15. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARINOAIN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Garinoaingo Udalak, 2020ko abenduaren 2ko osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen 2021eko aurrekontu orokor eta bakarra.

2020ko 287. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 14an, eta ondoren jendaurrean egon da 15 egun baliodunean. Ezarritako epean inork ez du alegaziorik aurkeztu.

Horrenbestez, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta aipatu legea garatzen duen 270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan xedaturikoari jarraituz, behin betiko onetsirik gelditzen da Garinoaingo Udalaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra. Indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean, laburturik eta kapituluka, argitaratzen den egunean.

Aurrekontu orokor eta bakarraren eta bertan egindako aldaketen espedientea jendearen eskura egonen da, jakinaren gainean egon daitezen, hura behin betiko onesten denetik ekitaldia bukatu arte.

Garinoainen, 2021ko urtarrilaren 8an.–Alkatea, Bertha Sánchez Luna.

ERANSKINA

2021 aurrekontu orokor eta bakarra

DIRU SARRERAK:

KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

ZUZENEKO ZERGAK

156.867,73

2

ZEHARKAKO ZERGAK

5.000,00

3

TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK

112.314,00

4

Transferentzia arruntak

302.276,70

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

42.131,61

6

Inbertsio errealak besterentzea

0,00

7

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

9

Finantza-pasiboak

493.100,00

DIRU SARRERAK, GUZTIRA:

1.111.690,04

GASTUAK:

KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

Langileria gastuak

139.840,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

248.405,02

3

Finantza-gastuak

19.324,96

4

Transferentzia arruntak

129.010,66

5

Kontingentzia eta ustekabeetarako funtsa

0,00

6

Inbertsio errealak

30.010,00

7

Kapital-transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

9

Finantza-pasiboak

545.099,40

GASTUAK, GUZTIRA:

1.111.690,04

Iragarkiaren kodea: L2100339