186. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

157/2021 EBAZPENA, uztailaren 15ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Andia Mankomunitatearen alde ematen baita Nafarroako Foru Komunitateko baso ondareko Zunbeltz eta La Planilla finken erabilera erkide bereziaren baimena, bazka baliabideen aprobetxamendurako eta “Espacios Test Ganaderos” proiektua garatzeko.

Nafarroako Ondareari buruzko apirilaren 4ko 14/2007 Foru Legeak zehazten du ezen, Nafarroako Foru Komunitatearen ondareko finkak zer departamenturi atxikita dauden, horri dagokiola finkak administratu eta kudeatzea, dauden baliabideak behar bezala erabili eta optimizatu daitezen.

Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua da, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuaren bidez, Deierriko udal-mugartean dauden Nafarroako baso ondareko finken kudeaketaren ardura duen unitatea, hor baitaude Zunbeltz eta La Planilla finkak.

Andia Mankomunitateak (Abartzuzako, Deierriko, Gesalazko, Jaizko eta Lezaungo udalak), Deierriko Udala buru, eskatu du Zunbeltz eta La Planilla finketako larre baliabideen aprobetxamendua bereganatzea. Asmoa da bi finkak, eskualdeko beste batzuekin batera, Europako proiektu baten barnean sartzea, “Espacios Test Ganaderos” ezartzeko. Proiektu horiek helburu dute ekimen partikular bati aukera eman eta erraztea abeltzaintzako jarduera bat sustatzeko, belaunaldi-aldaketa bultzatu eta eskualdeko lehen sektorea dinamizatzen duena, eta, orobat, eskualdean populazioa finkatzen laguntzeko. Nafarroako zenbait erakundek eta enpresak sustatzen dute, hala nola Unibertsitate Publikoak eta INTIAk.

Basoen eta Ehizaren Zerbitzuaren ustez, La Planilla eta Zunbeltz finketako belar aprobetxamenduak bide emanen du Nafarroako Gobernuaren baso ondareko finkek onura hauek eskura ditzaten, besteak beste:

–Erregai finen kontrola, baso-sute potentzialen prebentziora eta garapenera begira.

–Oihangintzako eta artzaintzako egiturak sortzea, araubide estentsibokoak eta balio ekologiko handiagokoak, eta Batasunaren intereseko habitatak kontserbatzea.

Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak ulertzen du eskualdeko abeltzainen mesederako izan behar dutela Nafarroako baso ondareko finketako larre baliabideek, baldin eta Nafarroako despopulazio maila handienetako eskualdeetan badaude, hori baita aukerarik arrazoizkoena alderdien interes amankomunerako. Gauzak horrela, Despopulazioaren Departamentuarteko Batzordeak, zeina Nafarroako Gobernuak sortu baitzuen fenomeno demografiko hori apaltzen duten politikak koordinatzeko, zenbait ekintza proposatzen ditu, helburu dutenak lehen sektorea sendotzea eta nekazaritza politika erkidea berrikustea. Baina estrategia hori ezin litzateke egin baliabide horiek esleituko balira kontuan izan gabe baliabide horietaz baliatuko diren abeltzainen nongotasuna. Horrenbestez, Andia Mankomunitatearen aldeko baimen honek lagunduko du abeltzaintzaren jarduerari eta landa populazioari eusten Andia Mankomunitateko lurralde-eremuan.

231,77 Ha da Andia Mankomunitatearen alde Deierriko udal-mugartean Nafarroako Foru Komunitatearen baso ondareko finken erabilera erkide berezi gisa lagatzen den azalera. I. eranskinean jasotzen dira lagatzen diren lurzatiak.

IZENA

Azalera (Ha)

COTO REDONDO

La Planilla

197,30

Bai

Zunbeltz (1)

34,47

Bai

231,77

(1) Zunbeltz finkak 231,22 Ha-ko azalera du guztira. Behin finka sektorizatuta Nafarroako Baso Agendaren F-P4-M³ neurriarekin bat, 34,47 Ha da larre erabilera duen azalera.

La Planilla eta Zunbeltz finkak hesiturik daude, eta beharrezko ekipamenduak dituzte larre baliabideak araubide estentsiboan aprobetxatzeko.

Aintzat harturik Andia Mankomunitateak behar adinako gaitasuna eta borondatea dituela larre baliabideak kudeatzeko Basoen eta Ehizaren Zerbitzuarekin batera baso eta ehiza baliabideak antolatzeko planen bidez, balioa emateko Foru Komunitateko baso ondareko finka horiei.

Kontuan hartutakoa ikusita, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuaren iritziz, Andia Mankomunitatearen eskaera bateragarria izan daiteke eskatutako finken kudeaketa hobetzearekin.

Adierazitakoarekin bat, eta erabiliz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak ematen dizkidaten eskudantziak eta kontuan hartuz Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuan jasotakoa,

EBAZTEN DUT:

1. Andia Mankomunitatearen alde ematea Zunbeltz eta La Planilla finken erabilera erkide bereziaren baimena, bazka baliabideen aprobetxamendurako eta “Espacios Test Ganaderos” proiektua garatzeko.

Baimena baldintza hauekin ematen da:

a) Andia Mankomunitatearen alde ematen den erabilera erkide bereziaren baimenak helburu du La Planilla bazka baliabideen aprobetxamendua eta Zunbeltz finkako larre sektorea lagatzea. Finka horien azalera 231,77 Ha da guztira, eta txostenari erantsitako taulan agertzen da lurzatien zerrenda.

b) Erabilera erkide bereziaren baimen honen indarraldia 10 urtekoa izanen da, sinatzen denetik hasita. Urtero berrikusiko da. Baimen honen indarraldia amaituta, baimen berriak hitzartzen ahalko dira, Ondareari buruzko Foru Legearekin bat.

c) Larreen aprobetxamendua egiteko, bete beharko dira Nafarroako Gobernuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak finka bakoitzerako prestatzen dituen baso kudeaketako planak.

d) Belarren aprobetxamenduaren ordain gisa, Andia Mankomunitateak 5.400 euroko zenbateko garbia inbertituko du urtero (dirulaguntzarik edo zergarik gabe), baso ondareko finketako belarren aprobetxamenduaren kanonaren kontzeptuan. Zenbateko hori urtero eguneratuko da KPIaren arabera.

e) Baimen honen pean dauden baso ondareko finketan Andia Mankomunitateak egin beharreko inbertsioa urteko hobekuntza plan batean zehaztuko da, zeina Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko teknikariek eta Mankomunitateak berak eginen baitute batera.

f) Urte jakin batzuetan biltzen ahalko dira inbertsioak. Hori, kasu guztietan, baso administrazioak zehaztu beharko du. Hobekuntza planetan jasoko da horren berri. Horrek eskatzen du kontuen liburu bat prestatzea, Mankomunitateak egiten dituen inbertsio guztiak jasotzeko.

g) Andia Mankomunitateak Basoen eta Ehizaren Zerbitzuari jakinaraziko dio nor den belarren adjudikazioduna, zenbat denboran, zenbat abelburu eta zer arrazatakoak diren baimendutako larre unitate bakoitzean bazkatzera sartu direnak, eta zer gorabehera juridiko eta/edo tekniko gertatzen den finketako edozeinetan.

h) Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak urtero ziurtatuko du Andia Mankomunitateak betetzen dituela baimen honetako baldintzak, barne daudela kudeaketa jarraibideei, kanonei, larreak esleitzeko prozedurei, hobekuntza planei eta abarri dagozkienak. Ezarritakoa ez betetzeak ekarriko du automatikoki suntsiaraztea erabilera erkide bereziaren baimena.

i) Baimen honen funtzionamendua egokia izan dadin, jarraipen batzorde bat eratzen da, bost pertsonak osatua. Horietako bik Nafarroako Gobernua ordezkatuko dute, eta gainerakoek Andia Mankomunitatea. Horietako bat udal idazkaria izanen da, egiten diren bilkuren akta eginen duena.

j) Baimen honen finkek ez dute aldaketarik izanen jabetzari dagokionez; hau da, jarraituko dute Nafarroako Foru Komunitatearenak izaten eta haren baso ondarearen parte izaten.

k) Andia Mankomunitatearen kargura izanen dira, oso-osorik, “Espacios Test Ganaderos” egiteko behar diren azpiegiturak, hala nola gutxi gorabehera 200 m²-ko azalera duen artegi bat eraikitzea. Ezin dira kanonen kargura finantzatu. Eraikitzeko, beharrezkoa izanen da Ingurumen Departamentuak aldez aurretik onetsi eta baimentzea, baita instituzio eskudunek ere, zein den egin beharreko lanen izaera eta helburua.

l) Zunbeltz eta La Planilla finketako larreen erabilera erkide bereziaren baimenaren indarraldia bukatuta, Andia Mankomunitateak “Espacios Test Ganaderos” proiektuan egin dituen azpiegitura guztiak Foru Komunitateko baso ondare izatera pasatuko dira zuzenean.

m) Zunbeltz eta La Planilla finketako larreen erabilera erkide bereziaren baimenaren indarraldia bukatuta, edo edozein arrazoi dela-eta errebokatuz gero, Andia Mankomunitateak “Espacios Test Ganaderos” proiektuan egin dituen azpiegitura guztiak Foru Komunitateko baso ondare izatera pasatuko dira automatikoki eta dohainik.

2. Andia Mankomunitateari baimena ematea aldi baterako okupatzeko Zunbeltz alderdian dauden lurzatiak, ebazpen honi erantsitako zerrendan egonik beharrezkoak direnak erabilera anitzeko 200 m²-ko artegi bat eraikitzeko, baita 30 AzLUren neurrirako nabe bat ere, eremu amankomun bat eta bi esparru independente izanen dituena, material naturalekin eraiki beharrekoa, paisaian ahalik eta hobekien integratzeko, eta energia berriztagarriak erabiliko dituena: 9 Kw-eko eguzki-haize ekipo bat, modulu fotovoltaikoz eta haize-sorgailuz osatua, besteak beste (elementu guztiak ez daude zerrendatuta). Baimena baldintza hauekin ematen da:

a) 10 urteko epea izanen du, emakidaren ebazpena jakinarazi edo argitaratzen denetik hasita. Ezin da luzapenik eman. Epe horren barnean, urtero, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ikuskapen bat eginen du. Baimenaren indarraldia bukatuta, Andia Mankomunitateak jarraitu nahi badu larre aprobetxamenduarekin, baimen berri bat eskatu beharko du.

b) Andia Mankomunitateak ez du ordainik eman behar.

c) Andia Mankomunitateak edozein arrazoirengatik lotura hausten badu “Zunbeltz-Espacios Test agro-ganaderos. Impulsando el relevo generacional” proiektuarekin, galduko da esleipen zuzeneko sistema horri baimena emateko metodo gisa erabiltzeko justifikazioa, eta, hortaz, lotura hautsita, baimena errebokatuko da automatikoki.

d) Zunbeltz finka aldi baterako okupatzeko baimenaren indarraldia bukatuta, edo edozein arrazoi dela-eta errebokatuz gero, Andia Mankomunitateak “Espacios Test Ganaderos” proiektuan egin dituen azpiegitura guztiak Foru Komunitateko baso ondare izatera pasatuko dira automatikoki eta dohainik.

3. Ebazpen hau jakinaraztea Andia Mankomunitateari, Basozainak / Ingurumena Zaintzeko Atalari eta Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Atalari, eta ohartaraztea ezen, ebazpenaren kontra, administrazio bidea amaitzen ez baitu, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dutela Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua hilabeteko epean.

4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2021eko uztailaren 15ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

1. ERANSKINA

INBENTARIOA

IZENA

MOTA

UDALERRIA

POLIGONOA

LURZATIA

AZPILURZATIA

(Ha)

2963

LA PLANILLA MENDIA 7 BIS, ONURA PUBLIKOKOA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

13

1

A

179,02

2963

LA PLANILLA MENDIA 7 BIS, ONURA PUBLIKOKOA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

13

1

B

0,07

2963

LA PLANILLA MENDIA 7 BIS, ONURA PUBLIKOKOA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

13

1

C

9,59

2963

LA PLANILLA MENDIA 7 BIS, ONURA PUBLIKOKOA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

13

2

 

8,45

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

1

A

0,30

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

1

B

1,57

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

A (1)

0,71

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AA

0,37

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AB

0,16

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AC

0,71

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AD

0,83

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AE

1,44

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

AF

1,61

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

B

17,79

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

D

0,24

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

E

2,55

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

F

0,02

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

J (2)

1,06

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

K

0,28

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

L

0,10

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

M

1,18

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

N

1,41

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

O

1,55

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

P

0,13

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

U

0,24

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

V

0,04

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

X

0,11

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

Y

0,01

2592

ZUNBELTZ BASO FINKA, DEIERRI

Basoa

DEIERRI

24

2

Z

0,22

(1) 191,22 Ha-ko azpilurzatia. Horietatik, 0,71 Ha baino ez dira sartzen baimenean.

(2) 3,98 Ha-ko azpilurzatia. Horietatik, 1,06 Ha baino ez dira sartzen baimenean.

231,77

Iragarkiaren kodea: F2111227