48. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

406/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Ikusirik Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 48. artikulua eta hurrengoak, unibertsitateak irakasleen eta ikertzaileen lan-kontratazioa egiteko gaitzen dituztenak, eta kontuan izanik apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle eta ikertzaileen araubidea arautzen duena, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa prozesuen araudia, 2016ko irailaren 7ko Gobernu Kontseiluak onetsi zuena.

Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen 2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2019ko martxoaren 7koa).

Kontuan harturik Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintzari dagozkion kontratupeko irakasle doktore lanpostuetarako deialdia egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak 2020ko otsailaren 11n egindako bileran onetsia.

Ikusirik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamen-txostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko uztailaren 3an eman zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak erabiliz,

EBATZI DUT:

Lehenbizikoa.–Kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketaren deialdia onestea, baita haren oinarriak ere.

Bigarrena.–Agindua ematea ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.

Hirugarrena.–Ebazpen hau Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Kontratazio Batzordeetako kideei aditzera ematea, behar dituen ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Inés Olaizola Nogales, Irakasleen Gaietarako errektoreordea.

KONTRATUPEKO IRAKASLE DOKTOREAK KONTRATATZEKO LEHIAKETAREN DEIALDIA

Hauek dira deialdia arautuko duten

OINARRIAK

1.–Arau orokorrak.

1. Kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketa arautzea da oinarri hauen xedea (I. eranskinean ageri diren lanpostuak betetzeko).

2. Deialdi hau arau hauetan ezarritakoak zuzenduko du: Nafarroako Unibertsitate Publikoko Estatutuak (maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuaren bidez onetsiak), apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua (Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle eta ikertzaileen araubidea arautzen duena), Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuen araudia (2016ko irailaren 7ko Gobernu Kontseiluak onetsia) eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, deialdi honen oinarriak eta aplikatzekoak gerta litezkeen beste edozein arau orokor.

3. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa-, hautaketa-prozesu honek eragiten dituen argitalpenak, Nafarroako Aldizkari Ofizialari dagokiona izan ezik (3. oinarrian aipatutakoa), Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko esteka honetan azalduko dira, deialdi honi dagokion aipamenean, eta ez dira baliozkoak izango bestelako tokietan agertzen direnak:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/iragarki-ohol-elektronikoa/enplegu-publikoa/irakasle-eta-ikertzaileen-deialdiak.

2.–Izangaiek bete beharrekoak.

Lehiaketan onartua izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta lanpostuaz jabetu arte beteko dira:

a) 16 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.

b) Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren egiaztapena izatea kontratupeko irakasle doktoreen lanpostuetarako edo unibertsitateko edozein irakaskidegotako lanpostuetarako.

c) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.

d) Ez egotea baztertuak edozein administrazio publikotako zerbitzutik diziplinako espediente bat dela kausa, ez egotea ezgaituak funtzio publikoak betetzeko, edo irakaskuntzarekin bateraezina den kargu edo funtzioren bat edukitzea. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien kasuan, baldintza hau betetzeko beharrezkoa izango da norberaren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo kondena penalik ez edukitzea.

e) Izangaiak Europar Batasunekoak ez badira, Espainian legez bizitzea.

Espainian bizi ez diren atzerritarrek ere parte hartzeko aukera izanen dute, parte hartzeko betekizunak betetzen badituzte. Kasu horretan, kontratazioa egin ahal izateko atzerritartasunari buruzko legeek eskatzen dituzten baimenak lortu beharko dituzte.

f) Deialdi honetan parte hartzeko ezarritako tasa ordainduta izatea edo ordaintzetik salbuetsita dagoela frogatzea.

2. Deialdi bakoitzeko betekizunak eskaerak aurkezteko epearen barruan eta kontratuak irauten duen bitartean bete behar dira.

3.–Eskaerak.

3.1. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea 10 egun baliodun igaro ondoren bukatuko da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Ebazpena Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean emanen da argitara. Eskaerak aurkezteko epea ezin izango da luzatu.

3.2. Eskaeraren aurkezpena.

3.2.1. Hautapen prozesuan parte hartzeko, helbide honetan dagoen eskaera erabili beharko da:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/todos/concurso-profesorado.

3.2.2. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dituzte eskaerak (Arrosadiko campusa, z.g., 31006 Iruñea/Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera), edo Estatuaren Administrazio Orokorreko erregistroetan, autonomia-erkidegoetako administrazioetako erregistroetan, toki administrazioa osatzen duten erakundeetako erregistroetan, posta-bulegoetan edo Espainiak atzerrian dituen kontsuletxeetan edo ordezkaritza diplomatikoetan.

Eskaera posta-bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian egingo da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar ditzan ziurtatu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora bidali baino lehen.

3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Behar bezala betetako eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztuko da:

a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia.

b) Doktore tituluaren fotokopia.

c) Kalitatea Egiaztatu eta Ebaluatzeko Agentzia Nazionalak jardueraz emandako ebaluazio positiboaren egiaztagiriaren fotokopia.

d) 4. oinarriak aipatzen duen tasa ordaindu delako egiaztagiria.

3.4. Aurkeztutako dokumentazioa edo Unibertsitatearen eskura dagoena aztertuta, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikusten badu izangairen batek ez daukala eskatzen diren betekizunetakoren bat edo agiriak faltsutu dituela, deialdian parte hartzeak dakartzan eskubide guztiak bertan behera geldituko dira.

3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitatezko akatsak edonoiz konpontzen ahalko dira, ofizioz edo interesdunak hala eskatuta.

4.–Tasa.

4.1. Hautaketa prozesua egiteko behar diren zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasa 41,60 eurokoa izango da.

Diru-kopuru hori Nafarroako Rural Kutxako ES16 3008 0001 18 0700190523 zenbakidun kontu-korrontean sartuko da, eta frogagirian izangaiaren izena eta “Kontratupeko irakasle doktoreen lehiaketa” identifikazioa agertuko dira.

4.2. Tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira:

a) Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.

b) Hautaproben deialdiaren iragarkia argitaratu baino lehenago gutxienez hilabete batez lan-eskatzaile moduan inskribaturik egon direnak, izena emateko epean inolako lan eskaintza egokiri uko egin ez badiote, eta sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan parte hartzeari uko egin ez badiote salbu eta justifikaturiko arrazoiengatik. Halaber, beharrezkoa da lanbide arteko gutxieneko lansaritik goragoko errentarik ez izatea hilabetean.

Honela egiaztatuko da zirkunstantzia hori:

–Enplegu-eskatzaile gisa izena emateari dagokionez, behar den Enplegu Bulegoak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan, eskatzailea zein egunetan inskribatu den adieraziko da, eta berariaz adieraziko da inskripzio-aldian ez duela enplegu-eskaintza egokirik baztertu, eta ez diola uko egin sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan parte hartzeari, arrazoi justifikatuak zeudenean izan ezik.

–Hilero lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagorik jasotzen ez bada, interesdunak erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko du.

4.3. Salbuespenaren arrazoia egiaztatzen ez bada, ezarritako aurkezpen epearen barruan tasa ez ordaintzeak izangaia baztertzea dakar, eta hau konpondu ezin daitekeen baldintza da.

4.4. Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko hautapen-prozesuan parte hartzeko eskaera garaiz eta forman aurkeztu beharra.

5.–Izangaien onarpena.

5.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 egun balioduneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Unibertsitateko iragarki-taula elektronikoan (deialdi honi dagokion atalean), deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, baita baztertzeko arrazoiak ere, halakorik izan bada. Izangai bazterturik ez bada, zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda.

5.2. 3.3 oinarrian aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteagatik behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak hauek izango dira: eskaera epez kanpo aurkeztea, deialdian eskatutako baldintzak ezarritako epean ez betetzea eta tasa epe barruan ez ordaintzea.

5.3. Izangai baztertuek edo zerrendan azaldu ez direnek zilegi dute erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, haiek zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo 10 egun balioduneko epean.

5.4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako Unibertsitate Publikoko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da (deialdi honi dagokion atalean) lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien behin betiko zerrenda.

5.5. Lehiaketako onartuen zerrendak egoteak ez du esan nahi, inola ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela. Kontratatzeko proposatutako izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute 12. oinarrian adierazitakoarekin bat.

5.6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan eskudun den organoak arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela aldarrikatuko du, eta dagokion sailari jakinaraziko dio.

6.–Kontratazio Batzordea.

6.1. Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuak arautzen dituen arautegiko 13. artikuluak ezartzen duen Kontratazio Batzordeak epaituko du lehiaketa. Kontratazio Batzordeen osaera oinarri hauen II. eranskinean dator.

6.2. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoak zuzenduko du Kontratazio Batzordea, eta, subsidiarioki, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kide Anitzeko Organoen Funtzionamendurako Erregelamendu Orokorra onartzen duen 2018ko apirilaren 24ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiak. Aipaturiko legearen 23. artikuluak ezartzen duen arrazoiren bat gertatzen denean, Batzordeko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta horren berri eman deialdia egin duen organoari. Lege horren 24. artikuluak ezartzen duenaren arabera, izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errefusatzea, aipatu egoera horietakoren bat gertatzen denean.

6.3. Kontratazio Batzordeko buruak, gainerako batzordekideekin kontsultatu eta gero, informazio hau jakinaraziko die interesdunei, gutxienez ere hamabost egun naturaleko aurrerapenaz:

–Kontratazio Batzordea non, noiz eta zer ordutan eratuko den, gehienez ere hiru hilabeteko epean, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratzen denetik kontatzen hasita. Eratzen den unean, Kontratazio Batzordeak finkatu eta jendaurrera zabalduko ditu izangaien balioespena egiteko erabiliko dituen irizpideak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautatze-prozesuak arautzen dituen Arautegiaren I. eranskineko kontratazio-baremoaren arabera (8. oinarrian dago jasoa).

–Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren izangaien aurkezpen-ekitaldia. Ekitaldi horretan, lehiaketara atera den lanpostuaren jakintza-arloko irakasgai baten programa zehatza emango diote izangaiek Kontratazio Batzordeari (hiru kopia, hain zuzen). Honako hauek jaso behar ditu programak: gaitegia, bibliografia, helburuak eta irakasteko metodologia; horretaz gainera, izangaiaren curriculum vitaea, orain arte egindako ikerketak eta hemendik aurrera egin nahi dituen ikerketen proiektua. Izangaiek alegatutako irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak egiaztatzen dituzten dokumentuak aurkeztu behar dituzte; merezimenduren bat behar bezala egiaztatzen ez bada, ez da aintzat hartuko. Kontratazio Batzordeak, halaber, lehen probarako dei egingo die izangaiei. Deialdian zehaztuko du proba zer tokitan, egunetan eta ordutan egingo den. Lehiatzaile bat baino gehiago badira, proba egiteko hurrenkera zozketatu egingo da. Azkenik, probarako deialdia eta proba egiteko hurrenkera argitaratuko ditu.

7.–Aukeratzeko prozedura.

7.1. Izangaiak hautatzeko prozesuak bi proba hauek edukiko ditu:

a) Lehen proban, gehienez ere ordubete iraungo duen ahozko azalpena egingo da Kontratazio Batzordearen aurrean, eta gehienez ere ordubete iraungo duen eztabaida izango da berarekin honako hauei buruz: izangaiaren curriculum vitae agiria, irakaskuntza proiektua eta aurkeztutako ikerketa-proiektua.

Lehen proba bukatuta, Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak Batzordeko buruari txosten arrazoitu bat emango dio, izangai bakoitzak azaldu dituen curriculum vitae agiria, eta irakaskuntza- eta ikerketa-proiektuak balioesteko, eta zenbakizko puntuak emango zaizkio. Eskatutako gutxieneko puntuazioa edo handiagoa lortu duten eta bigarren proba egingo duten lehiatzaileen zerrenda ordenatua onetsiko du Kontratazio Batzordeak. Lehen probako emaitzak argitaratu ondoren, Kontratazio Batzordeak argitaratuko du noiz, non eta zer ordutan egingo den bigarren proba.

b) Bigarren proban, gehienez ere ordubete iraungo duen ahozko azalpena egingo da Kontratazio Batzordearen aurrean, eta gehienez ere ordubete iraungo duen eztabaida izango da berarekin, izangaiak bere irakaskuntza-proiektuan aurkeztutako eta berak hautatutako gai bati buruz. Kontratazio Batzordeak izangai bakoitzaren balioespen arrazoitua egingo du, eta zenbakizko puntuak esleituko dizkio.

7.2. Bi probetako puntuazioak batu eta gero, lehiatzaileek baremoa aplikatuta lortu dituzten kalifikazioen zerrenda ordenatu bat egingo du Batzordeak. Berdinketarik balego, Kontratazio Batzordeko kideek bozketa bat egingo dute hurrenkera erabakitzeko; bozketa horretan berdinketarik badago, batzordeburuaren kalitateko botoak erabakiko du.

8.–Kontratazio baremoa.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuak arautzen dituen arautegiko I. eranskinak kontratazio baremo hau ezartzen du:

1. Ahozko lehen proba: 80 puntu gehienez ere. Gutxienez 40 puntu lortzen ez dituzten lehiatzaileak baztertuta geldituko dira.

Izangaien jardueraren eta lanpostuaren profilaren arteko lotura balioesteko, alderdi hauek hartuko dira kontuan:

a) Izangaiek egindako ikerketak eta argitalpen zientifikoak, dokumentu bidez egiaztatuak (30 puntu gehienez).

b) Unibertsitateko irakaslanak, kontratu bidez eta irakaskuntza-jarduera balioesten duen txostenaren bidez behar bezala egiaztatuak (20 puntu gehienez).

c) Irakaskuntza-proiektua (10 puntu gehienez).

d) Ikerketa-proiektua (10 puntu gehienez).

e) Beste merezimendu batzuk (5 puntu gehienez). Atal honetan, honako hauek balioetsiko dira, Kontratazio Batzordearen irizpidearen arabera: unibertsitatetik kanpo egindako lan profesionala, hizkuntzak, espezializazio ikastaroak, beste titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak eman eta egiaztatutako beste edozein datu.

f) Unibertsitateko irakaskidegoetarako egiaztapena izatea: 5 puntu.

Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak bere aldetik balioetsiko ditu izangaien merezimenduak, eta izangai bakoitzari emandako puntuazioen batezbesteko aritmetikoa izango da proba honen puntuazioa.

2. Ahozko bigarren proba: 20 puntu gehienez ere. Irizpide orokor gisa, bai azaldutako edukiak bai azalpenaren beraren irakaskuntza-kalitatea balioetsiko dira. Gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten lehiatzaileak baztertuta geldituko dira.

Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak bere aldetik balioetsiko ditu izangaien aurkezpenak, eta izangai bakoitzari emandako puntuazioen batezbesteko aritmetikoa izango da proba honen puntuazioa.

3. Azken puntuazioa bi probetako puntuazioen batura izango da.

9.–Kontratazio proposamena.

9.1. Bigarren proba egiten denetik 7 egun balioduneko epean gehienez ere, Kontratazio Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko ditu hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda ordenatua eta kontratazio proposamena, eta proposamena igorriko dio iraskasleen gaietan eskumena duen organoari.

9.2. Ez da zilegi Kontratazio Batzordeak lehiaketaren xede den lanpostu kopurua baino izangai gehiago proposatzea, baina bai ordea txikiagoa den kopurua. Halaber, zilegi da Kontratazio Batzordeak lanpostua hutsik geratzeko proposamena egitea, lanpostuaren baremo espezifikatua aplikatu eta izangaietako inork ez duenean lortzen eskatzen den gutxieneko puntuazioa.

9.3. Kontratazio proposamena eginez emango zaio amaiera Kontratazio Batzordearen jarduerari.

10.–Kontratazio proposamenaren aurkako erreklamazioak.

10.1. Interesdunek zilegi dute erreklamazioa aurkeztea Kontratazio Batzordearen kontratazio proposamenaren aurka Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen aurrean, hamar egun balioduneko epean proposamena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

10.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoan kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuei buruzko araudian ezarritako Erreklamazio Batzordeak aztertuko ditu kontratazio proposamen aurkako erreklamazioak.

Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedurari lotutako alderdiak baino ez ditu balioetsiko, eta izangaien aukera-berdintasuna eta merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua une oro bermatzen direla zainduko du.

Erreklamazio Batzordeak ezingo du inola ere ordezkatu Kontratazio Batzordeak izangaien egokitasunari buruz egindako balorazio sakona.

10.3. Kontratazio proposamenaren aurkako erreklamaziorik jasoz gero, eta Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen duela irizten bazaio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak ebazpen bat emango du erreklamazioa tramitera onartzeko eta hautaketa-prozesua erreklamazioa behin betiko ebazten den arte eteteko.

Aitzitik, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen ez badu, erreklamazioa ez da onartuko.

10.4. Erreklamazioren bat tramitera onartuz gero, Giza Baliabideen Zerbitzuak tramitera onartu diren erreklamazioak helaraziko dizkie izangai guztiei, eta hamar egun balioduneko epea emango die izangaiek nahi dutena alega dezaten erreklamazioak jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. Kontratazio Batzordeari ere bidaliko dizkio tramitera onartu diren erreklamazioak, haiei buruzko txostena egin dezan.

10.5. Erreklamazio Batzordeko kideek dokumentazioa aztertu eta erabaki hauetako bat har lezakete, gehienez ere hiru hilabeteko epean erreklamazioa aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.

a) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun printzipiorik ez dela urratu, Kontratazio Batzordearen proposamena zuzenean berrestea.

b) Baldin eta uste badu baremoko puntuazioen baturan kalkulu akats ageriko eta nabarmenen bat egin dela, atzemandako akatsa zuzentzea Kontratazio Batzordearen proposamenean. Horrek ondorioak izango ditu Kontratazio Batzordearen proposamenean, aldatu egingo baitu izangaien hurrenkera.

c) Baldin eta uste badu prozedura-akatsen bat izan dela eta horrek babesik gabe utzi duela erreklamazioa jarri duen alderdia, hautaketa-prozedura formazko akatsa egin den unera eramatea atzera.

d) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun printzipioren bat urratu dela, Erreklamazio Batzordeak ez du berretsiko Kontratazio Batzordearen proposamena.

10.6. Erreklamazio Batzordeak bere kideen botoen gehiengoz hartuko ditu erabakiak, eta, bozketan berdinketarik badago, erabakigarria izango da batzordeburuaren botoa. Erabakiak hartzeko, Erreklamazio Batzordeak aukera izango du Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txosten juridikoa eskatzeko.

10.7. Erreklamazio Batzordeak erreklamazioari buruz hartzen duen erabakia loteslea izango da errektorearentzat. Errektoreak ebazpen bat emango du Erreklamazio Batzordearen proposamenarekin bat etorriz, eta zilegi du lanpostua hutsik utzi dela deklaratzea.

Ebazpen horrek administrazio bidea agortuko du, eta haren aurka zilegi da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea bi hilabeteko epean Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

Hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik ematen, erreklamazioari ezezkoa eman zaiola ulertuko da.

11.–Behin betiko kontratazio proposamena.

Behin betiko kontratazio proposamena daukan ebazpenak hautaketa-prozesua amaitzen du, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da, deialdi honi dagokion erreseinarekin. Argitaratze horrek interesdunei egiten zaien jakinarazpenaren balioa edukiko du ondorio guztietarako.

Ebazpen horrek administrazio bidea agortzen du, eta bere aurka zilegi da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

12.–Kontratuen formalizazioa eta sindura.

12.1. Bost egun balioduneko epean, behin betiko kontratazio proposamena argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, lanpostua eskuratu dutenek, 5.5 oinarrian aipatutako dokumentazioaz gainera, ondotik zehazten diren agiriak aurkeztu beharko dituzte Giza Baliabideen Zerbitzuan, dagokien kontratua formalizatu ahal izateko:

a) Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko afiliazio-txartelaren fotokopia, bidezko denean.

b) Bankuko datuak nomina sartzeko.

c) Bateraezintasunik ez izatearen aitorpena.

12.2. Ezarritako epean, ezinbesteko arrazoirik egon ezean, agiriak aurkezten ez dituztenek edo, agiriak azterturik, lanpostua betetzeko eskatzen den betebeharreko baldintzaren bat betetzen ez dutenek kontratatuak izateko eskubidea galduko dute.

12.3. Arautegi honen eta dagozkion deialdien ondorio den lan-kontratua Unibertsitateei buruzko Lege Organikoko 48. artikuluak eta ondorengoek ezartzen dutenaren mende egongo da.

12.4. Kontratuak idatziz egingo dira, dagozkien ereduetan. Kontratuaren izenpea norberarena eta besterenezina da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza Baliabideen Zerbitzuan egingo da. Kontratua lanean hasi baino lehen izenpetuko da, 10 egun naturaleko epean gehienez lanpostuaren ebazpena argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Kontratua ez bada aipatutako epean izenpetzen, interesdunak lanpostuari uko egiten diola ulertuko da. Hala gertatzen bada, Kontratazio Batzordeak proposatzen duen ordezkoen zerrendan hurrengoa dagoen izangaiari deituko zaio, eta honek epe berdina edukiko du kontratua gauzatzeko.

13.–Datu pertsonalen tratamendua.

Interesdunek parte hartzen badute Nafarroako Unibertsitate Publikoak langileen kudeaketarekin loturik egiten dituen prozesuetan, NUPek tratatu egingo ditu haien datuak. Datu horien tratamenduaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.

Datuen tratamendua aplikatzekoa zaion araudiari jarraikiz egingo da, hots, Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz. http://www.unavarra.es webgunean argitaratutako Tratamendu Jardueren Erregistroan kontsulta daiteke nola eginen den tratamendu hori, “GIZA BALIABIDEAK” atalean.

Tratatuko diren datuak batez ere hautapen prozesuetako izangaienak eta NUPeko langileenak izango dira; hauek hain zuzen ere: izena, deiturak, NANa, datu akademikoak eta profesionalak eta, beharrezkoa denean, bankuko datuak eta Gizarte Segurantzakoak, edo ondoren deskribatzen den xedea betetzeko beharrezkoak direnak.

Datuen tratamendua justifikatzen duen xedea hau da: hautapen prozedurak, mugikortasunekoak, egoera administratiboak, ziurtagiriak, edo Giza Baliabideen arloan NUPen eskumenekoak diren beste batzuk tramitatzea.

Xede horrek interes publikoa edo botere publikoa legitimatzen du, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluak ezartzen duen bezala. Hauek dira oinarri juridikoak, langileei buruzko beste arau batzuen artean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa.

Datuak tratatzeko jarduerei dagokienez, interesdunek eskubidea dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra egiteko eta transferitzeko. Horretarako, mezu bat bidali behar dute delegado.protecciondatos@unavarra.es helbidera, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 11. artikulutik 18. artikulura bitartekoei jarraikiz. Desadostasunen bat izanez gero, Datuak Babesteko Espainiar Agentziara jo dezakete, https://www.aepd.es/ domeinuaren bidez.

14.–Errekurtsoen araubidea.

Deialdi honen eta Kontratazio Batzordearen jardunen ondoriozko egintza administratibo ororen aurka zilegi da errekurtsoak jartzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikustako kasuetan eta forman, 10. oinarrian aurreikusitako kontratatazio proposamenaren aurkako erreklamazioaren aurka izan ezik.

Deialdi honen oinarrien aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Oharra: Genero maskulinoko pertsona edo kargu akademikoei buruzko aipamenak genero gramatikal neutroan egindakotzat hartzen dira, eta, beraz, bai emakumeak bai gizonak aipatzeko aukera hartzen dute barnean.

I. ERANSKINA

Deialdiko xede diren lanpostuak

Lanpostu zk.

5319

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Jakintza-arloa

Medikuntza

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Medikuntza integratua

Lanpostu zk.

5320

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Jakintza-arloa

Psikologia Ebolutiboa eta Hezkuntzaren Psikologia.

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Haur Hezkuntzako funtzionamendu betearazlea.

Lanpostu zk.

5321

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Jakintza-arloa

Oinarrizko Psikologia

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Oinarrizko Prozesu Psikologikoak.

Lanpostu zk.

5322

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Zientziak

Jakintza-arloa

Landare Fisiologia

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Nutrizio amoniakala hazkuntzetan

Lanpostu zk.

5323

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Estatistika, Informatika eta Matematika

Jakintza-arloa

Ekonomia eta Enpresarako Metodo Kuantitatiboak

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Erabilgarritasuna eta Ordenaren Matematika

Lanpostu zk.

5324

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Soziologia eta Gizarte Lana

Jakintza-arloa

Gizarte Lana eta Gizarte Zerbitzuak

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Desparekotasuna eta esku-hartze soziokomunitarioa

Lanpostu zk.

5325

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura

Jakintza-arloa

Animalia Ekoizpena

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Animalia ekoizpena eta haragiaren kalitatea.

II. ERANSKINA

Batzordeen osaera

LANPOSTU ZK.: 5319

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

María Isabel Illa Sendra andrea

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Javier Gómez Arbones jauna

Lleidako Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Juan Ignacio Pérez Calvo jauna

Zaragozako Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

Desamparados Mir Gisbert andrea

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Guillermo Ruiz Irastorza jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

María Carmen Piñol Felis andrea

Lleidako Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Rosa María Sola Alberich andrea

Rovira i Virgili Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Luis Bujanda Fernández de Piérola jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

María Sonia Gaztambide Saenz andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

LANPOSTU ZK.: 5320

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Francisco Alcantud Marín jauna

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Teresa Sanz de Acedo Baquedano andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Elena Bernaras Iturrioz andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

Juan Fernández Sánchez jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Concepción Medrano Samaniego andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Miguel Angel Pérez Pereira jauna

Santiago de Compostelako Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Jesús Nicasio García Sánchez jauna

Leongo Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Susana Rodríguez Martínez andrea

Coruñako Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Ángel Huguet Canals jauna

Lleidako Unibertsitateko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5321

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Javier González Marques jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Gumersinda Alonso Martínez andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Cristina Forn Frías andrea

Jaume I Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

Josep Batista Trobalón jauna

Bartzelonako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Isabel de Brugada Sauras andrea

Granadako Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Francisco José López Gutiérrez jauna

Malagako Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Andrés Catena Martínez jauna

Granadako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María José Pérez Fabello andrea

Vigoko Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Juan Carlos López García jauna

Sevillako Unibertsitateko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5322

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Berta Dopico Rivela andrea

Salamancako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Cesáreo Arrese-Igor Sánchez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

José María Becerril Soto jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

María Carmen Fenoll Comes andrea

Gaztela-Mantxako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Pedro María Aparicio Tejo jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Emilia Labrador Encinas andrea

Salamancako Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Cristina Echevarria Ruiz de Vargas andrea

Sevillako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

José Fernando Morán Juez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Carmen González Murua andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5323

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Casilda Lasso de la Vega Martínez andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Juan Ramón de Miguel Velasco jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Socorro Puy Segura andrea

Malagako Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

María Mercedes Ayuso Gutiérrez andrea

Bartzelonako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Ricardo Arlegi Pérez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Francisco José Cabo García jauna

Valladolideko Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

María José Gutiérrez Huerta andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Pedro Pascual Arzoz jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

José Luis García Lapresta jauna

Valladolideko Unibertsitateko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5324

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Joaquím Brugué Torruella jauna

Gironako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Begoña Pérez Eransus andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Amalia Morales Villena andrea

Granadako Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

Joan Lacomba Vázquez jauna

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Sagrario Anaut Bravo andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Octavio Vázquez Aguado jauna

Huelvako Unibertsitateko irakasle titularra

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Antonio López Peláez jauna

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Yolanda de la Fuente Robles andrea

Jaéngo Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Esther del Campo García andrea

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5325

BATZORDE TITULARRA

Batzordeburua

Juan Pablo Gutiérrez García jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Ana Arana Navarro andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Anastasio Arguello Henriquez jauna

Kanaria Handiko Las Palmaseko Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 1. BATZORDEA

Batzordeburua

Jesús Piedrafita Arilla jauna

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Beatriz Soret Lafraya andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

María Pilar Hernández Pérez andrea

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko katedraduna

ORDEZKO 2. BATZORDEA

Batzordeburua

Vicente Ramiro Gaudioso Lacasa jauna

Leongo Unibertsitateko irakaslea

Batzordekide idazkaria

María José Beriáin Apesteguía andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Pilar Molina Pons andrea

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko katedraduna

Iragarkiaren kodea: F2003187