115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

2021eko ordenantza fiskalaren aldaketa. Behin betiko onespena

Arantzako Udaleko Osoko Bilkurak, 2021eko urtarrilaren 28an egindako ohiko bilkuran, hasierako onespena eman zion 2021eko Ordenantza Fiskalaren aldaketari.

Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 60. zk. argitaratu zen 2021eko martxoaren 16an eta jendaurrean egon da 30 egunez inongo alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu gabe. Ondorioz, tasak, tarifak eta prezio publikoak behin betikoz onartutzat ematen dira.

2021EKO TASAK, TARIFAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

ZENBAT. (euro)

1.

Agiriak luzatu eta tramitatzea.

1.1.

Fotokopiak.

1.1.1.

DIN-A 4 neurrikoak:

0,20

1.1.2.

DIN-A 3 neurrikoak

0,30

1.2.

Ziurtagiriak eta bolanteak.

1.2.1.

Arruntak, unitatea:

2,00

1.2.2.

Udal agiritegian kontsulta egin behar bada, unitatea:

5,00

1.2.3.

Konpultsak, unitatea:

1,50

1.3.

Arma txartelak tramitatzea, txartel bakoitza:

5,00

1.4.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergan altak, bajak edo aldaketak tramitatzea, bakoitza:

4

2.

Ur hornidura (tarifak hiru-hilero kobratuko dira).

2.1.

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik:

6,00

2.2.

Etxeko erabilera, 71 m³-ra bitarte, m³ bakoitzeko:

0,20

2.3.

Etxeko erabilera, 71 m³-tik gora, m³ bakoitzeko:

0,40

2.4.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, m³ bakoitzeko:

0,20

2.5.

Hornidura erabilerarako hartunea:

425,00

3.

Estolderia (tarifak hiru-hilero kobratuko dira).

3.1.

Estolderia sarera lotzeko lizentzia:

425,00

3.2.

Estolderia tarifa, m³ bakoitzeko:

0,10

4.

Eremu publikoko, herri-lurretako eta erabilera publikora atxikitako lur pribatuen lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu bereziak.

4.1.

Ibilgailuen pasabidea, metro lineal bakoitzeko eta urteko:

30,00

4.2.

Ostatuetako terrazak eta aprobetxamendu jarraitua duten bertze tokietako gau-eguneko erreserba, metro-lineal eta urte bakoitzeko:

30,00

4.3.

Aprobetxamendu jarraitua duten bertze tokietako ordutegi mugatuko erreserba, metro-lineal eta urte bakoitzeko:

20,00

4.4.

Merkataritza ez-egonkorra, urte bakoitzeko.

4.4.1.

Astean behin bada:

100,00

4.4.2.

Astean bitan bada:

150,00

4.4.3.

Egunero bada:

200,00

4.4.4.

Hilabetean behin bada:

50,00

4.4.5.

Hilabetean bitan bada:

65,00

4.5.

Taberna ibilgailuak, eguneko:

50,00

4.6.

Merkataritza egonkorra, metro lineal edo zatiki bakoitzeko.

4.6.1.

Jakiak, jantziak eta oinetakoak eguneko:

5,00

4.6.2.

Eskulanak, liburuak, etab. eguneko:

5,00

4.6.3.

Bisuteria eguneko:

5,00

4.6.4.

Bisuteriak besta egunetan:

10,00

4.7.

Erregai deposituak, urtean.

4.7.1.

Lurpeko depositu bakoitzeko:

330,00

4.7.2.

Deposituak hornitzeko hodiak, okupatzen duten metro lineal bakoitzeko:

0,20

5.

Udal hilerriko emakidak, 50 urterako:

100,00

6.

Larreak eta herri-lurrak aprobetxatzeko kanona.

6.1.

Irasail aprobetxamendua urteko:

20,00

6.2.

Larreen aprobetxamendua, hektarea bakoitzeko:

50,00

6.3.

Larreen aprobetxamendua, urteko gutxienekoa:

20,00

7.

Herri-lurrak erabiltzeagatik tasak urteko.

7.1.

Lantzeko lurrak (baratza, alorrak), m³ bakoitzeko.

7.1.1.

Orokorrean:

0,06

7.1.2.

Nekazaritza arloan norberaren kontura jarduten duten Gizarte Segurantzako langileentzako sistema berezian altan daudenak:

0,03

7.2.

Arboladiak, ha bakoitzeko.

7.2.1.

Orokorrean:

49,85

7.2.2.

Nekazaritza arloan norberaren kontura jarduten duten Gizarte Segurantzako langileentzako sistema berezian altan daudenak:

24,92

7.3.

Erlauntzak, unitate bakoitzeko:

0,58

7.4.

Energia elektrikoa sortzeko instalazioak, eguzki-iturri natural alternatiboetan oinarrituak m² bakoitzeko.

0,20

7.5.

NPB (PAC)eko diru-laguntza eskatzeko lagatako lurzorua, ha bakoitzeko.

7.5.1.

Orokorrean:

3,00

7.5.2.

Nekazaritza arloan norberaren kontura jarduten duten Gizarte Segurantzako langileentzako sistema berezian altan daudenak:

0,00

7.6.

Egur loteak, loteko urte bakoitzeko:

30,00

7.7.

Herri-lurren kamioi ustiapen tasa, urte bakoitzeko.

7.7.1.

Behin-betiko mozketa, m³ bakoitzeko:

1,00

7.7.2.

Entresaka, m³ bakoitzeko:

0,50

Lehenengo 50 tonak salbuetsita egonen dira.

8.

Eraikin, instalazio eta obren gaineko Zergaren karga-tasa, %4ekoa da, exekuzio-materialaren aurrekontuaren gainean. Hortik kanpo gelditzen dira onura industriala eta proiektua egiteari eta obra-zuzendaritzari dagozkien ordainsariak.

9.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergan %1,30ean ezartzen da indizea.

10.

%0,20ko karga-tasa ezartzea hiri eta landa kontribuzioa ordainarazteko

Arantzan, 2021eko maiatzaren 3an.–Alkatea, Dabid Iturria Almandoz.

Iragarkiaren kodea: L2107148