54. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

136E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdiaren testua onesten duena.

Abenduaren 11ko 333/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean (2019rako luzatua) aurreikusitako ordezte tasari dagokio.

Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzak egindako proposamena, barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatze bitartez betetzeari buruzkoa.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Deialdi bat onestea, merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatze bitartez betetzeko barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

2. Deialdiaren testua onestea, ebazpen honen eranskin gisa ageri dena.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

4. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin bat eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako eskumenak erabiliz.

Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.

OINARRIAK

1.–Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honek arau hauetan xedatutakoari jarraituko dio:

–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen duena.

–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen dituena.

–103/2017 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

–111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak ezartzen dituena.

–Gainerako arau osagarriak.

1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak bitarteko hauek erabiliz argitaratuko dira:

–Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean, O-NOZ) organo zentralen iragarki taulan (Tutera kalea 20, 31003 Iruña). Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–O-NOZko enplegu publikoaren web orrian (www.empleosalud.navarra.es/eu), esteka honetan: “Lekualdatzeak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista”, espezialitate zehatz bat hautatuta (LPEa: 2019). Argitalpen hau informatiboa izanen da.

1.3. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts betetzea merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez. Lanpostu horien gaineko xehetasunak I. eranskinean azaltzen dira. Espezialitate bakoitzak bere prozesua izanen du, deialdi honetan ezarritakoarekin bat.

1.4. Merezimendu lehiaketaren deialdi honetan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lekualdatze lehiaketa eta Estatuko lekualdatze lehiaketa sartzen dira, hurrengo paragrafoan xedatutakoaren arabera bidezko diren espezialitateetan.

Espainiako lekualdatze lehiaketan, Nafarroako Foru Komunitateko eremuan egiten den merezimendu lehiaketaren ondorioz sortu eta LPEan sartutako lanpostu hutsetatik %10 eskainiko dira, zenbaki osotara ekarrita. Bestalde, Foru Administrazioan egindako merezimendu lehiaketaren ondoriozko soberakinen kopurua hamar baino txikiagoa bada, kontuan hartuko da lanpostu hutsen kopuru hori hurrengo deialdien ondorioetarako, eta dagokion proportzioan eskainiko dira Estatuko lekualdatze lehiaketan, bakar-bakarrik, metatutako lanpostu hutsak 10 baino gehiago badira. I. eranskinean adieraziko da zenbat lanpostu metatu diren espezialitate bakoitzean.

1.5. Deialdi honen xede den lanpostu eskaintza aurrerago handitzen ahalko da, honako hauek gehitzen ahalko baitira: epaimahaiak zer egunetan igortzen dion lehiakideen zerrenda –lorturiko puntuen hurrenkeraren araberakoa– organo deitzaileari, egun horretan hutsik dauden lanpostuak.

1.6. Lehiaketa honen barrenean lanpostu hauek sartuko dira: hasieran zeuden lanpostuak eta O-NOZi atxikitako izangaiek hutsik uzten dituztenak lekualdatze lehiaketa honetan beste lanpostu bat eskuratu ondoan.

Hala badagokio, aurreko oinarrian aipatutako lanpostuak ere sartuko dira deialdian. Kasu horretan, Osasun Sistema Nazionaleko plantillako langile finkoek lanpostu horiek hautatzen ahalko dituzte, bakar-bakarrik, lanpostu hutsak lan publikoaren eskaintzan sarturik badaude.

Dena den, izangaiek lekualdatze lehiaketan beste lanpostu bat lortu ondoren uzten dituzten lanpostu hutsak bete beharrekoak ez badira, dela “iraungitzeko” lanpostuak direlako, dela titularrek nahiz ordezkoek benetan betetzen ez dituztelako, ez dira eskainiko.

1.7. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lekualdatze lehiaketa honetan parte hartzen duten langileei ez zaie aldatuko lehiaketan parte hartu aurretik zuten araubide juridikoa. Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lanaldi partzialean diharduten langile finkoei. Izan ere, langile horiek, lanaldi osoko lanpostu bat hartzearekin batera, funtzionario izaera eskuratuko dute. Funtzionarioen araubideko edo estatutupeko langileek, merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, aukera izanen dute lanaldi partzialeko lan araubideko lanpostu bat eskuratzeko. Kasu horretan, borondatezko eszedentziara igaroko dira, funtzionario edo estatutupeko langile gisa.

Lekualdatze lehiaketaren bidez Osasun Sistema Nazionaletik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura pasatzen diren langileek aukera izanen dute Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario bihurtu eta bertako Langileen Estatutuan sartzeko, eta bi hilabeteko epea izanen dute aukera horretaz baliatzeko, lanpostuaz jabetu eta biharamunetik hasita, abenduaren 29ko 717/2003 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat.

1.8. Deialdi honetan lanpostua eskuratzen duten funtzionarioek, estatutupeko langileek edo lan kontratudun finkoek unean uneko xedapenen arabera dagozkien lansariak jasoko dituzte.

1.9. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio organo eskudunek edozein unetan aldatzen ahalko dute.

Horrez gain, guardiak eginen dituzte, lanpostuan bete beharrekoak edo/eta lokalizatuak, zentroko zuzendaritzak edo, hark eskuordeturik, kasuan kasuko burutzak hala agintzen duenean.

1.10. Dedikazio esklusiboaren araubidean arituko dira lanean, hau da, prestasun osoz eta erabateko dedikazio absolutua izanda, eta ezin izanen dira irabazizko beste inolako jardueratan aritu, ez sektore publikoan ez pribatuan, salbu urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 10.3 artikuluan adierazitako kasuetan.

1.11. Barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu bat lortzen duena lanpostu hori dagoen lantokiari organikoki lotuta geldituko da. Halaber, eginkizunei dagokienez, kasuan kasuko osasun barrutiari atxikita geldituko da, eta atxikipen funtzional horren ondoriozko jarduerak egin beharko ditu, betiere zentroko zuzendaritzak edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ematen dituen arau eta jarraibideak betez.

1.12. Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak aurreikusten duen moduan, osasun arloko profesionalek graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan parte hartuko dute, eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa ekintzetan.

1.13. Lehiatuz gero euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duten lanpostu elebidunetarako, eskatutako euskara maila frogatu beharko da, eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat (ebazpen hori 2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 27koan).

1.14. Behar diren hautaprobak gainditu eta Nafarroako Administrazio Publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakin beharra duten lanpostuetan 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera sartu direnek, aurrerantzean, hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten norberaren administrazio publikoko lanpostu hutsak betetzeko deialdietan baizik ez dute parte hartzerik izanen.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion interesdunari baldintza hori ezarrita ez zeukan lanpostu bat eskuratzeko.

2.–Baldintzak.

2.1. Merezimendu lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

2.1.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantillako langile izatea, zein diren ere haren araubide juridikoa eta egoera administratiboa.

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioa, estatutupeko langilea edo lan kontratudun finkoa izatea, A maila edo taldekoa.

b) Medikuntzako gradudun edo lizentziadun titulua izatea, edo baliokidea, eta I. eranskinean adierazten den espezialitatekoa.

Analisi Klinikoetako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, honako titulu hauetako bat izatea: Medikuntzako eta Kirurgiako gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Kimikako gradua edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia, Biologiako gradua edo lizentzia eta I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.

Ospitaleko Farmaziako barrutiko fakultatibo espezialistaren kasuan, Farmaziako graduduna edo lizentziaduna izatea, eta I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.

Mikrobiologia eta Parasitologiako barrutiko fakultatibo espezialistaren kasuan, honako titulu hauetako bat izatea: Medikuntza eta Kirurgiako gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Kimikako gradua edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia eta Biologiako gradua edo lizentzia, eta I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.

c) Izendatua izatea lanpostu baterako zeinetan sartzeko nahitaezkoa baitzen I. eranskinean aipatzen den espezialitateko tituluaren jabe izatea.

d) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.

Baldintza hori frogatzeko, abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiri negatibo bat aurkeztu beharko da, edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari baimena eman ziurtagiri hori Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiari eska diezaion.

2.1.2. Osasun Sistema Nazionaleko langileak:

a) Osasun Sistema Nazionaleko plantillako langile finkoa izatea, eta hartan jardunean aritzea edo lanpostua erreserbatua izatea.

b) Lehiaketan parte hartzen duen unean daukan lanpostuan urtebeteko zerbitzualdia egina izatea lanpostuaren jabea izanda, deialdi honetan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean kontatua.

c) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantillako langileentzat 2.1.1.b), c) eta d) ataletan aipatzen diren baldintzak betetzea.

2.2. Parte hartzen duten pertsona guztiek, jardunean ez beste egoera batean badaude, frogatu beharko dute deialdi honetako eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean jardunean hasteko legezko eta erregelamenduzko baldintzak betetzen dituztela.

2.3. Azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera euskarazko jakite maila zehatz bat frogatzeko betebeharra duten eta arau bidez ezarrita dauden lanpostu elebidunak eskuratu nahi izanez gero, jakite maila hori 1.13 oinarrian adierazitakoaren arabera egiaztatuko da.

2.4. Eskabidea aurkezten den unean bete beharko dira baldintzak, eta horien jabe izan prozedura osoan, lanpostua esleitzen den arte.

2.5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantillako langileak, erreserbarik gabeko eszedentzia egoeran badaude, jardunera itzultzen ahalko dira lekualdatze lehiaketa honetan parte hartuz.

2.6. Beren estamentu eta espezialitateko lanpostu huts bati atxikita behin-behinekoz itzuli direnek nahitaez aurkeztu beharko dute lekualdatze lehiaketa honetara, behin betiko destinoa adjudikatzearen ondorioetarako, eta ezin izanen diote destino horri uko egin.

3.–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

3.1. Izena ematea eta merezimenduak aurkeztea.

Lekualdatze lehiaketa honetan parte hartu nahi dutenek inskripzio eskaera telematika bidez aurkeztu beharko dute www.empleosalud.navarra.es/eu web orriaren bidez, esteka honetan: “Lekualdatzeak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista”, espezialitate zehatz bat hautatuta (LPEa: 2019), eta gero hemen sakatuta: “Eskabidea”.

Merezimenduak ere telematika bidez aurkeztu beharko dira, goian adierazitako webgunearen bidez eta deialdiaren baremoan zehaztutako atalei jarraikiz. Aski izanen da dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren eskura jarri, baremazioa egin dezan:

–Nafarroako Gobernu osoan egindako zerbitzuak.

–Web orriaren bidez izangaiei erakusten zaizkienak, aurreko deialdiren batean baloratuak izateagatik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko deialdien datu basean daudelako.

3.2. Baldintzak betetzen direla frogatzea.

3.2.1. Lehenago frogatu ez bada, 2.1.1.d) atalean eskatzen den baldintza frogatzen ahalko da O-NOZi baimena emanez (horretarako, parte hartzeko eskabidean dagoen atala beteko da) edo bide telematiko beretik dagokion ziurtagiria bidaliz.

3.2.2. Euskara jakitearen betebeharra, hala bada, egoki den titulu ofizialaren bidez frogatu beharko da.

3.2.3. Espainiako lekualdatzearen bidez parte hartzen duten langileek deialdiaren 2.1.2 oinarrian eskatzen diren betebeharren frogagiriak aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera, horretarako ere prozedura telematiko bera erabiliz.

3.3. Aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaerak aurkezteko epea luzaezina da.

Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu beharko dira, eta lekualdatze lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea aurkezteko epearen barruan igorri, telematika bidez.

4.–Onartuen eta baztertuen zerrenda.

Eskaerak aurkezteko epea amaiturik, O-NOZko Profesionalen zuzendariak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko, ohartaraziz hurrengo bost egun balioduneko epean izangaiek erreklamazioak aurkezten ahalko dituztela, eta, hala behar izanez gero, akatsak zuzendu. Ezarritako epean eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak lehiaketa hutsik gelditu dela adierazteko ebazpena emanen du. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta horien gainean ebazpena emanda dagoela, O-NOZko Profesionalen zuzendariak onartuen eta baztertuen izangaien behin betiko zerrenda onetsiko du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.

Izangai bazterturik ez bada, onartuen behin betiko zerrenda zuzenean onetsiko da, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.

5.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. I. eranskinean zerrendatzen dira deialdiko espezialitate bakoitzari dagokion prozeduran aritzeko izendatutako epaimahaietako kideak.

Izangai onartu eta baztertuen zerrendarekin batera osatuko eta argitaratuko da epaimahaiko kideen zerrenda.

Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo eskudunari horren berri eman, baldin badaude urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean (lege horren bidez jorratu zen Sektore Publikoaren Araubide Juridikoa). Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, kideen gehiengo osoa gutxienez bildu ezean.

5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.

5.4. Onartuen behin betiko zerrendan izangai bakarra badago, deialdia egin duen organoak deialdi honen 8. oinarria aplikatuko du zuzenean. Beraz, ez da beharrezkoa izanen epaimahaia eratzea, ezta jardutea ere.

5.5. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.

6.–Merezimenduen kalifikazioa.

6.1. Epaimahaiak II. eranskineko baremoaren arabera baloratuko ditu izangaiek aurkeztutako merezimenduak. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunera arteko merezimenduak baloratuko dira, eta ez geroago lortutakoak.

6.2. Merezimenduen baremoaren 1. ataleko balorazioan kontuan hartuko da deialdiko lanpostuak sailkaturik daudela “Fakultatibo espezialistak” estamentuan eta I. eranskinean aipatzen diren espezialitateetan, estamentu eta espezialitateetako izendapenen indarreko sailkapenaren arabera (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, O-NOZi atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena, eranskina). Balorazioa egitean, izangaiaren lanpostuaren izena ez badator bat aipatutako eranskinean agertzen den izendapenarekin, tratamendu bera emanen zaio, baldin eta, deialdian iragarritako lanpostuekin alderatuta, titulazio bera eskatu bazen, sartzeko probak berdinak izan baziren, eta eginkizunak, antzekoak.

Egindako zerbitzuak frogatzeko, aurkeztu beharko dira zentroko zuzendariak edo langileriaren buruak egindako ziurtagiriak, eta bertan nahitaez datu hauek jarri:

–Lantokia.

–Estamentua eta/edo espezialitatea.

–Zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera, guztira zenbat egun diren zehaztuta.

6.3. Epaimahaiak ez du behin ere onartuko alegatu ez den merezimendurik, edo agiri bidez frogatu ez denik.

7.–Izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren araberakoa.

Epaimahaiak lehiatzaile guztien merezimenduak kalifikatuko ditu. Ondoren, lehiatzaileen behin-behineko zerrenda argitaratuko du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki taulan (Tutera kalea 20, 31003 Iruña) eta web orrian, bakoitzak guztira lortutako puntuazioa adierazita. Bi zerrenda argitaratuko dira, merezimendu lehiaketa honetan parte hartzen duen esparru bakoitzerako bat (barnekoa eta Estatukoa).

Puntuazioetan berdinduz gero, lehentasuna izanen du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan lehiaketako estamentuan eta espezialitatean lanean langile finko gisa denbora gehien daramala frogatzen duen izangaiak, eta, berdinketak hala ere jarraitzen badu, izangai zaharrenak.

Izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute, zerrenda horiek argitaratzen direnetik, alegazioak aurkezteko. Alegazio horiek telematika bidez eginen dira, deialdiaren web orriaren bitartez.

Interesdunek aurkezten dituzten alegazioak ebatzi ondoren, kalifikazio epaimahaiak merezimenduen behin betiko balorazioa argitaratuko du, oinarri honetan adierazitako moduan eta aipatutako hedabideen bitartez.

8.–Lanpostu hutsak aukeratzea.

8.1. Merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzea honako kasu hauetan erabiltzen ahalko da langileak beren borondatez mugitzeko prozedura gisa:

a) Langileen atxikipen zentro batetik bestera igarotzeko, azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 1.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.

b) Lanaldi arrunt edo osoa duen lanpostu batetik lanaldi partziala duen lanpostu batera joateko eta alderantziz.

8.2. Hona hemen jarraitu beharreko prozedura:

a) Lanpostuak aukeratu aurretik, aukeratzen ahal diren zentroen zerrenda (edo, hala badagokio, lanpostuena) jarriko da parte hartzaileen eskura, hasieran iragarritakoak eta lekualdatzearen ondoriozkoak sartuta. Informazio hori O-NOZko organo zentralen iragarki taulan eta web orrian agertuko da.

b) Parte hartzaileek telematika bidez eginen dituzte eskaerak 10 egun balioduneko epean, baremoaren behin betiko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, deialdiaren fitxan adierazitako estekara jo beharko dute, eta lehentasun ordenaren arabera adieraziko dute zer lanpostu edo/eta zentro nahi dituzten, bai hasierakoak, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko lanpostuetako lekualdatzearen ondorioz sortutakoak.

c) Destino berria lortu nahi duten guztiek eginen dute eskaera, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen barreneko lekualdatze lehiaketako lanpostuak izan, edo Estatuko lekualdatze lehiaketakoak.

d) Estatuko lekualdatze lehiaketako izangaiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko plantillakoak diren eta LPEari lotuta dauden lanpostuak bakarrik edukiko dituzte aktibatuta hautatzeko.

e) Organo deitzaileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.

Hautatzeko orduan, kontuan hartuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eremuko izangaiek lehentasuna dutela Estatuko lekualdatze prozesuko izangaien aldean.

f) Emaitzari buruzko informazioa O-NOZko organo zentralen iragarki taulan eta web orrian agertuko da.

Lanpostu huts bat hautatzeak berekin dakar izangaiak esleitzen zaion lanpostua berariaz onartzea, eta ezin izanen dio uko egin.

8.3. Aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, aipatutako epean lanpostua aukeratzen ez duten lehiatzaileek lehiaketaren xede diren lanpostuetan aritzeko eskubide guztiak galduko dituzte.

8.4. Lanpostu hutsak hautatzeko ezarritako epean, Espainiako lekualdatze prozesuko izangaiek beren oraingo administrazio egoera azaltzeko ziurtagiria aurkeztu beharko dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean, kasuan kasuko jatorrizko administrazioak luzatua.

9.–Lanpostuak esleitzea eta betetzea.

9.1. Organo eskudunak, behar den ebazpenaren bitartez, lehiaketan eskuratutako lanpostuak esleituko dizkie lehiatzaileei, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko du. Argitalpen horrek interesdunei egin beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.

Unitate organiko batean aldi baterako beteta dauden ezaugarri bereko lanpostu hutsen kopurua handiagoa bada unitate horretan lanpostua eskatu duten izangaiena baino, deialdiaren xedeko lanpostu batean denbora gehien kontrataturik daraman langilearen lanpostua adjudikatuko da, zein den ere plantillan lanpostu horri dagokion zenbakia eta, kasua bada, lehiatzaileak egindako hautaketa.

9.2. Lehiatzaileek hamar egun naturaleko epea izanen dute lanpostuaren jabetza hartzeko, lanpostua esleitzeko ebazpena jakinarazi edo argitaratzen denetik hasita. Dena den, izendatutako izangai asko izateagatik eta administrazio eraginkortasunerako beste arrazoi batzuengatik egokia denean, deialdia egin duen organoak lanpostuaren jabetza hartzeko egun jakin bat finkatzen ahalko du.

9.3. Adjudikazioaren gainean eragina izan dezakeen errekurtsoren bat aurkezten bada, eta horren ondorioz deialdia edo merezimendu lehiaketaren garapena edo ebazpena aurkaratzen bada, jabetza hartzea ez da irmo bilakatuko, eta errekurtso horiek administrazio bidean edo administrazioarekiko auzien jurisdikzioan izaten duten ebazpenaren baldintzapean geldituko da.

10.–Errekurtsoak.

Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta deialdiaren, oinarrien eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetutako eskumenak erabiliz.

Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra (zeinek ez baitute administrazio bidea amaitzen) gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, O-NOZko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin bat.

I. ERANSKINA

Barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak eta kalifikazio epaimahaien osaera

1.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Analisi Klinikoetakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–Lanpostu huts bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 70947).

–Lanpostu huts bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia: 71726).

Espezialitatea: Analisi Klinikoak.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 7 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

2.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Anatomia Patologikokoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62455 eta 65151).

Espezialitatea: Anatomia Patologikoa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 7 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

3.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Anestesiologia eta Erreanimaziokoa.

Lanpostu kopurua: 5.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 65502, 65721 eta 65879).

–2 lanpostu Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakiak: 64345 eta 64605).

Espezialitatea: Anestesiologia eta Erreanimazioa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 4 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 8 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu geldituko dira metatuak hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

4.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Digestio Aparatukoa.

Lanpostu kopurua: 3.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 67492, 71252 eta 71792).

Espezialitatea: Digestio Aparatua.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 4 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

5.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Kardiologiakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61817 eta 71794).

Espezialitatea: Kardiologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 3 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 5 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

6.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatukoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 67458).

–Lanpostu bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia: 64550).

Espezialitatea: Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatukoa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 2 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 4 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

7.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Dermatologia Mediko-kirurgikokoa eta Benereologiakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 63861 eta 71798).

Espezialitatea: Dermatologia Mediko-kirurgikoa eta Benereologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 4 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 6 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

8.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Endokrinologia eta Nutriziokoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71239 eta 71799).

Espezialitatea: Endokrinologia eta Nutrizioa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan ez zen lanpostu hutsik metatu. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

9.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Ospitaleko Farmaziakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 71254).

–Lanpostu bat Zerbitzu Zentraletan (lanpostu zenbakia: 71752).

Espezialitatea: Ospitaleko Farmazia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 6 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Antonio López Andrés jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmaziako zuzendariordea.

Ordezko epaimahaiburua: Cristina Agudo Pascual andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmazia Prestazioaren Zerbitzuko burua.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

10.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Hematologia eta Hemoterapiakoa.

Lanpostu kopurua: 5.

Destinoa:

–5 Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61715, 63400, 66484, 71255 eta 71256).

Espezialitatea: Hematologia eta Hemoterapia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 4 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu geldituko dira metatuak hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

11.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntza Fisikokoa eta Errehabilitaziokoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Destinoa:

–Lanpostu bat Lizarrako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia: 71132).

Espezialitatea: Medikuntza Fisikoa eta Errehabilitazioa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

12.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntza Intentsibokoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62100 eta 65322).

Espezialitatea: Barne Medikuntza.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 2 lanpostu eskaintzen dira, eta lanpostu bat dago metatua. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

13.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Barne Medikuntzakoa.

Lanpostu kopurua: 5.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71071, 71260 eta 71261).

–Lanpostu bat Lizarrako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia: 71850).

–Lanpostu huts bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia: 70743).

Espezialitatea: Barne Medikuntza.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 5 lanpostu eskaintzen dira, eta 4 lanpostu daude metatuta. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

14.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Mikrobiologia eta Parasitologiakoa.

Lanpostu kopurua: 3.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71240, 71262 eta 71805).

Espezialitatea: Mikrobiologia eta Parasitologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

15.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Nefrologiakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 69745 eta 71263).

Espezialitatea: Nefrologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

16.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Pneumologiakoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Destinoa:

–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 67625).

Espezialitatea: Pneumologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 6 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

17.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Neurofisiologia Klinikokoa.

Lanpostu kopurua: 5.

Destinoa:

–5 Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 63150, 63290, 63540, 71124 eta 71807).

Espezialitatea: Neurofisiologia Klinikoa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta beste lanpostu bat geldituko da metaturik hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

18.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Neurologiakoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Destinoa:

–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 71265).

Espezialitatea: Neurologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 8 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

19.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Oftalmologiakoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Destinoa:

–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61699 eta 67209).

Espezialitatea: Oftalmologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 2 lanpostu eskaintzen dira, eta lanpostu 6 dago metatua. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

20.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Onkologia Medikokoa.

Lanpostu kopurua: 3.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 70245, 71808 eta 71809).

Espezialitatea: Onkologia Medikoa.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan 2 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 5 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.

Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

21.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Otorrinolaringologiakoa.

Lanpostu kopurua: 3.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62877, 62991 eta 71268).

Espezialitatea: Otorrinolaringologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta beste lanpostu bat geldituko da metaturik hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

22.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Psikiatriakoa.

Lanpostu kopurua: 9.

Destinoa:

–Lanpostu bat Osasun Mentaleko IA sektorean, Alde Zaharrean (lanpostu zenbakia: 62286).

–2 lanpostu Osasun Mentaleko IB sektorean, Burlatan (lanpostu zenbakiak: 71574 eta 71575).

–2 lanpostu Osasun Mentaleko IIA sektorean, Arrosadian (lanpostu zenbakiak: 61459 eta 62144).

–4 lanpostu Osasun Mentaleko Sarean (lanpostu zenbakiak: 61166, 61458, 70084 eta 71736).

Espezialitatea: Psikiatria.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 7 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 3 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta ez da lanposturik metatuko hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Begoña Flamarique Chocarro andrea, Osasun Mentaleko zuzendari kudeatzailea.

Ordezko epaimahaiburua: Sara Chivite Lasheras andrea, Arreta Komunitarioaren eta Osasun Mentaleko Zentroen Arloko Zerbitzuko burua.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

23.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Erreumatologiakoa.

Lanpostu kopurua: 3.

Destinoa:

–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 64257, 66689 eta 71271).

Espezialitatea: Erreumatologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 8 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta ez da lanposturik metatuko hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

24.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Urologiakoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Destinoa:

–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia: 63639).

Espezialitatea: Urologia.

Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan, eta aurrekoan ez zen lanpostu hutsik metatu. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta lanpostu bat metatuta geldituko da hurrengo deialdietarako.

Kalifikazio epaimahaia:

Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.

Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea.

Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.

Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.

II. ERANSKINA

Baremazioa

1. atala.–Egindako zerbitzuak.

Honako hauek baloratuko dira:

1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 2 puntu.

1.2. Edozein administrazio publikotan, beste estamentu batean egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,3 puntu.

1.3. Egoiliar gisa edo egonaldia bitartean egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,9 puntu.

1.4. Administrazio publiko batean, fakultatibo gisa egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko, 0,9 puntu.

Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo lan kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak ere.

Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, jarraikiko zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden irizpideei.

Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute, kontratuaren hasiera egunaren eta bukaera egunaren arabera dagokion puntuazio proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein dela ere.

Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Kasu bakoitzean, haietarik handiena emanen da.

Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanak benetan egin direneko lanpostuan eginak bezala kontatuko dira.

Zerbitzu berezietan egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak balira bezala kontatuko dira.

Atal honetan, guztira, 50 puntu emanen dira gehienez.

2. atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak:

Atal honetako merezimenduak baloratuko dira aukeratu nahi den lanpostuarekin zerikusia baldin badute, eta kontuan harturik azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa, horren bidez arautu baitzen nola sartu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan eta nola bete bertako lanpostuak.

2.3, 2.5 eta 2.7 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta argitalpenak baloratuko dira ikerketa lan beraren gainekoak badira ere, eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.

Akta liburuetan edo “abstract” direlakoetan egiten diren txostenak, afixak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.

2.1. Hirugarren zikloko edo graduatu ondoko ikasketak.

a) Ikerkuntzako masterra edo ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa aurreratuen diploma: 2 puntu.

b) Doktore gradua: 5 puntu.

c) Cum laude: 2 puntu gehituko dira.

Atal honetako a) eta b) letretan jasotako puntuazioak bateraezinak dira.

2.2. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea. Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,10 puntu.

Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko da hamar orduko. Egiaztagirian orduak eta kredituak agertzen badira, ikastaroa baloratzeko, kredituak hartuko dira aintzat.

Ziurtagirian jardueraren iraupena ageri ez bada, ez da baloratuko; ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko dira.

Zatikiak proportzionalki puntuatuko dira.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza baloratuko da.

Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betekizunak betetzen ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta Administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.

Titulu ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.

Osasun zientzietako espezialistek ikasle egoiliar gisa egindako prestakuntzaldiko orduak ez dira atal honetan kontatuko.

Gehienez ere 7 puntu emanen dira.

2.3. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko txostenak, posterrak edo komunikazioak aurkeztea:

–Nazioartean: Lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hirurak: 0,1 puntu.

–Estatuan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

–Autonomia erkidegoan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,05 puntu. Hurrengo hirurak: 0,025 puntu.

Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.

Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena ere aurkezten ez bada, ez eta mahai inguruetan parte hartu izana ere.

Gehienez ere 5 puntu emanen dira.

2.4. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:

–Nazioartean: 1 puntu.

–Estatuan: 0,5 puntu.

–Autonomia erkidegoan: 0,3 puntu.

Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.5. ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratutako lanak, eragin faktorearen arabera (EF), Journal Citation Reports-ek jasotakoari jarraikiz:

–EFa 3tik gorakoa bada, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,5 puntu. Hurrengo hirurak: 0,25 puntu.

–EFa 3 bada, edo hortik beherakoa, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,3 puntu. Hurrengo hirurak: 0,15 puntu.

–Eragin faktorerik ez badu, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

Eragin faktorea izangaiak berak frogatu beharko du, eta lanaren argitalpen urtearen gainekoa izanen da.

Gehienez ere 5 puntu emanen dira.

2.6. Irakasle lana:

a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 10 orduko: 0,2 puntu.

Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

Baremoko b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan baloratuko.

Gehienez ere 2 puntu emanen dira.

b) Irakasle lana honelako eremu hauetan: osasun laguntzako praktiken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken irakasle koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu gisa, unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo adituen tutore gisa, osasun laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa eta langile egoiliarren tutore eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25 puntu.

Ziurtagiriaren arabera ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.7. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea: 0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.8. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakitea, ofizialki egiaztaturik, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik: hizkuntza bakoitzeko, 5 puntu gehienez.

Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean jasotzen dira, horren bidez ezarri baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).

2.9. Izangaiek, 2.2 azpiataletik 2.7 azpiatalera bitartean ezarritakoari jarraikiz egokitzen zaien puntuazioaren ordez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan aitortua duten lanbide karreraren mailari dagokion puntuazioa aukeratzen ahalko dute, honen arabera:

I. maila: 0 puntu.

II. maila: 15 puntu.

III. maila: 25 puntu.

IV. maila: 40 puntu.

V. maila: 50 puntu.

Honako atal honengatik gehienez ere 50 puntu emanen dira.

3. atala.–Euskaraz jakitearen balorazioa.

Euskaraz jakitearen balorazioa azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz eginen da. Foru dekretu horren bidez arautu zen euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

Iragarkiaren kodea: F2003018