56. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CORELLA

Aldaketa 2020rako zerga-tasa eta tasetan. Hasierako onespena

Corellako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2020rako zerga-tasa eta tasak.

Onespenaren erabakia 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 14an. Jendaurreko epean ez da alegaziorik aurkeztu; hortaz, behin betiko onesten da zerga-tasa eta tasetan egin aldaketa, eta osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Corellan, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Gorka García Izal.

2020RAKO TASAK ETA ZERGA-TASAK

Beladoreak

APROBETXAMENDU BEREZIAK

ZENBATEKOA

Urte osoa

97,00 euro beladoreko

Udako denboraldia (Villarko Andre Mariatik urriaren 13ra)

72,00 euro beladoreko

Neguko denboraldia (urtearen gainerakoa)

43,50 euro beladoreko

Lanegun bakanak eta jaiegunak, Villarko Andre Maria eta San Migel:

2,10 euro/beladore/egun

1. Aprobetxamenduaren xedea den eremuan hesitzeko elementuak edo egiturak paratzen direlarik, aurreikusitako tarifak %15 gehituko dira.

2. Altzariak baimentzen badira (kupelak, mahai garaiak, etab.), eta beladoreak edukitzeko baimenik ez bada, karga-oinarria ezarriko da paratutako elementu bakoitzeko eta eguneko, eta okupazioa beladore batena izanen da.

KALEZ KALEKO SALMENTA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Merkatu txikiko kaleko salmenta

2,80 euro/ml/egun

Kaleko salmenta, bestetan

6,50 euro/ml/egun

LITXARRERIA ETA GISAKOEN SALMENTA

ZENBATEKOA
(eurotan)

San Migel bestak

157,00 euro/ml

Villarko bestak

52,00 euro/ml

Kioskoak

152,00 euro/denboraldi

Bestelako aprobetxamenduak

0,12 euro/m/egun

HILERRIA

ZENBATEKOA (eurotan)

Nitxo hutsean edo panteoian ehorztea

29,50

Nitxo okupatuan ehorztea

59,00

Lurrean ehorztea

59,00

Gorpuzkiak tokiz aldatzea

59,00

Kolunbarioan ehorztea

11,00

Errauts-kutxatilak nitxoan edo panteoian gordetzea

30,00

AGIRIAK IZAPIDETU ETA EGITEA

ZENBATEKOA (eurotan)

Planoen kopiak

1,00

Kopiak

0,25

Ziurtagiriak

2,00

Lurzatien gaineko zedulak

2,00

Konpultsatzeak

1,00

Faxa igortzea eta hartzea

0,90

Nitxoen tituluen bikoiztuak

2,00

Kirol txartelaren bikoiztuak

3,50

Ordenagailuko zerrendak

0,90

Agiriak berriz egitea

1,90

Istripuen gaineko atestatuen txostenak egitea, poliziak haietan parte hartzen badu edo bertan agertzen bada

40,00

Poliziaren txostenak egitea

6,60

Arma txartela egitea

6,10

Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak egitea

10,50

Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziaren bikoiztua

5,50

Sinadura kautotzea

1,90

Kolorezko fotokopia

0,45

EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN INSKRIPZIOA

ZENBATEKOA (eurotan)

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroan inskribatzeko tasa

26,50

EZKONTZA ZIBILAK EGITEA

ZENBATEKOA (eurotan)

Osoko bilkuren aretoa erabiltzeko tasa

69,00

UDALAREN ELEMENTUAK UZTEA

ZENBATEKOA (eurotan)

Mahaiak

Mahai eta egun bakoitzeko

3,00

Fidantza mahai bakoitzeko

30,00

Aulkiak

Aulki eta egun bakoitzeko

1,50

Fidantza aulki bakoitzeko

4,00

Soinu ekipo handia

Egun bakoitzeko

100,00

Fidantza soinu ekipo handi bakoitzeko

200,00

Soinu ekipo txikia

Egun bakoitzeko

50,00

Fidantza soinu ekipo txiki bakoitzeko

100,00

JARDUERA SAILKATUEN LIZENTZIAK, IREKITZEKO

ZENBATEKOA (eurotan)

I. epigrafea–Jarduerarako, irekitzeko, jardueran aldaketak egiteko eta handitzeko lizentzia

Lehen 50 m²-ak

195,50

51 - 100 m²

272,50

101 - 300 m²

389,00

301 - 600 m²

584,00

601 - 1.000 m²

778,50

1.000 m²-tik goiti

Lehen 1.000 m²-ak

779,00

Gainerakoa, 10 m²-ko

1,95

II. epigrafea.–Negozioa eskualdatzea, izena edo sozietate-izena aldatzea, titularrak aldatzea, eta jarduera kaltegabeak

Aplikatu beharreko tarifak I. epigrafean ezarritakoen %50 izanen dira.

OBRETARAKO EDO HIRIGINTZAKO BESTELAKO JARDUKETETARAKO LIZENTZIAK

ZENBATEKOA

Obra lizentziak (gutxienez ere 30 euro)

%0,61

–EIOZ (eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga) (%2-%5)

%4,67

KONTRIBUZIOAK

ZENBATEKOA

Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa

%0,4010

Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa

%0,80.

EKONOMIA-JARDUEREN GAINEKO ZERGA

ZENBATEKOA

Errekargu hau aplikatuko da (gehienekoa aplikatuko dugu)

%40

LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA

Sortzealdia

Koefizientea

Karga-tasak

Urtebetetik beheiti

Gehienekoa

%15,00

3 urte

Gehienekoa

%25,00

4 urte

Gehienekoa

%25,00

5 urte

Gehienekoa

%25,00

6 urte

Gehienekoa

%25,00

7 urte

Gehienekoa

%25,00

8 urte

Gehienekoa

%25,00

9 urte

Gehienekoa

%25,00

10 urte

Gehienekoa

%25,00

11 urte

Gehienekoa

%25,00

12 urte

Gehienekoa

%25,00

13 urte

Gehienekoa

%25,00

14 urte

Gehienekoa

%25,00

15 urte

Gehienekoa

%25,00

16 urte

Gehienekoa

%25,00

17 urte

Gehienekoa

%25,00

18 urte

Gehienekoa

%15,00

19 urte

Gehienekoa

%15,00

20 urte edo hortik goiti

Gehienekoa

%15,00

PASABIDEAK (prezioa metro lineal bakoitzeko urtean)

ZENBATEKOA (eurotan)

5 plaza bitarte

52,50

6-10 plaza

60,50

11-20 plaza

68,00

21-30 plaza

78,50

31-40 plaza

88,00

41-50 plaza

98,00

51-60 plaza

112,00

61-70 plaza

115,00

Pasabidearen plaka

14,00

GARABI ZERBITZUA

ZENBATEKOA (eurotan)

Ibilgailuak eremu publikotik kentzea

100,00

Tasa erdia, garabiari dei egiten bazaio

51,50

Ibilgailua biltegian edukitzeko tasa, eguneko (laugarren egunetik aurrera)

5,70

HERRI-LURRETAKO LURZATIAK IXTEKO KANONA

ZENBATEKOA (eurotan)

Euroak erreguko

4,60

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

ZENBATEKOA

PCEG (per capita errenta garbia) < OAEAP (Ondorio Askotarako Errenta-adierazle Publikoa)

Gizarte Ongizateak ezarritako tarifa

OAEAP < PCEG < OAEAPren %105

Gizarte Ongizateak ezarritako tarifa

OAEAPren %105<PCEG< OAEAPren %120

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,15

OAEAPren %120<PCEG< OAEAPren %135

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,30

OAEAPren %135<PCEG< OAEAPren %150

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,45

OAEAPren %150<PCEG< OAEAPren %165

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,60

OAEAPren %165<PCEG< OAEAPren %180

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,75

OAEAPren %180<PCEG< OAEAPren %195

Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,90

ARROPA GARBITZEKO ZERBITZUA

ZENBATEKOA (eurotan)

OAEAPtik beheitiko diru-sarrerak

12,90

OAEAPtik goitiko diru-sarrerak

18,70

JANARI ZERBITZUA

ZENBATEKOA (eurotan)

OAEAPtik beheitiko diru-sarrerak

5,00

OAEAPtik goitiko diru-sarrerak

7,90

BESTELAKOAK

ZENBATEKOA (eurotan)

Material ortopedikoaren mailegua

4,50

MUSIKA ESKOLA

ZENBATEKOA (eurotan)

Matrikula

20,50 ikastaroko

Musika Hizkuntza eta Instrumentua

52,00 hilean

Musika Hizkuntza bakarrik

20,50 hilean

Instrumentua bakarrik

41,50 hilean

–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira familia-unitateko bigarren eta hurrengo kideendako, ordaindu behar luketen tasaren aldean.

–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira bigarren instrumentu batean edo gehiagotan matrikulatzen diren ikasleendako.

BESTE BATZUK

Kanona, Jordana eta Ontinar aldeko lurzatiengatik

%5 goitituko da baldintza-orriko prezioaren gainetik

Gazte Zentroko tasak

GELEN EDO BALIABIDEEN ERABILERA PUNTUALA

a) Eremuak: eskatzen den erabilera-ordu bakoitzeko, Gazteen Sormen Zentroa irekita dagoen egun eta orduetan

1. kategoria:

Udalak eta beste administrazio publiko batzuek eta haien erakunde autonomoek beren baliabideekin sustatu edo antolatutako jarduerak, edo beste batzuekin batera antolatutakoak.

Dohainik

2. kategoria:

Honelako egileak edo antolatzaileak dituzten jarduerak:

–Gazteak edo irabazi asmorik gabeko beste entitate batzuk (elkarteak, entitateak...), Udalarekin lankidetzan.

–Administrazio publikoak, irabazi asmorik gabeko entitateekin kontratazioa, lagapena edo hitzarmena eginik.

Dohainik

3. kategoria:

sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek, jabe edo jabekideen elkarteek, gremio elkarteek eta antzeko beste entitate batzuek, irabazi asmorik eta izaera sozialik gabekoek, egindako bilerak.

–Informatika gela eta erabilera anitzeko aretoa: 20 euro/ordu

–Prestakuntza, berrikuntza edo erakusketa aretoak: 10 euro/ordu

4. kategoria:

honelako sustatzaile edo antolatzaileak dituzten jarduerak:

–Administrazio publikoak, irabazi asmoa duten enpresekin kontratazioa eginik.

–Administrazio publikokoak ez diren eta irabazi asmorik ez duten izaera sozialeko elkarte eta entitateak, dagokien erakunde-arloak homologatu eta/edo erregistratutakoak, egiten diren jardueretan harreman ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu bidezkoa dutenean jarduerok aurrera eramaten dituzten profesionalekin.

–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek antolatu edo gauzatutako jarduerak.

–30 urtetik goitikoek banaka erabiltzeko.

–Informatika gela: gela osoa, 21 euro/ordu; banakako erabilera, 2 euro/ordu.

–Irrati eta grabazio gela: 20 euro/ordu eta 31 euroko fidantza.

–Entsegu gela hornitua: 10 euro/ordu eta 31 euroko fidantza.

–Entsegu gela: 10 euro/ordu.

–Berrikuntza gela: 20 euro/ordu.

–Prestakuntza gela: 20 euro/ordu.

–Erakusketa aretoa: 20 euro/ordu.

–Bilera aretoa: 10 euro/ordu.

–Erabilera anitzeko aretoa: 20 euro/ordu.

3. kategoria:

gazte taldeen erabilera eta/edo banakako erabilera (15 urtetik eta 30 urtera bitarteko gazteak)

–Informatika gela: gela osoa, 5 euro/ordu; banakako erabilera, 1 euro/ordu.

–Irrati eta grabazio gela: 3 euro/ordu eta 7 euroko fidantza.

–Entsegu gela hornitua: 3 euro/ordu eta 7 euroko fidantza.

–Entsegu gela: 1 euro/ordu.

–Berrikuntza gela: 2 euro/ordu.

–Prestakuntza gela: 2 euro/ordu.

–Erakusketa aretoa: 5 euro/ordu.

–Bilera aretoa: 1 euro/ordu.

–Erabilera anitzeko aretoa: 5 euro/ordu.

Ekitaldi soziokulturaletara joatea eta ikastaro, tailer edo mintegietan parte hartzea:

Ekitaldi bakoitzerako erabakitzen direnak.

Herriko gazte talde edo entitateek gelak erabiltzea

Dohainik utziko dira, baldin eta Udalarekin hitzarmena sinatua badute.

Gazteen Sormen Zentroaren ekipamendua handik kanpo lagatzeko tasak

EKIPAMENDUA

TASAK EGUNEKO (eurotan)

FIDANTZA (eurotan)

Bateria

51,00

205,00

Soinu ekipo txikia

51,50

103,00

Proiektore handia

51,50

205,00

Proiektore txikia

21,20

103,00

Pantaila

21,20

51,50

DJendako ekipoa

103,00

308,00

Bafleak

51,50

103,00

Proiektagailu-mahaia

21,20

51,50

Atrila (Corellako armarria)

31,30

61,50

Mikrofonoak eta mikrofono-oinak

21,20

51,50

Musikako atrilak (unitate bakoitzeko)

10,00

31,30

Corellako Kultur Etxeko tasak

Lokalen kategoriaren eta mailaren arabera, Corellako Kultur Etxea irekita dagoen egun eta orduetan, eskatzen den erabilera-ordu bakoitzeko:

1. kategoria:

Udalaren beraren baliabideak erabilita sustaturiko edo antolaturiko jarduerak, beste administrazio publiko batzuekin eta haien erakunde autonomoekin lankidetzan.

2., 3. eta 4. mailak: dohainik

2. kategoria:

Honela egindako edo antolatutako jarduerak:

–Irabazi asmorik gabeko pertsonek edo beste entitate batzuek (taldeek, elkarteek...) Udalarekin lankidetzan egindakoak.

–Administrazio publikoek egindakoak, irabazi asmorik gabeko entitateekin kontratazioa, lagapena edo hitzarmena eginik.

2., 3. eta 4. mailak: Dohainik

3. kategoria:

sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek, jabe edo jabekideen elkarteek, gremio elkarteek eta antzeko beste entitate batzuek, irabazi asmorik eta izaera sozialik gabekoek, egindako bilerak.

2. maila: 10 euro/ordu

3-A maila: 30 euro/ordu

3-B maila: 30 euro/ordu

3-C maila: 20 euro/ordu

4-A maila: 10 euro/ordu

4-B maila: 10 euro/ordu

4-C maila: 10 euro/ordu

4. kategoria:

Honelako sustatzaile edo antolatzaileak dituzten jarduerak:

–Administrazio publikoak, irabazi asmoa duten enpresa edo entitatekin kontratazioa eginik.

–Administrazio publikokoak ez diren eta irabazi asmorik ez duten izaera sozialeko elkarte eta entitateak, dagokien erakunde-arloak homologatu eta/edo erregistratutakoak, egiten diren jardueretan harreman ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu bidezkoa dutenean jarduerok aurrera eramaten dituzten profesionalekin.

–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek antolatu edo gauzatutako jarduerak.

2. maila: 20 euro/ordu.

3-A maila: 200 euro/ordu edo diru-bilketaren %5, halakorik badago.

3-B maila: 200 euro/ordu edo diru-bilketaren %5, halakorik badago.

3-C maila: 20 euro/ordu.

4-A maila: 30 euro/ordu.

4-B maila: 20 euro/ordu.

4-C maila: 20 euro/ordu.

CORELLAKO KIROL INSTALAZIOETAN ABONAMENDUA EGITEKO TASAK - 2020. URTEA

Balioa: 2020ko ekainaren 1etik 2021ko maiatzaren 31ra arte

KIROLDEGIAK
(M. INDURÁIN / CORELLA HIRIA)

IGERILEKUEN KIROL INSTALAZIOAK

SARRERA

BATERA
KIROLD. + IGERILEKUAK

Uda + Negua

Urtekoa: 2020/06/01etik 2021/05/31ra
(eurotan)

Hiruhilekokoa
(eurotan)

Urtekoa: 2020/06/01etik 2021/05/31ra
(eurotan)

Udakoa:

2020ko ekainetik
2020ko irailera arte
(eurotan)

Hiruhilekokoa: Urtearen gainerakoan

(eurotan)

Banakakoa instalazio bakoitzean

(eurotan)

Urtekoa: 2020/06/01etik 2021/05/31ra
(eurotan)

Banakakoa, haurrak (2008tik 2017ra bitarte jaioak)

59,50

26,50

59,50

42,00

26,50

5,00

76,50

Banakakoa, gazteak (1994tik 2007ra bitarte jaioak)

65,50

28,00

65,50

45,50

28,00

6,00

84,00

Banakakoa, helduak (1956tik 1993ra bitarte jaioak)

82,00

35,50

82,00

57,00

35,50

6,00

106,00

2 abonatuko familia unitatea

115,50

39,00

115,50

69,50

39,00

150,50

3 abonatuko familia unitatea

122,00

41,50

122,00

74,00

41,50

159,00

4 abonatuko familia unitatea

129,00

44,00

129,00

78,00

44,00

168,50

5 abonatuko familia unitatea

137,00

46,50

137,00

83,00

46,50

178,00

6 abonatu edo gehiagoko familia unitatea

145,00

49,00

145,00

87,50

49,00

189,00

Banakakoa, 1955ean edo lehenago jaiotako pentsioduna eta/edo %33tik %64ra bitarteko desgaitasuna duen pertsona eta/edo gizarteratze-errentaren hartzailea

31,50

13,50

31,50

21,50

13,50

4,00

41,00

Banakakoa, %65eko edo hortik goitiko desgaitasuna duen pertsona edo 2018an edo geroago jaioa.

DOHAINIK

Oharrak eta promozioak:

–Hiruhilekoko abonamendua egiten den egun berean hasten da, eta egun naturalak kontatzen dira. Baterako txartelak eta urteko txartelak 2020ko uztailera arte baizik ez dira emanen, hura barne.

–Hiru hilabeteko txartelaren prezioa ezin izanen da doitu, txartela hilabete batez baino gehiagoz erabili bada.

–Familia unitateen abonamenduen kasuan, seme-alabek “haurrak” edo “gazteak” izan beharko dute. Ez dira “familia unitatean” sartuko anai-arreba “helduak”.

–Desgaitasuna dutenendako eta gizarteratze-errenta hartzen dutenendako tarifen onuradunek frogagiri ofizialak aurkeztu beharko dizkiote Udalari.

–Udalaren kirol instalazioetan, eta txartelak egiten diren denboraldirako bakarrik, banakako bonuak egiteko aukera izanen da, eta horiek instalazio guztietan erabiltzen ahalko dira: 5 sarrera (15 euro), 10 sarrera (25 euro). Bonu horiek edukitzeak ez dakar berekin “abonatu” izatea.

–Eskaintzak: 1) 3 euroko sarrerak izanen dira hauetan: a) igerilekuen kirol instalazioetan, 19:00etatik aurrera udan eta egun osoan neguan; b) Miguel Induráin kiroldegian, egun osoan udan. 2) Abonatuek prezio murriztua izanen dute Udalaren kirol eskaintzan, urte osoan, bai eta promozio bereziak ere. Esaterako, 2019. urtean, langabeendako, txandaka zebiltzanendako eta gizarteratze-errentaren hartzaileendako hauek eskaini ziren, besteak beste: jarduera sortak, deskontuak Udalarekin hitzarmena duten klubek antolatutako kiroletan, eta deskontuak herriko dendetan.

Corellako Udalaren kirol instalazioetan abonamendua egiteko tasak - 2020. urtea

Balioa: 2020ko ekainaren 1etik 2021ko maiatzaren 31ra arte

ENTITATEEN ERABILERA KOLEKTIBOA

Kirol denboraldirako edo urterako lagatzea
(20 egunetik denboraldi oso batera bitarte)

Lagatze puntuala
(1 egunetik 19 egunera bitarte gehienez)

Betebeharrak

Tokiko kirol klub ofizialak, irabazi asmorik gabeko tokiko beste elkarte batzuk, eta partikular abonatuak, irabazi asmorik gabeak

Dohainik; betiere, nahitaezkoa izanen da entitateen eskaintzek –bai denboraldikoek bai eskaintza puntualek– deskontuak izatea, Udalarekin hitzartuak, Udalaren kirol instalazioetako abonatuendako, eta eskaintza horiek abonatuen ehuneko jakin bat lortzea izen-emateetan.

1. oharra: ez da denboraldiko lagapenik izanen irabazi asmorik gabeko partikular abonatuendako; entitateendako bakarrik izanen dira. Halaber, partikular abonatuei urtean 4 ordu lagako zaizkie gehienez.

2. oharra: irabazi asmorik gabeko entitate edo partikularrek izaera hori galduko dute, eta “kirol enpresaburutzat” hartuko dira, baldin jarduera gehienbat enpresaburuek gauzatzen badute, nahiz eta jarduerarako eskaera egiten duena entitate edo pertsona bat izan.

3. oharra: instalazioak ez zaizkie lagako irabazi asmorik gabeko abonatu gabeei.

–Erantzukizun Zibileko Asegurua, instalazioan egin nahi den jarduera bereziki estaltzekoa.

–Lankidetza-hitzarmenetan aurreikusi direnak (denboraldiko lagapenetarako).

Kirolaren arloko tokiko edo kanpoko enpresaburuak.

Dagokion administrazio-kontratuaren bidez.

25 euro/ordu/instalazio (gehienez ere 6 ordu erreserba daitezke eguneko, eta denbora horren barnean sartzen dira bai ekitaldiaren beraren iraupena bai instalazioa erabilezin dagoen denbora, aurreko eta ondoko prestalanak direla eta).

Oharra: lagapenak berarekin ekarriko balu ohiz kanpoko irekiera, instalazioaren ordutegi arruntarekin bat ez datorrena, zenbatekoa hau izanen da: 40 euro/ordu.

–Erantzukizun Zibileko Asegurua, instalazioan egin nahi den jarduera bereziki estaltzekoa.

–300 euroko fidantza.

Iragarkiaren kodea: L2003069