esther María Zaragüeta Belzunegui and.

CM-430

Zizur Txikiko Kontzejua

J.P.

1.957,32

-

0,00

1

-

Bidea

Pol.: Poligonoa; Lurz.: Lurzatia; O/P: Osoa/Partziala; B.bet. ok.: Behin betiko okupazioa; B.beh. ok.: Behin-behineko okupazioa; LS: Lortzeko Sistema; DES.: Desjabetzea; LAG.: Lagapena/Desjabetzea; J.P.: Jabari publikoa. Obra-baimena behar du. L.A.: Lehorreko alorra; Autob.: Autobidea; Zuh. des.: Zuhaitz desberdinak. Elk.: Elkorra; O: Osoa; P: Partziala.

Iragarkiaren kodea: L2113186