9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Premiamendu probidentziaren jakinarazpen ediktua

Ediktu honen bidez jakinarazten da ondoko zerrendako zordunen aurka premiamendu probidentzia diktatu dela; egun, kontzeptu eta diru-kopuruak kasu bakoitzean aipatzen dira. Premiamendu probidentzia: “premiamendu aldia kasuan kasuko egunetan hasi zenez gero, Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 117.3 artikuluaren arabera, deklaratzen dut zehazten diren zorretarako premiamendu prozedura hasi dela. Jakinaraz bekie probidentzia hau zordunei, eta eska bekie zorra osorik ordain dezatela Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketari buruzko Erregelamenduaren 97. artikuluan zehaztutako epean, eta ohartarazi ezen, epe hori iraganik ordainketa gauzatu ez badute, besterik gabe, ondasun eta eskubideak enbargatuko zaizkiela edo dauden bermeak kobratuko direla zorraren zenbatekoa osatu arte”.

2007ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako probidentzietarako, lehengo lege erreferentziaren partez hauxe da aintzat hartu beharrekoa: Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 117.7 artikulua, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzko abenduaren 27ko 18/2006 Foru Legean idatzita dagoen bezala.

Jakinarazpenaren frogagirian zehazten diren gorabeherak direla eta, premiamendu probidentzia ezin izan denez jakinarazi, ediktu hau argitaratzen da Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Zordunei eskatzen zaie ediktu hau argitaratu eta biharamunetik hamabost egun naturaleko epean beraiek edo beraien ordezkariak ager daitezela probidentzia horien prozeduran (Zergadunari Laguntza Emateko Atala, Ezkirotz kalea 16, Iruña - Telefonoa: 948-505152). Epe hori agerraldia egin gabe bukatzen bada, jakinarazpena egindakotzat joko da legezko ondorio guztietarako, agertzeko adierazitako epea bukatu eta hurrengo egunetik aitzina. Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketari buruzko Erregelamenduaren 87. artikuluko 5. apartatuan xedatutakoa betez, eskatzen zaie, premiamendu probidentzia jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, beren zorrak kita ditzatela. Ordaintzeko eskatzen den zenbatekoa, guztira, 0,00 eurokoa bada, ondorioztatuko da ordaintzeko errekerimendua ez dela egin.

Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 117.3 artikuluan xedatutakoaren arabera (Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzko abenduaren 27ko 18/2006 Foru Legearen bidez onetsi zen testua), premiamendualdia hastearekin batera berandutza interesak eta epe horri dagozkion errekarguak sortuko dira. Premiamendualdiko errekarguak hiru motakoak dira: premiamendualdiko errekargua, premiamendu errekargu murriztua eta premiamendu errekargu arrunta. Errekargu horiek elkarren artean bateraezinak dira eta borondatezko epean sartu ez den zorrean oinarrituz kalkulatzen dira.

Premiamendualdiko errekargua %5ekoa izanen da eta premiamendualdia hasi ondoren baina premiamendu probidentziaren jakinarazpena jaso baino lehen ordaintzen den zorrari aplikatuko zaio. Premiamendu errekargu murriztua %10ekoa izanen da, eta jadanik hasita dagoen premiamendu probidentziaren xedeko zorrak ordaintzeko ezartzen den erregelamenduzko epea bukatu baino lehen ordaintzen den zorrari aplikatuko zaio. Premiamendu errekargu arrunta %20koa izanen da, eta aipatutako inguruabarrak suertatzen ez direnean aplikatuko da.

Premiamendu errekargu arrunta berandutza interesekin bateragarria da. Premiamendualdiko errekargua edo premiamendu errekargu murriztua aplikagarri direnean, ez dira premiamendualdia hasi zenetik sortutako berandutza interesak eskatuko, baldin eta premiamendu prozedura hasteko oinarri izan diren zorrak ordaintzeko ezarritako erregelamenduzko epea bukatu baino lehen ordaintzen badira.

Zordunei honen berri ematen zaie: premiamendu probidentzia jakinarazitzat jotzen denean ez interesdunak ez haien ordezkariak agertu ez direlako, jakinarazitzat joko direla premiamendu prozeduraren barrenean egiten diren hurrengo jarduketetan eta eginbideetan, nahiz eta ez duten galduko prozeduran noiznahi agertzeko eskubidea. Nolanahi ere, bahitutako ondasunak besterentzeko ebazpena, betiere, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 99. artikuluan xedatutakoari jarraikiz jakinaraziko da.

Errekurtsoak: premiamendu probidentziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, bide ekonomiko-administratibora jo aurretik. Berraztertzeko errekurtsoa aukerakoa izanen da, eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa zuzenean aurkezten ahalko da. Berraztertzeko errekurtsoa jartzen bada, hura berariaz edo ustez ebatzi arte ezin da erreklamazio ekonomiko-administratiborik jarri.

Berraztertzeko errekurtsoa idatziz jarriko da, Diru-bilketa Zerbitzuari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Erreklamazio ekonomiko-administratiboa idatziz aurkeztuko da hilabeteko epean, premiamendu probidentzia jakinarazi edo, hala denean, berraztertzeko errekurtsoa isilean ezetsi eta biharamunetik hasita, Nafarroako Auzitegi Ekonomiko-Administratiboari zuzendua.

Zilegi izanen da premiamendu prozedura inpugnatzea arrazoi hauek izanez gero:

a) Zorra pagatzea edo iraungitzea.

b) Preskripzioa.

c) Geroratzea.

d) Likidazioa ez jakinaraztea edo baliogabetu edo etetea.

Oharra: errekurtsoak edo erreklamazio ekonomiko-administratiboak aurkezteak ez du aurkaratutako egintzaren exekuzioa geldiaraziko, legezko ondorio guztiekin, barnean direla kuota edo eskubide likidatuen, interesen eta errekarguen diru-bilketa.

Dena dela, interesdunak eskaturik Diru-bilketa Zerbitzuak geldiarazi eginen du aurkaratutako egintzaren exekuzioa, honako berme hauetakoren bat aurkezten bada:

a) Eskudiruzko edo balore publikoko gordailua Nafarroako Foru Komunitateko Diruzaintzan. Zor publiko anotatua denean, kasuko saldoa ibilgetu izanaren ziurtagiria ere aurkeztuko da.

b) Abal edo fidantza solidarioa, kreditu entitate edo elkarren bermerako sozietate batek emana.

c) Kauzio aseguruaren kontratua, kauzioaren arloan aritzeko baimena duen aseguru entitate batekin egina.

d) Nafarroako Foru Komunitateko bi zergadun kaudimen ezaguna dutenek emandako fidantza pertsonal eta solidarioa, 3.005,06 eurotik gorakoak ez diren zorretarako soilik. Jarritako bermeak denbora mugarik gabekoa izan behar du eta erabakitako etenak sortzen ahal dituen berandutza interesei aurre egiteko adinakoa, bai eta zerga zorraren zenbatekoari aurre egiteko adinakoa ere, errekargu eta interesak barne.

Errekurtsoa edo erreklamazioa ezetsi eta zerga zorraren diru-sarrera egiten denean, berandutza interesak ordainduko dira Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 50. artikuluak aipatzen duenaren arabera kalkulatuak, etenak iraun duen denbora guztia kontuan harturik.

Hala ere, bermea jarri beharrik gabe geldiaraziko dira prozedurako jarduerak, interesdunak Diru-bilketa Zerbitzuari hala eskatzen dionean, honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen dela frogatzen badu:

a) Akats material, aritmetiko edo egitezkoren bat egin dela zorra finkatzerakoan.

b) Zorra ordaindu dela, eta hala dagokionean, baita diru-sarrera hori egin arteko prozedura kostuak ere.

c) Zorra barkatu, konpentsatu, eten edo geroratu egin dela.

d) Erregelamendu honetan ezartzen den konpentsazioa egitea bidezkoa denean, Administrazioak premiamendu prozeduran eskatzen den zenbateko bereko edo handiagoko zorrak izateagatik zergadunarekin.

Interesen likidazioa: zor diren kopuruengatik berandutza interesak sortuko dira premiamendualdia hasten denetik diru-sarrera egiten den arte. Interesen tasa finkatzeko, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 50.2.c) artikuluak eta Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko Foru Legearen 19. artikuluak agintzen dutena hartuko da aintzat, kasuan-kasuan, tributu zorrak diren edo bestelakoak. Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 117. artikuluko 1. apartatuarekin bat, tributu zorra probidentzia hau jakinarazi baino lehen kitatuz gero, premiamendualdiaren hasieraz geroztik sortutako berandutza interesak ez dira eskatuko.

Kostuak: premiamendu espedientearen behin betiko likidazioan hari dagozkion kostuak ere sartuko dira, Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduaren 142. artikuluan aipatutakoaren arabera.

Geroratzeak: Nafarroako Zerga Ogasunari zor zaion dirua geroratzen edo zatikatzen ahalko da, Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduan ezartzen diren baldintzen arabera.

Iruñean, 2019ko abenduaren 28an.–Diru-bilketa Zerbitzuko zuzendaria, Javier Ezpeleta Iraizoz.

DEITZEN DIREN INTERESDUNAK

Interesduna: 15560051-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041539.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73431288-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070714.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X6844581B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038788.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 76938692-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042037.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 76938692-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042036.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 76938692-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042035.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2931422A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040864.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15830324-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038932.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15830324-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038931.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78746859-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039275.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73425745-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070898.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y2891870W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005365.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72704502-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041929.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44615673-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029374.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33446222-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033455.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422058-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041711.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 07279689-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041506.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9546566W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041301.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8619394Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041184.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8619394Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041183.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16006204-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041619.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16006204-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041618.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16006204-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041617.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 05936272-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039574.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9813380Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041327.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9813380Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041326.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9813380Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041325.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9813380Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041324.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 39452136-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004947.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4915552S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040949.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 21073239-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041674.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8356594G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031881.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72805331-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004627.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2200164K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041426.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5725207R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038751.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5725207R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038750.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2546762D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041432.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72813327-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041960.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44627111-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033878.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4203309J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040934.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4203309J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040933.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4203309J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040932.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4203309J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040931.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15939627-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038995.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15939627-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038994.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15939627-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038993.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15780030-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041560.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73457722-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033638.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72697899-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000997.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X9988691K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041346.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9988691K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041345.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9988691K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041344.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2243176T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041428.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33440744-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039085.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72686635-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033168.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29144465-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039305.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6652747C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041048.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6652747C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041047.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3154357E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040877.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3154357E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040876.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9699380G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041319.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33430950-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033789.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29150399-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041692.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72686901-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2017/023844.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4671377P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039691.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73637576-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042033.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73637576-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042032.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4728913K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040942.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5636568G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040966.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16012937-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/024758.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72780169-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039396.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3255445W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039668.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3255445W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004934.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4659795H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001141.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 15631451-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038858.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7033567Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001084.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X8304181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041145.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8304181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041144.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44623549-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004839.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16007658-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039495.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3166190R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041464.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3166190R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041463.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3166190R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041462.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9882449Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041331.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7837307B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001053.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X4657614E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040939.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4657614E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040938.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 77636438-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033771.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29156735-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039552.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7831349X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041132.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16595343-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039557.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9877768G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041330.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9579284Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041307.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9579284Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041306.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8441161T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041168.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8441161T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039708.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6782472W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041072.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9469186V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032077.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9469186V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032076.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9469186V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032075.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9469186V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032074.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6402756Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041022.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8758564A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041196.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73512687-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000971.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 15830236-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004706.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16805142-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005327.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7240859E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016346.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7240859E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016345.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4776650X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040948.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3852695B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033870.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6603641L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001064.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 52895034-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001149.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X2599362V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016218.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6621503X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041045.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819313-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004543.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78403347-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070855.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 73487601-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001154.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 78779005-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039435.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5940576K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040990.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7561612V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/023717.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8914965G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041213.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8914965G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041212.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2154200B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041425.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2154200B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041424.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73418985-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033784.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44646349-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004666.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8398400L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041166.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8398400L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041165.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16022006-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041629.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40455343-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041763.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40455343-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041765.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40455343-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041764.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40455343-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041762.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73518674-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039351.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2738282P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041445.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2738282P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041448.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2738282P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041447.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2738282P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041446.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44615696-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070760.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 73489012-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042016.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72681979-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039715.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78756424-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039698.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7294660A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039475.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73127272-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041995.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2878779F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040855.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2878779F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040853.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2878779F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040852.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15805590-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038901.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608501-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/023712.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3141826A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040873.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0278902H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032189.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0278902H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032188.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 76924461-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033836.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29141695-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070831.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 18206225-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001178.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 72691599-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039573.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 10560576-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041521.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9269410L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041260.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9269410L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041259.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9269410L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041258.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9269410L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041257.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8856186J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041211.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8719243N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041192.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8719243N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041191.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8719243N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041190.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8719243N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041189.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78841851-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000893.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 16605169-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039021.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72695811-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000961.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y1294686F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041385.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1880028P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040828.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9209432W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041250.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9209432W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041249.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0845409N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041378.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6909523R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038789.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8938541M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041219.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8938541M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041218.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9546521A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041300.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6243547J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041004.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18204354-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039707.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7338834V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041099.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33423117-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070832.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 18198226-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039025.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198226-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039029.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198226-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039028.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198226-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039027.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198226-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039026.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18192654-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041649.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8249177C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041143.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8249177C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041142.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 14593360-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004453.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6887192A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041081.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6887192A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041080.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6887192A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041079.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6887192A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041078.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9426918T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041273.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9426918T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041272.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8327000B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070397.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 73509002-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000983.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y0324217T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041354.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0324217T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041353.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6509187A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004794.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 12755275-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004081.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 12755275-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070753.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X7142655M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041089.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2595773Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040839.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5902069Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040984.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8389596R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041155.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8389596R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041154.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8389596R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041153.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y6850537R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001050.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 44634379-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039112.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3906220S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040912.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7826834A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041130.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0720697Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041377.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 10169095-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038851.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 10169095-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038850.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4490249L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041500.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4490249L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041499.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7708826P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039419.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9992631M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5267570H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039325.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1000523T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040813.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4186383S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040926.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4186383S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040925.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: A31477730 EMBALAJES INDUSTRIALES DE NAVARRA, SAL.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2017/037127.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6900354D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033154.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72680252-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004714.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44160582-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033858.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33435948-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/024845.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2895381A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040856.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3422158B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039436.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73436164-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039716.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33426590-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070710.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 18211246-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033783.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18211246-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033782.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72824885-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7314763G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039676.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33433995-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070951.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 16579047-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041635.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8393511Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041156.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8393511Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041159.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8393511Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041158.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8393511Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041157.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73433471-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039584.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72805958-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041952.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1817034B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040827.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18202649-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039034.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16006061-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070886.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 72673580-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070896.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 16015882-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005147.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16015882-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005130.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1457969J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041393.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1457969J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041392.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3678443F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040899.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3678443F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040898.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29156568-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039076.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1542535P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041395.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8849534P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041210.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: B31496474 FINEDI PAMPLONA SL.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2017/032019.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 05664361-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/028769.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6751316B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041070.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6751316B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041069.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6751316B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041068.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6751316B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041067.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2567539V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041433.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73466349-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033841.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041538.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16023860-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039460.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9384120M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000998.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X3909616F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004427.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73505649-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000984.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 44647167-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039309.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72706260-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029768.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72706260-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029767.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 71511228-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039686.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72807571-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033746.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 79351322-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039236.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1861022Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041417.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15932684-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033431.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44162339-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039100.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44162339-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039099.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44162339-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039098.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44162339-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039097.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44162339-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039096.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52869476-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041850.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73455258-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005111.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9033115A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041238.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9033115A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041237.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9033115A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041236.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9033115A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041235.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3403997B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041485.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3403997B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041484.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3403997B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041483.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3403997B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041482.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4132752C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040922.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4132752C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040921.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y5068768L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033814.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005134.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005150.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005164.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73437480-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039329.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73437480-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039328.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9486652A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041284.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9486652A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041283.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29155908-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039075.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52445946-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039271.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52445946-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001135.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X7654886A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041118.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654886A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041117.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654886A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041116.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654886A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041115.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73125225-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001019.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X2024374Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040831.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 30651715-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041697.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40299282-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/003602.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72675137-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041889.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 22720625-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039055.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 22720625-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039054.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 22720625-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039053.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 22720625-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039052.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198722-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039031.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198722-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039030.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 25170507-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039057.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15773015-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004549.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15773015-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004548.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15773015-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004547.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33431067-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029292.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29128291-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000929.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X2629142N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040845.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2629142N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040844.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73436376-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070793.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 29148928-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039728.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29148928-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039729.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72739262-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041937.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72806259-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033812.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0291021Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001021.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 29144624-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005419.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15810447-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041578.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73466051-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042012.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73466051-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042011.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73506947-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005248.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72671411-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041879.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72671411-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041878.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1041982G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041381.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 45913185-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039120.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 20249471-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039051.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0073593F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041347.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9093846Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041246.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15806579-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041576.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15806579-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041575.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9734727T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041323.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9734727T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041322.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9734727T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041321.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9734727T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041320.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422354-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005157.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637925-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041826.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637925-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041829.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637925-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041828.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637925-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041827.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691315-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039458.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72657655-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005077.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9336251E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041265.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8926309D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041217.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8926309D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041216.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8926309D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041215.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8926309D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041214.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73117993-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039306.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73123974-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033937.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73123974-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033936.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3436182M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040896.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3436182M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040895.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3436182M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040894.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702363-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039703.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702363-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039702.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702363-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039701.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702363-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039700.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4014414V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016264.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4014414V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016265.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73196239-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041997.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44642968-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039116.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7639828X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001006.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 33416910-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041701.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15839324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038952.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15839324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038951.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15839324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038950.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15839324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038949.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15839324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038948.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8987278M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041223.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8987278M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041222.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8987278M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041221.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8987278M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041220.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1215416G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040814.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1215416G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6581423L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041042.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6385399R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041021.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6385399R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041020.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33430843-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033201.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72653245-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041871.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6460371Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039755.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6460371Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039756.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72808934-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039506.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73434888-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033826.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8216519E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001122.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X8402074J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000796.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 33415280-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039631.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44612611-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004598.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5568628Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040965.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5568628Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040964.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73486455-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000905.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X3607992M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040897.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5892797J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040983.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5892797J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040982.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5892797J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040981.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5892797J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040980.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039154.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039162.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039161.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039160.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039159.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039158.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039157.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039156.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691217-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039155.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032348.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032347.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032346.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032345.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032344.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032343.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032342.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032337.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032341.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032340.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032339.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032338.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 13172002-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/032336.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72805759-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005263.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72820723-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/002815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29142381-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039694.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29142381-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039693.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 46803497-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005462.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 76939731-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005177.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 08039731-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033410.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72696205-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039173.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X0960072Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040810.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44628480-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029438.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2895510V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040859.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2895510V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040858.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2895510V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040857.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8463353C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001002.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X8937206G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/002348.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 70944032-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/019016.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4178420X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040923.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72685171-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005252.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6707174Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041054.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6707174Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041053.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6707174Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041052.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6707174Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041051.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15834126-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039413.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2235137B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041427.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038907.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038906.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038905.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038904.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038903.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15807956-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038902.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73122783-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039714.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5010458T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040953.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5010458T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040952.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5010458T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040951.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9236907S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041251.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9236907S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041252.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3711009L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041494.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3711009L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041493.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3711009L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041492.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72803804-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004414.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72805379-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039196.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33435713-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041725.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72704752-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041931.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15782483-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038885.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72681671-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001031.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 16295646-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000866.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 15780689-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038884.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15780689-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038883.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1627736A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040825.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X0710175G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005024.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0075869Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041348.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0075869Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041349.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52443334-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004801.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73436610-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005485.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654918N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041126.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654918N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041125.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654918N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041124.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654918N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041123.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40412961-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004605.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 40412961-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004604.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3847637J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001165.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 78815012-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000883.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 29150524-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070858.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 44634119-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070759.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 79417727-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004907.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 11929506-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041526.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73135377-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004814.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9426867H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041270.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9426867H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041271.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3373315B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041481.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y6925649H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039684.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18200979-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005035.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9486685J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041288.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9486685J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041287.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1298530X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041389.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1298530X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041386.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1298530X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041388.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1298530X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041387.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8690622A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041188.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8690622A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041187.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8690622A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041186.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8690622A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041185.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15836115-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070668.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X7563735R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041112.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7563735R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041111.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7563735R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041110.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7563735R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041109.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8350556S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041148.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4918934Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004868.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 71674144-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029587.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 71674144-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029588.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 25466854-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039060.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15849269-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004578.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15849269-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004577.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8837567R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041208.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2390676X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040838.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73437933-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070902.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y6426156Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039616.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7172887S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031829.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33449449-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039539.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44630350-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000934.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 72697590-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/003725.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72697590-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/003764.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 07282600-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041510.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 07282600-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041509.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 07282600-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041508.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 07282600-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041507.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3212593E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040885.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72803716-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039434.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44624676-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039108.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7485731J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041106.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73123363-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039411.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2762699E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041449.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7326704P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041095.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7326704P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041098.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7326704P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041097.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7326704P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041096.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033397.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038760.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038774.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038773.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038772.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038771.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038770.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038769.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038768.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038767.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038766.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038765.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038764.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038763.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038762.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038761.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033579.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78778576-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070342.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X2292775C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031611.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2292775C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031610.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2292775C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031609.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2292775C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031608.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4518596F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041501.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73434450-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001003.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y2783924H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041451.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3097585Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039677.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1452469L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040816.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15587788-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041541.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15587788-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041540.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73125290-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001103.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y0738504B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033806.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44619852-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033461.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039093.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73421228-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070799.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039049.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039048.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039047.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039046.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039045.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039038.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039044.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039043.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039042.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039041.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039040.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18206321-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039039.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495591H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041291.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495591H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041289.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X1672384P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033866.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9051925E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041242.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9051925E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041239.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9051925E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041241.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9051925E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041240.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16783851-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041642.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16783851-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041641.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72684217-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041908.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78747928-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039233.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78747928-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039232.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9552848M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041305.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9552848M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041304.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9552848M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041303.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9552848M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041302.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495608N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041294.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495608N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041293.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72802299-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004745.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73634088-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005055.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73634088-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005097.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5883905E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040979.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5883905E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040978.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5883905E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040977.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5883905E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040976.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5937254B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040987.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5937254B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040989.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5937254B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040988.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5937254B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040986.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8545280K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041179.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72698380-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039178.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72698380-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039177.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5908843M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040985.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73494416-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/002784.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29153866-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001102.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 16008343-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001151.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y2793307V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041452.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9272230X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041264.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9272230X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041263.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9272230X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041262.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9272230X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041261.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8174024P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041137.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654901H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041120.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654901H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041122.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654901H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041121.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7654901H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041119.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33430865-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041719.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422937-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041717.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422937-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041716.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422937-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041715.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33422937-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041714.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4107975Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/021584.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4107975Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/021583.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78761176-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000946.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: Y2803795V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041454.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2803795V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041456.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2803795V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041455.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2803795V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041453.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33449645-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033898.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9486668L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041285.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72669207-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039143.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6779603P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041071.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73485296-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070722.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 72701706-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004630.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4091279Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033899.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44649070-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033840.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423076-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042005.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423076-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042007.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423076-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042006.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73492301-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042018.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2648011N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041440.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2648011N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041443.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2648011N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041442.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2648011N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041441.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9829275H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041328.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6334025D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041011.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8379134G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041150.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8379134G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041152.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8379134G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041151.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8379134G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041149.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2194949J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016213.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2194949J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016212.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73115301-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070860.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X1379960Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004808.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44616132-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039605.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52442861-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039576.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15811989-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041581.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73455505-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033863.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8002189Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039600.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33423877-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001158.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 33288249-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041698.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72675789-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039318.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72675789-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039317.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 38820179-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039527.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15838309-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041595.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637402-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039660.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33446665-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/070721.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: 72697242-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039175.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016596.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016601.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016600.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016599.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016598.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/016597.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3419078J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040893.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3419078J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040892.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3419078J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040891.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3419078J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040890.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 10589289-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041522.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 10589289-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041523.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9351446Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041268.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9351446Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041267.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9351446Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041266.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72647960-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033897.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72675084-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/029698.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73450561-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/001027.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X9581255F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039414.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4706852V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040941.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4706852V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040940.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608412-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042027.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608412-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042026.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608412-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042025.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608412-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/042024.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73512183-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039226.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44613476-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033802.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73517205-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039583.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73517205-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039713.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691244-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041912.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7637560L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041114.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72653875-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039134.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 26478945-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/021881.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 26478945-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/021880.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18174649-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000970.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X4798599V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039437.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 79485064-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004908.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 79485064-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004954.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73115650-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041970.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8285937A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039528.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3305781Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040889.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3305781Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040888.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3305781Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040887.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3305781Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040886.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8767892Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041199.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8767892Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041198.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8767892Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041197.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78840458-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039253.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15755984-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038870.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8599878V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2017/029825.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1124049F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041383.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52332988-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/017012.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 28955198-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005264.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6733973X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041062.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6733973X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041061.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6733973X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041060.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6733973X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041059.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73510641-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039348.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2979254D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041459.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2979254D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041461.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2979254D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041460.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2979254D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041458.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9593944T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041314.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52449156-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041848.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29149548-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041691.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16008508-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005086.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: B49267610 SPAIN BULL PRODUCTIONS,SL.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2018/000512.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9430659S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041275.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9430659S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041274.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4373396S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039709.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44632865-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033752.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2257258Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039596.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2090757W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041420.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0562132A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041366.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73126185-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041992.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4010184X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041497.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4010184X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041496.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73422914-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039639.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9032119L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041234.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1210433A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041384.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041472.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041480.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041479.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041478.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041477.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041476.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041475.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041474.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3319749N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041473.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9104156C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041247.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9104156C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041248.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5990150F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040998.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5990150F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040997.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6260925A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041005.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9074817Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041243.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9074817Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041245.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9074817Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041244.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72548131-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041861.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8748848Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041195.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8465599N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041171.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8465599N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041172.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8748848Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041194.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8748848Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041193.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78753785-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004918.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570093R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041486.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570093R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041488.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570093R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041487.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72631822-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033488.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8408491J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041167.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570145F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041490.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570145F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041491.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3570145F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041489.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9946947E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041340.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9946947E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041343.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9946947E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041342.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9946947E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041341.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33435704-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004711.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33444565-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039092.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15749342-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038868.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4341523C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/031690.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44620158-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039106.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44620158-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039105.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44620158-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039104.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0221674Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041351.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0221674Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041352.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2889240V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038839.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 26737703-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039428.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1601368F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039681.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2091025V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041422.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2091025V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041421.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33443055-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/018827.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33345627-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004967.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038831.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038830.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038829.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038828.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038827.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038822.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038826.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038825.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038824.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2136925D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038823.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423188-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004671.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5565459B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040960.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5565459B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040963.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5565459B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040962.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5565459B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040961.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73631037-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041376.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73631037-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041375.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73631037-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041374.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73631037-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041373.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73631037-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041372.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819536-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041963.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819536-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041962.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16018498-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041625.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72814953-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041961.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9031281D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041230.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9031281D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041229.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9031281D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041228.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9031281D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041227.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72653490-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041872.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4084314C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040916.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4797916R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033881.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4180134E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040924.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9981767C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039661.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7463763X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041105.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7463763X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041104.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7463763X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041103.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7463763X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041102.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4996273Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040950.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0612575F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041371.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0612575F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041370.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0612575F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041369.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0612575F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041368.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16002042-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/038996.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8687548B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/039710.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44624763-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033871.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44633101-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44624955-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005039.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44624955-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/005092.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72800341-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/004715.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8478869B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041173.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8478869B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041176.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8478869B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041175.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8478869B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041174.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2843812T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 premiamendu bidean geroratzeko eskaera.

Urtea eta zk.: 2019/000976.

Zer den: GERORAT. E.

Interesduna: X5958085G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/033861.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73635249-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/030133.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6734016F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041066.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6734016F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041065.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6734016F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041064.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6734016F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/041063.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15725981-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/023420.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6122995G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/040999.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44641096-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 premiamenduzko probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/002503.

Zer den: ZORDUNA.

Iragarkiaren kodea: F1916789