117. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, goi mailako arkitekto lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko

Alkatetzaren apirilaren 30eko 867/2021 Ebazpenaren bitartez, deialdia eta oinarriak onetsi ziren goi mailako arkitekto lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata aldi baterako kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren, zerrenda eratu eta ondoko bi urteetan.

Deialdia eginen da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta honako OINARRI hauetan ezartzen denari jarraikiz.

Tuteran, 2021eko apirilaren 22an.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.

I. ERANSKINA

I.–Deialdiko lanpostuaren izaera eta ezaugarriak

1.–Izaera: prestakuntzarako zerbitzu berezietan arituko diren langileak / aldi baterako kontratatuarekin arituko diren langileak.

2.–Izena: goi mailako arkitektoa (A maila/taldearen parekoa).

3.–Kokapena egitura organikoan: Hiri Garapen Jasangarriko Alorrean (Hirigintza, Bulego Tekniko eta Osasunaren Administrazio Unitatea).

4.–Laneko baldintzak:

Lan eta enplegu baldintzei buruz, oinarri hauetan agertzen ez badira, eta udal honi dagokionez, Tuterako Udalaren zerbitzuko langileen lan baldintzei buruz indarrean den Akordioan ezarritakoari jarraituko zaio.

Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

Bete beharreko eginkizunak izanen dira helburutzat dutenak lanpostuaren eskumen eremuko eta arloari dagozkion azterketez, txostenez eta aholkularitza teknikoaz arduratzea, herri-lanen arloan, bai eta ezarritako helburuak lortu beharrez agintzen zaion bestelako eginkizun oro ere, lanpostuari loturiko gaitasun eta ahalmen profesionalekin bat etorriz.

II.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuko goi mailako arkitekto lanpostuan prestakuntzan aritzeko izangaien zerrenda eratzeko.

1.–Xedea.

Deialdi honen xedea da goi mailako arkitektoaren lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda bat oposizio-lehiaketa sistemaren bidez eratzea, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1.–Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Tuterako Udalaren, Ur Batzordea erakunde autonomoaren edo Tudela-Cultura tokiko enpresa-erakunde publikoaren zerbitzuko langile finkoa izatea, B, C, D edo E mailakoa.

B) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

C) Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Goi mailako arkitekto titulua edo izateko moduan egotea (titulu hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina):

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

2.2.–Oinarri honen 2.1.C) apartatuan eskatzen den tituluaren betebeharra agiri bidez frogatu beharko dute hautatzen direnek, horretarako ezartzen zaien unean. Kopia konpultsatuak aurkeztuko dira horretarako.

Agiri horiek aurkezten ez dituzten izangaien jarduketa guztiak baliorik gabe geldituko dira eta, gainera, parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik dagokien erantzukizuna leporatzen ahalko zaie, salbu eta behar bezala justifikatzen diren ezinbesteko kasuetan.

2.3.–Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta deitutako lanpostuan aldi baterako jarduerak iraun bitartean ere.

3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.

Hautapen prozesua gauzatuko da bat etorriz Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdietarako balio duten arauekin. Arau horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.

4.–Prestakuntzarako izangaiei dei egitea.

Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa).

Hautatutakoak zerbitzu berezietako egoeran deklaratuko dira, Osoko Bilkurak hartutako erabaki horretan ezarritakoari jarraikiz, bai eta abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina) eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoari ere jarraikiz.

III.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan goi mailako
arkitekto lanpostuan aldi baterako lan-kontratuarekin
aritzeko izangaien zerrenda eratzeko

1.–Xedea.

Deialdi honen xedea da oposizio-lehiaketa bidez, goi mailako arkitekto lanpostuan aritzeko zerrenda bat eratzea, aldi baterako kontratazioaren bitartez Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzuteko.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1.–Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako Nazioarteko Tratatuen arabera Europako Erkidegoa Eratzeko Tratatuan zehazten diren baldintzetan langileen joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea.

Espainiarren eta lehen aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko bikotekideek ere hartu ahalko dute parte, zuzenbidez bananduak ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez bananduak ez badaude eta ondorengoak 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien bizkar bizi badira.

B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

C) Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Goi mailako arkitekto titulua edo izateko moduan egotea (titulu hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina):

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

D) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar diren eginkizunetan aritzeko.

E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik kendu gabea izatea.

2.2.–Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko deklarazioa edo hitzematea aurkeztu beharko dute, adierazteko ez dutela diziplina-zehapenik edo kondena penalik beren estatuko Funtzio Publikoan sartzea galarazten dienik.

2.3.–Baldintza horiek agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatu eta kontratatzen direnek, kontratuak sinatu aurretik horretarako ezartzen zaien unean. Kopia konpultsatuak aurkeztuko dira horretarako.

Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan salbu, aipatutako agiri horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira kontratatu, eta haien jarduketa guztiak baliorik gabe geldituko dira; horrez gain, parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik dagokien erantzukizuna leporatzen ahalko zaie.

2.4.–Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta kontratazioak iraun bitartean ere.

3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.

Hautapen prozesua gauzatuko da bat etorriz Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdietarako balio duten arauekin. Arau horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.

4.–Aldi baterako kontrataziorako izangaiei dei egitea.

Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat. Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), bai eta, orobat, aplikatzekoa den gainerako araudia ere.

Orobat, kontuan hartuko da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen duena: aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan, hiru lanpostutatik bat, lehenbizikoa, erreserbatuko da zerrenda horretan dauden eta %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaientzat, hautaprobak gainditu badituzte eta frogatzen badute desgaitasun hori bateragarria dela bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin.

Hautatutako izangaiak aldi baterako kontratatuko ditu Tuterako Udalak, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuak horri buruz araututakoari jarraikiz (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina), bai eta aplikatzekoa den gainerako araudiari jarraikiz ere. Izangaiak Gizarte Segurantza Orokorraren araubidean sartu eta kidetuko dira.

IV.–Bi deialdietarako arauak

1.–Eskabideak.

1.1.–Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 15 egun balioduneko epean.

Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua jar ditzaten, ziurtatu aurretik.

1.2.–Eskabideak deialdiko eranskinetan ageri diren ereduaren araberakoak izanen dira, izangai bakoitzak aukeratutako txandaren araberakoak (aldi baterako kontrataziorako edo prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko) eta Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak (HLZ) emanen ditu Plaza Vieja 1ean, edo El Frontón kaleko 1. zenbakiko bulegoetan. Internet bidez ere lor daitezke, www.tudela.es webgunean, deialdiaren aipuan.

Izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako.

1.3.–Behar bezala betetako parte hartzeko eskabidearekin batera, izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionalitatea eta identitatea egiaztatzen dituen beste agiri baliokideren bat.

–Eskatutako titulazioaren fotokopia.

1.4.–Desgaitasun aitortua (%33koa edo handiagoa) duten izangaiek, ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera desgaitasunen bat dutela frogatzeko agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.

1.5.–Eskabidearekin batera, alegatzen diren merezimendu guztien zerrenda eta haien egiaztagirien jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztuko dira, IV.4 oinarrian ezartzen denari jarraikiz.

1.6.–Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

1.7.–Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi.

2.–Izangaien onarpena.

2.1.–Onartuen eta baztertuen zerrendak.

Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Tuterako Udaleko alkate udalburuak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesten duen ebazpena emanen du, eta Udalaren iragarki-taulan (Plaza Vieja, 1) eta Udalaren www.tudela.es webgunean argitara dadila aginduko du. Izangai bazterturik egonez gero, 3 egun baliodun emanen zaizkio akatsak zuzentzeko eta, ondotik, izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da aipatutako tokietan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda gisa.

2.2.–Onartuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdietan eskatutako baldintzak betetzen direla onartzeko. Aurkeztu behar duten dokumentazioa edo administrazioak bere eskuetan daukana aztertutakoan, baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek galdu eginen dituzte deialdian parte hartzearen ondoriozko eskubide guztiak.

3.–Kalifikazio epaimahaia.

3.1.–Epaimahaiak honako kide hauek izanen ditu:

Epaimahaiburua: Anichu Agüera Angulo, Tuterako Udaleko zinegotzia.

Ordezko epaimahaiburua: Zeus Pérez Pérez, Tuterako Udaleko zinegotzia.

Epaimahaikidea: Juan Pablo Galán García, Tuterako Udaleko arkitektoa.

Ordezko epaimahaikidea: José Ramón Bergasa Pascual, Alfaroko Udaleko Hirigintza eta Zerbitzuetako Unitateko burua.

Epaimahaikidea: Rafael Araujo Guardamino, Iruñeko Hirigintzako Gerentziako Planeamendu Zerbitzuko zuzendaria.

Ordezko epaimahaikidea: Juan López Asensio, Iruñeko Hirigintzako Gerentziako arkitektoa.

Epaimahaikidea: Catalina Bernaola Olivares, Corellako Udaleko arkitektoa.

Ordezko epaimahaikidea: Gabriel Ros Hernández, Cintruenigoko Udaleko arkitektoa.

Epaimahaikidea: Rosa Domínguez Berges, Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak izendaturiko ordezkaria.

Ordezko epaimahaikidea: Antonia Gracia Enériz, Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak izendatutako ordezkaria.

Idazkaria: Miriam Mendoza Jiménez, Tuterako Udaleko Giza Baliabideetako goi mailako teknikaria.

Ordezko idazkaria: Miguel Chivite Sesma, Tuterako Udaleko idazkaria.

3.2.–Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta organo dei egileari hala adierazi, baldin suertatzen badira Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako jasota dauden arrazoiak. Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, aipatu diren egoera horietakoren bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015 Lege horren 24. artikulua).

3.3.–Kalifikazio epaimahaia probak egin baino lehen eratu beharko da eta, ondoren, probak hasteko eguna, ordua eta tokia ezarriko ditu. Datu horiek, hain zuzen, onartuen behin betiko zerrendarekin batera argitaratuko dira.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta aritu ere, bertan kideen gehiengo osoa izan ezean. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jarduketek balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute bertan.

3.4.–Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak interpretatu eta aplikatzeko moduaren gainean sortzen diren arazo guztiak.

3.5.–Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

4.–Hautapen sistema: oposizio-lehiaketa.

4.1.–Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdi hauetako hautapen prozesua bi urratsetan gauzatuko da hurrenez hurren, lehenbizi lehiaketaldia, eta, bigarrenez, oposizioaldia:

4.1.1. Lehiaketaldia:

4.1.1.1. Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu beharko dituzte izangaiek, deialdian parte hartzeko eskabidea aurkeztean, IV.1.5 oinarrian jasotzen den bezala, jatorrizko agiriak edo behar bezala konpultsaturikoak erabiliz horretarako. Bestela, ez dira kontuan hartuko.

4.1.1.2. Alegatu eta frogatutako merezimenduak deialdiaren II. eranskineko baremoaren arabera kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak.

4.1.1.3. Aipatu baremoa aplikatzeak eskatzen duen informazio guztia izan beharko dute agiriek. Ez dira kontatuko justifikatzen ez diren merezimenduak.

Epaimahaiak noiznahi eskatzen ahalko ditu izangaiek alegatutako merezimenduen gaineko argibideak eta datu osagarriak.

4.1.1.4. Lehiaketaldiko gehieneko balorazioa 20 puntu izanen da, gehienez ere.

4.1.1.5. Epaimahaiak modu arrazoituan baloratuko ditu izangai bakoitzaren merezimenduak. Epaimahaiak ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak alegatu eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du gehieneko puntuazioa baino handiagorik eman.

4.1.1.6. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izanen.

4.1.1.7. Merezimenduen balorazioa egindakoan, epaimahaiak emaitzak udaletxeko iragarki-taulan jarriko ditu ikusgai, eta Interneten, www.tudela.es webgunean, “Lan eskaintza” atalean.

4.1.2. Oposizioaldian ariketa hauek izanen dira:

–Lehen ariketa: teoriko-praktikoa. Gai zerrendako gaiei buruzko 30 galderari idatziz erantzutea (deialdiaren III. eranskina). Zenbait erantzun emanen dira aukeran galdera bakoitzean, baina bat bakarra izanen da zuzena. Erantzun okerrak zigortu eginen dira.

Lehen ariketa egiteko ordubete izanen da gehienez.

–Bigarren ariketa: teoriko-praktikoa. 20 galdera laburri erantzun behar zaie, idatziz, deialdiaren III. eranskineko gai-zerrendako gaiei buruz. Galdera horiek ez dira nahitaez planteatutako gai-zerrenda osoari buruzkoak izanen, eta azterketa-atal batzuk galdetu gabe gera daitezke.

Bigarren ariketa egiteko gehieneko denbora 2,5 ordu izanen dira.

4.1.2.1. Oposizioko ariketen balorazioan 100 puntu ematen ahalko dira gehienez ere, honela banatuak:

Lehen ariketa: 30 puntu gehienez.

Bigarren ariketa: 70 puntu gehienez.

4.1.2.2. Oposizioko ariketak baztertzaileak izanen dira. Bazterturik geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren %50 gutxienez lortzen ez duten izangaiak.

4.1.2.3. Lehen eta bigarren ariketak plika sistemaren bidez eginen dira, salbu eta epaimahaiak bigarren ariketarako erabakitzen badu jendaurrean irakur dadila hura egindakoan.

4.1.2.4. Epaimahaiak erabakitzen ahalko du saio bakarrean egitea lehenbiziko eta bigarren ariketak. Hala izanez gero, bi ariketak batera eginen dira; lehenbizi, test motako zatia zuzenduko da, eta bigarrenik, test motako ariketa hori gainditu duten izangaien kasu praktikoen zatia. Ez da zuzenduko pliketako kasu praktikoen zatia, ez bada test motako zatia gainditu.

4.1.2.5. Lehen ariketaren kalifikazioa bukatutakoan, epaimahaiak kalifikazioen zerrenda eta esleitutako plika zenbakia argitaratuko ditu udaletxeko iragarki-taulan eta webgunean, eta eguna, ordua eta tokia adieraziko ditu, plikak jendaurrean irekitzeko ekitaldia egiteko. Ekitaldiaren ondoren, izangaien zerrenda argitaratuko da, lortutako kalifikazioekin, eta, era berean, oposizioaren hurrengo ariketa non, noiz eta zer ordutan eginen den adieraziko da, gutxienez 48 ordu lehenago, aurreko apartatuan (4.1.2.4) adierazitakoa salbu, eta plikak lehen adierazi bezala irekiko dira. Zerrenda www.tudela.es webgunean ere kontsultatu ahalko da, lan eskaintzen atalean deialdiari buruz ageri den aiputik abiatuta.

4.1.2.6. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala eraman beharko dute edo, bestela, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiaren iritziz izangaia nor den frogatzen duen beste nortasun agiriren bat. Oposiziotik kanpo geldituko dira agertzen ez direnak edo aipatutako agirien bidez nor diren frogatzen ez dutenak.

4.1.2.7. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenendako, denbora eta baliabideen aldetik, eskabidean bertan azaldutakoaren arabera.

4.1.2.8. Oposizioaldiko azken kalifikazioa edo balorazioa aterako da bi ariketetan lortutako puntuazioak baturik.

5.–Probak gainditzen dituztenen zerrenda eta lanean hasteko deia.

5.1.–Azken ariketaren kalifikazioa eman ondotik, epaimahaiak jendaurrean jarriko ditu honakoak udaletxeko iragarki-taulan, Udalaren web-orrian eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, bereizirik:

–Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrenda, lortu duten puntuazioaren hurrenkeran, hautaproben eta lehiaketaldiaren emaitzak baturik.

–Prestakuntzan aritzeko izangaien zerrenda, lortu duten puntuazioaren hurrenkeran, hautaproben eta lehiaketaldiaren emaitzak baturik.

5.2.–Zerrenda bakoitzean, probak gainditu dituzten izangaien artean puntu berdinketarik izanez gero, Udalak 2004ko azaroaren 29ko osoko bilkuraren erabakian araututako irizpidearen arabera ebatziko dira (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), hau da, probaren osotasunean ponderazio gehien duen puntuazioa gailenduko da eta, berdinketak jarraitzen badu, zozketa publikoaren bitartez ebatziko da afera.

5.3.–Ondotik, epaimahaiak Alkatetzari igorriko dizkio hautaprobak gainditu dituzten izangaien bi zerrendak –aldi baterako kontratazioak egitekoa eta prestakuntzakoa–, lanean hasteko deia egin dezan, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.

6.–Errekurtsoak.

Deialdi honen aurka eta dagozkion oinarrien aurka nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.

Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

(Lehiaketaldia)

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak eta esperientzia profesionala goi mailako arkitekto gisa.

–Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak goi mailako arkitekto gisa (A maila): 2 puntu urteko.

–Lanbide-esperientzia sektore pribatuan goi mailako arkitekto gisa: puntu bat, egin eta frogatutako zerbitzu urte bakoitzeko.

Oharrak a) apartatu osorako:

1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen da. Era berean, lanaldi partzialetan egindako zerbitzuen kasuan, egiazki egindako lanaldiaren proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

2. Gehienez ere 20 puntukoa izanen da apartatu honen puntuazioa.

3. a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuekin lotutako merezimenduak justifikatzeko, egindako zerbitzuen ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, dagokion administrazio publikoak emana, eta bertan jasoko dira betetako lanpostua, atxikipen maila, prestazio aldia eta lan egindako lanaldia.

b) Eremu pribatuan izandako lanbide-esperientziarekin lotutako merezimenduak justifikatzeko, honako hauek aurkeztu beharko dira: enpresa ziurtagiria, betetako lanpostua, lanbide-kategoria, prestazio aldia eta lan egindako lanaldia jasotzen dituena, eta aldi hori jasotzen duen lan-bizitzaren txostena; edo betetako lanpostua, lanbide-kategoria, kontratazio aldia eta lan egindako lanaldia jasotzen dituen lan kontratua, eta aldi hori jasotzen duen lan-bizitzaren txostena.

III. ERANSKINA

Gai-zerrenda

I. zatia (zati orokorra).

1. Tuterako Udalaren Erregelamendu Organikoa.

2. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.

3. Tuterako Udalaren aurrekontua betearazteko oinarriak.

4. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa. Xedapen orokorrak. Prozeduretako interesdunak: jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Administrazio-prozedurako interesdunen identifikazioa eta sinadura. Administrazio publikoen jarduera: Jarduketarako arau orokorrak. Epe-mugak eta epeak.

5. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa. Xedapen orokorrak, jarduteko printzipioak eta sektore publikoaren funtzionamendua. Xedapen orokorrak. Administrazio publikoetako organoak; Zehatzeko ahalaren printzipioak. Administrazio publikoen ondare-erantzukizuna.

II. zatia (espezifikoa).

6. 1/2017 Legegintzako Foru-Dekretua, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina. 5/2010 Foru Legea, Irisgarritasun Unibertsalari buruzkoa.

7. 12/2018 Foru Legea, ekainaren 14koa, Irisgarritasun Unibertsalari buruzkoa.

8. 10/2010 Foru Legea, Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzkoa. 61/2013 Foru Dekretua, Etxebizitza arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituena.

9. VIV/561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa, zeinaren bidez garatzen baita irisgarritasuneko eta diskriminaziorik ezeko baldintza oinarrizkoen agiri teknikoa, espazio publiko urbanizatuak irisgarri eta erabilgarri egon daitezen.

10. 4/2005 Foru Legea, Ingurumena babesteko esku-hartzeaari buruzkoa.

11. 93/2006 Foru Dekretua, Ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko 4/2005 Foru Legearen Erregelamendua.

12. Zehaztapen teknikoen agiri baten egitura eta edukia, obra bat eraikitzeko proiektua prestatzeko.

13. Obren plangintza: Obretako zuzendaritzaren prozedurak eta antolaketa, jarraipena egiteko kalitatearen, diruaren, epeen, eta segurtasun eta osasunaren kontrolari, bai eta ingurumen-inpaktuaren adierazpeneko zehaztapenen kontrolari ere.

14. Hiri zerbitzuak eta garraio zerbitzuak. Bide-proiektuak eta espazio publikoak. Hiri barneko eta oinezkoen guneetako zoladurak. Bide-segurtasuna eta hiri barneko espazioen seinaleztatzea. Hiri barneko azpiegiturak eta zerbitzu sareak.

15. Segurtasuna eta osasuna obra publikoen sektorean. Indarrean dagoen araudia. Eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun azterlanak: Helburua, edukia. Laneko segurtasun eta osasun plangintza.

Oharra: Gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean indarrean dagoen legediari jarraikiz baloratuko dira, baina egun horren ondoren onesten diren arau aldaketen ekarpenak baloratu ahalko ditu epaimahaiak.

Iragarkiaren kodea: L2107233