48. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

5/2020 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako 220rako Aurrekontu orokorrei buruzkoa.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, NAFARROAKO 2020RAKO AURREKONTU OROKORREI BURUZKOA.

I. TITULUA

Kredituak eta horien aldaketak

I. KAPITULUA

Hasierako kredituak eta haien finantzaketa

1. artikulua. Nafarroako Aurrekontu Orokorren esparrua.

1. Onetsi egiten dira Nafarroako 2020rako Aurrekontu Orokorrak. Atal hauek dituzte:

a) Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren eta Arartekoaren erakundearen aurrekontua.

b) Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontua.

c) Nafarroako Kontseiluaren aurrekontua.

d) Foru Komunitateko fundazio publikoen aurrekontuak.

e) Foru Komunitateko sozietate publikoen aurrekontuak.

2. Halaber jasotzen da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren aplikazio esparruan dauden beste subjektu eta entitate batzuen aurrekontuei buruzko informazioa, lege organiko horren 6.1 artikuluan ezarritakoarekin bat.

2. artikulua. Kredituen eta eskubide ekonomikoen zenbatekoa.

1. Aurreko artikuluan aipatutako aurrekontuetako gastuen egoera-orrietan sartutako programak betetze aldera, onesten dira 4.573.798.028 euroko zenbateko bateratua duten kredituak.

2. Aurreko artikuluan aipatutako aurrekontuetako diru-sarreren egoera-orrietan jasorik agertzen dira aurrekontu ekitaldi honetan likidatu asmo diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak; hain zuzen ere, 4.573.798.028 euro egiten dute, bateratuta.

3. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 30. artikuluan ezarritakoarekin bat, gastu ez-finantzarioaren muga 3.434.611.608 eurokoa da, diru-sarrera ez-finantzarioen, kontabilitate nazionaleko doikuntzen eta baimendutako defizitaren batura gisa, behin Toki Ogasunen Funtsa eta Estatuarentzako ekarpena deskontatu ondoren.

II. KAPITULUA

Aurrekontu-kredituen aldaketa

3. artikulua. Aurrekontu-kredituen aldaketa.

Aurrekontu-kredituen aldaketak Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen aginduen araberakoak izanen dira, foru lege honek agindu horiek aldatzen ez dituen heinean.

Aurrekoa gorabehera, ez dira aurrekontu-aldaketatzat hartuko partiden arteko funts mugimenduak, baldin eta, partidetan agertzen diren kredituek helburu bera izanik, partida ezberdinetan kokatuta badaude Europar Batasunak gastuen erabilera hobeto kontrolatzearren halaxe eskatzeagatik, gastuak hein batean hark kofinantzatuak izatearen ondorioz.

Partida zer departamenturi dagokion, departamentu horren titularrak izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Partida bi departamenturi badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna eman ondoren.

4. artikulua. Europar Batasuneko programen aurrekontu-aldaketak.

1. Nafarroako Gobernuak, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariak proposaturik, eta Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak txostena egin ondoren, zilegi izanen du beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak baimentzea, Europar Batasunak kofinantzatutako programa eta proiektuak ekitaldian zehar ahalik eta hobekien betetzekoak, jarraituz Europako Batzordeak hasierako dokumentuan onetsitakoari edo jarraipen batzordeek edo Batzordeak berak ondoren eginiko aldaketei. Aurrekontu-aldaketak gastuen egoera-orrietan agertzen diren edozein motatako kredituen bidez finantzatu beharko dira.

2. Europar Batasunak kofinantzatzen dituen proiektuak biltzen dituzten partidetan eragin zuzena duen kreditu-aldaketa oro egiteko, aldez aurretik Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiaren txostena beharko da. Salbuetsirik daude Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) kofinantzatutako kredituei eragiten dieten aldaketak.

5. artikulua. Kreditu-gehikuntzak.

Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 47. artikuluko 1. apartatuko a)tik g)ra bitarteko letretan aipatutako kredituez gain, zabalgarritzat joko dira, 2020ko ekitaldiari dagokionez, helburu hauek dituzten partidek edo aipatu helburuetara bideraturik ekitaldian zehar sortu beharrekoek: terrorismoaren biktimak edo indarreko araudian zehaztutako motibazio politikoko ekintzen biktimak aintzatestearen eta horiei kalte-ordainak ematearen ondorioz onets litezkeen dirulaguntza eta maileguak emateko partida guztiek, bai eta Gizarte Segurantzako kotizazioen ordainketari dagozkion partida guztiek ere.

Aurrekoez gainera, ondorengoak ere zabalgarriak izanen dira:

1. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko partida hauek:

a) 020002-04100-1001-921400 partida, “Nafarroako Gobernuko lehendakari ohi, kontseilari ohi eta beste goi-kargudun batzuentzako prestazioak” izenekoa.

b) 020002-04100-1620-921400 partida, “Langileen arloko erabakiak aplikatzeko funtsa” izenekoa.

c) 020002-04100-1800-921400 partida, “Zerbitzuen onarpenak, osagarri berriak, familia-laguntzak, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako itzulerak eta beste batzuk” izenekoa.

d) 020002-04100-1800-921402 partida, “Ordainsari-igoera” izenekoa.

e) 020002-04100-1810-921400 partida, “Langileen ordainsariak, aurreko ekitaldietakoak” izenekoa.

f) 020002-04100-1820-921403 partida, “Lan istripuengatiko kalte-ordainak” izenekoa.

g) 020002-04100-2330-921400 partida, “Oposizio-epaimahaiengatiko gastuak” izenekoa.

h) 020002-04300-1614-211100 partida, “Aldez aurretik erretiroa hartzeagatik eman beharreko kalte-ordainak” izenekoa.

i) 051000-02100-1800-132100 partida, “Nafarroako Poliziei buruzko Foru Legearen aplikazioa” izenekoa.

j) 051000-02100-2274-132103 partida, “Genero indarkeriatik babesteko segurtasun zerbitzuak” izenekoa.

2. Ekonomia eta Ogasun Departamentuko partida hauek:

a) 100000-10000-4709-441100 partida, “Audenasa. Merkataritza-politika” izenekoa.

b) 110003-11530-3101-951100 partida, “Interesak eta kreditu komisioak” izenekoa.

c) 110003-11530-3400-931500 partida, “Banaketa kontuen eta bestelakoen interesak” izenekoa.

d) 111002-11300-6002-923100 partida, “Lurrak eta natur ondasunak” izenekoa.

e) 111002-11300-6020-923100 partida, “Instalazio berriko eraikinak eta obrak, eta ondare higiezinaren erreforma” izenekoa.

f) 111002-11300-6020-923104 partida, “Higiezinei buruzko Plana. Administrazio bulegoak” izenekoa.

g) 111002-11300-6050-923100 partida, “Higiezinei buruzko Plana. Eraikinetako eta obretako altzariak eta ekipamendua” izenekoa.

h) 111002-11300-8500-923100 partida, “Sektore publikoko akzioak erostea” izenekoa.

i) 150000-17000-6094-923400 partida, “Iruzur fiskalaren, ezkutuko ekonomiaren eta aitortu gabeko enpleguaren aurkako plana” izenekoa.

j) 151000-17330-2273-923400 partida, “Enkargua Tracasa Instrumental sozietateari. Tributuen arloko informazio sistemetan datu fiskalak jaso eta integratzeko zerbitzuak” izenekoa.

k) 155003-17830-2272-932103 partida, “Zordun fiskalen ondasunen gaineko kargak eskuratzea” izenekoa.

l) 155003-17830-3501-932100 partida, “Berandutze-interesak sarrera bidegabeen eta zergen itzulketetan” izenekoa.

m) 160000-17100-2269-941100 partida, “Transferentzia berriak eskuratzearen ondoriozko gastuak” izenekoa.

3. Lurralde Kohesiorako Departamentuko partida hauek:

a) 210001-21100-4609-942300 partida, “Toki entitateentzako konpentsazioa toki tributuetako hobariengatik” izenekoa.

b) 210001-21100-7609-912200 partida, “Los Arcosko eraikinaren exekuzio subsidiarioa” izenekoa.

c) 220000-22000-6010-453300 partida, “Prezio-berrikuspena” izenekoa.

d) 220003-22200-2090-453200 partida, “A-12 Iruña-Logroño autobiaren kanona” izenekoa.

e) 220003-22200-2090-453202 partida, “A-21 Pirinioetako autobiaren kanona” izenekoa.

f) 220003-22210-6010-453305 partida, “Errepide sarearen zainketa eta kontrol zentroa” izenekoa.

g) 220003-22210-6010-453306 partida, “Zoruak sendotzea” izenekoa.

h) 220004-221000-4400-452100 partida, “Transferentzia arrunta, INTIA” izenekoa.

i) 220004-22100-4700-452100 partida, “Nafarroako Ubidearen ureztaketen kanona. Handitzearen 1. fasea” izenekoa.

4. Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko partida hauek:

a) 320000-32100-4809-261400 partida, “Etxebizitzen errentarientzako dirulaguntzak” izenekoa.

b) 320000-32100-7800-261400 partida, “Etxebizitzaren arloko jardueretarako dirulaguntzak eta subsidioak” izenekoa.

5. Hezkuntza Departamentuko partida hauek:

a) 400000-41000-1220-322000 partida, “Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak” izenekoa.

b) 400000-41000-1800-322000 partida, “Zerbitzuen aitortza, osagarri berriak, familia-laguntza, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako itzultzeak eta beste batzuk” izenekoa.

c) 400000-41000-1810-322000 partida, “Langileen lansariak, aurreko ekitaldietakoak” izenekoa.

d) 400000-41000-1820-322000 partida, “Epaiak betearaztea eta beste kalte-ordain batzuk” izenekoa.

e) 410001-41800-7609-325119 partida, “Arbizuko Udalarentzako transferentzia, 0-3 ikastetxea eraikitzearen ondoriozko zorra ordaintzekoa” izenekoa.

f) 410002-41610-4609-322000 partida, “Eskola-kontzentrazioen eta hezkuntzarako erabiltzen diren udal eraikinen funtzionamendurako transferentzia” izenekoa.

g) 410002-41610-6081-322000 partida, “Eskola-testuliburuen doakotasunerako plana” izenekoa.

h) 410002-41610-7811-322000 partida, “Eskola-testuliburuen doakotasunerako plana” izenekoa.

i) 410004-41620-2210-324100 partida, “Jantokiak” izenekoa.

j) 410004-41620-2230-324100 partida, “Eskola-garraioa” izenekoa.

k) 410004-41620-2230-324102 partida, “Hezkuntza bereziko eskola-garraioa” izenekoa.

l) 410004-41620-4800-324100 partida, “Eskola-garraiorako banakako laguntzak” izenekoa.

m) 410004-41620-4800-324102 partida, “Jantokietarako banakako laguntzak” izenekoa.

n) 410004-41620-4800-324103 partida, “Ikastetxera iristeko zailtasunak dituzten ikasleen garraiorako laguntzak” izenekoa.

ñ) 420002-42120-4609-322100 partida, “Udalekiko hitzarmenak, 0 eta 3 urte bitarteko haurrak eskolatzekoak” izenekoa.

6. Osasun Departamentuko partida hauek:

a) 54. programa-multzokoak, kode ekonomiko hauei dagozkienak: 2210, 2213, 2214, 2215, 2216, 2286, 2287 eta 2500; bai eta 52. programa-multzoaren barruan 2215 kode ekonomikoari dagozkionak ere.

b) 520001-51200-2269-313902 partida, “Droga-mendekotasunaren aurkako III. Foru Plana (DFP)” izenekoa.

c) 540000-52000-1800-311100 partida, “Zerbitzuen onarpenak, osagarri berriak, familia-laguntzak, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako itzultzeak eta beste batzuk” izenekoa.

d) 540000-52000-1810-311100 partida, “Langileen lansariak, aurreko ekitaldietakoak” izenekoa.

e) 540002-52824-4809-311104 partida, “Protesiak, ortesiak eta desgaitasuna dutenentzako ibilgailuak” izenekoa.

f) 540005-52831-4809-313100 partida, “Farmaziako prestazioak” izenekoa.

g) 540005-52831-4809-313102 partida, “Xurgatzaileak eta beste produktu sanitario batzuk” izenekoa.

h) 540005-52831-4809-313103 partida, “Farmazia-prestazioak-koordainketa arautzea” izenekoa.

i) 543000-52200-6057-312802 partida, “Kirurgia-tresnak” izenekoa.

j) 543004-52214-2276-312700 partida, “Plasma zatitzeko lanak, farmakoak ekoizteko” izenekoa.

7. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko partida hauek:

a) 710000-71210-4700-412100 partida, “Landaketak erauzteagatiko kalte-ordainak” izenekoa.

b) 710000-71210-4700-412107 partida, “Aparteko uholdeak direla-eta azpiegitura pribatuetan izaniko kalteak eta errenta-galera arintzeko laguntzak” izenekoa.

c) 710000-71210-7700-412100 partida, “Aparteko uholdeak direla-eta azpiegitura pribatuetan izaniko kalteak eta errenta-galera arintzeko laguntzak” izenekoa.

d) 710001-71230-4700-414210 partida, “Aseguru primen konpentsazioa Agroseguroren bitartez” izenekoa.

e) 710004-71320-2279-412205 partida, “Larrialdiko txertaketa ofizialak” izenekoa.

f) 710004-71320-7700-412200 partida, “Kalte-ordaina, abereak epizootien ondorioz hil behar izateagatik, eta azienda mugitzeko debekuaren ondoriozko irabazi lortugabeagatik” izenekoa.

g) 710006-71510-4400-414105 kontu-saila, “Transferentzia arrunta, INTIA” izenekoa.

h) 710006-71510-4700-414100 kontu-saila, “Nafarroako Ubidearen bidezko ureztaketen kanona” izenekoa.

i) 710006-71510-7609-414400 partida, “Titulartasun publikoko nekazaritza azpiegiturak konpontzeko laguntzak, aparteko uholdeak direla-eta” izenekoa.

j) 710006-71510-7819-414100 partida, “Ureztatzaileen Elkarteen nekazaritza azpiegiturak konpontzeko laguntzak, aparteko uholdeengatik” izenekoa.

k) 740001-74100-7609-425200 partida, “Nafarroako Funts Klimatikoa” izenekoa.

8. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko partida hauek:

a) 810001-81100-4819-422203 partida, “Eskualdeetako plan estrategikoak” izenekoa.

b) 810001-81100-7819-422200 partida, “Eskualdeetako plan estrategikoak. Proiektuak” izenekoa.

c) 810007-81220-7400-458101 partida, “NASUVINSArekiko hitzarmena. Legasako industrialdea handitzea” izenekoa.

d) 830001-83130-4709-432105 partida, “Enpresa Txiki eta Ertainentzako dirulaguntzak. Erdialdeko uholdeak” izenekoa.

e) 830001-83130-7709-432102 partida, “Enpresa Txiki eta Ertainentzako dirulaguntzak. Erdialdeko uholdeak” izenekoa.

9. Eskubide Sozialetako Departamentuko partida hauek:

a) 2600 kode ekonomikokoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legean aurreikusitako gizarte zerbitzu orokorren zorroa onetsi zuen ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretuan ezarritako prestazio bermatuak finantzatzeko izanik 900000, 900003, 920005 eta 920008 proiektuetan kokatuta daudenak.

b) 900000-90000-2600-231000 partida, “Esku-hartze sozialerako eta lan-baldintzak hobetzeko hitzarmena” izenekoa.

c) 900002-91100-4809-212100 partida, “Kotizazio gabeko pentsioak” izenekoa.

d) 900002-91100-4809-231500 partida, “Errenta bermatua” izenekoa.

e) 900002-91100-4809-231502 partida, “Gizarteratzeko laguntza bereziak” izenekoa.

f) 900003-91600-4609-231500 partida, “Etxegabeentzako harrera zerbitzua” izenekoa.

g) 900003-91600-4609-231502 partida, “Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak” izenekoa.

h) 900003-91600-4609-231503 partida, “Larrialdi sozialeko laguntzak” izenekoa.

i) 900003-91600-4609-231602 partida, “Enplegu sozial babestua. PO FSE 2014-2020” izenekoa.

j) 900004-91100-4819-143103 partida, “Nazioarteko larrialdietarako laguntzak” izenekoa.

k) 920004-93200-4809-231B00 partida, “Zerbitzuari lotutako laguntzak” izenekoa.

l) 920004-93200-4809-231B02 partida, “Zerbitzu pertsonalei erantzuteko laguntzak” izenekoa.

m) 920004-93200-4809-231B06 partida, “Desgaitasuna duten pertsonek bizimodu independentea izateko laguntzaileak kontratatzea” izenekoa.

n) 920008-93300-4809-231700 partida, “Zailtasun edo gatazka egoeran dauden adingabeen autonomiarako baliabideak” izenekoa.

ñ) 920008-93300-4809-231702 partida, “Familientzako prestazio ekonomikoak” izenekoa.

o) 920008-93300-4809-231704 partida, “Kanpoko ikastetxeetako haurren kuotak” izenekoa.

p) 950001-96100-4709-241109 partida, “Enplegu zentro berezietarako laguntzak. EGF” izenekoa.

q) 950001-96100-4809-241107 partida, “Autoenplegua sustatzeko laguntzak. EGIF” izenekoa.

r) 950001-96100-4819-241104 partida, “Zailtasun gehiago dituzten kolektiboen gizarteratze eta laneratze programetarako laguntzak. Konferentzia sektoriala” izenekoa.

10. Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko partida hau:

a) F20001-F2000-4819-112100 partida, “Profesionalen elkargoentzako transferentziak” izenekoa.

11. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko partida hauek:

a) G10001-G1110-6001-322300 partida, “Nafarroako Unibertsitate Publikoarentzako desjabetzeak” izenekoa.

b) G10001-G1110-6020-322300 partida, “NUPeko Medikuntzako Eraikina” izenekoa.

12. Honako partida hau: H00000-H0000-4459-911300, “Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoa” izenekoa.

II. TITULUA

Langileria gastuak

I. KAPITULUA

Jarduneko langileen ordainsariak

6. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak.

1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariek gehikuntza izanen dute; hain zuzen ere, Estatuko legediak sektore publikoaren zerbitzuko langileentzat 2020rako ezartzen duen gehieneko gehikuntza orokorra. Horrek ez du ezertan galaraziko beharrezkoak diren ordainsari-doikuntzak egitea, beharrezkoa bada, halatan ziurtatzeko ezen lanpostu bakoitzari esleitutakoek behar bezalako lotura dutela lanpostu horren edukiarekin, zailtasun tekniko berezia, dedikazioa, erantzukizuna, arriskugarritasuna edo nekagarritasuna dela eta.

2. Maila bakoitzaren hasierako soldatak urteko zenbateko hau izanen du 2020an:

MAILA

URTEKO ZENBATEKOA

A

26.897,36 euro

B

22.627,78 euro

C

18.770,64 euro

D

16.347,80 euro

E

14.379,68 euro

7. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoetako lan-kontratudunen ordainsariak.

1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lan-kontratudunen ordainsariak kasuko hitzarmen kolektiboan zehazten direnak izanen dira, foru lege honetan funtzionarioentzat finkatutako irizpideei jarraikiz.

2. Nafarroako gainerako administrazio publikoen zerbitzuko lan-kontratudunen ordainsariak, berriz, administrazio publiko bakoitzak bere aurrekontuetan ezartzen dituenak izanen dira, betiere foru lege honetan funtzionarioentzat ezarritako irizpideei jarraikiz.

8. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako izendapen libreko zuzendaritza-karguen ordainsariak.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko zerbitzuetako zuzendaritzek eta horiekin parekatutako erakunde autonomoetakoek 53.726,54 euroko ordainsariak izanen dituzte 2020an, hamalau hilekotan banatuta, ezertan galarazi gabe araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu, antzinatasun eta familia-laguntzako ordainsari pertsonalak jasotzea edo jatorrizko izendapenagatik edo beren zerbitzu-ematearen baldintza bereziengatik plantilla organikoan berariaz esleituta dituzten ordainsari osagarriak jasotzea.

Zerbitzuetako zuzendariek beren lana erabateko prestasunez eta dedikazio oso eta erabatekoaz eginen dute.

2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko izendapen libreko zuzendaritza-karguen ordainsariek ondotik zehazten diren zenbatekoak izanen dituzte 2020an, hamalau hilekotan banatuta, araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu, antzinatasun eta familia laguntzaren ordainsari pertsonalak jasotzeaz gainera:

a) Zerbitzu ez-asistentzialetako burutzak: 53.726,54 euro.

b) Nafarroako Odol eta Ehun Bankuko Zuzendaritza: 59.131,24 euro.

Baldin eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendaritza kargu horien titularren batek artikulu honetan aipaturiko zenbatekoa baino gehiago jasotzen badu gaur egun, aldeagatik konpentsazio pertsonal bat ordainduko zaio, kargu horretan diharduen bitartean.

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako izendapen libreko zuzendaritza-karguetako langileen ordainsariek 6. artikuluan xedatzen denaren aplikaziotik eratorritako igoera bera, halakorik badago, izanen dute.

9. artikulua. Nafarroako Gobernuko kideen, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko goi-kargudunen eta gainerako behin-behineko langileen ordainsariak.

1. Nafarroako Gobernuko kideek, zuzendari nagusiek, erakunde, sozietate eta fundazio publikoetako zuzendaritza-kideek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko gainerako behin-behineko langileek hurrengo apartatuetan zehazten diren ordainsariak jasoko dituzte 2020an.

2. Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 35. eta 45. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, Nafarroako Gobernuko kideek, 2020. urtean, ondoren zehazten diren urtealdi-ordainsariak izanen dituzte, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:

–Nafarroako Gobernuko lehendakaria: 73.786,30 euro.

–Lehendakariordea eta kontseilaria: 68.667,48 euro.

3. Lehendakariaren eta Nafarroako Gobernuko departamentuetako titularren kabineteetan goi-kargudunaren izaera duten langileek ondoren zehazten diren urteko ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:

–Lehendakariaren aholkularia: 58.836,54 euro.

–Kontseilarien kabineteburua: 54.762,54 euro.

4. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, zuzendari nagusiek 58.836,54 euroko ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera.

5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 52.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, erakunde publikoetako zuzendaritza-kideek ondotik zehazten diren ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:

a) Erakunde autonomo bateko zuzendari kudeatzailea, ondoko b) eta c) letretan xedatutakoa salbu: 58.836,54 euro.

b) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak: 90.905,36 euro.

c) Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailea: 56.281,54 euro.

d) Erakunde autonomo bateko zuzendariordea: 53.726,54 euro.

e) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendaritza-kideak:

–Oinarrizko Osasun Laguntzako kudeatzailea, Nafarroako Ospitaleguneko kudeatzailea, Profesionalen zuzendaria, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria eta Eriari Osasun Laguntza emateko zuzendaria: 69.464,92 euro.

–Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea eta Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala: 60.716,18 euro.

–Osasun Mentaleko kudeatzailea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentzialak, Tuterako eta Lizarrako osasun barrutietako zuzendari asistentzialak eta Oinarrizko Osasun Laguntzako eta Laguntzaren Jarraitutasunerako zuzendariordeak: 59.131,24 euro.

–Zerbitzu Zentraletako zuzendariordeak: 58.063,04 euro.

–Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria eta Osasun Zainketen zuzendaria: 55.435,38 euro.

–Nafarroako Laguntza Soziosanitarioko Planaren koordinatzailea eta Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Sanitarioen zuzendariordeak: 50.229,20 euro.

6. Lehendakariaren eta Nafarroako Gobernua osatzen duten kideen kabineteetako gainerako behin-behineko langileek ondoren zehazten diren urteko ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:

–Lehendakariaren idazkaria: 36.327,20 euro.

–Kontseilariaren idazkaria: 33.112,52 euro.

–Kabineteko laguntzailea: 29.002,26 euro.

7. Aurreko apartatuetan araututako behin-behineko langileek, funtzionario edo administrazio-kontratudun ez direnek, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioei dagokien antzinatasun saria jasoko dute, eta horretarako kontuan hartuko da behin-behineko lanpostuetan lanean emandako denbora.

8. Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoan sartuta dauden Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko sozietate publikoetako zuzendaritza-kideek, goi-kargudunaren izaera baldin badute, ordainsari hauek izanen dituzte 2020an:

Zuzendari kudeatzaileentzat, urteko oinarrizko soldata gordina, hamalau hilekotan banatuta, 58.276,07 eurokoa izanen da. Urteko ordainsari hori doitu eginen da kudeatu beharreko enpresa publikoaren konplexutasunaren arabera, taula honi jarraituz:

SOZIETATE MOTA

KONPLEXUTASUNAREN OSAGARRIA

URTEKO OINARRIZKO SOLDATA GORDINA, EUROTAN

D

% 0

58.276,07

C

% 10

64.103,66

B

% 30

75.758,88

A

% 55

90.327,89

Sozietateen sailkapena, haien motaren araberakoa, Nafarroako Gobernuaren erabaki baten bidez ezarriko da.

9. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren fundazio publikoetako zuzendariek urteko ordainsari hauek izanen dituzte 2020an, hamalau hilekotan banatuta:

–Miguel Servet Fundazioa: 58.063,04 euro.

–Nafarroako Pertsona Helduak Tutelatzeko Fundazioa: 50.229,20 euro.

–Baluarte Fundazioa: 63.728,70 euro.

–Gizain Fundazioa: 58.836,54 euro.

10. Nafarroako Gobernuko kide den inork, ez eta Nafarroako Foru Komunitateko gainerako goi-kargudunek ere, ezin izanen dute pertsonalki dietarik jaso ezein entitate publiko edo pribatutatik, administrazio kontseiluen nahiz kide anitzeko inolako organoren bileretara joatearen truke. Dietak jasotzen badituzte betetzen duten ordezkaritzaren karietara, horiek ordaintzen dituen sozietateak edo erakundeak dirua zuzenean sartuko du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kasuan kasuko aurrekontu- edo sozietate-kontuan.

11. Nafarroako Gobernuko kideen, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko goi-kargudunen eta gainerako behin-behineko langileen ordainsariek 6. artikuluan xedatutakoaren aplikaziotik kasua bada suertatzen den igoera bera izanen dute.

II. KAPITULUA

Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboak

10. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen klase pasiboen pentsioak eguneratzea.

1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen klase pasiboen pentsioek, indarreko araudiaren arabera eguneratzeko eskubidea dutenek, izanen dute pentsio publikoek urte horretan oro har duten igoera bera.

2. Pentsio publikoen arloko araudi indarduna aplikatuz, eguneraketa ez zaie aplikatuko jadanik aitortuta dauden edo etorkizunean aitortuko diren pentsioei, baldin eta, berek bakarrik nahiz haiei baturik, kasua bada, onuradun berak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen zenbatekoa, gainditu egiten badute pentsio publikoetarako ezartzen den urteko gehieneko zenbatekoa.

11. artikulua. Arauak, Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzko martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko sistemari atxikitako funtzionarioen eskubide pasiboen araubideari aplikatzekoak zaizkionak.

1. Artikulu honetan aipatzen den funtzionarioen eskubide pasiboen araubidea izanen da martxoaren 30eko 13/1983 Foru Legeak indarra hartu baino lehen indarra zuten xedapenen araberakoa. Erregulatze-soldata zehazteko, aintzakotzat hartuko dira foru lege horren eta hura betetzeko emandako behin-behineko ordainsari-erregelamenduaren aurreko sistemaren arabera funtzionarioek jasotako ordainsari handiagoak, geroko ekitaldietako Nafarroako Aurrekontu Orokorren foru legeetan adierazitako portzentajeen araberako igoerarekin. Salbuespena izanen da artikulu honek lan istripuagatik edo gaixotasun profesionalagatik eskuratutako pentsioei buruz xedatutakoa.

2. Aurreko apartatuan aipaturiko xedapenen ildotik, erretiro eta pentsioen ondorioetarako zerbitzualdi-zenbaketan kontuan hartuko diren bakarrak funtzionarioek zerbitzuan egiazki emandako urteak izanen dira. Urte horien barrenean sartuko dira Administrazio Publikoan egiazki egindako urteak, betiere kasuko administrazioak aitortuak, Foru Diputazioak 1981eko urriaren 29an eta 2001eko otsailaren 5ean hartutako Erabakiei eta apirilaren 14ko 21/1983 Foru Dekretuari jarraikiz.

Hala ere, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo Nafarroako toki entitateen montepioetakoren bati atxikitako funtzionarioek sortutako erretiro-, alargun- eta umezurtz-pentsioen kasuan, foru lege honek indarra hartu ondoren jardunean daudela hiltzen badira edo erretiroa hartzen badute, pentsioaren zio den egintzarainoko atzeraeraginez zenbatuko dira aipatutako funtzionarioek Gizarte Segurantzaren araubide ezberdinetan kotizatutako aldiak, baldin eta aldi horiek ez badira gainjartzen aipatu montepioei kotizatutako beste batzuekin. Horren helburu bakarra izanen da zehaztea zein diren eskubide pasiboetarako hartzeko zenbagarriak eta kasuko pentsioa kalkulatzeko aplikatu behar den portzentajea edo kuota, kotizazio- edo zerbitzu-urteengatikoa.

Aurreko paragrafoan aipatu funtzionarioek sortutako erretiro-, alargun- eta umezurtz-pentsioetarako, inola ere ez dira hurrengoak zenbatuko: aipatu funtzionarioek Gizarte Segurantzaren araubide ezberdinetan kotizatutako aldiak, baldin eta aipatu aldiek, kasua bada beste batzuekin batuta, aipaturiko araubideetan pentsiorako eskubiderik sortu badute. Salbuespen izanen dira SOVI delakoaren prestazioetarako eskubidea sortzen duen kotizazioa duten aldiak, zenbatu eginen baitira horiek.

Bikote egonkorrentzako berdintasun juridikoari buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Foru Legearekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo Nafarroako toki entitateek dituzten montepioetakoren baten babesean dauden funtzionarioek alargun-pentsioa sortuz gero, bikotekide egonkorrek ere izanen dituzte eskubide pasibo horiek.

3. Artikulu honen 1. apartatuan xedatutakoa betez, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren aplikazio-esparruaren barnean dauden funtzionario publikoek 2020. urtean sortutako erretiroak eta pentsioak finkatzeari dagokionez, honako hau hartuko da kontuan:

a) Eskubide pasiboetan eragina duten ordainsari-kontzeptuen zenbatekoak 2020. urteari dagozkionak izanen dira; hau da, 1983. urtekoei geroko aurrekontuen foru legeek finkatutako urtez urteko igoerak aplikatzearen emaitza direnak.

Salbuespen gisa, lan istripu edo gaixotasun profesional batek eragindako ezintasunagatiko erretiro-pentsioen kasuan, bai eta lan istripua edo gaixotasun profesionala dela-eta hiltzearen ondoriozko alargun- edo umezurtz-pentsioenean ere, hartzeko erregulatzailea osatuko dute erretiroa edo heriotza gertatu aurreko urtean kasuko funtzionarioak bere lanpostuagatik jasotako ordainsariek.

b) 1980ko urtarrilaren 29ko Parekatze Arautik sortutako ordainsari-sistematik kanpo geratu ziren udal funtzionarioentzat, horren bigarren xedapen gehigarriko bigarren paragrafoan emandako ahalmenari jarraikiz, pasiboetan eragina duten ordainsari kontzeptuen zenbatekoa honakoa izanen da: funtzionario horientzako 1983ko zenbatekoari hurrengo urteetan izandako gehikuntzak aplikatzearen emaitza.

4. Funtzionarioek pentsio araubidearen finantzaketan parte hartuko dute 13/1983 Foru Legearen aurreko araudia aplikatzetik ateratzen den zenbatekoarekin, zenbateko horri ondorengo urteetako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko foru legeetan ezarritako pentsio-igoerako portzentajeak gehiturik.

5. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoetako montepioen gutxieneko erretiro-pentsioa, bai martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko sisteman jarraitzen duten funtzionarioena, bai aipatu foru legean aurreikusitako langileena, 2019. urterako ezarritakoa izanen da, zeina 15.103,06 eurokoa baita, baina 2020an eguneratua pentsio publikoek urte horretan oro har izanen duten igoera aplikatuz.

70 urte betetzen dituztenetik aurrera, honakoei ere aitortuko zaie arestiko paragrafoan ezarritako gutxieneko pentsioaren baliokidea den zenbatekoa jasotzeko eskubidea: beren borondatez erretiratu eta, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurretik zegoen eskubide pasiboen sisteman jarraituta, kasuko administrazio publikoan 30 urte baino gutxiagoko zerbitzualdi aitortua frogatzeagatik eguneratze-eskubiderik gabeko pentsioa sortu duten pertsonei.

6. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, gutxieneko alargun-pentsioaren zenbatekoa izanen da, urtean, ekitaldi horretarako ezarriko den lanbide arteko gutxieneko soldataren adinako zenbateko gordina.

7. Artikulu honen 6. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaie, halaber, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko eskubide pasiboen sistema aplikatuz emandako umezurtz-pentsioei, Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako edozeinen kargura, bakoitzaren erregelamenduan xedatutakoaren arabera, 1991ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko otsailaren 26ko 5/1991 Foru Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriak emandako testua oinarri harturik.

Aurreko paragrafoan xedatutakotik baztertu egiten dira, beraz, aipatu 5/1991 Foru Legean ezarritako aldaketaren aurretik aplikatzekoa zen araudiaren arabera emandako umezurtz-pentsio guztiak, onuradunaren ezintasun egoerarengatik onartu zirenak izan ezik.

8. Foru Diputazioko funtzionarioen erretiroei eta pentsioei buruzko Erregelamenduaren 8. artikuluko 3. apartatuan eta udal funtzionarioen eskubide pasiboei buruzko Erregelamenduaren 10. artikuluko 3. apartatuan aipatzen diren umezurtz-pentsioak, bai eta udal montepio partikularretan ezaugarri berak dituzten umezurtz-pentsioak ere, aitortu eginen dira baldin eta pentsio horiek eskuratzeko bete beharreko baldintza guztiak bete egiten badira pentsioa sorrarazten duen pertsonaren heriotzaren egunean edo, kasua bada, alargun-pentsioaren jasotzaile den ezkontidearen edo bikotekide egonkorraren heriotzaren egunean.

9. Nafarroako Administrazio Publikoetako montepioen alargun-pentsioak bateragarriak dira bai norberak egindako lanarengatik jasotako diru-sarrerekin bai erretiro-pentsioarekin.

10. Ezintasun iraunkorraren deklarazioak, bai eta haien graduenak ere, berrikusten ahalko dira, baldin eta onuradunaren adina 65 urte baino gutxiagokoa bada, dela egoera larriagotzeagatik dela hobetzeagatik, edo diagnostikoaren akatsaren ondorioz, betiere arau hauei jarraikiz:

a) Ezintasun gradua berrikusteko espedientea ofizioz edo interesdunak eskatuta irekitzen ahalko da, eta Nafarroako Ezintasunak Baloratzeko Epaimahai Medikoak horri buruzko proposamen loteslea eginen du.

b) Funtzionarioari deklaratutako ezintasun iraunkorraren gradua aldatu eta handiagoa emanez gero, egoera larriagotu delako edo diagnostikoaren akats baten ondorioz, berrikusteko espedientea ebatzi eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera izanen du eragina pentsio berriak.

Kalifikazio berria diagnostikoaren akats baten ondorioa denean, eskubidea izanen du espedientea ebatzi arte jasotakoaren eta ezintasun gradu altuagoa aitortuta jaso beharko zukeenaren arteko aldeak egiten duen zenbatekoa jasotzeko, lau urtera arteko mugarekin.

c) Aurreko apartatuetan aipatzen den berrikuspenak Foru Diputazioaren 1970eko apirilaren 17ko eta 1972ko azaroaren 24ko erabakietan ezarritako eraginak izanen ditu. Erabaki horiek indarra izaten jarraituko dute foru lege honetan ezarritakoaren aurka ez doan guztian.

III. KAPITULUA

Bestelako xedapenak

12. artikulua. Lanpostu-eraldaketa.

1. Nafarroako Gobernuari baimena ematen zaio behar diren neurriak har ditzan, plantillaren edo eman beharreko zerbitzuen berregituraketagatik edukirik gabe gelditutako lanpostuak, hutsik ez daudenak, bestelako lanpostu batzuetan eraldatzeko. Eginkizunen esleipen berria eta horren ondoriozko lekualdatzeak, maila beraren barnean, salbuespenez Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak berak zuzenean eginen ditu, sindikatuen ordezkariei entzun ondoren eta ukitutako langileen adostasunarekin.

2. Lanpostu horiek maila bereko bestelako lanpostuetan eraldatzerik ez badago, salbuespenez baimena ematen ahalko da beste maila bateko lanpostuei dagozkien eginkizunak esleitzeko, baldin eta ukitutako langileek horiek betetzeko lanbide-kualifikazioa eta gainerako baldintzak betetzen badituzte. Esleipen berri hori aldi baterako izanen da kasu guztietan, gehienez ere langilearen mailan atxiki edo eraldatzea posible izan arte, eta beti bermatuko da langileak jaso eginen dituela aurretik betetzen zuen lanpostuari zegozkion oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak.

13. artikulua. Udal funtzionarioen montepioen finantzaketa.

1. Nafarroako Gobernuak ekarpena eginen du Nafarroako toki entitateetako funtzionarioen pentsioak finantzatzeko, Udal Funtzionarioen Montepio Orokorrekoak direnen kasuan; ekarpen hori banatuko da Udal Funtzionarioen Montepio Orokorraren kudeaketagatik 2019ko ekitaldian sortutako kostuen ordainketari dagokionez udal bakoitzari esleitu zaion kuotaren araberako proportzioan.

2. Halaber, Nafarroako Gobernuak ekarpen bana eginen die Iruñeko, Tuterako eta Tafallako udalei, beraien montepioen kudeaketak 2019ko ekitaldian sortutako kostuen arabera.

3. Aurreko apartatuetan ezarritako ekarpenen zenbatekoa izanen da Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzko martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarria aplikatzearen emaitza.

III. TITULUA

Finantza-eragiketak

I. KAPITULUA

Abalak eta maileguak ematea

14. artikulua. Abalak eta maileguak ematea.

1. Nafarroako Gobernuak abalak edo antzeko beste berme batzuk ematen ahalko ditu, gehienez ere 20.000.000 euro eginen dutenak.

Aurreko paragrafoko mugaren barruan, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuari baimena ematen zaio abalak eta birrabalak emateko, enpresei finantzaketa eskuratzea errazteko; horretarako, behar diren hitzarmenak izenpetzen ahalko ditu elkar bermatzeko sozietateekin eta finantza-entitateekin.

Ondare Zerbitzuak txostena emanen du horien guztien gehieneko zenbatekoei buruz.

2. Enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek abalak edo antzeko beste berme batzuk ematen ahalko dituzte, Nafarroako Gobernuak baimena eman ondoren eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko titularrak proposatuta, eta gehienez ere 30.000.000 euro eginen dute.

3. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 75.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen dituen abalen edo antzeko beste bermeen gehieneko arrisku bizia 46.000.000 eurokoa izanen da. Enpresa-entitate publikoen, fundazio publikoen eta sozietate publikoen kasuan, berriz, gehieneko arrisku bizia 97.000.000 eurokoa izanen da.

4. Enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek maileguak ematen ahalko dituzte, Nafarroako Gobernuak baimena eman ondoren eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko titularrak proposatuta, eta gehienez ere 15.000.000 euro eginen dute.

5. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 82 ter artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen dituen maileguen gehieneko arrisku bizia 64.000.000 eurokoa izanen da. Enpresa-entitate publikoen, fundazio publikoen eta sozietate publikoen kasuan, gehieneko arrisku bizia 134.000.000 eurokoa izanen da.

6. Artikulu honetan ezarritako mugen kontaketatik kanpo daude Nafarroako Gobernuaren eta bere sozietate publikoen artean nahiz sozietate publiko desberdinek elkarren artean egindako eragiketak, bai maileguenak bai abalenak.

7. Ekonomia eta Ogasun Departamentuak behar diren prozedurak ezarriko ditu, araudiak finantza zuhurtziaren printzipioari dagokionez ezartzen dituen mugak betetzen direla bermatzeko. Printzipio hori Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan zehazturik dago.

8. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 75. artikuluko 3. apartatuan eta 82 ter artikuluko 2. apartatuan xedatutakoarekin bat, baimena ematen zaio Nafarroako Garapen Sozietatea SLri 2020an mailegu eta/edo abal eragiketa berriak egiteko Parque de la Naturaleza de Navarra SArekin, 5.900.000 euroko zenbatekoraino gehienez, eta Dynamobel SArekin, 2.000.000 euroko zenbatekoraino, gehienez.

II. KAPITULUA

Zorpetzea

15. artikulua. Zor Publikoa jaulki edo maileguak nahiz kredituak ituntzeko baimena.

1. Zorpetze-eragiketak egiteko baimena ematen zaio Nafarroako Gobernuari, muga honekin: Europako Kontuen Sistemaren arabera (SEC 2010) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren azpisektorea osatzen duten entitateen 2020ko abenduaren 31ko saldo bizia ez izatea 2020ko urtarrilaren 1ekoa baino handiagoa.

2. Artikulu honen lehen apartatuan ezarritako muga gainditzen ahalko da baldin eta, hasiera batean aurreikusita ez bazegoen ere, aktibo finantzarioak eratzen badira, betiere Europako Kontuen Sistemak ezarritako irizpideak betetzen badituzte; halaber, Nafarroako Gobernuak eta Ogasun Ministerioak hitzar litzaketen bestelako zorpetze-eragiketak egiteko, Hitzarmen Ekonomikoan xedatutakoaren baitan eta aurrekontu-egonkortasunari buruzko arauek ezartzen dituzten mugak gainditu gabe.

3. Era berean, artikulu honen lehen apartatuan ezarritako muga gainditzen ahalko da Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako hitzarmen baten indarrez egin beharreko azpiegiturak finantzatzeari dagokion zenbatekoan.

4. Aurreko apartatuetan jasotako zorpetze-eragiketen jaulkipena eta, kasua bada, formalizazioa, eragiketa batean edo batzuetan gauzatzen ahalko dira, eta 2020ko ekitaldiaz harago ere berandutzen ahalko dira.

5. Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuak zorpetze-estrategia egokituko du, baimendu beharreko gehieneko bolumenak errespeta ditzan Nafarroako Gobernuak eta Ogasun Ministerioak aurrekontuen egonkortasuna dela-eta adostutako mugak.

6. Nafarroako Gobernuak, hiru hilabetean behin, aurreko apartatuetan aurreikusitako zorpetze-eragiketen jaulkipen edo formalizazio guztien berri emanen dio Nafarroako Parlamentuari.

16. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoen sektoreko gainerako entitateen zorpetzea.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio Publikoen sektorean Europako Kontuen Sistemako irizpideen arabera sartuta dauden entitateek Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren baimena lortu beharko dute beren zorpetze-eragiketak formalizatu aurretik, eta erabat deusezak izanen dira baimen hori gabe hartutako erabakiak.

Hiru hilabetean behin, Ekonomia eta Ogasun Departamentuak zorpetze-eragiketa horietarako baimen guztien berri emanen dio Nafarroako Parlamentuari.

2. Aurreko apartatuko entitateei baimenduko zaien gehieneko zorpetze bolumenak errespetatu eginen ditu Nafarroako Gobernuak eta Ogasun Ministerioak aurrekontu-egonkortasuna dela-eta adostutako mugak.

3. Artikulu honen 1. apartatuan aipatzen diren entitateetako arduradunek Ekonomia eta Ogasun Departamentuak eskatzen dien formatu eta epeetan eman beharko dute informazioa, Nafarroako Gobernuak eta Ogasun Ministerioak aurrekontu-egonkortasuna dela-eta adostutako konpromisoak betetzeko.

IV. TITULUA

Toki entitateak

17. artikulua. Ohiturazko elkarteen inbertsioetarako dirulaguntzak eta onurak.

Nafarroako Aurrekontu Orokorretan Nafarroako Ogasun Publikoaren kargura ezarritako ekarpenak eta gainerako onurak jasotzen ahalko dituzte Errege Bardearen Komunitateak eta Erronkariko, Zaraitzuko eta Aezkoako batzarrek, beren organo eskudunek onesten dituzten inbertsioetarako.

V. TITULUA

Aurrekontuen kudeaketa

18. artikulua. Aurreikusitako diru-sarrera handiagoen bidez finantzaturiko aurrekontu-aldaketak.

Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen II. tituluko I. kapituluko 2. atalean ezarritakoari jarraituz, kreditu-sorrerak dira kredituak handitzen dituzten aurrekontu-aldaketa batzuk, hasierako aurrekontuan aurreikusi gabekoak edo aurreikusitakoak baino handiagoak diren diru-sarrera jakin batzuen ondoriozkoak.

Salbuespen gisa, beste administrazio edo entitate publiko batzuek finantzatutako gastuak direnean, aurrekontuko gastuen egoera-orrian kredituak handitzen ahalko dira kasuko diru-sarrera gertatu gabe, baldin eta dokumentuz frogatzen bada funtsak jarri behar dituen entitatearen edo administrazioaren finantzaketa-konpromisoa, kasu hauetan:

a) Langileria-gastuei aurre egiteko beharrezkoak direnean.

b) Helburutzat prestazio pertsonal edo sozialak dituzten aldizkako dirulaguntzei dagozkienean.

c) Finantzaketa diru-itzulketa baten bidez jasotzen duten programei dagozkienean. Egiazki izandako gastuek frogatuta egon beharko dute.

d) Beste kasu batzuetan, behar bezala frogatuta eta Nafarroako Gobernuak baimenduta baldin badaude. Aurrekontuen arloan eskudun den departamentuak txostena egin beharko du aurretiaz.

19. artikulua. Ordainsarien igoeraren ondoriozko aurrekontu-aldaketak.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak baimena eman dezake funts-mugimenduak egiteko “Ordainsarien igoera” izeneko 020002-04100-1800-921402 partidaren kargura, xedea izanik 6., 7., 8. eta 9. artikuluetan aurreikusitako ordainsari-igoerak eragindako gastua egozten zaien partidak finantzatzea.

20. artikulua. Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren, Arartekoaren, Nafarroako Kontseiluaren eta Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoaren aurrekontu-zuzkidurak.

1. Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren eta Arartekoaren aurrekontu-zuzkidurak ordaintzeko aginduak irmoki eta aldizka eginen dira, bakoitzeko Mahaiak, lehendakariak edo Arartekoak eskatu ahala.

2. Duten independentzia organikoa eta funtzionala ezertan galarazi gabe, Nafarroako Kontseilua eta Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoa Foru Komunitateko Administrazioaren ekonomia- eta aurrekontu-kudeaketari buruzko araudi orokorraren mendean egonen dira.

Halaber, haren ekonomia- eta aurrekontu-jarduna Nafarroako Gobernuaren Kontu-hartzailetzaren kontrolpean egonen da, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarentzat eta haren erakunde autonomoentzat ezarrita dauden baldintza beretan.

Nafarroako Kontseilurako eta Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegorako transferentzia arruntak, oro har, hiru hilabeteko aurrerapenarekin libratuko dira, non eta behar handiagoak ez diren justifikatzen.

Kapital transferentziak eginen dira lehendakariak edo zuzendariak eskatu ahala, eskaera eragin duen gastuaren beharra justifikatuta.

21. artikulua. Interesengatiko funts-mugimenduak.

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen interes-ordainketarako partiden eta gaitu beharreko suertatzen diren guztien artean, berdin delarik interes horiek zorrak, maileguek, diruzaintzako eragiketek edo kontuetako saldoek sortutakoak izatea.

22. artikulua. Funts-mugimenduak Ondare Zerbitzuko Higiezinei eta altzariei buruzko Planaren obra gastuengatik.

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen partida hauen artean: 111002-11300-6020-923104 partida, “Higiezinei buruzko Plana. Administrazio bulegoak” izenekoa, 111002-11300-6020-923100 partida, “Instalazio berriko eraikinak eta obrak, eta ondare higiezinaren erreforma” izenekoa, eta 111002-11300-6050-923100 partida, “Higiezinei buruzko Plana. Eraikinetako eta obretako altzariak eta ekipamendua” izenekoa.

23. artikulua. Nafarroako Gobernuak Bruselan duen ordezkaritza.

Europar Batasuneko Gaietarako Nafarroak duen Bulego Iraunkorraren ohiko jardunerako behar diren gastuak kutxa finkoko aurrerakinekin edo, hala bada, justifikatu beharreko ordain-aginduekin ordaindu ahalko dira.

24. artikulua. Eskola-ikasliburuen finantzaketa.

Funts-mugimenduak egiten ahalko dira ikasliburuak eta hezkuntza-materiala finantzatzeko partiden eta haien finantzaketa egokirako gaitu beharreko partiden artean. Funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko titularrak izanen du.

25. artikulua. Funts-mugimenduak, unibertsitatez kanpoko ikastetxeen funtzionamendu-gastuen eta ikastetxe publikoen ekipamendu-gastuen artean.

Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko titularrak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen partida hauen artean: 410000-41600-2290-322000 partida, “Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen funtzionamenduaren finantzaketa” izenekoa, 410001-41810-6059-325100 partida, “Ikastetxe publikoen ekipamendua” izenekoa, eta 422002-43200-6059-325100 partida, “Lanbide Heziketako ikastetxe publikoen ekipamendua” izenekoa, edo gaitu beharreko suertatzen diren partidak, baldin eta behar hori eratortzen bada ikastetxeek uztailaren 6ko 250/1992 Foru Dekretuaren 17. artikuluan jasotzen den aurreikuspena betez eginiko eskaeretatik. Foru dekretu horren bidez ezarri zen Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoen funtzionamenduak sortzen dituen diru-sarreren eta gastuen araubidea.

26. artikulua. Eskola-garraioa eta -jantokiak.

Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko titularrak baimena ematen ahalko du funts mugimenduak egin daitezen eskola-garraiorako eta -jantokietarako partiden eta horiek modu egokian exekutatzeko gaitu beharreko partiden artean.

27. artikulua. Ikastetxeak eraikitzea eta bertan obrak egitea.

Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen ikastetxeak, bigarren hezkuntzako institutuak eta lanbide heziketako ikastetxeak eraikitzeko eta bertan obrak egiteko partiden eta horretarako gaitu beharreko partiden artean.

28. artikulua. UHUN-Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren ikastetxe elkartuen aurrekontu-zuzkidura.

UHUNen Iruñeko eta Tuterako ikastetxe elkartuen finantzaketarako transferentzia arruntak, oro har, hiruhilekoen hasieran eginen dira.

29. artikulua. Itundutako eta diruz lagundutako ikastetxeen sostengua.

1. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 117. artikuluan ezarritakoaren arabera, eskola unitate bakoitzeko modulu ekonomikoaren diru kopurua bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa izanen da 2020. urterako, itundutako eta diruz lagundutako ikastetxeen sostengurako funts publikoen zenbateko globala banatzeari dagokionez.

Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio, irakaskuntza itunduaren sektorearekin negoziatu ondoren eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuak aldeko txostena eman ondoren, bigarren xedapen gehigarriko modulu ekonomikoak eta ratioak eta artikulu honen bosgarren apartatuan finkatutako zenbatekoa aldatzeko, bai eta aldaketaren eraginkortasun eguna ezartzeko eta harekin lotutako funts-mugimenduak egiteko ere.

Irakaskuntzako langileen ordainsariei buruz bigarren xedapen gehigarrian jasotako aurreikuspenek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izanen dute indarra, zein ere den Irakaskuntza Pribatuaren Hitzarmen Kolektiboak izenpetzen direneko data. Administrazioak konturako ordainketak onartzen ahalko ditu, ugazaben erakunde guztiek bat etorrita espresuki horrela eskatu eta sindikatuek esaten dutena entzun ondoren, kasuan kasuko hitzarmena izenpetu arte. Konturako ordainketa horien eragina 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerakoa izanen dela ulertuko da.

Modulutik “bestelako gastuetarako” eta, hala balitz, langile osagarrietarako den osagaiak, bigarren xedapen gehigarrian jasotakoak, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izanen ditu efektuak.

Administrazioak, ordainketa eskuordetuaren bidez, zuzenean ordainduko ditu irakasleen soldatetarako adierazita dauden zenbatekoak, karga sozialak barne, zein den ere irakasleen eta kasuko ikastetxeko titularraren arteko lan harremana.

“Bestelako gastuetarako” zenbatekoak ikastetxe itunduei ordainduko zaizkie, eta horiek ikasturte bakoitzaren amaieran justifikatu beharko dute aplikatu direla.

“Gastu aldakorrak” osatzen dituzten zenbatekoen banaketa eginen da itunen araubideari buruzko xedapenetan ezarritakoaren arabera.

2. Gaur egun Nafarroan ez direnez irakasten berariazko lanbide heziketako titulu guztiak, Hezkuntza Departamentuak behin-behinekoz zehaztuko ditu 2020-2021 ikasturtean lehenengo aldiz ezarriko diren eta bigarren xedapen gehigarrian sarturik ez dauden erdi edo goi mailako heziketa zikloetako, oinarrizko lanbide heziketako eta lanbide lantegietako modulu ekonomikoak, eta behin-behinekoz aldatzen ahalko ditu aipaturiko xedapen gehigarri horretan sartutakoak, 2020-2021 ikasturtearen hasierarako eraginez, haien ezarpena zein den ikusita.

3. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen eta bigarren zikloa, batxilergoa, goi mailako edo erdi mailako heziketa zikloak, oinarrizko lanbide heziketa eta lanbide lantegiak ezarri dituzten ikastetxe itunduei finantzaketa emanen zaie Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen hezkuntza-, psikopedagogia- eta lanbide-orientazioko zerbitzu espezializatuetarako. Finantzaketa hori honako proportzioan eginen da: eginkizun horietan aritzeko gai den profesionalaren lanegun oso bat, aipatu hezkuntza maila horietako 25 unitate itunduko. Hortaz, ikastetxe itunduek eskubidea izanen dute aipatu profesionalaren lanaldirako finantzaketa jasotzeko, maila horretan itunduta daukaten unitate kopuruaren arabera.

4. Goi mailako heziketa zikloetako itun berezia partziala izanen da, halako moldez non goi mailako heziketa zikloetako ez-derrigorrezko mailako irakaskuntzarako sinatzen diren itun berezi partzialen araubideari esleitzen zaizkion funts publikoetatik lorturiko finantzaketaren osagarri gisa ikasleengandik jaso beharreko zenbatekoa, irakaskuntza arautuaren kontzeptu gisa soilik, hau izanen baita: 36 euro ikasle eta hileko, hamar hilabetez, 2020ko urtarrilaren 1etik urte bereko ekainaren 30era arte, eta 2020ko irailaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra arte; salbu eta lantokietako lanbide heziketakoa baizik ez den kurtso batean matrikulatuta dauden ikasleen kasuan. Azken horiek 32,45 euro ordainduko dute ikasle eta hileko, 2020-2021 ikasturteko Lantokietako Lanbide Heziketak irauten duen hiru hilean.

Online egiten diren goi mailako heziketa zikloetako itun berezia partziala izanen da, halko moldez non, goi mailako online heziketa zikloetako ez-derrigorrezko mailako irakaskuntzarako sinatzen diren itun berezi partzialen araubideari esleitzen zaizkion funts publikoetatik lorturiko finantzaketaren osagarri gisa ikasleengandik jaso beharreko zenbatekoa, irakaskuntza arautuaren kontzeptuan soilik, hau izanen baita: 11,01 euro hileko eta ikasleko, hamar hilabetez, 2020ko urtarrilaren 1etik urte bereko ekainaren 30era arte, eta 2020ko irailaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra bitarte; salbu eta Lantokietako Lanbide Heziketakoa baizik ez den kurtso batean matrikulatuta dauden ikasleen kasuan. Azken horiek 9,90 euro ordainduko dute ikasle eta hileko, 2020-2021 ikasturteko Lantokietako Lanbide Heziketak irauten duen hiru hilean.

Ikastetxeek ikasleei diru kopuru horiek kobratzearen ondorioz eskuraturiko finantzaketa erabiliko da modulu ekonomikoko “bestelako gastuak” deitutako kapitulurako; beraz, Administrazioak “bestelako gastuak” deritzon atalaren zenbateko osoraino iristeko falta den gainerako kopurua baizik ez du ordainduko.

5. Zuzendaritzako eginkizunetan laguntzeko, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat, finantzaketaren beharra dago. Hori dela eta, hezkuntza maila eta modalitate ezberdinetako eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomiko guztiek (foru lege honen bosgarren xedapen gehigarrian finkatutakoak), lantokietako heziketa hutseko unitateek izan ezik, “bestelako gastuak” kontzeptuan 771,51 euroko kopurua daukate urtean (514,34 euro goi mailako online heziketa zikloetan), zuzendaritzako eta/edo pedagogiako eginkizunetako beste kargu batzuk finantzatzeko. Hori, zuzendaritza-osagarriaz gain, zeinak “gastu aldakorrak” izeneko atalean baitirau.

6. Haur Hezkuntzako eta derrigorrezko irakaskuntzetako ikastetxe itunduek, hezkuntza premia bereziak dituzten edo egoera sozial edo kultural ahulean dauden ikasleak artatzen dituztenean, bestelako giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak izanen dituzte: ikasle horiei arreta emateko laguntza-irakasleak, logopedia zerbitzuak, eta zaindariak edo bestelako langileria osagarria.

Baliabide horien esleipena eginen da behar diren txosten teknikoak izanda, Hezkuntza Departamentuak deialdi publikoa onetsi ondoren.

30. artikulua. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak diruz lagundutako eskola-jantokietan diharduten irakasleen ordainsariak.

Derrigorrezko irakaskuntza mailetan Nafarroako ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetako eskola-jantokiak arautzen dituen uztailaren 24ko 246/1991 Foru Dekretuan eta dekretu horrek xedaturikoa garatzen duen Hezkuntza eta Kulturako kontseilariaren maiatzaren 11ko 186/1993 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera jantokiko administratzaile-, arduradun- edo zaintzaile-lanetan aritzen diren irakasleek honako ordainsari gordin hauek jasoko dituzte zeregin horretan egiazki emandako egun bakoitzeko:

BAZKALTIAR KOPURUA

JANTOKIKO ARDURADUNA

ADMINISTRATZAILEA

ZAINTZAILE BAKOITZEKO

0-80

17,05 euro

15,08 euro

17,05 euro

81-160

19,04 euro

15,08 euro

17,05 euro

161-240

20,42 euro

16,89 euro

17,05 euro

+240

21,13 euro

19,35 euro

17,05 euro

31. artikulua. Irakasleei prestakuntza emateagatiko ordainsariak.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langileek prestakuntza jardueraren batean irakasle gisa parte hartzen badute, dela Hezkuntza Departamentuak urtero egiten duen Irakasle Prestakuntzako Planean jasotakoetan, dela zuzenean Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiak, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiak edo Irakasleentzako Laguntza Zentroek antolatutakoetan, ordainsaria jasotzen ahalko dute, baldin eta jarduera hori beren lanalditik kanpo egiten badute. Aipaturiko ordainsariak honakoak izanen dira:

–Prestakuntza presentziala:

a.1. Ponentzia bakoitzeko, halakotzat ulerturik aditu batek prestakuntza jarduera batean ematen duen eskola-ordua, 59,25 euro ordainduko dira gehienez.

a.2. Konferentzia bakoitzeko, halakotzat ulerturik aditu batek zientzia, teknologia edo gizarte gai interesgarri bati buruz ematen duen jendaurreko hitzaldia, gutxienez 90 minutuko iraupenekoa, 361,76 euro ordainduko dira gehienez.

–Urrutiko prestakuntza:

b.1. Urrutiko prestakuntza jardueretan koordinatzaile telematiko gisa parte hartzeagatik 1.049,11 euro ordainduko dira gehienez, guztira bost tutore koordinatzeagatik. Koordinatu beharreko tutoreak bost baino gutxiago baldin badira, kasuko ordainsaria proportzioan kalkulatuko da. Koordinatu beharreko tutoreak bost baino gehiago baldin badira, koordinatzaile telematikoak 98,35 euroko ordainsaria jasoko du bosgarren tutoretik aurrerako tutore bakoitzeko.

b.2. Urrutiko prestakuntza jardueretan tutore telematiko gisa parte hartzeagatik 46,99 euroko ordaina emanen da gehienez, tutoretzapeko ikasle bakoitzeko.

2. Aurreko apartatuan adierazitakoa ez zaie aplikatuko Irakasleentzako Laguntza Zentroetan edo irakaskuntza ez-unibertsitarioko prestakuntza jarduerak diseinatu eta garatzen dituzten unitate organikoetan destinoa duten irakasleei.

32. artikulua. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko ordainsariak eta osagarriak.

1. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan beren irakastordu guztiak ematen dituzten Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleei esleitutako irakaskuntzako osagarri berariazkoa Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoko funtzionarioek jasotzen duten bera izanen da.

2. Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleek beren ordutegiaren parte bat Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan ematen badute, zentro horretan emandako lanaldi-portzentajearen proportzioan jasoko dute Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunei esleitutako irakaskuntzako osagarri berariazkoaren eta Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoari esleitutakoaren artean dagoen aldea.

33. artikulua. Kilometroengatiko diru-ordaina, prestakuntza jardueretara joandako irakasleentzakoa.

Kilometroengatiko diru-ordaina jasotzeko eskubidea izanen dute Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiaren edo Hezkuntzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez deitutako prestakuntza-jardueretara hezkuntza-administrazioak espresuki hautatuta joandako irakasleek, baldin eta eskubide hori espresuki aipatuta agertzen bada kasuko ebazpenean.

34. artikulua. Irakaskuntzako praktiketan dauden funtzionarioen ordainsariak.

Irakasle kidegoetan sartzeko izangaiek, praktiketako funtzionario izendatuak izan ondoren, honako ordainsari hauek jasoko dituzte izaera horrek dirauen bitartean: betetzen duten lanpostuaren mailari dagokion oinarrizko soldata eta ordainsari osagarriak, antzinatasun saria, graduari dagokion ordainsaria, familia-laguntza, bai eta Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko administrazio-kontratudunentzat orokortasunez ezartzen den beste edozein ordainsari ere.

35. artikulua. Irakaskuntzako zenbait lanposturen ordainsari osagarrien aldaketa.

Nafarroako Gobernuari baimena ematen zaio maisu-maistren kidegoko funtzionarioen irakaskuntzako osagarri berariazkoaren esleipena aldatzeko, Bigarren Hezkuntzan aniztasunari erantzuteko eginkizunak bete ditzaketen espezialitateetan, baldin eta aurretiaz azterlan bat egiten bada ikastetxe desberdinetan dauden lanpostu horien kopuruari eta ezaugarriei buruz, eta, betiere, azterlan horretatik ez bada eratortzen guztizko gastuaren handitzerik.

36. artikulua. Lanbide-gaitasunen ebaluazio, aitorpen eta egiaztatze prozeduretan esku hartzen duten irakaskuntza publikoko langileentzako ordainsariak.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko irakasleek, lanbide-gaitasuna egiaztatzeko prozeduretan aholkularitza edo ebaluazio faseetan esku hartzeko izendatutakoek, arlo horretan eskumena duten departamentuek dei eginda, ondotik aipatzen diren ordainsariak jasotzeko eskubidea izanen dute, 66/2014 Foru Dekretuan araututakoarekin bat, zeinak finkatzen baititu pertsonek lan-esperientziaren edo prestakuntza bide ez-formalen bidez lortutako lanbide gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko arauak eta horretaz arduratuko den antolaketa egitura:

a) Egiaztatze prozedurako aholkulariak:

–Izangai bakoitzagatik jaso beharrekoa, kasu hauetan:

 • Aholkaturiko 3 gaitasun unitate bitarte 120 euro.
 • Aholkaturiko 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 150 euro.
 • Aholkaturiko 6 gaitasun unitate baino gehiago 180 euro.

–Lanbide arlo bereko kualifikazio gehigarria izateagatiko osagarria, izangai berarentzat 50 euro.

b) Egiaztatze prozedurako ebaluatzaileak:

–Izangai bakoitzagatiko ebaluatzaile nagusi izatearen ordainsaria, honako kasu hauetan:

 • Ebaluatutako 3 gaitasun unitate bitarte 130 euro.
 • Ebaluatutako 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 165 euro.
 • Ebaluatutako 6 gaitasun unitate baino gehiago 200 euro.

–Izangai bakoitzagatiko bigarren mailako ebaluatzaile izatearen ordainsaria, honako kasu hauetan:

 • Ebaluatutako 3 gaitasun unitate bitarte 60 euro.
 • Ebaluatutako 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 75 euro.
 • Ebaluatutako 6 gaitasun unitate baino gehiago 90 euro.

–Ebaluazio batzordeko arduradun izateagatiko ordainsaria (taldeko):

 • Ebaluazio batzordeko burua 200 euro.
 • Ebaluazio batzordeko idazkaria 100 euro.

Ordainsari hauek konpentsazio gisa ezartzen dira, kontzeptu hauengatik: aholkularitza eta ebaluazio saioen prestaketa eta garapena; izangaiei zuzeneko arreta ematea; prozeduraren agirien kudeaketa; eta deialdia egiten duten administrazioekiko koordinazio lana.

2. Nafarroako Gobernuak zilegi izanen du foru dekretuz baimentzea prozeduran esku hartzeagatiko ordainsaria eman dakien aholkulari eta ebaluatzaileez bestelako pertsona batzuei, baldin eta haien laguntza beharrezkotzat jotzen bada egokiro gara daitezen lanbide-gaitasuna egiaztatzeko prozedurak.

37. artikulua. Ikerkuntzaren sustapena.

Osasun Departamentuak osasun zientzien arloan ikerketa sustatzea haren inbertsio berekitzat joko da, eta horri ez zaio aplikatuko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea, Dirulaguntzei buruzkoa, salbu eta aurrerakinei dagokienez, zeinak arau horretan ezarritakoaren arabera antolatuko baitira.

38. artikulua. Organo-transplanteen sustapena.

Ospitaleek organo-transplanteak sustatzeko diru kopuru finalista bat jasotzen badute, zilegi izanen da hori erabiltzea ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuetarako nahiz ondasun inbentariagarrietako gastuetarako, jasotako diru horren helburuarekin lotura baldin badute betiere.

39. artikulua. Kreditu zabalgarrien kudeaketa Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kudeatzaileak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egiteko 54. programa multzoko aurrekontu-partiden eta gaitu beharreko partiden artean, baldin eta lehenbizikoek gehikuntza izan badezakete foru lege honen 5. artikuluko 6. apartatuko a), f), g), i) eta j) letretan adierazitakoaren arabera.

40. artikulua. Sindikatuak eta enpresaburuen elkarteak.

–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren aurrekontuko 810012-81500-4819-494108 partida, “Sindikatuentzako transferentziak, haien ordezkatzailetasunaren araberakoak” izenekoa, haien guztien artean banatuko da bakoitzak Foru Komunitatean duen ordezkaritasunaren arabera, kontuan harturik 2016ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko epean egindako hauteskundeetako eta boto-kontaketetako aktetan adierazitako emaitzak. Ordezkaritza-agintea indardun izan beharko dute azken data horretan, hala xedatuta baitago Garapen Ekonomikorako kontseilariaren ekainaren 16ko 26E/2017 Foru Aginduan, zeinaren bidez ezartzen baita Nafarroan lortu duten ordezkari kopuruaren arabera sindikatuei beren jarduera arruntak gauzatzeko ematen zaien dirulaguntzaren araubidea, bai eta urteko deialdian ere.

–810012-81500-4819-494103 partida, “Hauteskunde sindikalen prozesuaren jarraipenerako batzordea osatzen duten sindikatuei bertan parte hartzeagatik eman beharreko konpentsazioa” izenekoa, urriaren 3ko 182/1994 Foru Dekretuaren bidez sorturiko batzorde horretan parte hartzen duten sindikatuen artean banatuko da, bertan bakoitzak duen ordezkari kopuruaren proportzioan.

–810012-81500-4819-494114 partida, “Ekonomia sozialeko entitateak sustatu eta mantentzea. ANEL” izeneko partida Nafarroako Ekonomia Sozialeko Enpresen Elkartea (ANEL) izenekoaren azpiegiturako eta mantentze-lanetako gastuak ordaintzeko erabiliko da, ekonomia soziala bultzatu, garatu, sustatu eta indartzeko duen xedea bete ahal izan dezan.

–810012-81500-4819-494113 partida, “Enpresaburuen elkarteentzako transferentzia, haien ordezkatzailetasunaren arabera. CEN” izenekoa, Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioaren azpiegitura- eta funtzionamendu-gastuak ordaintzeko izanen da, bere funtsezko helburuak, erakundearen estatutuen 4. artikuluan jasoak, bete ahal izan ditzan.

–810012-81500-4819-494111 partida, “Gizarte- eta enpresa-eragileentzako transferentzia, haien parte-hartzearen araberakoa” izenekoa, gizarte- eta enpresa-eragileen parte-hartze instituzionala sustatzeko izanen da, hala ezarrita baitago Garapen Ekonomikorako kontseilariaren azaroaren 3ko 222/2016 Foru Aginduan, zeinaren bidez arautzen baitira erakunde sindikalek eta enpresaburuen erakundeek beren parte-hartzeagatik jasoko dituzten konpentsazioak.

–810012-81500-4819-494100 partida, “Berrikuntza Sozialerako Unitatea elkartearentzako dirulaguntza, bere funtzionamendurako” izenekoa, erabiliko da Berrikuntza Sozialerako Unitatea Elkartearen azpiegiturako eta mantentze-lanetako gastuak ordaintzeko, horrela bete ahal izan dezan bere helburua, zeina baita berrikuntza soziala sustatu eta bultzatzea eta desafio sozialei erantzuteko eta garapen ekonomiko berritzailea, soziala, jasangarria eta pertsonengana zuzendua sustatzen duten bide berritzaileak lankidetzan sortu eta garatzea, enpresa-jarduera eta kalitatezko enplegua sortzearekin batera.

–950002-96200-4819-242106 partida, “Prestakuntza-premiak ikertu eta planifikatzeko jardueretan parte hartzeagatiko konpentsazioa” izenekoa, banatuko da Lan arloan enplegurako lanbide heziketako sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.

41. artikulua. Gastu konpromisoak etorkizuneko aurrekontuen kargura.

1. Nafarroako Gobernuak zilegi izanen du urte anitzeko gastu konpromisoak hartzeko baimena ematea, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legeak baimendutakoa gaindituz, kasu hauetan:

a) Etxebizitza babestuen sustatzaileei, eskuratzaileei, erabiltzaileei eta esleipen-hartzaileei dirulaguntzak emateko, eta etxebizitzak birgaitzeko, baldin eta ez badira gainditzen aurreko ekitaldian helburu horretarako ezarritako zenbatekoak.

b) Ondasun higiezinen errentamendua egiteko.

c) Esparru-akordioak edo -kontratuak egiteko, halakoak non kontratazio publikoari buruzko araudiaren arabera indarraldi luzeagoa izan baitezakete Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legeak urte anitzeko gastuetarako ezartzen duena baino.

d) Europar Batasunak eta/edo Estatuko Administrazio Orokorrak kofinantzatzen dituzten planak, programak eta ekimenak aurrera eramateko, bai eta haietatik eratorritako betebeharrei aurre egiteko ere, bost urte baino gehiagoko plangintza eduki behar dutenean.

e) Enpresek I+G+b proiektuak finantzatzeko hitzartzen dituzten kreditu edo maileguen interesetarako hobari gisako laguntzak emateko, eta zentro teknologikoei eta azpiegitura zientifiko eta teknologiko bereziei laguntzak emateko.

f) Telekomunikazio- edo informatika-sareekin edo -azpiegiturekin zerikusia duten zerbitzuak kontratatu edo enkargatzeko.

g) Otsailaren 26ko 196/2010 Errege Dekretuak ezarritako dirulaguntzak emateko. Dekretu horren bidez zenbait neurri ezartzen dira, 2001eko martxoaren 8ko eta 2001eko uztailaren 31ko 76/2000 eta 25/2001 enplegu-erregulazioko espedienteek ukitutako langileak laneratzen laguntzeko eta haientzako laguntza bereziak ezartzeko.

h) Hezkuntzaren Kalitatea hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan ezarritakoa betetzeko hezkuntza itunak berritzeari dagokionez.

i) Toki entitateei dirulaguntzak emateko, hirigintzako udal planeamenduak egin edo berrikus ditzaten.

j) NBEUF eta LGENF funtsetako kontuen auditoria zerbitzuen kontratua 2021-2027 aldirako lizitatu eta adjudikatzeko.

2. Hezkuntza Departamentuak bekak eta laguntzak ematen ahalko ditu, eta eskola-garraioa eta eskola-jantokien zerbitzua kontratatu, bai eta ikastetxeak, bigarren hezkuntzako institutuak eta lanbide heziketako ikastetxeak eraikitzeko espedienteak izapidetu ere, eta xede horrekin hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura gastu konpromisoak hartu, betiere konpromiso horiek aurrekontu-ekitaldia ez den urte-aldi bati badagozkio, ikasturteko beharrei erantzunez.

3. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak bekak eta laguntzak ematen ahalko ditu, eta horretarako, hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura gastu konpromisoak hartu, betiere konpromiso horiek aurrekontuko ekitaldia ez den urteko aldi bati badagozkio, ikasturtearen beharrei erantzunez.

42. artikulua. PFEZaren % 0,7ko Funtseko kredituen kudeaketa.

Funts-mugimenduak egiten ahalko dira PFEZaren % 0,7ko Funtsari dagozkion partiden artean, baita gastuaren kudeaketa hobea izateko beharrezkoak direnak sortu ere.

Partidak zer departamenturi dagozkion, haren titularrak izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna eman ondoren.

43. artikulua. Gizarte-inklusioko prestazioetarako kredituen kudeaketa.

Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu “Gizarte-inklusiorako laguntza bereziak” izeneko 900002-91100-4809-231502 partidaren eta “Gizarte larrialdietako laguntzak” izeneko 900003-91600-4609-231503 partidaren eta gaitu beharrekoen artean.

44. artikulua. Gizarte Zerbitzuen Zorroak mendekotasunaren, desgaitasunaren eta gaixotasun mentalaren arretarako bermatzen dituen prestazioetarako kredituen kudeaketa.

Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu partida hauen eta helburu horietarako gaitu beharrekoen artean:

a) 920005-93100-2600-231B04 partida, “Zaharrentzako zentroen kudeaketa” izenekoa.

b) 920005-93100-2600-231B05 partida, “Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen kudeaketa” izenekoa.

c) 920005-93100-2600-231B06 partida, “Gaixo mentalentzako zentroen kudeaketa” izenekoa.

d) 920004-93200-4809-231B00 partida, “Zerbitzuari lotutako laguntzak” izenekoa.

e) 920004-93200-4809-231B02 partida, “Zerbitzu pertsonalei arreta emateko laguntzak” izenekoa.

45. artikulua. Gizarte Zerbitzuen Zorroak haurrei eta nerabeei arreta emateko bermatzen dituen prestazioetarako kredituen kudeaketa.

Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu 920008 proiektuko partiden eta gaitu beharreko partiden artean, baldin eta lehenbizikoak zabalgarri deklaratu badira foru lege honen 5. artikuluko 9. apartatuan.

46. artikulua. Kreditu-kudeaketa Eskubide Sozialetako Departamentuan.

Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak zilegi izanen du funts-mugimenduak egitea “Esku-hartze sozialerako eta lan-baldintzak hobetzeko hitzarmena” izeneko 900000-90000-2600-231000 zenbakiko partidaren eta honako partida hauen artean:

a) 900003-91600-2600-231600 zenbakiduna, “Ingurune irekiko akonpainamendu sozialeko kontratua”.

b) 900003-91600-2600-231602 “Gizarteratze-xederako egoitza-arretaren zerbitzua kudeatzea”.

c) 900003-91600-2600-231603 “Gizarteratze- eta laneratze-zerbitzuetarako kontratua”.

d) 900003-91600-2600-231604 “Etxebizitzaren bidezko gizarteratzerako zerbitzurako kontratuak”.

e) 920008-93300-2600-231702 “Adoptatzaile edo hartzaile diren familientzako baliabideak”.

f) 920008-93300-2600-231703 partida, “Asistentziak adingabekoentzat”.

g) 920008-93300-2600-231705 partida, “Adopzioaren aurretiko prestakuntza”.

47. artikulua. Diru-sarrerek kredituak sortzea.

Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 46. artikuluan ezarritakoa ezertan galarazi gabe, “Funtzio publikoa” izeneko 020 programako tasa akademikoetatik eta azterketa-eskubideetatik heldutako diru-sarrerek kreditua sortu ahalko dute honako gastu-partida hauetan: 020000-04000-2267-921400 zenbakiduna, “Probak egiteko askotariko gastuak. Epaimahaiak” izenekoa, eta 020002-04100-2330-921400 zenbakiduna,”Oposizio-epaimahaiengatiko gastuak” izenekoa.

48. artikulua. Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programa finantzatzeko kredituen kudeaketa.

Funts-mugimenduak egiten ahalko dira Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programa finantzatzeko aurrekontu-partiden eta hura behar bezala betetzeko gaitu beharreko partiden artean.

Ukitutako partidak zer departamenturi dagozkion, bertako kontseilariak izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna eman ondoren.

49. artikulua. Kreditu-txertaketak gastu exekutatugabeagatik, zeina baitagokio ekainaren 5eko 7/2009 Foru Legeari, zeinak arautzen baitu Foru Komunitateko zergadunek gizarte-intereseko beste xede batzuetarako bideratzen duten tributuen % 0,7.

Foru Komunitateko zergadunek gizarte-intereseko beste xede batzuetarako bideratzen duten tributuen % 0,7 arautzen duen ekainaren 5eko 7/2009 Foru Legeari dagokion gastua, Nafarroako aurrekontu orokorretan kontsignatutakoa, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin atxikitzat joko da, eta hurrengo aurrekontu ekitaldietan txertatzen ahalko da.

50. artikulua. Hondakinen Funtseko kredituen kudeaketa.

Funts mugimenduak egiten ahalko dira Hondakinen Funtsari dagozkion partiden artean, eta gastuaren kudeaketa hobea izateko beharrezkoak direnak sortzen ahalko dira.

Ukitutako partidak zer departamenturi dagozkion, bertako kontseilariak izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna eman ondoren.

51. artikulua. Hondakinen Funtsari dagozkion gastu-kreditu exekutatugabeen txertaketak.

Nafarroako Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako gastua, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legeak sortutako Hondakinen Funtsari dagokiona, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin atxikitzat joko da eta hurrengo aurrekontu-ekitaldietan txertatzen ahalko da.

VI. TITULUA

Kontratazioa

52. artikulua. Garraioaren arloko eskudantziak.

Garraio zerbitzuak kontratatzeko eta xedetzat garraio jarduerak dituzten dirulaguntzak emateko, Lurralde Kohesiorako Departamentuko Garraio Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena eman beharko du aurretik, betiere.

53. artikulua. Erakunde autonomo jakin batzuetako hornidura-kontratuak.

1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren menpeko zentroek zilegi izanen dute produktu freskoak erostea hornitzaileei hamabost egunean behingo eskaintza-galdea eginez, urte osorako adjudikazio bat egitera jo behar izan gabe.

2. Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak zilegi izanen du bere menpeko zentroetarako hornigaiak erostea hornitzaileei bi, hiru edo lau hilean behingo eskaintza-galdea eginez, urte osorako adjudikazio bat egitera jo behar izan gabe.

54. artikulua. Osasun Departamenturako eta haren erakunde autonomoetarako ondasun eta zerbitzuak erostea, informazio sistemen eta zerbitzu eta aplikazio informatikoen arlokoak.

Osasun Departamenturako eta haren erakunde autonomoetarako ondasun eta zerbitzuen erosketa, informazio sistemen eta zerbitzu eta aplikazio informatikoen arlokoena, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiak eginen du, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren aurrekontu-partiden kargura finantzatuta.

55. artikulua. Nafarroako Ubidearen Eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko kontratua.

Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko interes orokorreko azpiegituren eraikuntza eta ustiapena arautzen dituen azaroaren 22ko 12/2005 Foru Legeko 3.1.b) artikuluaren arabera Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak dituen eskumenak, Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzearen interes orokorreko azpiegiturak eraiki eta ustiatzeko herri-lanen emakidarako kontratukoak, Lurralde Kohesiorako Departamentuari dagozkio, salbu eta lurzatiak biltzeko prozesuen eta sektore edo eremu bakoitza ureztatzen hasteko adierazpenen eta haien aldaketen gainekoak. Emakida-kontratuko obra-proiektuen eta haien aldaketen onespen administratiboa Lurralde Kohesiorako Departamentuak emanen du.

56. artikulua. Nekazaritzako estatistika-lanetan laguntzeagatiko diru-ordainak.

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak diru-ordainak ematen ahalko dizkie nekazaritzaren arloko estatistikan laguntzen duten pertsonei, laguntza horrek sortzen dizkien gastuengatik, betiere muga hauekin (eurotan, urtero):

Urte osoko labore-azalerak

75

Urte osoko labore-ekoizpenak

75

Abeltzaintzako beste ekoizpen batzuen ebaluazioa

250

Lurraren prezioak

1.300

Landa errentamenduen kanonak

350

Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen asteko prezioak

1.750

Nekazariek eta abeltzainek jasotako prezioak

1.100

Nekazariek eta abeltzainek ordaindutako prezioak

600

Munta txikiko produktuen prezioak

300

Nekazaritzako ordainsariak

200

Kontu makroekonomikoak

200

Meteorologia-Osoa

1.325

Meteorologia-Erdizka

1.175

Meteorologia-Termoplubiometrikoa, elurrari buruzko informazioarekin

980

Meteorologia-Termoplubiometrikoa

750

Meteorologia-Plubiometrikoa

665

Meteorologia-Erdizka, elurrari buruzko informazioarekin

1.405

57. artikulua. Laguntza-kontratua, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetik (NBEUF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsetik (LGENF) heldu diren laguntzak kontrolatzekoa.

Europako Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 907/2014 (EB) Erregelamendu delegatuaren bidez osotu zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua erakunde ordaintzaile eta beste organo batzuei, finantza kudeaketari, kontuen likidazioari, bermeei eta euroaren erabilerari dagokienez; hori horrela, bermatzearren bete egiten direla erregelamendu delegatu horrek Europako NBEUF eta LGENF funtsen kontuak kitatzeko prozedurari dagokionez ezartzen dituen betebeharrak, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak laguntza kontratuak egiten ahalko ditu, kontrolatu eta egiaztatze aldera Europako funts horietatik heldu diren laguntzen eskatzaileei ordainketak egiteko oinarri gisa hartzen diren egitateak, edo aldezte aldera Nafarroako Foru Komunitateko Erakunde Ordaintzailearen eginkizunen betetzea. Era berean, eginkizun horiek betetzeko mandatua eman diezaieke Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren entitate instrumentalei.

Lehenengo xedapen gehigarria.–Toki entitateen parte-hartze funtsaren tratamendua.

1.–Nafarroako Parlamentuak 2020ko ekitaldirako onetsitako kredituek, zeinek kapital transferentzien arloan osatzen baitute Toki entitateek Nafarroako Tributuetan duten Parte-hartzeen Funtsa, kontsumitu eginen dute aurreko ekitaldietan sortutako diruzaintzako gerakin atxikia. Era berean, ekitaldia ixtean aurrekontu-erabilerarik izan ez duten kredituak, jatorria ekitaldi itxietako ekonomietan dutenak, bai eta Toki Inbertsioen Planaren araudia aplikatuz itzultzen diren kopuruak ere, funts horri atxikitako diruzaintzako gerakintzat joko dira. Gerakin hori ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-kredituarekin batera esleitzen ahalko da, aurrekontuaren exekuzio mailaren arabera eta diru-sarreren aurreikuspenek horretarako bidea ematen badute, toki entitateei planean sartutako obrak egiteagatik ematen zaizkien dirulaguntzak finantzatzeko.

2.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu Toki Inbertsioen Planeko partiden artean, mugimendu horiek programaren helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen direnean. Era berean, toki entitateek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsaren partidetan txertatutako kredituen artean ere funts-mugimenduak egiten ahalko dira, kapital transferentzien arloan, hala inbertsio plan bereko aurrekontu-partiden artean nola plan desberdinetako partiden artean.

Halaber, Toki Inbertsioen Planaren barruan aurrekontu partidak sortzen ahalko dira, programaren helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen denean.

3.–2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planaren ekarpenen banaketari dagokionez, aldi horretarako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen 4. artikuluak xedatzen duenari jarraikiz, zuzkidurak Inbertsioen Programen, Toki Programazioaren eta Libreki Erabaki Beharrekoen ataleko kontzeptu desberdinen artean banatuko dira.

4.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko du Toki Inbertsioen Planeko kredituen artetik plan zuzentzaileetako azterlan eta proiektuak finantzatzeko diren kredituak kudeatzeko lana, dela ente instrumental bati enkargua emanez, dela kontratu publikoei buruzko foru legeriaren araberako kontratazio baten bidez, horren barne delarik haiek garatu eta gauzatzeko beharrezkotzat jotzen diren zerbitzu, inbertsio eta jarduketekin lotura duten edonolako gastuak. Edozein kasutan, ulertuko da Gastuen Aurrekontuan kudeaketa horretarako aitortzen diren betebeharrak Toki Inbertsioen Planaren gastu bereki direla.

5.–2009-2012 aldirako Toki Inbertsioen Planari buruzko urriaren 24ko 16/2008 Foru Legearen 4. artikuluan aurreikusitako finantzaketa ez duten hiri zeharbideen urbanizazio proiektuen kostuan, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak finantzatu beharko lukeen zatia plan horretako kredituen kargura ordainduko da, kasuan kasuko fakturak aurkeztu ondoren.

6.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtseko partiden artean, transferentzia arrunten arloan, mugimendu horiek beharrezkotzat jotzen direnean programaren helburuak betetzeko.

Halaber, aurrekontu partidak sortzen ahalko dira Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsaren barruan, transferentzia arrunten arloan, programaren helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen denean.

Bigarren xedapen gehigarria.–Itundutako ikastetxeen sostengurako funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak.

Ikastetxe itunduetako hezkuntza-maila eta -modalitate desberdinetan, eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoen urteko zenbatekoak, kontzeptu hauetan xehakaturikoak: “Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne”, unitate itundu bakoitzeko irakasle titular eta agregatuen ratioa zehaztuta, “Gastu aldakorrak” eta “Bestelako gastuak”, kontzeptu bakoitzak modulu osoarekiko egiten duen portzentajea adierazita, I. eranskinean jasotakoak izanen dira.

“Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne” kontzeptuan biltzen da irakasleen ordainsarien eta haien gizarte-kargen ondoriozko kostua, irakaskuntza mailen arabera.

“Gastu aldakorrak” kontzeptuan biltzen dira, irakasleen antzinatasunaren eta horrek Gizarte Segurantzan duen eraginaren kostuaz gain, irakasle-ordezteak, zuzendaritza-osagarria eta Langileen Estatutuaren 68.e) artikuluan ezarritakoaren ondoriozko betebeharrak.

Diru kopuru horiek funts orokor batean bilduko dira, zeina irakaslez irakasle banatuko baita ikastetxe itunduetako irakasleen artean, irakasle bakoitzarengan gertatzen diren inguruabarren arabera.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Ikasliburuen doakotasunerako programako liburuen salmenta.

Ikasliburuen doakotasunerako programako liburuak saltzen ahalko dituzte, bakar-bakarrik, liburu-salmentan jarduteko gaikuntza ematen dien baimena daukaten establezimenduek.

Laugarren xedapen gehigarria.–Irakasleen irakastorduak zehaztea.

Irakasle-lanpostuak ikasturte bakoitzaren hasieran dauden beharrizanen arabera betetze aldera, eta baldin kasuan kasuko espezialitatean ez badago irakastordu nahikorik, unibertsitateaz kanpoko irakasleek beste irakaste-espezialitate batzuetan irakatsiz beteko dute beren ordutegia, Hezkuntza Departamentuak ezarritako kasuetan eta baldintzetan.

Bosgarren xedapen gehigarria.–Ikastetxe publiko berriak.

Hezkuntza Departamentuak, ikastetxe publiko bat sortu baino lau hilabete lehenagorainoko aurrerapenez, zilegi izanen du izendatzea irakaskuntzako zuzendaritza-karguak, zeinek erregelamendu organikoetan ezarrita dauden eginkizunak beteko baitituzte.

Seigarren xedapen gehigarria.–Lanbide karrerako maila aitortua aplikatzea Osasun Sistema Nazionaletik etorritako langileei.

Osasun Departamentuan eta haren erakunde autonomoetan lanpostu finkoa lortzen duten fakultatiboei Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun zerbitzu batean egiaztatutako karrera-graduak aitortzen zaizkie, espezialitate, lanbide kategoria edo titulazio-talde berari dagozkionak. Gradu horiek ordainduko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langile fakultatiboen lanbide karrerako sistema arautzen duen apirilaren 6ko 11/1999 Foru Legean eta hori garatzeko araudian ezarritakoari jarraikiz.

Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batzuetatik iritsitako langileei, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan lanpostu bat zerbitzu eginkizunetan betetzen badute, Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batean egiaztatutako karrera-graduak aitortzen zaizkie. Gradu horien ordainsariak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileen lanbide karrerako araudian ezarritakoaren arabera ordainduko dira.

Zazpigarren xedapen gehigarria.–Arazoak dituzten enpresei zorrak geroratzeko baldintza bereziak.

Zuzendaritza nagusi eskudunak proposaturik, Nafarroako Gobernuak baldintza bereziak eskaini ahalko dizkie enpresei, atxikita daudenean arazoak dituzten enpresentzako laguntza-araubideari, zeina ezarrita baitago Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren irailaren 3ko 397/2012 Foru Aginduan edo agindu horren ordezko arau batean. Baldintza berezi horiek izanen dira kasuko enpresak Nafarroako Foru Komunitatearekin dituen zorren zatikapen eta geroratzea egiteko, enpresa bere bitartekoak erabiliz bideragarria izateko beharrezkoak diren amortizazio-epe eta -sistemari dagokienez, eta aplikatuko den interes-tasa ez da izanen legezko interes indardunaren ehuneko 50 baino gehiagokoa. Gainerako baldintzei dagokienez, zorrak zatikatzeko eta geroratzeko oro har ezarritakoak izanen dira.

Zortzigarren xedapen gehigarria.–Eskubide sozialen arloko prestazio bidegabeki jasotakoak itzultzea.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak ezarriko du zatika itzul daitezen Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ordaindutako aldizkako prestazio eta pentsio gisa bidegabeki jasotako kopurua, aipatu diren erakunde autonomoek eta zuzendaritza nagusiak proposatuta, kasua bada; eta ez du ez interesik ez bermerik eskatuko.

Bederatzigarren xedapen gehigarria.–Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak.

547001-52300-4609-312200 proiektuko aurrekontu partidan, “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” izenekoan, Nafarroako udalen jabetzakoak diren toki-kontsultategien eta kontsultategi osagarrien funtzionamendurako den horretan, dagoen zenbatekoa banatzeko, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kudeatzaileak urtero onesten dituen gehieneko zenbatekoak eta moduluak hartuko dira kontuan, eta ez zaio aplikatuko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea.

Edozein kasutan, modulu horiek kontuan hartuko dituzte kontsultategi mota eta azalera.

Toki-kontsultategien ekipamendua eginen du, kasua bada, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak.

Hamargarren xedapen gehigarria.–Transferentzien Batzordea.

Abenduaren 19ko 2356/1984 Errege Dekretuaren bidez eratutako Transferentzien Batzordean Nafarroako Gobernuak duen ordezkaritzan tokia izanen dute propio eskatu duten edo eskatuko duten talde parlamentario guztiek. Estatuko zerbitzuen transferentziari Nafarroako Gobernuaren ordezkaritzak adostasuna emateko, talde parlamentarioen ordezkari gehienek emandako aldeko botoa beharko da, eta horretarako, ordezkari horietako bakoitzak bere taldea osatzen duten foru parlamentari adina boto izanen du.

Hamaikagarren xedapen gehigarria.–Aldi baterako kontratua duten medikuen eta fakultatibo espezialisten esklusibotasun araubidea.

2020an, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen araubide berezia ezartzen duen 11/1992 Foru Legeko A.1 eta A.2.5 estamentuetako langileen aldi baterako kontratazio berriak dedikazio esklusiboaren araubidean eginen dira. Profesional kontratatuei aukera emanen zaie dedikazio ez-esklusiboko araubidea hautatzeko, eta kontratazioaren lehen egunetik egiteko aukera izanen dute. Salbuespeneko neurri hori aplikatuko da betetzen zailak diren espezialitate eta lanpostuetan; zerbitzuak hori justifikatzen duen txostena egin beharko du aldez aurretik, eta kontratuek urtebete baino gutxiagoko iraupena izan beharko dute.

Hamabigarren xedapen gehigarria.–Unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako lan publikoaren eskaintza.

1.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasleen lanpostuak, erretiroaren, heriotzaren, ukoaren edo lanpostu-erreserbarik ez dakarren beste edozein egoera administratiboren ondorioz hutsik gelditzen direnak, automatikoki esleituko zaizkio plantilla organikoan jatorriko irakasle kidegoari, lanpostuen gainerako ezaugarriak zehaztu gabe.

2.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasleen lan publikoaren eskaintzetan ezarriko da irakasle kidego bakoitzeko zenbat lanpostu barne hartzen dituzten guztira. Lan eskaintza horietan sartutako lanpostuen ezaugarriak, eta betiere espezialitatea eta hizkuntza, plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean ezarriko dira, sartzeko hautaproben deialdia egin aurretik”.

Hamahirugarren xedapen gehigarria.–Enpresa-inbertsioagatiko laguntzei loturiko konpromisoak.

Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren apirilaren 8ko 134/2019 Erabakiaren bitartez 2019ko gastu-aurrekontuan sarturiko kredituak, zeinak baitagozkie “Industrietako inbertsioagatiko dirulaguntzak. PO FEDER 2014-2020” izeneko 810007 81210 7701 422206 partidari eta “Enpresa handietako inbertsioagatiko dirulaguntzak” izeneko 810007 81210 7701 422207 partidari, baldin eta ezin izan badira 2019an aplikatu, berriro ere txertatu ahalko dira, 2020ko aurrekontu-ekitaldian aplikatuak izateko.

Hamalaugarren xedapen gehigarria.–Aukeraketa Askeko Toki Inbertsioen Plana, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietarakoa-Despopulazioaren aurkako borroka.

“Aukeraketa askeko toki inbertsioen plana, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietarakoa-Despopulazioaren aurkako borroka” izeneko partidaren zenbatekoa Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritzak banatuko du, ondoko irizpideen arabera:

1.–10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak soilik izan ahalko dira onuradunak. Kontuan hartu beharreko populazio-zifra ofizialak abenduaren 20ko 743/2019 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak izanen dira, zeinaren bidez ofizial deklaratzen baitira 2019ko urtarrilaren 1eko udal erroldaren berrikusketaren ondoriozko populazio-zifrak.

2.–Honako hauek izanen dira jasoko diren zenbatekoak:

a) 2.000 biztanle baino gutxiagoko 212 udalerriek: 16.518 euro udalerri bakoitzak; guztira, 3.501.816 euro.

b) 2.000 biztanle edo gehiagoko eta 3.000 biztanle baino gutxiagoko 23 udalerriek: 26.000 euro udalerri bakoitzak; guztira, 598.000 euro.

c) 3.000 biztanle edo gehiagoko eta 10.000 biztanle baino gutxiagoko 25 udalerriek: 36.000 euro udalerri bakoitzak; guztira, 900.000 euro.

3.–Jarduketa finantzagarriak izanen dira udalerri onuradun bakoitzak honako apartatuen barrenean erabakitzen dituenak:

a) Despopulazioaren aurkako borrokarako inbertsioak.

b) Gastu-aurrekontuko sailkapen ekonomikoko 6. kapituluan kontabilizatu beharreko beste jarduketa batzuk.

4.–Toki entitate onuradunen eta horiek jaso beharreko zenbatekoen zerrenda Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen bidez onetsiko da, eta jarraian horien ordainketa osoa eginen da.

5.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia gaitzen da “Aukeraketa askeko toki inbertsioen plana, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietarakoa-Despopulazioaren aurkako borroka” hori exekutatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak onesteko.

Hamabosgarren xedapen gehigarria.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko profesionalek barneko mediku egoiliarrei (BAME) prestakuntza emateagatiko ordaina.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko profesionalek barneko mediku egoiliarrei prestakuntza ematea sustatzeko eta ordaintzeko xedez, eta kontuan harturik ezen, medikuntzako zenbait espezialitatetan dagoen profesionalik ezaren ondorioz, kasu batzuetan bikoiztu eginen dela ekitaldi honetan eta datozen urteetan Nafarroan prestakuntza jasoko duten BAMEen kopurua, ezohiko produktibitatearen modulu bat ezartzen da, urteko gutxieneko zenbateko gordina 1.000 eurokoa izanen duena, maiatzeko nominan ordaindu beharrekoa, barneko mediku egoiliarren prestakuntza-urtearen amaierarekin bat etorrita. Tutore batek berak bere ardurapean bi BAME baldin baditu, ordainsaria 1.200 eurokoa izanen da; eta hiru edo gehiago baldin baditu, 1.400 eurokoa.

Irakaskuntza-modulua kobratzeko eskubidea izanen dute Irakaskuntza Batzordeak tutore izendatu dituen profesionalek, baldin beren ardurapean gutxienez ere BAME bat izan badute.

Edozein arrazoi dela-eta tutoretza-aldia maiatza baino lehenago eteten baldin bada, ezarritako kantitatearen parte proportzionala izanen da moduluaren ordainsari.

Sendategi bakoitzeko Irakaskuntza Planean zehaztuko dira tutore bakoitzak bere irakaslanari eskaini beharreko orduak, bai eta irakaslan hori zer baldintzatan eginen den eta kasuan kasuko sendalan-salbuestea ere, otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuari jarraikiz.

Xedapen honen lehen paragrafoan adierazitako helburu berarekin, zilegi izanen da irakaslana hedatzea, kasua bada, osasun-prestakuntza espezializatuko irakaslana egiteko gaitasun-ziurtagiria duten beste osasun-profesional batzuenganaino, egoiliar-aldia eginik medikuntza, erizaintza, farmazia, biologia, psikologia, fisika eta kimikako espezialitateetan.

Hamaseigarren xedapen gehigarria.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen guardiak egun berezietan.

Guardiak egun berezietan egiten dituzten Osasunbideko langileek produktibitate-modulu aldakor bat jaso ahalko dute, guardiari dagokionaren zenbateko bera izanen duena.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak Mahai Sektorialean dauden sindikatuen iritzia eskatuko du, ea zeintzuk jo behar diren egun berezitzat, aipatu modulua jasotzearen ondorioetarako.

2019ko abendua eta 2020ko urtarrila eperako, abenduaren 24a, 25a eta 31 eta urtarrilaren 1a, 5a eta 6a ordainduko dira, kontzeptu honen ordainsaria ekitaldi honetatik aurrera ematearren.

Hamazazpigarren xedapen gehigarria.–Nafarroan pentsioek eta diru-sarreren eta gastuen fluxuek duten egoera errealari buruzko azterlana.

Nafarroako Gobernuak, aplikatzekoa den estatu-araudia galarazi gabe, sei hilabeteko epean azterketa bat eginen du Nafarroako pentsioen zenbatekoen eta diru-sarreren eta gastuen fluxuen egoera errealari buruz, kontuan hartuta Nafarroan jada gaituta dauden osagarri fiskalen bideak. Halaber, aztertu beharko du aurrekontuentzat zer eragin izanen lukeen pentsio baxuenak osatzeak egungo Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin parekatu arte, lehenik, eta 1.080 eurora iritsi arte, bigarrenik. Azterlan horretan egungo pentsio sistema publikoaren joeren balorazioa eginen da.

Azken xedapenetako lehenbizikoa.–11/2019 Foru Legea aldatzea, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzkoa.

Aldatu egiten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 69. artikuluaren 2. apartatua, eta aurrerantzean testu hau izanen du:

“2. Nafarroako Gobernuaren web atariaren gaineko erantzukizuna eta horren kudeaketa teknikoa komunikazioaren, antolaketa administratiboaren eta informazio sistemen arloetan eskudun diren departamentuenak izanen dira. Web atarirako sarbidea bateratua izanen da”.

Azken xedapenetako bigarrena.–Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legea aldatzea.

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen honako artikulu hauek aldatzen dira:

1.–18. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:

“18. artikulua. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko eta teknikoa beste enpresa batzuen erreferentziaren bidez baloratzea.

Bere kaudimena frogatzeko, lizitatzailea beste enpresa batzuen kaudimenean oinarritzen ahalko da, haiekin dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere.

Sozietate-talde batean gailen diren pertsona juridikoen kasuan, kontuan hartzen ahalko dira taldeko sozietateak, betiere pertsona juridiko gailenek frogatzen badute egiazki dituztela eskueran sozietate horien bitartekoak, beharrezkoak direnak kontratuak exekutatzeko.

36. artikuluan arauturiko arrazoi sozialengatik erreserbatutako kontratuen kasuan, lizitatzailea laneratzeko eta gizarteratzeko enpresa bat baldin bada, kaudimen gisa aurkeztu ahalko du Gizartetik bazterturik dauden pertsonei zuzendutako gizarteratze eta laneratze egitarauak garatzeko laguntza ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 26ko 130/1999 Foru Dekretuaren edota beste autonomia erkidego batzuetan aplikatzekoak diren arauen babesean sorturiko laneratze eta gizarteratze zentro gisa zeukana. Hala, lizitatzaileak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren edo halako zentroak sailkatu eta erregistratzen dituen administrazio-organoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, eta bertan jasoko da laneratzeko eta gizarteratzeko enpresak jarraitzen duela laneratze eta gizarteratze zentroak garatutako jarduerarekin.

Kaudimena azpikontratazioaren bitartez frogatzen denean, lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du, azpikontratistekin kontratu-exekuziorako konpromiso formala dagoela frogatzen duena, eta kasu horretan haien guztien kaudimena metatu eginen da. Halaber, 16. eta 17. artikuluetan ezarritako moduan eta baldintzetan frogatu beharko du azpikontratistek badituztela kontratua exekutatzeko behar diren baliabideak.”

2.–59.2 artikuluari h) letra gehitzen zaio. Testu hau izanen du:

“h) Kontratu bat betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek kontratistari datu pertsonalak komunikatzea, adierazi beharko da datu horiek zer helbururekin komunikatzen diren”.

3.–66.3 artikuluari d) letra gehitzen zaio, testu honekin:

“d) Kontratu bat betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek datu pertsonalak jakinaraztea kontratistari, kontratua betetzeko baldintza berezia eta funtsezkoa izanen da datuen babesaren arloko Espainiako eta Europar Batasuneko araudiaren menpe egon dadila kontratista. Aurrekoa aplikatuz, kontratistak betebehar hauek izanen ditu bereziki:

Lehena.–Kontratua formalizatu aurretik adierazpen bat aurkeztea, zeinean azaltzen baitu non kokatuta egonen diren zerbitzariak, haiekin lotutako zerbitzuak emateko baliatuko direnak.

Bigarrena.–Kontratua formalizatu aurretik adieraztea aurreikusirik ote duten zerbitzariak edo haiekin lotutako zerbitzuak azpikontratatzea, bai eta azpikontratistaren izena ere, zeinak bete beharko baititu kontratu-zati hori betetzeko beharrezkoak diren kaudimen baldintzak.

Hirugarrena.–Aurreko adierazpenean emandako informazioari dagokionez, kontratuaren bizitzan zehar gertatzen den edozein aldaketa jakinaraztea.”

4.–111. artikuluko 1. apartatua aldatzen da. Hona testu berria:

“1. Berrikuspen formulak erabiliko dira kalkulatzeko, prezio-indizeak aplikatuz, berrikuspen koefizienteak data bakoitzean, aurreko artikuluan adierazitako erreferentzia-datarekiko, eta emaitzak aplikatuko zaizkie egindako prestazioen zenbatekoei”.

5.–138. artikuluko 3. apartatua aldatzen da. Hona testu berria:

“3. Kontratazio espedientea hasiko da kontratuaren kudeaketa unitateak emandako txosten arrazoitu baten bidez; txosten horretan azalduko dira ase nahi diren beharren izaera eta neurria, bai eta hauek ere: xedeak horiek asetzeko duen egokitasuna, kontratuaren xede diren prestazioen ezaugarriak eta balio zenbatetsia, prezioa merkatuarekin bat datorren, adjudikazio irizpideek kontratuaren xedearekin lotura duten, kontrataziorako prozeduraren hautaketa eta kaudimen irizpideak, ondasun edo zerbitzuen hartzaile diren pertsonen behar berariazkoak eta inguruabarrak, eta beharrezkotzat jotzen diren beste guztiak. Kontratu bat betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek datu pertsonalak jakinaraztea kontratistari, adierazi beharko da datu horiek zer helburutarako jakinarazten diren”.

Azken xedapenetako hirugarrena.–Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legea aldatzea.

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legeko honako artikulu hauek aldatzen dira:

1.–Aldatu egiten da 3. quater artikulua, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako efektuekin:

“3. quater artikulua. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko kenkari fiskalen sistema.

1. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko kenkari fiskalek, foru lege honen 3. bis artikuluaren 2. apartatuak aipatutakoek, honako modalitate hauek edukiko dituzte:

a) Emantzipaziorako errentamenduagatiko kenkaria: Nafarroan erroldatutako 23 eta 31 urte arteko adinekoentzat (biak barne) izanen da, baldin eta haien errentak, salbuetsiak barne, ez badira 20.000 euro baino gehiagokoak, eskatzailea familia-unitate bateko kidea ez izanez gero; edo, bestela, ez badira 30.000 euro baino gehiagokoak, familia-unitateko kide guztien errentak batera hartuta.

Horretarako, kontuan hartuko da zein diren lortutako diru-sarrerak, adieraziak zerga-oinarriaren zati orokorraren eta errenta salbuetsien batura gisa, halako zergaldian lorturikoak non pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurkezteko epe arrunta amaitu baita kenkariaren ordainketa aurreraturako eskaera eginiko datan.

b) Etxebizitza eskuratzeko errentamenduagatiko kenkariak: Errenta Egokiagatiko Erosahalmen Nahikotasuna (ERREGEROSNA) adierazlearen 1,7 halako baino familia-dirusarrera haztatu txikiagoak dituzten pertsonentzat edo familia-unitateentzat, honako baldintzaren bat betetzen badute:

a’) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribaturik egotea urtebeteko edo gehiagoko antzinatasun etengabearekin, urte natural bakoitzaren urtarrilaren 1ean, errentamenduaren edo erosketa-aukeradun errentamenduaren modalitatean, ezertan galarazi gabe Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina onetsi zuen ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren hogeita zazpigarren xedapen iragankorrak 2020. urterako ezartzen duena.

b’) Errentamenduko Gizarteratze-etxebizitzen Programako onuradunak izatea, urtebeteko edo gehiagoko antzinatasuna edukita urte natural bakoitzeko urtarrilaren 1ean.

c’) Etxebizitza babestu baten errentariak izatea, Administrazioaren ikus-onespena duen urtebete edo gehiagoko antzinatasuneko kontratua dutenean urte natural bakoitzeko urtarrilaren 1ean.

Diru-sarrerak eta haien haztapena kalkulatzeko, aplikatuko da Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituen irailaren 18ko 61/2013 Foru Dekretuaren II. eranskinean edo haren ordezko arauan xedatutakoa, eta kontuan hartuko da zer errenta diren lortuak halako zergaldian zeinaren epea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurkeztu ahal izatekoa, amaitu baita kenkari-ordainketa aurreraturako eskaeraren datan.

2. Kenkari bakoitzaren baldintzak eta zenbatekoak, bai eta kenkari-ordaintze aurreraturako ezartzen diren epeak ere, desberdinak izan ahalko dira modalitate bakoitzaren arabera, are modalitate baten beraren barruan.

3. Kenkari-modalitate desberdinak bateraezinak izanen dira elkarrekin, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 62.2 artikuluan ezarritako etxebizitza-alokairuagatiko kenkariarekin, bai eta Nafarroako Gobernuak alokairu-gastuen ordainketarako emandako larrialdiko laguntzekin edo laguntza bereziekin ere, etxebizitza berari dagozkionean, eta etxebizitza babestuen edo Alokairu Poltsari atxikitakoen kasurako aurreikusitakoak diren errentamenduagatiko dirulaguntzekin.

4. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko kenkari fiskalen sistema hori kudeatuko da etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua kudeatzen duen ente bereki beraren edo besteren ente beraren bidez. Aurrekoa gorabehera, etxebizitza-alorrean eskudun den zuzendaritza nagusiari dagokio kudeaketaren ondoriozko egintzak eta ebazpenak ematea.”

2.–7. artikuluko 4. apartatua aldatzen da:

“4. Babes ofizialeko etxebizitzatzat hartuko dira behar den kalifikazioa lortzen dutenak, legez eta erregelamenduz etxebizitza babestuaren mota honetarako ezarritako betekizunak betetzeagatik. Babes ofizialeko etxebizitzen metro koadro erabilgarriaren amaiera-prezioa ez da ezein kasutan handiagoa izanen etxebizitza den horretarako eta erantsitako garajerako modulu haztatu indarduna halako 1,30 baino. Era berean, beste eranskin batzuetarako erabiltzen den metro koadro erabilgarriaren gehieneko prezioa ez da handiagoa izanen tipologia honetako etxebizitzetarako erabiltzen den metro koadro erabilgarriaren gehieneko prezioaren 100eko 40 baino.

Lurzoruaren eta urbanizatzearen kostuak gehienezko salmenta-prezioan izanen duen eragina, erregelamenduz ezarritakoaren arabera, ez da handiagoa izanen 100eko 17,5 baino, edo 100eko 30 baino, sustapenaren xedea eroste-aukerarik gabeko alokairuko etxebizitzak direnean, planeamenduak babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko erreserbatu ez dituen lurzatietan eraikiak.”

3.–13. artikulua aldatzen da:

“13. artikulua. Etxebizitza hutsak alokatzeko bitartekotza publikorako programa: Alokairuen Poltsa.

1. Nafarroako administrazio publikoek etxebizitza hutsen alokairua sustatuko dute.

2. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zilegi izanen du etxebizitza hutsak merkatuko prezioetan bereganatzea, errentan nahiz erabilera-lagapenean, gero berriz alokairuak edo beste erabilera-lagapen batzuk eskaini ahal izateko, prezio babestuetan, kasuko prezio-diferentziak ordainduz.

Kudeatzea bitarteko propioen nahiz besterenen bidez egin ahalko da, eta ez da aplikatzekoa izanen ente instrumental baten ardurapean utzarazten duen erregelamenduzko betebeharra. Era berean, ente instrumental bati nahitaez enkargua egin beharrari buruzko gainontzeko erreferentziak ez dira aplikatzekoak izanen.

3. Kudeaketa eginen da erregelamenduz ezarritako baldintzei eta artikulu honek xedatuari jarraikiz:

a) Etxebizitza babestuaren eskaeraren arabera, Alokairuen Poltsan sartuko diren etxebizitzak zein herritakoak izanen diren zehazten ahalko da.

b) Alokairu Poltsara sartu ahalko dira bizigarritasun-zedula duten etxebizitza erabiliak, baldin eta instalazio elektrikoa gaurkotuta badute eta haien gainerako instalazioak eta zainketa-egoera egokiak direla-eta alokairuan berehala jartzeko moduan badaude. Azken betebehar hori ken daiteke, kontuan harturik etxebizitzaren jabearen inguruabar pertsonalak edo ondasun higiezinen merkatuaren helburuak.

c) Etxebizitza errentan emateko ezarritako epea bukaturik, etxebizitzaren alokairua kudeatzeaz arduratzen den erakundeak jabeari itzuliko dio etxebizitza, jaso zuen egoera berean eta maizterrik gabe, non eta jabeak ez duen adierazten maizterra hartzearekin ados dagoela.

d) Etxebizitza errentan emanen da babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritako prezioa gainditu gabe.

e) Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak maizterrei dirulaguntza emanen die babes ofizialeko etxebizitzetarako aurreikusitako baldintzekin, betebeharrekin eta prozedurekin.”

4.–20. artikuluari 6. apartatua gehitzen zaio:

“6. Babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarik gabeko alokairu araubidekoak direnean, planeamenduan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko erreserbaturik ez dauden lurzatietan eraikiak, etxebizitzak esleituko dira aurreko apartatuetan aurreikusitako erreserbak errespetatuz, baina etxebizitza babestuen eskatzaileen zentsuaren bidez esleituko dira Nafarroako edozein udalerritan erroldatuta daudenentzako erreserbakoen ehuneko 50 bakarrik. Gainerako etxebizitzak, 100eko 100 egin arte, esleituko zaizkie haiek eskuratzeko baldintza orokorrak betetzen dituzten pertsonei edo familia-unitateei, bete behar izan gabe etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan aurretiaz izena emanda egotearen baldintza”.

5. 26. artikulua aldatzen da:

“26. artikulua. Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Zentsua.

1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, zehazten dituen bitarteko propioen edo besterenen bidez, zentsu bat sortu eta eguneraturik eramanen du, helburu hauekin: etxebizitza babestuak esleitzea, etxebizitza babestuaren eskariaren eta sustapenen gaineko datuak eta baremoei buruzko informazioa zentralizatzea, eta, orobat, etxebizitza arloan azterlanak, proposamenak eta proiektuak prestatzeko interesekoak diren datuak biltzea. Datu horiek erabiliko dira higiezinen merkatuko eskariaren bilakaera eta merkatu horren egoera aztertzeko, foru lege honen hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako ondorioetarako.

2. Zentsuaren kudeaketaz arduratuko den entitateak, foru lege honen 37. artikuluan arautzen den webgunearen bidez, jendaurrean jarriko ditu sustapen bakoitzean egindako erreserbei buruz eskueran dituen informazioak, baremoak, etxebizitza kopurua, etxebizitzak emateko aurreikusitako datak eta sustapenaren beste ezaugarri batzuei buruzko argibideak. Datu horiek etengabe eguneraturik eta eskueran edukiko dira abian diren sustapen guztietarako.”

6.–Hamaseigarren xedapen gehigarriari 6. apartatu berri bat gehitzen zaio, eta 6. apartatua zena 7. apartatua izanen da:

“Hamaseigarren xedapen gehigarria.–Etxebizitza hauen sustatzaileentzako dirulaguntzak: erosteko aukerarik gabeko errentamendu-araubideko kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzak, 60 urte baino gehiagoko edo desgaitasuna duten pertsonentzako alokairuko apartamentu babestuak, eta erabilera-lagapeneko araubidekoak diren babes ofizialeko etxebizitzak.

1. Erosketa-aukerarik gabeko errentamendu-araubideko kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzen eta 60 urtetik gorakoentzako edo desgaitasuna dutenenentzako alokairuko apartamentu babestuen sustatzaileek honako dirulaguntza hauek lortzen ahalko dituzte:

a) Kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitzen (eranskinik gabe) gehieneko salmenta-prezioaren % 23.

b) Kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitzen (eranskinik gabe) gehieneko salmenta-prezioaren % 35, baldin eta sustatzaileak eskatzen badu etxebizitza babestuen babes-araubide aplikagarriaren iraunaldia 30 urtekoa izatea.

Letra honetan ezarritako portzentajea ezin izanen zaio batu a) letran ezarritakoari.

2. Irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatuek, erabilera-lagapeneko araubideko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzen badituzte, zilegi izanen dute kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitza babestuen (eranskinik gabe) gehieneko salmenta-prezio teorikoaren % 25eko dirulaguntza jasotzea, baldin eta elkarteko lehen bazkide bakoitzaren familiaren diru-sarrera haztatuak txikiagoak badira babes ofizialeko etxebizitza erosteko dirulaguntzak eskuratu ahal izateko eskatzen direnak baino. Dirulaguntza hau bateraezina izanen da foru lege honen hemezortzigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin.

3. Dirulaguntzak behin-behineko kalifikazioan aitortuko dira. Behin-behineko kalifikazioa izan ondoren, sustatzaileak edo elkarteak dirulaguntzaren % 50eraino jaso ahalko du, onetsitako dirulaguntzaren zenbatekoa estaliko duen abala aurkeztu ondoren. Dirulaguntzaren gainerakoa behin betiko kalifikazioa lortu ondoren ordainduko da.

4. Baldin eta sustatzaileak edo elkarteak errentamendu-araubidea edo erabilera-lagapeneko araubidea aldatzen badu etxebizitzak babes-araubideari loturik dirauen bitartean, etxebizitza arloan eskudun den departamentuak horretarako baimenik eman gabe, jasotako kopuru guztiak itzuli beharko ditu, horrek ezertan galarazi gabe bidezkoak diren bestelako zehapen-jarduketa batzuk eta legezkotasuna berrezartzeko bestelako ekintza batzuk.

5. Xedapen gehigarri honetan aurreikusitako dirulaguntza lortzen ahalko duten bakarrak dira kasuko behin-behineko kalifikazioa noiz eta foru lege honek indarra hartzen duenetik aurrera eskatzen duten babes ofizialeko etxebizitzen sustapenak. Beharrezkoa izanen da kasuko etxebizitza-sustapena egitea halako herrietan non, etxebizitza babestuaren eskatzaileen erroldako datuen arabera, espedientearen behin-behineko kalifikazioa eskatzen den unean 100 alokairu-eskaera baino gehiago baitaude, salbu eta sozietate publikoek edo toki entitateek sustaturiko etxebizitzen kasuan, edo toki entitateko udalak etxebizitza-sustapenaren aldeko ebazpena eman izanaren kasuan.

6. Erosteko aukerarik gabeko errentamendu-araubideko kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzak eta 60 urtetik gorakoentzako edo desgaitasuna dutenentzeko alokairuko apartamentu babestuak sustatzen dituztenek birgaitze babestuagatiko dirulaguntza bat jasotzen ahalko dute, aurrekontu babesgarriaren % 80 artekoa, eta etxebizitza bakoitzeko 25.000 eurokoa gehienez, baldintza hauekin betiere:

–Etxebizitzek gutxienez 25 urteko antzinatasuna izatea.

–Eta sustatzaileak babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarrita dauden baldintzekin erabili izana etxebizitzak errentamendurako, eta konpromisoa har dezala horretara erabiltzeko, baldintza beretan, gutxienez beste 15 urtez, birgaitze babestuari buruzko espedientearen behin betiko kalifikazioaren egunetik hasita, hala egin ezean baldintza horiekin jasotako dirulaguntza itzuli behar izatearen zigorpean.

7. Xedapen gehigarri honetan ezarritakoa erregelamendu bidez garatu edo aldatu ahalko da.”

7.–Hogeita batgarren xedapen gehigarria gehitzen da:

“Hogeita batgarren xedapen gehigarria.–Kalifikazio epea bukatuta daukaten etxebizitza babestuetako maizterrentzako dirulaguntza.

1. Errentamendurakoak diren babes ofizialeko etxebizitzen sustapen batean babes-araubidea bukatu baldin bada, lehenik maizter ziren pertsonekin errentamendu-kontratu berriak sinatzeak horiei modua emanen die errentamendurako babes ofizialeko etxebizitzetarako aurreikusitako dirulaguntzak izaten segitzeko, betekizun, baldintza eta portzentaje berekin, baldin eta honako bi baldintza hauek ere betetzen badira:

–Etxebizitzaren hileko errentaren prezioa ez dadila handiagoa izan ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 68 quinquies artikuluko C letran aurreikusitakoa baino.

–Etxebizitzak Tuteran kokatuta egotea, edo Nafarroako Lurralde Estrategiaren 10. esparruko 10.4 azpiesparruaren –Iruñeko metropolialdearen– aplikazio eremuan.

2. Nafarroako Gobernuak, gehienez ere hiru hilabeteko epean, zenbait neurri osagarri aurkeztuko ditu, aurreko puntua aplikatzearen ondoriozko errenta-gehikuntzak maizterren familiaren diru-sarreren maila kontuan hartuz gehiegizkoak jotzen direnean gehikuntza horiek samurtzearren.”

Azken xedapenetako laugarrena.–1/2017 Legegintzako Foru Dekretua aldatzea, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren artikulu hauek testu hau izanen dute aurrerantzean:

1.–55. artikuluko 6. apartatua aldatzen da:

“6. Nagusiki bizitegi-erabilera duten lurzoru urbanizagarriko sektoreetan planeamenduak lur erreserba bat zehaztu beharko du, udalez gaindiko zuzkidura-izaerarekin; erreserba horrek gutxienez 3 metro koadroko azalera izan beharko du bizitegi-erabileradun eraikitako 100 metro koadroko, eta orube izaera izanen du. Erreserba hori errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko kalifikatuko da. Lur horiei esleituko zaien eraikigarritasuna ez da izanen, guztira, sektoreak osotara duen eraikigarritasunaren % 7 baino txikiagoa. Lurzati horietan, eraikinen hirigintza-baldintzak inguruko lurzatietakoek dituztenen antzekoak izan beharko dira. Lurzati horien eraikigarritasuna ez da kontuan hartuko udalari nahitaez egin beharreko aprobetxamenduaren esleipena kalkulatzeko, eta ez da gainerakoarekin batuko sektorearen gehieneko aprobetxamendua kalkulatzeko; horrez gain, ez du zuzkidura publikoetarako erreserbarik sortuko.

Apartatu honetan aurreikusitako erreserbatik suertatzen den lurzatiak 300 metro koadroko azalera edo txikiagoa izanez gero, kokatuta dagoen udalerriaren ondarean sartuko da, eta udalerri horrek zuzkidura publikoetarako erabili beharko du.”

2.–98. artikuluko b) letra aldatzen da:

“b) Nahitaez eta dohainik lagatzea behar den lurzoru guztia planeamendu orokorrak, hala denean, dagokion esparruaren barrenean sartzen edo atxikitzen dituen sistema orokorrak exekutatzeko, bai eta udalez gaindiko zuzkiduretarakoak diren lurrak ere, bertan errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko”.

3.–187. artikuluko 3. apartatua aldatzen da:

“3. Planeamenduaren arabera errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko diren udalez gaindiko zuzkiduretarako lurrak nahitaezko eta doako lagapenaren bidez eskuratuko dira, zeina eratorriko baita haiek lurzoru urbanizagarriaren sektore bakoitzerako zehaztetik”.

4.–234. artikulua aldatzen da:

“234. artikulua. Ondareko ondasunak.

Lurzoru Publikoaren Foru Bankua osatuko dute Foru Komunitateko Administrazioak aurreko artikuluan adierazitako helburuarekin eskuratutako lurrek, bai eta Nafarroako Ondareko ondare-ondasunek ere, Lurzoru Publikoaren Foru Bankuari atxikiak.

Era berean, Lurzoru Publikoaren Foru Bankuan sartuko dira errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko diren udalez gaindiko zuzkiduretarako lurrak, lagapenaren bidez eskuratuak.

Lurzoru Publikoaren Foru Bankuaren parte izanen dira ondare hori osatzen duten ondasunak kudeatuz eta besterenduz eskuratutako diru-sarrerak.”

5.–236. artikuluko 2. apartatua aldatzen da:

“2. Foru lege honen 55.6 artikuluan aurreikusitako udalez gaindiko zuzkiduraren kontzeptuan Lurzoru Publikoaren Foru Bankua osatzen duten ondasunak errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko baizik ez dira erabiliko, ezertan galarazi gabe haiek kudeatuak izatea hurrengo artikuluko 1. apartatuan aurreikusitako moduren bat erabiliz edo 239. artikuluan aurreikusitako azalera eskubidearen formularen bidez”.

Azken xedapenetako bosgarrena.–1/2002 Foru Legea aldatzea, martxoaren 7koa, Nekazaritzako Azpiegiturei buruzkoa.

Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Foru Legearen artikulu hauek testu hau izanen dute:

1.–68. artikuluko 3. apartatua aldatzen da:

“3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak berak edo bere sozietate publikoen bidez obrak egin ahal izateko, aldez aurreko zenbait baldintza ezarriko dira, onuradunek bete beharrekoak, erregelamendu bidez garatuko direnak, honako printzipio hauetan oinarrituak:

a) Aurretiazko ekarpena egitea dagokien finantzaketa-zatiarena eta kasua bada egiten diren likidazioena.

b) Nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentuak finantzaketa egin baino lehen ureztatzaileen elkarteen ordenantza eta erregelamenduetan neurriak jasotzea ureztatze-uraren emakida-hartzaileen ur kontsumoak kontrolatzeko, penalizazioak ezarrita kanpaina bakoitzean departamentu horrek “Riegos de Navarra, Sociedad Anónima” sozietate publikoaren bidez zehaztutako erreferentziako ur kontsumoak gainditzearen kasurako.

c) Ureztatzaileen elkarte onuradunei dokumentu bat eskatuko zaie, nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentua erantzukizunetik salbuetsiko duena instalazioen erabilera desegokiagatik sor litezkeen kalteei dagokienez; bereziki, eremu horretarako eta ohiko laboreetarako erreferentziatzat jarritakoak baino ur kantitate handiagoak aplikatzearen kasuan.

d) Konpromisoa hartzea, kanpainaz kanpaina ureztalur horietan ezarri diren edo ezarriko diren laboreei buruzko datu muntadunak ematekoa nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentuari edo haren sozietate publikoei, bai estatistika-zereginetarako bai nekazaritzako elikagaien eta nekazaritzako energiaren industriarentzako informazio bideak hobetzeko.”

2.–71. artikuluko 1. apartatua aldatzen da:

“1. Nekazaritza-azpiegituretan jarduteko eremuetan egin beharreko obrak honela sailkatzen dira: interes orokorreko obrak, zeinak Foru Komunitateko Administrazioak nahitaez egin beharrekoak baitira, salbu eta artikulu honen 2.2 apartatuko d) letran definituak, toki entitateek sustatu eta eginen baitituzte, eta nekazaritza-interes pribatuko obrak, zeinak zuzenean interesdunek eginen baitituzte”.

3.–71. artikuluko 2. apartatuko lehen paragrafoa aldatzen da:

“2. Interes orokorreko obrak eremu osorako izanen dira onuragarriak, ustiategietatik kanpoko azpiegituretako ekintzak izanen dira, eta honako mota hauek izanen dituzte:”

4.–73. artikuluko 4. apartatua aldatzen da:

“4. Foru lege honetako 71.2.Bigarrena artikuluko d) letrako obrak, herri-lurretako barne banaketari buruzkoak, finantzatuko dira barne banaketa hori presiopeko sareen bidez egiten bada bakar-bakarrik; eta, kasu horretan, Foru Komunitateko Administrazioak gehienez 100eko 75 finantzatuko du, eta toki entitateak edo parekatuak, gainerako kantitatea, teknikaren egoeraren arabera ezartzen ahal diren erreferentziako kostuen gainean kalkulatuta. Horrez gain, toki entitateak hamabost urtez eutsi beharko dio bere hartan loteen tamainari; ez da zilegi izanen loteak oinarrizko ureztatze-azalera baino txikiagoak izatea, eta haien adjudikaziorako baldintzak foru lege honetako 42.5 artikuluan esaten denarekin bat etorriko dira. 100eko 75eko gehieneko dirulaguntza hartzeko baldintzak erregelamendu bidez garatuko dira.

100eko 50eko oinarrizko dirulaguntza erregelamenduz garatuko da. 100eko 25eko dirulaguntza osagarria lortzeko baldintzak erregelamenduz garatuko dira; oinarria izanen da saritzea herri-lurren adjudikazio-hartzaile direnek Nafarroako Ustiategien Erregistroaren arabera dituzten ezaugarriak, haiek ureztatze-gaietan duten prestakuntza eta haien ur-kontsumoen gaineko kontrola. Betetzen direla egiaztatu ondoren, erregelamenduz ezarritako zertzeladekin, ehuneko 25 hori ordainduko da.”

Azken xedapenetako seigarrena.–54/1998 Legegintzako Foru Dekretua aldatzea, otsailaren 16koa, Nekazaritzako finantzaketari buruzko lege mailako xedapenen testu bategina onesten duena.

12. artikuluaren testua honela geldituko da:

“12. artikulua. Kontzeptua.

1. Titulu honetan aipatzen diren onurak jasotzen ahalko dira nekazaritzako edo abeltzaintzako ondasunetan izandako galerengatik, baldin eta arriskuak ez badaude sartuta Nafarroan aplikatzekoak diren Nekazaritzako Aseguruen planetan, eta Nafarroako Gobernuak berariaz deklaratzen badu arrisku horiek babesgarriak direla legegintzako foru dekretu honen ondorioetarako.

2. Kalte horiei aurre egiteko ezarritako laguntza-araubideen onuradunentzat Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak egiten dituen ekarpenak zuzenean emanen dira, azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 17.2.b) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, non arautzen baita dirulaguntzak emateko prozedura.”

Azken xedapenetako zazpigarrena.–5/2019 Foru Legea aldatzea, otsailaren 7koa, Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzkoa.

Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen honako artikulu hauek testu hau izanen dute:

1.–2. artikulua aldatzen da:

“2. artikulua. Aplikazio eremua.

Foru lege honetako xedapenak aplikatuko zaizkie honako baldintza hau betetzen duten familia guztiei: beren kideek eskabide-aurkezpenaren egunera arteko aldia Nafarroako Foru Komunitateko egiazko egoiliar gisa igaro izana, etenik gabeko urte erdiz, gutxienez ere.”

2.–12. artikulua aldatzen da:

“12. artikulua. Neurri fiskalak.

Familia gurasobakarrek edo gurasobakartasun-egoeran daudenek araudi fiskalak familia ugariei aitortzen dien tratamendu bera izanen dute, Hitzarmen Ekonomikoan ezarritakoarekin bat Nafarroako Foru Komunitatearen araugintza-eskumenekoak diren tributuen kasuan.”

Azken xedapenetako zortzigarrena.–7/2006 Foru Legea aldatzea, ekainaren 20koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarakoa.

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako ekainaren 20ko 7/2006 Foru Legearen artikulu hauek testu hau izanen dute:

1.–39. artikuluko e) letra aldatzen da:

“e) Enpresa, instalazio edo zerbitzuaren araubide eta funtzionamendu egokiak eta kontsumitzailearen babesa bermatzeko nahitaez bete behar diren dokumentazio eta informazio arauak ez betetzea”.

2.–39. artikuluari r) letra gehitzen zaio:

“r) Ez betetzea posta helbideari, telefono zenbakiari eta posta elektronikoko helbideari buruzko informazioa euskarri iraunkorrean kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskura jartzeko betebeharra, haiek beren kexak eta erreklamazioak egiteko modua izatekoa; horien berri idatziz jaso beharko da, paperean edo beste edozein euskarri iraunkorretan. Halaber, ez betetzea erreklamazioei haiek aurkeztu eta gehienez hilabeteko epean erantzuteko betebeharra”.

3.–40. artikulua aldatzen da:

“40. artikulua. Arau-hausteen kalifikazioa.

1. Lege honetan tipifikatutako arau-hausteak arintzat joko dira, salbu eta astun edo oso astuntzat jo behar badira, artikulu honetan ezarritakoarekin bat.

2. Arau-hausteak astuntzat joko dira irizpide hauetako bat tartean denean, eta oso astuntzat, bi irizpide edo gehiago betetzen direnean:

a) Kontsumitzaileen osasun edo segurtasunerako kalte edo arrisku larria.

b) Kontsumitzaileen interes ekonomikoen kalte larria.

c) Zabarkeria larria edo doloa.

d) Arau-hauste orokortua, ukitutako hartzaileen kopuruari dagokionez.”

4.–42. artikuluko 2. apartatua aldatzen da:

“2. Zehapenek dakartzaten isunen zenbatekoa zehaztean, inguruabar hauek kontuan hartuko dira:

a) Kontsumitzaileei eragindako kalteak edo galerak.

b) Produktu edo zerbitzuaren hartzaileen ahultasun gradua.

c) Lortu den legez kontrako onuraren zenbatekoa.

d) Arau-hausleak merkatuan duen posizioa.

e) Eragindako asaldura soziala.

f) Arau-haustean berrerori edo errepikatu izana.

g) Arau-hauslearen salmenten zenbatekoa.”

Azken xedapenetako bederatzigarrena.–Ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina aldatzea.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen 7.x) artikuluak testu hau izanen du:

“x) Sozietateek beren langileei ordaindutako lan-etekinak, ohiz kanpokoak edo gehigarriak, zeinak bideratzen baitira partaidetzak eskuratzera edo harpidetzera haiek zerbitzuak ematen dituzteneko enpresaren edo taldea Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren zentzuan osatzen duten sozietateetako edozeinen kapital sozialean, urteko 20.000 euroko mugarekin, baldin eta:

Lehena.–Etekin ohiz kanpokoen edo gehigarrien zenbatekoa idatziz jasota badago.

Bigarrena.–Langileak eta eskuratutako partaidetzek baldintzak betetzen badituzte 62.11 artikuluan jasotako kenkaria egiteko.

Hirugarrena.–Partaidetzak eskuratu eta ordaintzen badira hilabeteko epean, horiek eskuratzeko etekinak jaso direnetik.

Artikulu honetan ezartzen diren baldintzak ez betetzeak ekarriko du subjektu pasiboak bere tributu egoera erregularizatzeko betebeharra, 83.4 artikuluan ezartzen denari jarraikiz.

Salbuespen honen aplikazioa bateraezina da 62.11 artikuluan jasotako kenkariarekin, salbuetsitako zenbatekoei dagokienez.”

Azken xedapenetako hamargarrena.–26/2016 Foru Legea aldatzea, abenduaren 28koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako efektuekin, 66.6 artikuluaren bigarren eta bosgarren paragrafoek honako testu hau izanen dute:

“1., 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoaren arabera egitekoak diren kenkariak izateko, beharrezkoa izanen da kenkarirako eskubidea sortzen duten plantillaren batezbestekoak, lan-kontratu mugagabea eta 27.000 euro baino gehiagoko soldata dituztenenak, manten daitezela kenkaria sortu zeneko zergaldia bukatu ondoko hogeita lau hilabeteetan zehar. Baldintza hori bete den zehazteko, hogeita lau hilabete horietako plantilla horien batezbestekoaren kalkulua hamabi hilabeteko ondoz ondoko bi alditan eginen da”.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoaren ondorioetarako, kenkaria aplikatu baldin bada plantillak mantendu beharreko hamabi hilabeteko bi aldietako edozein bukatu baino lehen, ordaindu beharko da desegoki aplikatutako zenbatekoa, kasuko berandutza-interesekin batera, hamabi hilabeteko aldi horiek bukatzen direneko zergaldiei dagozkien aitorpenetan”.

Azken xedapenetako hamaikagarrena.–16/2006 Foru Legea aldatzea, abenduaren 14koa, Jokoari buruzkoa.

Xedapen iragankor berri bat gehitzen zaio Jokoari buruzko abenduaren 14ko 16/2006 Foru Legeari, testu hau izanen duena:

“Hirugarren xedapen iragankorra.–Etetea.

2020ko uztailaren 31 arte, edo foru lege honen aldaketak indarra hartzen duen arte, indar-hartze hori lehenago gertatzen bada, ez da onartuko baimen eskaerarik joko- edo bingo-areto berriak edo berariazko apustu-lokal berriak jartzeko.

Era berean, ez da eskaerarik onartuko baimenaren bideragarritasunari buruzko aurretiazko kontsultak egiteko, ez eta Joko makinen Erregelamendua onesten duen uztailaren 31ko 181/1990 Foru Dekretuaren 10. artikuluan aipatzen diren lokaletan joko-makinak eta apustu-makina lagungarriak jartzeko ere.”

Azken xedapenetako hamabigarrena.–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, María Chivite Navascués.

I. ERANSKINA

Hezkuntza-maila ezberdinetako urtealdi-moduluak eta ratioak, 2020ko urtarriletik abendura bitarteko aldirako

HEZKUNTZA MAILA

IRAKASLE RATIOA

LANGILEEN LANSARIAK

MODULUA %

GASTU ALDAKORRAK

MODULUA %

BESTE GASTU BATZUK

MODULUA %

MODULUA, GUZTIRA

Titularra

Agregatua

HAUR HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA

1,217

0,000

45.968,93

0,74

5.951,66

0,10

10.498,84

0,17

62.419,43

LEHEN HEZKUNTZA

1,391

0,000

52.535,91

0,73

8.514,05

0,12

11.128,88

0,15

72.178,84

DBHko LEHEN ETA BIGARREN MAILAK

1,652

0,000

65.983,11

0,75

8.576,70

0,10

13.190,62

0,15

87.750,43

DBHko HIRUGARREN ETA LAUGARREN MAILAK

1,728

0,000

74.993,62

0,75

10.766,26

0,11

14.806,05

0,15

100.565,93

DBH eta LEHEN HEZK. 2. ETA 3. MAILAK

1.391

0,000

60.372,22

0,72

8.569,36

0,10

14.806,05

0,18

83.747,63

DBH CURRICULUM EGOKITUAREN PROGRAMA

0,957

0,652

67.398,51

0,73

10.322,33

0,11

14.806,05

0,16

92.526,89

BATXILERGOA

1,652

0,000

69.196,12

0,72

11.771,35

0,12

14.806,05

0,15

95.773,52

HEZKUNTZA MAILA

IRAKASLE RATIOA

LANGILEEN LANSARIAK

MODULUA %

GASTU

MODULUA %

BESTE GASTU BATZUK

MODULUA %

LANGILE OSAGARRIAK

MODULUA %

MODULUA, GUZTIRA

Titularra

Agregatua

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA. PSIKIKOAK

1.087

0,000

41.043,69

0,45

5.068,74

0,06

11.128,88

0,12

34.829,21

0,38

92.070,52

OINARRIZKO HEZKUNTZA BEREZIA. AUTISTAK

1.087

0,000

41.043,69

0,48

5.068,74

0,06

11.128,88

0,13

27.654,20

0,33

84.895,51

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA. URRITASUN ANITZEKOAK

1.087

0,000

41.043,69

0,42

5.068,74

0,05

11.128,88

0,11

40.829,66

0,42

98.070,97

HLKPB

1,087

1,087

84.197,99

0,52

12.985,34

0,08

14.806,05

0,09

50.834,14

0,31

162.823,52

HBP

0,696

0,391

41.803,52

0,48

5.819,69

0,07

11.128,88

0,13

27.654,20

0,32

86.406,29

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA PSIK. DBHKO UN. ESPEZIFIKOA

1,391

0,000

52.535,91

0,76

5.054,91

0,07

11.128,88

0,16

68.719,70

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

IKASMAILA

IRAKASLE RATIOA

LANGILEEN LANSARIAK

MODULUA %

GASTU ALDAKORRAK

MODULUA %

BESTE GASTU BATZUK

MODULUA %

MODULUA, GUZTIRA

Titularra

Agregatua

1.–EMHZ, KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA (HLO)

1. maila

0,478

1,087

63.907,35

0,68

10.029,63

0,11

19.498,77

0,21

93.435,75

2. maila

0,826

0,568

58.394,27

0,67

9.008,80

0,10

19.498,77

0,22

86.901,84

2.–EMHZ, ERIZAINTZAKO ZAINKETA LAGUNGARRIAK

1. maila

0,435

1,304

70.651,52

0,70

11.254,96

0,11

18.997,42

0,19

100.903,90

2. maila

0,261

0,000

11.319,79

0,69

1.621,86

0,10

3.412,83

0,21

16.354,48

3.–EMHZ, SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA (HLO)

1. maila

0,348

1,522

75.509,10

0,63

11.869,39

0,10

32.284,67

0,27

119.663,16

2. maila

0,913

0,609

63.786,00

0,60

9.788,06

0,09

32.284,67

0,30

105.858,73

4.–EMHZ, AURREINPRIMAKETA DIGITALA (HLO)

1. maila

0,609

1,043

67.841,48

0,64

10.587,44

0,10

27.802,51

0,26

106.231,43

2. maila

0,652

0,739

57.644,77

0,61

8.996,13

0,10

27.802,51

0,29

94.443,41

5.–EMHZ, INPRIMAKETA GRAFIKOA (HLO)

1. maila

0,696

0,957

68.201,11

0,63

10.770,00

0,10

29.793,32

0,27

108.764,43

2. maila

0,653

0,783

59.426,44

0,60

9.384,36

0,10

29.793,32

0,30

98.604,12

6.–ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA

1. maila

0,826

1,000

75.547,98

0,66

11.810,79

0,10

27.897,32

0,24

115.256,09

2. maila

0,565

1,000

64.228,21

0,63

10.188,97

0,10

27.897,32

0,27

102.314,50

7.–EMHZ, FARMAZIA ETA PARAFARMAZIA (HLO)

1. maila

0,652

0,913

64.549,22

0,70

10.038,49

0,11

17.787,91

0,19

92.375,62

2. maila

0,652

0,717

56.781,45

0,68

8.851,51

0,11

17.787,91

0,21

83.420,87

8.–EMHZ, INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK (HLO)

1. maila

0,696

1,000

69.888,02

0,64

10.832,01

0,10

28.086,90

0,26

108.806,93

2. maila

0,652

0,870

62.823,26

0,62

9.774,72

0,10

28.086,90

0,28

100.684,88

9.–EMHZ, MEKANIZAZIOA (HLO)

1. maila

0,522

1,391

77.877,13

0,66

12.331,81

0,10

28.225,93

0,24

118.434,87

2. maila

0,696

0,826

62.983,41

0,62

9.927,38

0,10

28.225,93

0,28

101.136,72

10.–EMHZ, MERKATARITZA JARDUERAK

1. maila

0,870

0,870

72.297,65

0,70

11.416,90

0,11

19.395,58

0,19

103.110,13

2. maila

1,044

0,479

64.323,88

0,69

10.157,72

0,11

19.395,58

0,21

93.877,18

11.–EMHZ, MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ARRETA (HLO)

1. maila

0,739

0,826

64.870,43

0,69

10.123,77

0,11

18.997,42

0,20

93.991,62

2. maila

0,739

0,696

59.691,85

0,68

9.315,59

0,11

18.997,42

0,22

88.004,86

12.–HONDEAKETAK ETA ZUNDAKETAK

1. maila

1,000

0,827

76.231,79

0,63

12.038,17

0,10

32.608,78

0,27

120.878,74

2. maila

0,740

0,783

63.201,87

0,60

9.980,55

0,09

32.608,78

0,31

105.791,20

13.–SISTEMA MIKROINFORMATIKOAK ETA SAREAK

1. maila

0,740

1,305

83.927,85

0,72

13.253,50

0,11

19.594,65

0,17

116.776,00

2. maila

1,175

0,261

61.353,06

0,68

9.688,59

0,11

19.594,65

0,22

90.636,30

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

IKASMAILA

IRAKASLE RATIOA

LANGILEEN LANSARIAK

MODULUA %

GASTU ALDAKORRAK

MODULUA %

BESTE GASTU BATZUK

MODULUA %

MODULUA, GUZTIRA

Titularra

Agregatua

1.–GMHZ, NAZIOARTEKO MERKATARITZA

1. maila

1,174

0,348

64.748,45

0,70

9.951,39

0,11

17.859,79

0,19

92.559,63

2. maila

1,217

0,217

61.456,55

0,69

9.417,31

0,11

17.859,79

0,20

88.733,65

2.–GMHZ, ELEKTRONIKAKO MANTENTZE-LANAK

1. maila

1,435

0,261

72.616,04

0,67

11.332,56

0,10

24.844,73

0,23

108.793,33

2. maila

0,870

0,717

66.214,84

0,65

10.333,58

0,10

24.844,73

0,25

101.393,15

3.–GMHZ, ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK

1. maila

0,870

0,522

58.446,71

0,68

9.131,70

0,11

18.855,22

0,22

86.433,63

2. maila

1,348

0,130

63.664,51

0,69

9.692,04

0,11

18.855,22

0,20

92.211,77

4.–GMHZ, HAUR HEZKUNTZA (HLO)

1. maila

0,913

0,739

68.964,36

0,71

10.579,34

0,11

17.916,66

0,18

97.460,36

2. maila

1,087

0,261

57.523,09

0,68

8.741,94

0,10

17.916,66

0,21

84.181,69

5.–GMHZ, MARKETINA ETA PUBLIZITATEA

1. maila

1,174

0,565

73.379,27

0,71

10.966,37

0,11

18.712,99

0,18

103.058,63

2. maila

1,130

0,391

64.587,95

0,69

9.677,81

0,10

18.712,99

0,20

92.978,75

6.–GMHZ, SALMENTEN ETA MERKATARITZAKO GUNEEN KUDEAKETA (HLO)

1. maila

1,174

0,566

73.419,67

0,71

11.594,09

0,11

18.712,99

0,18

103.726,75

2. maila

1,131

0,479

68.099,31

0,70

10.753,93

0,11

18.712,99

0,19

97.566,23

7.–SAREKO SISTEMA INFORMATIKOEN ADMINISTRAZIOA GMHZ (HLO)

1. maila

1,217

0,652

78.718,47

0,71

11.913,75

0,11

19.594,65

0,18

110.226,87

2. maila

1,304

0,329

69.653,36

0,70

10.484,00

0,11

19.594,65

0,20

99.732,01

8.–GMHZ, AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

1. maila

0,870

1,043

79.161,29

0,70

12.354,02

0,11

22.171,35

0,20

113.686,66

2. maila

1,348

0,261

68.842,78

0,68

10.743,69

0,11

22.130,29

0,22

101.716,76

9.–GMHZ, FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOA

1. maila

0,696

1,043

71.614,76

0,66

11.095,82

0,10

25.223,91

0,23

107.934,49

2. maila

1,304

0,304

68.682,35

0,66

10.335,65

0,10

25.223,91

0,24

104.241,91

10.–GMHZ, GARRAIOA ETA LOGISTIKA (HLO)

1. maila

0,783

0,696

61.578,15

0,69

9.663,59

0,11

17.859,79

0,20

89.101,53

2. maila

1,130

0,304

61.135,65

0,69

9.258,18

0,10

17.859,79

0,20

88.253,62

10.–GMHZ, GARRAIOA ETA LOGISTIKA (HLO) ONLINE

1. maila

0,391

0,522

37.693,77

0,69

5.812,17

0,11

10.768,92

0,20

54.274,86

2. maila

0,609

0,261

36.769,89

0,69

5.669,72

0,11

10.768,92

0,20

53.208,53

3. maila

0,652

0,217

36.930,35

0,69

5.694,45

0,11

10.768,92

0,20

53.393,72

4. maila

0,261

11.319,79

0,69

1.621,86

0,10

3.412,83

0,21

16.354,48

11.–GMHZ, PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENA

1. maila

1,348

0,435

75.614,19

0,71

11.593,26

0,11

18.997,42

0,18

106.204,87

2. maila

1,130

0,435

66.363,51

0,69

10.222,67

0,11

18.997,42

0,20

95.583,60

12.–GMHZ, ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA ZITODIAGNOSTIKOA (HLO)

1. maila

1,261

0,435

71.974,00

0,69

10.726,07

0,10

21.090,61

0,20

103.790,68

2. maila

1,130

0,391

64.587,95

0,68

9.677,81

0,10

21.090,61

0,22

95.356,37

13.–EKOIZPEN GRAFIKOAREN DISEINUA ETA KUDEAKETA

1. maila

0,391

1,348

70.491,07

0,64

11.252,79

0,10

27.688,73

0,25

109.432,59

2. maila

1,130

0,478

68.040,32

0,64

10.485,43

0,10

27.688,73

0,26

106.214,48

14.–GMHZ, FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA (HLO)

1. maila

0,783

0,913

70.209,13

0,66

10.836,45

0,10

24.541,37

0,23

105.586,95

2. maila

1,522

0,090

69.592,60

0,67

10.363,29

0,10

24.541,37

0,23

104.497,26

15.–GMHZ, GIZARTERATZEA

1. maila

1,131

0,609

73.260,95

0,71

11.569,03

0,11

17.916,66

0,17

102.746,64

2. maila

0,870

0,609

61.934,65

0,69

9.780,43

0,11

17.916,66

0,20

89.631,74

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

IKASMAILA

IRAKASLE RATIOA

LANGILEEN LANSARIAK

MODULUA %

GASTU ALDAKORRAK

MODULUA %

BESTE GASTU BATZUK

MODULUA %

MODULUA, GUZTIRA

Titularra

Agregatua

MERKATARITZA ZERBITZUAK

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

17.813,69

0,22

80.993,77

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

17.813,69

0,22

80.993,77

ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

18.384,51

0,23

81.564,59

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

18.384,51

0,23

81.564,59

BULEGO-INFORMATIKA

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

18.384,51

0,23

81.564,59

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,66

9.383,85

0,12

18.384,51

0,23

81.564,59

ARTE GRAFIKOAK

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,63

9.383,85

0,11

22.603,94

0,26

85.784,02

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,63

9.383,85

0,11

22.603,94

0,26

85.784,02

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,63

9.383,85

0,11

22.863,19

0,27

86.043,27

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,63

9.383,85

0,11

22.863,19

0,27

86.043,27

METALEZKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOA

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,62

9.383,85

0,11

23.059,36

0,27

86.239,44

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,62

9.383,85

0,11

23.059,36

0,27

86.239,44

FABRIKAZIOA ETA MUNTAKETA

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,62

9.383,85

0,11

23.059,36

0,27

86.239,44

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,62

9.383,85

0,11

23.059,36

0,27

86.239,44

ERAIKINEN ZAHARBERRITZE- ETA MANTENTZE-LANAK

1. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,61

9.383,85

0,11

25.487,68

0,29

88.667,76

2. maila

0,522

0,783

53.796,23

0,61

9.383,85

0,11

25.487,68

0,29

88.667,76

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasle titularren ratioak kalkulatu dira astean zuzeneko 23 irakastorduko lanaldia oinarri hartuz.

Bigarren Hezkuntzako irakasle titularren eta irakasle agregatuen ratioak kalkulatu dira astean 23 eskola-orduko lanaldia oinarri hartuz.

GASTUAREN AZALPENA

1
LANGILERIA GASTUAK

2
ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK

3
FINANTZA GASTUAK

4
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

5
KONTINGENTZIA FUNTSA

6
INBERTSIO ERREALAK

7
KAPITAL-

8
FINANTZA-AKTIBOAK

9
FINANTZA-PASIBOAK

GUZTIRA

P Nafarroako Parlamentua

17.587.228

979.205

18.566.433

0 Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Dep.

248.152.695

18.644.642

22.894.602

7.833.928

100.010

19.730.340

317.356.217

1 Ekonomia eta Ogasun Dep.

25.755.948

18.125.824

68.546.940

600.898.230

3.938.248

4.596.485

20

6.630.020

288.403.334

1.016.895.049

2 Lurralde Kohesiorako Dep.

11.157.083

73.612.440

110

263.900.290

56.608.878

25.095.030

33.235

430.407.066

3 Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Dep.

4.204.097

2.171.468

16.837.882

525.670

26.937.188

50.676.305

4 Hezkuntza Dep.

450.187.516

40.272.758

159.242.739

18.544.522

13.629.853

681.877.388

5 Osasun Dep.

599.855.165

364.339.316

10

160.892.031

35.530.921

2.569.842

31.274

1.163.218.559

7 Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Dep.

24.231.088

17.929.931

10

44.493.329

9.356.372

34.086.335

130.097.065

8 Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Dep.

9.218.240

8.981.248

12.584.565

2.714.741

50.008.653

900.000

84.407.447

9 Eskubide Sozialetako Dep.

41.002.845

138.579.685

10

253.484.179

4.336.810

1.272.000

438.675.529

A Kultura eta Kiroleko Dep.

14.382.681

8.905.042

20.382.324

4.388.850

4.751.086

52.809.983

B Herritarrekiko Harremanetako Dep.

5.467.228

3.096.246

4.974.560

943.402

102.000

14.583.436

F Migrazio Politiketako eta Justiziako Dep.

25.956.058

5.023.638

5.208.040

1.296.850

37.484.586

G Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Dep.

7.195.777

29.022.866

6.533

78.531.655

3.869.940

16.161.000

1.501.802

136.289.573

C Nafarroako Kontseilua

425.382

28.000

453.382

H Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa

10

10

AURREKONTUA, GUZTIRA

1.466.766.421

728.705.104

68.553.613

1.662.337.046

3.938.248

150.547.369

175.720.222

27.293.595

289.936.410

4.573.798.028

DIRU-SARRERAREN AZALPENA

1
ZUZENEKO ZERGAK

2
ZEHARKAKO ZERGAK

3
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

4
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

5
ONDARE DIRU-SARRERAK

6
INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA

7
KAPITAL

8
FINANTZA-AKTIBOAK

9
FINANTZA-PASIBOAK

GUZTIRA

0 Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Dep.

5.910.300

1.238.088

19.163.908

26.312.296

1 Ekonomia eta Ogasun Dep.

2.012.693.530

2.000.007.000

30.888.290

90.030

5.888.390

28.020

10

31.036.773

316.325.334

4.396.957.377

2 Lurralde Kohesiorako Dep.

1.642.570

10

44.876

20

250.010

10

1.937.496

3 Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Dep.

193.010

30.826

57.000

70.000

98.000

448.836

4 Hezkuntza Dep.

2.019.110

769.136

41.182

2.518.830

5.348.258

5 Osasun Dep.

10.508.220

32.030

321.501

40

10.861.791

7 Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Dep.

2.504.910

8.535.580

663

12.530.070

26.242

23.597.465

8 Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Dep.

1.866.783

498.699

70.000

100.000

11.296.222

187.510

14.019.214

9 Eskubide Sozialetako Dep.

49.279.728

43.558.427

92.838.155

A Kultura eta Kiroleko Dep.

820.550

315.040

149.530

1.285.120

B Herritarrekiko Harremanetako Dep.

7.110

40

7.150

F Migrazio Politiketako eta Justiziako Dep.

46.500

10

46.510

G Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Dep.

100.010

5.010

33.340

138.360

AURREKONTUA, GUZTIRA

2.012.693.530

2.000.007.000

105.787.091

55.072.926

6.573.142

198.040

26.595.182

50.545.783

316.325.334

4.573.798.028

Iragarkiaren kodea: F2003483