111. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

173/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesurako deialdia egin eta garatzen duena, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2021-2022 ikasturtean.

Ikasleak onartzeko prozesua urtero hasiko da eskolatze gaietan eskumena duen zuzendaritza nagusiak emandako ebazpen baten bidez, Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 5. artikuluaren 2. apartatuak ezartzen duenez; foru agindu horrek garatzen du Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko.

Ebazpen honen xedea da zenbait alderdi zehaztea Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2021-2022 ikasturtean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak eginen dituzten ikasleak onartzeko prozesuari buruz,egoki antolatu eta gauzatu dadin ikasleak onartzeko prozesua, funtsezkotzat jotzen baita interes orokorra babesteko, eta oinarrizkotzat, berriz, hezkuntzako zerbitzu publikoaren funtzionamendua egokia eta eraginkorra izan dadin.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak ebazpen hau onestearen eta aurreko puntuan adierazitako jarduketak arautzearen aldeko txostena aurkeztu du.

Hori horrela, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2021-2022 ikasturtean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak eginen dituzten ikasleak onartzeko prozesuaren hasiera onestea, bai eta ikasleak onartzeko jarraibideak, egutegia, eskabide ereduak eta hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleen eskolatze indizea ere,ebazpen honen eranskinetan jasotakoari jarraituz.

2. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzura, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzura eta Hezkuntzako Informazio Sistemen Zerbitzura, bai eta Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusira, Eskolatze Bulegora eta Informazioaren Kudeaketa Bulegora ere, behar diren ondorioak izan ditzaten.

3. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 11n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA

Lehen hezkuntzako eta haur hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzetan ikasleak onartzeko prozesuaren jarraibideak

A.–Alderdi orokorrak

Ikasleak onartzeko prozesuan Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduan xedatutakoari jarraikiko zaio eta kontuan hartuko dira, modu orokorrean eta laburpen gisa, jarraian adierazten diren alderdiak. Alderdi horietako bakoitza lotuta dago aipatutako foru agindua aplikatzeagatik ukitutako kasuan kasuko artikulu edo xedapen gehigarriei.

1.–Ikaspostua erreserbatzea (7. eta 32. artikuluak).

Ikaspostua erreserbatuko zaie egoera hauetako batean dauden ikasleei:

–Urteko onarpen prozesua eginen den ikasturtean atzerriko hizkuntza bat ikasteko atzerrian prestakuntza partzial bat eginen duten ikasleak, 7.1 a) artikuluan ezarritako baldintzei jarraikiz.

–Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleak, 32. artikuluan ezarritako baldintzei jarraikiz (ikusi, halaber, eranskin honen B.3 apartatua).

2.–Ikaspostua eskatzea (10. eta 33. artikuluak).

1. Ikasleak onartzeko prozesu arrunterako eskabidea guraso-ahala duten gurasoek edo legezko tutoreek egin beharko dute; salbuetsita egonen dira atxikitako ikastetxera sartzen diren ikasleak. Eskabidea, ahal dela, telematika bidez eginen da, Hezkuntza Departamentuak xede horretarako gaituriko webgunearen bitartez.

2. Ikasle bakoitzeko soilik eskabide bakarra aurkeztu beharko da, behar bezala beteta, oso-osorik; bertan adieraziko da zer ikastetxe den lehen aukera, baita beste bost ikastetxe ere, lehentasun-ordenan adierazita, horien artean aukeratu ahal izateko lehen aukera gisa hautatutako ikastetxean ikasposturik lortzen ez bada. Eskabidean grabatutako datuak eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu arte aldatzen edo zuzentzen ahalko dira.

3. Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat erreserbatutako ikaspostu bat aukeratu nahi bada, inguruabar hori berariaz adierazi beharko da eskabidean eta, hala badagokio, egiaztagiri ofizialak atxiki beharko dira, 33.2 artikuluan ezarritako baldintzei jarraikiz (ikusi, halaber, eranskin honen B.3 apartatua).

4. Eskatzaileek zalantza badute ikasleen promozioaren gainean, inprimaki berean egiten ahal da ikasleak onartzeko eskaera bai ikasmailaz pasatzeko bai errepikatzeko. Ondorio horietarako, ikastetxe bererako bi hezkuntza maila eskatzea sei aukera posibleetatik bi desberdin gisa zenbatuko da.

5. Familiek ikasleak onartzeko eskabidean agertzen den edozein ikastetxeren, bertan adierazitako ordena kontuan hartu gabe, laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, eskabidea izapidetzeko. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du eskaera. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jotzen ahalko dute laguntza hori eskatzeko.

6. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ez da baremoan eraginik izaten ahal duen dokumentazio berririk onartuko, eta inolaz ere ezin izanen dira baloratu eskabidean alegatu ez diren inguruabarrak.

7. Onartzeko eskabidea aurkeztean, baimena ematen da ikastetxe bateko ikaspostuetan onartutako ikasleen zerrendan eta itxarote zerrendan jaso beharreko datu pertsonalak argitaratzeko.

8. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.2 apartartua).

3.–Ikasleak onartzeko prozesu arruntetik kanpo utzitako eskabideak (11. artikulua).

1. Ikasle berarentzat eskabide bat baino gehiago aurkezten badira, ikasle hori onartzeko prozesu arruntetik kanpo geldituko da. Era berean, eskabidea bazter geratuko da Hezkuntza Departamentuaren barnean eskolatze gaietan eskumena duen unitateak ikusten badu pertsona interesdunek aurkeztutako dokumentazioa edo dokumentazioan jasotako datuak faltsuak direlako zantzu arrazoituak eta nahikoak daudela.

2. Eskabideak bazter geratuz gero, beste eskabide bat aurkezten ahalko da, baina epe arruntetik kanpokotzat joko da eskabide hori, eta foru agindu honen 41. artikuluan xedatutakoari jarraikiko zaio. Tratamendu horretatik salbuetsita egonen dira Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailarako egindako eskabideak baztertzeko kasuak. Halakoetan, 15. artikuluko 3. apartatuan eta hurrengoetan jasotakoa beteko da.

4.–Onartzeko baremoa (18. artikulutik 27.era).

Ikasleak onartzeko prozesu arruntean lehentasunezko irizpide hauek ezarriko dira:

1. Ikastetxean anai-arrebak matrikulatuta egotea: ikastetxean anai-arrebarik matrikulaturik izanez gero, horien kopurua edozein izanik ere, 3 puntu emanen zaizkio. Hori kontutan hartzeko, baloratzeko eta egiaztatzeko 18. artikuluan ezarritakoari jarraikiko zaio.

Halaber, aipatutako foru aginduaren hirugarren xedapen gehigarriarekin bat, urte berean jaiotako anai-arreben eskabideen kasuan, anai-arrebetako bat onartzeak berekin ekarriko du urte berean jaiotako gainerako anai-arrebak onartzea. Horretarako, eta beharrezkoa izanez gero, kasuan kasuko ikaspostuen kopurua handitu eginen da, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze indizea kontuan hartuta dagokion ikastetxeari aplikatu beharreko ikaspostu hutsen izaera gorabehera.

2. Gurasoen edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia gertu izatea (ikusi, halaber, eranskin honen B.2.4 apartatua): lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, 19. artikuluan xedatutakoari jarraikiko zaio, eta, besteak beste, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

–Lehentasunezko irizpide honen balorazioa 4, 3, 1 edo 0 puntukoa izanen da, aipatutako artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoari jarraikiz.

–Ikastetxearen eragin eremutzat hartuko da aipatutako artikuluaren 2. apartatuan ezarritakoa.

–Eskabidean, bizilekuaren hurbiltasunaren ordez ikaslearen guraso edo legezko tutoreren baten lantokiaren hurbiltasuna hautatzen ahalko da irizpide gisa, eta ezin izanen da bi aldiz baloratu irizpide hori bi guraso edo legezko tutoreek lantokiaren hurbiltasuna alegatzen badute. Bizilekutzat hartuko da ikaslea eta, gutxienez, haren guraso edo legezko tutoreetako bat erroldatuta dauden tokia. Ondorio berberetarako, lantokitzat hartuko da gurasoek edo legezko tutoreek lan egiten duten lantokiaren kokalekua.

–Ondorio horietarako, dagokion eskabidean aukeratutako hautabidea, dela bizilekuaren hurbiltasunari dagokiona, dela lantokiaren hurbiltasunari dagokiona, ikasleak onartzeko eskabidean adierazitako ikastetxe guztiei aplikatuko zaie.

–Bizilekuaren edo lantokiaren hurbiltasuna egiaztatzeko, aipatutako artikuluaren 6. eta 7. apartatuetan xedatutakoari jarraikiko zaio.

3. Familia-unitatearen per capita errenta (ikusi, halaber, eranskin honen B.4 apartatua): lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, 20. artikuluan xedatutakoari jarraikiko zaio, eta, besteak beste, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

–Lehentasunezko irizpide honen balorazioa 3, 2, 1 edo 0 puntukoa izanen da, aipatutako artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoari jarraikiz.

–Irizpide hori baloratzeko, eskabidea aurkeztu den urte naturaleko aurreko bi urteko ekitaldi fiskalari dagokion familia-unitatearen errenta hartuko da kontuan. Irizpide hori baloratzeko eskatzen bada, errenta horren kopia bat aurkeztu beharko da dagokion puntuazioa emateko.

4. Ikasleak edo haren guraso, legezko tutore edota anai-arrebaren batek desgaitasuna izatea: lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, 21. artikuluan xedatutakoari jarraikiko zaio, eta, besteak beste, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

–Lehentasunezko irizpide honen balorazioa 2,5, 2 edo 0,5 puntukoa izanen da, aipatutako artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoari jarraikiz.

–Desgaitasuntzat hartuko da %33ko edo hortik gorako desgaitasuna ofizialki aitorturik badago.

–Lehentasunezko irizpide hori egiaztatzeko, artikulu honetako 5. apartatuan ezarritakoari jarraikiko zaio.

5. Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea: puntu batekin baloratuko da, bi inguruabarrak edo bietako bat gertatzen bada eta egoera hori ofizialki egiaztatzen bada, 22. artikuluan araututakoaren arabera.

6. Gurasoek edo legezko tutoreek ikastetxean lan egitea: 0,8 puntu emanen dira. Lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, kontuan hartzeko eta egiaztatzeko, 23. artikuluko 2. apartatutik 4.era xedatutakoa beteko da.

7. Legez familia ugariko kide izatea: 0,8 puntu emanen dira eta horretarako xedatutako titulu ofizialarekin egiaztatuko da, 24. artikuluan araututakoaren arabera.

8. Ikaslea familia-harrerako egoeran izatea: 0,8 puntu emanen dira eta harrera hori formalizatu duen agiri ofizialaren kopiaren bitartez egiaztatuko da, 25. artikuluan araututakoaren arabera.

9. Familia guraso bakarrekoa izatea: 0,8 puntu emanen dira eta titulu ofizialaren kopiaren bitartez egiaztatuko da, 26. artikuluan araututakoaren arabera.

10. Erditze anizkoitzean jaiotako ikasleak: 0,8 puntu emanen dira eta inguruabar hori jasotzen duen titulu ofizialaren kopiaren bitartez egiaztatuko da egoera hori, 27. artikuluan xedatutakoaren arabera.

(Ikusi, halaber, eranskin honen B.2.3 apartatua).

5.–Puntuazioa eta berdinketak (13. artikulua).

1. Eskatutako ikastetxe bakoitzerako, ezarritako baremoa aplikatuko da; horren ondorioz eskatzaileak lortutako puntuak batuko dira; puntuazio horren araberako ordenan ezarriko da, azkenik, onarpen zerrendan eta itxarote zerrendan. Eskabidean ikastetxeak zein ordenatan ezarri diren kontuan hartuz, eskatzaileari ikaspostua esleituko zaio onarturik gertatuko litzatekeen ikastetxeen artean lehentasun-ordenarik handienarekin adierazitako ikastetxean.

2. Berdinketa egoerarik gertatzen bada, 13. artikuluko 3. eta 4. apartatuetan xedatutakoari jarraikiko zaio, eta berdinketak segitzen badu, hurbiltasun linealaren irizpide osagarria erabiliko da. Irizpide osagarria erabiltzeak ez badu balio berdinketa desegiteko, Hezkuntza Departamentuaren barnean ikasleak onartzearen esparruan eskumena duen organoak egindako zozketa publikoaren bidez deseginen da berdinketa.

3. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.5, B.6 eta B.7 apartatuak).

6.–Hurbiltasun linealaren irizpide osagarria (29. artikulua).

1. Lehentasunezko irizpideak baloratu ondoren, berdinketa egoerarik gertatzen bada, hurbiltasun linealaren irizpide osagarria erabiliko da horiek ebazteko. Irizpide hori ikasleak onartzeko eskabidean adierazitako ikastetxe guztiei aplikatuko zaie.

2. Hezkuntza Departamentuak ofizioz aplikatuko du hurbiltasun linealaren irizpide osagarria, eskatzaile bakoitzak gurasoen edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokiaren lehentasunezko hurbiltasun irizpidea frogatzeko aukeratu duen bizileku hautabidearen edo lantoki hautabidearen arabera.

3. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.5 apartatua).

7.–Ikasleak onartzeko behin-behineko zerrendak, erreklamazioak eta uko egiteak (14. artikulua).

1. Ikasleak onartzeko behin-behineko zerrendak jendaurrean jarriko dira Hezkuntza Departamentuak horretarako gaitzen duen web-orriaren bidez, baita ikastetxean berean ere. Azken kasu honetan, kasuan kasuko ikastetxera mugatuko da informazio hori.

2. Behin-behineko zerrendak argitaratzearekin batera, berariaz adierazi beharko da erreklamatzeko edo uko egiteko aukera dagoela hiru egun balioduneko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Erreklamazioen eta uko egiteen kasuetan, eskatzaileek foru agindu honetan araututako edozein irakaskuntza ematen duten ikastetxeen laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, onarpen eskabidea izapidetzeko, eskabidean adierazitako ordena kontuan hartu gabe; eta eskatzaileek eskatuz gero, eskuordetuta egin beharko da hori.

4. Uko eginez gero, eskabidean adierazitako aukera guztiei eginen zaie uko.

5. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.9 eta B.10 apartatuak).

8.–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozedura (15. artikulua).

1. Eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu duten ikasleek ez badute ikasposturik lortu adieraziriko aukeretako batean ere, gehienez ere hiru aukera gehigarri hautatzen ahalko dituzte, horiek lehentasun-ordenan eskabidean adieraziz. Nolanahi ere, aldez aurretik eskuratutako eskubideak izanen dituzte, egon litezkeen itxarote zerrendetan sartzeari dagokionez.

2. Adierazitako ikastetxe berri bakoitzari dagokion puntuazioa kalkulatzeko, ikasleak onartzeko lehentasunezko irizpideei lotutako dokumentazio berria aurkezten ahalko da, egoera hauen gainekoa: ikastetxe berean anai-arrebak matrikulatuta izatea eta guraso zein legezko tutoreek ikastetxe horretan lan egitea.

3. Halaber, ikasleak onartzeko epe arruntean aurkeztu diren ikasleek gehienez ere hiru hautabide eskatzen ahalko dituzte, baldin eta 15.3 artikuluan jasotako edozein egoera dela eta ikasleak onartzeko prozesutik kanpo gelditu badira. Adierazitako ikastetxe bakoitzari dagokion puntuazioa kalkulatzeko, 12. artikuluan jasotako ikasleak onartzeko lehentasunezko irizpideak frogatzeko agiriak aurkeztu beharko dira, eta ikasleak onartzeko prozesu arruntetik kanpo gelditu denez, baliorik gabe geldituko da hasiera batez alegatutako dokumentazioa.

4. Eskatzaileek Hezkuntza Departamentuak aurretik ezarritako ikaspostu hutsen zerrendan agertzen diren ikastetxeak baino ezin izanen dituzte hautatu.

5. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.8 apartatua).

9.–Ikasleak onartzeko behin betiko zerrendak (16. artikulua).

1. Ikasleak onartzeko behin betiko zerrendak jendaurrean jarriko dira Hezkuntza Departamentuak horretarako gaitzen duen web-orriaren bidez, baita ikastetxean berean ere. Azken kasu honetan, kasuan kasuko ikastetxera mugatuko da informazio hori.

2. Behin betiko zerrendak argitaratzearekin batera, berariaz adierazi beharko da gora jotzeko errekurtsoa jartzeko aukera, 16.3 artikuluan ezarritako baldintzen arabera.

3. Ikasleak onartzeko prozesu arruntean parte hartzeagatik eskabideak baztertzeko kasuetako –11. artikuluaren 1. eta 2. apartatuetan jasoak– bat gertatzen bada, ikasleak onartzeko prozesu arruntetik kanpo geldituko dira, eta 41. artikuluan xedatutakoa beteko da halako kasuetan.

4. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.9 apartatua).

10.–Ikasleak onartzea (17. artikulua).

Ikasle bat ikastetxe batean onartu dela ulertuko da onartutakoen behin betiko zerrendan agertzen denean. Beste ikastetxe batean eskolatutako ikasle bat onartzen denean, automatikoki galduko du jatorrizko ikastetxeko ikaspostua. Onarpena eskatu den ikasturtean izanen ditu ondorioak erabaki horrek.

11.–Behin betiko itxarote zerrendak (38. artikulua).

Epe arrunteko behin betiko itxarote zerrendek indarra izanen dute argitaratze datatik onarpena eskatzen den ikasturteko irailaren 20ra arte.

12.–Matrikulatzea (34. artikulua).

1. Guraso-ahala duten gurasoek edo legezko tutoreek formalizatu beharko dute ikasleak onartzeko behin betiko zerrendetan agertzen diren ikasleen matrikula. Matrikula adierazitako epeetan formalizatzen ez bada, interesdunak galdu eginen du erdietsitako ikaspostua, eta ordura arte zegozkion itxarote zerrenden ondoriozko eskubideak ere galduko dira. Halako kasuetan, 41. artikuluan xedatutakoa beteko da.

2. (Ikusi, halaber, eranskin honen B.12 apartatua).

13.–Hautabidea hobetzea eta matrikulatzea (35. artikulua).

1. Eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu duten ikasleek, zegokion eskabidean lehen aukerako ikastetxe gisa adierazita ez dagoen ikastetxe batean ikaspostu bat lortu badute, matrikula formalizatzeko unean, horretarako ezarritako laukian “hautabidea hobetzeko” aukera adierazten ahalko dute, eta, ordutik aurrera, egon litezkeen behin betiko itxarote zerrendetan egoten jarraituko dute. Aitzitik, eta hautabidea hobetzeko prozedura horri heltzen ez dioten ikasleen kasuan, aukeraketa horrek berekin ekarriko du ordura arte ikasleak egon litezkeen itxarote zerrenden ondoriozko eskubideak galtzea.

2. Hautabidea hobetzeko aukera hori hautatuz gero, ikaspostu bat lortzen ahalko da esleitutakoa baino lehentasun handiagoa duen edozein ikastetxetan, eskabidean adierazitakoen artean. Horretarako, kontuan hartu beharko da, orokorrean, hautabidea hobetzeko prozedura indarrean egonen dela behin betiko itxarote zerrenden indarraldia amaitu arte. Hala ere, hautabidea hobetzeko prozeduraren aplikazioaren ondoriozko matrikula berri oro formalizatzean, interesdunen esku egonen da etorkizuneko hautabide hobekuntzei uko egitea edo hobekuntza horiei heltzen jarraitzea.

3. Hautabidea hobetzeko prozedura aplikatzearen ondorioz ikaspostu berri bat erdiesten bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko du interesdunak automatikoki, eta matrikula berria formalizatu beharko du horretarako adierazitako epeetan, bai eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu ere. Matrikula adierazitako epeetan formalizatzen ez bada, interesdunak galdu eginen du erdietsitako ikaspostua, eta ordura arte zegozkion itxarote zerrenden ondoriozko eskubideak ere galduko dira. Halako kasuetan, 41. artikuluan xedatutakoa beteko da.

14.–Gainerako ikaspostuak esleitzea (37. artikulua).

1. Hezkuntza Departamentuak ikaspostu bat esleituko die ikasleak onartzeko prozesu arruntean parte hartu eta aurretik ikasposturik ez duten edo aurretik egungo bizilekuaz bestelako eragin eremu batean kokatutako ikaspostua duten ikasleei, hargatik eragotzi gabe hark eskuratutako eskubideak, dagozkien itxarote zerrendetan sartzeari eta barematzeari dagozkienak. Ikaspostuen esleipen horretatik salbuetsita egonen dira 11. edo 15.10 artikuluan jasotako kasuren batengatik ikasleak onartzeko prozesu arruntetik kanpo geratu diren ikasle guztiak.

2. Ondorio horietarako, behin betiko itxarote zerrendarik ez duten ikastetxe guztietan hutsik geratzen ahal diren ikaspostuen arabera esleituko ditu ikaspostuak Hezkuntza Departamentuak.

3. Ikaspostuak esleitzeko, 12.1 artikuluan ezarritako lehentasunezko irizpideen puntuazioari dagokion baremoa hartuko da kontuan, a), b) eta f) irizpideak izan ezik.

4. Balizko berdinketak ebaztearekin eta dagokion matrikula formalizatzearekin zerikusi duen guztiari dagokionez 37. artikuluaren 4. apartatutik 8.era ezarritakoa beteko da.

15.–Ikasleak ikastetxera bertaratzea (39. artikulua).

1. Ikastetxe batean matrikulatutako ikasleek ikasturtea hasteko zehazturiko epeetan ikastetxe horretara bertaratzeko betebeharra izanen dute. Bertaratzeko betebehar hori –eta beharra ez betetzeak dakartzan ondorioak– ikasleak onartzeko prozesu arruntean parte hartu ez arren ikastetxe batean matrikulatuta dauden ikasleei ere aplikatzen ahalko zaie, bai eta 7.1 artikuluan ezarritako ikaspostuak erreserbatzeko kasuetako edozeini atxikitako ikasleei ere.

2. Ikasleak, onarpena eskatzen den ikasturteko irailaren 16a baino lehen ikastetxera bertaratzen ez bada, galdu eginen du dagokion ikaspostua. Aitzitik, eta kasu zehatz bakoitzerako, Hezkuntza Departamentuak egun hori luzatzen ahalko du, alegatutako arrazoiak aztertu eta baietsi ondoren. Nolanahi ere, arrazoiak data hori baino lehen jakinarazi beharko dira. Horretarako, ikastetxeek inguruabar horren berri emanen diote Hezkuntza Departamentuari, jakinaren gainean egon dadin eta behar bezala balora dezan.

16.–Epe arruntetik kanpoko onarpena, ikasturtea hasi aurretik (41. artikulua).

1. Ikasturtea hasi aurretiko eskabideak egiteko aldian parte hartzen ahalko dute 41. artikuluko 1. apartatuan jasotako egoeretako batean daudenek.

2. Ikasle bakoitzarentzat eskabide bakarra aurkeztu beharko da, behar bezala beteta. Eskabide hori horretarako zehaztutako eredu ofizialari egokituko zaio, eta gaitutako epeetan aurkeztu beharko da. Halaber, zehaztuko da zein ikastetxetan egin nahi den eskolatzea (lehen aukera gisa adieraziko da ikastetxe hori), eta gehienez beste bederatzi ikastetxe ere adierazten ahalko dira (lehendabizi aukeratutako ikastetxea esleitzen ez zaion kasuetarako), ezarririko lehentasun-ordenari jarraiki. Eskatzaileek Hezkuntza Departamentuak aurretik ezarritako ikaspostu hutsen zerrendan agertzen diren ikastetxeak baino ezin izanen dituzte hautatu. Eskabidean grabatutako datuak eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu arte aldatzen edo zuzentzen ahalko dira.

3. Familiek eskabidean agertzen den edozein ikastetxeren laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, eskabidea izapidetzeko, adierazitako ordena kontuan hartu gabe. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du eskaera. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jotzen ahalko dute laguntza hori eskatzeko.

4. Hezkuntza Departamentuak xedatuko du, 13.6 artikuluan aipatzen den jendaurreko zozketaren arabera, ikaspostuak esleitzeko ordena, eta horiek esleituko ditu.

5. Prozesuaren emaitzarekin, matrikula formalizatzearekin, balizko baztertzeekin eta ikasleen bertaratzeekin zerikusirik duen ororentzat 41. artikuluko 9. apartatutik 13.era ezarritakoa beteko da.

17.–Epe arruntetik kanpoko onarpena, ikasturtea hasi ondoren (42. artikulua).

1. Ikasturtea hasi ondoren eskabideak egiteko aldian parte hartzen ahalko dute 42. artikuluko 2. apartatuan jasotako egoeretako batean daudenek.

2. Eskabideak aurkeztearekin, ikaspostua esleitzearekin eta matrikulatzearekin zerikusirik duen ororentzat 42. artikuluko 3. apartatutik 7.era ezarritakoa beteko da.

18.–Ikasle adingabearen guraso-ahala duten pertsonen arteko desadostasunak (bigarren xedapen gehigarria).

Ikasle adingabearen guraso-ahala dutenak ados jartzen ez badira, bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa beteko da.

19.–Zerbitzu osagarriak.

Zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat, uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretua aplikatzearen ondorioz dagokien ikastetxe publikoan hizkuntza eredu jakin batean ikaspostua eskatzen duten eskatzaileek, beren eskaera betetzen ez bada, garraio eta jantoki zerbitzu osagarriak baliatzeko eskubidea izanen dute Hezkuntza Departamentuak esleitzen dien ikastetxean. Horretarako, eta aipatutako eskubidea baliatzeko, Nafarroako Foru Komunitatean garraioari eta jantokiari buruz indarrean den araudian ezarritako baldintzak bete beharko dira. Horrez gain, eskubide hori baliatzeko, honako baldintza hau bete beharko dute eskatzaileek: arestian aipatutako uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretua aplikatzearen ondorioz legokiekeen ikastetxea adierazi izana eskatutako ikastetxeen lehentasun-ordenan, eta dagokion eskabidean duen kokapena altuagoa izatea eskatutako hizkuntza eredua baino.

B.–Berariazko alderdiak

Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduan araututakoaz eta eranskin honetan jasotako alderdi orokorrez gain, ikasleak onartzeko prozesuan modu zehatzagoan honako berariazko alderdi hauei jarraikiko zaie:

1.–Onarpen prozesuaren egutegia.

1. Ikasleak onartzeko prozesuari lotutako epeekin eta datekin zerikusirik duen ororentzat ebazpen honen II. eranskinean ezarritakoa beteko da.

2. Ebazpen honen II. eranskinean adierazitako datak aginduzkoak dira. “Bukaera eguna” jaieguna bada ikastetxe batean, jai ez den hurrengo egunera aldatuko da, eta behar duen publizitatea emanen zaio.

3. Hautabidea hobetzeko prozedura aplikatzearen ondorioz ikaspostuen bigarren esleipenaren egoera guztietan, bete beharko dira ebazpen honen II. eranskinean ezarritako kasuan kasuko matrikula epeak. Matrikulazio epe horiek ez badira berariaz adierazten, matrikularen formalizatzea burutu beharko da ikaspostu berria esleitzeko komunikazioak zehazten duen epearen barruan.

2.–Ikaspostua eskatzea.

1. Ikasleak onartzeko prozesu arruntean parte hartzeko eskabidea telematika bidez Hezkuntza Departamentuak horretarako gaituriko webgunetik izapidetzeko erreferentzia, EDUCAren bidez eginen da.

2. Ebazpen honen III. eranskinean dagoen ereduaren araberako eskabidearekin batera –eta, nahi izanez gero, baloratzeko alegatzen ahal den dokumentazioaz gain–, nahitaezkoa da honako dokumentazio hau eranstea:

–Familia liburuaren kopia edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide, familia lotura frogatzeko balio duena.

–Erroldatze-ziurtagiria edo bolantearen kopia, non ikaslea erroldatuta agertzen den eta, gutxienez, hauetako bat: aita, ama edo legezko tutoreetariko bat. Bizilekutik hurbil egotearen lehentasunezko irizpidearen balorazioaren ondorioetarako, kontuan hartu beharko da bolanteak edo erroldatze-ziurtagiriak luzatua egon beharko duela ebazpen honen II. eranskinean xedatutako eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu aurreko 90 egun naturalen barruan.

3. Alegatu nahi diren lehentasunezko irizpide guztiak egiaztatzeko dagokion dokumentazioaren kopia aurkeztu beharko da.

4. Lantokiagatik baremazioa eskatu nahi bada, maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 19.7 artikuluak xedatutakoaren arabera frogatuko da. Besteren konturako langileen kasuan, egiaztagirien balorazioaren ondorioetarako, kontuan hartu beharko da egiaztagiriak luzatua egon beharko duela ebazpen honen II. eranskinean xedatutako eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu aurreko 90 egun naturalen barruan. Norberaren konturako langileen kasuan, maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 19.7.b) artikuluak xedatutakoa beteko da.

5. Telematika bidez egindako eskabideak baliozkotzat eta eraginkortzat jotzeko, izapidea amaitu beharko da nahitaezko dokumentazio osoa erantsiz eta “Aurkeztu” botoia sakatuz.

6. Eskabideak aurkeztearen ondorioetarako, eskabidea baliozkotzat eta eraginkortzat joko da kasu hauetakoren batean baldin badago:

–Bi gurasoen sinadurarekin egina bada.

–Haietako batek bakarrik egina bada, baldin eta laukitxo hau markatu badu: “Zin egiten dut gurasoak/tutoreak bat gatozela eskaera honekin”.

–Horietako batek bakarrik egina bada, baldin laukitxo hau markatu badu: “Gurasoak/tutoreak banantze, dibortzio edo desadostasun egoeran gaudela deklaratzen dut, eta ebazpen judiziala edo indarra duen dokumentazioa aurkezten dut, ahalmena ematen didana nik neuk bakarrik aukeratzeko semearen edo alabaren ikastetxea”. Horretaz gain, aipatu dokumentazioa aurkeztu beharko du eta hartatik deduzituko da erabakia berari bakarrik dagokiola.

Eskaera telematika bidez egiten bada, ez dira beharrezkoa izanen sinadura edo sinadurak, ezta ikastetxearen zigilua ere.

7. Eskatzaileek zalantza badute ikaslearen promozioaren gainean, inprimaki berean egin daiteke onartzeko eskaera, bai ikasmailaz igarotzeko bai errepikatzeko, baldin eta bi ikasturteak Haur Hezkuntzako eta/edo Lehen Hezkuntzako irakaskuntzetakoak badira. Ondorio horietarako, ikastetxe bererako bi hezkuntza maila eskatzea sei aukera posibleetatik bi desberdin gisa zenbatuko da. Aurrekoa gorabehera, ikasleak Lehen Hezkuntzako seigarren mailatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen mailara promozionatzeari buruzko zalantzak dauden egoeretan, eta ikaspostuaren eskatzaileak egoki jotzen badu, honako hauek aurkeztu beharko dira: batetik, onartua izateko eskabidea, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzetan aritzeko ikasleak onartzeko prozesuan ezarritako eskabide eredu eta epeen arabera; eta, bestetik, onartua izateko eskabidea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzetan aritzeko ikasleak onartzeko prozesuan xedatutako eskabide eredu eta epeen arabera. Inolaz ere, bi eskabide horiek ezin izanen dira bikoiztutzat jo, eta horietako bakoitzean mantenduko da gehienez ere balizko sei hautabide adierazteko aukera.

3.–Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat erreserbaturiko ikaspostuak.

1. Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehenengo mailan, eskola-unitate bakoitzeko bi ikaspostu erreserbatuko dira, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen aurreinskripzio epea amaitu arte. Erreserba hori Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itunpeko ikastetxe pribatu guztietan gauzatuko da. Ikaspostuak erreserbatzeko epea amaitutakoan, bete gabeko ikaspostu erreserbatuak askatuta geratuko dira ondorio guztietarako, eta hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasle izateagatik lehian sartu ez diren ikasleei eskaintzen ahalko zaizkie.

2. Gainerako ikasturteetan, erreparatuko zaio ikasle horien eskolatze indizeari, zeinari maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 31. artikuluan eta ebazpen honen VI. eranskinean aipamen egiten baitzaio. Indize horrek zehaztuko du Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe bakoitzean eskaini beharreko ikaspostu libreen nolakotasuna. Horretarako, ikastetxeen ikaspostuen erreserba hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat baino ez da izanen, baldin eta ezaugarri horiek dituzten ikasleen eskolatze indizea ikastetxearen eragin eremuaren batezbestekoaren gainetik badago. Aitzitik, eta hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze indize hori kontuan hartuta, kasuan kasuko eragin eremuaren batezbestekoa hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze indizea baino txikiagoa den ikastetxeetan hutsik geratzen ahal diren ikaspostuen eskaintza kondizio hori betetzen ez duten ikasleentzat baino ez da izanen. Indizearen gainean jasotakotik salbuetsita egonen dira etapa edo hizkuntza eredu bakoitzeko ikastetxe bakarra duten udalerrietan kokatutako ikastetxeak, baldin eta ikaspostu huts posibleen eskaintzaren ondoriozko ikasle onarpena hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat eta kondizio hori ez duten ikasleentzat berdin-berdin egiten bada. Erreserba ohiko ebaluazioaren epea amaitu arte mantenduko da eta erreserba hori, ondorio guztietarako, askatuko da behin betiko zerrendak argitaratu aurretik.

3. Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat gordetako ikaspostu bat eskatu nahi duten eskatzaileek berariaz hala adierazi beharko dute kasuan kasuko eskabidean horretarako gaitutako laukitxoan. Ikasleak Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailako irakaskuntzetara sartzen diren kasuetan, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat erreserbatuta ez dauden ikaspostuetara ere aurkeztuko dira ikasle horiek. Eskabide horrekin batera, halako ikaslea dela egiaztatzen duen agiri ofiziala ere aurkeztu beharko da, maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 33.2 artikuluan araututakoaren arabera. Ikasleak EDUCAn erroldatuta badaude, Hezkuntza Departamentuak ofizioz aurkeztuko ditu egiaztagiri horiek.

4. Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehenengo mailan, ikaspostuen erreserba hori lortzeko aurkeztutako eskabideen kopurua hutsik dauden ikaspostuen kopurua baino handiagoa bada, aipatutako foru aginduaren 12. eta 13. artikuluetan jasotako baremazio irizpideak aplikatuz lortutako puntuazioaren ondoriozko ikasleen lehentasun-ordena hartuko da kontuan. Gainerako ikasturteetan, eta ikasleak onartzeko itxarote zerrendak egiteko, honako hauek hartuko dira kontuan: lehendabizi, dagozkion ikasleen kondizioa (HLBP edo ez), kasuan kasuko ikastetxean dauden ikaspostu hutsen nolakotasunaren (HLBP edo ez) arabera; eta, bigarrenik, baremazio irizpideei aplikatzearen ondorioz lortutako puntuazioa.

4.–Per capita errentaren kalkulua

1. Familia-unitatearen per capita errentaren lehentasunezko irizpidea egiaztatzeko, 2019ko ekitaldiko errenta aitorpenaren azken alearen kopia aurkeztu beharko da.

2. 2021. urteko lanbide arteko gutxieneko soldata 13.300 eurokoa da. Errenta aitorpena aurkeztuz gero, aleak balidazio mekanikoaren kodea, zenbakia eta data izan beharko ditu. Familia-unitatearen per capita errenta kalkulatuko da kontuan hartuta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpeneko likidazio oinarria(k) zati aitorpenean agertzen diren familia-unitateko kideen kopurua (aitortzailea, ezkontidea eta, PFEZaren foru araudian ezarrita dagoen bezala, kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten pertsonak). Errenta tarteak eta bakoitzari emanen zaion puntuazioa ondoko hauek dira:

–Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia edo hori baino txikiagoa bada (6.650 eurokoa edo txikiagoa): 3 puntu.

–Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia baino handiagoa eta soldata horren hiru laurdenak edo txikiagoa bada (6.650 euro baino handiagoa eta 9.975 eurokoa edo txikiagoa): 2 puntu.

–Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldataren hiru laurdenak baino handiagoa eta soldata hori bera edo txikiagoa bada (9.975 baino handiagoa eta 13.300 eurokoa edo txikiagoa): 1 puntu.

–Per capita errenta lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa bada: 0 puntu.

3. Ikasleak onartzeko baremoaren ondorioetarako, per capita errenta kalkulatzeko kontuan hartu beharko dira alderdi hauek:

–Familia-unitatearen errentatzat hartuko da guztirako likidazio-oinarria(k) (Nafarroako Foru Komunitateko errenta aitorpeneko 525 laukitxoa).

–Familia-unitatetzat hartuko da aitorpenaren lehen orrialdean ageri den familia kideen kopurua (aitortzailea, ezkontidea edo bikote egonkorra eta, PFEZaren foru araudian ezarri bezala, kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten pertsonak).

Ondorio horietarako, familia-unitatearen per capita errenta kalkulatuko da likidazio oinarri osoa zati familia kideen kopurua eginik.

5.–Hurbiltasun linealaren irizpide osagarria

1. Apartatu honen 2. puntuan jasotakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak ofizioz 0,5 puntu emanen dizkio eskatzaileari, baldin eta haren gurasoetariko edo legezko tutoreetariko baten bizilekutik edo lantokitik hautatutako edozein ikastetxetara dagoen distantzia –Hezkuntza Departamentuko ikastetxeen erregistroan jasoa duten arabera– 1.500 metrokoa edo txikiagokoa bada. Katastroko lurzatiaren arduraduna den udalak xedatuko du zein den helbide balioduna. Horrek kalea eta ataria izan behar ditu, eta haren koordenatuek bat eginen dute udalak emandakoekin eta Nafarroako Posta Helbideen Kudeatzailean agertzen denarekin.

2. Bizilekutik edo lantokitik hurbil egotearen lehentasunezko irizpidea baloratzeko ezarritako baldintzez gain, honako hau ere bete beharko da: puntuatu nahi den helbide eskatzailearen altak eskabideak aurkezteko epe arrunta –ebazpen honen II. eranskinean ezarritakoa– amaitu baino gutxienez hogeita hamar egun lehenagokoa izan behar du. Norberaren konturako langileen kasuan, maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 19.7.b) artikuluan xedatutakoa beteko da.

6.–Jendaurreko zozketa.

1. Maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 13.6 artikuluan araututakoarekin bat, hurbiltasun linealaren irizpide osagarriak ez badu balio balizko berdinketak desegiteko, horiek jendaurreko zozketaren bidez ebatziko dira.

Zozketa hori organo eskudunaren aurrean eginen da, Hezkuntza Departamentuan (San Domingo kalea z.g.), ebazpen honen II. eranskinean ezarritako datan eta orduan. Zozketak ondoko prozedura honi segituko dio:

–Zerrenda bat eginen da Nafarroan inskribatutako eta matrikulatutako ikasle guztiekin, eta bakoitzari zenbaki bat emanen zaio.

–Gero, zenbaki bat aterako da, ikasle batena izanen dena.

–Zenbaki hori nori dagokion, pertsona horretatik hasita zehaztuko da plazak esleitzeko lehentasuna.

2. Aurreko prozedura horri guztiari buruzko akta eginen da, eta bertan jasoko da zozketaren emaitza.

7.–Ikasleak alfabetikoki ordenatzeko irizpideak, berdinketak ebatzi behar diren kasurako:

Ikasle guztiak ordenatuko dira, eta horretarako kontuan hartuko dira, lehenengo eta behin, abizenak, eta, bigarrenik, ponte-izena, EDUCAren ordena irizpideen arabera, hau da:

–Ikasleek abizen bakarra badute, abizen horrez gain beste bat ere daukatenen atzetik jartzen dira.

–Aurrizkia duten abizenak eta abizen konposatuak: preposizioak, kontrakzioak, artikuluak eta zenbait abizenen parte diren bestelako hitzak abizen bakoitzaren osagarritzat hartzen dira. Kasu horietan, zuriunea “a” letraren aurreko karakteretzat hartzen da.

–Letra larriak, tiletak, apostrofoak eta marratxoak ez dira aintzat hartzen ordenatzeko garaian.

8.–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozedura

1. Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozeduran –II. eranskinean ezarritako epeei eta IV. eranskineko eskabide ereduari egokituko dena–, eskatzaileek, hala eskatzen badute, honako ikastetxe hauen laguntza izaten ahalko dute:

–Ikasleek eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu badute eta ez badute ikasposturik lortu, epe arruntean aurkeztutako eskabidean lehen aukera gisa aukeratutako ikastetxearen laguntza izaten ahalko dute.

–Ikasleek eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu badute eta prozesutik kanpo geratu badira, hautabide gehigarrien prozeduran aurkeztutako eskabide berrian lehen aukera gisa aukeratutako ikastetxearen laguntza izaten ahalko dute.

2. Hautabide gehigarrien prozeduran parte hartzea, ahal dela, telematika bidez gauzatuko da, Hezkuntza Departamentuak horretarako gaituriko webgunearen bidez. Familiek aurreko apartatuan adierazitako edozein ikastetxeren laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, eskabidea izapidetzeko. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du eskaera. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jotzen ahalko dute laguntza hori eskatzeko. Eskabideak –eta, hala badagokio, aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria– behar bezala betetzen direla zainduko dute ikastetxeek. Eskabidean grabatutako datuak eskabideak aurkezteko epea amaitu arte aldatzen edo zuzentzen ahalko dira. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ikastetxeak izapidetzeaz arduratuko dira. Horrek berekin ekarriko du, bestek beste, datuak sartzea, egiaztatzea eta barematzea, foru agindu honetan ezarritako ikasleak onartzeko irizpideen arabera.

3. Hautabide berriak aurkeztu aurretik, Hezkuntza Departamentuak, hala badagokio, ikaspostu hutsen zerrendaren berri emanen du, nafarroa.eus atariko tramiteen katalogoan argitaratutako fitxaren bidez.

4. Hautabide gehigarrien prozeduran eskatutako dokumentazioa aurkeztearen ondorioetarako, dokumentazioa hori ezin izanen da igorri eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu ondoren.

5. Berdinketarik gertatzen bada, horiek ebatziko dira maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 13. artikuluko 3. apartatutik 6.era bitartekoetan eta 29. artikuluan araututakoaren arabera.

9.–Zerrendak.

1. Ikasleen behin-behineko eta behin betiko zerrendak EDUCAren bidez argitaratuko dira; halaber, horiek kontsultatzen ahalko dira nafarroa.eus atariko tramiteen katalogoan argitaratutako fitxaren bidez. Era berean, zerrenda horiek ikastetxean erakutsi beharko dira, toki ikusgarri batean.

2. Onartzeko eskabidea aurkezteak berekin ekarriko du baimena ematea ikastetxe bateko ikaspostuetan onartutako ikasleen zerrendan jaso behar diren datu pertsonalak argitaratzeko.

10.–Erreklamazioak eta uko egitea.

1. Behin-behineko zerrenden gaineko erreklamazioak eta uko egiteak helarazi beharko zaizkio ikaspostua eskatzeko lehenengo aukera gisa adierazitako ikastetxeko eskolatze gaietan eskumena duen kasuan kasuko organo edo arduradunari, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epearen barruan.

2. Uko eginez gero, onartua izateko eskabidean adierazitako aukera guztiei eginen zaie uko.

11.–Ikasleak epe arruntetik kanpo onartzeko prozesua.

Epe arruntetik kanpo ikasleak onartzeko prozesua bi alditan banatuko da:

–Onarpen eskabidearen eraginpeko ikasturtea hasi aurretik eskaerak egiteko aldia: aldi horretarako epeak eta datak ebazpen honen II. eranskinean ezarritakoak izanen dira. Halaber, kasuan kasuko epeetan aurkeztu beharreko eskabidea ebazpen honen V. eranskineko ereduarekin bat etorri beharko du

–Onarpen eskabidearen eraginpeko ikasturtea hasi aurreko eskabideak egiteko aldia.

12.–Matrikula formalizatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

1. Ikastetxe batean onartuak diren ikasle berrien matrikularen formalizatzeko, bai epe arruntean bai epe horretatik kanpo, dagokion matrikularekin batera ondoko dokumentazio hau aurkeztu beharko da (onartua izan den ikastetxeko idazkaritzan eta ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeetan):

–Erroldaren ziurtagiria edo bolantea aurreinskripzioaren orriarekin batera aurkeztuko da ikastetxean, horretarako ezarritako epeetan.

–Familia liburuaren edo jaiotza ziurtagiriaren, NANaren, pasaportearen, AIZaren, ANTaren, ikasle txartelaren edo baliokideen kopia.

–Txerto karneta edo zein txerto dosi hartu diren adierazten duen beste agiri mediko bat.

–Osasun txartelaren kopia.

–Egindako osasun azterketen txostenaren kopia, ikasleek desgaitasunik, gaixotasunik edo beste osasun arazorik baldin badute, ikastetxeak jakin beharrekoak.

2. Dokumentazio horretan, ikaslearen izen-abizenek bat etorri behar dute familia liburuan edo jaiotza ziurtagirian, NANean, pasaportean, AIZan, ANTan, ikasle txartelean edo baliokideetan agertzen direnekin.

13.–Ikastetxe publikoen eta itunpeko sare pribatuko ikastetxeen funtzioak.

Onartzeko prozesu osoan zehar, ikastetxeek beren gain hartu beharko dituzte indarrean dagoen araudia aplikatzearen ondorioz dagozkien funtzio guztiak, bai eta, kasua bada, Hezkuntza Departamentuak helarazten dizkien edozein. Besteak beste, honako hauek bete beharko dituzte:

Funtzio orokorrak:

–Ikastetxeek matrikularen aurreikuspena igorri eta jakinarazi beharko dute EDUCA programaren bidez –“Ikastetxearen eskaintza (matrikularen aurreikuspena)” atala–, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeen arabera.

–Ikastetxeek onarpen prozesuari buruzko informazioa eman beharko diete ikaspostuaren eskatzaileei, bai ikastetxean bertan, bai euren web-orrian. Ikastetxeek eman beharreko informazioak kasuan kasuko hezkuntza proiektua bilduko du eta, hala badagokio, ikastetxearen berezko izaera. Gainera, ikastetxeek onarpen prozesua erregulatzeko araudiari buruzko informazioa jarriko dute eskatzaileen eskura, prozesua ezagutzen eta ebazten laguntzeko, eta, horretarako, beharrezko mekanismo guztiak egokituko dituzte, onarpen prozesu osoan zehar parte-hartzaileei gardentasuna, publizitatea eta oinarrizko informazioa ematea bermatzeko eginbeharra betetzen dutela bermatzeko. Horretarako, eta interesdunek horren berri izan dezaten, informazio hori jendaurrean jarri beharko dute, ebazpen hau eta dagozkion eranskinak ere barne hartuta. Informazio hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik ikasleak onartzeko eta matrikulatzeko prozesu arrunta amaitzen den egunera arte jarri beharko da ikusgai.

–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailako ikasleak onartzeko kasuetan salbu, ikastetxeek Hezkuntza Departamentuari igorri eta jakinarazi behar diote, EDUCAren bidez, zein ikaspostu huts dituzten. Halaber, adierazi behar dute zeintzuk diren promozionatzen duten ikasleak eta zeintzuk ez, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeetan. Era berean, ikastetxeek atxikitako ikasleen zerrenda bidali beharko diote Bigarren Hezkuntzako ikastetxeari, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeen arabera.

–Ikastetxeko eskolatze gaietan eskumenak dituen kasuan kasuko organoak edo arduradunak jendaurrean jarri beharko du, ikastetxeko toki ikusgarri batean, berariaz bere ikastetxeari dagokion behin-behineko eta behin betiko zerrendei lotutako informazioa. Halaber, bertan adierazi beharko du eskatzaileek segitu beharko duten prozedurari buruzko beharrezko informazioa.

–Ikastetxeek irakaskuntza bakoitzean matrikula formalizatzeko eskatuko den dokumentazioa erakutsi beharko dute, ikastetxean bertan zein euren webgunean.

–Ikasleak onarpen eskabidearen eraginpeko ikasturtearen irailaren 16aren aurretik ez badira bertaratzen, ikastetxeek inguruabar hori jakinaraziko diote Hezkuntza Departamentuari, horrek jakin dezan eta behar bezala balora dezan.

–Ikastetxeek berehala jakinarazi beharko dizkiote dagokion tokiko eskolatze batzordeari edo Hezkuntza Departamentuan eskolatze gaietan eskumena duen unitateari ikasturtean zehar beren ikasleen artean izandako bajak. Ondorio horietarako, eta derrigorrezko etapetako berezko irakaskuntzen kasu guztietan, ikasleen bajatzat hartuko da ikasketa espedientea beste ikastetxe batera lekualdatzearen ondoriozkoa, baldin eta helmugako ikastetxeak lekualdatze hori gauzatzeko behar den dokumentazioa eskatu badu aldez aurretik. Era berean, ikasleak behin eta berriz agertzen ez badira, eta ez agertze hori justifikatzeko arrazoirik aurkezten ez badute, ikastetxeek hori jakinarazi egin beharko dute. Ondorio horietarako, eta kasuan kasuko inguruabar zehatzak baloratu ondoren, ikasturtean zehar ikasleek izaten ahal dituzten eskolatze premiei erantzuteko erabiltzen ahalko ditu Hezkuntza Departamentuak ikaspostu horiek.

–Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen erroldan ikasleak sartzen diren kasu guztietan, ikastetxeek berehala eman beharko diete egoera horren berri ikaslearen guraso-ahala duten gurasoei edo legezko tutoreei, eta berariaz adierazi beharko dute familiak jakinarazpen hori jaso duela.

–Ikastetxeek, eskolatze batzordeek eta, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuan eskolatze gaietan eskumena duen unitateak, artxibatu eta zainduko dute, ikaspostuak esleitzeko ebazpena ematen den egunetik zenbatzen hasita gutxienez bost urtez, ikasleak onartzeko prozesuari dagokion dokumentazio osoa. Dokumentazio hori hezkuntza administrazioaren eskura izanen da, egoki iritzitako egiaztapenak eta ikuskapenak egiteko.

–Ikastetxeek elkarri lagunduko diote ikasleak onartzeko prozesuan zehar sortzen ahal diren intzidentzia guztietan.

Ikaspostua eskatzeko eskabidean adierazitako edozein ikastetxeren berariazko funtzioak:

–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozeduran salbu, gainerako ikasmailetan ikasleak onartzeko prozesuan familiek eskabidean agertzen den edozein ikastetxeren laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, eskabidea izapidetzeko. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du eskaera. Ikastetxe horiek laguntza emanen dute, eskabidean adierazitako ordena edozein dela ere. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jotzen ahalko dute laguntza hori eskatzeko. Eskabideak –eta, hala badagokio, aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria– behar bezala betetzen direla zainduko dute ikastetxeek. Halaber, laguntza hori emanen da, maila berean, ikasturtea hasi aurretik eskabideak egiteko epe arruntetik kanpo egindako ikasleak onartzeko eskabideekin sortzen diren egoera guztietan.

–Aurreko puntuan ezarritako egoeren ondorioetarako, ikastetxeek errespetatu beharko dute ebazpen honen II. eranskinean eskabideak aurkezteko ezarritako amaiera eguna. Kontuan hartu behar da ikastetxeek ezin izanen dutela, epe hori amaitu ondoren, EDUCAn eskabiderik egin, ezta inolako dokumentaziorik erantsi ere; izan ere, epea amaitu ondoren, kasuan kasuko onarpen eskabideak lehen aukerako ikastetxearen eskura jarriko dira, eta hori arduratuko da eskabideak EDUCAren bidez tramitatzeaz.

Ikaspostua eskatzeko eskabidean lehen aukera gisa adierazitako edozein ikastetxeren berariazko funtzioak:

–Eskabideak aurkezteko epe arrunta amaitu ondoren, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeen arabera, ikasleak onartzeko kasuan kasuko eskabidea lehen aukerako ikastetxearen eskura jarriko da, aplikazio informatikoaren bidez. Ikastetxe hori arduratuko da eskabidea EDUCAren bidez tramitatzeaz; horrek berekin ekarriko du, besteak beste, datuak sartzea, horiek egiaztatzea eta baremazio egokia egitea. Halaber, funtzio hori eginen da, maila berean, ikasturtea hasi aurretik eskabideak egiteko epe arruntetik kanpo egindako ikasleak onartzeko eskabideekin sortzen diren egoera guztietan.

–Familiek ikasleak onartzeko eskabidean lehen aukera gisa agertzen den edozein ikastetxeren laguntza izaten ahal dute uko egiteen eta balizko erreklamazioen egoera guztietan. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du uko egitea edo balizko erreklamazioa. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jo ahal izanen dute laguntza hori eskatzeko.

–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozeduran, ikasleek eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu badute eta ez badute ikasposturik lortu, eskatzaileek eskabideak aurkezteko epe arruntean aurretik aurkeztutako eskabidean lehen aukera gisa aukeratutako ikastetxearen laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute. Ikasleek eskabideak aurkezteko epe arruntean parte hartu badute eta prozesutik kanpo geratu badira, hautabide gehigarrien prozeduran aurkeztutako eskabide berrian lehen aukera gisa aukeratutako ikastetxearen laguntza izaten ahalko dute. Bi egoera horietan, familiek ikastetxe horien laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, eskabidea izapidetzeko. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du eskaera. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jo ahal izanen dute laguntza hori eskatzeko. Eskabideak –eta, hala badagokio, aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria– behar bezala betetzen direla zainduko dute ikastetxeek. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ikastetxeak izapidetzeaz arduratuko dira. Horrek berekin ekarriko du, besteak beste, datuak sartzea, egiaztatzea eta barematzea, maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduan ikasleak onartzeko ezarritako irizpideen arabera.

–Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan ikasleak onartzeko hautabide gehigarrien prozeduran, familiek eskabidean lehen aukera gisa aukeratutako ikastetxearen laguntza izaten ahal dute, hala eskatzen badute, balizko erreklamazioak izapidetzeko, betiere aurreko apartatuan lehen aukerako ikastetxeen gainean jasotako baldintzen arabera. Hortaz, eskatzaileak hala eskatzen badu, ikastetxeak eskuordetuta aurkeztu beharko du erreklamazioa. Horretarako, eskatzaileek dagozkien ikastetxeetako idazkaritzara jo ahal izanen dute laguntza hori eskatzeko.

–Behin-behineko zerrenden edo, kasua bada, hautabide gehigarrien prozeduren gaineko erreklamaziorik bada, eskolatze gaietan eskumenak dituen ikastetxeko kasuan kasuko organoak edo arduradunak ebatziko du, ebazpen honen II. eranskinean ezarritako epeetan.

Epez kanpoko aldiaren berezko funtzioak, ikasturtea hasi ondoren:

–Udalerriko ikastetxeek eskabidea izapidetzen lagunduko diete hala eskatzen duten familiei, eta, eskatzaileek eskatuz gero, gainera, eskabidea eskuordetuta aurkeztu beharko dute.

–Ikaspostua esleitu ondoren, tokiko eskolatze batzordeek, Hezkuntza Departamentuko unitate eskudunak, edo, hala badagokio, tokiko eskolatze batzorderik ez dagoen udalerrietako ikastetxeek, ofizioz matrikulatuko dituzte ikasle horiek Lehen Hezkuntzako berezko irakaskuntzetara sartzen diren kasu guztietan. Kasuan kasuko ikastetxeak sartuko ditu ikasleen datuak. Aitzitik, guraso-ahala duten gurasoek edo legezko tutoreek formalizatu beharko dute Haur Hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzetan sartzeko ikasleen matrikula.

–Ikastetxeek informazio osoa eta beharrezko dokumentazioa bidali beharko dizkiete kasuan kasuko tokiko eskolatze batzordeei, haien funtzioak bete ahal izateko.

14.–Ikasleen ratioa

1. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 157.1 a) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzetako ikasmaila guztien ikasleen ratioa 25koa izanen da gehienez.

2. Ebazpen hau onesten den momentuan ikastetxeren batek aipatutakoa baino ratio handiagorik duten taldeak baditu, ezin izanen ditu gertatzen diren bajak ordeztu baldin eta horrek ratio hori gainditzea ekartzen badu.

15.–Komunikazio bideak.

–Helbide elektronikoa: nescolar@navarra.es.

–Informazioa eta aholkua: 848 42 66 17.

–Tramitazioari eta ikastetxeetan onartzeari buruzko kontuak: 848 42 32 38 / 848 42 32 39.

II. ERANSKINA

2021-2022 Ikasturtea haur hezkuntzako bigarren zikloko eta lehen hezkuntzako ikasleak onartzeko prozesuaren egutegia

Haur Hezkuntzako 1. mailako ikasleen onarpena

PROZESUA

HASIERA EGUNA

AMAIERA EGUNA

EPE ARRUNTA

Ikaspostu hutsak argitaratzea navarra.es atarian, tramiteen katalogoaren fitxan

Maiatzaren 14a

Zozketa publikoa Hezkuntza Departamentuan (bakarrik erabiliko da izan daitezkeen berdinketak ebazteko)

Maiatzaren (14a13:00etan)

Eskabideak aurkeztea

Maiatzaren 17a

Maiatzaren 21a

Lehen aukerako ikastetxea: Aurreinskribatutako ikasleen datuak EDUCA bidez sartzea, egiaztatzea eta barematzea

Maiatzaren 31

Onartuen behin-behineko zerrendak argitaratzea

Ekainaren 10a

Erreklamazioak eta uko egiteak, lehen aukerako ikastetxean, behin-behineko zerrendei dagokienez

Ekainaren 11

Ekainaren 15a

Lehen aukerako ikastetxea: Behin-behineko zerrendei egindako erreklamazioak ebaztea

Ekainaren 16a

Onartuen behin betiko zerrendak argitaratzea

(Onartu gabeko edo baztertutako ikasleendako, begiratu *)

Ekainaren 18a

Matrikulatzeko 1. epea (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): Ikasleak MATRIKULATZEA, aukera hobetzea hautatzeko aukerarekin (beste ikaspostu bat eskuratzen bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko da)

Ekainaren 21a

Ekainaren 25a(14:00ak arte)

Onartuen zerrenda, aukera hobetzea aplikatu ondotik

Ekainaren 29a

Matrikulatzeko 2. epea, aukera hobetzearen ondorioz beste ikaspostu bat eskuratu duten ikasleendako (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): MATRIKULATZEA, aukera hobetzea hautatzeko aukerarekin (beste ikaspostu bat eskuratzen bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko da)

Ekainaren 29a

(14:00ak arte)

Onartuen zerrenda, aukera hobetzea aplikatu ondotik

Uztailaren 5a

*Aukera gehigarrien prozedura (3 aukera gehienez)

Eskura dauden ikaspostu hutsak argitaratzea, aukera bakar batean ere onartu ez diren edo baztertu diren ikasleendako

Ekainaren 21a

Gehienez ere beste 3 aukera aurkeztea

Ekainaren 21a

Ekainaren 23a

Ikastetxea: Aurreinskribatutako ikasleen datuak EDUCA bidez sartzea, egiaztatzea eta barematzea

Ekainaren 25a

Onartuen behin-behineko zerrendak argitaratzea

Ekainaren 29a

Erreklamazioak behin-behineko zerrendei

Ekainaren 30a

Uztailaren 2a

Onartuen behin betiko zerrendak argitaratzea

Uztailaren 5a

Matrikulatzeko 3. epea, aukera hobetzearen ondorioz edo aukera gehigarrien prozeduraren bitartez beste ikaspostu bat eskuratu duten ikasleendako (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): MATRIKULATZEA, aukera hobetzea hautatzeko aukerarekin (beste ikaspostu bat eskuratzen bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko da)

Uztailaren 5a

Uztailaren 6ª (12:00ak arte)

Hezkuntza Departamentuak ikaspostuak esleitzea (maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz).

Uztailaren 15etik aurrera

EPEZ KANPO

Ikaspostu hutsak dituzten zentroak argitaratzea, navarra.es atarian, tramiteen katalogoaren fitxan

Abuztuaren 23a

Eskabideak aurkeztea (maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 41.1 artikuluan ezarritako ikasleendako soilik)

Abuztuaren 26a

Abuztuaren 27a

Lehen aukerako ikastetxea: Aurreinskribatutako ikasleen datuak EDUCA bidez sartzea eta egiaztatzea

Abuztuaren 30a

Abuztuaren 31

Onarpen emaitzak argitaratzea

Irailaren 1a

Ikasleak MATRIKULATZEA (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): ikasleen gurasoek edo legezko tutoreek egin beharrekoa

Irailaren 2a

Irailaren 3ª

(14:00ak arte)

Haur Hezkuntzako 2. mailatik Lehen Hezkuntzako 6. mailara bitarteko ikasleen onarpena

PROZESUA

HASIERA EGUNA

AMAIERA EGUNA

EPE ARRUNTA

Bigarren Hezkuntzako ikastetxera igortzea berari atxikitako 6. mailako ikasleen zerrenda

Maiatzaren 14a

Zozketa publikoa Hezkuntza Departamentuan (bakarrik erabiliko da izan daitezkeen berdinketak ebazteko)

Maiatzaren 14a

(13:00etan)

Eskabideak aurkeztea

Maiatzaren 17a

Maiatzaren 21a

Lehen aukerako ikastetxea: Aurreinskribatutako ikasleen datuak EDUCA bidez sartzea, egiaztatzea eta barematzea

Maiatzaren 31

Hezkuntza Departamentuari igorri eta jakinaraztea, EDUCA bidez, ikastetxean eskura dauden ikaspostu hutsak; halaber, ikasmailaz igotzen diren ikasleak eta igotzen ez direnak adieraziko dira

Ekainaren 7a

Onartuen behin-behineko zerrendak argitaratzea

Ekainaren 10a

Erreklamazioak eta uko egiteak, lehen aukerako ikastetxean, behin-behineko zerrendei dagokienez

Ekainaren 11

Ekainaren 15a

Lehen aukerako ikastetxea: Behin-behineko zerrendei egindako erreklamazioak ebaztea

Ekainaren 16a

Onartuen behin betiko zerrendak argitaratzea

Ekainaren 18a

Matrikulatzeko 1. epea (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): Ikasleak MATRIKULATZEA, aukera hobetzea hautatzeko aukerarekin (beste ikaspostu bat eskuratzen bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko da)

Ekainaren 21a

Ekainaren 25a

(14:00ak arte)

Onartuen zerrenda, aukera hobetzea aplikatu ondotik

Ekainaren 29a

Matrikulatzeko 2. epea, aukera hobetzearen ondorioz beste ikaspostu bat eskuratu duten ikasleendako (matrikula formalizatzen ez bada, eskuratutako ikaspostua galduko da): MATRIKULATZEA, aukera hobetzea hautatzeko aukerarekin (beste ikaspostu bat eskuratzen bada, lehendik esleitutako ikaspostua galduko da)

Ekainaren 29a

Uztailaren 2a

(14:00ak arte)

Hezkuntza Departamentuak ikaspostuak esleitzea (maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz).

Uztailaren 15etik aurrera

EPEZ KANPO

Ikaspostu hutsak dituzten zentroak argitaratzea, navarra.es atarian, tramiteen katalogoaren fitxan

Abuztuaren 23

Eskabideak aurkeztea (maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduaren 41.1 artikuluan ezarritako ikasleendako soilik)

Abuztuaren 26

Abuztuaren 27

Lehen aukerako ikastetxea: Aurreinskribatutako ikasleen datuak EDUCA bidez sartzea eta egiaztatzea

Abuztuaren 30

Abuztuaren 31

Onarpen emaitzak argitaratzea

Irailaren 1a

Ikasleak MATRIKULATZEA: Haur Hezkuntzako 2. eta 3. mailetan, gurasoek edo legezko tutoreek formalizatuko dituzte matrikulak (matrikula formalizatzen ez bada eskuratutako ikaspostua galduko da). Lehen Hezkuntzako maila guztietan Hezkuntza Departamentuak ofizioz formalizatuko ditu matrikulak.

Irailaren 2a

Irailaren 3a

(14:00ak arte)

III. ERANSKINA

Onartua izateko eskabidea.Haur eta lehen hezkuntza. Epe arrunta.

IV. ERANSKINA

Nartua izateko eskabidea. Hiru ikastetxe gehigarri haur hezkuntzako bigarren zikloko 1. Mailarako (3 urte).

V. ERANSKINA

Onartua izateko eskabidea. Haur eta lehen hezkuntza epe arruntetik kanpo.

Deskargatu beharreko fitxategiak PDF formatuan daude.

VI. ERANSKINA

Ikastetxeko HLPBI indizea
(Haur eta Lehen Hezkuntza)

Zioen azalpena:

Apirilaren 28ko 33/2021 Foru Dekretuak eta maiatzaren 4ko 46/2021 Foru Aginduak arautzen eta garatzen dute, hurrenez hurren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozesua, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko. Arau horiek zehazten dute ezen hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen banaketa orekatua bermatzeko, Hezkuntza Departamentuak urtero prestatuko duela hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatzearen indizea, ikastetxeen araberakoa.

Halaber, aipatu arauek adierazten dute indize horrek jaso beharko dituela, gutxienez, honako hauek: hezkuntza laguntzako berariazko premien baldintza pertsonalak, curriculum atzerapena eta hartutako hezkuntza-neurriak.

Indizea eraikitzea ikastetxeen arabera:

Hezkuntza Departamentuak kalkulatu ditu indizeak 2021eko apirilaren 27an Educatik ateratako datuak erabiliz.

Indizea kalkulatzearen ondorioetarako, Haur eta Lehen Hezkuntzarekin batera Bigarren Hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe publikoetan kontuan hartu dira, alde batetik, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleak, eta, bestetik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleak.

Hizkuntza eredu desberdinak ematen dituzten ikastetxeetan eta haien eragin eremuan eredu horietako batzuk ematen dituzten beste ikastetxe batzuetan beharrezkotzat jo da datuak hizkuntza ereduen arabera bereiztea, bestela nahi ez den eragina ekartzen ahal duelako, Hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten ikasleen banaketari dagokionez.

Pisu batzuk esleitu zaizkie (beren artean baztergarriak ez direnak) ikasleak hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten ikasle gisa sailkatzea ekartzen duten kategoria eta kausei. Ondoko hauek dira pisuak:

KATEGORIA EDO KAUSA

PISUA

1. kat. Hezkuntzako premia bereziak dituzten ikasleak

10

2. kat. Adimen gaitasun handiko ikasleak

1

3. kat. (baztertu gabe) Berandu sarturiko ikasleak eta egoera pertsonalak

3

4. kat. Ikasteko zailtasun espezifikoak (IZE)

6

3. kat. 1. kausa. Berandu sarturiko ikasleak

0,5

3. kat. 2. kausa. Zailtasuna hizkuntza ez jakiteagatik

0,5

3. kat. 3. kausa. Eskolatze gorabeheratsua eta/edo absentismoa

0,5

3. kat. 4. kausa. Egoera sozioekonomiko ahulean eta/edo gizarte laguntzen menpe dauden familiako kide da

0,5

3. kat. 5. kausa. Adingabea sozialki babesteko erakundeen mendekoa

1

Urte bateko CEG (Curriculum Egokitzapen Garrantzitsua)

2

Urte bateko CEG (Curriculum Egokitzapen Garrantzitsua) eta SCE (Sartzeko Curriculum Egokitzapena)

2

Bi urte edo gehiagoko CEG (Curriculum Egokitzapen Garrantzitsua)

3

Bi urte edo gehiagoko CEG (Curriculum Egokitzapen Garrantzitsua) eta SCE (Sartzeko Curriculum Egokitzapena)

3

Malgutzea

1

Errekuperazio plana (EP)

2

Errekuperazio plana (EP) eta SCE (Sartzeko Curriculum Egokitzapena)

2

HE (Hezkuntza Errefortzua) eta SCE (Sartzeko Curriculum Egokitzapena)

1

HE (Hezkuntza Errefortzua)-CA (Curriculuma Aberastea)

1

HE (Hezkuntza Errefortzua)

1

Ikastetxean hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasle gisa erroldatutako ikasle guztien batura egiten da, eta pisu desberdinak esleitzen zaizkie, dagozkien kategorien edo kausen arabera.

Lortutako kopurua zatitzen da dagokion ikastetxeko irakaskuntza tarteko ikasle kopuru osoarekin, eta bider (-1) egiten da.

Hezkuntza sistemei buruzko nazioarteko azterlan guztietan, ikasleen egoera sozioekonomikoa jasotzen duten indizeak zero batezbestekoarekin aurkezten dira: halatan, balio negatiboek eta batezbestekotik beherakoek ikasleentzat kaltegarriak diren egoerak adierazten dituzte; balio positiboek eta batezbestekotik gorakoek, aldiz, ikasleentzat onuragarriak diren egoerak adierazten dituzte.

Horregatik, indizea eraiki da halako moduz non indize negatiboa duten ikastetxeek (hau da, batezbestekotik beherakoek) hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten eskolatutako ikasleen pisu handiagoa baitute indize positiboa duten ikastetxeek (hau da, batezbestekotik gorakoek) baino.

Aurkeztutako taula bakoitzean batezbestekoa 0 da, eta desbiderapen tipikoa, berriz, 1. Horretarako, ikastetxe bakoitzari kalkulatutako indizeari kentzen zaio taulako datuen batezbestekoa eta zatitzen da taula horretako datuen desbiderapen tipikoarekin. Bi datuak taula bakoitzaren idazpuruan agertzen dira.

Taula horietan islatzen da zer eskolatze egoera duten ikastetxe bakoitzean aipatutako ezaugarriak dituzten ikasleek, eskolatze eremu jakin bati dagokionez. 1. taulan eremu geografikoa Nafarroako Foru Komunitate osoa da; 2. taulan eta hurrengoetan, aldiz, eskolatze eremuak dira hizkuntza eredu berean maila komunak ematen dituzten bi ikastetxeko edo gehiagoko eragin eremuak.

1. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Nafarroa

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,08

Desbiderapen tipikoa: 1,21

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Iruña Nicasio Landa HLHIP

-6,26

Iruña García Galdeano HLHIP

-2,90

Beire HLHIP

-2,78

Cárcar Virgen de Gracia HLHIP

-2,42

Berbintzana Río Arga HLHIP

-2,38

Murillo el Fruto R. Lanas HLHIP

-2,32

Iruña Arrotxapea HLHIP

-2,17

Lodosa A. Mnez. Baigorri HLHIP

-2,07

Deikaztelu V. Nievas HLHIP

-2,01

Barañain Sahats HLHIP

-1,79

Iruña Sanduzelai HLHIP

-1,77

Uxue HLHIP

-1,73

Altsasu Sg. Corazón ik. it.

-1,71

Sesma V. Nievas HLHIP

-1,69

Iruña Iturrama HLHIP

-1,67

Burlata Hilarión Eslava HLHIP

-1,65

Burlata Amor de Dios ik. it.

-1,64

Mélida Sta. Ana HLHIP

-1,56

Iruña Vázquez de Mella-Bayonne HLHIP

-1,55

Iruña José M.ª Huarte HLHIP

-1,40

Berriozar Mendialdea I HLHIP

-1,34

Olazti D. Bados HLHIP

-1,32

Iruña S. Catalina Labouré ik. it.

-1,21

Los Arcos Sta. María HLHIP

-1,20

Allo La Cruz HLHIP

-1,20

Iruña Mendillorri HLHIP

-1,19

Larraga S. Miguel HLHIP

-1,18

Zarrakaztelu V. Oliva HLHIP

-1,17

Ximenez de Rada HLHIP

-1,08

Lerin doña Blanca de Navarra HLHIP

-1,08

Tafalla E. Pías ik. it.

-1,05

Iruña Azpilagaña HLHIP

-1,04

Mendabia S. Fco. Javier HLHIP

-0,92

Fitero J. de Palafox HLHIP

-0,91

Iruña Paderborn Víctor Pradera HLHIP

-0,86

Kaseda F. J. Saenz de Oiza HLHIP

-0,84

Pitillas HLHIP

-0,81

Andosilla V. Cerca HLHIP

-0,81

Iruña Esclavas Sg. Corazón ik. it.

-0,80

Iruña Cardenal Ilundáin HLHIP

-0,78

Orkoien S. Miguel HLHIP

-0,75

Mendabia Ntra. Sra. de los Dolores ik. it.

-0,71

Viana R. Campano HLHIP

-0,70

Sartaguda Ntra. Sra. del Rosario HLHIP

-0,69

Burlata Notre Dame ik. it.

-0,68

Tutera Elvira España HLHIP

-0,67

Fontellas V. Rosario HLHIP

-0,59

Iruña Ermitagaña HLHIP

-0,58

Miranda Arga S. Benito HLHIP

-0,57

Etxarri Aranatz S. Donato HLHIP

-0,56

Milagro Ntra. Sra. del Patrocinio HLHIP

-0,56

Atarrabia Lorenzo Goicoa HLHIP

-0,55

Altsasu Zelandi HLHIP

-0,55

Bera Sg. Corazón ik. it.

-0,53

Caparroso V. Soto HLHIP

-0,49

Cadreita T. Bertrán de Lis HLHIP

-0,45

Oteitza S. Salvador HLHIP

-0,45

Oibar G. V. Casamayor HLHIP

-0,45

Iruña doña Mayor HLHIP

-0,43

Faltzes D.ª Álvara Álvarez HLHIP

-0,42

Martzilla S. Bartolomé HLHIP

-0,37

Tutera Griseras HLHIP

-0,36

Barañain Eulza HLHIP

-0,32

Uharte Arakil S. Miguel HLHIP

-0,31

Abartzuza Zumadia HLHIP

-0,30

Jauntsarats Oihanzabal HLHIP

-0,30

Atarrabia La Presentación ik. it.

-0,29

Gares Puente la Reina HLHIP

-0,28

Alesbes El Castellar HLHIP

-0,27

Tutera Huertas Mayores HLHIP

-0,26

Agoitz S. Miguel HLHIP

-0,25

Arguedas Sancho Ramírez HLHIP

-0,25

Monteagudo H. Galilea HLHIP

-0,25

Murchante Mardones y Magaña HLHIP

-0,24

Sarriguren I H. Uriz Pi HLHIP

-0,22

Funes Elías Terés HLHIP

-0,21

Añorbe HLHIP

-0,20

Valtierra F. Zapatero HLHIP

-0,16

Cintruénigo Otero de Navascués HLHIP

-0,16

Mendigorria J. M. Espinal Olcoz HLHIP

-0,11

San Adrián Alfonso X El Sabio HLHIP

-0,11

Erro S. Esteban HLHIP

-0,11

Irurtzun Atakondoa HLHIP

-0,10

Corella Ciudad de Corella HLHIP

-0,10

Castejón 2 de Mayo HLHIP

-0,08

Urdiain HLHIP

-0,08

Iruña El Lago Mendillorri HLHIP

-0,07

Villatuerta S. Veremundo HLHIP

-0,05

Iturmendi Arrano B. HLHIP

-0,03

Lakuntzako Herri Eskola HLHIP

-0,02

Arroitz La Balsa HLHIP

-0,02

Noain S. Miguel HLHIP

-0,02

Barasoain M. Azpilcueta HLHIP

-0,01

Arraioz HLHIP

-0,00

Ribaforada S. Bartolomé HLHIP

0,01

Burlata Regina Pacis ik. it.

0,02

Zizur Catalina de Foix HLHIP

0,03

Lizarra Remontival HLHIP

0,04

Lizarra Santa Ana ik. it.

0,07

Iruña Buztintxuri HLHIP

0,08

Irunberri S. Juan HLHIP

0,09

Tafalla Marqués Real Defensa HLHIP

0,10

Mutiloa S. Pedro HLHIP

0,12

Elo Sta. Bárbara HLHIP

0,13

Artaxoa Urraca Reina HLHIP

0,13

Iruña S. Francisco HLHIP

0,14

Azagra Fr. Arbeloa HLHIP

0,15

Tutera Monte San Julián HLHIP

0,15

Ablitas San Babil HLHIP

0,16

Beriain HLHIP

0,19

Betelu Araxes HLHIP

0,19

Iruña Sant. Sacramento ik. it.

0,22

Azkoien J. B. Irurzun HLHIP

0,23

Gartzain HLHIP

0,25

Elizondo HLHIP

0,28

Iruña Bernat Etxepare HLHIP

0,29

Zudairi Las Amescoas HLHIP

0,30

Antzin Lokiz HLHIP

0,30

Cortes Cerro de la Cruz HLHIP

0,31

Cascante Sta. Vicenta María HLHIP

0,32

Auritz HLHIP

0,32

Tutera Cia de María ik. it.

0,33

Barañain Alaiz HLHIP

0,35

Iruña Santo Tomás ik. it.

0,35

Obanos HLHIP

0,36

Cabanillas S. J. Jerusalén HLHIP

0,36

Iruña S. J. Cadena HLHIP

0,39

Erriberri P. de Viana HLHIP

0,39

Urrotz HLHIP

0,39

Buñuel Sta. Ana HLHIP

0,39

Auzperri HLHIP

0,40

Uharte V. Blanca HLHIP

0,41

Erronkari J. Gayarre HLHIP

0,41

Burlata Ermitaberri HLHIP

0,41

Iruña La Comp. Escolapios ik. it.

0,43

Iruña Calasanz ik. it.

0,43

Santakara Ntra. Sra. de la Asunción HLHIP

0,44

Sunbilla HLHIP

0,46

Barañain Sta. Luisa Marillac ik. it.

0,46

Zizur Donejakue Bidea HLHIP

0,46

Iruña Vedruna ik. it.

0,47

Iruña Sanduzelai HLHIP

0,49

Tafalla Garces de los Fayos ik.

0,49

Otsagabia HLHIP

0,49

Iruña El Redín ik. it.

0,50

Sarriguren II J. Lizarraga HLHIP

0,54

Berriozar Mendialdea II HLHIP

0,54

Zizur Erreniega HLHIP

0,55

Mutiloa Irulegi HLHIP

0,57

Goizueta A. Narbarte Xalto HLHIP

0,58

Irunberri Arangoiti ik.

0,59

Fustiñana Stos. Justo y Pastor HLHIP

0,60

Tutera Anunciata ik. it.

0,62

Iruña Hijas de Jesús ik. it.

0,62

Narbarte Arotzenea HLHIP

0,63

Garralda N.ª Sra. de Orreaga HLHIP

0,63

Irurita HLHIP

0,64

Zangoza L. Gil HLHIP

0,66

Lekunberri Ibarberri HLHIP

0,66

Leitza Erleta HLHIP

0,68

Lodosa La Milagrosa ik. it..

0,69

Lesaka Irain HLHIP

0,69

Bera Ricardo Baroja HLHIP

0,70

Etxalar Landagain HLHIP

0,71

Iruña Mendigoiti HLHIP

0,72

Erratzu HLHIP

0,72

Orkoien Auzalar HLHIP

0,74

Iruña Hegoalde Ikastola HLHIP

0,74

Zugarramurdi HLHIP

0,75

Atarrabia Atargi HLHIP

0,76

Iruña Elorri HLHIP

0,77

Lizarra ikastola

0,77

Viana Erentzun ik.

0,79

Larraintzar HLHIP

0,79

Iruña S. Ignacio ik. it.

0,80

San Migel HLHIP

0,81

Areso Nazabal HLHIP

0,81

Arizkun HLHIP

0,82

Iruña Sta. Teresa Jesús ik. it.

0,83

Sarriguren Santa María la Real ik. it.

0,83

Iruña Amaiur Ikastola HLHIP

0,83

Iruña Ntra. Sra. del Huerto ik. it.

0,84

Oronoz HLHIP

0,85

Azpilkueta HLHIP

0,85

Iruña Patxi Larrainzar HLHIP

0,88

Zubiri Gloria Larrainzar Eugi HLHIP

0,88

Legasa HLHIP

0,89

Arbizuko Herri Eskola HLHIP

0,90

Irluña IB Sg. Corazón ik. it.

0,90

Ituren Pulunpa HLHIP

0,91

Zizur Txikia Miravalles ik. it.

0,93

Fontellas Argia Ik.

0,98

Etxarri Aranatz Andra Mari ik.

0,99

Zangoza Zangozako ik.

1,00

Aiegi Mater Dei ik. it.

1,01

Antsoain Ezkaba HLHIP

1,02

Burlata Irabia-Izaga ik. it.

1,05

Iruña S. Cernin ik. it.

1,06

Amaiur HLHIP

1,08

Bera Labiaga ik.

1,08

Zizur Nagusia S. Fermin ik.

1,08

Lodosa Ibaialde ik.

1,09

Mutiloa Luis Amigó ik. it.

1,10

Iruña Claret Larraona ik. it.

1,14

Lekaroz HLHIP

1,17

Baztan ik.

1,20

Lesaka Tantirumairu ik.

1,23

Arbizu Andra Mari ik.

1,23

Luzaide HLHIP

1,25

Altsasu Iñigo Aritza ik.

1,27

Iruña Liceo Monjardín ik. it.

1,29

Atarrabia Paz de Ziganda ik.

1,30

Arantza HLHIP

1,32

Iruña Jaso ik.

1,35

Igantzi HLHIP

1,47

Almandoz HLHIP

1,72

Saldias HLHIP

1,72

Ziga HLHIP

1,72

2. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Iruña eta Iruñerria

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,15

Desbiderapen tipikoa: 1,46

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Barañain Sta. Luisa Marillac ik. it.–AG

0,43

Burlata Amor de Dios ik. it.–AG

-1,31

Burlata Irabia-Izaga ik. it.–AG

0,92

Burlata Notre Dame ik. it.–AG

-0,52

Burlata Regina Pacis ik. it.–AG

0,07

Zizur Nagusia Miravalles ik. it.–AG

0,82

Mutiloa Luis Amigó ik. it.–AG

0,96

Iruña Calasanz ik. it.–AG

0,41

Iruña Claret Larraona ik. it.–AG

0,99

Iruña El Redín ik. it.–AG

0,46

Iruña Esclavas Sg. Corazón ik. it.–AG

-0,62

Iruña Hijas de Jesús ik. it.–AG

0,56

Iruña La Comp. Escolapios ik. it.–AG

0,40

Iruña Liceo Monjardín ik. it.–AG

1,12

Iruña Ntra. Sra. del Huerto ik. it.–AG

0,74

Iruña S. Cernin ik. it.–AG

0,92

Iruña S. Ignacio ik. it.–AG

0,71

Iruña Sant. Sacramento ik. it.–AG

0,23

Iruña Santo Tomás ik. it.–AG

0,34

Iruña Sg. Corazón ik. it.–AG

0,80

Iruña Sta. Catalina Laboure ik. it.–AG

-0,95

Iruña Sta. Teresa Jesús ik. it.–AG

0,73

Iruña Vedruna ik. it.–AG

0,43

Sarriguren Sta. María la Real ik. it.–AG

0,73

Atarrabia La Presentación ik. it.–AG

-0,19

Antsoain Ezkaba HLHIP-BD

0,89

Barañain Alaiz HLHIP-BD

0,34

Barañain Eulza HLHIP-AG

-0,21

Barañain Sahats HLHIP-AG

-1,43

Beriain HLHIP-AG

0,20

Berriozar Mendialdea I HLHIP-AG

-1,06

Berriozar Mendialdea II HLHIP-BD

0,50

Burlata Ermitaberri HLHIP-BD

0,39

Burlata Hilarión Eslava HLHIP-AG

-1,32

Uharte V. Blanca HLHIP-AG

-0,17

Uharte V. Blanca HLHIP-BD

0,70

Mutiloa Irulegi HLHIP-BD

0,52

Mutiloa S. Pedro HLHIP-AG

0,15

Noain S. Miguel HLHIP-AG

-0,11

Noain S. Miguel HLHIP-BD

0,57

Orkoien Auzalar HLHIP-BD

0,66

Orkoien S. Miguel HLHIP-AG

-0,57

Iruña Amaiur Ikastola HLHIP-BD

0,74

Iruña Azpilagaña HLHIP-BD

-0,81

Iruña Bernat Etxepare HLHIP-BD

0,29

Iruña Buztintxuri HLHIP-AG

-0,13

Iruña Buztintxuri HLHIP-BD

0,45

Iruña Cardenal Ilundáin HLHIP-AG

-0,59

Iruña doña Mayor HLHIP-AG

-0,31

Iruña El Lago Mendillorri HLHIP-AG

-0,01

Iruña Elorri HLHIP-BD

0,68

Iruña Ermitagaña HLHIP-AG

-0,43

Iruña García Galdeano HLHIP-AG

-2,35

Iruña Hegoalde Ikastola HLHIP-BD

0,66

Iruña Iturrama HLHIP-AG

-1,33

Iruña José M.ª Huarte HLHIP-AG

-1,11

Iruña Mendigoiti HLHIP-BD

0,65

Iruña Mendillorri HLHIP-AG

-0,93

Iruña Nicasio de Landa HLHIP-AG

-5,13

Iruña Paderborn-Víctor Pradera HLHIP-AG

-0,66

Iruña Patxi Larrainzar HLHIP-BD

0,78

Iruña Arrotxapea HLHIP-AG

-1,74

Iruña S. Frantzisko HLHIP-AG

-1,99

Iruña S. Frantzisko HLHIP-BD

0,95

Iruña S. J. Cadena HLHIP-AG

0,37

Iruña Sanduzelai HLHIP-AG

-1,42

Iruña Sanduzelai HLHIP-BD

0,46

Iruña Vázquez de Mella-Bayonne HLHIP-AG

-1,23

Sarriguren I H. Uriz Pi HLHIP-AG

-0,13

Sarriguren II J. Lizarraga HLHIP-BD

0,49

Atarrabia Atargi HLHIP-BD

0,68

Atarrabia Lorenzo Goicoa HLHIP-AG

-0,41

Zizur Donejakue Bidea HLHIP-AG

0,43

Zizur Catalina de Foix HLHIP-AG

0,07

Zizur Erreniega HLHIP-BD

0,51

Zizur Nagusia S. Fermin ik.–BD

0,95

Iruña Jaso ik.–BD

1,17

Atarrabia Paz de Ziganda ik.–BD

1,12

3. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Altsasu

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,94

Desbiderapen tipikoa: 1,91

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Altsasu Sg. Corazón ik. it.–BD

-0,63

Altsasu Zelandi HLHIP-AG

-1,27

Altsasu Zelandi HLHIP-BD

0,65

Altsasu Iñigo Aritza ik.–BD

1,25

4. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Bera

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -1,79

Desbiderapen tipikoa: 1,09

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Bera Sg. Corazón ik. it.–AG

-1,68

Bera Sg. Corazón ik. it.–BD

0,23

Bera Ricardo Baroja HLHIP-BD

0,51

Bera Labiaga ik.–BD

0,94

5. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Lizarra

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -1,70

Desbiderapen tipikoa: 0,73

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Lizarra Santa Ana ik. it.–AG

-0,39

Lizarra Remontival HLHIP-AG

-1,45

Lizarra Remontival HLHIP-BD

1,09

Lizarra Lizarra ik.–BD

0,75

6. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Etxarri Aranatz

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -1,81

Desbiderapen tipikoa: 0,94

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Etxarri Aranatz S. Donato HLHIP-BD

-1,00

Etxarri Aranatz Andra Mari ik.–BD

1,00

7. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Lesaka

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -0,91

Desbiderapen tipikoa: 0,33

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Lesaka Irain HLHIP-BD

-1,00

Lesaka Tantirumairu ik.–BD

1,00

8. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Lodosa

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,11

Desbiderapen tipikoa: 1,72

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Lodosa La Milagrosa ik. it.–AG

0,50

Lodosa A. Mnez. Baigorri HLHIP-AG

-1,72

Lodosa A. Mnez. Baigorri HLHIP-BD

0,43

9. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Tafalla

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,04

Desbiderapen tipikoa: 0,82

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Tafalla E. Pías ik. it.–AG

-1,58

Tafalla Marqués Real Defensa HLHIP-AG

-0,10

Tafalla Marqués Real Defensa HLHIP-BD

1,01

Tafalla Garces de los Fayos ik.–BD

0,68

10. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Tutera

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,11

Desbiderapen tipikoa: 0,53

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Tutera Anunciata ik. it.–AG

1,48

Tutera Cia de María ik. it.–AG

0,82

Tutera Elvira España HLHIP-AG

-1,46

Tutera Griseras HLHIP-AG

-0,75

Tutera Huertas Mayores HLHIP-AG

-0,52

Tutera Monte S. Julián HLHIP-AG

0,42

11. TAULA

Etapak: HH-LH

Eragin eremua: Elizondo

Zuzeneko puntuazioaren batezbestekoa: -2,55

Desbiderapen tipikoa: 2,12

Datuen eskurapenaren data: 2021eko apirilaren 27a

IKASTETXEA

HLPBI INDIZEA

Elizondo HLHIP-AG

-1,39

Elizondo HLHIP-BD

0,48

Baztan ik.–BD

0,91

Iragarkiaren kodea: F2107690