9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

8/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez hautapen prozedurak onesten baitira Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako.

Ekainaren 6ko 44/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona, unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Abenduaren 12ko 101/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako berritze-tasari dagokiona. Azaroaren 27ko 330/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2019ko lan publikoaren eskaintza partziala, 2019ra arte luzatutako Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

Aipaturiko lan publikoaren eskaintza horietan irakasleen 660 lanpostu daude, batzuk Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegokoak eta beste batzuk Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoak.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hamabigarren xedapen gehigarriak xedatzen du irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko sistema oposizio-lehiaketa izanen dela. Xedapen horren 3. apartatuari jarraikiz, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleen Kidegora igotzeko aukera izanen dute funtzio publikoaren araudiaren arabera B taldean sailkatuta dauden irakasle-kidegoetako funtzionarioek. Horretarako, lanpostu batzuk erreserbatu beharko dira kidego horietan sartzeko deialdietan.

Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuak onetsi zuen Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta horiek eskuratzeko Erregelamendua, eta arautu zuen lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako araubide iragankorra. Errege dekretu hori otsailaren 23ko 84/2018 Errege Dekretuaren bidez aldatu da.

Bestetik, Irakaskuntzako funtzio publikorako sarbidea arautzen duen abenduaren 27ko 17/2017 Foru Legeak ezarri du ezen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak irakasle ez-unibertsitarioen lan eskaintza publikoak garatze aldera onesten dituen deialdietan aplikatzekoa izanen dela otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa. Errege dekretu horren bidez onetsi zen Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko Erregelamendua, eta arautu zen lege organiko horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den sarrerako araubide iragankorra. Horrez gainera, xedatu zen deialdi horietan nahitaez jasoko direla hautapen prozedura ezberdinak ezagutza arlo edo irakasle espezialitate bakoitzerako eta Nafarroako Foru Komunitateko hizkuntza ofizial bakoitzerako.

Azkenik, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren V. tituluan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura arautzen da, eta adierazten da hezkuntza administrazioek kasuan kasuko deialdietan zehaztuko dituztela titulu horretan ezarritako prozeduren bidez eskuratzen ahal diren espezialitateak. Deialdia egiten duen hezkuntza administrazioaren mende dauden karrerako funtzionarioek soilik hartu ahalko dute parte deialdi horietan.

Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Dei egitea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautapen prozeduretarako.

2. Dei egitea Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoetako karrerako funtzionarioek aipatu kidegoetan espezialitate berriak eskuratzeko prozedurarako.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

4. Ebazpen hau eta eranskinak Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Hautatze Prozeduren Atalera eta Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

I. TITULUA

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautapen prozedurak. Oinarriak

Lehena.–Arau orokorrak.

1.–Hautapen prozedura.

Hautapen prozeduretarako dei egiten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruan 660 lanpostu betetzeko, batzuk Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegokoak eta beste batzuk Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoak.

54 lanpostu dira desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txanda osatzen dutenak, Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriarekin bat (abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia).

Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 34. artikuluan xedatutakoaren arabera, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan deitutako lanpostuen ehuneko bat erreserbatuko da, funtzio publikoaren legediko B taldean sailkatuta dauden eta deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituzten irakasle funtzionarioak igo daitezen.

Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurarako lanpostuak edo Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzekoak osorik edo partzialki betetzen ez badira, dagokien kidego, espezialitate eta hizkuntzako lanpostuei gehituko zaizkie, sarrera libreko prozeduran betetzeko.

2.–Deialdian ateratako lanpostuak honela banatu dira kidegoen, espezialitateen, hizkuntzaren eta prozeduraren arabera:

I. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

ESPEZIALITATEA

HIZKUNTZA

IREKIA

ERRESERBAKOA

IGOERA

GUZTIRA

ENPRESEN ADMINISTRAZIOA

Gaztelania

4

1

6

11

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

Gaztelania

6

2

7

15

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

Euskara

7

1

7

15

MARRAZKETA

Gaztelania

7

2

9

18

MARRAZKETA

Euskara

3

1

4

8

GORPUTZ HEZKUNTZA

Gaztelania

11

1

11

23

GORPUTZ HEZKUNTZA

Euskara

8

1

9

18

FILOSOFIA

Gaztelania

4

1

5

10

FILOSOFIA

Euskara

3

0

4

7

FISIKA ETA KIMIKA

Gaztelania

9

3

11

23

FISIKA ETA KIMIKA

Euskara

6

2

7

15

LANERAKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEAK

Gaztelania

8

2

10

20

FRANTSESA

Gaztelania

4

1

5

10

FRANTSESA

Euskara

2

1

4

7

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

Gaztelania

9

3

12

24

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

Euskara

8

3

11

22

OSTALARITZA ETA TURISMOA

Gaztelania

3

0

3

6

INFORMATIKA

Gaztelania

2

2

4

8

INGELESA

Gaztelania

20

5

24

49

INGELESA

Euskara

12

1

14

27

ESKU-HARTZE SOZIOKOMUNITARIOA

Gaztelania

3

1

4

8

ESKU-HARTZE SOZIOKOMUNITARIOA

Euskara

1

1

3

5

LATINA

Gaztelania

1

1

3

5

GAZTELANIA ETA LITERATURA

Gaztelania

19

5

24

48

GAZTELANIA ETA LITERATURA

Euskara

7

2

8

17

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA)

Euskara

12

5

16

33

MATEMATIKA

Gaztelania

23

5

27

55

MATEMATIKA

Euskara

12

1

13

26

MERKATARITZAKO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

Gaztelania

3

1

5

9

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK

Gaztelania

6

1

7

14

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

Gaztelania

10

3

14

27

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

Euskara

6

2

8

16

NEKAZARITZAKO EKOIZPEN PROZESUAK

Gaztelania

3

0

3

6

SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIKOAK

Gaztelania

3

1

5

9

TEKNOLOGIA

Gaztelania

2

2

5

9

TEKNOLOGIA

Euskara

3

2

5

10

II. Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa:

ESPEZIALITATEA

HIZKUNTZA

IREKIA

ERRESERBAKOA

GUZTIRA

MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK

Gaztelania

5

1

6

NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LAN ETA EKIPOAK

Gaztelania

5

0

5

OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK

Gaztelania

5

1

6

KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUAK

Gaztelania

4

1

5

SISTEMA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK

Gaztelania

5

0

5

Lanpostuen ezaugarriei dagokienez, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Hezkuntza Orientazioa espezialitateko lanpostuak ibiltariak izan daitezke.

3.–Honako arau hauek aplikatuko zaizkie hautapen prozedurei:

–Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.

–2004/38/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena, langileen joan-etorri askeari buruzkoa.

–240/2007 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, Europar Batasuneko herritarrak edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioari lotutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartu eta bizitzeari eta horien joan-etorri askeari buruzkoa.

–276/2007 Errege Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetan sartu, bertara igo eta espezialitate berriak eskuratzeko Erregelamendua onesten duena, eta lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako araubide iragankorra arautzen duena.

–84/2018 Errege Dekretua, otsailaren 23koa, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.

–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.

–40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa.

–1834/2008 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, zeinaren bidez prestakuntza baldintzak zehazten baitira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta araubide bereziko ikasketetan irakasteko eta zeinaren bidez ezartzen baitira Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegoen espezialitateak.

–1635/1995 Errege Dekretua, urriaren 6koa, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko irakasleak eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoak Berariazko Lanbide Heziketako espezialitateetara atxikitzen dituena.

–1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena.

–967/2014 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, zeinaren bidez baldintzak eta prozedura ezarri baitziren titulazioa eta unibertsitateko maila akademiko ofiziala homologatu eta baliokidetzat jotzeko eta atzerriko goi mailako ikasketak baliozkotzeko, eta, halaber, prozedura ezarri baitzen Goi mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko mailetara baliokidetzeko arkitektoaren, ingeniariaren, lizentziadunaren, arkitekto teknikoaren, ingeniari teknikoaren eta diplomadunaren titulu ofizialak.

–17/2017 Foru Legea, abenduaren 27koa, irakaskuntzako funtzio publikorako sarbidea arautzen duena.

–Eta aplikatu beharreko gainerako xedapenak, bai eta deialdi honetan xedatutakoa ere.

Bigarrena.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Deialdi honetan parte hartzen dutenek hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:

1.–Baldintza orokorrak:

a) Espainiarra izatea edo Europar Batasuneko gainerako estatuetako batekoa, edo ondoko arauak aplikatuak dituen estaturen batekoa: langileen joan-etorri askeari buruz Europako Parlamentuak emandako 2004/38/EE Zuzentaraua eta Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioari lotutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartu eta bizitzeari eta beren joan-etorri askeari buruzko otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretua.

Ezkontideek ere parte har dezakete, zuzenbidez bananduta ez badaude, bai eta bere ondorengoek eta ezkontidearenek ere, zuzenbidez bananduta ez badaude eta, ondorengoei dagokienez, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo, zaharragoak izanez gero, haien bizkar bizi badira edo ezgaiak badira. Halaber, bere aurreko ahaide zuzenek eta haren ezkontidearenek parte hartzen ahalko dute, zuzenbidez bananduta ez badaude eta haren kargura bizi badira.

b) Hemezortzi urte beteak izatea eta, oro har, erretiroa hartzeko ezarritako adina ez izatea.

c) Aukeratu nahi den kidego eta espezialitateari dagozkion eginkizunekin bateraezina den eritasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

d) Diziplina espediente bidez Administrazio Publikoen zerbitzutik bereizia ez izana, eta eginkizun publikoak betetzeko desgaitua ez egotea.

Espainiakoa ez beste nazionalitate bat dutenek ere zigor edo auzi bidez euren estatuetako funtzio publikoetan aritzeko gabetuta ez daudela egiaztatu beharko dute.

e) Sartu nahi den kidego bereko karrerako funtzionarioa edo praktiketako funtzionarioa ez izatea, edo horrelako lanpostu baterako izendatzeko esperoan ez egotea.

f) Kondenarik jaso ez izana, epai irmo baten bidez, sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik, Adingabeen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoan (26/2015 Legeak aldatua) eta 45/2015 Legean xedatu bezala.

2.–Txanda irekiko prozeduran parte hartzeko berariazko betebeharrak:

Aurreko atalean ezarritako baldintza orokorrez gain, izangaiek berariazko betebehar hauek bete beharko dituzte:

2.1. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

a) Doktore, lizentziadun, ingeniari edo arkitekto titulua edo dagokion gradua izatea.

Izangaiek atzerrian lortutako titulazioak aurkezten badituzte, haien homologazioaren egiaztagiria izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, edo onarpenaren egiaztagiria, 2005/36/EE Zuzentarauan eta azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Halaber, III. eranskinean aipatzen diren espezialitateetan parte hartzeko eskaera egin dezakete, orokorrean eskatutako titulazioa ez izan arren, espezialitateen irakaskuntzarako baliokidetzat hartutako tituluetakoren bat dutenek, eranskin horretan ageri den moduan.

b) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100.2 artikuluan aipatzen den prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa edukitzea:

–Edukitzea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, eta Lanbide Heziketako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko master titulu ofiziala.

–Egiaztatzea ezen honako baldintza hauetako bat lortu dutela 2009ko urriaren 1a baino lehen:

–Edukitzea Espezializazio Didaktikoaren titulu profesionala, Irakaskuntzarako Gaikuntza Agiria edo Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria.

–Edukitzea Maisu-maistra titulua, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diploma, Lehen Hezkuntzako maisu-maistrarena eta Pedagogia eta Psikopedagogiako lizentzia, edo baliokidea den eta prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa duen lizentziatura edo titulazioa.

–Irakasle jardun izana, 2008-2009 ikasturtea bukatu baino lehen, 12 hilabetez gutxienez, behar bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Lanbide Heziketan edo Hizkuntza Eskola Ofizialetan, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

2.2. Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa:

a) Edukitzea unibertsitateko diplomadun tituluren bat, ingeniari teknikoarena, arkitekto teknikoarena edo dagokion gradua.

Izangaiek atzerrian lortutako titulazioak aurkezten badituzte, haien homologazioaren egiaztagiria izan beharko dute, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, edo onarpenaren egiaztagiria, 2005/36/EE Zuzentarauan eta azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Halaber, IV. eranskinean aipatzen diren espezialitateetan parte hartzeko eskaera egin dezakete, orokorrean eskatutako titulazioa ez izan arren, espezialitateen irakaskuntzarako baliokidetzat hartutako tituluetakoren bat dutenek, eranskin horretan ageri den moduan.

b) Edukitzea Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100.2 artikuluan aipatzen den prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa:

–Edukitzea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko master titulu ofiziala.

–Egiaztatzea ezen honako baldintza hauetako bat lortu dutela 2009ko urriaren 1a baino lehen:

–Edukitzea Espezializazio Didaktikoaren titulu profesionala, Irakaskuntzarako Gaikuntza Agiria edo Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria.

–Maisu-maistra titulua dutenak, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomadunak, Lehen Hezkuntzako maisu-maistrak eta Pedagogia eta Psikopedagogiako lizentziadunak, baita baliokidea den eta prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa duen lizentziatura edo titulazioa dutenak ere.

–Irakasle jardun izana, 2008-2009 ikasturtea bukatu baino lehen, 12 hilabetez gutxienez, behar bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edo Batxilergoan, Lanbide Heziketan edo Hizkuntzetako Eskola Ofizialetan, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

–Irailaren 23ko EDU/2645/2011 Aginduan ezarritakoarekin bat, prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa aitortuko zaie unibertsitateko titulurik ez baina, Lanbide Heziketako irakaskuntzetan sartzeko irakaskuntzarako titulu baliokidea dutenei, betiere frogatzen badute irakasle gisa jardun izana, 2014ko irailaren 1a baino lehen eta 12 hilabetetan gutxienez, behar bezalako baimena duten irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, Lanbide Heziketako edo kirol irakaskuntzetako mailetan eta ikasketetan.

2.3. Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduran parte hartzeko berariazko baldintzak:

Prozedura honetan parte hartzen ahalko dute, eskatzen duten kidegoan sartzeko eskatutako baldintza orokorrak eta berariazkoak betetzeaz gain, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna aitortua duten pertsonek, betiere irakasle lanerako oro har eskatzen den gaitasun funtzionala badute, eta lortu nahi den kidegorako eta espezialitaterako behar dena ere bai.

Hautapen prozesuan izangai horiek izanen dituzten baldintzak eta sarrera libreko izangaienak berberak izanen dira, deialdi honen zazpigarren oinarriaren 1. atalean aipatzen diren egokitzapenak galarazi gabe.

Nolanahi ere, probak egin bitartean, edo praktiketan zehar zalantzak sortzen badira izangaiak kasuan kasuko kidegoko funtzionarioek egin ohi dituzten jardueretan aritzeko daukan gaitasunari buruz, epaimahaiak, hautapen batzordeak edo, hala badagokio, praktikaldiko balorazio batzordeak irizpena eskatu ahal izanen dio organo eskudunari.

Prozedura honetan parte hartzen duten izangaiek ezin izanen dute sarrera libreko prozeduran parte hartu kidego, espezialitate eta hizkuntza berean.

3.–Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozeduran parte hartzeko berariazko betebeharrak:

Hautapen prozedura honetarako erreserbatu da Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan deitutako lanpostuen espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko %50, eta bertan parte hartzen ahalko dute funtzio publikoari buruzko legeriaren arabera “B” taldean dauden irakasle-kidegoetako funtzionarioek, baldin eta kidego horietan sartzeko eskatutako titulazioak izateaz eta oinarri honen 1. atalean aipatutako baldintza orokorrak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, jatorrizko kidegoan gutxienez sei urte eman badituzte karrerako funtzionario gisa.

Igotzeko prozeduran parte hartzen duten izangaiak ezin izanen dira sarrera libreko prozeduran lehiatu kidego, espezialitate eta hizkuntza berean.

4.–Euskaraz eman beharreko lanpostuetan eta Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa) espezialitateko lanpostuetan sartu ahal izateko baldintza berariazkoak.

1. eta 2. ataletan eta, hala denean, 3.ean ezarritako baldintza orokor eta berariazkoez gainera, izangaiek Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) edo baliokidea izan beharko dute.

5.–Nazionalitate espainiarra ez duten izangaientzako berariazko betebeharrak:

Hautapen prozeduretan onartuak izateko, nazionalitate espainiarra ez duten izangaiek gaztelaniaz behar bezala badakitela egiaztatu beharko dute, hurrengo baliabide hauetako baten bidez:

–Edukitzea DELE-Gaztelania Atzerri Hizkuntzaren Goi Mailako Diploma (C1 maila), urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat, edo, bestela, diploma horren baliokidea, aipatu araua aldatzen duen otsailaren 22ko 264/2008 Errege Dekretuan eta azaroaren 6ko 1004/2015 Errege Dekretuan araututakoa.

–Hizkuntza Eskola Ofizialek atzerritarrentzat emandako Gaztelaniaren Gaitasun Agiria (C1 maila).

–Filologia Hispanikoan lizentziaduna izatea edo homologatutako titulu baliokideetan.

–Gaztelania-maila neurtzeko proba bat gainditzea.

Gaztelania hizkuntza ofiziala duen herrialde bateko nazionalitatea dutenak gaztelaniaz badakitela egiaztatzetik salbuetsita egonen dira, baita Espainian unibertsitate-tituluren bat lortu dutenak ere.

6.–Baldintzak noiz bete behar diren.

Oinarri honetan aipatutako betebehar guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira eta karrerako funtzionario gisa lanpostuaren jabetza hartu arte betetzen jarraitu.

Hirugarrena.–Epeak, eskaerak eta dokumentazioa.

1.–Eskaerak aurkezteko epea.

Parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea hogei egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

2.–Eskaera aurkeztea eta formalizatzea.

Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek nahitaez modu telematikoan aurkeztu beharko dute eskaera, berariazko inprimaki elektronikoa erabiliz. Hori Hezkuntza Departamentuak gaituko du http://www.navarra.es/home_es/Servicios helbidean, deialdi honi dagokion fitxan (“Tramite mota”, “Enplegu publikoa”). Hezkuntza Departamentuaren web-orrian ere eskuragarri egonen da aipatu inprimakia: http://www.educacion.navarra.es.

Parte hartzeko eskaeran izangaiek zehaztu beharko dute zein kidego, espezialitate eta hizkuntzatan parte hartu nahi duten, deialdi honetako 1. oinarrian agertzen direnen artean aukeratuz, eta horrez gain, zehaztu beharko dute zer prozeduraren bidez parte hartzen duten kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako, ondoko hauen artean:

Zein prozeduratan aurkezten den:

–Txanda irekiko prozedura.

–Desgaitasuna dutenentzako erreserba.

–Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozedura.

3.–Dokumentazioa.

Eskaera online aurkezteko unean, izangaiek, kasuaren arabera, dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

3.1. Nazionalitate espainiarra duten izangaiek:

1) Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen kopia elektronikoa.

2) Erantzukizunpeko adierazpena, inongo Administrazio Publikoren zerbitzutik diziplina espediente bidez berezia ez dagoela edo eginkizun publikoetarako desgaitua ez dagoela adierazten duena.

3) Parte hartzen duen kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko ordainketa-gutun bat, laugarren oinarrian ezarritakoaren arabera.

4) Doktore, lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo egoki den gradu tituluaren kopia elektronikoa, edo hala behar denean, unibertsitateko diplomadun, ingeniari tekniko, arkitekto tekniko edo egoki den graduaren tituluarena edo irakaslanerako baliokidetzat jo daitekeen tituluarena, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu dituela frogatzen duen ziurtagiria.

Titulua atzerrian lortu bada, horren kopia elektronikoa eta homologazioaren egiaztagiria aurkeztu beharko dira, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 2654/2015 ECI Aginduan ezarritakoarekin bat, edo onarpenaren egiaztagiria, 2005/36/EE Zuzentarauan eta azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

5) Ebazpen honen I. tituluko bigarren oinarrian adierazitako prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa duela frogatzen duen dokumentazioa.

6) Euskaraz eman beharreko lanpostuak edo Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa) espezialitateko lanpostuak eskuratu nahi izanez gero, EGA-Euskararen Gaitasun Agiriaren edo titulu baliokide baten kopia elektronikoa aurkeztu beharko da, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria.

7) Merezimenduen frogagiriak, I. edo II. eranskinetan jasotako merezimenduen baremoan ezarritakoarekin bat.

Merezimenduen baremoaren I. atala (irakasle lanetan emandako zerbitzuak) baloratzeko, zerbitzuak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamenturako egin badira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkeztuko du zerbitzuen orria, izangai bakoitzaren espediente pertsonalean dagoen dokumentazioari jarraikiz, parte hartzeko eskaeran berariaz eskatu behar izan gabe. Aitzitik, beste hezkuntza administrazio edo zentro batean egindako zerbitzuak egiaztatzeko, kasuan kasuko zerbitzuen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, merezimenduen baremoan ezarritakoarekin bat.

3.2. Beste nazionalitate bateko izangaiak:

Atal honen 3.1 letrako 3. puntutik 7.era ezarritako agiriez gain, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

1) Nortasun Agiri Nazionalaren edo pasaportearen kopia elektronikoa.

Aurreko horien ahaideek agiri hauen kopia elektronikoa aurkeztu beharko dute: pasaportearena, bisatuarena eta, kasuaren arabera, behar den txartela eskatu izanaren gordekinarena edo bisatuaren salbuespena eskatu izanaren gordekinarena eta dagokion txartelarena. Agiri horiek eskatu ezean, agintaritza eskudunek ahaidetasun lotura egiaztatzeko emandako agiriak aurkeztu beharko dituzte, baita, zein espainiarrekin edo Europar Batasuneko zein herritarrekin duten ahaidetasun lotura, horren zinpeko aitorpena edo hitzematea ere, non adieraziko duen bere ezkontidearengandik zuzenbidez bananduta ez dagoela eta, kasuaren arabera, izangaia bere bizkar bizi dela edo bere kargupean dagoela. Bestela, izangaiaren egoera frogatzeko beste agiri batzuk aurkeztu beharko dituzte, Europar Batasuneko herritarrak edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioari lotutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartu eta bizitzeari eta horien joan-etorri askeari buruzko otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretuaren arabera.

Deialdian parte hartzeko eskaeran, nazionalitate espainiarra ez duten izangaiek beren estatuko Nortasun Txartelari dagokion zenbakia edo pasaportearena adierazi beharko dute “Nortasun Agiri Nazionalari” dagokion laukian.

2) Erantzukizunpeko adierazpena, izangaiak bere Estatuko funtzio publikoan sartzeko diziplina zehapenik edo zigor penalik ez duela adierazten duena.

3) Adierazi beharko dute gaztelaniaren ezagutza frogatzeko azterketa egitetik salbuetsiak dauden ala ez. Aurkeztu beharko dute, gaztelaniaz behar beste badakitela frogatzeko, DELE-Gaztelania Atzerriko Hizkuntzaren Goi Mailako Diplomaren (C1 maila) kopia elektronikoa, urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat; edo, bestela, diploma horren baliokidea, aurreko araua aldatzen duen otsailaren 22ko 264/2008 Errege Dekretuan eta azaroaren 6ko 1004/2015 Errege Dekretuan araututakoa: Hizkuntza Eskola Ofizialek atzerritarrentzat emandako Gaztelaniaren Gaitasun Agiria (C1 maila); edo Filologia Hispanikoaren lizentzia edo bestelako titulu homologatu baliokideak, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izana egiaztatzen duen agiria.

3.3. Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurako izangaiak:

3.1 atalean eta, hala denean, 3.2 atalean ezarritako agiriez gain, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiek hurrengo agirietako bat aurkeztu beharko dute:

–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Mendekotasuna Baloratzeko eta Orientatzeko Taldeek emandako ziurtagiria, edo bestelako txosten loteslea, talde multiprofesional eskudun batek emandakoa, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna egiaztatzen duena.

–Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena edo ziurtagiria.

Desgaitasunari buruzko ziurtagiria edo egiaztapen txostena aurkezten ez bada, izangaia ez da onartuko desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduran, baina bai sarrera libreko prozeduran, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

Geroago desgaitasun bat aitortzeak, atzeraeragineko ondorioak izanik ere, ez du ekarriko erreserba prozeduran onartzea.

Ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokitzeari dagokionez, izangaiek eskatzen dituzten egokitzapenak erantsi beharko dituzte eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara igorriko dira, probak egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten zentzuzko egokitzapen eta doikuntzak zehazteko, baldintza berdinetan jardun ahal izan dezaten.

3.4. %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak:

%33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiek honako agiri hauetakoren bat aurkeztu beharko dute:

–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Mendekotasuna Baloratzeko eta Orientatzeko Taldeek emandako ziurtagiria, edo bestelako txosten loteslea, talde multiprofesional eskudun batek emandakoa, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna egiaztatzen duena.

–Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena edo ziurtagiria.

Ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokitzeari dagokionez, izangaiek eskatzen dituzten egokitzapenak erantsi beharko dituzte eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara igorriko dira, probak egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten zentzuzko egokitzapen eta doikuntzak zehazteko, baldintza berdinetan jardun ahal izan dezaten.

3.5. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozedurako izangaiak:

1) Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen kopia elektronikoa.

2) Zinpeko aitorpena edo hitzematea, horren bidez adierazteko izangaia ez dagoela diziplina espedientearen bidez inongo administrazio publikotatik bereizita eta ez dagoela eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta.

3) Parte hartzen duen kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko ordainketa-gutun bat, I. tituluko laugarren oinarriaren 2. atalean ezarritakoaren arabera.

4) Doktore, lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo gradudun tituluaren kopia elektronikoa, edo irakaskuntzarako baliokidetzat deklaratutako beste titulu batena, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

Titulua atzerrian lortu bada, horren kopia elektronikoa eta homologazioaren egiaztagiria aurkeztu beharko dira, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 2654/2015 ECI Aginduan ezarritakoarekin bat, edo onarpenaren egiaztagiria, 2005/36/EE Zuzentarauan eta azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

5) Hezkuntza administrazio eskudunak emandako zerbitzuen ziurtagiria, izangaiaren kidegoa, arloa edo espezialitatea, erregistro pertsonaleko zenbakia eta, hala denean, jatorrizko kidegoan sartzeko eguna adierazten dituena.

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko funtzionarioak badira, ez da beharrezkoa izanen zerbitzuen ziurtagiria aurkeztea.

6) Merezimenduen frogagiriak, II. eranskinean onartu den baremoan ezarritakoaren arabera.

Egindako lanaren inguruko merezimenduen baremoko I. atala baloratzeari begira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko funtzionarioen zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuko du, izangaien espediente pertsonalean dauden datuei jarraikiz.

7) Ebazpen honen I. tituluko bigarren oinarrian adierazitako prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa duela frogatzen duen dokumentazioa.

3.6. Agirien formatua eta egiaztapena.

Izangaiek betebeharrak edo merezimenduak frogatzeko aurkezten dituzten agiriak kopia elektronikoak izanen dira, salbu eta argitalpenen kasuan, II. eranskineko baremoan xedatutakoaren arabera.

Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie izangaiei parte hartzeko eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

Aipatutako agiriak aztertuta ondorioztatzen bada izangaietako baten batek ez dituela betetzen eskatzen diren betebeharrak, haren jarduerak baliogabetuko dira, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak. Era berean, baldin aipatu dokumentazioa aztertuta ondorioztatzen bada izangairen batek ez dituela betetzen aurkeztutako merezimenduak, merezimendu horiei emandako puntuazioa kenduko zaio, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

Horren ondorioz, izangaiek parte hartzeko eskaerarekin batera aurkezten dituzten agiri guztien jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak gorde beharko dituzte.

3.7. Agirien itzulpena.

Gaztelaniara itzuli beharko dira atzerriko hizkuntza batean idatzitako agiriak edo beste autonomia erkidego bateko berezko hizkuntza ofizialean idatzitakoak, euskarazkoak eta atzerriko hizkuntzen egiaztagiri edo titulazioak izan ezik. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen horiek, eta agiriarekin batera aurkeztu beharko dira.

Laugarrena.–Eskubideen ordainketa.

Parte hartzeko eskaerarekin batera, azterketa eskubideengatik, aukeratu nahi den kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko 40 euro ordaindu izanaren ordainagiria aurkeztu beharko da. Ordainagiria aurkeztu ezean, izangaia baztertuta geldituko da.

Azterketa eskubideak nahitaez ordainketa-gutunaren bidez ordainduko dira edozein banku entitatetan. Ordainketa-gutunaren eredua www.navarra.es helbidean dago, deialdiaren fitxan. Izangaiek Interneteko web-orri horretan sartu eta ordainketa gutuna bete beharko dute beren datuekin, eta “kontzeptuaren azalpen” gisa parte hartu nahi duten kidegoa, espezialitatea eta hizkuntza jarriko dituzte. Gero, ordainketa gutuna inprimatu eta ordainketa eginen dute edozein banketxetan. Ordainketa modu telematikoan ere egin daiteke, eta ordainagiria inprimatu. Bi kasuetan, hautapen prozeduran onartua izan ahal izateko, izangaiak azterketa eskubideen ordainagiria erantsi beharko dio parte hartzeko eskaerari.

Izangaia identifikatu ahal izateko daturen bat jartzen ez bada, horrek izangaia baztertzea ekarriko du.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legearen 31. artikuluaren arabera, eta hura aldatzen duen abenduaren 27ko 16/2017 Foru Legearen arabera, honako hauek ez dituzte tasak ordaindu beharko:

a) %33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenek desgaitasuna frogatzen duen ziurtagiria edo irizpena aurkeztu beharko dute.

b) Deialdi hau argitaratu baino hilabete bat lehenagotik gutxienez lan-eskatzaile gisa inskribaturik dauden pertsonak. Salbuetsiak izateko baldintza izanen da epe horretan eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide igoera, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikatutako arrazoiren bat izan ezean, eta, halaber, hilabetean lanbide arteko gutxieneko soldatatik goragoko errentarik ez izatea.

Lan-eskatzailea dela frogatzeko, behar den enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da, eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin inolako lan egokiri, ezta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikatutako kasuetan izan ezik.

Interesdunaren aitorpenaren bidez frogatuko da ez duela hilabetero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik.

Bosgarrena.–Izangaien onarpena.

1.–Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak.

Eskabideak aurkezteko epea iraganik, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak jarraian adierazten diren zerrendak onesteko ebazpena argitaratuko du www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxan:

–Prozedura bakoitzean onartu eta baztertuen behin-behineko zerrendak, kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera. Zerrenda horietan parte-hartzaileen izen-deiturak eta bakoitzaren prozedurak azalduko dira, bai eta, baztertuz gero, horren arrazoiak.

–Hala badagokio, gaztelania-maila neurtzeko proba egin behar duten izangaien behin-behineko zerrenda.

Behin-behineko zerrendak onesten dituen ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Izangaiek hamar egun balioduneko epea izanen dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita, erreklamazioak aurkezteko eta, kasua bada, baztertua edo ez onartua izateko akatsa zuzentzeko. Era berean, beren datu pertsonalak ematean akatsak izan direla ohartu diren izangaiek epe horretan berean adierazten ahalko dute. Erreklamazioak modu telematikoan aurkeztu beharko dira, Interneteko www.nafarroa.eus helbidean, deialdiaren fitxatik abiatuta.

2.–Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak:

Aurreko atalean aipatutako erreklamazioak ebatzi ondoren, zerrenda hauek onesteko ebazpena emanen da:

–Prozedura bakoitzean onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrendak, kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera.

–Hala badagokio, gaztelania-maila neurtzeko proba egin behar duten izangaien behin betiko zerrenda.

Ebazpen horretan, orobat, gaztelania-maila neurtzeko proba egiteko eguna eta tokia finkatuko dira, egokia bada.

Ebazpen hori www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

Behin betiko zerrendak onesten dituen ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Ebazpen honen kontra interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak onesten dituen ebazpena onetsi ondotik egiaztatzen bada izangairen batek ez dituela baldintzak betetzen, bere jarduketak deuseztatu eginen dira, faltsukeria dela-eta legokiokeen erantzukizuna galarazi gabe.

Espezialitate eta hizkuntza batean izena eman eta onartzeak ez dio izangaiari bermatuko eskatu dituen espezialitate eta hizkuntza guztietan parte hartu ahal izatea, ezartzen den hautapen prozesuaren antolaketak ondorio hori baldin badakar, salbu eta espezialitate bera baldin bada baina beste hizkuntza batean.

Seigarrena.-Hautapen organoak.

1.–Epaimahaiak eta hautapen batzordeak.

Epaimahaiek eta, hala bada, hautapen batzordeek hautatuko dituzte izangaiak.

Hautapen organoak autonomia funtzional osoz arituko dira, prozeduraren objektibotasunaren erantzukizuna izanen dute eta deialdiko oinarriak betetzen direla bermatuko dute.

Hautapen organoak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoari jarraikiz arituko dira uneoro.

Jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, Hezkuntza Departamentuak hautapen organoen egoitza zehaztuko du.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenaren bidez izendatuko dira epaimahaiak, eta ezberdinak izanen dira espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako. www.navarra.es helbidean argitaratuko da horien osaera, deialdien fitxan.

Kidego, espezialitate eta hizkuntza berera aurkeztutako izangai kopurua dela-eta, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak hala irizten badio, epaimahai bat baino gehiago izendatzen ahalko da. Horrelakoetan, hautapen batzorde bat eratuko da. Kasu horretan, 1. epaimahaiak eginen du desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurako eta igotzeko prozeduraren garapena.

2.–Epaimahaien osaera.

Epaimahaiko kideak karrerako funtzionarioak izanen dira, jardunean edo prestakuntzarako zerbitzu berezietan daudenak, bai irakasleen kidegokoak, bai hezkuntza administrazioaren zerbitzuko ikuskatzaileen iraungi beharreko kidegokoak. Mahai bakoitzean bost kide izanen dira.

Izangaiek zein kidegotan sartu nahi duten, sailkapen talde horretako edo goragoko kidego batekoak izanen dira epaimahaiko kide guztiak. Orobat, epaimahaien osaerari dagokionez, hautapen prozesua zein kidegotakoa den, kidego horretako funtzionarioak izaten ahal dira kide gehienak.

Epaimahaiak hautatzerakoan, kontuan hartu beharko da espezialitatearen printzipioa, zeinaren arabera mahaikide gehienek hautapen prozesuaren xedeko espezialitateko titular izan beharko duten, eta gizonen eta emakumeen arteko parekotasunera joko da, arrazoi oinarritu eta objektiboek eragozten ez badute behintzat.

Honako hauek osatuko dituzte epaimahaiak:

–Mahaiburua, Hezkuntza Departamentuak zuzenean izendatua.

–Lau mahaikide, zozketa publiko bidez aukeratuak jardunean edo prestakuntzarako zerbitzu berezietan ari diren funtzionarioen artetik edo espezialitateari atxikitakoen eta, kasua bada, dagokion hizkuntzari atxikitakoen artetik. Mahaikide horiek kasuan kasuko kidegoko, espezialitateko edo hizkuntzako lanpostu batean izan beharko dute behin-behineko edo behin betiko destinoa.

Arestian aipatutako zozketa Hezkuntza Departamentuan eginen da, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emandako jarraibideen arabera. Jardunean edo prestakuntzarako zerbitzu berezietan dauden funtzionario guztiak zenbakituko dira, dagokien kidego, espezialitate edo hizkuntzan lanpostu batean behin betiko edo behin-behineko destinoa dutenak. Ondoren, zenbaki bat aterako da ausaz, eta ondoren, epaimahai bakoitzerako beharrezkoak diren funtzionarioak proposatuko dira.

Epaimahaikideak izendatzean, salbuesteko arrazoitzat har daitezke:

–Epaimahaikide gisa aritu izana Bigarren Hezkuntzako irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko deiadian, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren bidez onetsitakoan.

–Ikastetxeko zuzendari gisa edo Nafarroako Gobernuan erantzukizuneko lanpostuetan aritzea. Horrelakoetan, haien gaineko zuzendari nagusiaren txostena aurkeztu beharko dute, hautapen prozesuak irauten duen denboran lanpostuari dagozkion eginkizunak betetzerik ez lukeela izanen frogatzeko.

–Baremazio batzordeko kide izendatua izana.

Espezialitateko titularren edo horri atxikitakoen kopurua dela-eta, zozketa egitea ezinezkoa denean, Hezkuntza Departamentuak zuzenean izenda ditzake mahaikideak funtzionario hauen artean: izangaiek zein kidegotan sartu nahi duten, horri dagokion sailkapen talde bereko edo goragoko kidegoko funtzionarioen artean.

Salbuespen gisa, horretarako justifikatutako arrazoirik baldin badago, zilegi izanen da beste hezkuntza administrazio batzuei kasuko espezialitateko funtzionarioak izenda ditzatela eskatzea, epaimahaiak osatzearren, epaimahaia beste espezialitate bateko funtzionarioekin osatzea edo hainbat espezialitatetarako epaimahai bakarra hautatzea, eta kasu horietan aholkulari espezialistak aukeratzen ahalko dira.

Epaimahaiko idazkari lana kidegoan antzinatasunik txikiena duenak eginen du, epaimahaiak bestelakorik erabakitzen ez badu behintzat.

Epaimahai bakoitzeko ordezko kideak izendatuko dira, prozedura berari jarraikiz.

3.–Hautapen batzordeen osaera.

Izangai eta lanpostu kopurua dela-eta, kidego, espezialitate eta hizkuntza baterako epaimahai bat baino gehiago izendatu beharra gertatzen bada, hautapen batzordeak eratuko dira horietako bakoitzerako. Batzorde horiek bost kide izanen dituzte gutxienez, eta mahaiburuek osatuko dituzte; mahaiburuak bost baino gutxiago izanez gero, idazkariekin osatuko da kopuru hori, epaimahaiak izendatzeko ordenari jarraikiz, eta hala ere ezin bada, mahaikideekin, batzordekide guztiak lortu arte. Batzorde horren buru 1. epaimahaiko burua ariko da eta, idazkari gisa, batzordeak berak horretarako izendatzen duen kidea.

Deialdi honi dagozkion hautaprobak hasi aurretik, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak, beharrezkoa bada, oinarri honen 11. atalean aurrez ikusitako arrazoiren batengatik edo ezinbesteko arrazoi batengatik mahaikide izateari utzi diotenen ordez arituko diren kide berriak izendatzeko ebazpena emanen du. Ebazpen hori www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

4.–Epaimahaiak eta hautapen batzordeak eratzea.

Deialdia egin ondoren, epaimahaiak eratuko dira, eta hala bada, hautapen batzordeak, mahaiburua eta idazkaria edo horien ordezkoak, eta kideen erdiak, gutxienez, bertan direla.

Hautapen organoak eratu ondoren, beren jarduketek balioa izan dezaten beharrezkoa izanen da mahaiburua eta idazkaria, edo horien ordezkoak, eta kideen erdiak, gutxienez, bertan egotea.

Epaimahaiek edo, halakoak daudenean, hautapen batzordeek, beren lanetarako aholkulari espezialistak eta laguntzaileak eskatzen ahalko dituzte. Horiek, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu. Lehenbizikoen eginkizuna izanen da hautapen organoko kideei aholku ematea beren espezialitateko gaien ebaluazioa egitean. Laguntzaileen eginkizuna izanen da hautapen organoei laguntzea haiek adierazten dizkieten zeregin teknikoak eginez. Jarduera bakoitzean batzuk eta besteak beren eskumenetara mugatuko dira.

5.–Epaimahaien eginkizunak.

Epaimahaiei eginkizun hauek dagozkie:

a) Deialdi honek xedatzen duenari jarraikiz, hautapen prozedurak behar bezala egiten diren begiratzea.

b) Oposizioaldiko probak kalifikatzea.

c) Kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako epaimahai bakarra izendatzen bada, oinarri honetako 6. ataleko c), d), e) eta f) letretan hautapen batzordeei esleitutako eginkizunak.

Epaimahaiek behar diren antolaketa-neurriak har ditzakete haurdun dauden emakumeek hautapen prozeduretako fase guztietan parte hartzeko modua izan dezaten, baldin eta erditze eguna bat etortzen bada epaimahaiaren aurrean aurkezteko egunarekin edo oposizioaldiko probaren bat egiteko egunarekin.

Halaber, epaimahaiek ahalmena dute probetan iruzurrezko jarduketaren bat egiten duten izangaiak hautapen prozeduratik baztertzeko.

6.–Hautapen batzordeen eginkizunak.

Hautapen batzordeei eginkizun hauek dagozkie:

a) Epaimahaiak koordinatzea.

b) Epaimahaien jardueretarako irizpideak finkatu eta homogeneizatzea.

c) Lehen probaren zati praktikoa prestatzea VII. eranskineko zehaztapenei jarraikiz.

d) Probak kalifikatzeko irizpideak finkatzea VI. eranskinean ezarritako balorazio irizpideei jarraikiz.

e) Oposizioaldian emandako puntuazioei lehiaketaldikoak gehitzea, izangaiak ordenatzea eta bi fase horiek gainditu dituzten izangaien zerrendak prestatzea.

f) Lehiaketaldia eta oposizioaldia gainditu dituzten izangaiak aldarrikatzea, horien zerrendak argitaratzea eta organo dei-egileari igortzea.

Hautapen prozeduretako fase guztietan, hautapen batzordeek ebatziko dituzte deialdiaren oinarriak aplikatzerakoan sortzen diren zalantzak.

7.–Epaimahai Koordinatzailea.

Hautapen prozedurak behar bezala tramitatzeko eta hautapen organoek izangaiak hautatzea errazteko, Epaimahai Koordinatzaile bat izendatuko da, zeina lehendakari-koordinatzaile batek edo batzuek eta idazkari-koordinatzaileek osatuko duten, edo hala denean, buruaren eta idazkari-koordinatzailearen ondokoek. Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenaren bidez izendatuko da Epaimahai Koordinatzailea, eta www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

Eginkizun hauek izanen ditu Epaimahai Koordinatzaileak:

a) Epaimahaiak eta hautapen batzordeak eratzen direla bermatzea.

b) Deialdi honetan ezarritako oinarriak aplikatzen direla zaintzea.

b) Solaskide gisa aritzea epaimahaien, hautapen batzordeen eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuaren artean.

c) Deialdi honen I. eta II. eranskin gisa jaso diren merezimenduen baremoen II. eta III. atalei dagokien balorazioa egiteko irizpideak finkatzea, eta Baremazio Batzordeari sortzen zaizkion zalantzak argitzea.

d) Jarduteko irizpideak bateratzea batzorde ezberdinetarako eta epaimahaietarako.

e) Bermatzea espazioak eta denbora-tarteak egokiak direla desgaitasuna duten pertsonentzat, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren txostenarekin bat.

g) Epaimahaikideei entregatu beharreko dosierra ematea: legeria, aktak, izangaien zerrendak eta abar.

h) Epaimahaiei beren jardunean sortzen zaizkien gaiak eta auziak ebaztea, haien funtzioak normaltasunez garatzeko.

i) Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zehazten duen beste edozein eginkizun.

Epaimahai Koordinatzaileak bere lanetarako laguntzaileak eskatzen ahalko ditu. Laguntzaileen eginbeharra izanen da epaimahaiei laguntza ematea, horiek adierazten dizkieten zeregin teknikoak eginez. Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu.

8.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua.

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari egokituko zaio izangaiei deialdi honen I. eta II. eranskin gisa jaso diren merezimenduen baremoen I. atalari dagokion puntuazioa esleitzea.

Zerbitzu horrek hautapen organoek eskuordeturik eginen du balorazioa, eta, oposizioaldia bukatutakoan, emaitzak helaraziko dizkie.

9.–Baremazio Batzordea.

Baremazio Batzordeari egokituko zaio izangaiei deialdi honen I. eta II. eranskin gisa jaso diren merezimenduen baremoen II. eta III. atalei dagokien puntuazioa esleitzea.

Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak aipatzen dituen irakasleen kidegoetako funtzionarioek osatuko dute Baremazio Batzorde hori, eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emandako ebazpenaren bidez hautatuko dira.

Ebazpen hori www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

Organo horrek eginen du baremazioa Epaimahai Koordinatzaileak zehazten dituen irizpideen arabera, eta, oposizioaldia bukatutakoan, emaitzak helaraziko dizkio.

Batzordeak merezimenduak barematuko ditu izendapenaren ebazpenean zehazten den ordutegian. Hezkuntza Departamentuan izanen du egoitza batzorde horrek.

Erakunde sindikalek Baremazio Batzordean parte hartzen ahalko dute.

Baremazio Batzordeko kide izendatzen diren funtzionarioek ez dute parte hartu beharko epaimahaiko kideak izendatzeko zozketan, oinarriaren 2. atalean aipatzen den horretan, salbu eta hautapen organoak eratzean espezialitatearen printzipioa bermatzea ezinezkoa baldin bada.

10.–Gaztelaniaren ezagutza proba ebaluatzeko epaimahaia.

Proba ebaluatzeko epaimahaia, I. tituluko deialdiko bigarren oinarriko 5. atalak aipatzen duena, lehendakari batek eta lau mahaikidek osatuko dute. Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak izendatuko ditu hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoetako funtzionarioen eta/edo Gaztelania eta Literatura espezialitateko bigarren hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetako funtzionarioen artean.

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ebazpena emanen du gaztelaniaren ezagutza maila egiaztatzeko proba non eta noiz izanen den iragartzeko.

Honako arau hauetan xedatutakora egokituko da gaztelaniaren ezagutza maila egiaztatzeko probaren edukia: urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretua (gerora otsailaren 22ko 264/2008 Errege Dekretuak aldatua), eta azaroaren 6ko 1004/2015 Errege Dekretua, zeinaren bidez ezartzen baitira gaztelaniaren ezagutza (atzerriko hizkuntza gisa) egiaztatzeko diplomak. Proban, izangaiek «gai» edo «ez gai» kalifikazioa jasoko dute, eta beharrezkoa izanen da «gai» balorazioa lortzea oposizioaldiko lehen proba egin ahal izateko. Proba gainditzen ez dutenak edo proba egitera aurkezten ez direnak hautapen prozeduratik baztertuko dira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez.

11.–Abstenitzea eta errekusatzea.

Maiatzaren 16ko 202/1991 Foru Dekretuaren 1. artikuluak eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsitako erregelamenduaren 8. artikuluko 3. puntuak diotenaren arabera, hautapen organoetan parte hartzea nahitaezkoa da eta, horrelakoetan, aipatutako foru dekretuaren arabera zehazten diren ordainak dagozkie kideei.

Hautapen organoetako kideek ezin izanen dute bertan parte hartu baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako egoeretako batean badaude, edo deialdia argitaratu aurreko bost urteetan kidego eta espezialitate bereko hautaprobetarako izangaiak prestatzen modu sistematikoan aritu izan badira. Horrelakorik gertatuz gero, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari jakinarazi beharko diote. Aipatutako egoeraren batean egonez gero, horren berri eman beharko da izendapenaren ebazpena jakinarazi eta bost egun balioduneko epean.

Halaber, izangaiek hautapen organoetako kideak errekusatzen ahalko dituzte, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako egoeraren bat izaten denean.

Zazpigarrena.–Hautapen prozeduren garapena.

1.–Txanda irekiko hautapen prozeduraren garapena eta desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurarena:

Hautapen prozesuak bi aldi izanen ditu: batetik, lehiaketaldia, non izangaien merezimenduak baloratuko baitira deialdi honen I. eranskinean ageri den merezimendu baremoaren arabera; eta bestetik, oposizioaldia, non kasuan kasuko irakaskuntza espezialitateko berariazko ezaupideak, gaitasun pedagogikoa eta irakaskuntzan aritzeko behar diren tekniken ezagutza kontuan hartuko baitira. Halaber, praktikaldi bat egin beharko da, hautapen prozeduraren parte izanen dena.

Epaimahaiak edozein unetan eskatzen ahalko die izangaiei beren nortasuna froga dezatela.

Hautapen organoek beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte ehuneko 33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa duten izangaiek ere gainerako parte-hartzaileek bezalatsuko aukerak izan ditzaten ariketak egiterakoan. Alde horretatik, pertsona horientzat, eskabidean hala adierazi dutenean, eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren aldeko txostenaren arabera, behar dituzten zentzuzko egokitzapen eta doikuntzak ezarriko dira ariketak egiteko denbora eta baliabide aldetik.

1.1. Lehiaketaldia.

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak onetsi ondoren, I. tituluko seigarren oinarrian aipatutako organoek izangaiek frogatutako merezimenduak baloratuko dituzte, deialdi honen I. eranskineko baremoari jarraikiz.

Irakasle lanetan egindako zerbitzuak, prestakuntza akademikoa, etengabekoa eta beste merezimendu batzuk hartuko dira merezimendutzat.

Eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatzen diren merezimenduak baizik ez dira puntuatuko, I. eranskinean adierazten den dokumentazioarekin batera aurkezten badira.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak baremoko atal guztien puntuazioak batuko ditu eta merezimenduen behin-behineko balorazioak onesten dituen ebazpena argitara emanen du www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxan.

Interesdunek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte, edo/eta merezimenduak zuzentzeko aktetan jasotzen diren akats formalak zuzendu, haiek argitaratu eta 10 egun balioduneko epean. Erreklamazioak edo akats-zuzenketak Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduko zaizkio, eta www.navarra.es helbidean aurkeztuko dira, deialdiaren fitxan.

Era berean, Administrazioak, erreklamazioak aurkezteko ezarritako epean, ofizioz zuzentzen ahalko ditu izangaiei emandako behin-behineko puntuazioan hautemandako akatsak.

Izangairen batek ez baditu akats formalak epe horretan zuzentzen, eskaerari uko egiten diola ulertuko da.

Lehiatzaileek eskaerak aurkezteko epearen barruan alegatu eta justifikatzen ez dituzten merezimenduak ez dira inoiz kontuan hartuko.

Erreklamazioak aurkezteko epea bukatutakoan eta haiek ebatzitakoan, merezimenduen behin betiko balorazioak onesten dituen ebazpena argitaratuko da. Balorazio horien kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute interesdunek, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita.

1.2. Oposizioaldia.

Oposizioaldiak bi proba izanen ditu, biak ala biak baztergarriak. Bigarren probara pasatzeko, izangaiak 5 puntu edo gehiago lortu beharko ditu lehenengo proban.

Epaimahaiaren edo hautapen batzordeen aurrean eginen den aurkezpen ekitaldi batekin hasiko da oposizioaldia; izangaiek bigarren probako A zatian aipatzen den programazio didaktikoa eraman beharko dute ekitaldi horretara. Aurkezpen ekitaldira joaten ez diren izangaiak edo programazio didaktikoa aurkezten ez duten izangaiak hautapen prozeduratik baztertuko dira. Ez da zilegi izanen izangaien ordez beste pertsona batzuk agertzea.

Oposizioaldiaren hasierako aurkezpen ekitaldia ez da 2019ko maiatzaren 10a baino lehenago izanen.

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez, izangaiei dei eginen zaie oposizioaren aurkezpen ekitaldira ager daitezen. Ebazpen hori jendaurrean jarriko da, www.navarra.es helbidean, aurkezpen ekitaldia baino zazpi egun natural lehenago, gutxienez. Ebazpen horretan epaimahaien aurreko jarduketa noiz, zein ordutan eta non hasiko den adieraziko da.

Era berean, ebazpen bidez dei eginen zaie oposizioaldiko lehen proba egiteko, betiere proba baino zazpi egun natural lehenago. Epaimahai bat baino gehiago baldin badago espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko, izangaiak alfabetikoki esleituko zaizkio epaimahai bakoitzari, honela: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak bi letra aterako ditu zozketaz, eta lehen deituraren hasieran bi letra horiek dituen izangaia izanen da lehena.

Izangaiei egin beharreko hurrengo deiak epaimahaien egoitzetan argitaratuko dituzte epaimahaiek, bai eta www.navarra.es helbidean ere, deialdiaren fitxan, hurrengo ariketak hasi baino berrogeita zortzi ordu lehenago, gutxienez.

Izangaiei dei bakarra eginen zaie epaimahaien aurreko jarduketak egiteko, eta agertzen ez direnak hautapen prozesutik kanpo geldituko dira. Horren ondorioetarako, taldekako ariketa baterako deiaren xede diren izangaiek deialdietan zehazten diren egun-orduetan agertu beharko dute. Bakarkako ariketetan, egun bakoitzerako deitutako izangaiek bertan egon beharko dute epaimahaiak jarduketak hasteko ezarritako orduan. “Ez aurkeztutzat” joko dira hasierako deia egiten denean agertzen ez diren oposiziogileak.

Izangaiek oposizioaldiko proben ariketa guztietara agertu beharko dute. Horietakoren batera agertzen ez badira, baztertu eginen dira hautapen prozeduratik.

Izangaiak idatzizko ariketak epaimahaiaren aurrean ahoz azaldu edo irakurri behar ez baditu, bere anonimotasuna bermatuko da, plika sistema erabiliz. Izangaiak identifikatzeko moduko arrastoak, sinadurak edo beste edozein seinale dituzten idatzizko ariketak baliorik gabe utziko dira, baita irakurtezinak direnak ere.

Irakaskuntzako funtzio publikorako sarbidea arautzen duen abenduaren 27ko 17/2017 Foru Legean xedatutakoarekin bat, espezialitatea zein hizkuntzatan emanen den edo zein hizkuntza espezialitate den, hautaproba guztiak hizkuntza horretan eginen dira.

Izangaiek probetan parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zozketaz bi letra aterako ditu eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra horiek dituen izangaia hasiko da.

Oposizioaldiko probak honako hauek izanen dira:

1.2.1. Lehenbiziko proba:

Lortu nahi den espezialitatearen gaineko berariazko ezaupideak erakustea du helburu, eta bi zati izanen ditu, batera baloratuko direnak. Proba honen bi zatiak egun berean egiten ahalko dira.

Lehenengo proba hau zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da, eta bi zatietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa izanen da emaitza, baldin eta izangaiek gutxienez 2,5 puntu lortu badituzte zati bakoitzean. Hautapen prozeduratik bazterturik geldituko dira lehen proba honetan gutxienez ere 5 puntu lortzen ez dituztenak.

A zatia.

Zati honetan ariketa praktiko bat eginen da, izangaiak lortu nahi duen espezialitateari dagozkion trebetasun teknikoak menperatzen dituen eta prestakuntza zientifikoa baduen egiaztatzeko balioko duena.

VII. eranskinean zehazten dira proba honen zehaztapenak espezialitate bakoitzerako.

Izangaiek hiru ordu izanen dituzte, gehienez, A zatia egiteko.

A zatia zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da, eta oposizioaldiko lehenengo probaren kalifikazioaren %50 eginen du, betiere izangaiek 2,5 puntu gutxienez lortzen badituzte.

B zatia.

Zati honetan, epaimahaiak espezialitateko gai-zerrendatik zozketaz ateratako hiru, lau edo bost gaietako bat idatziz garatu beharko du izangaiak, honela:

a) 25 gai edo gutxiago dituzten espezialitateetan, hiru gairen artean aukeratuko da.

b) 25 gai baino gehiago eta 51 baino gutxiago dituzten espezialitateetan, lau gairen artean aukeratuko da.

c) 50 gai baino gehiago dituzten espezialitateetan, bost gairen artean aukeratu beharko da.

Espezialitate bakoitzean aplikatuko diren gai-zerrendak indarrean daudenak dira, eta deialdi honen V. eranskinean aipatzen dira.

Izangaiek bi ordu izanen dituzte, gehienez, B zatia egiteko.

B zatia zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da, eta oposizioaldiko lehenengo probaren kalifikazioaren %50 eginen du, betiere izangaiek 2,5 puntu gutxienez lortzen badituzte.

1.2.2. Bigarren proba:

Izangaiek bigarren proban parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zozketaz bi letra aterako ditu eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra horiek dituen izangaia hasiko da.

Izangaiak duen gaitasun pedagogikoa eta irakasle lanean aritzeko behar diren teknikak noraino menderatzen dituen baloratuko da. Horretarako, programazio didaktiko bat aurkeztu eta ahoz defendatu beharko du, eta unitate didaktiko bat prestatu eta ahoz azaldu.

Proba hau zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da (%30 A zatiari dagokio, eta %70 B zatiari), eta gainditu ahal izateko, izangaiak gutxienez ere bost puntu lortu beharko ditu, betiere 2,5 puntu lortu baditu gutxienez zati bakoitzean.

Izangaiek ordubete izanen dute gehienez unitate didaktikoa prestatzeko. Prestaketarako denbora bukatuta, programazio didaktikoaren defentsa hasiko da (hogeita hamar minutuz gehienez) eta unitate didaktikoaren azalpena (hogeita hamar minutuz gehienez). Izangaiaren parte-hartzea bukaturik, epaimahaiak programazio didaktikoaren edo unitate didaktikoaren gainean behar beste galdera egiten ahalko dizkio izangaiari; eztabaida horrek hamabost minutu iraunen du gehienez. Izangai bakoitzak, guztira, ordu bat eta hamabost minutu izanen ditu gehienez programazioa eta unitate didaktikoa azaldu eta defendatzeko.

A zatia. Programazio didaktiko bat aurkeztea eta defendatzea.

Izangaiak prestatzen duen programazio didaktikoa epaimahaiari edo hautapen batzordeari eman beharko zaio haren aurrean aurkezteko ekitaldian, deialdi honen I. tituluko zazpigarren oinarriaren 1.2 atalean aurreikusitako tokian, egunean eta orduan. Epaimahaiari programazio didaktikoaren kopia bakarra emanen zaio. Izangaiak berak aurkezten ez badu programazioa oposizioaren aurkezpen ekitaldian, hautapen prozeduratik kanpo geratuko da.

Programazio didaktiko hori prestatzean, deialdiaren VIII. eranskinean adierazten diren alderdiak jaso beharko dira.

Programazio didaktikoa epaimahaiaren aurrean defendatuko da. Izangaiak gehienez ere hogeita hamar minutu izanen ditu azalpen hori egiteko.

Azalpena egiteko, izangaiak programazio didaktikoaren kopia bat eramaten ahalko du, aurkeztu zuenaren berdin-berdina, bai eta egoki iruditzen zaion material osagarria ere, berak eramanda.

Programazio didaktikoaren aurkezpena eta defentsa zero puntutik hamarrera bitarte baloratuko da, eta oposizioaldiko bigarren probaren kalifikazioaren %30 eginen du. Izangaiek 2,5 puntu lortu beharko dute gutxienez probaren zati honetan haztatu ahal izateko.

B zatia. Unitate didaktiko bat prestatzea eta azaltzea.

Izangaiak prestatu eta epaimahaiaren aurrean ahoz defendatu beharreko unitate didaktikoa bakoitzak aurkeztutako programazioarekin zerikusia izan dezake, edo, bestela, norberaren espezialitatearen gai-zerrenda ofizialetik abiatuta presta daiteke, izangai bakoitzak aukeratzen duena. Lehenengo kasuan, unitate didaktikoaren edukia aukeratzeko, izangaiak bere programaziotik hiru unitate aterako ditu zozketaz, eta horietako bat aukeratuko du. Bigarren kasuan, unitate didaktikoaren edukia aukeratzeko, izangaiak hiru gai aterako ditu zozketaz bere espezialitearen gai-zerrenda ofizialetik, eta horietako bat aukeratuko du.

Berariazko Lanbide Heziketako espezialitateetan, bai Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegokoetan, bai Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoetan, unitate didaktikoa lan unitateei buruzkoa izaten ahalko da, eta kasuan kasuko lanbide profileko gaitasun unitateei dagozkien amaierako gaitasunekin lotuta egon beharko du.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Hezkuntza Orientazioa espezialitatean eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko Komunitatearentzako Zerbitzuak espezialitatean, izangaiek esku-hartze programa bat garatzen ahalko dute ikastetxe batean edo hezkuntzako orientabide talde batean.

Unitate didaktiko hori prestatzean, deialdiaren VIII. eranskinean adierazten diren alderdiak jaso beharko dira.

Unitate didaktikoa prestatu eta azaltzeko, izangaiak nahi duen laguntza-materiala erabiltzen ahalko du, berak ekarria, eta gidoi moduko bat, orri batekoa gehienez, azalpena bukatutakoan epaimahaiari entregatu beharko diona.

Unitate didaktikoaren prestaketa eta azalpena zero puntutik hamarrera bitarte baloratuko da, eta oposizioaldiko bigarren probaren kalifikazioaren %30 eginen du. Izangaiek 2,5 puntu lortu beharko dute gutxienez probaren zati honetan haztatu ahal izateko.

1.3. Oposizioaldiaren azken kalifikazioa.

Fase hau osatzen duten bi probetan lortutako puntuazioen batezbesteko aritmetikoa izanen da azken kalifikazioa, betiere proba guztiak gainditu badira.

Oposizioaldiko proben zati bakoitzaren puntuazioa ateratzeko, epaimahaian parte hartzen duten kide guztien kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa eginen da. Mahaikideek emandako puntuazioen artean hiru puntu oso edo gehiagoko aldea baldin badago, puntuaziorik altuena eta baxuena, besterik gabe, baztertuko dira, eta gainerako kalifikazioekin aterako da batezbestekoa. Epaimahaiko kide batek baino gehiagok ematen badute gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa, kasu horretan, gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa baizik ez da baztertuko.

Oposizioaldiko proba bakoitza bukatutakoan, izangaiek lortutako puntuazioen zerrenda jarriko dute epaimahaiek beren egoitzako iragarki-taulan, bai eta www.navarra.es helbidean ere, deialdiaren fitxan.

Puntuazio horien kontra interesdunek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte, 2 egun balioduneko epean. Kasu horretan, epaimahaiak erreklamazioa berrikusiko du ebaluazio irizpideen arabera, eta aztertuko du kalifikazioetan akats material edo egitezkorik, transkripziokorik edo aritmetikorik egin den.

Erreklamazioak ebatzi eta gero, epaimahaiek izangaiek lortutako behin betiko puntuazioak biltzen dituen zerrenda argitaratuko dute gorago adierazi diren toki beretan.

Izangaiek jarritako erreklamazioak ebazteko akta epaimahaiaren egoitzako iragarki-taulan argitaratuko da.

Behin betiko puntuazioen kontra interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzendua, eta horren gaineko ebazpena ematerakoan kontuan hartuko da epaimahaiaren jarduketan ageriko akatsik, arbitrariotasunik edo agintearen desbiderapenik izan den.

Oposizioaldia gainditzen duten izangaiei baizik ez zaizkie batuko lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntuazioak.

2. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko hautapen prozeduraren garapena.

Hautapen prozeduran lehiaketaldi bat izanen da; horretan parte-hartzaileen merezimenduak baloratuko dira eta, bereziki, egindako lana eta gainditutako prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, baita merezimendu akademikoak eta irakaslanaren ebaluazio positiboa ere, deialdiaren II. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera; horretaz gainera, proba bat izanen da, kasuan kasuko espezialitateko gai bati buruzko aurkezpena izanen dena, eta eduki praktikoko zati bat. Prozedura horren bidez sartzen direnek ez dute egin beharko praktikaldirik.

Proba egiten hasi baino lehen, izangaiei dei eginen zaie epaimahaiaren aurreko aurkezpen ekitaldira joateko. Aurkezpen ekitaldira agertzen ez diren izangaiak hautapen prozeduratik baztertuko dira. Ez da zilegi izanen izangaien ordez beste pertsona batzuk agertzea.

Aurkezpen ekitaldia ez da 2020ko maiatzaren 10a baino lehenago izanen.

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez, izangaiei dei eginen zaie aurkezpen ekitaldira ager daitezen. Ebazpen hori jendaurrean jarriko da, www.navarra.es helbidean, aurkezpen ekitaldia baino zazpi egun natural lehenago, gutxienez. Ebazpen horretan epaimahaien aurreko jarduketa noiz, zein ordutan eta non hasiko den adieraziko da.

Epaimahaiek dei bakarra eginen diete izangaiei proba egiteko, eta agertzen ez direnak baztertu eginen dira hautapen prozesutik. Horren ondorioetarako, taldekako ariketa baterako deiaren xede diren izangaiek deialdietan zehazten diren egun-orduetan agertu beharko dute. Bakarkako ariketetan, egun bakoitzerako deitutako izangaiek bertan egon beharko dute epaimahaiak jarduketak hasteko ezarritako orduan.

Epaimahaiek aurreko paragrafoan aipatutako deiak argitaratuko dituzte www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxan, horiek hasi baino berrogeita zortzi ordu natural lehenago, gutxienez.

Izangaiek parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; horretarako, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zozketaz bi letra aterako ditu eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra horiek dituen izangaia hasiko da.

Epaimahaiak edozein unetan eskatzen ahalko die izangaiei beren nortasuna froga dezatela.

2.1. Lehiaketaldia.

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak onetsi ondoren, I. tituluko zazpigarren oinarrian aipatutako organoek izangaiek frogatutako merezimenduak baloratuko dituzte, deialdi honen II. eranskineko baremoari jarraikiz.

Merezimendutzat joko dira egindako lana, gainditutako prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, merezimendu akademikoak eta beste batzuk.

Eskaerak aurkezteko epearen barruan alegatzen diren merezimenduak baizik ez dira puntuatuko, II. eranskinean adierazten den dokumentazioarekin batera aurkezten badira.

Oinarri honen 1.1 atalean xedatutakoa aplikatuko da honako hauei dagokienez: baremoaren atal ezberdinetako puntuazioen batura, merezimenduen behin-behineko balorazioak, horien aurkako erreklamazioak aurkezteko epea eta merezimenduen behin betiko balorazioak.

2.2. Proba.

Proba bakarra eginen da. Proba horretan, lortu nahi den irakaskuntza-espezialitatearen berariazko ezaupideak erakustea hartuko da kontuan, baita izangaien baliabide didaktiko eta pedagogikoak ere.

Probak bi zati izanen ditu: espezialitateko gai baten azalpena eta zati praktikoa.

Azalpena: espezialitateko gai bat ahoz azaldu eta ondoren horren gaineko eztabaida eginen da, hori ere ahoz. Gai hori izangaiak aukeratuko du, espezialitateko gai-zerrendatik epaimahaiak zozketaz ateratako zortzi gairen artean. Oposiziorako erabiltzen den titulazio akademikoa eta lortu nahi den espezialitatea bat badatoz, gai hori epaimahaiak zozketaz ateratako bederatzi gairen artetik aukeratuko du izangaiak.

Planteamendu didaktiko bat eginen da azalpena osatzeko, izangaiak hautatutako ziklo edo ikasmailari buruz.

Izangaiak bi ordu izanen ditu ariketa hau prestatzeko, eta egokia iruditzen zaion material osagarria erabiltzen ahalko du, berak ekarrita. Halaber, prestaketa denboran eginiko gidoi bat erabiltzen ahalko du azalpenean. Gidoi hori orri batekoa izanen da gehienez, eta proba bukatutakoan epaimahaiari emanen zaio. Gaiaren azalpena eta planteamendu didaktikoa egiteko berrogeita bost minutu izanen ditu gehienez. Gehienez ere hamabost minutu iraunen du eztabaidak.

Eduki praktikoko zatia VII. eranskinean ezarritako zehaztapenei lotuko zaie.

Zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da proba, eta izangaiek gutxienez ere bost puntu lortu beharko dituzte proba gainditzeko. Puntuazioa honela banatuko da: zati praktikoak %30 izanen du, eta gaiaren azalpen eta eztabaidaren zatiak %70.

Probaren puntuazioa ateratzeko, epaimahaian parte hartzen duten kide guztien kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa eginen da. Mahaikideek emandako puntuazioen artean hiru puntu oso edo gehiagoko aldea baldin badago, puntuaziorik altuena eta baxuena, besterik gabe, baztertuko dira, eta gainerako kalifikazioekin aterako da batezbestekoa. Epaimahaiko kide batek baino gehiagok ematen badute gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa, kasu horretan, gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa baizik ez da baztertuko.

Proban bost puntu edo gehiago lortu dituztenen kasuan soilik batuko dira lehiaketaldiko eta probako puntuazioak.

2.3. Otsailaren 5eko 182/1993 Errege Dekretuak ezartzen duenez, nazioarteko erakundeetako funtzionarioak izan eta nazionalitate espainiarra duten izangaiak salbuetsirik egonen dira errege dekretu horretan sortutako Homologaziorako Batzorde Iraunkorraren arabera nazioarteko erakunde horretan jatorrizko lanpostuetan aritzeko eskatutako ezagupenak egiaztatzeko xedea duten probak egitetik.

Horretarako, otsailaren 5eko 182/1993 Errege Dekretuaren 7. artikuluan aurreikusitako homologazio ziurtagiria aurkeztu beharko da, izangaiak hautapen prozesuan parte hartzeko aurkezten duen eskabidearekin batera.

Salbuetsitako ariketetan, deialdiak ariketa gainditzeko eskatzen duen gutxieneko kalifikazioa emanen zaie izangaiei.

Interesdunek zilegi izanen dute kalifikazio horri uko egin eta salbuetsi direneko ariketetan parte hartzea, sarrera libreko edo desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduran parte hartzen duten gainerako izangaien baldintza beretan. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu eta ondoko hiru egun baliodunean egin beharko da ukoa. Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduko zaizkio uko egite horiek.

Zortzigarrena.–Oposizio-lehiaketa gainditzea.

1.–Txanda irekiko prozedura eta desgaitasuna dutenentzako erreserbarena.

Hautapen organoek oposizioaldian eta lehiaketaldian lortutako puntuazio osoen arabera ordenatu ondoren kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko prozedura bakoitzean deitutako lanpostu kopurua bezalako hurrenkera zenbakia edo txikiagoa duten izangaiak hautatuko dira.

Oposizioaldiko eta lehiaketaldiko puntuazioen haztapena, oposizio-lehiaketaren puntuazio orokorra ezartzeko, honako hau izanen da: %60 oposizioaldirako eta %40 lehiaketaldirako.

2.–Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozedura.

Prozedura hau gainditzeagatik hautatua izateko, proba gainditu duten izangaiak oposizioaldiko eta lehiaketaldiko guztizko puntuazioaren arabera ordenatuko dira, eta deitutako lanpostu kopurua bezalako hurrenkera zenbakia edo txikiagoa duten izangaiak hautatuko dira.

Oposizioaldiko eta lehiaketaldiko puntuazioen haztapena, oposizio-lehiaketaren puntuazio orokorra ezartzeko, honako hau izanen da: %55 oposizioaldirako eta %45 lehiaketaldirako.

3.–Hautatutako izangaien zerrendak argitaratzea.

Oposizioaldiaren eta lehiaketaldiaren balorazioa egin ondoren, hautapen prozesu bakoitzean oposizioaldia eta proba gainditu dituzten izangaien zerrenda prestatuko dute hautapen organoek, puntuaziorik handienetik txikienera ordenatuak, hamar milarenak ere adierazita, gero oposizioaldiko eta lehiaketaldiko puntuazioak batu, izangaiak lortutako guztirako puntuazioen arabera ordenatu, bi faseak gainditu dituzten izangaiak aldarrikatu, zerrendak argitaratu eta organo dei-egileari igortzeko.

Hautapen prozedurak gainditu dituzten izangaiak zehaztu ondoren, hautapen organoek zerrenda bakar bat prestatuko dute. Lehenik, igotzeko prozedurako izangaiak agertuko dira, eta bigarrenik, txanda irekiko prozedurakoak. Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozedurako izangaiak bigarren multzoan sartuko dira, eta bere puntuazioaren arabera ordenatuko dira. Multzo bakoitzean, hautatutako izangaiak oinarri honetan ezarritakoaren arabera ordenatuko dira.

Zerrenda horretan berdinketarik gertatuz gero, horien artean lehentasuna zeinek duen zehazteko irizpide hauek hartuko dira aintzat:

Txanda irekiko prozeduraren eta desgaitasuna dutenentzako erreserbaren izangaien kasuan:

1) Oposizioaldian puntuaziorik altuena.

2) Oposizioaldiko proba bakoitzean puntuaziorik altuena ateratzea, deialdian agertzen den hurrenkera berari jarraikiz.

3) Merezimenduen baremoko ataletan puntuaziorik altuena, deialdian agertzen den hurrenkera berean.

4) Merezimendu baremoko azpiataletan puntuaziorik altuena, deialdian agertzen den hurrenkera berean.

Irizpide horiek aplikatuta ere berdinketa hausten ez bada, epaimahaiak bosgarren irizpide bat aplikatuko du; hots, zozketa eginen du puntuazio berbera duten izangaien artean.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozeduran parte hartzen duten izangaien kasuan:

1) Proban puntuaziorik handiena.

2) Merezimenduen baremoko atal bakoitzean puntuaziorik handiena, deialdian agertzen den hurrenkera berean.

3) Merezimenduen baremoko azpiataletan puntuaziorik handiena ateratzea, deialdian agertzen den hurrenkera berari jarraikiz.

Irizpide horiek aplikatuta ere berdinketa hausten ez bada, epaimahaiak laugarren irizpide bat aplikatuko du; hots, zozketa eginen du puntuazio berbera duten izangaien artean.

Txanda irekiaren hautapen prozedura gainditu duten izangaiak zehaztean, txanda horri hasiera batean esleitutako lanpostuei igotzeko prozeduran eta desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba prozeduran hutsik gelditzen diren lanpostuak gehituko dizkiete hautapen organoek.

Inolaz ere ezin izanen da aldarrikatu kidego, espezialitate eta hizkuntza bakoitzean iragarritako lanpostu kopurua baino izangai gehiagok gainditu dituztela oposizioaldia eta lehiaketaldia.

Kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren arabera probak gainditu dituztenen zerrenda bakarrak Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen bidez onetsiko dira. Ebazpen hori www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan. Zerrenda horien kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute interesdunek, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita.

Aurrekoa gorabehera, baldin eta hautapen organoek deialdiko lanpostu adina izangai izendatzea proposatu badute, eta lanpostu kopurua betetzen dela ziurtatzeko, hautatutako izangaiek lanpostuei uko egiten badiete 2020ko abuztuaren 31ra arte, egun hori barne, deialdia egin duen organoak onartuen zerrenda osagarria onartzen ahalko du epaimahaiak proposatutakoen ondoren dauden izangaiekin (oinarri hartuko da izangaiek puntuazioak gehitzeko aktan duten hurrenkera), praktiketako funtzionario izendatuak izan ahal daitezen. Hori Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen bidez eginen da, eta www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

Hautatzen diren izangaiek Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute 5 egun balioduneko epean, oposizioaldia eta lehiaketaldia gainditu dituzten izangai hautatuen zerrendak argitaratzen direnetik hasita.

4.–Oposizio-lehiaketa gainditzea espezialitate, hizkuntza edo kidego batean baino gehiagotan:

Hautapen sistemen antolaketa sistemak ahalbidetzen badu izangaiek kidego bereko edo kidego desberdinetako espezialitate eta hizkuntza batean baino gehiagotan parte hartzea, egoera hauek suertatzen ahal dira:

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan, oposizio-lehiaketa kidego bereko bi espezialitate eta hizkuntzatan baino gehiagotan gainditzen duten izangaiek espezialitateetako eta hizkuntzetako bat aukeratu beharko dute, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzendutako eskabide baten bidez, eta gainerako espezialitate eta hizkuntzetan parte hartzeagatik izaten ahal dituzten eskubide guztiei uko eginen diete. Eskabide hori bost egun balioduneko epean igorri beharko dute, gainditu duten izangaien zerrenda bakarrak argitaratzen direnetik hasita. Aukera hori baliatu ezean, ulertuko da oposizio-lehiaketan puntuazio handiena lortu duten espezialitate eta hizkuntza aukeratzen dutela. Puntu-berdinketa gertatuz gero, deialdiaren I. tituluko lehenengo oinarriko 2. atalean agertzen den espezialitatearen eta hizkuntzaren araberako ordenari jarraikiko zaio.

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako oposizio-lehiaketa kidego ezberdinetako bi espezialitatetan edo gehiagotan gainditzen duten izangaiek kidego horietako batean praktiketako funtzionario izenda ditzatela eskatu beharko dute, eta beste irakasle-kidegoko hautapen prozeduran parte hartzeagatik izaten ahal dituzten eskubide guztiei uko eginen diete. Horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari eskabidea igorri beharko diote bost egun balioduneko epean, gainditu duten izangaien zerrenda bakarrak onesten dituen ebazpena argitaratzen denetik hasita. Aukera hori baliatu ezean, ulertuko da oposizio-lehiaketan puntuazio handiena lortu duten kidego, espezialitate eta hizkuntza aukeratzen dutela. Puntu-berdinketa gertatuz gero, deialdiaren I. tituluko lehenengo oinarriko 2. atalean agertzen den espezialitatearen eta hizkuntzaren araberako ordenari jarraikiko zaio.

–Deialdi honen bidez onetsitako oposizio-lehiaketa gainditzen duten izangaiek, baldin eta kidego berean edo beste batean beste hezkuntza administrazio batean sartzeko oposizio-lehiaketa ere gainditzen badute eta azken horretan praktiketako funtzionario izendatzea hautatzen badute, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzendutako eskabidea aurkeztu beharko dute prozesua gainditu dutenen zerrenda argitaratzen denetik hasita bost egun balioduneko epean, deialdi honetan parte hartzeagatik izaten ahal dituzten eskubide guztiei uko egiteko. Uko egiten ez badiote, praktiketako funtzionarioentzako destinoa aukeratzeko ekitaldi publikora ez agertzeak edo beste hezkuntza administrazio batean praktiketako funtzionario izateko izendapena onartzeak esan nahiko du oposizio-lehiaketa honi isilbidez uko egiten diotela.

5.–Desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduraren bitartez hautatutako izangaien bateragarritasunari buruzko txostena.

%33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa duten izangaiak, desgaitasuna dutenentzako erreserba prozeduraren bitartez hautatuak izanez gero, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara bideratuko dira, beren desgaitasun maila eta gainditutako oposizio-lehiaketaren kidego eta espezialitateari dagozkion lan eta eginkizunetan aritzeko gaitasuna bateragarriak diren baloratzeko.

Txostenean izangaia bateraezina dela adierazten bada, izangaiak oposizio-lehiaketan parte hartu izanaren ondoriozko eskubide guztiak galduko ditu.

Bederatzigarrena.–Praktiketako funtzionarioak izendatzea.

1.–Hautatutako izangaiak praktiketako funtzionario izendatuko ditu Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak (salbuetsita ez badaude, edo salbuetsita egon arren praktiketara joateko erabakia hartzen badute), eta praktikak egiteko destinoa emanen die zerbitzuaren beharrak kontuan izanik, lortu duten kidegoko, espezialitateko edo hizkuntzako lanpostu hutsetan edo behin-behineko ordezkapenetan edo, bestela, kidego bereko edo irakasleen beste kidego batzuetako antzeko espezialitateetan.

Praktikaldia egiteko destinoa ekitaldi publikoan hautatuko da, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ebazpen bidez zehazten duen prozeduraren bidez.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko prozeduraren bidez hautatzen diren izangaiek, baldin eta praktikaldia egitea hautatzen badute, lehentasuna izanen dute destinoak lortzerakoan, deialdi honetako lanpostuetan sartzeko prozedurako izangaien aurretik, eta esleipen hori hautapen prozeduretan lortutako puntuazioari jarraikiz eginen da.

Hautatutako izangaiek 2020ko irailaren 1a baino lehen hasi beharko dute ikastetxeetan.

Praktikaldia egiteko esleitzen diren destinoak behin-behinekoak izanen dira.

Praktiketako funtzionario izateko izendapena jaso eta karrerako funtzionario izendatu bitartean, izangaiek praktiketako funtzionarioen araubide juridiko-administratiboa izanen dute, betiere irakasle lanpostu batean aritzen badira.

2.–Ez dute praktikaldia egin beharko igotzeko hautapen prozeduraren bidez hautatzen diren izangaiek.

Praktikalditik salbuetsi diren izangai hautatuek jatorrizko kidegoetan jarraituko dute, hautapen prozeduretako espedienteak onetsi eta ondoren karrerako funtzionario izendatu bitartean.

Hala ere, praktikaldia egitetik salbuetsitako izangaiak praktiketako funtzionario izenda daitezke, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzendutako eskabidearen bidez, onartutako izangaien zerrenda bakarrak onesten dituen ebazpena argitaratu eta bost egun balioduneko epean. Izangai horiek ez dute praktikaldiko ebaluaziorik egin beharko, eta praktiketako funtzionario egoeran segituko dute harik eta hautapen prozeduren espedienteak onetsi eta ondoren karrerako funtzionario izendatu arte.

Halaber, gutxienez ere ikasturte bat karrerako irakasle funtzionario gisa eman dutela frogatzen duten izangaiak ere salbuetsiko dira praktikaldiaren ebaluaziotik, hautatuak badira. Izangai horiek inguruabar hori agerrarazi beharko dute Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari eskabidea igorriz. Eskabide hori bost egun balioduneko epean igorri beharko dute, gainditu duten izangaien zerrenda bakarrak onesten dituen ebazpena argitaratzen denetik hasita.

3.–Praktiketako funtzionario izendatutako izangaiak eta, praktikaldia egitetik salbuetsita egon arren, jatorrizko kidego edo lanpostuetan gelditzea aukeratu duten izangai hautatuak beharturik egonen dira lehenbiziko behin betiko destinoa Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak zuzenean kudeatzen duen ikastetxeren batean eskuratzera. Lanpostuak betetzeko lehiaketetan parte hartu ahal izateko, kasuan kasuko deialdiak xedatzen duenari jarraikiko zaio.

4.–Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, igotzeko hautapen prozeduraren bidez hautatzen diren izangaiek, baldin eta, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparruan, behin betiko moduan eta kidego eta espezialitate berean zerbitzuak ematen ari badira, destino berean segitzea aukeratzen ahalko dute. Aukera hori bost egun balioduneko epean hartu beharko dute, gainditu duten izangaien zerrenda bakarrak onesten dituen ebazpena argitaratzen denetik hasita.

Aukera hori adierazten ez badute, ulertuko da jatorrizko kidegoan esleiturik duten destinoan berean gelditzeari uko egiten diotela eta, orduan, oinarri honen 3. atalean xedatutakoa aplikatuko zaie.

Hamargarrena.–Praktikaldia.

1.–Praktikaldiaren xedea da hautatutako izangaiek irakaskuntzarako gaitasuna ba ote duten egiaztatzea.

2.–Praktikaldiaren barrenean, izangaiek eskola zuzeneko saio bat eta zenbait prestakuntza ikastaro egin beharko dituzte.

3.–Praktikaldia Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenaren bidez arautuko da. Ebazpen horrek honako alderdi hauek bilduko ditu, besteak beste:

–Praktikaldia noiz hasiko den eta zenbat iraunen duen.

–Irakasle baten tutoretzapean eginen da, eta kalifikazio batzorde batek ebaluatuko du “gai” edo “ez gai” adierazita.

–Praktikaldiko funtzionarioa aldi baterako ezintasun egoeran edo amatasun bajan gertatuz gero, edo eszedentzia berezian nahiz antzeko beste egoera batean, eta horrek praktikaldia normaltasunez egitea edo hura baloratzea galarazten badio, Kalifikazio Batzordeari eskatzen ahalko dio praktikaldia atzeratu diezaiotela. Izangaiak praktikaldia hurrengo urtean egin dezala proposa dezake Kalifikazio Batzordeak, behin bakarrik. Horrelakoetan, 2020-2021 ikasturtean benetan egindako praktikaldia hurrengo ikasturtean aintzat har diezaiotela erabaki dezake.

4.–Praktikaldian “ez gai” kalifikazioa lortzen duten izangaiek karrerako funtzionario izendatzeko eskubide guztiak galduko dituzte. Horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpen arrazoitua emanen du.

5.–Praktikaldiak iraun bitartean, azterketa mediko bat eginen zaie praktiketako funtzionarioei irakasle lanetan egoki aritzeko behar den gaitasun fisikoa eta psikikoa badutela egiaztatzeko. Azterketa mediko hori gainditzen ez dutenek karrerako funtzionario izendatzeko eskubide guztiak galduko dituzte, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emanen duen ebazpenaren bidez.

Hamaikagarrena.–Karrerako funtzionarioen izendapena.

1.–Praktikaldia amaitutakoan, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak hautapen prozedurako espedientea onetsiko du ebazpen bidez. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2.–Orobat, hautatuen zerrendak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministeriora igorriko dira, hark eman behar baititu Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioen tituluak.

3.–Izendapenaren ondorioak, praktikaldia zein ikasturtetan egin den, hurrengo ikasturteko irailaren 1ean hasiko dira; izan ere, karrerako funtzionarioek egun horretan berean hartu beharko dute destinoaren jabetza.

4.–Hautapen prozedurak gainditzen dituzten izangaiek Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparruan izan beharko dute lehenbiziko behin betiko destinoa, eta, horretarako, deitzen diren hurrengo lekualdatze lehiaketetan parte hartu. Betebehar horretatik salbuetsirik daude igotzeko hautapen prozedura gainditu ondoren destinoa I. tituluko bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren arabera berretsi duten funtzionarioak.

Hamabigarrena.–Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrendak.

Oposizio-lehiaketa amaitu ondoren sortuko diren aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak foru agindu batek arautuko ditu gai guztietan; hain zuzen ere, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko irakasleen lanpostuak aldi baterako kontratazioaren bidez betetzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituen foru agindu indardunak arautuko ditu.

Hamahirugarrena.–Aurkeztutako agiriak jasotzea.

1.–Hautapen prozeduretatik baztertzen diren izangaiek Hezkuntza Departamentura jo dezakete (San Domingo kalea 8, 31001, Iruña) eskaerarekin batera aurkeztutako agiriak berreskuratzeko, 2020ko irailaren 1etik 30era bitarte, betiere baztertua izatearen aurka errekurtsorik jarri ez badute.

Ondoko hauek dira hautapen prozeduretatik baztertutako izangaitzat hartuko direnak:

–Deialdian eskatzen diren baldintzak ez betetzeagatik hautapen prozeduretatik baztertzen diren izangaiak.

–Aurkezpen ekitaldira joaten ez diren izangaiak.

Iraila dokumentazioa eraman gabe bukatzen bada, izangaiak agiri horiek berreskuratzeari uko egin diola ulertuko da, horretarako eskubidea galduko du eta agiriak suntsituko dira.

2.–Aurreko atalean sartzen ez diren izangaiek Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zehazten duen egunean jasoko dituzte agiriak, iragarkia agertu ondoren www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxan.

Agiriak jasotzeko epea agiri horiek eraman gabe bukatzen bada, izangaiak agiri horiek berreskuratzeari uko egin diola ulertuko da, horretarako eskubidea galduko du eta agiriak suntsituko dira.

3.–Izangaiek oposizioaldian aurkeztutako unitate edo programazio didaktikoak ez dira inola ere itzuliko, hautapen prozeduraren espedientearen zati direlako.

Hamalaugarrena.–Hizkuntz profilen egiaztapena.

Izangaiek ingeleseko, frantseseko edo alemaneko titulazioren bat aurkezten baldin badute hautapen prozeduran parte hartzeko eskaerak aurkezteko epean, berariazko profilekin identifikatuko dira, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduari jarraikiz (horren bidez zehaztu baitziren irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak eta hura egiaztatzeko prozedura).

Behar den berariazko profilarekin identifikatuko dira, orobat, Hezkuntza Departamentuan hori lehenagotik egiaztatu zuten izangaiak.

Hamabosgarrena.–Errekurtsoak.

Epaimahaiek ematen dituzten egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Ebazpen honen eta aplikazio egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

II. TITULUA

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioek aipatu kidegoetan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura. Oinarriak

Hautapen prozedura honek oinarri hauek izanen ditu:

Lehena.–Arau orokorrak.

Dei egiten da Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko karrerako funtzionarioek aipatu kidegoetan espezialitate berriak eskuratzeko prozedurarako.

Honako espezialitate hauetarako deialdia egiten da:

I. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa:

ESPEZIALITATEA

ENPRESEN ADMINISTRAZIOA

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

MARRAZKETA

GORPUTZ HEZKUNTZA

FILOSOFIA

FISIKA ETA KIMIKA

LANERAKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEAK

FRANTSESA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

OSTALARITZA ETA TURISMOA

INFORMATIKA

INGELESA

ESKU-HARTZE SOZIOKOMUNITARIOA

LATINA

GAZTELANIA ETA LITERATURA

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA)

MATEMATIKA

MERKATARITZAKO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

NEKAZARITZAKO EKOIZPEN PROZESUAK

SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIKOAK

TEKNOLOGIA

II. Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa:

ESPEZIALITATEA

MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK

NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LAN ETA EKIPOAK

OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK

KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUAK

SISTEMA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK

Titulu honetan aurreikusita ez dagoen orotan, prozedura honi ebazpen honen I. tituluan xedatutakoa aplikatuko zaio.

Espezialitate batean izena eman eta onartua izateak ez dio izangaiari bermatuko beste espezialitate batzuetara aurkeztu ahal izatea, ezartzen den prozeduraren antolaketak hori galarazten badu.

Bigarrena.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Espezialitate berriak eskuratzeko prozeduran onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Zein kidegotakoa den eskuratu nahi duen espezialitatea, kidego bereko karrerako funtzionarioa izatea, Nafarroako Foru Komunitatearen menpeko destinoarekin.

Eszedentzian dauden funtzionarioen kasuan eta, orobat, kanpoko lanpostuei atxikita edo antzeko egoeraren batean daudenen kasuan, betebehar hau destinoko azkeneko ikastetxean betetzea eskatuko da.

b) Eskuratu nahi den espezialitatea zein den, bertan txanda irekian sartzeko eskatzen diren baldintzak betetzea.

Irakasle funtzionarioek ezin izanen dute parte hartu baldin eta behin betiko destinoa beste hezkuntza administrazio batzuetan badute eta Foru Komunitatean zerbitzu eginkizunetan edo antzeko egoeran badaude.

Oinarri honetan aipatutako betebehar guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira eta karrerako funtzionario gisa lanpostuaren jabetza hartu arte betetzen jarraitu.

Hirugarrena.–Epeak, eskaerak eta dokumentazioa.

1.–Eskaerak aurkezteko epea.

Parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea hogei egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

2.–Eskaera aurkeztea eta formalizatzea.

Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek nahitaez modu telematikoan aurkeztu beharko dute eskaera, berariazko inprimaki elektronikoa erabiliz. Hori Hezkuntza Departamentuak gaituko du helbide honetan: http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado, deialdi honi dagokion fitxan (“Nafarroako Gobernuko langileria”-“Enplegu publikoa eta sustapena”-“Hezkuntza”). Hezkuntza Departamentuaren web-orrian ere eskuragarri egonen da aipatu inprimakia: http://www.educacion.navarra.es.

Parte hartzeko eskaeran izangaiek adierazi beharko dute titulu honen lehenengo oinarrian adierazitako espezialitateetatik zeinetan parte hartu nahi duten.

Prozedura honetako proba euskaraz egin nahi duten izangaiek halaxe adieraziko dute parte hartzeko eskabidean. Halakorik adierazi ezean, ulertuko da proba gaztelaniaz egin nahi dutela.

3.–Dokumentazioa.

Eskaera online aurkezteko unean, izangaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen kopia elektronikoa.

b) Parte hartzen duen espezialitate bakoitzeko ordainketa-gutun bat, laugarren oinarrian ezarritakoaren arabera.

4.–%33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak.

%33ko edo goragoko desgaitasuna duten izangaiek parte hartzeko eskaeran adierazi beharko dute zenbateko desgaitasuna duten eta hori frogatzeko organo eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, denborari eta baliabideei dagokienez probak egiteko behar diren egokitzapenak eskatu ahal izateko.

Proba egiteko denbora eta baliabideetan behar dituzten egokitzapenei dagokienez, izangaiek aparteko orri batean adierazi beharko dute zein egokitzapen eskatzen duten.

%33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangai horiek Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara bideratuko dira, probak egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten zentzuzko egokitzapen eta doikuntzak zehazteko, desgaitasuna dutenek baldintza berdinetan parte har dezaten ziurtatzeko, proben mamia aldatu gabe, betiere.

Laugarrena.–Eskubideen ordainketa.

Eskaerarekin batera, azterketa egiteko eskubideengatik, espezialitate bakoitzeko 40 euro ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da, ebazpen honen I. tituluaren bidez Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren laugarren oinarrian ezarritako prozedurari jarraikiz. Ordainagiria aurkeztu ezean, izangaia baztertuta geldituko da.

Bosgarrena.–Izangaien onarpena.

1.–Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak.

Eskaerak aurkezteko epea iraganik, ebazpena emanen du Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrendak (espezialitateen arabera) onesteko, eta www.navarra.es helbidean argitaratuko du, deialdiaren fitxan. Zerrenda horietan parte-hartzaileen izen-deiturak azalduko dira, bai eta, baztertuz gero, horren arrazoiak ere.

Behin-behineko zerrendak onesten dituen ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Izangaiek hamar egun balioduneko epea izanen dute, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita, erreklamazioak aurkezteko eta, kasua bada, baztertua izateko akatsa zuzentzeko. Era berean, beren datu pertsonalak ematean akatsak izan direla ohartu diren izangaiek epe horretan berean adierazten ahalko dute. Erreklamazioak modu telematikoan aurkeztu beharko dira, Interneteko www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxatik abiatuta.

2.–Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak.

Aurreko atalean aipatutako erreklamazioak ebatzi ondoren, espezialitate bakoitzean onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrendak onesteko ebazpena emanen da.

Ebazpen hori www.navarra.es helbidean argitaratuko da, deialdiaren fitxan.

Behin betiko zerrendak onesten dituen ebazpena argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin bat.

Ebazpen horren kontra interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

Onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak onesten dituen ebazpena onetsi ondotik egiaztatzen bada izangairen batek ez dituela baldintzak betetzen, bere jarduketak deuseztatu eginen dira, faltsukeria dela-eta legokiokeen erantzunbeharra galarazi gabe.

Seigarrena.–Hautapen organoak.

Prozedura honetako hautapen organoak ebazpen honen I. tituluko seigarren oinarrian adierazi diren hautapen batzordeak eta epaimahaiak izanen dira, eta, prozedura honi dagokionez, oinarri hartan ezartzen diren eginkizun berberak izanen dituzte.

Prozedura honetan deitutako espezialitateren batean, kidegoan sartzeko deialdian epaimahai bat baino gehiago izendatu badira, eta Hautapen Batzordea ere eratu baldin bada, prozedura horretako izangaien ebaluazioa 1. epaimahaiak eginen du.

Izangaiei gaztelaniazko espezialitateko epaimahaia esleituko zaie, proba euskaraz egitea eskatzen ez badute behintzat. Espezialitate horretan euskarazko epaimahairik eratu ez bada, behar diren neurriak hartuko dira izangaiek proba euskaraz egin ahal izateko.

Zazpigarrena.–Hautapen sistema.

Proba bakarra eginen da. Proba horretan, lortu nahi den irakaskuntza-espezialitatearen berariazko ezaupideak erakustea hartuko da kontuan, baita izangaien baliabide didaktiko eta pedagogikoak ere.

Probak bi zati izanen ditu: espezialitateko gai baten azalpena eta zati praktikoa.

Izangaiak aukeratutako espezialitateko gai bat azaldu beharko du, eta horren gainean eztabaidatu, ahoz betiere, eta irizpide hauei jarraikiz:

a) 25 gai baino gehiago eta 51 baino gutxiago dituzten espezialitateetan, lau gairen artean aukeratuko da.

b) 50 gai baino gehiago dituzten espezialitateetan, bost gairen artean aukeratu beharko da.

Gaiak epaimahaiak aterako ditu zozketa bidez V. eranskineko gai-zerrendatik.

Planteamendu didaktiko bat eginen da azalpena osatzeko, izangaiak hautatutako ziklo edo ikasmailari buruz.

Izangaiak bi ordu izanen ditu ariketa hau prestatzeko, eta egokia iruditzen zaion material osagarria erabiltzen ahalko du, berak ekarrita. Halaber, prestaketa denboran eginiko gidoi bat erabiltzen ahalko du azalpenean. Gidoi hori orri batekoa izanen da gehienez, eta proba bukatutakoan epaimahaiari emanen zaio. Gaiaren azalpena eta planteamendu didaktikoa egiteko berrogeita bost minutu izanen ditu gehienez. Gehienez ere hamabost minutu iraunen du eztabaidak.

Eduki praktikoko zatia VII. eranskinean ezarritako zehaztapenei lotuko zaie.

Zero puntutik hamar puntura bitarte baloratuko da proba, eta izangaiek gutxienez ere bost puntu lortu beharko dituzte proba gainditzeko. Puntuazioa honela banatuko da: zati praktikoak %30 izanen du, eta gaiaren azalpen eta eztabaidaren zatiak %70.

Probaren puntuazioa ateratzeko, epaimahaian parte hartzen duten kide guztien kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa eginen da. Mahaikideek emandako puntuazioen artean hiru puntu oso edo gehiagoko aldea baldin badago, puntuaziorik altuena eta baxuena, besterik gabe, baztertuko dira, eta gainerako kalifikazioekin aterako da batezbestekoa. Epaimahaiko kide batek baino gehiagok ematen badute gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa, kasu horretan, gehieneko eta/edo gutxieneko kalifikazioa baizik ez da baztertuko. Epaimahaiak “gai” edo “ez gai” kalifikazioa emanen dio probari.

Zortzigarrena.–Probaren hasiera eta garapena.

1.–Proba epaimahaiaren aurrean eginen den aurkezpen ekitaldi baten bidez hasiko da, ez 2020ko maiatzaren 10a baino lehenago.

Aurkezpen ekitaldira agertzen ez diren izangaiak prozeduratik baztertuko dira. Ez da zilegi izanen izangaien ordez beste pertsona batzuk agertzea.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez, izangaiei dei eginen zaie aurkezpen ekitaldira ager daitezen. Ebazpen hori jendaurrean jarriko da, www.navarra.es helbidean, aurkezpen ekitaldia baino zazpi egun natural lehenago, gutxienez. Ebazpen horretan epaimahaien aurreko jarduketa noiz, zein ordutan eta non hasiko den adieraziko da.

Aurkezpen ekitaldia eginda, epaimahaiak izangai guztientzako deiak argitaratuko ditu aurkezpen ekitaldia egin den lekuan, proba egiteko non, noiz eta zer ordutan aurkeztu beharko duten adierazita.

Izangaiei dei bakarra eginen zaie epaimahaien aurreko jarduketak egiteko, eta agertzen ez direnak baztertu eginen dira. Ondorio horietarako, egun bererako deitutakoek deian ezarritako orduan eta lekuan agertu beharko dute epaimahaiaren aurrean.

2.–Izangaiek parte hartzeko ordena alfabetikoki zehaztuko da; horretarako, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak zozketaz bi letra aterako ditu, eta lehenengo abizenaren hasieran bi letra horiek dituen izangaia hasiko da, I. tituluko zazpigarren oinarriaren 1.2. atalean adierazitako moduan.

3.–Epaimahaiak edozein unetan eskatzen ahalko die izangaiei beren nortasuna froga dezatela.

Bederatzigarrena.–Kalifikazioa.

Epaimahaiek “gai” edo “ez gai” kalifikazioa emanen diote probari. Espezialitate berria eskuratuko dute, bakar-bakarrik, “gai” kalifikazioa lortzen dutenek.

Epaimahaiek edo, hala behar denean, hautapen batzordeek, jendaurrean jarriko dituzte “gai” kalifikazioa lortu duten izangaien zerrendak: proba egin den lokaleko iragarki-taulan eta www.navarra.es helbidean, deialdiaren fitxan.

%33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa duten izangaiak Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara bideratuko dira, beren desgaitasun maila eta “gai” izan diren espezialitateari dagozkion lan eta eginkizunetan aritzeko gaitasuna bateragarriak diren baloratzeko.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak izangaiak “gai” deklaratzen dituen ebazpena onetsiko du, bakoitzak eskuratu duten espezialitate berria adierazita; ebazpen hori www.navarra.es webgunean argitaratuko da, deialdiaren fitxan. Eskatutako baldintzaren bat betetzen ez duten izangaiek deialdi honetan parte hartzeagatik legozkiekeen eskubide guztiak galduko dituzte.

Espezialitate berria prozedura honen bidez eskuratzen duten izangaiek ez dute praktikaldirik eginen.

Espezialitate berri bat eskuratzeak ez du esan nahi aurreko espezialitatea edo espezialitateak galtzen d(ir)enik.

Hamargarrena.–Errekurtsoak.

Epaimahaiek ematen dituzten egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Ebazpen honen eta aplikazio egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

Iruñean, 2019ko abenduaren 26an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

I. ERANSKINA

Merezimenduak baloratzeko baremoa, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko

Merezimenduen balorazioan, izangaiek 10 puntu lortzen ahalko dituzte gehienez.

I. Atala.–Irakasle lanetan emandako zerbitzuak (7,0000 puntu gehienez).

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

1.1. Izangaiaren helburu den kidegoko espezialitateetan, ikastetxe publikoetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

0,7000 puntu

Emandako zerbitzuen ziurtagiria, hezkuntza administrazioek luzatua. Kasu guztietan adierazi behar da zein kidegotarako izendatu zen, edo haren kode ofiziala, baita zerbitzuak hasi eta bukatu zireneko data zehatzak ere. Ez dira onartuko jabetza hartzeko eta zerbitzuak uzteko orriak.

Ziurtagiri horietan adierazten bada zerbitzuak eman direla publikoak ez diren ikastetxeetan, zerbitzu horiek bestelako ikastetxeetan eman izan balira bezala baloratuko dira, hots, 1.3 edo 1.4 azpiataletan ezarritakoaren arabera. Zerbitzuak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamenturako eman badira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkeztuko du zerbitzuen orria, izangai bakoitzaren espediente pertsonalean dagoen dokumentazioari jarraikiz, parte hartzeko eskabidean berariaz eskatu behar izan gabe. Aitzitik, beste hezkuntza administrazio batean emandako zerbitzuak egiaztatu beharko dituzte izangaiek, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak zerbitzu horiek antzinatasun gisa aitortu baditu ere. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Nafarroako Zuzendaritza Probintzialerako 1990eko urriaren 1a baino lehen emandako zerbitzuen ziurtagiria interesdunek espresuki eskatu beharko dute.

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0583 puntu

1.2. Izangaiaren helburu den kidegoaz besteko kidegoetako espezialitateetan, ikastetxe publikoetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

0,3500 puntu

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0292 puntu

1.3. Izangaiaren helburu den kidegoko hezkuntza maila bereko espezialitateetan, bestelako ikastetxeetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

0,1500 puntu

Ikastetxearen ziurtagiria, edo hura emateko eskumena duen organoarena, Hezkuntza Ikuskapen Zerbitzuak ontzat emana, bertan espezialitatea, hezkuntza maila eta zerbitzuen benetako iraupena ageri direla, hasi eta bukatu zireneko data zehatzak adierazita. Ziurtagiri horiei oniritzia emateko, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak lan bizitzari buruzko txosten eguneratua eta kontratuak aurkez ditzatela eskatuko die interesdunei. Unibertsitateko irakasle gisa egindako lana frogatzeko, ikastetxearen ziurtagiria beharko da, honako hauek adieraziko dituena: zerbitzuak noiz hasi eta bukatu ziren, data zehatzak adierazita, eta zerbitzu horiek irakasle gisa izan zirela.

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0125 puntu

1.4. Izangaiaren helburu den kidegokoa ez den beste hezkuntza maila bateko espezialitateetan, bestelako ikastetxeetan, irakasle lanean emandako urte bakoitzeko:

0,1000 puntu

Azpiatal honetan aipatzen diren lanpostuetan emandako hilabete bakoitzeko edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0083 puntu

I. atala osatzen duten xedapenak:

1. Atal honen ondorioetarako, gehienez hamar urte hartuko dira kontuan, eta urte bakoitza azpiatal bakar batean baloratuko da.

2. Hona hemen definizio batzuk:

–Ikastetxe publikoak (1.1 edo 1.2 azpiatalak, kasuan-kasuan): hezkuntza administrazioek sortu eta finantzatutako sare publikoan sartutako ikastetxeak, alegia, Estatuko eta autonomia erkidegoetako Administrazioan hezkuntza arloan eskudunak diren departamentu edo kontseilaritzek sortu eta finantzatuak. Ikastetxe publikoak dira, orobat, Espainiar Estatuak atzerrian dituen ikastetxeak.

–Bestelako ikastetxeak (1.3 edo 1.4 azpiatalak, kasuan-kasuan): titulartasun pribatuko ikastetxeak, hezkuntzakoak ez diren administrazioenak (toki administrazioarenak, esate baterako) eta unibertsitate publikoak eta pribatuak.

3. Ez dira kontuan hartuko interesdunek izenpetutako kontratuen kopia elektroniko bidez soilik frogatzen diren zerbitzuak, ezta ikastetxe pribatuek edo udal ikastetxeek emandako ziurtagiriak ere, nahiz eta Gizarte Segurantzari kotizatutakoaren ziurtagiriak erantsi, bertan Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ontzat eman dituela agertzen ez bada.

4. Ez dira kontuan hartuko zerbitzuak hasi eta bukatu zireneko data zehatzak (eguna, hilabetea eta urtea) ez dituzten ziurtagiriak, nahiz eta bertan adierazi zerbitzuen iraupena ikasturte batekoa izan dela.

5. Zerbitzuak zein kidego edo mailatan eman diren zehazten ez bada, beste kidego edo hezkuntza maila batean emandakotzat joko dira.

6. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko izangaiek irakaskuntzan izandako esperientzia baloratzeari dagokionez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan emandako zerbitzuak 1.1 atalean edo 1.3 atalean (egokia dena) baloratuko dira.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, zerbitzuak ikastetxe publikoetan eman badira eta Hezkuntza Administrazioak egindako ziurtagiriak adierazten badu Maisu-maistren Kidegoan eman direla, 1.2 atalean baloratuko dira. Bestalde, zerbitzuak bestelako ikastetxeetan eman badira eta ziurtagiriak adierazten badu irakasletzako diplomadun gisa eman direla, 1.4 atalean baloratuko dira.

7. Atzerrian emandako zerbitzuak 1.3 eta 1.4 puntuen arabera baloratzeko, dagokion herrialdeko Hezkuntza Ministerioak edo Espainiar Estatuak Atzerrian duen Administrazio Orokorrak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dira. Bertan honako hauek adierazi beharko dira: eman den hezkuntza maila eta irakasgaia, zerbitzuen iraupena eta horiek hasi eta bukatu zireneko data zehatzak. Hezkuntza maila edo irakasgaia frogatzen ez bada edo izangaiak hautatutako kidegoko espezialitateetako batekoa ez bada, ulertuko da zerbitzuak beste hezkuntza maila edo kidego bateko espezialitateetan eman direla. Ziurtagiri horiek gaztelaniazko itzulpenarekin batera aurkeztu beharko dira. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen horiek.

8. Atal honen ondorioetarako, puntuak ezin izanen dira pilatu zerbitzuak aldi berean ikastetxe batean baino gehiagotan eman badira.

II. Atala.–Ikasketak. 5,0000 puntu gehienez.

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

2.1. Alegatutako tituluaren espediente akademikoa:

Azpiatal honetan izangaiak alegatutako tituluari dagokion espediente akademikoko batez besteko nota soilik baloratuko da, bat datorrena izangaiaren helburu den kidegoan sartzeko oro har eskatzen den titulazio mailarekin. Honela baloratuko da:

Izangaiak ikasketen ziurtagiri pertsonala igorri beharko du, non titulazioan lortutako batez besteko nota agertuko den.

Nolanahi ere, aurkeztutako ziurtagiri akademikoan agertzen den batez besteko nota hartuko da kontuan.

0tik 10erako eskala 0tik 4rako eskala

6tik 6,99ra 1,5etik 1,99ra

1,0000 puntu

7tik 8,49ra 2tik 2,74ra

1,2500 puntu

8,5etik 10era 2,75etik 4ra

1,5000 puntu

Batez besteko nota zenbakien bidez adierazten ez bada, baliokidetza hauek aplikatuko dira:

Nahiko: 5,5 puntu. Ongi: 6,5 puntu. Oso ongi: 7,5 puntu.

Bikain: 9 puntu. Ohorezko matrikula: 10 puntu.

Espediente akademikoan ez bada berariaz agertzen batez besteko nota edo ikasketen ziurtagiri pertsonala aurkezten ez bada, eta, horren ordez, tituluaren kopia elektronikoa aurkezten bada, ulertuko da izangaiaren batez besteko nota Nahiko dela.

2.2. Graduondoak, doktoretza eta aparteko sariak:

Tituluaren kopia elektronikoa, edo, hala badagokio, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria.

Ikertzeko nahikotasunari edo Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomari dagokionez:

–Unibertsitatearen ziurtagiria, ikertzeko nahikotasuna aitortzen duena, eskuratuta izanez gero urtarrilaren 23ko 185/1985 Errege Dekretuaren arabera.

–Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diploma, eginak izanez gero apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretuaren arabera.

2.2.1. Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomagatik (apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretua), master titulu ofizialagatik (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren arabera, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren arabera edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua), ikertzeko nahikotasunagatik edo beste edozein titulu baliokiderengatik, baldin eta titulu horiek irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa eskatu ez badira:

1,0000 puntu

2.2.2. Doktore titulua izateagatik:

1,0000 puntu

2.2.3. Doktoretzan aparteko saria lortzeagatik:

0,5000 puntu

2.3. Unibertsitateko beste titulazio batzuk

Unibertsitateko titulazio ofizialak, irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa alegatutakoez apartekoak, honela baloratuko dira:

Kidegoan sartzeko alegatutako tituluaren kopia elektronikoa, bai eta merezimendu gisa alegatzen diren guztiena ere, edo, bestela, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

Lehen zikloko titulazioak puntuatuko badira, ezinbestekoa izanen da diplomadun tituluaren kopia elektronikoa aurkeztea, edo, bestela, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura bateko lehenbiziko hiru ikasmailetako edo lehen zikloko irakasgai guztiak egin eta gainditu direla azaltzen duen ikasketen ziurtagiri pertsonala. Egokitzapen ikastaroa gainditua izatea ez da hartuko lehen zikloko titulaziotzat.

Lizentziadun, ingeniari edo arkitekto tituluaren kopia elektronikoa aurkezteak balioko du bakar-bakarrik, bigarren zikloko titulazioari dagokion puntuazioa aitortzeko, salbu eta aurreko paragrafoan aipatzen den ikasketen ziurtagiria eransten bada 2.3.1 azpiatalaren arabera baloratzeko.

Unibertsitateko gradudun titulu ofizialaren kopia elektronikoa aurkezteak balioko du, bakar-bakarrik, bigarren zikloko titulazioari dagokion puntuazioa aitortzeko, salbu eta behar den ikasketen ziurtagiria aurkezten bada, unibertsitateko gradudun titulu ofiziala lortzeko kreditu guztiak egin eta gainditu dituela egiaztatzen duena; kasu horretan, 2.3.1 azpiatalari dagokion puntuazioa ere emanen zaio.

Gradudun titulua ez da baloratuko baldin eta titulu hori lortu bada ikasketa-arlo bereko unibertsitateko titulu bat (diplomatura edo lizentzia) daukatenentzat bideratutako egokitzapen ikastaro bat eginez.

Titulazio berean oinarritzen diren espezialitateak ez dira titulu desberdintzat hartuko.

Titulu berari dagozkion aipamenak ez dira gradutzat hartuko.

2.3.1. Lehen zikloko tituluak:

Diplomadun, ingeniari tekniko edo arkitekto tekniko titulu bakoitzeko edo legez horien baliokide den titulu bakoitzeko, eta lizentzia, arkitektura edo ingeniaritza bateko lehen zikloari dagozkion ikasketengatik:

Atal honetan ez dira inolaz ere baloratuko, B mailako irakasle funtzionarioen kidegoen kasuan, izangaiak aurkezten duen lehen titulua edo era horretako ikasketak.

Atal honetan ez dira inolaz ere baloratuko, A mailako irakasle funtzionarioen kidegoen kasuan, izangaiak aurkezten duen lehenbiziko lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo gradudun titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketen titulua edo era horretako ikasketak.

1,0000 puntu

2.3.2. Bigarren zikloko tituluak:

Lizentzien, ingeniaritzen, arkitekturen edo unibertsitateko gradudun titulu ofizialen bigarren zikloko ikasketengatik edo legez horien baliokide diren tituluengatik:

Atal honetan ez dira inolaz ere baloratuko, A mailako irakasle funtzionarioen kidegoen kasuan, izangaiak aurkezten duen lehenbiziko lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo gradudun titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketak (lehen zikloa, bigarren zikloa edo, hala badagokio, ikasketa osagarriak).

Bigarren ziklokoak bakarrik diren tituluak eta ondorio guztietarako unibertsitateko lizentziadun tituluaren baliokidetzat jotzen diren tituluak bigarren ziklo bat bezala baloratuko dira bakarrik.

1,0000 puntu

2.4. Araubide bereziko irakaskuntzetako eta berariazko lanbide heziketako titulazioak:

Hizkuntza eskola ofizialek, musikako kontserbatorio profesionalek eta goi mailakoek eta arte eskolek ematen dituzten araubide bereziko irakaskuntzen titulazioak, baita berariazko lanbide heziketakoak ere, ondoren aipatzen denari jarraikiz baloratuko dira, baldin eta irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa alegatu ez badira edo alegatutako titulua lortzeko ezinbestekoak izan ez badira:

Merezimendu gisa alegatutako tituluaren kopia elektronikoa edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria, baita kidegoan sartzeko alegatu den titulua lortzeko beharrezkoak izan diren titulu guztien kopia elektronikoak ere.

Hizkuntza eskola ofizialek luzatutako B2 tarteko mailako edo maila aurreratuko (B2) ziurtagiriak ez dira baloratuko, baldin eta izangai berak hizkuntza bereko maila altuagoko beste titulu edo ziurtagiri bat aurkezten badu eta horren balorazioa 3.2 azpiatalean aurreikusi baldin bada.

Izangaiak lortu nahi duen lanpostua euskaraz eman beharrekoa bada, hizkuntza eskola ofizialek luzatutako euskarazko B2 tarteko mailako edo maila aurreratuko (B2) ziurtagiria ez da baloratuko.

a) Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko:

0,5000 puntu

b) Hizkuntza eskola ofizialek emandako B2 tarteko mailako edo maila aurreratuko (B2) ziurtagiri bakoitzeko:

Orobat, azpiatal honetan barematuko dira honako hauek:

–Hizkuntza eskola ofizialetako gaitasun agiriak.

–Hizkuntza eskola ofizialetako C1 eta C2 ziurtagiriak, 3. atalean baloratzen ez diren hizkuntzenak.

0,5000 puntu

c) Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

d) Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

e) Goi mailako kirol teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

II. atala osatzen duten xedapenak:

1. Titulazioak atzerrian lortu badira, titulazio horien kopia elektronikoa aurkeztu beharko da, homologazioa egiaztatzen duen agiriarekin batera.

2. Titulu batek Goi mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruan duen maila baliokidetzeko, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuaren arabera luzatutako ziurtagiriak ez dira baloratuko.

III. atala.–Beste merezimendu batzuk (2,0000 puntu gehienez).

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

3.1. Etengabeko prestakuntza:

Gehienez ere 1,0000 puntu

Gainditutako etengabeko prestakuntzarako eta hobekuntzarako jarduerak, eskuratu nahi den espezialitatearekin, eskolaren antolaketarekin, hezkuntzari aplikatutako teknologia berriekin, didaktikarekin, psikopedagogiarekin edo hezkuntzako soziologiarekin loturik egonez gero, hezkuntza arloko eskumen osoa duten administrazio publikoek edo unibertsitateek antolatu badituzte, edo hezkuntza administrazioekin elkarlanean ari diren entitateek antolatutako etengabeko prestakuntzako planean sartutako jarduerak edo kasuan kasuko hezkuntza administrazioak onartutako jarduerak, 10 orduko.

Ondorio horietarako, jarduera guztietako prestakuntza orduen batuketa eginen da, eta ez da puntuaziorik emanen 10 ordutik beheitiko hondarrarengatik. Besterik adierazten ez bada, prestakuntza jarduerak kreditutan azaltzen direnean, ulertuko da kreditu bakoitzak 10 orduko balioa duela.

3.1 azpiatal honetan ez dira inolaz ere baloratuko titulu akademiko baten (doktoretza barne), master baten edo graduatu ondoko beste titulazio baten curriculuma osatzen duten ikastaro edo irakasgaiak. Ikastaro horiek amaitu eta dagozkien tituluak eskuratuta, titulu horiek, egoki bada, 3.1 azpiatalaren arabera baloratuko dira (778/1998 Errege Dekretuaren eta Unibertsitateei buruzko 6/2001 Lege Organikoa aldatu duen apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren 34.1 artikuluaren arabera lortutako titulu ez-ofizialak), edo, hala badagokio, 2.2 atalaren arabera (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortutako titulu ofziala bada).

Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria eta Espezializazio Didaktikoaren titulua ez dira baloratuko.

0,0200 puntu

Ikastaroen ziurtagiria, kasuan kasuko erakunde edo zentroak luzatua, non ikastaroaren kreditu edo orduak espresuki adieraziko baitira. Etengabeko prestakuntzaren planeko jardueretan edo hezkuntza administrazioak onartu dituenetan espresuki adierazi beharko da kasuan kasuko jarduera plan horretan sartuta dagoela edo hezkuntza administrazioak onartua dela; bestela, hori gabe, homologazioa edo onarpena erantsi beharko da. Ordu edo kreditu kopurua jasotzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

3.2. Euskararen, ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren ezagutza egiaztatzeko titulazioak

Gehienez ere 2,000 puntu

Organo eskudunak luzatutako ziurtagiriaren kopia elektronikoa. Ez da beharrezkoa izanen ziurtagiriaren zinpeko itzulpena aurkeztea.

3.2.1. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera, euskararen, ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren C2 maila egiaztatzen duen ziurtagiria (Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan ezarri direnetako bat):

1,000 puntu

3.2.2. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera, euskararen, ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren C1 maila egiaztatzen duen ziurtagiria (Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan ezarri direnetako bat):

0,750 puntu

3.2.3. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera, euskararen, ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren B2 maila egiaztatzen duen ziurtagiria (Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan ezarri direnetako bat):

0,500 puntu

3.2 azpiatala osatzen duten xedapenak:

1. 3.2 azpiatal honetan, ez dira inolaz ere baloratuko ez unibertsitateko titulazioak, ez hizkuntza eskola ofizialek emandako B2 tarteko mailako edo maila aurreratuko (B2) ziurtagiriak. Izan ere, horien balorazioa berariaz jasota dago merezimendu baremoaren 2.3 eta 2.4 azpiataletan, hurrenez hurren.

2. Hizkuntza berari dagozkion titulu edo ziurtagiri bat baino gehiago aurkezten badira, eta maila desberdinekoak badira, goreneko mailakoa besterik ez da baloratuko.

3. Hizkuntza berari dagozkion titulu edo ziurtagiri bat baino gehiago aurkezten badira, eta maila berekoak badira, hizkuntza horren ezagutza behin baizik ez da puntuatuko.

4. Euskaraz eman beharreko lanpostuetara lehiatuz gero, ez da euskara titulu bakar bat ere baloratuko.

Merezimenduen baremo osorako xedapenak:

1. Deialdian parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik burutu, eta epe horretan aurkeztu diren merezimenduak baizik ez dira baloratuko.

2. Gaztelaniara itzuli beharko dira atzerriko hizkuntza batean idatzitako agiriak edo beste autonomia erkidego bateko berezko hizkuntza ofizialean idatzitakoak, euskarazkoak eta atzerriko hizkuntzen egiaztagiri edo titulazioak izan ezik. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen horiek, eta agiriarekin batera aurkeztu beharko dira.

3. Izangaiek merezimenduak egiaztatzeko aurkezten dituzten agiriek ez dute zertan jatorrizkoak edo kopia elektroniko konpultsatuak izan; agiri horien kopia elektronikoak aurkezten ahalko dira eskabideak aurkezteko epearen barnean. Dena dela, Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie izangaiei parte hartzeko eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo kopia elektroniko konpultsatuak.

4. Merezimendu bera ezin da inolaz ere atal edo azpiatal batean baino gehiagotan baloratu.

5. Betebehar bat frogatzeko aurkezten den dokumentazioa ez da merezimendu gisa baloratzen ahalko.

II. ERANSKINA

Merezimenduak baloratzeko baremoa, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegora igotzeko

Merezimenduen balorazioan, izangaiek 10 puntu lortzen ahalko dituzte gehienez.

I. Atala.–Egindako lana. 5,5000 puntu gehienez.

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

1.–Antzinatasuna

Gehienez ere 4,0000 puntu

Zerbitzuen ziurtagiria, hezkuntza administrazio eskudunak emana.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko funtzionarioen zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuko du, izangaien espediente pertsonalean dauden datuei jarraikiz.

Atal honen balorazioaren ondorioetarako, konputatu eginen dira zerbitzu berezien egoeran emandako zerbitzuak, halakotzat hartuak direnean, berariaz, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 24. artikuluan eta Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 87. artikuluan, bai eta aipatu legearen aurreko xedapenek ezarritako era horretako egoerak ere. Orobat, ondorio horietarako, konputatuko da familiakoak zaintzeko eszedentzia aldia, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 89.4 artikuluan ezarritako kasuetan. Hiru urte izanen dira gehienez. Era berean, ondorio horietarako konputatuko da eszedentzia berezian egindako denbora, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 27. artikuluarekin bat.

Jatorrizko kidegoan karrerako funtzionario gisa emandako urte bakoitzeko, parte hartzeko baldintza gisa eskatutako sei urteetatik aparte:

0,5000 puntu

Hilabete edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0416 puntu

2.–Berariazko eginkizunak betetzea eta ebaluazio boluntarioa:

Gehienez ere 2,5000 puntu

2.1. Zuzendaritza karguetan aritzea ikastetxeetan:

Izendapenaren kopia elektronikoa, kargua hartzeko nahiz uzteko eginbidea agertzen duena, edo, bestela, karguan jarraitzen duela adierazten duen ziurtagiria.

2.1.1. Ikastetxe publikoetan zuzendari edo zuzendariondoko lanetan aritutako urte bakoitzeko:

0,2500 puntu

Hilabete edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0208 puntu

2.1.2. Ikastetxe publikoetan zuzendariorde, idazkari edo ikasketaburu gisa edo horiekin parekatutako karguetan egindako urte bakoitzeko:

0,2000 puntu

Izendapenaren egiaztagiriaren kopia elektronikoa, karguan egiazki emandako denbora adierazten duena

Hilabete edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0166 puntu

2.1.3. Ikastetxe publikoetan beste zuzendaritza kargu batzuetan aritutako urte bakoitzeko:

0,1500 puntu

Izendapenaren egiaztagiriaren kopia elektronikoa, karguan egiazki emandako denbora adierazten duena

Hilabete edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0125 puntu

2.1.4. Ikuskapen lanetan aritutako urte bakoitzeko:

0,1000 puntu

Izendapena eta jabetza hartzearen eta kargu-uztearen datak azaltzen dituen ziurtagiriaren kopia elektronikoa edo, bestela, karguan jarraitzen duela adierazten duen ziurtagiriarena.

Hilabete edo urteko zatiki bakoitzeko:

0,0083 puntu

2.2. Irakasleen borondatezko ebaluazioa: irakaslanaren balorazio positiboa, hezkuntzako ikuskapenak egindakoa bada:

0,2500 puntu

Balorazio positiboaren ziurtagiria, hezkuntza administrazio eskudunak emana.

2.1. atala osatzen duten xedapenak:

1. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 eta 2.1.4 ataletan, karrerako funtzionario edo lan-kontratudun finko gisa izandako zuzendaritza karguak soilik baloratuko dira.

2. Merezimenduen baremoko 2.1.2 atalean ezarri diren ondorioetarako, zuzendaritza kargu parekatutzat honako hauek hartuko dira gutxienez:

–Atal honetan aipatutako karguak, Lanbide Heziketako ataletan jardun denean.

–Idazkari albokoa.

–Ikasketaburu albokoa.

–Egoitzako burua.

–Batxilergoko institutuko ikasketaburuaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horren pareko direnak.

–Atal delegatuko zuzendaria-ikasketaburua.

–Atal filialeko zuzendaria.

–Irakaskuntza Ertainaren Patronatuko ikastetxe ofizialeko zuzendaria.

–Lanbide Heziketako ikastetxeen administratzailea.

–Irakasle delegatua, Lanbide Heziketako Atalaren kasuan.

3. Merezimenduen baremoko 2.1.3 atalean, gutxienez zuzendaritza kargu hauek baloratuko dira:

–Idazkariordea.

–Gaueko ikasketen delegatua-ikasketaburua atal delegatuan.

–Batxilergoko institutuetako hedapenetako idazkariaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horien pareko direnak.

–Toki korporazioekin egindako hitzarmenen xedeko zentro homologatuetako zuzendari, ikasketaburu edo idazkaria.

–Ikastetxe libre adoptatuko zuzendaria, langilearen erregistro zenbakia duena.

–Irakaskuntza Ertainaren Patronatuko ikastetxe ofizialeko idazkaria.

4. Kargu batean baino gehiagotan batera jardunez gero, ezin izanen da puntuazioa batu.

5. Atal hau baloratzeko, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko funtzionarioen zerbitzuen ziurtagiria aurkeztuko du, izangaien espediente pertsonalean dauden datuei jarraikiz.

II. Atala.–Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, gaindituak direnak (3,0000 puntu gehienez).

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

Gainditutako etengabeko prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroak, aukeratu nahi den espezialitatearekin, eskolaren antolaketarekin, hezkuntzari aplikatutako teknologia berriekin, didaktikarekin, psikopedagogiarekin edo hezkuntzaren soziologiarekin loturik egonez gero, hezkuntza eskumen osoa duten administrazio publikoek edo unibertsitateek antolatu badituzte, edo hezkuntza administrazioekin elkarlanean ari diren entitateek antolatutako etengabeko prestakuntzako planean sartutako jarduerak edo kasuan kasuko hezkuntza administrazioak onartutako jarduerak:

Ikastaroen ziurtagiria, kasuan kasuko erakunde edo zentroak luzatua, non ikastaroaren kreditu edo orduak espresuki adieraziko baitira. Etengabeko prestakuntzaren planeko jardueretan edo hezkuntza administrazioak onartu dituenetan espresuki adierazi beharko da ziurtagirian kasuan kasuko jarduera plan horretan sartuta dagoela edo hezkuntza administrazioak onartua dela; bestela, hori gabe, homologazioa edo onarpena erantsi beharko da.

Ziurtagirietan kredituen ordez orduak adierazten direnean, ulertuko da ikastaroko 10 orduk kreditu bat egiten dutela.

Ordu edo kreditu kopurua jasotzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

a) Gutxienez 3 kreditu dituen ikastaro bakoitzeko:

0,2000 puntu

b) Gutxienez 10 kreditu dituen ikastaro bakoitzeko:

0,5000 puntu

Atal honi dagokionez, 2 kreditutik gorako ikastaroak metatzen ahalko dira, atal honetan zehazten diren betebeharrak betetzen badituzte. Bi kreditutik gorako ikastaroen kasuan, kreditu edo ordu guztiak batuz metatu, eta guztirakoa ikastaro bat balitz bezala baloratuko da, a) eta b) letretan xedatutakoarekin bat.

Atal honetan ez dira inola ere baloratuko titulu akademiko baten (doktoretza barne), master edo graduondoko beste titulazio baten curriculuma osatzen duten ikastaro edo irakasgaiak. Ikastaro horiek amaitu eta dagozkien tituluak eskuratuta, titulu horiek, egoki bada, 3.1.2 azpiatalaren arabera baloratuko dira (778/1998 Errege Dekretuaren eta Unibertsitateei buruzko 6/2001 Lege Organikoa aldatu duen apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren 34.1 artikuluaren arabera lortutako titulu ez-ofizialak) edo, hala denean, 3.1.1 azpiatalaren arabera (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren arabera, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren arabera edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera emandako titulu ofizial bat bada).

II. atala osatzen duten xedapenak:

1. Bi kreditutik beherako ikastaroak ez dira metatuko, ez eta baloratuko ere.

2. Atal honetan ikastaro bakoitza a) eta b) letretan xedatutakoaren arabera baloratuko da.

3. Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria eta Espezializazio Didaktikoaren titulua ez dira baloratuko.

III. Atala–Merezimendu akademikoak eta beste merezimendu batzuk (gehienez ere 3,0000 puntu).

MEREZIMENDUAK

PUNTUAK

FROGAGIRIAK

3.1. Merezimendu akademikoak:

Gehienez ere 1,5000 puntu

3.1.1. Graduondoak, doktoretza eta aparteko sariak:

Tituluaren kopia elektronikoa, edo, hala badagokio, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria. Ikertzeko nahikotasunari edo Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomari dagokionez:

• Unibertsitatearen ziurtagiria, ikertzeko nahikotasuna aitortzen duena, eskuratuta izanez gero urtarrilaren 23ko 185/1985 Errege Dekretuaren arabera.

• Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diploma, eginak izanez gero apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretuaren arabera.

3.1.1.1. Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomagatik (apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretua), master titulu ofizialagatik (urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuaren, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua), ikertzeko nahikotasunagatik edo beste edozein titulu baliokiderengatik, baldin eta titulu horiek irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa eskatu ez badira:

1,0000 puntu

3.1.1.2. Doktore titulua izateagatik:

1,0000 puntu

3.1.1.3. Doktoretzan aparteko saria lortzeagatik:

0,5000 puntu

3.1.2. Unibertsitateko beste titulazio batzuk. Titulazio ofizialak, sartzeko baldintzak direla-eta alegatutakoak ez badira, honela baloratuko dira:

Kidegoan sartzeko alegatutako tituluaren kopia elektronikoa, bai eta merezimendu gisa alegatzen diren guztiena ere, edo, bestela, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

3.1.2.1. Lehen zikloko tituluak:

Diplomadun, ingeniari tekniko edo arkitekto tekniko titulu bakoitzeko edo legez horien baliokide den titulu bakoitzeko, eta lizentzia, arkitektura edo ingeniaritza bateko lehen zikloari dagozkion ikasketengatik. Atal honetan ez dira inolaz ere baloratuko izangaiak aurkezten duen lizentziadunaren, arkitektoaren edo ingeniariaren lehenbiziko titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketen titulua edo era horretako ikasketak.

1,0000 puntu

Lehen zikloko titulazioak puntuatuko badira, ezinbestekoa izanen da diplomadun tituluaren kopia elektronikoa aurkeztea, edo, bestela, lizentzia, ingeniaritza edo arkitektura bateko lehenbiziko hiru ikasmailetako edo lehen zikloko irakasgai guztiak egin eta gainditu direla azaltzen duen ikasketen ziurtagiri pertsonala. Egokitzapen ikastaroa gainditua izatea ez da hartuko lehen zikloko titulaziotzat.

3.1.2.2. Bigarren zikloko tituluak:

Lizentzien, ingeniaritzen, arkitekturen edo unibertsitateko gradudun titulu ofizialen bigarren zikloko ikasketengatik edo legez horien baliokide diren tituluengatik:

Atal honetan ez dira inola ere baloratuko izangaiak aurkezten duen lehenbiziko lizentziadun, ingeniari, arkitekto edo gradudun titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketak (lehen zikloa, bigarren zikloa edo, hala badagokio, irakaskuntza osagarriak).

Bigarren ziklokoak bakarrik diren tituluak eta ondorio guztietarako unibertsitateko lizentziadun tituluaren baliokidetzat jotzen diren tituluak bigarren ziklo bat bezala baloratuko dira bakarrik.

1,0000 puntu

Lizentziadun, ingeniari edo arkitekto tituluaren kopia elektronikoa aurkezten bada, bigarren zikloko titulazioari dagokion puntuazioa aitortzeko balioko du soilik, salbu aurreko paragrafoan aipatzen den ikasketen ziurtagiria eransten bada 3.1.2.1 azpiatalaren arabera baloratzeko.

Unibertsitateko gradudun titulu ofizialaren kopia elektronikoa aurkezteak balioko du, bakar-bakarrik, bigarren zikloko titulazioari dagokion puntuazioa aitortzeko, salbu eta behar den ikasketen ziurtagiria aurkezten bada, unibertsitateko gradudun titulu ofiziala lortzeko kreditu guztiak egin eta gainditu dituela egiaztatzen duena; kasu horretan, 3.1.2.1 azpiatalari dagokion puntuazioa ere emanen zaio.

Gradudun titulua ez da baloratuko baldin eta titulu hori lortu bada ikasketa-arlo bereko unibertsitateko titulu bat (diplomatura edo lizentzia) daukatenentzat bideratutako egokitzapen ikastaro bat eginez.

Titulazio berean oinarritzen diren espezialitateak ez dira titulu desberdintzat hartuko. Titulu berari dagozkion aipamenak ez dira gradutzat hartuko.

3.1.3. Araubide bereziko irakaskuntzetako eta berariazko lanbide heziketako titulazioak: Hizkuntza eskola ofizialek, musikako kontserbatorio profesionalek eta goi mailakoek eta arte eskolek ematen dituzten araubide bereziko irakaskuntzen titulazioak, baita berariazko lanbide heziketakoak ere, ondoren aipatzen denari jarraikiz baloratuko dira, betiere sartzeko baldintza gisa alegatu ez badira edo alegatutako titulua lortzeko ezinbestekoak izan ez badira:

Merezimendu gisa alegatutako tituluaren kopia elektronikoa edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria, baita kidegoan sartzeko alegatu den titulua lortzeko beharrezkoak izan diren titulu guztien kopia elektronikoak ere.

Euskaraz eman beharreko lanpostuetara lehiatuz gero, ez da euskara titulu bakar bat ere baloratuko.

a) Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko:

0,5000 puntu

b) Hizkuntza eskola ofizialek emandako B2 tarteko mailako edo maila aurreratuko (B2) ziurtagiri bakoitzeko:

Orobat, azpiatal honetan barematuko dira hizkuntza eskola ofizialetako C1 eta C2 mailetako gaitasun agiriak.

EGA titulua edo parekoa izateagatik:

0,5000 puntu

c) Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

d) Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

e) Goi mailako kirol teknikari titulu bakoitzeko:

0,2000 puntu

3.1 atala osatzen duten xedapenak:

1. Titulazioak atzerrian lortu badira, titulazio horien kopia elektronikoa aurkeztu beharko da, homologazioa egiaztatzen duen agiriarekin batera.

2. Titulu batek Goi mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruan duen maila baliokidetzeko, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuaren arabera luzatutako ziurtagiriak ez dira baloratuko.

3.2. Argitalpenak eta hezkuntza proiektuetan parte hartzea

Gehienez ere 1,5000 puntu

Izangaiak helburu duen espezialitatearen berariazko alderdiei buruz, curriculumaren alderdi orokorrei buruz edo eskolaren antolaketari buruz egindako argitalpen zientifiko edo didaktiko bakoitzeko:

Egilekide gisa edo beste egile batzuekin egin bada, argitalpenari emandako puntuazioa egile guztien kopuruaz zatituko da.

Gehienez ere 1,0000 puntu

Argitalpenaren jatorrizko alea edo fotokopia.

Euskarri berezietan (bideoak, CD-ROMak eta abar) argitaratutako materialei dagokienez, dagokion aleaz gain argitalpen horiek osatzen dituzten dokumentu inprimatuak aurkeztu beharko dira (azalak, azalpen liburuxkak, inprimakiak eta abar).

Azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuak (abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretuaren bidez aldatuak) xedatutakoaren ondorioz ISBNa edo, kasua bada, ISSNa edo ISMNa azaldu behar izan arren horrelakorik ez duten argitalpenak ez dira baloratuko, ez eta egileak berak editatu dituenak ere.

Argitalpenak formatu elektronikoan bakarrik izan badira, txosten ofizial bat aurkeztuko da, non erakunde emaileak ziurtatuko baitu argitalpena datu base bibliografikoan ageri dela. Dokumentu horretan, datu basea, argitalpenaren titulua, egileak, urtea eta URLa adieraziko dira. Txosten hori aurkeztea ezinezkoa bada, erakunde emailea desagertu delako edo atzerrian editatuko argitalpenak direlako, eskatutako datuak zuzenbidean onargarri den edozein frogabidez egiaztatu beharko dira.

Hezkuntza proiektuetan parte hartzea

Hezkuntza administrazioen deialdietan sartutako proiektu edo programa berariazkoak. Organo eskudunak luzatutako ziurtagiriaren kopia elektronikoa.

a) Parte-hartzea, ikasturte bakoitzeko:

0,2000 puntu

b) Koordinazioa, ikasturte bakoitzeko:

0,5000 puntu

Merezimenduen baremo osorako xedapenak:

1. Deialdian parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik burutu, eta epe horretan aurkeztu diren merezimenduak baizik ez dira baloratuko.

2. Gaztelaniara itzuli beharko dira atzerriko hizkuntza batean idatzitako agiriak eta beste autonomia erkidego bateko hizkuntza ofizial propioan idatzitakoak, euskarazkoak izan ezik. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen horiek, eta agiriarekin batera aurkeztu beharko dira.

3. Izangaiek merezimenduak egiaztatzeko aurkezten dituzten agiriek ez dute zertan jatorrizkoak edo kopia elektroniko konpultsatuak izan; agiri horien kopia elektroniko arruntak aurkezten ahalko dira eskabideak aurkezteko epearen barnean, argitalpenen kasuan izan ezik. Dena dela, Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie izangaiei parte hartzeko eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo kopia elektroniko konpultsatuak.

III. ERANSKINA

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko, irakaskuntzaren ondorioetarako baliokidetzat hartzen diren titulazioak

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Enpresen Administrazioa

Enpresa Zientzietako diplomaduna.

Kudeaketa eta Administrazio Publikoko diplomaduna.

Laneko Prestakuntza eta Orientabideak

Enpresa Zientzietako diplomaduna.

Lan Harremanetako diplomaduna.

Gizarte Laneko diplomaduna.

Gizarte Hezkuntzako diplomaduna.

Kudeaketa eta Administrazio Publikoko diplomaduna.

Ostalaritza eta Turismoa

Turismoko diplomaduna.

Informatika

Estatistikako diplomaduna.

Kudeaketa Informatikako ingeniari teknikoa.

Informatikako Sistemen ingeniari teknikoa.

Telekomunikazioetako ingeniari teknikoa, Telematika espezialitatea.

Esku-hartze Soziokomunitarioa

Maisu-maistrak, espezialitate guztietan.

Gizarte Hezkuntzako diplomaduna.

Gizarte Laneko diplomaduna.

Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa

Enpresa Zientzietako diplomaduna

Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak

Industria ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak.

Meategietako ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak.

Industria Diseinuko ingeniari teknikoa.

Aeronautikako ingeniari teknikoa; Aireontziak espezialitatea eta Ekipamendu eta Material Aeroespazialak espezialitatea.

Itsas ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak

Nekazaritzako ingeniari teknikoa; Nekazaritza eta Abeltzaintzako Ustiategien espezialitatea, Nekazaritzako eta Elikadurako Industrien espezialitatea eta Landa Eraikuntzen eta Mekanizazioaren espezialitatea.

Herri Lanetako ingeniari teknikoa, Eraikuntza Zibilak espezialitatea.

Ontzietako Makinetako diplomaduna.

Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak

Nekazaritzako ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak.

Basogintzako ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak.

Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak

Ontzietako Irrati-elektronikako diplomaduna.

Aeronautikako ingeniari teknikoa, Airenabigazioko espezialitatea.

Informatikako Sistemen ingeniari teknikoa.

Industria ingeniari teknikoa; Elektrizitatea espezialitatea eta Industria Elektronika espezialitatea.

Telekomunikazioetako ingeniari teknikoa, espezialitate guztiak.

Teknologia

Ingeniari teknikoa.

Arkitekto teknikoa.

Ontzietako Makinetako diplomaduna.

Itsas Nabigazioko diplomaduna.

Ontzietako Irrati-elektronikako diplomaduna.

Oharra: titulazio horiek Unibertsitateko Titulu Ofizialen Katalogokoak eta horretan gerora sartutakoak dira. Irakaskuntzarako baliokidetzat hartzen dira, halaber, zehaztutako horien homologoak diren titulazioak, irailaren 30eko 1954/1994 Errege Dekretuaren arabera (azaroaren 17ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

IV. ERANSKINA

Titulazioak, oro har eskatzen direnez gain, Lanbide Heziketako
Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko aukera ematen dutenak

Zerrenda hau otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean xedatutakoaren arabera prestatu da. Xedapen horretan zehazten da zer titulazio hartzen diren baliokidetzat irakaskuntzaren ondorioetarako kidego zehatz batzuetan sartzeko.

a) Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko, eta jarraian ageri diren espezialitateez ari garela, prozesuan onartuak izanen dira zerrendako tituluren bat daukatenak, nahiz eta oro har eskatzen den titulua ez eduki.

ESPEZIALITATEAK

TITULAZIOAK

Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak.

Mekanizazio bidezko Produkzioko goi mailako teknikaria.

Makinak Muntatu eta Eraikitzeko teknikari espezialista.

Makina-erreminten Mikromekanikako teknikari espezialista.

Tresnen Mikromekanikako teknikari espezialista.

Neurketa Sistemetako teknikari espezialista instrumentista.

Tresneria eta Muntaketa Mekanikoetako teknikari espezialista.

Armen Mekanikako teknikari espezialista.

Fabrikazio Mekanikoko teknikari espezialista.

Makina-erremintetako teknikari espezialista.

Matrizegintzako eta Moldegintzako teknikari espezialista.

Kalitatearen Kontroleko teknikari espezialista.

Mikromekanikako eta Erlojugintzako teknikari espezialista.

Oharra: ebazpen honetan deitu diren Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko gainerako espezialitateek ez daukate titulu baliokiderik irakaskuntzaren ondorioetarako.

b) Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko, eta soil-soilik Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak espezialitate bakoitzeko lehenbiziko lau deialdiak burutu ez dituenean (apirilaren 30eko 777/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean aipatzen zen, otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuak ezarritako testu berriaren arabera), izangai hauek onartzen ahalko dira, orokorrean eskatutako titulazioa ez izan arren: deialdia egiten duen hezkuntza administrazioaren mendeko ikastetxe publikoetan gutxienez ere bi urtez irakasle lana egin dutela frogatu eta kasuan kasuko lanbide arlokoa den Lanbide Heziketako espezialitate batean teknikari espezialista edo goi mailako teknikari titulua duten izangaiak, bai eta Itsasoa eta Arrantza lanbide arloaren barruan, Alturako Patroi edo Kabotajeko Goi Patroi titulua duten izangaiak. Lau deialdien eraginkortasun epea aipatu den apirilaren 30eko 777/1998 Errege Dekretuak indarra hartu zuen egunari lotuta dago.

Oharra: aurreko paragrafoan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da hau adieraztea:

–Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak, Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak (gaztelania) eta Osasun eta Laguntza Prozedurak (gaztelania) espezialitateetan lau deialdiak jada agortu dira.

–Komunitatearentzako Zerbitzuak espezialitatean (gaztelania) bigarren deialdia da hau.

–Sistema eta Aplikazio Informatikoak espezialitatean (gaztelania) hirugarren deialdia da hau.

V. ERANSKINA

Gai-zerrendak

Kidego eta espezialitate bakoitzari dagozkion gai-zerrendak jarraian ageri diren aginduetan argitaratutakoak dira.

Gai-zerrendan LOGSEri buruz dauden aipamen guztiak indarrean dagoen Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoari buruzkoak direla ulertu behar da.

A) Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

–1993ko irailaren 9ko Agindua (1993ko irailaren 21eko Estatuko Aldizkari Ofiziala) https://www.boe.es/boe/dias/1993/09/21/pdfs/A27400-27438.pdf, zeinak onetsi baititu Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetan sartzeko, espezialitate berriak lortzeko eta espezialitate batzuetarako mugikortasuna izateko prozeduretan erabiliko diren gai-zerrendak, ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuak arautuak, espezialitate hauetarako:

–Biologia eta Geologia.

–Marrazketa.

–Gorputz Hezkuntza.

–Filosofia.

–Fisika eta Kimika.

–Frantsesa.

–Geografia eta Historia.

–Ingelesa.

–Latina eta Kultura Klasikoa.

–Gaztelania eta Literatura.

–Matematika.

–Hezkuntza Orientazioa.

–Teknologia.

–374/1999 Foru Agindua, azaroaren 3koa, https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/1999/158/3/, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Maisu-maistren Kidegoko Euskal Filologia (Nafarroa) eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Euskal Hizkuntza eta Literatura espezialitateetarako gai-zerrenda berariazkoak onesten dituena. Gai-zerrenda horiek kidego horietan sartzeko hautapen prozeduretan eta kidego horietako funtzionarioek aipatu espezialitateak hartzekoetan aplikatuko dira. Espezialitatea:

–Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa).

–1996ko otsailaren 1eko Agindua (1996ko otsailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/13/pdfs/C00001-00096.pdf), zeinak onetsi baititu Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoetan sartzeko, espezialitate berriak lortzeko eta espezialitate batzuetarako mugikortasuna izateko prozeduretan erabiliko diren gai-zerrendak, espezialitate hauetarako:

–Enpresen Administrazioa.

–Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak.

–Ostalaritza eta Turismoa.

–Informatika.

–Esku-hartze Soziokomunitarioa.

–Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa.

–Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak.

–Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak.

–Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak.

B) Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa.

–1996ko otsailaren 1eko Agindua (1996ko otsailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/13/pdfs/C00001-00096.pdf, zeinak onetsi baititu Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoetan sartzeko, espezialitate berriak lortzeko eta espezialitate batzuetarako mugikortasuna izateko prozeduretan erabiliko diren gai-zerrendak, espezialitate hauetarako:

–Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak.

–Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak.

–Osasun eta Laguntza Prozedurak.

–Komunitatearentzako Zerbitzuak.

–Sistema eta Aplikazio Informatikoak.

VI. ERANSKINA

Oposizioaldiko probak baloratzeko irizpideak

1.–Idatzizko proba guztietarako ohar orokorrak (programazio didaktikoak joko dira idatzizko probatzat).

Hizkuntza gaitasuna funtsezko gaitasuna da irakaslanean. Horregatik, berariaz baloratuko da. Hizkuntzaren (euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa, dagokiona) erabilera ortografiko eta diskurtsiboa egiaztatuko da, irizpide hauetan oinarrituz:

–Ortografia akatsak: akats bakoitzagatik 0,25 puntu kenduko dira (hitz berean egindako akatsak behin baino ez dira zigortuko). Adibidez, gaztelaniaz: alumn@s, pq.

–Probak zer hizkuntzatan egiten diren, hizkuntza horretako hiztegietan ageri diren hitzak hartuko dira erreferentzia gisa.

–Azentuak gaizki jartzea: 0,25 puntu kenduko dira gaizki jarritako azentu bakoitzeko (hitz berean egindako akatsak behin baino ez dira zigortuko). Kontuan hartuko dira RAEk egin dituen azken eguneraketak.

–Gramatika akatsak: 0,25 puntu kenduko dira inkoherentzia gramatikal bakoitzeko.

Ortografia- eta gramatika-akatsak gehienez ere proben zati bakoitzari dagokion guztizko puntuazioaren %20 zigortuko dira.

2.–Probak baloratzeko irizpideak.

Hautapen batzordeek edo, kasua bada, epaimahai bakarrek zehaztuko dituzte balorazio irizpide hauek, espezialitate bakoitzaren berezitasunen arabera.

Lehenbiziko proba:

–Lehenbiziko proba. A zatia.

Prestakuntza zientifikoa (zorroztasun teknikoa eta espezialitatearen gaineko ezagutza zientifikoa):

 • Planteamenduaren justifikazioa edo funts teorikoa.
 • Hizkera tekniko zehatza eta zuzena.
 • Espezialitatearen gaineko ezagutza zientifiko eta tekniko eguneratua eta zorrotza aplikatzea.
 • Proiektu didaktiko bati lotutako kasu praktikoetan: ezagutza zientifiko, kurrikular eta pedagogikoetan oinarritutako planteamendu didaktikoak eta antolakuntzazkoak egitea.

Espezialitateko berezko trebetasunak (espezialitateko trebetasun teknikoak menderatzea, bai eta estrategia eta teknika didaktiko-pedagogikoak ere):

 • Kasu praktikoak eta haien atalak modu zuzen, ordenatu eta eraginkorrean ebaztea.
 • Proposatutako egoeretarako egokiak diren estrategia tekniko eta/edo metodologikoak aplikatzea.
 • Behar izanez gero, trebetasun teknikoak erakustea espezialitateko berezko lanabes, tresna, protokolo eta prozeduren erabileran.

–Lehenbiziko proba. B zatia.

Gaiaren antolaketa:

 • Gaia modu egokian justifikatzea.
 • Sekuentzia logiko eta koherente bati jarraitzea zati guztiak garatzerakoan.
 • Gaia modu orekatuan garatzea.

Berariazko edukia:

 • Gaiaren edukien eguneratze eta sakontasun maila.
 • Gaiaren berezko hizkera teknikoa erabiltzeko zorroztasuna eta zehaztasuna.
 • Erreferentzia bibliografiko egokiak eta eguneratuak.

Aipamen didaktikoak:

 • Edukiak duen harremana Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemarekin eta berezko curriculumarekin eta irakaslanarekin.
 • Gaiari lotutako proposamen didaktiko originalak edo berritzaileak egitea.
 • Lanbide Heziketan, formulatzea proposamen didaktikoak, zeinek harremanean jartzen baitute gaia irakasgaiko edo lanbide-moduluko beste esparru batzuekin edo beste ikasgai edo lanbide-modulu batzuekin.

Bigarren proba (salbu eta Hezkuntza Orientazioa):

–Bigarren proba. A zatia. Programazio didaktikoa aurkeztea eta defendatzea.

Programazio didaktikoak ez baditu betetzen VIII. eranskinean adierazitako formazko betebeharrak, probaren zati horri dagokion puntuazioaren %50 kenduko zaio izangaiari. Hauek dira formazko betebeharrak:

“Programazio didaktikoak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. Gutxienez ere 10 unitate didaktiko zenbakidun eduki beharko ditu. Programazio didaktikoaren azala, kontrazala eta aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan”.

Antolaketa:

 • Programazioaren sarrera eta justifikazioa egitea eta Nafarroako Foru Komunitatean indarrean dagoen curriculumaren araberako testuingurua ematea.
 • Ongi planteatuta egotea programazioa osatzen duten elementuak, atalen koherentzia eta proposatzen duen sekuentziazioaren logika.
 • Lanbide Heziketaren kasuan, espezialitatearekin lotutako ikasgai edo lanbide-modulu bat aipatzen da, edo, hala eskatzen duten planteamendu metodologikoak erabiliz gero, hainbat ikasgai edo lanbide-modulu aipatzen dira, eta horien artean sartzen da helburu duen espezialitatearekin lotutakoa.

Eduki teknikoa:

 • Programazioak curriculum elementuak zehazten ditu, mailaren arabera.
 • Bigarren Hezkuntzako programazioen kasuan, programazioak ebaluazio irizpideak eta ikaskuntzaren estandarrak zehazten ditu, bai gako-gaitasunak eskuratzeari, bai eta helburuak erdiesteari dagokionean ere.
 • Lanbide Heziketako programazioen kasuan, honako hauek zehazten ditu: ikaskuntzaren helburuak eta emaitzak, edukiak, ebaluazio-irizpideak eta adierazleak, ebaluazioarekin duten lotura, zer neurritan laguntzen dion hezkuntza-mailari dagozkion gaitasunak eta zikloko gaitasun orokorra eskuratzen eta, orobat, gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak eta gaitasun-unitateen gaitasunak eta konpetentziak, eta, hala badagokio, lanbide-kualifikazioak.

Eduki didaktikoa:

 • Ikasturterako egokiak diren metodologia, materialak eta baliabide didaktikoak.
 • Prozedurak, lanabesak, tresnak eta ebaluazioari lotutako bestelako alderdiak zehaztea, Nafarroako Foru Komunitatean ebaluazioaren arloan indarrean den araudiari jarraituz.
 • Aniztasunari erantzuteko neurriak, arreta berezia jarriz hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten ikasleentzako neurriei.
 • Programazioa modu argian azaltzea.

–B zatia. Unitate didaktiko bat prestatzea eta azaltzea:

Alderdi orokorrak:

 • Unitate didaktikoa justifikatzea eta hari testuingurua ematea programazioaren edo espezialitatearen gai-zerrendaren barruan.
 • Unitate didaktikoa ongi egituratuta dago eta haren elementuak koherenteak dira beren artean.
 • Izangaiak azalpen argia, ordenatua, arina eta koherentea egin du.

Helburuak, edukiak eta metodologia:

DBHko edo Batxilergoko unitate didaktikoaren kasuan:

 • Ikasketa helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta ikaskuntza estandarrak ongi planteaturik daude eta koherenteak dira beren artean.
 • Edukiek gaitasunen garapenarekin duten lotura zehazten da.
 • Proposamen metodologikoa ikasleen ezaugarrietara egokitzen da.

LHko unitate didaktikoaren kasuan:

 • Helburuak, edukiak eta ikaskuntzaren emaitzak ongi planteaturik daude eta koherenteak dira beren artean. Horiek guztiek gaitasun orokorrarekin eta gaitasun profesional, pertsonal eta sozialekin, bai eta gaitasun unitateekin ere, daukaten harremana zehazten da.
 • Proposatutako metodologia berritzailea da.

Jarduerak:

 • Jarduerak motibagarriak dira eta hainbat zailtasun maila dituzte, ikasleen eta ikasmailaren ezaugarrietara egokitzeko.
 • Material eta baliabide didaktikoak erakargarriak, egokiak eta askotarikoak dira.
 • Bigarren Hezkuntzako unitate didaktikoaren kasuan, jarduerak ikaskuntzaren helburuetara egokitzen dira.

LHren kasuan:

 • Jarduerak koherenteak dira eta ikaskuntzaren emaitzak / amaierako gaitasunak lortzearekin lotzen dira.

Ebaluazioa:

DBHko edo Batxilergoko unitate didaktikoaren kasuan:

 • Ebaluazio irizpideak eta ikaskuntzaren estandarrak koherenteak dira ikaskuntzaren helburuekin.
 • Prozedura, ebaluaziorako tresnak eta kalifikaziorako irizpideak.
 • Helburuak erdiesten ez dituzten ikasleendako esku-hartze neurriak.

LHren kasuan:

 • Ebaluazio tresnak eta bidezko kalifikazio irizpideak ezarri dira, indarrean dagoen araudiari egokituak.
 • Unitate didaktikoak programazioaren osotasunean duen pisua ezarri da.

Hezkuntza Orientazioa espezialitaterako berariazko alderdiak:

–Bigarren proba. A zatia. Urteko lan plana aurkeztea eta defendatzea.

Urteko lan planak ez baditu betetzen VIII. eranskinean adierazitako formazko betebeharrak, probaren zati horri dagokion puntuazioaren %50 kenduko zaio izangaiari. Hauek dira formazko betebeharrak:

“Urteko lan planak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. Urteko lan planaren azala, kontrazala eta aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan”.

 • Sarrera eta justifikazioa egitea eta hautaturiko hezkuntza etaparen testuinguruan txertatzea.
 • Urteko lan planaren elementuak etapari egokitzen zaizkio; programen artean koherentzia dago eta proposatutako sekuentziazioak logika dauka.
 • Helburuak eta edukiak zehaztuta daude, hautaturiko etapari dagokion mailarekin koherentzian.
 • Hezkuntza orientazioko programa edo esku-hartze desberdinetarako prozedura eta jarduketa espezifikoak zehazten dira.
 • Argitasunez zehazten da nola egiten den urteko lan planaren jarraipena eta ebaluazioa.
 • Azalpenak argiak dira.

–Bigarren proba. B zatia. Esku-hartze psikopedagogikoko programa bat prestatzea eta azaltzea aurkeztutako urteko planaren barruan.

 • Programa justifikatzea urteko lan planaren testuinguruan.
 • Argi zehaztea zein diren programaren hartzaileak.
 • Programaren helburuak eta edukiak ezarritako egutegira egokitzea.
 • Prozedurak, baliabideak eta berariazko jarduketak koherenteak dira programako helburu eta edukiekin.
 • Hezkuntza orientazioan diharduen profesionalaren berariazko jarduketak.
 • Jarraipen eta ebaluazio irizpide doituak.

VII. ERANSKINA

Lehenengo probaren A zatirako jarraibideak. Proba praktikoa

Lehenengo probaren A zatiaren helburua da egiaztatzea izangaiak menderatzen dituela lortu nahi duen espezialitateari dagozkion trebetasun teknikoak, eta nahikoa prestakuntza zientifikoa daukala.

Izangaiek egin beharreko probak ariketa bat baino gehiago izan ditzake. Hortaz, ariketa bat baino gehiago eginez gero, proba praktikoaren puntuazio osoa zati berdinetan banatuko da, ariketa bakoitzari dagozkionak.

Espezialitate bakoitzerako proba praktikoek berariazko ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

590-001 Filosofia.

Proban, ariketa hauetako bat edo batzuk egin beharko dira:

–Testu filosofiko bat iruzkintzea.

–Gai etiko eta filosofikoak iruzkintzea eta aztertzea.

–Gai logiko eta/edo epistemologikoak iruzkintzea eta aztertzea.

590-005 Geografia eta Historia.

Proban, ariketa hauetako bat edo batzuk egin beharko dira:

–Agiri historiko bat aztertzea eta iruzkintzea, hala nola testua, mapa, irudia, grafikoa eta abar.

–Geografiaren arloko agiri bat aztertzea eta iruzkintzea, hala nola testua, irudia, planoa, diagrama edo estatistika.

–Artearen Historiarekin lotutako agiri bat aztertzea eta iruzkintzea. Agiria testua eta/edo irudia izan daiteke.

590-017 Gorputz Hezkuntza.

Proban ariketa bat edo batzuk jarriko dira; helburua da jakitea izangaiek gaitasun pedagogikoa eta didaktikoa duten arloko eduki espezifikoei buruzko proposamenak diseinatzeko.

590-018 Hezkuntza Orientazioa.

Proban esku-hartze bat diseinatu beharko da, kasu praktiko bati erantzuteko. Horretarako, elementu zientifikoak eta trebetasun teknikoak aplikatu beharko ditu izangaiak, arlo hauei buruzkoak: ebaluazio psikopedagogikoa, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuari laguntzea, orientazio akademiko eta profesionala, tutoretza-planari laguntzea, aniztasunari erantzuteko neurri eta programei laguntzea edo Hezkuntza Orientazioan diharduen profesionalaren gaitasun profesionalekin lotutako beste alderdi batzuk.

590-006 Matematika.

Proban, problema eta ariketa batzuk ebatzi beharko dira, zenbait estrategia erabilita. Horretarako, espezialitateko gai-zerrendako edo curriculumeko eduki multzo bakoitzari dagozkion kontzeptuak eta prozedurak aplikatu eta erabili beharko dira:

–Aritmetika eta aljebra.

–Analisia, funtzioak eta grafikoak.

–Zenbakizko kalkulua.

–Geometria.

–Estatistika eta probabilitatea.

Kalkulagailua erabiltzen ahalko da, baina ezin da programagarria izan.

590-007 Fisika eta Kimika.

Proban, espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin lotutako galderei edo kasu praktikoei erantzun beharko zaie. Zati hauek izanen ditu:

–Problema irekiak ebaztea. Horretarako, fisikaren arloko kontzeptuak, legeak eta teoriak aplikatu beharko dira.

–Problema irekiak ebaztea. Horretarako, kimikaren arloko kontzeptuak, legeak eta teoriak aplikatu beharko dira.

–Lan zientifikoko prozedurei buruzko galderei erantzutea edo espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin lotutako teknika esperimentalak deskribatzea.

Problema edo galdera kopuru bera jarriko da espezialitateko bi irakasgaietarako.

Kalkulagailua erabiltzen ahalko da, baina ezin da programagarria izan.

590-008 Biologia eta Geologia.

Proba espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin lotuta egonen da, eta izangaiek honako hauek egin beharko dituzte:

–Problema irekiak ebaztea. Horretarako, biokimikari, ekologiari edo gai zelular eta organikoei buruzko kontzeptuak, legeak eta teoriak aplikatu beharko dira.

–Mapak interpretatzea eta ebaketa geologikoak interpretatzea eta egitea.

–Ingurumen arloko kasu batetik abiatuta, horri buruzko galderei erantzutea.

590-009 Marrazketa.

Proba espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin lotuta egonen da, eta izangaiek honako hauek egin beharko dituzte:

–Adierazpen grafikoko edo koloreko konposizio laua egitea paperean.

–Epaimahaiak irudikapen grafikoko sistemei buruz proposatzen dituen problemak edo ariketak ebaztea.

Izangaiek marrazteko eta neurtzeko egoki irizten dituzten tresnak eramaten ahal dituzte probara, baina kontuan hartu behar dute arkatza, argizarizko pinturak, tintak edo bestelakoak erabil ditzaketela, baina inolaz ere aglutinatzaile likidoak edo likatsuak (ur-pintura, olio-pintura eta abar).

590-019 Teknologia.

Proba espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin lotuta egonen da, eta izangaiek honako hauek egin beharko dituzte:

–Espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo curriculumarekin zerikusia duten problemak eta aplikazio-ariketak ebaztea, arreta berezia eskainiz informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriei. Proban eskatzen ahalko da programak egitea ingurune grafikoko programazioa ikasteko inguruneen bidez.

–Proiektu baten aplikazio didaktikoa (problema bati erantzuteko) edo epaimahaiak planteatutako objektu edo sistema tekniko baten azterketa.

Epaimahaiak erabakiko du ariketak lantegi gelan ala informatika gelan egingo diren.

590-003 Latina.

Probak hiru itzulpen ariketa hauek izanen ditu:

–Testu bat, hitz lauz edo neurtitzetan, itzultzea hiztegirik gabe.

–Hitz lauzko testu bat, hiztegiaren laguntzaz itzultzeko eta iruzkin sintaktiko eta estilistikoa, soziokulturala eta historikoa egiteko, autorearen ezaugarrien arabera betiere.

–Neurtitzetan emandako testu bat, hiztegiaren laguntzaz itzultzeko eta iruzkin fonetiko eta morfologikoa eta metrikoa egiteko.

590-004 Gaztelania eta Literatura.

Proposatutako testu batetik abiatuta (literatur testua izan daiteke edo ez), izangaiak hari buruzko galderak erantzun beharko ditu. Literatur testua aukeratuz gero, espezialitateko curriculumean edo gai-zerrendan ageri den obra edo autore esanguratsu batena izan beharko du.

Galderak alderdi zehatzei buruzkoak zein iruzkintzeko eta aztertzeko alderdi orokorrei buruzkoak izan daitezke. Bi kasuetan, planteatutako gaiak edozein mailatakoak izanen dira (pragmatikoa, lexiko-semantikoa, morfosintaktikoa eta fonologikoa), proposatutako testuaren esanahi globalerako duten garrantziaren arabera.

590-057 Euskal Hizkuntza eta Literatura.

Proposatutako testu batetik abiatuta (literatur testua izan daiteke edo ez), izangaiak hari buruzko galderak erantzun beharko ditu. Literatur testua aukeratuz gero, espezialitateko curriculumean edo gai-zerrendan ageri den obra edo autore esanguratsu batena izan beharko du.

Galderak alderdi zehatzei buruzkoak zein iruzkintzeko eta aztertzeko alderdi orokorrei buruzkoak izan daitezke. Bi kasuetan, planteatutako gaiak edozein mailatakoak izanen dira (pragmatikoa, lexiko-semantikoa, morfosintaktikoa eta fonologikoa), proposatutako testuaren esanahi globalerako duten garrantziaren arabera.

590-010 Frantsesa.

Proba praktikoak bi ariketa izanen ditu:

–Hizkuntzaren erabilera funtzional eta praktikoaren gaineko ariketak (alderdi pragmatikoak, lexiko-semantikoak, morfosintaktikoak eta/edo fonologikoak).

–Testu baten hizkuntza eta/edo literatur iruzkina.

590-011 Ingelesa.

Proba praktikoak bi ariketa izanen ditu:

–Hizkuntzaren erabilera funtzional eta praktikoaren gaineko ariketak (alderdi pragmatikoak, lexiko-semantikoak, morfosintaktikoak eta/edo fonologikoak).

–Testu baten hizkuntza eta/edo literatur iruzkina.

590-101 Enpresen Administrazioa.

Proba praktikoa izango da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Enpresen Administrazioa espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-105 Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-106 Ostalaritza eta Turismoa.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Ostalaritza eta Turismoa espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-107 Informatika.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Informatika espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-108 Esku-hartze Soziokomunitarioa.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Esku-hartze Soziosanitarioa espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-110 Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

112 Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

115 Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

590-125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

591-211 Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

591-216 Nekazaritzako Ekoizpeneko Lanak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Nekazaritzako Ekoizpeneko Lanak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

591-220 Osasun eta Laguntza Prozedurak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Osasun eta Laguntza Prozedurak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

591-225 Komunitatearentzako Zerbitzuak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Komunitatearentzako Zerbitzuak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

591-227 Sistema eta Aplikazio Informatikoak.

Proba praktikoa izanen da indarreko curriculumarekin zerikusia duten ariketa edo kasu praktiko bat edo batzuk ebaztea, honako hauei buruzkoak: dokumentuen azterketa eta iruzkin teknikoa; galderen, arazoen eta kasuen ebazpena; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia; edo benetako egoerekin lotutako proiektu didaktiko zehatz bat formulatzea, ikasgelako edo ikastetxeko ingurune erreal batean praktikara eraman daitekeena. Sistema eta Aplikazio Informatikoak espezialitateak irakaskuntza-eskumena duen moduluetako ikaskuntza-emaitzetan eta espezialitate horrek irakaskuntza-eskumena duen lanbide-moduluei lotutako gaitasun-unitateetako lanbide-jardueretan aipatzen diren esparruetako batekin edo batzuekin lotuta egonen dira.

VIII. ERANSKINA

Programazio didaktikoaren eta unitate didaktikoaren jarraibideak

A) Programazio didaktikoa.

–Espezialitate guztietarako alderdi orokorrak (Hezkuntza Orientazioa izan ezik):

Programazio didaktikoa izangaiak parte hartzen duen espezialitateari lotutako arlo, irakasgai, modulu, esparru edo proiektu baten curriculumari buruzkoa izanen da. Bertan, helburuak, gaitasunak, edukiak, metodologia didaktikoa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko arreta neurriak eta ikaskuntzaren estandar eta emaitza ebaluagarriak azaldu beharko dira, bai eta, hala bada, gaitasunen eskuratze-maila eta helburuen lorpena ebaluatzeko irizpideak ere.

Programazioa kasuan kasuko espezialitateko irakasleek irakasteko eskumena duten hezkuntza maila edo etapa baten ikasturte baterako prestatuko da.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu nahi duten izangaien kasuan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapari, Batxilergoari edo, espezialitate jakin batzuetan, Lanbide Heziketako heziketa zikloei lotuta egon daiteke.

Programazio didaktikoak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. Gutxienez ere 10 unitate didaktiko zenbakidun eduki beharko ditu. Programazio didaktikoaren azala, kontrazala eta aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan.

Programazioa egiteko, izangaiak deialdi honen IX. eranskinean aipatzen diren curriculumak erabili beharko ditu.

–Hezkuntza Orientazioaren espezialitaterako berariazko alderdiak:

Izangaiek urteko lan plana aurkeztu beharko dute. Plan horretan gutxienez esku-hartze psikopedagogikoko 10 programa zenbakidun sartu, zehaztu eta garatu beharko dira. Hain zuzen, programa horiek ikasturte batean ezarriko dira Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako etapetako batean, izangaiak aukeratuta.

Hezkuntza Orientazioko profesional espezialistaren urteko lan plana da Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako hezkuntza orientazioa arautzen duen urriaren 29ko 66/2010 Foru Dekretuaren 6. artikuluan ezarritako zereginak betetzean garatu behar dena (145. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2010eko azaroaren 29koa).

Urteko lan plan horretan, urteko lan planaren helburuak, edukiak, jarduerak, prozedurak, baliabideak, jarraipena eta ebaluazioa zehaztu beharko dira.

Urteko lan planak gehienez ere 50 folio izanen ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakar batetik idatziak, lerroarte arruntarekin, 12 puntuko Arial letra erabiliz, konprimitu gabe. Grafiko, taula, orri-oin eta goiburuetan 10 puntuko Arial letra erabiltzen ahalko da. Azala nahi bezala diseina daiteke. Urteko lan planaren azala, kontrazala eta aurkibidea ez dira zenbatuko 50 folio horien barruan.

–Lanbide Heziketako irakaskuntzen espezialitateen berariazko alderdiak:

Izangai baten programazioa Lanbide Heziketako irakaskuntzei buruzkoa bada, ziklo jakin batzuen curriculumetan oinarrituko da. Izan ere, helburu duen espezialitateak irakaslana izan behar du ziklo horien moduluetan.

Orientazio gisa, VIII. eranskinean jasotzen dira Nafarroan eskaintzen diren Lanbide Heziketako zikloen curriculumak, zeinetan irakaslana baitute deialdi honen xedeko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoetako espezialitateek.

B) Unitate didaktikoa.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko espezialitateen alderdiak (Hezkuntza Orientazioa eta Berariazko Lanbide Heziketakoak izan ezik):

Unitate didaktikoa egitean honako hauek zehaztu beharko dira: ikaskuntzaren helburuak (ebaluazio irizpideak eta ikaskuntzarako estandarrak), edukiak, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak, alderdi metodologikoak eta antolaketakoak, ebaluaziorako prozedura eta tresnak eta kalifikaziorako irizpideak, bai eta gako-gaitasunak garatzearekin duten lotura ere.

–Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Hezkuntza Orientazioaren espezialitaterako alderdiak:

Unitate didaktikoa izangaiak programazio didaktikoari buruz aurkeztutako urteko lan planaren barreneko esku-hartze psikopedagogikoko programetako bati buruzkoa izanen da.

Unitate didaktikoa egitean honako hauek zehaztu beharko dira: programaren helburuak, edukiak, jarduerak, prozedurak, baliabideak eta denbora banaketa, jarraipen eta ebaluaziorako prozedurak, tresnak eta irizpideak.

–Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Berariazko Lanbide Heziketako espezialitateetarako eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko espezialitate guztietarako alderdiak:

Unitate didaktikoa egitean honako hauek zehaztu beharko dira: ikaskuntzaren amaierako gaitasunak edo emaitzak, edukiak/oinarrizko edukiak, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta errekuperazio jarduerak, alderdi metodologikoak eta antolaketakoak, ebaluaziorako erreferenteak, ebaluaziorako prozedurak, ebaluaziorako tresnak eta kalifikaziorako irizpideak eta etengabeko ebaluazioa izateko eskubidea galdu duten ikasleentzako ebaluazio tresna eta sistemak.

Berariazko Lanbide Heziketako berezko espezialitateetan, bai Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegokoetan, bai Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegokoetan, unitate didaktikoa, aurreko paragrafoko alderdiez gain, lan unitateei buruzkoa izaten ahalko da, eta kasuan kasuko lanbide profileko gaitasun unitateei dagozkien amaierako gaitasun edo emaitzekin lotuta egon beharko du.

IX. ERANSKINA

Programazio didaktikoa prestatzeko araudia

Foru dekretuak, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculumak ezartzen dituztenak.

–24/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena.

–25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena.

–46/2015 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena.

–164/2016 Ebazpena, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena etapako helburu nagusiak lortzeko moduko hezkuntza-neurri bereziak behar dituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako Curriculum Egokituko Programaren antolamendua eta funtzionamendua arautzeko.

–54/2015 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak arautzen dituena.

–4/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta titulazioa lortzeko arauak ematen dituena.

–9/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariak urtarrilaren 20an emandako 4/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta titulazioa lortzeko arauak eman ziren.

–539/2017 Ebazpena, azaroaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua eskuratzeko jarraibideak ematen dituena.

–47/2015 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuko ikastetxeetan, Batxilergoko irakaskuntzen ezarpena arautzen da, egitura garatzen eta ordutegia finkatzen.

–50/2017 Foru Agindua, apirilaren 19koa. Honen bidez arautzen da Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta eta haiei tituluak emateko era.

Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzetan irakaslanean aritzeko eskumena duten kidego eta espezialitateetarako:

–21/2019 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako erdi eta goi mailako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautzen dituena.

–Foru dekretuak, ezartzen dituztenak Oinarrizko Lanbide, Teknikari eta Goi mailako teknikari tituluei dagozkien oinarrizko, maila ertaineko eta goi mailako Lanbide Heziketako zikloen egitura eta curriculuma Nafarroako Foru Komunitatearen eremuko hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako Irakaskuntzetan; eta foru dekretuak, ezartzen dituztenak Lanbide Heziketa Bereziko zikloen egitura eta curriculuma.

–Irakasleen espezialitateei dagokienez, jarraian ageri dira zerrendatuta zer ziklotako moduluetan duen irakasteko eskumena irakasleen espezialitate bakoitzak:

Informatika.

–Sistema Mikroinformatikoak eta Sareak (49/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa (50/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena (203/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko urriaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Web Aplikazioen garapena (207/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko azaroaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Telekomunikazio eta Informatika Sistemak (92/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2013ko urtarrilaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Esku-hartze Soziokomunitarioa.

–Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonentzako Arreta (82/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Animazio Soziokultural eta Turistikoa (45/2013 Foru Dekretua,uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Haur Hezkuntza (93/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa – 2008ko azaroaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Gizarte Integrazioa (272/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ingurumen Hezkuntza (40/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Egokitzapen Fisikoa (38/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza (41/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak.

–Zentral Elektrikoak (95/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa – 2016ko urtarrilaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Energia Berriztagarriak (225/2011 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa – 2011ko abenduaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Instalazio Elektrikoak eta Automatikoak (44/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko ekainaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mantentze-lan elektronikoak (50/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko urtarrilaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mantentze-lan elektromekanikoak (88/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Automatizazioa eta Robotika Industriala (83/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak (220/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko abenduaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Telekomunikazio eta Informatika Sistemak (92/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2013ko urtarrilaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Beroa sortzeko Instalazioak (92/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa – 2015eko azaroaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Telekomunikazio Instalazioak (51/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Hozteko eta Girotzeko Instalazioak (91/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa – 2015eko abenduaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Bero eta Fluido Instalazioen Mantentze-lanak (219/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2012ko urtarrilaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Uren Tratamendurako Sare eta Araztegiak (46/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko uztailaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak.

–Mantentze-lan elektromekanikoak (88/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mekanizazioa (94/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa – 2008ko urriaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Metalezko Eraikuntzak (47/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko ekainaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Fabrikazio Mekanikoko Diseinua (48/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mekatronika Industriala (89/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 11ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa (48/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko uztailaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Fabrikazioa eta Muntaketa (73/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 27koa – 2014ko azaroaren 25eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Elikagaien Prestakuntza (204/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko urriaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Kimika Instalazioa (45/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko abuztuaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea (218/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko abenduaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Uren Tratamendurako Sare eta Araztegiak (46/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko uztailaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Metalezko Elementuen Fabrikazioa (53/2017 Foru Dekretua, ekainaren 7koa - 2017ko abuztuaren 25eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak.

–Natura Ingurunea Ustiatzea eta Kontserbatzea (89/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa –2015eko abenduaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lorategia eta Loradenda (215/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko azaroaren 10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nekazaritzako Ekoizpen Ekologikoa (216/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko azaroaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nekazaritza eta Abeltzaintzako Produkzioa (226/2011 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa – 2011ko abenduaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Abeltzaintza eta Abere Osasuneko Laguntza (54/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko urtarrilaren 8ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Basoa eta Natur Ingurunea Kudeatzea (87/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 12ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Paisajismoa eta Landa Ingurunea (90/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ingurumen Hezkuntza (40/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nekazaritza eta Abeltzaintzako Jarduerak (274/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nekazaritza eta Lorezaintza eta Lore-konposizioak (68/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 27koa – 2014ko azaroaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Osasun eta Laguntza Prozedurak.

–Anatomia Patologikoa eta Zitodiagnostikoa (38/2017 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa – 2017ko abuztuaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Animazio Soziokultural eta Turistikoa (45/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Haur Hezkuntza (93/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa – 2008ko azaroaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Aho-hortzetako Higienea (41/2017 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa – 2017ko abuztuaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Erizaintzako Zainketa Lagungarriak (153/1996 Foru Dekretua, martxoaren 18koa – 1996ko maiatzaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Osasun Larrialdiak (43/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko abuztuaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Farmazia eta Parafarmazia (58/2010 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2010eko azaroaren 5eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Gizarte Integrazioa (272/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Laborategi Klinikoa eta Biomedikoa (271/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Sistema eta Aplikazio Informatikoak.

–Sistema Mikroinformatikoak eta Sareak (49/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa (50/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena (203/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko urriaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Web Aplikazioen garapena (207/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko azaroaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Bulegoko Informatika (75/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 27koa – 2014ko abenduaren 12ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Administrazio Kudeaketa (52/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa.

–Merkataritza Jarduerak (277/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Telekomunikazio Instalazioak (51/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sistema Mikroinformatikoak eta Sareak (49/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nazioarteko Merkataritza (46/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2013ko abenduaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Salmenten eta Merkataritzako Guneen Kudeaketa (268/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Marketina eta Publizitatea (51/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko urtarrilaren 2ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Garraioa eta Logistika (52/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko urtarrilaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak.

–Mantentze-lan elektromekanikoak (88/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mekanizazioa (94/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa – 2008ko urriaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Soldadura eta Galdaragintza (46/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko uztailaren 8ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Metalezko Eraikuntzak (47/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko ekainaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Fabrikazio Mekanikoko Diseinua (48/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Mekatronika Industriala (89/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 11ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa (48/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa – 2009ko uztailaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lanbide Arriskuen Prebentzioa (203/2002 Foru Dekretua, irailaren 23koa – 2002ko abenduaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Elikagaien Prestakuntza (204/2011 Foru Dekretua, irailaren 14koa – 2011ko urriaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak.

–Nekazaritza eta Abeltzaintzako Produkzioa (226/2011 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa – 2011ko abenduaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Abeltzaintza eta Abere Osasuneko Laguntza (54/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko urtarrilaren 8ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Basoa eta Natur Ingurunea Kudeatzea (87/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 12ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Paisajismoa eta Landa Ingurunea (90/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Natura Ingurunea Ustiatzea eta Kudeatzea (89/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa –2015eko abenduaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Nekazaritzako Ekoizpen Ekologikoa (216/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko azaroaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ingurumen Hezkuntza (40/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lorategia eta Loradenda (215/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko azaroaren 10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Komunitatearentzako Zerbitzuak.

–Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonentzako Arreta (82/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Animazio Soziokultural eta Turistikoa (45/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Haur Hezkuntza (93/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa – 2008ko azaroaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Gizarte Integrazioa (272/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza (41/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ingurumen Hezkuntza (40/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Basoa eta Natur Ingurunea Kudeatzea (87/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 12ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Ostalaritza eta Turismoa.

–Sukaldaritza eta Gastronomia (92/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25koa – 2008ko urriaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Jatetxe arloko Zerbitzuak (217/2011 Foru Dekretua, irailaren 28koa – 2011ko azaroaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa (81/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa – 2012ko abenduaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sukalde Zuzendaritza (224/2011 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa – 2011ko azaroaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuak aldatua – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Jatetxe arloko Zerbitzuen Zuzendaritza (47/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Turismoko Ostatuen Kudeaketa (49/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Turismo Gidaritza, Informazioa eta Laguntza (43/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa – 2019ko ekainaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Animazio Soziokultural eta Turistikoa (45/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2014ko martxoaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Enpresen Administrazioa.

–Administrazio Kudeaketa (52/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa – 2010eko urriaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Administrazioa eta Finantzak (44/2013 Foru Dekretua, uztailaren 31koa – 2013ko abenduaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Zuzendaritzan Laguntzea (273/2015 Foru Dekretua, abenduaren 16koa – 2016ko maiatzaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Apirilaren 3ko 37/2019 Foru Dekretuak aldatua – 2019ko ekainaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak.

–Modulu hauek, LOGSEren araberako curriculumarekin Nafarroan eskaintzen diren zikloetan: Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak, Enpresa txikiaren administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea eta Lantaldeko harremanak.

–Lanbide Arriskuen Prebentzioa (203/2002 Foru Dekretua, irailaren 23koa – 2002ko abenduaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak modulua, LOEren araberako curriculumarekin Nafarroan eskaintzen diren zikloetan (apirilaren 25eko 27/2018 Foru Dekretuan sartutako aldaketekin bat – 2018ko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Enpresa eta ekimena modulua, LOEren araberako curriculumarekin Nafarroan eskaintzen diren zikloetan.

Lanbide Heziketa Bereziko zikloen gaineko programazio didaktikoak prestatzeko, curriculum hauek hartu beharko dira kontuan:

–Osasun arloko zeladore laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (82/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Balio Anitzeko Jardueretako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (80/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ostatu arloko eta Arropa-garbiketako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (81/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Sukaldaritzako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (84/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Elektrizitateko laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (83/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lorezaintzako eta Nekazaritzako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (85/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Kirol Instalazioetako Sarbide eta Mantentze-lanetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (79/2017 Foru Dekretua, irailaren 13koa – 2017ko urriaren 6ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Lanbide Artistikoetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (57/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Elikagaien Industriako Eragiketetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (58/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Eraikinak eta Lokalak Garbitzeko Eragiketetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (59/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Erreprografiako eta Produktu Grafikoetako Eragiketetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (60/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Datuen Tratamenduko, Ofimatikako eta Artxiboko Eragiketetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (63/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Zerbitzu Administratibo Orokorretako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (61/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Merkataritzako Zerbitzu Orokorretako laguntzailearen Lanbide Heziketa Berezia (62/2017 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa – 2017ko irailaren 14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Iragarkiaren kodea: F1916708