129. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, Ingurumen Osasuneko LHko goi-mailako teknikari lanpostuan aritze aldera, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

Iruñeko Udalaren Giza Baliabideetako zuzendariak, 2021eko maiatzaren 10ean, honako ebazpena onetsi du:

DEIALDIA, IZANGAI-ZERRENDA BAT OSATZEKO, INGURUMEN OSASUNEKO LHko GOI-MAILAKO TEKNIKARI ARITZE ALDERA, PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZU BEREZIEN EGOERAN

Hona deialdi hau arautuko duten:

OINARRIAK

Lehena.

Deialdia iragartzen da izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, Ingurumen Osasuneko LHko Goi-mailako Teknikari lanpostua prestakuntzarako zerbitzu berezien egoeran betetze aldera, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan aldian-aldian gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira.

Bigarrena.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Deialdian parte hartzen dutenek baldintza hauek bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

a) Iruñeko Udalaren edota haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoak izatea, deitutako lanpostuaren maila berekoak edo beheragokoak, eta eskubidez dagokien gehieneko prestakuntza-aldia agorturik ez edukitzea.

b) Lanpostuan gutxienez hiru urte benetan eman izana.

c) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

d) Ingurumen Osasuneko Goi-mailako Lanbide Heziketako Titulua, edo horren titulu baliokidea edukitzea, edo halakoa erdiesteko maneran egotea eskabideak aurkezteko epea amaitzean. Atzerrian eskuratutako titulazioen kasuan, horien homologazio-egiaztagiria eduki beharko dute.

e) Gidatzeko B motako baimena edukitzea.

2.2. Deialdi honi dagokion Ingurumen Osasuneko LHko Goi mailako Teknikari Tituludun lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezien egoeran aritzeko izangai-zerrenda bat osatze aldera hautatutako izangaiek aukera izanen dute euskara berariazko betekizun gisa dituzten lanpostuak betetzeko, baldin eta eskabideak aurkezteko mugaegunean Nafarroako Gobernuak ematen duen Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) badute, edo ofizialki baliokidetzat jotzen den titulazioa, eta, zehazki, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren baliokidetzat jotzen den beste edozein agiri.

2.3. Izangaiek agirien bitartez egiaztatu beharko dute oinarri honen 2.1. eta 2.2. zenbakietan eskatzen diren titulazio-baldintzak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko unean.

2.4. Izangaiek aurreko baldintza guztiak bete beharko dituzte, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean ez ezik, hala dei egiten zaienean nola prestakuntzak dirauen bitartean ere.

Hirugarrena.–Hautaproben nondik norakoak eta balorazioa.

Hautapen-prozesua ebazpen honetan bi deialdietarako onetsitako arau komunetan ezarritakoarekin bat eginen da.

Laugarrena.–Prestakuntzako izangaiei dei egitea.

Izangaiei deitzea, eta, hala badagokie, prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran aritzeko izendapena honako hauetan ezarritakoarekin bat eginen dira: apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretua eta dagozkion aldaketak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko apirilaren 25ean onetsitako Erabakia –Iruñeko Udalean langileak administrazio araubidean kontratatzea erregulatzen duena– eta haren eguneratzeak, bai eta aplikagarriak diren gainerako arauak ere.

Aipatutako Erabakian berariaz ezartzen da prestakuntzarako zerrendak lehentasuna izanen duela aldi baterako kontrataziorako hautapen-probetarako deialdi publikoen bidez eratutako izangai-zerrendarekiko.

DEIALDIA, IZANGAI-ZERRENDA BAT OSATZEKO, INGURUMEN OSASUNEKO LHko GOI-MAILAKO TEKNIKARI LANPOSTUAN ALDI BATERAKO KONTRATU BIDEZ ARITZE ALDERA

Hona deialdi hau arautuko duten:

OINARRIAK

Lehena.

Izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko deialdia iragartzen da, Ingurumen Osasuneko LHko Goi-mailako teknikari lanpostuan aldi baterako aritzeko, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan aldian-aldian gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira.

Bigarrena.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

a) Espainiako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo Europako Erkidegoak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio langileen zirkulazio librea aplikagarria duen eremuko estatu batekoa.

Espainiako nazionalitatea, Europar Batasuneko beste estatu bateko edo aipatu nazioarteko itunak sinatutako beste estatuetako nazionalitatea duten herritarren ezkontideek ere parte har dezakete, betiere, zuzenbidez bereizita ez badaude, eta, orobat, beren ondorengoek eta ezkontideenek –zuzenbidez bereizita ez badaude–, hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo adin horretatik gorakoak izanda haien kargura bizi badira.

b) Hamasei urte beteak izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko ezarritako adina gainditua ez izatea.

c) Ingurumen Osasuneko Goi-mailako Lanbide Heziketako Titulua, edo horren titulu baliokidea edukitzea, edo halakoa erdiesteko maneran egotea eskabideak aurkezteko epea amaitzean.

Atzerrian eskuratutako titulazioen kasuan, horien homologazio-egiaztagiria eduki beharko dute.

d) Behar besteko gaitasun fisiko eta psikikoa izatea, bete behar dituzten eginkizunetan aritzeko.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko desgaitu edo gabeturik ez egotea, ezta inongo Administrazio Publikoren zerbitzutik bereizita ere.

f) Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko deklarazio bat aurkeztu beharko dute, edo hitz eman, adierazteko ez dutela, beren estatuan, Funtzio Publikoan sartzea galarazten dien diziplina-zehapen edo kondena-penalik.

g) Gidatzeko B motako baimena edukitzea.

2.2. Deialdi honi dagokion Ingurumen Osasuneko LHko Goi mailako Teknikari Tituludun lanpostuan aritzeko izangai-zerrenda bat osatze aldera hautatutako izangaiek aukera izanen dute euskara berariazko betekizun gisa dituzten lanpostuak betetzeko, baldin eta eskabideak aurkezteko mugaegunean Nafarroako Gobernuak ematen duen Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) badute, edo ofizialki baliokidetzat jotzen den titulazioa, eta, zehazki, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren baliokidetzat jotzen den beste edozein agiri.

2.3. Izangaiek agirien bitartez egiaztatu beharko dute oinarri honen 2.1. eta 2.2. zenbakietan eskatzen diren titulazio-baldintzak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko unean.

2.4. Izangaiek aurreko baldintza guztiak bete beharko dituzte, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean ez ezik, hala dei egiten zaienean nola kontratazio-aldian ere.

Hirugarrena.–Hautaproben nondik-norakoak eta balorazioa.

Hautapen-prozesua ebazpen honetan bi deialdietarako onetsitako arau komunetan ezarritakoarekin bat eginen da.

Laugarrena.–Dei egitea aldi baterako kontrataziorako izangaiei.

Izangaiei deitzea, eta hala badagokie, haien kontratazioa honako arau hauetan ezarritakoarekin bat eginen dira: Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 88. artikulua eta hurrengoak, deialdi honen oinarriak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko apirilaren 25ean onetsitako Erabakia –langileak administrazio araubidean kontratatzea erregulatzen duena– eta haren eguneratzeak, bai eta aplikagarriak diren gainerako arauak ere.

Deia egiterakoan, aintzat hartuko da Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren zazpigarren Xedapen gehigarrian ezarritakoa, eta horretarako, % 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaiek egoera hori egiaztatu beharko dute organo eskudunak egindako jatorrizko agiria edo kopia konpultsatua edo legeekin bat kautotua aurkeztuta.

BI DEIALDIETARAKO ARAU KOMUNAK

Lehena.–Eskabideak.

1.1. Bi deialdietan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea hamar egun naturalekoa izanen da, deialdi hauek iragartzen dituen aipamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Deialdien testu osoa eskuragarri egonen da Iruñeko Udalaren webgunean (www.pamplona.es) eta Herritarrendako Arreta Bulegoan.

1.2. Deialdietan parte hartzeko eskabideak Iruñeko Udalaren edozein Erregistrotan aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren bideetako edozein erabiliz.

Eskabideak I. eranskinean jasotako ereduari lotuko zaizkio. Eredu hori eskuragarri egonen da Iruñeko Udalaren Herritarrendako Arreta bulegoetan eta Interneten, www.pamplona.es helbidean.

Parte hartzeko eskabidean, izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

1.3. Parte hartzeko eskabidearekin batera, izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.3.1. Ziurtagiria, izena emateko eskubide tasa dela-eta 7,50 euro Iruñeko Udalari ordaindu izana egiaztatzeko. Tasa hori ordaindu ezean, izangaia bazterturik geldituko da.

Azterketa-eskubideen tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko eskaera behar den epean eta moduan aurkeztu beharra.

Tasa Iruñeko Udalak honako finantza-entitate hauetan dituen kontuetan ordaindu daiteke, haietan dirua sartuz edo haietara banku-transferentzia eginez: Caixabank (ES04 2100 2173 8102 0022 2762), Laboral Kutxa (ES22 3035 0039 3403 9090 0005) eta Nafarroako Rural Kutxa (ES07 3008 0001 1411 0344 7429). Edo, bestela, Udaleko Diruzaintzan (Merkatuko kalea 7-9, 2. solairua). Ordainagirian honako datu hauek adierazi beharko dira, nahitaez:

–Izangaiaren izen-abizenak.

–NAN / IFZ.

–Ordainketa zein kontutan egin den eta horren zenbakia.

–Kontzeptua: Deialdia Ingurumen Osasuneko LHko Goi-Mailako Teknikaria.

1.3.2. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo izangaiaren nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen dituen agiriarena, eta behar izatera, aldi baterako kontratazioetarako deialdiaren 2.1. a) oinarrian eskatutako nazionalitate- eta ahaidetasun-baldintzei buruzko agiriarenak.

1.3.3. Ingurumen Osasuneko Lanbide Heziketako goi-mailako teknikarien tituluaren fotokopia, edo horren baliokide batena.

1.3.4. Gidatzeko indarreko baimenaren fotokopia.

1.3.5. Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGA) edo horren baliokidea den titulu baten fotokopia, halakorik behar izatera.

1.3.6. Eskabidearekin batera, desgaitasun bat aitortua duten izangaiek hori frogatzeko agiria –organo eskudun batek emana– aurkeztu beharko dute. Halaber, denboraren eta baliabideen aldetik behar dituzten egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte –beharrezkotzat joz gero–, eskabidean bertan adierazita, eta, horrez gain, aparteko orri batean azaldu beharko dute zer-nolako desgaitasuna duten, eta eskatutako egokitzapenak.

Agiri horiek aurkezten ez dituztenak ez dira deialdian onartuak izanen, eta ordura arte haiek gauzatutako egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, eskabidean egindako faltsukeria dela-eta legokiekeen erantzunbeharra ezertan galarazi gabe.

Nahikoa izanen da agirien kopia sinpleak aurkeztea; hala ere, emandako datuak edo agiriak okerrak edo faltsuak badira, horrek berekin ekarriko du halako kasuetarako ezarritako erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak eskatzea.

Bigarrena.–Izangaien onarpena. Behin-behineko zerrenda eta behin betikoa.

2.1. Behin eskabideak aurkezteko epea amaituta, Iruñeko Udaleko Giza Baliabideetako zuzendariak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du, eta zerrenda jendaurrean ikusgai paratuko da Iruñeko Udalaren www.pamplona.es webgunean eta Udalaren iragarki-taulan, Udaletxearen atzealdean.

2.2. Egun horretatik aitzina, baztertutako izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko edo eskabidean akatsik balego horiek zuzentzeko, Udalaren edozein erregistrotan eskabidea aurkeztuta.

2.3. Behin erreklamazioak aurkezteko epea bukaturik eta erreklamazioak ebatzita, Iruñeko Udaleko Giza Baliabideetako zuzendariak onetsiko du izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, eta agindua emanen du hori Udalaren webgunean eta iragarki-taulan argitaratzeko. Zerrendarekin batera, deialdi honetan aurreikusitako hautaproba egiteko eguna eta tokia ere emanen dira jakitera.

Izangaietan inor bazterturik ez bada, behin betiko zerrenda zuzenean onetsiko da eta Iruñeko Udalaren webgunean nahiz iragarki-taulan argitaratuko da, hautaproba egiteko egunarekin eta tokiarekin batera.

2.4. Izangaiei ez zaizkie azterketa-eskubideak itzuliko, baldin eta baztertuak izan badira beraiei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik.

2.5. Onartuen zerrendan agertzeak ez du esan nahi izangaiei aitortzen zaienik deialdietan eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Izangaiek aurkeztu behar duten dokumentazioa edo Administrazioaren eskuetan dagoena aztertzean ondorioztatzen bada ez dutela betetzen eskatutako baldintzaren bat, interesdunek deialdietan parte hartzeagatik bereganatutako eskubide guztiak galduko dituzte, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiekeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

Hirugarrena.–Proba. Hautapen-prozesuak proba bakarra izanen du, bi deialdietarako komuna.

3.1. Izangaiek proba teorikoan test erako galderak dituen galdetegi bat erantzun beharko dute idatziz, Epaimahaiak aurrez adierazitako gehieneko denboran. Galderak Deialdi honen II. eranskineko gaitegian agertzen diren gaiei buruzkoak izanen dira. Hiru aukera egonen dira galdera bakoitzari erantzuteko, eta horietako bat baino ez da baliozkoa izanen.

Proba honek gehienez ere 50 puntuko kalifikazioa izanen du. Proba egin aurretik zehaztuko dira hori baloratzeko irizpideak eta nola zigortu akatsak aukera anitzeko erantzunak dituzten galderetan. Proba gaindituko dute ezarritako gehieneko puntuazioaren % 50 (25 puntu), gutxienez, lortzen duten izangaiek.

3.2. Deialdiaren probarako dei bakarra eginen da, eta izangaiak Nortasun Agiri Nazionala, AIZ, pasaportea edo gidabaimena aldean dutela azalduko dira horretara. Agertzen ez diren edo nortasuna egiaztatzen ez duten izangaiak baztertuta geratuko dira.

3.3. Hautaproba egin bitartean, beharrezko egokitzapenak ezarriko dira, probak egiteko denboraren nahiz bitartekoen aldetik, desgaitasuna aitortua eduki eta eskabidean halakorik eskatu duten izangaiendako.

3.4. Proba egin ondoren, izangai bakoitzaren emaitzak argitaratuko dira Udalaren webgunean eta iragarki-taulan.

Probaren emaitzen aurka erreklamazioa paratzen ahalko da, 3 egun balioduneko epean, emaitzak Udalaren webgunean argitaratu eta biharamunetik aitzina, Udalaren edozein erregistrotan eskabidea aurkeztuta.

Laugarrena.–Kalifikazio-epaimahaia.

4.1. Kalifikazio-epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

Epaimahaiburua: María Lezaun Jaunsaras, Iruñeko Udaleko Ingurumen Osasuneko Zerbitzuko teknikaria.

Epaimahaiburu ordezkoa: Carlos Eguizábal Villanueva, Iruñeko Udaleko Hirigintza, Etxebizitza eta Osasuneko Alorreko Idazkari Teknikoa.

Epaimahaikidea: Nerea Buldain Azanza, Iruñeko Udaleko Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzuko teknikaria.

Epaimahaikide ordezkoa: Jokin Ilundain Gorriti, Iruñeko Udaleko Ingurumen Ingeniaritzako Zerbitzuko teknikaria.

Epaimahaikidea: Miren Leuza Izkue, Iruñeko Udaleko Ingurumen Osasuneko Zerbitzuko teknikaria.

Epaimahaikide ordezkoa: Maite Portillo Ciriza, Iruñeko Udaleko Ingurumen Osasuneko LHko Goi-mailako teknikaria.

Epaimahaikidea: Iruñeko Udaleko Langileen Batzordeko ordezkari bat, Batzordeak berak izendatua.

Epaimahaikide ordezkoa: Iruñeko Udaleko Langileen Batzordeko ordezkari bat, Batzordeak berak izendatua.

Idazkaria: Iruñeko Udaleko Giza Baliabideetako teknikari bat.

Idazkari ordezkoa: Iruñeko Udaleko Giza Baliabideetako teknikari bat.

4.2. Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bildu gabe.

Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak bertan egon beharko dute, edo, hala behar izatera, haien ordezkoek, kontuan harturik ordezko izan daitezkeela, baita ere, epaimahaikide ordezko gisara izendatutakoak, bigarren ordezpena egitea beharrezkoa izanez gero.

4.3. Kalifikazio-epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo deitzaileari hori jakinarazi, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan horretarako aurreikusiak dauden arrazoiak suertatzen badira.

Izangaiek, halaber, zilegi izanen dute epaimahaikideak errefusatzea, aipatu inguruabar horiek gertatzen badira.

4.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak interpretatzeko eta aplikatzeko moduari buruz sor daitezkeen gorabehera guztiak.

4.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza eska dezake probarako. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira arituko, eta horietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

Bosgarrena.–Gainditu dutenen zerrenda.

5.1. Behin proben kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak argitara emanen ditu Iruñeko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean, zein bere kabuz, honako hauek:

–Prestakuntzarako zerbitzu berezien egoeran aritzeko deialdia gainditu duten izangaien zerrenda, guztira lortutako puntuazioaren hurrenkeran.

–Aldi baterako kontratazioari dagokion deialdia gainditu duten izangaien zerrenda, guztira lortutako puntuazioaren hurrenkeran.

Halaber, epaimahaiak Giza Baliabideetako zuzendariari igorriko dizkio zerrendak, onets ditzan, hautapen-prozesuaren espediente osoarekin batera.

5.2. Izangaien puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, Epaimahaiak zozketa bidez ebatziko ditu Zerbitzu Orokorretako Alorrean –Giza Baliabideak–, berdinduta dauden izangaiei deituko zaielarik zozketan egon daitezen.

Izangai-zerrendak izangaiak deitzeko hurrenkerarekin bat onetsi aurretik, desgaitasuna egiaztatu duten izangaiei osasun-azterketa bat eginen zaie, lanposturako gaitasuna zehazte aldera.

Seigarrena.–Izangaien zerrendak eta dei egitea.

Behin jasota hautapen-prozesuaren espediente osoa, Giza Baliabideetako zuzendariak ebazpen bidez onetsiko ditu izangai-zerrendak, izangaiak deitzeko hurrenkerari lotuta, eta Iruñeko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean (www.pamplona.es) argitaratuko dira.

Ebazpen honek onesten dituen deialdien oinarriek ezartzen dutenarekin bat deituko zaie arau honek aipatzen dituen zerrendetako izangaiei, eta kasu guztietan bermatuko da prestakuntzarako izangaiek lehentasuna edukiko dutela aldi baterako kontrataziorako izangaien aurretik. Momentu horretan aurkeztu beharko dituzte bi deialdietako arau komunen 1.3 oinarrian aipatutako jatorrizko dokumentuak edo fotokopia konpultsatuak edo legeekin bat kautotuak.

Zazpigarrena.–Errekurtsoak.

Kalifikazio-epaimahaiaren egintzen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal-organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi den egintza edo erabakia jakinarazi eta hurrengo egunetik aitzina kontatuta.

Deialdi honen nahiz haren oinarrien eta hura aplikatzeko egintzen aurka, errekurtso hauetariko bat paratzen ahal da, aukeran:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik aitzina.

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritu nahi den egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 10ean.–Giza Baliabideetako zuzendaria, Javier Morrás Iturmendi.

I. ERANSKINA

Eskabidea, deialdian parte hartzeko, Ingurumen Osasuneko LHko goi-mailako teknikari lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritze aldera (PDFa).

Eskabidea, Ingurumen Osasuneko LHko goi-mailako teknikari lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezien egoeran aritzeko deialdian parte hartzeko (PDFa).

II. ERANSKINA

Gaitegia

1. gaia.–Ikuskaritza. Kontzeptua. Xedea. Ingurumen osasuneko ikuskaritzapeko establezimenduak. Ikuskaritzaren datu-bilketa. Ikuskaritzaren Akta. Iruñeko Udalaren Osasunari buruzko Ordenantzen zerrenda eta xedea.

2. gaia.–1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

3. gaia.–Soinua eta zarata. Kutsadura akustikoaren iturriak. Soinu-uhina: maiztasuna, aldia, hedatze-abiadura eta zabalera. Magnitude akustikoak. Potentzia, presioa eta intentsitate akustikoak. Dezibelioa. Dezibelioak gehitzea, kentzea eta batezbestekoa.

4. gaia.–Sonometroa. Neurtzeko oinarrizko moduak. Integratutako sonometroak. Iragazkiak. Maiztasun-analizatzaileak. Kalibragailu akustikoa. Soinua mugatu eta erregistratzeko gailuak.

5. gaia.–6/2002 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, atmosferara kutsatzaileak botatzeko gai diren jardueren ezarpenari eta funtzionamenduari aplikatu beharreko baldintzak ezartzen dituena. I. kapitulutik VII.era.

6. gaia.–Osasun-arloko udal-ordenantzak. Higieneari eta Osasungintzari buruzko oinarrizko ordenantza; Osasunari buruzko 4. Udal Ordenantza “Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko Ikastetxeak eta Haurtzaindegiak”, haurtzaindegiei dagokienez (pareten, zoruen eta altzarien materialak eta baldintzak, gutxiengo gelak, gehieneko haur-kopurua, kontserbazioa, garbiketa eta desinsektazio- zein desratizazio-tratamenduak); Osasunari buruzko 8. Udal Ordenantza “Estetikako eta norberaren garbitasunerako Jarduerak” (IV. kapitulua izan ezik).

7. gaia.–24/2004 Foru Dekretua, urtarrilaren 26koa, belzte zentroak ireki eta abian jartzeko eta belzte aparatuak alokatzeko baldintzak arautzen dituena. Jarduera abiatzearen gaineko jakinarazpena eta horren aldaketak. Langileen prestakuntza. Debekuak. Erabiltzailearendako informazioa. Osasun- eta higiene-baldintzak. Aldizkako berraztertzea. Babesteko ekipamenduak.

8. gaia.–132/2002 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, tatuajeak edo piercing direlakoak egiten dituzten establezimendu ez-medikoek bete behar dituzten osasun eta higiene baldintzak ezartzen dituena. Xedea. Definizioak. Espazio Fisikoak. Establezimenduen, ekipamenduen eta materialen baldintzak. Hondakinen kudeaketa. Autokontrol-neurriak. Desinfektatze eta esterilizatze metodoak (I. eranskina).

9. gaia.–86/2018 Foru Dekretua, urriaren 24koa, Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuen baldintza higieniko-sanitarioak eta segurtasun-baldintzak ezartzen dituena. Definizioak. Dekretua aplikagarri zaien igerileku motak eta salbuespenak dituzten igerileku motak. Aldagelen, dutxen eta komunen azpiegitura, baldintzak eta zuzkidura. Uraren arazketa. Ura berritzea. Barruti estaliak. Uraren eta airearen kalitate-irizpideak. Kalitate-kontrola. Autokontrol-protokoloak. Ez-betetzearen egoerak. Igerilekuetako segurtasun-baldintzak: adingabeen segurtasuna eta babesa, salbamendu-uztaiak, sorosleak eta horien salbuespenak, lehen sorospenetarako lokala eta botikina. Osasun-zaintza eta -ikuskaritza. I. II. eta III. eranskinak.

10. gaia.–Hondakinak. Honako hauen definizioa: hondakina, hiri-hondakina, hondakin arriskutsua, hondakinen kudeaketa, hondakinen kudeatzailea, hondakinen sortzailea, hondakinen edukitzailea, bilketa, balorazioa, berrerabiltzea eta birziklatzea. Sailkapena jatorriaren eta ezaugarrien arabera. Hondakinak kudeatzeko arau orokorrak. Hondakin arriskutsuak kudeatzeko berariazko arauak. CER Kodea (Europako Hondakinen Katalogoaren kodea). Hondakin toxikoen eta arriskutsuen ekoizle txikien erregistroa, NIMA zk. Hondakin sanitarioak: sailkapena eta kudeaketa.

Iragarkiaren kodea: L2108125