115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Deialdi publikoa, 2021ean euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzena (guraso-elkarte, ikastetxe eta kultura elkarteendako). Laburpena

DDBN (identif.): 560592.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/560592).

Tokiko Gobernu Batzarrak onetsia, 2021eko apirilaren 23an.

1. Burlatan euskara sustatzeko, zabaltzeko eta normalizatzeko 2021eko jardueretarako dirulaguntzen deialdi publikoa onestea: guraso-elkarte, ikastetxe eta kultur elkartendako.

–Erakunde eskatzaileen betekizunak:

 • Pertsona juridikoa izatea, legez eratua, eta dagokion erregistroan inskribatuta egotea.
 • Helbide soziala eta fiskala Burlatan izatea.
 • Izaera soziala izatea eta irabazi-asmorik ez izatea.
 • Burlatako udal-mugartean gauzatzea aurkeztutako proiektua.

–Honako jarduera hauek lagunduko dira diruz:

 • Euskararen erabilera sustatzeko jarduerak.
 • Euskararen erabileraren alde motibatzeko eta sentsibilizatzeko jarduerak.
 • Euskarazko tokiko argitalpenak eta hedabideak.
 • Euskarazko literatura zabaltzeko eta euskaraz irakurtzeko zaletasuna pizteko jarduerak.

–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia:

Eskabideak Burlatako Udalaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko dira, eskabidea aurkeztuz honako hauekin batera:

 • IFKren fotokopia.
 • Egin beharreko jardueraren edo jardueren proiektu zehatza.
 • Gauzatzeko aurreikusitako gastuen eta sarreren aurrekontu xehatua.
 • Hala badagokio, beste erakunde publiko edo pribatu batzuei xede bererako egindako edo egiteko dauden dirulaguntzen zerrenda, honako hauek zehaztuta: eskatutako zenbatekoa, erakundeen izena eta emandako kopurua, ebazpena badu, edo aurreko urtekoa kontuan hartuta aurreikusitako kopurua.

Dokumentu guztiak jatorrizkoak edo konpultsatuak izango dira.

Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izanen da, urte hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskabideak aurkezteko epea luzaezina izango da.

Gastuak eta jardueren memoria justifikatzeko epea 2021eko abenduaren 15ean hasi eta 2022ko urtarrilaren 15ean amaituko da.

Testu honetan arautu ez den orori dagokionez, Nafarroako Aldizkari Ofizialean (2012ko 143. NAO, uztailaren 20koa) horretarako argitaratu ziren oinarri arautzaileetan ezarritakoa beteko da.

2. 16.000 euroko gastua onartzea, 33500 4890002 aurrekontu-aplikazioaren kontura (Euskara-jardueretarako eta euskara ikasteko laguntzak: euskara-jarduerak).

3. Agintzea honen iragarki bat Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

4. Ebazpen hau Udaleko Euskara Zerbitzuari eta Ekonomia Gaietarako Sailari helaraztea.

Burlatan, 2021eko apirilaren 23an.–Alkatea, Ana M.ª Gongora Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2107168