46. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 6a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

30/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2020. urterako garatzen baitira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua.

Zenbatespen objektiboaren araubidea, enpresa txiki eta ertainen eta profesionalen etekinak zehazteari dagokionez, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 36. artikuluan eta haren erregelamenduaren 32. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita dago.

Bestalde, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen 67. eta 68. artikuluek araubide berezi erraztua arautzen dute, eta zergaren erregelamenduaren 23. artikuluak eta hurrengoek garatzen.

Arau horietan aurreikusita dago zenbatespen objektiboaren araubidea eta araubide berezi erraztua edo nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia batera eta koordinaturik aplikatuko direla, eta behar den foru aginduak aipatu koordinazio horrek bere baitan hartu behar dituen jarduerak edo jarduera sektoreak zehaztuko dituela eta aplikatzekoak diren zeinu, indize edo moduluak eta horiek behar bezala konputatzeko beharrezkoak diren jarraibideak finkatuko dituela.

Foru agindu honen egitura urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduarena bezalatsukoa da; izan ere, haren bidez garatu ziren, 2019. urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua.

Oro har, 2020rako ezarritako indize eta moduluek ez dute igoerarik izan iazkoen aldean.

Nolanahi ere, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerei dagozkien datu eta etekin ekonomikoez egindako analisia ikusirik, beharrezkotzat jo da aldatzea “Nekazaritza, abeltzaintza eta basozaintzako jarduerak” izeneko I. eranskineko zenbait jardueraren etekin indizeak. Horrela, taldez aldatu dira zitrikoak ez diren frutak eta olio-landareak produzitzeko nekazaritzako jarduerak, eta horien etekin indizea murriztu da.

II.III.3 eranskinean, “bertze jarduera batzuk” epigrafeko zeinu, indize edo moduluak aplikatzeko definizio bateratuetan, aldatu da soldatako langileak direla subjektu pasiboaren ezkontidea eta seme-alaba adingabeak, haiei Gizarte Segurantzako afiliazioan eginiko aldaketetara egokitzeko. Gisa horretan, soldatako langiletzat joko dira baldin eta, oraingo baldintzak beteta, alta emanda badaude kasuan kasuko Gizarte Segurantzaren araubidean (lehen araubide orokorra baino ez zen onartzen), eta, gainera, baldintza berri gisa, eskatzen da lan-etekinak 190 informazio ereduan aitortzea.

Lau xedapen gehigarri erantsi dira. Lehendabizikoan, langileen kontratazioa sustatzeko asmoz, baina betiere zerga kostu handiagoak sortu gabe, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubideari dagokionez ezarri da ezen baldin 2020. urtean “soldatako langileak” moduluan 2019ko moduluarekin alderatuta igoerarik izan bada, bi moduluen arteko alde positibo horri zero koefizientea aplikatuko zaiola.

Bigarrenean xedatu da jarduera 2020an hasi eta etekin garbia pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidean zehazten duten subjektu pasiboek %60ko murriztapena izanen dutela etekin horretan jarduera hasi duten zergaldian, eta %30 hurrengoan. %70eko murriztapena izanen da bi zergaldietan, baldin eta %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten subjektu pasibo desgaituak badira.

Hirugarrenean, %5eko murriztapena jasotzen da 2019. urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidean etekin garbiaren kalkuluari aplikatzeko, urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinetan jasotako jarduera ekonomiko guztietan.

Azkenik, laugarrenean, zailtasun ekonomiko bereziak jasaten ari diren zenbait nekazaritza eta abeltzaintza jardueraren indizeak aldatzen dira 2019. urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubideari dagokionez.

Horrenbertzez,

AGINTZEN DUT:

1. artikulua. Zenbatespen objektiboaren araubidean eta araubide berezi erraztuan batera sarturiko jarduerak.

1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztua ondorengo jarduerei edo jarduera sektoreei aplikatuko zaizkie:

EJZ

JARDUERA EKONOMIKOA

0 atala

Norberaren konturako abeltzaintza.

-

Azienda hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak.

-

Nekazariek edo abeltzainek egiten dituzten bertzelako lan, zerbitzu eta jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude.

-

Basogintzako jardueretako titularrek egiten dituzten bertzelako lan, zerbitzu eta jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude.

-

Apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak.

-

Apartzeria araubideko basogintzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak.

-

Produktu natural, begetal edo animalia-produktuen transformazio-, elaborazio- edo manufaktura-prozesuak, baldin eta jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifetan jarduera industrialei dagokien epigrafeetako batean alta emanda egotera behartuta badaude eta prozesuok egiten dituztenak badira produktu natural horiek zuzenean lortzen diren ustiategien titularrak.

642.1, 2 eta 3

Txikizkako harakinek urdaitegiko produktuak prestatzea.

642.5

642.5 epigrafean oilaskoak erretzeagatik matrikulaturiko txikizkako merkatariak.

644.1

Ogia, pastelak, gozokiak eta antzekoak eta esnea eta esnekiak txikizka saltzea.

644.2

Ogiaren, ogi berezien eta opilen saltokiak.

644.3

Pastel, opil eta gozokigintzako gaien txikizkako merkataritza.

644.6

Ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez), patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritza.

647.1, 2 eta 3

652.2 eta 3

eta 662.2

647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2 epigrafeetan matrikulaturiko txikizkako merkatariak loteriak merkaturatzeko zerbitzuagatik.

653.2

Bere jarduerako artikuluen konponketak, 653.2 epigrafean matrikulaturiko txikizkako merkatariek eginak.

653.4 eta 5

Eraikuntzako materialen, saneamenduko gauza eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza

654.2

Lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza.

654.5

Edonolako makineriaren txikizkako merkataritza (salbu eta etxerako tresnak, bulegokoak, gailu medikoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak).

654.6

Edonolako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda eta bandaje eta aire ganbaren txikizkako merkataritza, salbu aipatu artikuluen handizkako merkataritza.

659.3

Txikizkako saltzaileak, 659.3 epigrafean matrikulatuta daudenak, negatiboak eta inprimatutako bertzelako material fotografikoa bildu, hirugarrenen laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak dagokionari entregatzeagatik

659.4

659.4 epigrafean matrikulaturiko txikizkako saltzaileak garraio publikoaren txartelak, telefono txartelak, antzekoak eta loteria merkaturatzeagatik.

663.1

Saltegi iraunkor batetik kanpora, ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez) patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritzan baizik aritzen ez direnak, betiere instalazioan edo ibilgailuan bertan bere produktuak (txurroak, patata frijituak eta gaztainak) prestatzeko baimena badute.

671.4

Bi sardexkako jatetxeak.

671.5

Sardexka bateko jatetxeak.

672.1, 2 eta 3

Kafetegiak.

673

Kafetegi eta tabernetako zerbitzuak.

675

Merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako zerbitzuak.

676

Txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak.

681

Izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua.

682

Hostal eta ostatu-etxeetako ostatu zerbitzua.

683

Landetxeetako ostatu zerbitzua

691.1

Etxerako tresna elektrikoen konponketa.

691.2

Automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa.

691.9

Oinetakoen konponketa.

691.9

B.p.s.g.ko bertze kontsumo-ondasun batzuen konponketa (salbu oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zaharberritzea).

692

Industriako makinen konponketa.

699

B.p.s.g.ko bertze konponketa batzuk

721.1 eta 3

Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiarien errepide bidezko garraioa.

721.2

Autotaxi bidezko garraioa.

722

Salgaien errepideko garraioa.

751.5

ibilgailuak koipeztatu eta garbitzea.

757

Aldaira zerbitzuak.

849.5

Mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean.

933.1

Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea.

967.2

Kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak.

971.1

Egindako arropen eta etxerako arropa eta tresna erabilien tindaketa, lehorreko garbiketa, garbiketa eta lisaketa.

972.1

Emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak.

972.2

Apaindegiak eta estetikako kabineteak.

973.3

Fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak.

2. Jarduera bakoitzean zein eragiketa ekonomiko sartzen diren zehazteko, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren arauak hartuko dira aintzat.

Halaber, jarduera bakoitzean sartutzat hartuko dira espresuki I. eta II. eranskinetan sartzen diren eragiketa ekonomikoak, betiere jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira. Jarduera osagarritzat joko dira baldin eta haien guztien diru-sarreren bolumena, 3.1 artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatua, ez bada jarduera nagusiaren diru-sarreren bolumenaren %40 baino handiagoa.

3. Garraio publikorako txartelen merkaturatze zerbitzua emateak ez du ekarriko subjektu pasiboak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidetik eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztu berezitik salbuestea, betiere zerbitzu emate hori jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten bada.

Balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua aplikatzearen ondorioetarako, zerbitzu emate hori ez da jarduera bakoitzean sartutzat hartuko, baldin eta II. eranskinean hala adierazita baldin badago berariaz.

2. artikulua. Zenbatespen objektiboaren araubidean sarturiko jarduerak.

1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea aurreko artikuluan aipatutako jarduerei aplikatuko zaie, eta, horiez gainera, nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezia edo balio erantsiaren gaineko zergaren baliokidetasun-errekargua aplikatzen zaien jarduera hauei ere bai:

EJZ

JARDUERA EKONOMIKOA

-

Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezian sarturik egon daitezkeen nekazaritzako nahiz abeltzaintzako jarduerak.

-

Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezian sar daitekeen basogintzako jarduera.

641

Fruten, berduren, barazkien eta tuberkuluen txikizkako merkataritza.

642.1, 2, 3 eta 4

Haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu eratorri prestatuen txikizkako merkataritza, salbu barruki-dendak.

642.5

Arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien eratorrien txikizkako merkataritza.

642.6

Gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza barruki-dendetan.

643.1 eta 2

Arrainen, arrantzako bertze produktu batzuen, akuikulturako produktuen eta barraskiloen txikizkako merkataritza.

644.1

Ogia, pastelak, gozokiak eta antzekoak eta esnea eta esnekiak txikizka saltzea.

644.2

Ogiaren, ogi berezien eta opilen saltokiak.

644.3

Pastel, opil eta gozokigintzako gaien txikizkako merkataritza.

644.6

Ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez), patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritza.

647.1

Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea duen establezimendu batean.

647.2 eta 3

Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza autozerbitzu moduan edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako salmenta-aretoa duten establezimenduetan.

651.1

Ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako gauzen txikizkako merkataritza.

651.2

Janzteko eta bururako edonolako jantzien txikizkako merkataritza.

651.3 eta 5

Arropa zuriaren, emakumearen azpiko arroparen eta jantzi berezien txikizkako merkataritza.

651.4

Mertzeriako eta paketeriako gauzen txikizkako merkataritza.

651.6

Oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gauzen txikizkako merkataritza.

652.2 eta 3

Drogeriako, lurrindegiko, kosmetikako eta garbiketako gauzen, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako bertze produktu batzuen, produktu kimikoen eta norberaren higienerako eta garbiketarako gauzen txikizkako merkataritza.

653.1

Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).

653.2

Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argindarra ez den bertze energiaren batekin ibiltzen diren etxerako bertze tresna batzuen eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza.

653.3

Etxerako tresnen, burdindegiko gauzen, apaingarrien, oparien edo jendea erakartzeko gauzen txikizkako merkataritza (imitaziozko bitxiak eta etxerako tresna elektroniko txikiak barne).

653.9

Etxea janzteko izanik, b.p.s.g.ko bertze gauza batzuen txikizkako merkataritza.

659.2

Bulegoko altzarien eta bulegoko makinen eta tresneriaren txikizkako merkataritza.

659.3

Aparatu eta tresna mediko, ortopediko, optiko eta fotografikoen txikizkako merkataritza.

659.4

Liburuen, egunkarien, papergintzako eta idazmahairako gauzen eta marrazketako eta arte ederretako gauzen txikizkako merkataritza, salbu eremu publikoan kokaturiko kioskoetan.

659.4

Eremu publikoan kokaturiko kioskoetan, egunkarien, aldizkarien eta liburuen txikizkako merkataritza.

659.6

Jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza.

659.7

Hazien, ongarrien, loreen, landareen eta animalia txikien txikizkako merkataritza.

662.2

Edonolako gauzen txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren establezimenduetan.

663.1

Elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.2

Ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.3

Oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.4

Drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.9

B.p.s.g.ko bertze salgai batzuen txikizkako merkataritza merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo, salbu eta artikulu eta produktu horiei ez bazaie aplikatzen balio erantsiaren gainerako zergaren baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia.

2. Jarduera bakoitzean zein eragiketa ekonomiko sartzen diren zehazteko, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren arauak hartuko dira aintzat.

Halaber, jarduera bakoitzean sartutzat hartuko dira espresuki I. eta II. eranskinetan sartzen diren eragiketa ekonomikoak, betiere jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira. Jarduera osagarritzat joko dira baldin eta haien guztien diru-sarreren bolumena, 3.1 artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatua, ez bada jarduera nagusiaren diru-sarreren bolumenaren %40 baino handiagoa.

3. Garraio publikorako txartelen merkaturatze zerbitzua emateak ez du ekarriko subjektu pasiboak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidetik salbuestea, betiere zerbitzu emate hori jarduera nagusiaren jarduera osagarri gisa egiten bada.

3. artikulua. Salbuespenak.

1. Foru agindu honen aurreko bi artikuluetan xedaturikoa salbu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztua ez zaizkie aplikatuko magnitude hauek gainditzen dituzten jarduerei edo jarduera sektoreei:

1.–Diru-sarreren bolumenaren araberako magnitudea:

a) 300.000 euro, osotara, honako jarduera hauetan:

–Abeltzaintza independentea.

–Ganadua hazteko, zaintzeko eta gizentzeko zerbitzuak.

–Nekazariek eta abeltzainek egindako bertzelako lan, zerbitzu eta jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude.

–Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-araubide berezitik kanpo dauden oihan-jardueraren titularrek eginiko bertzelako lan, zerbitzu eta jarduera osagarri batzuk.

–Apartzeria-araubidean gauzatzen diren nekazaritza-jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak.

–Apartzeria-araubidean gauzatzen diren oihan-jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak.

–Produktu naturalak eta landare edo animalietatik heldu direnak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzeko prozesuak, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifetan industria jarduerei dagokien epigrafe batean alta ematea eskatzen badute eta produktu natural horiek zuzenean lortzen diren ustiategien titularrek eginak badira.

–Nekazaritza- edo abeltzaintza-jarduerak, balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-araubide berezian egon daitezkeenak.

–Oihan-jarduerak, balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-araubide berezian egon daitezkeenak.

b) 150.000 euro, osotara, gainerako jardueretan.

2019. urteari dagokion negozio-zifraren zenbateko garbia hartuko da diru-sarreren bolumentzat. Urte horretan jarduera hasi bazen, negozio-zifraren zenbateko garbia urte osora proiektatuko da.

Zenbatespen objektiboaren araubidea eta araubide berezi erraztua jardueraren lehendabiziko urtean aplikatuko dira, salbu eta 2. edo 3. magnitudeak gainditzen badira jardueraren hasieran, edo araubide horiei uko egiten bazaie.

Negozio-zifraren zenbateko garbia zehazteko, subjektu pasiboaren ohiko jarduerei dagozkien zerbitzu-prestazioen eta produktu-salmenten zenbatekoak kontatuko dira, salmenten gaineko hobariak eta gainerako murriztapenak kenduta, bai eta balio erantsiaren gaineko zergaren eta aipatu negozio-zifrarekin zuzenean loturiko bertze zerga batzuen zenbatekoak ere.

Diru-sarreren bolumenaren magnitudea konputatzeko, kontuan hartuko dira, subjektu pasiboak eginiko enpresa jarduerei dagozkien eragiketak ez ezik, ezkontideak, ondorengo ahaideek eta aurreko ahaideek egindakoei dagozkienak ere, bai eta ahaide horietakoren bat partaide duten errentak eratxikitzeko araubideko entitateek egindakoak ere, eta, orobat, subjektu pasiboari Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legearen 28. artikuluan ezarritako moduan lotutako entitateek egindakoak, inguruabar hauek gertatzen badira:

a’) Gauzatzen diren enpresa jarduerak berdinak edo berdintsuak izatea. Ondorio horietarako, berdinak edo berdintsuak direla ulertuko da ekonomia jardueren gaineko zergan talde berean sailkatu badira.

b’) Jarduera horien zuzendaritza bateratua izatea, eta giza baliabideak edo baliabide materialak partekatzea.

Errentak eratxikitzeko araubidea duten entitateak izanez gero, kontuan hartu behar dira, entitateak berak errentak eratxikitzeko araubidean egindako enpresa jardueretako eragiketez gain, baita haren bazkide, oinordeko, erkide edo partaideek egindakoak ere, eta horien ezkontide, ondorengo eta aurrekoek egindakoak; baita errentak eratxikitzeko araubidea duten bertze entitate batzuek eginak ere, aurreko pertsona horietako edozeinek parte hartzen badu.

2. Enplegatuen araberako magnitudea: 3 enplegatu.

Muga hau foru agindu honen 1. eta 2. artikuluetan dauden jardueretako bakoitzean aplikatuko da, salbu eta 1. apartatu honen 1. magnitudeko a) letran eta 3. magnitudean adierazitakoak.

Enplegatuen multzo horretan soldatakoak baizik ez dira sartuko, II.III eranskineko definizio bateratuetan azaltzen den bezala.

Artikulu honetan aipatzen diren enplegatuen kopurua zehaztuko da aurreko urtean jardunean ibilitako aldiari dagokion batez bertzeko haztatuaren arabera.

Batez bertzeko haztatua zehaztu ahal izateko, arau hauek baizik ez dira aplikatuko:

–Aurreko urtean jardunean aritutako aldian lan egindako ordu kopurua bakarrik hartuko da kontuan.

–Soldatako langiletzat hartuko da behar den lan hitzarmenean langile bakoitzarentzat ezarritako urteko ordu kopurua edo, horrelakorik izan ezean, urtean 1.800 ordu lan egiten duena. Urteko orduen kopurua txikiagoa edo handiagoa bada, soldatako langileen kopurua aterako da urtean egiazki lan egindako ordu kopuruaren eta lan hitzarmenean finkaturiko ordu kopuruaren arteko proportzioan, eta horrelakorik izan ezean, 1.800.

Jardueran aritzen den lehenengo urtean, jarduera hastean enplegaturik dauden pertsonen kopurua hartuko da kontuan.

3. Ibilgailu kopuruaren arabera: ibilgailu bat aurre-aurreko urteko edozein egunetan.

Muga hau jarduera hauetarako aplikatuko da:

–Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiarien errepide bidezko garraioa.

–Autotaxi bidezko garraioa.

–Salgaien errepideko garraioa.

–Aldaira zerbitzuak.

–Mezuen eta mandatuen zerbitzuak.

Jardueran aritzen den lehenengo urtean, jarduera hastean dauden ibilgailuen kopurua hartuko da kontuan.

2. Aurreko 1. apartatuan aurreikusitako diru-sarreren bolumenaren mugaren bat edo magnituderen bat gaindituz gero, subjektu pasiboa pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidetik kanpo geldituko da hurrengo urtetik bertatik hasita. Araubide horretatik kanpo gelditzeak zuzeneko zenbatespenaren araubidearen modalitate erraztuaren aplikazio esparruan sartzea ekarriko du, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 28.1 artikuluan aurreikusitako moduan. Era berean, araubide berezi erraztutik kanpo geldituko da balio erantsiaren gaineko zergan, eta bere araudian ezarritakoaren arabera dagokion araubidea aplikatuko zaio.

Aurreko ataleko 1. magnitudeko b) letran ezarritako muga gainditzen ez bada ere, kanpo geldituko da, II. eranskineko jarduerak garatzean, subjektu pasiboaren etekin osoen %75aren baino gehiagoren hartzaileak ezkontidea, ondorengo ahaideak, aurreko ahaideak, horietako edozein partaide duten errentak eratxikitzeko araubideko entitateak edo 26/2016 Foru Legearen 28. artikuluaren arabera lotutako entitateak direnean, etekin horiei dagozkien eragiketetan faktura egitera behartuta egonik, fakturazio betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduaren (apirilaren 10eko 23/2013 Foru Dekretuak onetsia) 2.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa ez zaie kooperatibetako bazkideei aplikatuko, entitatearekin duten lotura haien kontseilari edo administratzaile izatea denean, edo kooperatibako kontseilariaren edo administratzailearen ezkontideak edo ahaideak direnean, lerro zuzenean edo albotik, hirugarren maila arteko odol edo ezkontza bidezko ahaidetasuna medio.

3. Partez edo osorik Espainiako lurraldetik kanpo egiten diren enpresa-jarduerei ere ez zaie zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatuko.

Horren haritik, honako jarduera hauek Espainia barnean gauzatzen direla ulertuko da: hiri garraio kolektiboa eta errepideko bidaiarien garraioa, autotaxi bidezko garraioa, errepideko salgaien garraioa, etxe-aldairetako zerbitzuak eta mezularitza eta mandataritza zerbitzuak.

4. artikulua. Zeinu, modulu eta indize zuzentzaileak onestea.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzearen ondorioetarako, aurreko artikuluetan jasotako jarduerei edo jarduera sektoreei 2020. urtean dagozkien zeinu, indize eta moduluak onesten dira, baita balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuaren modulu eta indize zuzentzaileak ere.

Aipatu zeinu, indize edo moduluak eta modulu eta indize zuzentzaileak eta horiek aplikatzeko jarraibideak I., II. eta III. eranskinetan daude.

5. artikulua. Uko egiteak eta errebokatzeak.

1. Araubide berezi erraztua eta nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren araubide berezia 2020. urtean aplikatzeari uko egiteko epea, baita ekitaldi horretan ondorioak izan beharreko uko hori errebokatzekoa ere, foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2020. urteko martxoaren 31n bukatuko.

Dena dela, Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 22.1. artikuluko laugarren paragrafoari jarraikiz, uko egin zaiola ulertuko da, orobat, baldin eta araubide orokorra aplikatuz ondorioak sortuko dituen urte naturalaren lehen hiruhilekoari dagokion aitorpen-likidazioa epearen barruan aurkezten bada. Jarduera hasia bada, uko egin diola ulertuko da, halaber, jarduera hasi ondoren subjektu pasiboak aurkeztu behar duen lehenbiziko aitorpena aurkezten bada araubide orokorra aplikatuz dagokion epearen barruan.

2. Zenbatespen objektiboaren araubidea 2020. urtean aplikatzeari uko egiteko epea, baita ekitaldi horretan ondorioak izan beharreko uko hori errebokatzekoa ere, foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2020. urteko martxoaren 31n bukatuko. Enpresa-jarduera 2020an hasten duten subjektu pasiboen kasuan, zenbatespen objektiboaren araubideari uko egiten diotela ulertuko da baldin eta jardueraren ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagokion ordainketa zatitua, zenbatespen zuzeneko araubideari jarraituz kalkulatua, erregelamenduz ezarritako epean egiten bada, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 92.hiru artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

3. Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 22.1. artikuluko laugarren paragrafoan ezarritakoa kenduta, ukoak eta errebokatzeak tributuen arloan eskumena duen departamentuak horretarako onetsitako F-65 eredua betez eginen dira.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehen xedapen gehigarria.–”Soldatako langileak” izeneko moduluaren kalkulua 2020. urtean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidean.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidean etekin garbia zehaztearen ondorioetarako bakar-bakarrik, 2020. urtean “soldatako langileak” moduluan igoerarik izan bada 2019ko moduluarekin alderatuta, alde positibo horri zero koefizientea aplikatuko zaio, eta ez foru agindu honen II. eranskineko III. atalean (“Eranskin honetako zeinu, indize eta moduluak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta balio erantsiaren gaineko zergan aplikatzeko definizio bateratuak” izenekoan) ezarritakoa, hots, 0,6.

“Soldatako langileak” moduluaren gainerako unitateei II. eranskineko III. atalean ezarritako tarteen arabera dagozkien koefizienteak aplikatuko zaizkie.

Bigarren xedapen gehigarria.–2020. urtean enpresa jarduera batean hasten diren subjektu pasiboei aplikatu beharreko ohiz kanpoko zerga neurriak.

1. 2020an enpresa-jarduera batean hasten diren subjektu pasiboek, baldin eta etekin garbia kalkulatzen badute (pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ondorioetarako) zenbatespen objektiboaren araubidea erabiliz, eta ez foru agindu honen III. eranskinaren 1. atalean pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokionez ezarritako murriztapen portzentajeak erabiliz, jardueran hasten diren ekitaldian eta hurrengoan %60 eta %30 murriztuko dute, hurrenez hurren, zeinu, indize edo moduluen eta indize zuzentzaileen ondoriozko etekin garbia.

2. %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten subjektu pasibo desgaituak direnean, %70eko murriztapena eginen da jarduera hasierari dagokion zergaldian eta hurrengoan, aurreko atalean adierazitako kasu eta inguruabar beretan.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinetan jasotzen diren jardueretan etekin garbiaren indizea murriztea 2019. urterako, etekina pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoaren bidez kalkulatzen denean.

Urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinetan jasotzen diren jarduera ekonomiko guztiei, 2019. ekitaldiko etekin garbia pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea erabiliz kalkulatzen baldin badute, %5eko murriztapena eginen zaie etekin horretan.

Laugarren Xedapen gehigarria.–Urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduaren bidez nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera jakin batzuetarako onetsitako etekin garbiaren indizeen aldaketa 2019. urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokionez.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidean, honako nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera hauetan, urtarrilaren 29ko 12/2019 Foru Aginduan ezarritako indizeen ordez, 2019an ondotik adierazten diren indizeak aplikatuko dira etekin garbia kalkulatzeko:

JARDUERA

ETEKIN
INDIZEA

Nekazaritzakoa, honako hauek ekoizteko:

–Ardotarako mahatsa, “Nafarroa” jatorri deiturakoa eta bertze deitura batzuetakoa (“Errioxa” jatorri deitura izan ezik).

–Mertxika

–Brokolia

0,173

Nekazaritzakoa, honako hauek ekoizteko:

–Zitrikoak ez diren frutak

–Olio-landareak

0,236

Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 2020. urtean izanen ditu ondorioak, hirugarren eta laugarren xedapen gehigarrietan ezarritakoa galarazi gabe.

Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.

I. ERANSKINA

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako jarduerak

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN ARAUBIDEKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK

Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako zerri azienda, haragitarako ardi-azienda, esnetarako behi-azienda eta hegazti-hazkuntza ustiatzekoa; eta nekazaritzakoa, patata lortzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,118

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,220

Oharra: hegazti-hazkuntzaren barrenean sartzen dira: oilasko, oilo, ahate, faisai, eper, galeper eta abarren produktuak (haragia nahiz arrautzak).

Jarduera: basogintzakoa, batez bertzeko mozketa epea 30 urtetik gorakoa duena

Etekin garbiaren indizea

0,118

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,220

Oharra: adibide gisa, honako zuhaitz-espezie hauek sartzen dira: gaztainondoa, urkia, lizarra, astigarra, gereziondoa, haltza, intxaurrondoa, ler gorria (P. Sylvestris), larizio pinua, izeia, Douglas izeia, zedroa, Aleppo pinua, pinu kanariarra, pinazi pinua, itsas pinua, nekosta, pagoa, haritza (Q. Robur, Q. Petraea), artea, artelatza eta gainerako quercusak.

Jarduera: nekazaritzakoa, azukre-erremolatxa lortzekoa; eta abeltzaintzakoa, haragitarako behi-azienda, haragitarako ahuntz-azienda, ugalketarako behi-azienda, behor-azienda eta untxi-hazkuntza ustiatzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,133

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,236

Jarduera: nekazaritzakoa, “Nafarroa” jatorri deiturako ardotarako mahatsa lortzekoa, eta bertze atal batzuetan espresuki aipatzen ez den ardotarako mahatsa lortzekoa.

Etekin garbiaren indizea

0,236

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,338

Jarduera: nekazaritzakoa, gizakiek jateko onddoak, zerealak, olio-landareak, lekadunak eta zitrikoak ez diren frutak lortzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,236

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,338

Oharra: adibide gisa honako hauek lortzekoak sartzen dira:

–Zerealak: zereal aledunak (garia, zekalea, garagarra, olo arrunta, artoa, basartoa, arroza, artatxikia, alpistea, eskaina, tritikalea, artobeltza, etab.).

–Lekadunak: lekale aledunak (babarruna, dilista, txitxirio, baba, ilarra, algarrobo-leka, zalkea, erua, aizkola, ailorbea, etab.).

–Olio-landareak: ekilorea, soja, koltza eta arbi-hazia, kartamoa, akain-belarra, etab.

–Zitrikoak ez diren frutak: mahaiko sagarra, sagardotako sagarra, udarea, irasagarra, mizpira, bertze fruta pipitadun batzuk (mazpila, gurbea eta antzekoak), gerezia, ginga, arana, abrikota, mertxika eta bertze fruta hezurdun batzuk, pikua, granada, andere-mahatsa, mugurdia, bertze fruta txiki batzuk eta baiak (andere-mahats beltza, martutza, maruga, etab.) eta kiwia.

Jarduera: basogintzakoa, batez bertzeko mozketa epea 30 urtekoa edo laburragoa duena

Etekin garbiaren indizea

0,236

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,338

Oharra: adibide gisa, honako zuhaitz-espezie hauek sartzen dira: eukaliptoa, makala, intsinis-pinua eta itsas-pinua.

Jarduera: nekazaritzakoa, fruitu lehorrak, barazkiak eta olibondoaren produktuak lortzekoa; eta abeltzaintzakoa, ugalketarako zerri-azienda, esnetarako ardi-azienda, esnetarako ahutz-azienda eta erlezaintza ustiatzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,267

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,369

Oharra: adibide gisa honako hauek lortzekoak sartzen dira:

–Fruitu lehorrak: intxaurrondoa, hurritza, arbendolondoa, gaztainondoa eta bertzelako fruta-arbolak.

–Barazkiak: buru-aza, bruselaza, azalorea, bertzelako azak, zerba, apioa, porrua, uraza, eskarola, ziazerba, zainzuria, endibia, kardua, bertze barazki hostodunak, tomatea, orburua, luzokerra, ozpinetako luzokerra, alberjinia, piperra, kuia, kuiatxoa, hosto nahiz loreengatik laboratzen diren bertze barazki batzuk, erremolatxa gorria, azenarioa, baratxuria, tipula, tipuleta, arbia, errefaua, sustrai, edota erraboil nahiz tuberkuluengatik laboratzen diren bertze barazki batzuk, ilar berdea, leka, baba berdea, bertze barazki lekadunak, angurria, meloia, marrubia, baratze-marrubia, eta landare hosto erorkorreko bertze fruitu batzuk.

–Olibondoaren produktuak: mahaiko oliba eta errotako oliba.

Jarduera: nekazaritzakoa, zitrikoak lortzekoa; eta abeltzaintzako jarduera batzuk, bertze atal batzuetan espresuki sartu gabeak, baita basogintzako jarduera ere, erretxina lortzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,297

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,400

Oharra: adibide gisa honako hauek lortzekoak sartzen dira:

–Abeltzaintzako bertze jarduera batzuk: larrugintzarako animaliak (bisoia, txintxila, etab.), etab.

Jarduera: nekazaritzakoa, “Errioxa” jatorri-deiturako ardotarako mahatsa, sustraiak, tuberkuluak, bazka, tabakoa eta aurreko ataletan espresuki aipatzen ez diren nekazaritzako bertzelako produktuak lortzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,346

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,449

Oharra: adibide gisa honako hauek lortzekoak sartzen dira:

–Bazka: jorrako bazka-landareak (bazka-arbia, bazka-erremolatxa, bazka-aza, bazka-kuia, bazka-azenarioa, etab.) eta bertze bazka-landare batzuk (luzerna, neguko bazka-zereala, bazka-artoa, zalkea, astorkia, hirusta, llollobelarra, bazka-baba, suila eta bertze batzuk).

–Nekazaritzako bertze produktu batzuk: lupulua, txikoria, piperrautserako piperra, mintegiak, lore eta landare apaingarriak, etab.

Jarduera: nekazaritzakoa, kotoia lortzekoa

Etekin garbiaren indizea

0,379

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,482

Jarduera: nekazaritzakoa, ehun-landareak eta mahaiko mahatsa ekoiztera bideratua, nekazariek, abeltzainek eta basogintzako jardueren titularrek egindako zerbitzu osagarriak, eta hegaztiak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak

Etekin garbiaren indizea

0,396

Etekin garbiaren indizea produktuen eraldaketa, prestaketa eta manufaktura kasuetan

0,498

Oharra: adibide gisara, ehun-landareak lortzearen atalean, honako hauek sartzen dira:

–Lihoa, kalamua eta abar ekoiztea.

Oharra: adibide gisara, nekazariek, abeltzainek eta basogintzako jardueren titularrek egindako zerbitzu osagarrietan, honako hauek sartzen dira:

–Landa turismoa, eskulangintza, ehiza, arrantza eta aisialdiko jarduerak, betiere nekazariak edo abeltzainak monitore, gidari edo aditu gisa parte hartzen badu, esaterako txangoak, mendi-ibilia, ibilbide ekologikoak, etab., landetxeetako ostatu zerbitzuak izan ezik.

Jarduera: nekazari eta abeltzainek egindako bertzelako lan eta zerbitzu osagarriak

Etekin garbiaren indizea

0,236

Jarduera: azienda hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak, hegaztiak izan ezik.

Etekin garbiaren indizea

0,543

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ARAUBIDE BEREZI ERRAZTUKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK

Jarduera: abeltzaintzakoa, hegazti hazkuntza eta haragitarako zerri aziendaren ustiapen intentsiboa

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0171

Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako behi aziendaren eta untxi hazkuntzaren ustiapen intentsiboa

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0343

Jarduera: abeltzaintzakoa, hazteko zerri azienda eta hazteko behi aziendaren ustiapen intentsiboa, bai eta gainerako ataletan zehazki sarturik ez dauden abeltzaintzako bertzelako ustiapen intentsiboak edo estentsiboak ere

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0404

Jarduera: abeltzaintzakoa, esnetarako ardi aziendaren eta esnetarako ahuntz aziendaren ustiapen intentsiboa

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0294

Jarduera: abeltzaintzakoa, esnetarako behi aziendaren ustiapen intentsiboa

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0330

Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako ardi aziendaren eta ahuntz aziendaren ustiapen intentsiboa, eta hegaztiak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0464

Jarduera: nekazari eta abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako bertzelako lan eta zerbitzu osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude, eta hegaztiak ez gainerako azienda hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0572

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere gizakiek jateko labore, lekale eta onddoetatik heldu direnak

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0139

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere mahaiko ardotarako mahatsa, fruitu lehorrak, landare oliodunak, zitrikoak eta olibondoaren produktuak

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0164

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere ondoko hauetatik heldu direnak: sustraiak, tuberkuluak, arroza, jatorrizko deiturako ardotarako mahatsa, zitrikoak ez diren frutak, baratzezaintza eta nekazaritzako gainerako produktuak, bertze ataletan zehazki aipatzen ez direnak

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0185

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere bazka-landareetatik heldu direnak

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0454

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere mahaiko mahatsetik heldu direnak

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0205

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere ehun-landareetatik eta tabakotik heldu direnak, eta nekazariek, abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako bertzelako jarduera osagarriak

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,1076

Oharra: adibide gisara, nekazariek, abeltzainek eta basogintzako jardueren titularrek egindako zerbitzu osagarrietan, honako hauek sartzen dira:

Landa turismoa, eskulangintza, ehiza, arrantza eta aisialdiko jarduerak, betiere nekazariak edo abeltzainak monitore, gidari edo aditu gisa parte hartzen badu, esaterako txangoak, mendi-ibiliak, ibilbide ekologikoak, etab., landa-etxeetako ostatu zerbitzuak izan ezik.

Jarduera: apartzeria araubideko oihangintzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0538

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea gazta egiteko

Ordaindu beharreko kuotaren indizea

0,0160

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea ardoa egiteko

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0839

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea aurrekoak ez diren bertze produktu batzuk egiteko

Sartu beharreko kuotaren indizea

0,0650

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Urteko etekina

1.–Jarduera bakoitzari dagokion etekin garbia aterako da biderketa bat eginda, hau da, diru-sarreren bolumen osoaren (barne direlarik nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide bereziaren ordaina, diru-laguntza arruntak nahiz kapitalekoak, eta ustiategi bakoitzari dagozkion kalte-ordainak) eta horietako bakoitzari dagokion “etekin garbiaren indizearen” artekoa.

Aurreko paragrafoan xedaturikoa gorabehera, baldin eta diru-laguntzak eta kalte-ordainak “etekin garbiaren indize” ezberdinak ezarriak dituen labore edo ustiapen batekin baino gehiagorekin lotzen badira, aipatu diru-laguntzei eta kalte-ordainei aplikatu beharreko indizea 0,23 izanen da.

Nekazaritza Politika Erkidea desakoplatutako laguntza zuzenetan (oinarrizko ordainketa, klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritzako jardunbideetarako ordainketa, nekazari gazteendako ordainketa, eta, kasua bada, nekazari txikien araubide erraztuaren ordainketa), ondoko eskala aplikatzearen ondoriozko indizea aplikatuko da, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jardueraren diru-sarrera guztiei buruz (aipatutako NPEko laguntza zuzenak eta gainerako laguntza, diru-laguntza eta kalte-ordainak barne) laguntza horiei dagokien portzentajearen arabera:

–Laguntza zuzen desakoplatuak %50 edo gutxiago badira, 0,23ko indizea aplikatuko da.

–Laguntza zuzen desakoplatuak %50 baino gehiago eta %80 baino gutxiago badira, indizea 0,53 izanen da.

–Laguntza zuzen desakoplatuak %80 edo gehiago badira, 0,80ko indizea aplikatuko da.

2.–Indize zuzentzaileak dituzten jardueretan, etekin garbia aterako da biderketa bat eginda, hau da, aurreko 1. atalean zehazturikoaren eta kasuan kasuko indize zuzentzaileen arteko biderketa.

Indize zuzentzaileak bakar-bakarrik aplikatuko zaizkie berariaz horrelakoak ezarriak dituzten jarduerei, eta hurrengo 3. atalean adierazten diren gorabeheren, zenbatekoen, hurrenkeraren eta bateraezintasunaren arabera.

3.–Indize zuzentzaileak.

3.1. Nekazaritzako jardueretan bertzeren ekoizpen-bideak erabiltzea.

Nekazaritzako jarduerak garatzean norberarenak ez diren ekoizpen-bideak soilik erabiltzen direnean, lurra kontuan eduki gabe, apartzeriako eta antzeko kasuetan salbu.

Indizea: 0,75.

3.2. Soldatako langileak erabiltzea.

Soldatako langileen kostua diru-sarreren bolumen osoaren portzentajea baino handiagoa bada, aipatzen den indize zuzentzailea aplikatu beharko da.

PORTZENTAJEA

AURKIBIDEA

%10etik gora

0,90

%20tik gora

0,85

%30etik gora

0,80

%40tik gora

0,75

%49tik gora

0,70

Aurreko 3.1 puntuko indize zuzentzailea aplikatu behar baldin bada, orduan 3.2 puntu honetakoa ezin izanen da aplikatu.

3.3. Errentan utzitako lurretan egindako laborantza

Laborantza lanak, osorik zein partez, errentako lurretan eginak direnean.

Indizea: 0,80, errentan utzitako lurretako laborantzatik lortutako etekinen gainean

Aipatu diru-sarrerak zehazterik ez dagoenean, hainbanaketa eginen da, alegia, labore bakoitzari dagozkion errentan harturiko lurrek labore horretarako landutako lur osoaren (jabetzakoaren gehi errentan harturikoaren) arabera duten proportzioa kontuan hartuta.

Indize zuzentzaile hau aplikatuz etekinari egiten zaion murriztapena ezin da izan errentamenduagatik ordaindutako zenbatekoa baino handiagoa.

Indize hori aplikatzeko, subjektu pasiboak kasuan kasuko errenten gaineko atxikipenak egin eta ordaindu beharko ditu, eta zerga araudian ezarritako epeetan eta ereduan egin beharko du errenten zenbatekoei eta atxikipenei buruzko jakinarazpena.

Herri ondasunen aprobetxamenduaren kasuan, indize zuzentzaile hau aplikatuko da baldin eta subjektu pasiboak jakinarazten baditu eredu eta epe berdinetan aprobetxamendu horien truke ordaindutako zenbatekoak.

3.4. Hirugarrenei erositako pentsuak.

Abeltzaintzako jardueretan, aziendei emandako pentsuek eta hirugarrenei erositako bertze elikagai batzuek egiten badute kontsumitutako zenbatekoen 100eko 50 baino gehiago.

Indizea: 0,75, salbu eta haragitarako zerri-aziendaren ustiapen intentsiboan eta hegazti-hazkuntzan. Indize hori 0,95 izanen da aipatu jardueretan, alegia, haragitarako zerri-aziendaren ustiapen intentsiboan eta hegazti-hazkuntzan.

Indize horren ondorioetarako, pentsuen eta bertze produktu propio batzuen zenbatekoaren balorazioa egiteko, merkatuan duten balioa erabiliko da.

3.5. Nekazaritza ekologikoa.

Produkzioak Nafarroako Foru Komunitatean indarra duen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituenean, kontuan hartuta abenduaren 20ko 617/1999 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitatean nekazaritzako ekoizpen ekologikoaren eta nekazaritzako produktu eta elikagaietan horren adierazgarria jartzearen gaineko erregelamendua onetsi zuena, eta Kontseiluaren ekainaren 28ko 834/2007 (EE) Erregelamendua, produktu ekologien produkzioari eta etiketatuari buruzkoa eta 2092/1991 (EEE) Erregelamendua indarrik gabe uzten duena.

Indizea: 0,95.

3.6. Basogintzako jarduerei aplikatzeko indizea.

Foru Komunitateko Administrazioak onetsitako baso kudeaketako plan teknikoen, mendien antolamenduaren, plan dasokratikoen edo basoberritze planen arabera kudeaturiko baso-finkak ustiatzen badira, betiere Administrazio eskudunak kasu bakoitzean zehazturiko batez bertzeko ekoizpen epea –kasuan kasuko espeziearen arabera– hogei urtekoa edo gehiagokoa bada.

Indizea: 0,80.

3.7. Energia elektrikoa erabiltzen duten ureztalurretako laboreak.

Laborantza, osorik edo partez, ureztalurretan egiten bada, betiere zergadunaren ureztatzaileen elkarteak mendekotasun energetikoa duenean eta Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 102.2 artikuluak zerga berezietarako aipatzen duen kudeaketa-bulegoaren lurralde-erregistroan izena emanda badago.

Indizea: 0,80, energia elektrikoa erabiltzen duten ureztalurretako laboreetatik lortutako etekinaren gainean.

Etekina zein den kalkulatzerik ez badago, indizea honela aplikatuko da: labore guztien etekina bider, nekazaritzako ustiapenaren azalera guztiari dagokionez, energia elektrikoa erabiltzen den ureztalurren portzentajea.

3.8. Nekazaritzako jarduera, piperra ekoiztekoa.

Piperra lortzeko nekazaritzako jardueran plastikoak erabiltzen direnean.

Indizea: 0,97.

Indize zuzentzaile hau aplikatuz etekinari egiten zaion murriztapena ezin da izan piperrak lortzeko plastikoen erabilerak dakarren urteko gastuaren %10 baino gehiago. Bertze produktu batzuk lortzeko ere erabiltzen badira plastikoak, eta ezin bada mugatu piperra lortzeari dagokion gastua, kalkulatuko da egoki den zenbatekoa segun eta zer portzentaje den jarduera horren etekina guztizkoaren aldean, indize zuzentzaileak aplikatu aurretik.

ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Arau orokorra

1. Araubide berezi hau aplikatzearen ondorioz subjektu pasiboak sartu beharreko kuota kalkulatzeko, bere jardueraren sektore bakoitzari eranskin honen arabera dagozkion kuota guztien batuketa eginen da.

2. Jarduera sektore bakoitzari dagokion kuota aterako da diru-sarreren bolumen osoaren (diru-laguntza arruntak edo kapitalekoak eta kalte-ordainak aparte utzita) eta dagokion “sartu beharreko kuotaren indizearen” arteko biderketa eginez.

3. Sartu beharreko kuoten zenbatekoa, aurreko ataletan ezarritakoari jarraikiz kalkulatua, zuzenduko da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 19/1992 Foru Legearen 68.5 artikuluan aipatzen diren kuotak gehituz eta/edo kenduz.

Hiru hileko kuotak

4. Ateratzen den kuotaren ordainketa behar diren likidazio-aitorpenen bitartez eginen da, subjektu pasiboak hiruhileko bakoitzaren hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturalen barrenean aurkeztu beharko baititu, salbu bigarren eta laugarren hiruhilekoei dagozkienak, horiek, hurrenez hurren, abuztuaren 5era arte eta urtarrilaren 31ra arte aurkezten ahalko baititu.

5. Hiru hilean behin ordaindu beharreko zenbatekoa aterako da epe horretan izan diren diru-sarreren bolumen osoaren eta dagokion “sartu beharreko kuotaren indizearen” arteko biderketa eginez.

Apartzeria kontzeptua

Hauxe jotzen da apartzeriatzat: halako kontratu mota bat zeinaren bidez landa-finka baten titularrak aldi baterako lagatzen baititu finkaren edo hango aprobetxamenduren baten erabilera eta luperketa, eta, horrekin batera, aziendaren, makineriaren eta zirkulazioko kapitalaren guztizko balioaren %25 edo gehiago jartzen du eta lagapen-hartzailearekin adosten du produktuak zati alikuotatan banatuko dituztela bakoitzak egindako ekarpenaren arabera.

II. ERANSKINA

Bertzelako jarduerak

I.−PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN ARAUBIDEKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK

Jarduera: fruten, berduren, barazkien eta tuberkuluen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 641

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.194,54

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.748,83

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

64,44

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

98,24

5

Garraioko elementuen karga

Kilogramoa

1,14

Jarduera: haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu eratorri prestatuen txikizkako merkataritza, salbu barruki-dendak

EJZko epigrafea: 642.1, 2, 3 eta 4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.119,86

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.630,93

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

37,96

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

86,44

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

41,65

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, aurrez prestaturiko plateren ekoizpenetik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien eratorrien txikizkako merkataritza

Ekonomia-jardueren gaineko zergako epigrafea: 642.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.548,16

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.473,78

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

26,73

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

59,19

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

24,37

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, oilaskoak erretzetik ateratzen dena ere, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza barruki-dendetan

EJZko epigrafea: 642.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.045,21

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.442,33

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

28,83

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

72,86

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

36,15

Jarduera: arrainen, arrantzako bertze produktu batzuen, akuikulturako produktuen eta barraskiloen txikizkako merkataritza

Ekonomia-jardueren gaineko zergako epigrafea: 643.1 eta 2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO

(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.846,81

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.263,63

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

39,30

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

119,84

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

30,65

Jarduera: ogia, pastelak, gozokiak eta antzekoak eta esnea eta esnekiak txikizka saltzea.

Ekonomia-jardueren gaineko zergako epigrafea: 644.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Fabrikazioko soldatako langileak

Pertsona

3.064,92

2

Gainerako langile soldatadunak

Pertsona

518,68

3

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.717,47

4

Fabrikazioko lokalaren azalera

Metro koadroa

53,42

5

Lokal independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

36,79

6

Lokal ez independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

136,34

7

Labearen azalera

100 dm koadro

715,15

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien eta aurrez prestaturiko plateren fabrikazioa eta txikizkako merkataritza; bere jardueraren xede diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri lagun dutela; catering jarduerak; eta gazta, hestebete eta ogitartekoen txikizkako merkataritza; eta bai loteriarena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ogiaren, ogi berezien eta opilen saltokiak

EJZko epigrafea: 644.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Fabrikazioko soldatako langileak

Pertsona

3.025,62

2

Gainerako langile soldatadunak

Pertsona

510,83

3

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.638,92

4

Fabrikazioko lokalaren azalera

Metro koadroa

53,22

5

Lokal independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

36,38

6

Lokal ez independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

136,34

7

Labearen azalera

100 dm koadro

715,15

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: pastelen, opilen eta gozogintzako produktuen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 644.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Fabrikazioko soldatako langileak

Pertsona

3.096,36

2

Gainerako langile soldatadunak

Pertsona

491,17

3

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.949,27

4

Fabrikazioko lokalaren azalera

Metro koadroa

47,14

5

Lokal independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

36,38

6

Lokal ez independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

121,41

7

Labearen azalera

100 dm koadro

561,88

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien eta aurrez prestaturiko plateren fabrikazioa eta txikizkako merkataritza; bere jardueraren xede diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri lagun dutela; catering jarduerak; eta gazta, hestebete eta ogitartekoen txikizkako merkataritza; eta bai loteriarena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez), patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 644.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Fabrikazioko soldatako langileak

Pertsona

2.035,40

2

Gainerako langile soldatadunak

Pertsona

990,20

3

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.124,09

4

Fabrikazioko lokalaren azalera

Metro koadroa

27,37

5

Lokal independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

21,07

6

Lokal ez independentearen gainerako azalera

Metro koadroa

36,38

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea duen establezimendu batean

EJZko epigrafea: 647.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

483,31

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.434,46

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

21,21

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

72,14

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

9,42

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza autozerbitzu moduan edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako salmenta-aretoa duten establezimenduetan

EJZko epigrafea: 647.2 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Pertsona

856,60

2

Pertsona

11.513,06

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

25,16

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

34,58

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako gauzen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 651.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.477,45

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.167,37

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

38,70

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

121,81

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

41,65

Jarduera: janzteko eta bururako edonolako jantzien txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 651.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.194,54

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.381,51

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

40,25

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

75,45

Jarduera: arropa zuriaren, emakumearen azpiko arroparen eta jantzi berezien txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 651.3 eta 5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.068,77

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

12.966,93

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

51,86

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

82,53

Jarduera: mertzeriako eta paketeriako gauzen txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 651.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

935,18

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.237,99

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

31,90

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

63,66

Jarduera: oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gauzen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 651.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.508,88

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.397,24

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

29,55

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

55,80

Jarduera: drogeriako, lurrindegiko, kosmetikako eta garbiketako gauzen, pinturaren, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako bertze produktu batzuen, produktu kimikoen eta norberaren higienerako eta garbiketarako gauzen txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 652.2 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.713,22

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.100,52

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

19,00

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

55,41

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kW/h

31,43

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).

EJZko epigrafea: 653.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO

(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.972,55

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.383,54

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

13,66

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

56,70

Jarduera: material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argindarra ez den bertze energiaren batekin ibiltzen diren etxerako bertze tresna batzuen eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 653.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.390,98

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.654,60

3

Lokal independentearen azalera

Metro koadroa

38,74

4

Lokal ez independentearen azalera

Metro koadroa

128,89

5

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

105,31

Jarduera: etxerako tresnen, burdindegiko gauzen, apaingarrien, oparien edo jendea erakartzeko gauzen txikizkako merkataritza (imitaziozko bitxiak eta etxerako tresna elektroniko txikiak barne)

EJZko epigrafea: 653.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.846,81

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

16.597,67

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

23,60

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

55,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, lorezaintzako, txorrotetako eta komuneko tresnen, material elektrikoaren, iturgintzako gauzen eta pinturen txikizkako merkataritzatik ateratzen dena, baita brikolajerako, sokagintzarako eta nautikarako gauzena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 653.4 eta 5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.469,58

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.619,31

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

9,36

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

98,24

Jarduera: etxea janzteko izanik, b.p.s.g.ko bertze gauza batzuen txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 653.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.514,79

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

22.609,60

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

44,79

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

90,37

Jarduera: lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 654.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.493,17

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

18.177,28

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

212,18

4

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

660,13

Jarduera: edonolako makineriaren txikizkako merkataritza (salbu eta etxerako tresnak, bulegokoak, gailu medikoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak)

EJZko epigrafea: 654.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

4.471,63

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

19.882,64

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

41,65

4

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

136,34

Jarduera: edonolako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda eta bandaje eta aire ganbaren txikizkako merkataritza, salbu aipatu artikuluen handizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 654.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.296,69

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.931,61

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

128,89

4

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

394,51

Jarduera: bulegoko altzarien eta bulegoko makinen eta tresneriaren txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 659.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.972,55

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.383,54

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

13,66

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

63,80

Jarduera: aparatu eta tresna mediko, ortopediko, optiko eta fotografikoen txikizkako merkataritza.

Ekonomia-jardueren gaineko zergako epigrafea: 659.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

3.324,24

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

19.882,64

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

121,81

4

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

1.147,38

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, negatiboak eta inprimatutako bertzelako material fotografikoa bildu, hirugarrenen laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak dagokionari entregatzeko zerbitzutik ateratzen dena, betiere jarduera hori tresna eta gailu fotografikoak txikizka saltzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: liburuen, egunkarien, papergintzako eta idazmahairako gauzen eta marrazketako eta arte ederretako gauzen txikizkako merkataritza, salbu eremu publikoan kokaturiko kioskoetan

EJZko epigrafea: 659.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.011,83

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

16.644,82

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

56,57

4

Lokalaren azalera

Metro koadroa

30,42

5

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

516,31

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, gozokiak, erretzaileen produktuak eta balio gutxiko horrelako gauzak saltzetik, garraio publikoko txartelak, telefonorakoak eta antzekoak, baita loteriak ere, saltzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: prentsa, aldizkari eta liburuen txikizkako salmenta, eremu publikoko kioskoetan egiten dena

EJZko epigrafea: 659.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.477,45

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

16.267,60

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

801,60

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

382,71

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, gozokiak, erretzaileen produktuak eta balio gutxiko horrelako gauzak saltzetik, garraio publikoko txartelak, telefonorakoak eta antzekoak, baita loteriak ere, saltzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 659.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.335,98

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.556,33

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

33,39

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

143,81

Jarduera: hazien, ongarrien, loreen, landareen eta animalia txikien txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 659.7

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.420,49

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.352,11

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

280,55

Jarduera: edonolako gauzen txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren establezimenduetan

EJZko epigrafea: 662.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.263,32

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

9.681,98

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

38,70

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

29,07

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

EJZko epigrafea: 663.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO

(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

636,56

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.224,32

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

113,95

Jarduera: ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

EJZko epigrafea: 663.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.540,32

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.796,09

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

273,17

Jarduera: oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

EJZko epigrafea: 663.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.296,69

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

12.416,82

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

167,09

Jarduera: drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

EJZko epigrafea: 663.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.878,24

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.310,76

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

129,11

Jarduera: b.p.s.g.ko bertze salgai batzuen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

EJZko epigrafea: 663.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.742,71

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.788,12

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

318,51

Jarduera: bi sardexkako jatetxeak

EJZko epigrafea: 671.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.696,10

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.686,78

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

205,89

4

Mahaiak

Mahaia

594,03

5

“A” motako makinak

“A” motako makina

986,93

6

“B” motako makinak

“B” motako makina

4.379,52

7

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

609,88

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: sardexka bateko jatetxeak

EJZko epigrafea: 671.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.759,21

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.473,78

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

137,28

4

Mahaiak

Mahaia

236,67

5

“A” motako makinak

“A” motako makina

986,93

6

“B” motako makinak

“B” motako makina

4.379,52

7

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

609,88

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegiak

EJZko epigrafea: 672.1, 2 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

702,11

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

14.846,81

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

520,68

4

Mahaiak

Mahaia

410,22

5

“A” motako makinak

“A” motako makina

980,69

6

“B” motako makinak

“B” motako makina

4.823,49

7

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

664,20

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegi eta ostatuetako zerbitzuak.

EJZko epigrafea: 673

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

796,77

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

12.330,26

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

98,62

4

Mahaiak

Mahaia

129,38

5

Barraren luzera

Metroa

174,83

6

“A” motako makinak

“A” motako makina

813,17

7

“B” motako makinak

“B” motako makina

3.698,21

8

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

529,93

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako zerbitzuak

EJZko epigrafea: 675

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.167,53

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.411,03

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

98,62

4

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

24,46

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak

EJZko epigrafea: 676

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.057,12

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

19.414,43

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

525,40

4

Mahaiak

Mahaia

213,01

5

“A” motako makinak

“A” motako makina

954,55

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: txokolatea, izozkiak eta hortxata egitea, izozki, hortxata, infusioak, txokolateak, kafea eta disolbagarriak eta edari freskagarriak publikoari zerbitzatzea, baita haiekin zerbitzatu ohi diren opil, gozoki eta pastelak zerbitzatzea ere, eta zabuak, zalditxoak, animalia hiztunak eta horrelako josteta makinak eta loteria merkaturatzea ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 681

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.461,32

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.970,79

3

Ohe kopurua

Plaza

327,39

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: hostal eta ostatu-etxeetako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 682

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.256,20

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.095,12

3

Ohe kopurua

Plaza

267,44

Jarduera: landetxeetako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 683

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.372,65

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

9.924,16

3

Ohe kopurua

Plaza

91,11

Jarduera: etxerako tresna elektrikoen konponketa

EJZko epigrafea: 691.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.184,73

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.572,14

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

19,00

Jarduera: automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa

EJZko epigrafea: 691.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO

(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.043,28

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

18.625,22

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

29,55

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, autoen alorreko aseguruekin loturiko lanbide jardueretatik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: oinetakoen konponketa

EJZko epigrafea: 691.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

895,90

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

11.434,46

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

143,81

Jarduera: b.p.s.g.ko bertze kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (salbu oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zaharberritzea)

EJZko epigrafea: 691.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.090,44

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

18.334,46

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

50,85

Jarduera: industriako makinen konponketa

EJZko epigrafea: 692

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.169,02

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

19.804,04

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

106,10

Jarduera: b.l.s.g.ko bertze konponketa batzuk

EJZko epigrafea: 699

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.815,38

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

16.581,95

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

98,24

Jarduera: hirietako garraio kolektiboa eta bidaiarien errepide bidezko garraioa

EJZko epigrafea: 721.1 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.098,53

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

16.592,13

3

Eserleku kopurua

Eserlekua

96,16

Jarduera: autotaxi bidezko garraioa

EJZko epigrafea: 721.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

713,33

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

9.052,19

3

Egindako distantzia

1.000 km

53,50

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, euskarri gisa ibilgailua erabiltzen duten publizitate zerbitzuak ematetik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: salgaien errepideko garraioa

EJZko epigrafea: 722

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.488,92

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.697,94

3

Ibilgailuen karga

Tona

96,86

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ibilgailuak koipeztatu eta garbitzea

EJZko epigrafea: 751.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.043,28

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

18.625,22

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

29,55

Jarduera: aldaira zerbitzuak

EJZko epigrafea: 757

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.070,00

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

9.844,01

3

Ibilgailuen karga

Tona

69,58

Jarduera: mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean

EJZko epigrafea: 849

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.136,67

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

9.760,76

3

Ibilgailuen karga

Tona

158,84

Jarduera: lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea.

EJZko epigrafea: 933.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.398,86

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

20.974,99

3

Ibilgailu kopurua

Ibilgailua

789,80

4

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

260,90

Jarduera: kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak

EJZko epigrafea: 967.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

3.119,93

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

13.996,43

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

33,39

Jarduera: egindako arropen eta etxerako arropa eta tresna erabilien tindaketa, lehorreko garbiketa, garbiketa eta lisaketa

EJZko epigrafea: 971.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

2.098,28

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

17.092,78

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

47,14

Jarduera: emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak

EJZko epigrafea: 972.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.603,20

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

10.860,77

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

105,70

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

82,53

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, kosmetika kapilarreko artikuluen eta ile-apainketako produktuen txikizkako merkataritzatik ateratzen dena, baita manikura, pedikura, depilazio eta makillaje zerbitzuetatik ateratzen dena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: apaindegiak eta estetikako kabineteak

EJZko epigrafea: 972.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

856,60

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.843,23

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

91,15

4

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

58,95

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren ateratzen den etekin garbiaren barruan, kosmetikako eta edergintzako produktuen txikizkako merkataritzatik ateratzen dena ere sartuko da, betiere merkataritza-jarduera hori apaindegiko tratamenduekin jarraitzeko behar diren produktuetara mugatzen bada.

Jarduera: fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak

EJZko epigrafea: 973.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO ETEKIN GARBIA
UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1

Soldatako langileak

Pertsona

1.658,19

2

Soldatarik gabeko langileak

Pertsona

15.222,40

3

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

485,66

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren ateratzen den etekin garbiaren barruan, planoen kopiak egin eta lanak azaleztatzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere sartuko da, lan horiek dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Guztientzako oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren ateratzen den etekin garbiaren barruan, tabakogaien txikizkako merkataritzatik ateratzen dena ere sartuko da, jarduera hori errekargu bidezko salmentarako baimen araubidean egiten bada, are makina automatikoen bitartez ere.

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

1.–Jarduera bakoitzaren etekin garbia kalkulatzeko, jarduera horretarako aurreikusitako zeinu edo moduluei dagozkien zenbatekoen batura eginen da.

Zeinuen edo moduluen zenbatekoa ateratzeko, berriz, horietako unitate bakoitzari ezarritako zenbatekoa bider jardueran enplegatu, erabili edo paraturiko unitate kopurua eginen da.

2.–Indize zuzentzaileak dituzten jardueretan, etekin garbia aterako da biderketa bat eginda, hau da, 1. atalean zehazturikoaren eta kasuan kasuko indize zuzentzaileen arteko biderketa.

Indize zuzentzaileak bakar-bakarrik aplikatuko zaizkie berariaz horrelakoak ezarriak dituzten jarduerei, eta 3. atalean adierazten diren gorabeheren, zenbatekoen, hurrenkeraren eta bateraezintasunaren arabera.

Jarduera berean zenbait indize aplikagarri direnean, bakoitza 1. atalean azaldutakoaren araberako etekin garbiari aplikatuko zaio, betiere aurretik dituen indizeak aplikatuz zuzendu ondoren, halakorik badu.

3.–Indize zuzentzaileak.

1. Atal honetan ezarritako indize zuzentzaileen aplikazioak ondoriorik izan dezan, bereizketa hau eginen da:

a) Ondoko inguruabar guzti-guztiak biltzen dituzten jarduerak:

–Titularra, pertsona fisikoa.

–Etekin garbia zehazteko sortutako “soldatako langilea” modulua ez izatea 0,2tik gorakoa.

–Jarduera lokal bakar batean egitea.

–Jarduerari atxikitako ibilgailu bakarra izatea eta honen karga ahalmena gehienez ere 1.000 kilogramokoa izatea.

0,80ko indize zuzentzailea aplikatuko zaie.

b) Aurreko a) letran adierazi diren inguruabarrez gainera, jarduerak 5.000 bizilagun bitarteko udalerri batean garatzen badira, aurreko indize hori 0,70 izanen da bizilagunak 2.000 baino gehiago ez badira, eta 0,75 bizilagunak 2.000 baino gehiago badira baina 5.000 baino gehiago ez.

Jarduera udalerri batean baino gehiagotan egiten denean, eta arestiko paragrafoan aipaturiko indize bat baino gehiago aplikatzerik baldin bada, indize bakar bat aplikatuko da, alegia, populaziorik handiena duen udalerriari dagokiona.

Goiko a) letran aipatzen diren lehen, hirugarren eta laugarren inguruabarrak gertatzen direnean eta, gainera, etekin garbia zehazteko sortutako “soldatako langileak” modulua ez denean 1,94tik gorakoa, 0,90eko indizea aplikatuko da, jarduera egiten deneko udalerriko populazioa edozein delarik ere.

1. atal honek aipatzen dituen indize zuzentzaileak ez zaizkie jarduera hauei aplikatuko: autotaxi bidezko garraioari, hiri barneko garraio kolektiboari, errepideko bidaiarien garraioari eta errepideko salgaien garraioari, etxe-aldairetako zerbitzuei eta mezuen eta mandatuen garraioari, jarduera hori bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean.

Autotaxi bidezko garraioari ondorengo indize zuzentzaileak aplikatuko zaizkio, jarduera hori eginen den tokiko udalerriak dituen bizilagunen arabera:

UDALERRIKO BIZTANLE KOPURUA

AURKIBIDEA

2.000 biztanle bitarte

0,75

2.001 bizilagunetik 10.000 bizilagunera

0,80

10.001 bizilagunetik 50.000 bizilagunera

0,85

50.001 bizilagunetik 100.000 bizilagunera

0,90

100.000 biztanle baino gehiago

1

Jarduera udalerri batean baino gehiagotan egiten denean, eta arestiko paragrafoan aipaturiko indize bat baino gehiago aplikatzerik baldin bada, indize bakar bat aplikatuko da, alegia, populaziorik handiena duen udalerriari dagokiona.

c) Eremu publikoko kioskoetan, egunkari, aldizkari eta liburuen txikizkako merkataritza jardueretan, etekin garbia kalkulatuko da, lehenbizi, ondotik aipatzen diren indizeak aplikatuz, eta segidan, arestiko 3. 1. ataleko a) eta b) letretan finkaturikoak:

KIOSKOEN KOKAPENA

AURKIBIDEA

100.000 biztanletik gorako udalerriak

1,00

Gainerako udalerriak

0,84

2. Denboraldiko jardueretan indize zuzentzaile hauek aplikatuko dira:

DENBORALDIAREN IRAUPENA

AURKIBIDEA

60 egun bitarte

1,50

61-120 egun bitarte

1,35

121-180 egun bitarte

1,25

Denboraldiko jardueratzat hartuko dira urteko aldi batean edo batzuetan soilik egin ohi direnak, eta ez urteko gainerako aldietan.

Nolanahi ere, ez dira denboraldiko jardueratzat hartuko urtean 180 egunetik gora irauten dutenak.

Denboraldi bakoitzeko egun kopurua kalkulatzeko jarduera hasten den egunetik jarduera bukatzen den egunera bitartekoak kontatuko dira, bi egun horiek barne direla.

3. Ondoren zerrendatzen diren jardueren etekin garbia adierazten diren zenbatekoak baino handiagoa bada, soberakinari 1,30eko indize zuzentzailea aplikatuko zaio. Indize zuzentzaile hori ez da aplikatuko 3.1 atalean erregulatutako indize zuzentzailea aplikatu behar denean.

JARDUERA EKONOMIKOA

ZENBATEKOA (eurotan)

Fruten, berduren, barazkien eta tuberkuluen txikizkako merkataritza

21.690,14

Haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu eratorri prestatuen txikizkako merkataritza.

27.780,67

Arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien eratorrien txikizkako merkataritza

25.894,56

Gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza barruki-dendetan

20.864,97

Arrainen, arrantzako bertze produktu batzuen, akuikulturako produktuen eta barraskiloen txikizkako merkataritza

31.513,57

Ogia, pastelak, gozokiak eta antzekoak eta esnea eta esnekiak txikizka saltzea

48.409,89

Ogiaren, ogi berezien eta opilen saltokiak

48.409,89

Pastelen, opilen eta gozogintzako produktuen txikizkako merkataritza

43.301,68

Ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez), patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritza.

25.226,57

Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea duen establezimendu batean

19.804,04

Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza autozerbitzu moduan edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako salmenta-aretoa duten establezimenduetan

32.417,32

Ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako gauzen txikizkako merkataritza

29.509,58

Janzteko eta bururako edonolako jantzien txikizkako merkataritza.

30.256,17

Arropa zuriaren, emakumearen azpiko arroparen eta jantzi berezien txikizkako merkataritza.

25.226,57

Mertzeriako eta paketeriako gauzen txikizkako merkataritza.

17.800,06

Oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gauzen txikizkako merkataritza

31.159,94

Drogeriako, lurrindegiko, kosmetikako eta garbiketako gauzen, pinturaren, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako bertze produktu batzuen, produktu kimikoen eta norberaren higienerako eta garbiketarako gauzen txikizkako merkataritza

32.495,91

Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).

38.036,33

Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argindarra ez den bertze energiaren batekin ibiltzen diren etxerako bertze tresna batzuen eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza

33.635,43

Etxerako tresnen, burdindegiko gauzen, apaingarrien, oparien edo jendea erakartzeko gauzen txikizkako merkataritza (imitaziozko bitxiak eta etxerako tresna elektroniko txikiak barne)

31.002,74

Eraikuntzako materialen, saneamenduko gauza eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza

33.989,07

Etxea janzteko izanik, b.p.s.g.ko bertze gauza batzuen txikizkako merkataritza.

38.193,50

Lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza

38.940,08

Edonolako makineriaren txikizkako merkataritza (salbu eta etxerako tresnak, bulegokoak, gailu medikoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak)

40.236,77

Mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda edo bandajeen eta aire ganberen txikizkako merkataritza

34.657,06

Bulegoko altzarien eta bulegoko makinen eta tresneriaren txikizkako merkataritza

38.036,33

Aparatu eta tresna mediko, ortopediko, optiko eta fotografikoen txikizkako merkataritza

44.637,67

Liburuen, egunkarien, papergintzako eta idazmahairako gauzen eta marrazketako eta arte ederretako gauzen txikizkako merkataritza, salbu eremu publikoan kokaturiko kioskoetan

32.338,73

Prentsa, aldizkari eta liburuen txikizkako salmenta, eremu publikoko kioskoetan egiten dena

29.863,24

Jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza

31.985,09

Hazien, ongarrien, loreen, landareen eta animalia txikien txikizkako merkataritza

29.588,18

Edonolako gauzen txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren establezimenduetan

21.022,13

Elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

18.468,06

Ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

24.479,98

Oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

21.925,90

Drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

21.690,14

B.p.s.g.ko bertze salgai batzuen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

23.576,24

Bi sardexkako jatetxeak

66.502,93

Sardexka bateko jatetxeak

48.121,93

Kafetegiak

41.298,09

Kafetegi eta tabernetako zerbitzuak

23.903,20

Merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako zerbitzuak

21.418,22

Txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak

32.699,24

Izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua

70.407,91

Hostal eta ostatu-etxeetako ostatu zerbitzua

40.469,75

Landetxeetako ostatu zerbitzua

13.726,58

Etxerako tresna elektrikoen konponketa

27.702,08

Automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa

43.301,68

Oinetakoen konponketa

21.257,91

B.p.s.g.ko bertze kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (salbu oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zaharberritzea)

31.827,91

Industriako makinen konponketa

38.940,08

B.p.s.g.ko bertze konponketa batzuk

30.334,73

Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiarien errepide bidezko garraioa

45.187,78

Salgaien errepideko garraioa

43.223,08

Ibilgailuak koipeztatu eta garbitzea

29.430,99

Aldaira zerbitzuak

43.223,08

Mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean

43.223,08

Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea

60.630,21

Kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak

47.584,69

Egindako arropen eta etxerako arropa eta tresna erabilien tindaketa, lehorreko garbiketa, garbiketa eta lisaketa

47.741,88

Emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak

22.515,30

Apaindegiak eta estetikako kabineteak

34.539,19

Fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak

29.430,99

1. atalean arauturikoa aplikatu behar denean, 3. atalean ezarritakoa ez da bidezkoa izanen.

4. Urtea bukatu, jarduera egitetik gelditu edo denboraldia bukatzen denean etekin garbia zehazteko, subjektu pasiboak kalkulatu beharko du aipatu urte naturalean jardueran aritu den denbora guztiari dagozkion zeinu, indize edo moduluen batez bertzekoa.

II.–BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ARAUBIDE BEREZI ERRAZTUKO ZEINU,
INDIZE EDO MODULUAK

Jarduera: txikizkako harakinek urdaitegiko produktuak prestatzea

EJZko epigrafea: 642.1, 2 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.127,24

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

1,38

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, aurrez prestatutako plateren ekoizpenetik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Oharra: lokalaren azalera erraten denean, kasu honetan urdaitegiko produktuak egiteko erabiltzen dena ulertzen da.

Jarduera: 642.5 epigrafean matrikulaturiko txikizkako merkatariek oilaskoak erretzea

EJZko epigrafea: 642.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Oilaskoen erretegian aritzen diren langileak

Pertsona

419,95

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

8,30

3

Erretegiaren edukiera

Pieza

39,21

Jarduera: ogia, pastelak, gozokiak eta antzekoak eta esnea eta esnekiak txikizka saltzea.

Ekonomia-jardueren gaineko zergako epigrafea: 644.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

596,74

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

2,54

3

Labearen azalera

100 dm koadro

12,15

4

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren ateratzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien eta aurrez prestaturiko plateren fabrikazioa eta txikizkako merkataritza, bere jardueraren xede diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri lagun dutela, eta catering jarduerak, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira.

Jarduera: ogiaren, ogi berezien eta opilen saltokiak

EJZko epigrafea: 644.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

596,74

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

2,54

3

Labearen azalera

100 dm koadro

12,15

4

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aitzineko ikur, indize edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean sartzen da, soil-soilik, 644.2. epigrafeak baimentzen dituen jardueretatik ateratzen dena, baliokidetasun errekarguaren araubide berezian zerga pagatzen dutenak salbuetsirik, bai eta loteria saltzetik ateratzen dena ere, betiere jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: pastelen, opilen eta gozogintzako produktuen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 644.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.414,57

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

4,19

3

Labearen azalera

100 dm koadro

26,52

4

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren ateratzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien eta aurrez prestaturiko plateren fabrikazioa, bere jardueraren xede diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri lagun dutela, eta catering jarduerak, bai eta loteria saltzetik ateratzen dena ere, betiere jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez), patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritza.

EJZko epigrafea: 644.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.635,61

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

7,07

3

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean sartzen da, soil-soilik, 644.6. epigrafeak baimentzen dituen jardueretatik ateratzen dena, eta baita loterien salmentatik ateratakoa, jarduera hori jarduera nagusiaren lagungarri gisa egiten bada. Zerga baliokidetasun errekarguaren araubide bereziarengatik ordaintzen duten jarduerak salbuespen dira.

Jarduera: 647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2 epigrafeetan matrikulaturiko txikizkako merkatariak loteriak merkaturatzeko zerbitzuagatik

EJZko epigrafea: 647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2.

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Eragiketa horietatik jasotako komisioen zenbateko osoa

Eurotan

0,21

Jarduera: bere jarduerako artikuluen konponketak, 653.2 epigrafean matrikulaturiko txikizkako merkatariek eginak

EJZko epigrafea: 653.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Konponketa lanetan aritzen diren langileak

Pertsona

4.538,44

2

Konponketa tailerraren azalera

Metro koadroa

4,45

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatzetik sortzen den kuotaren barnean, soil-soilik bere jarduerako artikuluak konpontzetik ateratzen dena sartzen da.

Jarduera: eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 653.4 eta 5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.011,86

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

58,79

3

Lokalaren azalera

Metro koadroa

2,16

Jarduera: lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 654.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.682,30

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

65,01

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

147,49

Jarduera: edonolako makineriaren txikizkako merkataritza (salbu eta etxerako tresnak, bulegokoak, gailu medikoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak)

EJZko epigrafea: 654.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.920,08

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

19,60

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

22,68

Jarduera: mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda edo bandajeen eta aire ganberen txikizkako merkataritza

EJZko epigrafea: 654.6

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.579,18

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

52,59

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

94,38

Jarduera: txikizkako saltzaileak, 659.3 epigrafean matrikulatuta daudenak, negatiboak eta inprimatutako bertzelako material fotografikoa bildu, hirugarrenen laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak dagokionari entregatzeagatik

EJZko epigrafea: 659.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.971,12

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

8,45

Jarduera: 659.4 epigrafean matrikulaturiko txikizkako saltzaileak garraio publikoaren txartelak, telefono txartelak, antzekoak eta loteria merkaturatzeagatik

EJZko epigrafea: 659.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Eragiketa horietatik jasotako komisioen zenbateko osoa

Eurotan

0,21

Jarduera: saltegi iraunkor batetik kanpora, ore frijituen (estalkia edo betegarria izan ala ez) patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien txikizkako merkataritzan baizik aritzen ez direnak, betiere instalazioan edo ibilgailuan bertan bere produktuak (txurroak, patata frijituak eta gaztainak) prestatzeko baimena badute

EJZko epigrafea: 663.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.900,83

2

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

13,93

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoren ateratzen den kuotaren barnean, bakar-bakarrik, EJZren 663.1 epigrafearen oharrean aurreikusitako moduan merkaturatu eta fabrikatutako produktuen prestaketaren eta aldi bereko salmentaren ondoriozko kuota sartzen da.

Jarduera: bi sardexkako jatetxeak

EJZko epigrafea: 671.4

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

809,83

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

41,02

3

Mahaiak

Mahaia

46,59

4

“A” motako makinak

“A” motako makina

208,08

5

“B” motako makinak

“B” motako makina

920,79

6

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

127,95

7

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: sardexka bateko jatetxea

EJZko epigrafea: 671.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

721,08

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

24,39

3

Mahaiak

Mahaia

42,18

4

“A” motako makinak

“A” motako makina

208,08

5

“B” motako makinak

“B” motako makina

920,79

6

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

127,95

7

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegiak

EJZko epigrafea: 672.1, 2 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

484,80

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

25,51

3

Mahaiak

Mahaia

15,51

4

“A” motako makinak

“A” motako makina

206,88

5

“B” motako makinak

“B” motako makina

1.013,47

6

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

139,91

7

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegi eta tabernetako zerbitzuak

EJZko epigrafea: 673

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

326,16

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

6,08

3

Mahaiak

Mahaia

7,22

4

Barraren luzera

Metroa

7,87

5

“A” motako makinak

“A” motako makina

171,00

6

“B” motako makinak

“B” motako makina

777,29

7

Apustu makina osagarriak

Apustu makina osagarria

112,41

8

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact-disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako zerbitzuak

EJZko epigrafea: 675

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

372,75

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

4,32

3

Lokalaren azalera

100 metro koadro

34,39

4

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, loteria saltzetik ateratzen dena, betiere jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak

EJZko epigrafea: 676

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.164,85

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

43,26

3

Mahaiak

Mahaia

13,97

4

“A” motako makinak

“A” motako makina

207,08

5

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: txokolatea, izozkiak eta hortxata egitea, izozki, hortxata, infusioak, txokolateak, kafea eta disolbagarriak eta edari freskagarriak zerbitzatzea, baita haiekin zerbitzatu ohi diren opil, gozoki eta pastelak zerbitzatzea ere, eta zabuak, zalditxoak, animalia hiztunak eta horrelako josteta makinak eta loteria merkaturatzea ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 681

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

854,21

2

Ohe kopurua

Plaza

17,73

3

Loterietako komisioen zenbatekoa

Euroak

0,21

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, loteria saltzetik ateratzen dena, betiere jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: hostal eta ostatu-etxeetako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 682

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

898,61

2

Ohe kopurua

Plaza

19,95

Jarduera: landetxeetako ostatu zerbitzua

EJZko epigrafea: 683

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

565,80

2

Ohe kopurua

Plaza

9,32

Jarduera: etxerako tresna elektrikoen konponketa

EJZko epigrafea: 691.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.538,44

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

4,45

Jarduera: automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa

EJZko epigrafea: 691.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.579,69

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

8,76

Jarduera: oinetakoen konponketa

EJZko epigrafea: 691.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.001,53

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

36,10

Jarduera: b.p.s.g.ko bertze kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (salbu oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zaharberritzea)

EJZko epigrafea: 691.9

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.538,44

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

10,74

Jarduera: industriako makinen konponketa

EJZko epigrafea: 692

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

5.105,73

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

28,17

Jarduera: b.l.s.g.ko bertze konponketa batzuk

EJZko epigrafea: 699

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.311,50

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

25,98

Jarduera: hirietako garraio kolektiboa eta bidaiarien errepide bidezko garraioa

EJZko epigrafea: 721.1 eta 3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

102,09

2

Eserleku kopurua

Eserlekua

3,47

Jarduera: autotaxi bidezko garraioa

EJZko epigrafea: 721.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

597,85

2

Egindako distantzia

1.000 km

5,75

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, euskarri gisa ibilgailua erabiltzen duten publizitate zerbitzuak ematetik ateratzen dena, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: salgaien errepide bidezko garraioa (hondakinak izan ezik)

EJZko epigrafea: 722

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.285,72

2

Ibilgailuen karga

Tona

121,00

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Oharra: hondakinak edo bertzelako salgaiak garraiatzen badira, jardueraren sektore horiei aplikagarri zaizkien moduluak hainbanatu eginen dira garraio mota bakoitzeko kopuruaren arabera

Jarduera: hondakinen garraioa errepidetik

EJZko epigrafea: 722

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.016,72

2

Ibilgailuen karga

Tona

38,16

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Oharra: hondakinak edo bertzelako salgaiak garraiatzen badira, jardueraren sektore horiei aplikagarri zaizkien moduluak hainbanatu eginen dira garraio mota bakoitzeko kopuruaren arabera.

Jarduera: ibilgailuak koipeztatu eta garbitzea

EJZko epigrafea: 751.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

4.579,69

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

8,76

Jarduera: aldaira zerbitzuak

EJZko epigrafea: 757

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

2.857,15

2

Ibilgailuen karga

Tona

105,22

Jarduera: mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean

EJZko epigrafea: 849.5

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

2.074,14

2

Ibilgailuen karga

Tona

159,47

Jarduera: lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea.

EJZko epigrafea: 933.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

2.991,24

2

Ibilgailu kopurua

Ibilgailua

259,92

3

Ibilgailuaren potentzia fiskala

ZPF

108,32

Oharra: modulu horiek ez dira aplikatuko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen 17.1.6. artikuluan ezarritakoaren ondorioz balio erantsiaren gaineko zergatik salbuetsita dauden eragiketetan.

Jarduera: kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak

EJZko epigrafea: 967.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.527,13

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

5,70

Jarduera: egindako arropen eta etxerako arropa eta tresna erabilien tindaketa, lehorreko garbiketa, garbiketa eta lisaketa

EJZko epigrafea: 971.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

3.259,41

2

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

11,34

Jarduera: emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak

EJZko epigrafea: 972.1

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

1.835,72

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

39,80

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

19,47

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, manikura eta ile-kentze zerbitzuetatik ateratzen dena, jarduera hori ile-apaindegiko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: apaindegiak eta estetikako kabineteak

EJZko epigrafea: 972.2

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

2.626,82

2

Lokalaren azalera

Metro koadroa

42,36

3

Energia elektrikoaren kontsumoa

100 kWh

17,79

Jarduera: fotokopiagailuekin dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak

EJZko epigrafea: 973.3

MODULUA

DEFINIZIOA

UNITATEA

URTEKO KUOTA UNITATE BAKOITZEKO (EUROTAN)

1

Aritzen diren langileak

Pertsona

6.467,27

2

Potentzia elektrikoa

kW kontratatua

119,14

Oharra: aitzineko ikur edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, planoen kopiak egin eta haien lanei azala paratzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere, jarduera horiek dokumentuak fotokopiagaluekin kopiatzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Arau orokorrak

1. Araubide berezi hau aplikatzearen ondorioz subjektu pasiboak sartu beharreko kuota kalkulatzeko, bere jardueraren sektore bakoitzari eranskin honen arabera dagozkion kuota guztien batuketa eginen da.

2. Jardueraren sektore bakoitzari dagokion kuota kalkulatzeko, sektore horrentzat aurreikusitako modulu guztien kuoten batuketa eginen da.

Moduluen kuota kalkulatzeko, bestalde, eragiketa hau eginen da: moduluaren unitate bakoitzari ezarritako zenbatekoa bider jarduera-sektorean enplegatu, erabili edo instalaturiko unitate kopurua.

3. Denboraldiko jardueretan sartu beharreko kuota kalkulatzeko, 2. atalean zehazturiko tributu kuota bider 7. atalean adierazitako indize zuzentzailea eginen da.

4. Sartu beharreko kuoten zenbatekoa, aurreko ataletan ezarritakoari jarraikiz kalkulatua, zuzenduko da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 19/1992 Foru Legearen 68.5 artikuluan aipatzen diren kuotak gehituz eta/edo kenduz.

Hiru hileko kuotak

5. Urte bakoitzean eta hasiera batez aplikatu beharreko moduluak eta indize zuzentzaileak urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean jarduera sektorearen oinarri-datuei dagozkienak izanen dira.

Oinarri-daturen bat ezin bada urtearen lehenbiziko egunean zehaztu, aurreko urtean zegokiona hartuko da. Denboraldiko jardueretan, betiere, arau hori bera aplikatuko da.

Aurreko urtean jarduerarik izan ez bada, jarduera hasten den eguneko oinarri-datuei dagozkien modulu eta indize zuzentzaileak aplikatuko dira hasiera batez.

Modulu bakoitzeko oinarri-datuak zenbaki osoak ez badira, bi dezimalekin adieraziko dira.

6. Ateratzen den kuota lau zatitan ordainduko da, behar diren likidazio-aitorpenen bitartez, subjektu pasiboak hiruhileko bakoitza bukatu eta hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturalen barrenean aurkeztu beharko dituenak, salbu bigarren eta laugarren hiruhilekoei dagozkienak, kasu horietan, hurrenez hurren, abuztuaren 5a eta urtarrilaren 31 izanen baitira azkeneko egunak, hori guztia bidezko den erregularizazioa galarazi gabe, 9. atalean agertzen diren inguruabarrak gertatuz gero.

7. Jarduera urtarrilaren 1aren ondotik hasi edo abenduaren 31 baino lehenago geldituz gero, edo bi baldintzak batera suertatuz gero, aurreko atalean seinalatu diren epeetan sartu beharreko zenbatekoak honela kalkulatuko dira:

1.–Jarduera sektoreari 4. atalean ezarritakoaren arabera dagozkion moduluak aplikatuz finkatuko da urteko kuota.

2.–Jardunean emandako hiruhileko natural oso bakoitzeko, kuotaren laurdena ordainduko da.

3.–Hiruhileko natural ez-osoan ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau eginen da: hiruhileko natural oso bati dagokion kuota bider hau: hiruhileko natural horretan jardueran emandako egun naturalen eta hiruhileko natural horretako egun natural guztien zatiketaren ondoriozko zenbatekoa.

8. Denboraldiko jardueretan, 5. atalean xedaturikoaren arabera kalkulatuko da urteko kuota.

Eguneko kuota kalkulatzeko, urteko kuota zati aurreko urtean jardueran ibilitako egunen kopurua eginen da.

Atal honek aipatzen dituen jardueretan, hiruhileko natural bakoitzean ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko, hiruhileko natural horretan jardueran emandako egun naturalen kopurua bider eguneko kuota eginen da.

Denboraldiko jarduera guztietan, subjektu pasiboak likidazio-aitorpena aurkeztu beharko du, ordaintzeko kuotarik ateratzen ez bazaio ere, Zergari buruzko Erregelamenduan aurreikusten diren modua eta epeak betez.

Zenbaki honetan xedaturikoaren arabera kalkulatzen den kuota honako indize zuzentzaile hauek aplikatuz handituko da:

DENBORALDIAREN IRAUPENA

AURKIBIDEA

60 egun bitarte

1,50

61-120 egun bitarte

1,35

121-180 egun bitarte

1,25

Indize hau denboraldiaren iraupenaren arabera aplikatuko da.

Denboraldiko jardueratzat hartuko dira urteko aldi batean edo batzuetan soilik egin ohi direnak, eta ez urteko gainerako aldietan.

Nolanahi ere, ez dira denboraldiko jardueratzat hartuko urtean 180 egunetik gora irauten dutenak.

Denboraldi bakoitzeko egun kopurua kalkulatzeko jarduera hasten den egunetik jarduera bukatzen den egunera bitartekoak kontatuko dira, bi egun horiek barne direla.

Erregularizazioa

9. Urte naturalean zehar urtarrilaren 1ari edo, hala balitz, jardueraren hasmenta egunari, dagozkion oinarri-datuak aldatuak izan baldin badira, urtea bukatzean edo jardueratik gelditu edo denboraldia bukatzean, subjektu pasiboak kalkulatu beharko du urte natural horren barnean jardueran emandako aldi osoari dagozkion oinarri-datuen batez bertzekoa, eta Zergari buruzko Erregelamenduaren 27.3 artikuluan aurreikusitako erregularizazioa egin, urte naturalari dagokion hondarreko likidazio-aitorpena aurkeztearekin batera.

Arestiko paragrafoan aipatu den erregularizazioa bakar-bakarrik izanen da bidezkoa honako hau gertatzen denean: oinarri-datuen multzoa aplikatzearen ondorioz ateratzen den urteko kuota 5. puntuan aipatzen diren hasierako oinarri-datuak aplikatzearen ondorioz ateratzen den kuota baino %10 handiagoa edo txikiagoa izatea.

Baldin eta, atal honetan aipatzen den erregularizazioaren ondorioz, ordaindu beharreko kopurua hasmentan indize edo moduluak egozteagatik ateratzen zena baino txikiagoa bada, subjektu pasiboak itzul dakion eskatzen ahal du, zergari buruzko foru legearen 61. artikuluan ezarrita dagoen bezala, edo konpentsatu hurrengo likidazio-aitorpenetan.

III.–PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN ETA BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE ETA MODULUAK APLIKATZEKO DEFINIZIO BATERATUAK

1. Enplegatutzat hartuko dira soldatakoak eta soldata gabekoak, jardueraren titularra barne.

Halere, foru agindu honen 3. artikuluan aipatzen den langileen kopuruaren ondorioetarako, soldatakoak baizik ez dira sartuko.

2. Enpresaburua da soldata gabeko langilea. Soldata gabeko langiletzat hartuko dira, orobat, haren ezkontidea eta adingabeko seme-alabak, egiazki jardueran aritu eta ondorengo zenbakian ezarritakoaren arabera soldatako langiletzat hartzen ez badira.

Enpresaburua soldatarik gabeko langile gisa konputatuko da. Frogatzen ahal bada, arrazoi objektiboak direla kausa (erretiratuta egoteagatik, ezinduta, lan bat baino gehiago izateagatik edo ustiapena aldi baterako itxita egoteagatik), urtean 1.800 ordu baino gutxiago aritzen dela lanean, jardueran benetan emandako denbora konputatuko da. Kasu horietan, jardueraren zuzendaritza, antolaketa eta plangintza lanak kuantifikatzeko eta, oro har, jardueraren titulartasunak berarekin dituen lanak zenbatzeko, enpresaburua 0,25 pertsona/urte indizea aplikatuta kontatuko da, non ez den frogatzen dedikazio efektibo handiagoa edo txikiagoa izan duela.

Soldata gabeko gainerako langileen kasuan, jardueran urtean gutxienez 1.800 ordu aritzen dena hartuko da soldata gabeko langiletzat. Urteko lanorduen kopurua 1.800 baino txikiagoa bada, soldata gabeko langilearen zenbatekoa ateratzeko, urtean egiazki lan egindako ordu kopuruaren eta 1.800 orduren arteko proportzioa kalkulatuko da.

%33ko desgaitasuna edo handiagoa duten soldata gabeko langileen kasuan, %75 konputatuko da.

Ezkontidea eta adingabeko seme-alabak soldata gabeko langileak badira, %50 konputatuko dira, betiere jardueraren titularra osorik konputatzen bada eta soldatako langile bat baino gehiago ez badago.

3. Soldatako langiletzat hartuko da jardueran lanean aritzen den bertze edozein. Zehazki, soldatako langiletzat hartuko dira subjektu pasiboaren ezkontidea eta seme-alaba adingabeak, baldin eta, behar den lan kontratua eta Gizarte Segurantzan dagokion araubide-afiliazioa izanik, lan egiten badute normalean eta jarraikortasunez subjektu pasiboaren jardueran eta lan-etekinak 190 informazio ereduan aitortzen badira.

Soldatako langiletzat hartuko da behar den lan hitzarmenean langile bakoitzarentzat ezarritako urteko ordu kopurua edo, horrelakorik izan ezean, urtean 1.800 ordu lan egiten duena. Urteko orduen kopurua txikiagoa edo handiagoa bada, soldatako langileen kopurua aterako da urtean egiazki lan egindako ordu kopuruaren eta lan hitzarmenean finkaturiko ordu kopuruaren arteko proportzioan, eta horrelakorik izan ezean, 1.800.

19 urtez beheitiko langile soldatakoak %60 konputatuko dira.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan etekin garbia zehazteko bakarrik, ikasketa kontratu batekin aritzen diren soldatako langileen kasuan, bai eta %33ko edo gehiagoko desgaitasun gradua duten soldatako langileen kasuan ere, %40 konputatuko da. Enpresak eta Hezkuntza Administrazioak egindako hitzarmen bat dela bide, jardueran prestakuntza akademikoa osatzeko helburuarekin soilik aritzen den langilea ez da soldatako langile gisa konputatuko.

“Soldatako langileak” moduluko unitate kopurua bi dezimalekin adieraziko da.

“Soldatako langileak” moduluaren unitate kopurua atera ondoren, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan etekin garbia zehaztearen ondorioetarako, eragiketa eginen da:

Likidatzen den urtean moduluak gora egin badu aurreko urtearekin alderatuta, lehenbizi kalkulatuko da bi urte horietan “soldatako langileak” moduluan izan den aldea. Aurreko urtean zeinu, indize edo moduluen modalitatea ez bazen erabili, urte horri dagokion unitate kopurutzat hartuko da modalitate horretan sartu izan balitz hartuko zatekeena, zenbaki honetako arauak aplikatuz.

Alde positibo horri 0,60 koefizientea aplikatuko zaio.

“Soldatako langileak” moduluko gainerako unitateak, edo guztiak, arestian aipatutako alde hori negatiboa edo huts baldin bada, honako tarte-eskala honen arabera dagozkien koefizienteekin biderkatuko dira:

TARTEA

KOEFIZIENTEA

1,00 arte

1,00

1,01 eta 3,00 artean

0,94

3,01 eta 5,00 artean

0,88

5,01 eta 8,00 artean

0,83

8,00 baino gehiago

0,77

4. Lokalaren azaleratzat hartuko da, Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren edo lizentzia fiskalaren tarifak aplikatzeko jarraibidean, maiatzaren 28ko 7/1996 Foru Legearen bidez onetsi zen hartan, 14.1.G) arauaren a), b) eta c) letretan zehazten dena.

5. Lokal independentetzat hartuko da jendeari arreta egiteko salmenta aretoa duena. Lokal ez independentetzat hartuko da jendeari arreta egiteko salmenta areto propiorik ez duena, bertze lokal, galeria edo azoka baten barrenean egoteagatik.

6. Argindarraren kontsumotzat hartuko da enpresa hornitzaileak fakturaturikoa. Fakturan argindar “aktiboa” eta “erreaktiboa” bereizten direnean, bietako lehena bertzerik ez da hartuko.

7. Potentzia elektrikotzat hartuko da argindarra hornitu duen enpresarekin kontrataturikoa.

8. Labearen azaleratzat hartuko da labearen ezaugarri teknikoei dagokiena.

9. “Mahaia” unitatetzat hartuko da lau pertsonak betetzeko modukoa dena. Edukiera handiagoko edo txikiagoko mahaiek moduluaren zenbatekoa handitu edo murriztuko dute, behar den proportzioan.

10. Biztanle kopurua udalerriko biztanle eskubidedunek osatuko dute, hots, Biztanleen udal erroldan inskribatuta dauden egoiliar guztiek (bertan bizi direnek eta kanpoan daudenek). Inskripzio hori egitearekin batera bihurtzen dira egoiliar.

11. Ibilgailu edo multzo baten karga-ahalmena, baimendutako gehieneko masaren (Azterketa Teknikoko Txarteletan aipatzen diren administrazio-mugak kontuan hartuz zehaztuko dena, betiere berrogei tona gehienez) eta ibilgailu eramaileen taren batuketaren (kamioiak, atoiak, erdiatoiak eta trakzio-buruak hutsik egonik pisatzen dutena) arteko aldeak emanen du, kilogramo edo tonatan adierazita, azken horiek bi dezimalekin.

Erdi-atoi desberdinak erabiltzen dituzten trakzio-buruen kasuan, haien tara zortzi tonakoa izanen da gehienez.

Garraioa edukiontziekin bakarrik egiten denean, tara hiru tonakoa baizik ez da izanen.

12. Ohe kopurutzat joko da establezimenduak ostatu emateko dituen unitateen kopurua.

13. Eserleku kopurutzat joko da ibilgailuaren azterketa teknikoko txartelean agertzen diren unitateen kopurua, txoferrarena eta gidariarena kenduta.

14. “A” motako josteta makinatzat hartuko dira ekainaren 5eko 37/2013 Foru Dekretuaren 2. artikuluan definitutakoak (foru dekretu haren bidez, hainbat neurri hartu ziren ikuskizun publikoen eta josteta jardueren arloan, Barne Merkatuko Zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentarauaren transposizioa egiteko. Zuzentarau hori Europako Parlamentuak eta Kontseiluak eman zuten, 2006ko abenduaren 12an. Uztailaren 31ko 181/1990 Foru Dekretuaren bidez onetsitako josteta makinen Erregelamenduaren 2. artikuluan definiturikoak joko dira “B” motako makinatzat eta apustu makina osagarritzat.

Jardueraren titularraren jabetzapekoak direnak, hala ere, ez dira aintzat hartuko.

15. Ibilgailuaren potentzia fiskalari dagokionez, “ZPF” modulua Ibilgailuen Azterketa Teknikoko Txartelean agertzen den potentzia fiskalak zehaztuko du.

16. “Barraren luzera” moduluaren ondorioetarako, barratzat hartuko da bezeroek eskaturiko edariak eta elikagaiak zerbitzatu eta pausatzeko erabiltzen den mostradorea. Haren “luzera” metrotan eta bi dezimalekin emanen da, bezeroak egonen diren aldetik neurtuko da eta zerbitzarien zerbitzurako gordeta dagoen tokia ez da kontuan hartuko. Hormei, zutabeei edo antzekoei atxikitako laguntza-barra osagarririk badago, tabureterik eduki ala ez, haien luzera ere aintzat hartuko da barraren luzera kalkulatzeko orduan.

17. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan urteko etekin garbia zehaztearen ondorioetarako edo balio erantsiaren gaineko zergan erregularizazioa bidezkoa den erabakitzearen ondorioetarako, honela aterako da zeinu, indize edo moduluen edo oinarri-datuen batez bertzekoa, kasuan-kasuan zein behar den: haiei esleituriko zenbatekoa bider jardueran edo jarduera sektorean enplegatu, erabili edo paratutako unitate kopurua.

Aipatutako unitateen kopurua zehaztuko da egiazki enplegatu, erabili edo paratu diren orduen arabera, soldatakoen eta soldata gabeko langileen kasuan, edo egunen arabera, gainontzeko kasuetan. Argindarraren kontsumoari edo egindako distantziari dagokionez, berriz, kontsumituriko kW/h-ak edo egindako kilometroak hartuko dira kontuan. Zenbaki oso bat ateratzen ez bada, bi dezimalekin adieraziko da.

Jardueran edo jarduera-sektorean moduluaren erabilera partziala egiten bada, kontuan hartu beharreko balioa ateratzeko, hainbanaketa eginen da, benetan zenbat erabili den begiratuta. Zenbat erabili den zehazterik ez badago, moduluaren erabilera bakoitzeko zati berdin bat egotziko da.

III. ERANSKINA

Jarduera guztietan berdin kontuan hartu beharrekoak

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga.

1. Jarduera hasten den urtean eta hurrengoan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboko etekin garbia, hots, zeinu, indize edo moduluak eta indize zuzentzaileak I. eta II. eranskinetako jarraibideen arabera aplikatzetik ateratzen dena, %30 eta %15 murriztuko da, hurrenez hurren. Murriztapen hori ez da aplikatzekoa izanen baldin jarduera horretan aritu badira aurreko hiru urteetan subjektu pasiboa, ezkontidea, aurreko ahaideak, ondorengo ahaideak edo horiek parte hartzen duten errentak eratxikitzeko araubideko entitateak, baita subjektu pasiboarekin lotutako entitateak ere, Sozietateen gaineko zergari buruzko 26/2016 Foru Legearen 28. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Halaber, murriztapen hori ez da aplikatzekoa izanen jardueraren oinordetzaren edo jarduera jarraitzearen kasuetan; nolanahi ere, %15eko murriztapena aplikatzen ahalko da baldin aurreko zergaldian eskualdatzaileak eskubidea izan badu %30eko murriztapena izateko.

2. Zeinu, indize edo moduluen modalitatea aplikatzen duten enpresa jardueretan suterik, uholderik, hondoratzerik edo ekipo industrialean matxura handirik edo antzeko ohiz kanpoko egoerarik gertatzen bada, eta horrek jarduerari gorabehera larriak ekartzen badizkio, interesdunek zeinu, indize edo moduluak murriztea eskatzen ahalko diote zerga arloko eskumena duen departamentuari urte bakoitzeko abenduaren 31 arte. Horrekin batera, bidezkoak diren frogak aurkeztu beharko dituzte, eta gorabehera horiek direla kausa jasotako edo jaso beharreko kalte-ordainen berri ere eman beharko dute, halakorik bada. Gorabeherak urteko azken hiruhilekoan gertatuz gero, hurrengo urteko lehen hiruhilekoa bukatu baino lehen aurkezten ahalko dute eskaera.

Arestiko paragrafoan aurreikusitakoaren ondorioetarako, egoera bat larritzat jotzeko, haren izaerari eta/edo iraupenari begiratuko zaio, eta, betiere, haren iraupena hogeita hamar egun naturalekoa izan beharko da gutxienez.

Eraginkortasuna egiaztatu ondoren, Zerga Kudeatzeko Atalak zeinuen, indizeen edo moduluen murriztapena erabaki dezake, eta aplikagarri izanen den aldia zehaztu.

3. Zeinu, indize edo moduluen modalitatea aplikatzen duten enpresa jardueretan suterik, uholderik, hondoratzerik edo antzeko ohiz kanpoko gertaerarik gertatzen bada eta horiek aipatu jarduera hori burutzeko ohiko prozesuari arrotz zaizkion ez-ohiko gastuak ekartzen badizkio, interesdunek jarduera horren ondorio den etekin garbiari aipatu gastuen zenbatekoa ken diezaiokete. Horretarako, subjektu pasiboek inguruabarraren berri eman beharko diote zerga arloko eskumena duen departamentuari, 2. atalean ezarritako epean berean. Horretarako, frogagiriak aurkeztu beharko dituzte, inguruabarrak eta haien zenbatekoa egiaztatzeko eta, zein den kasua, ohiz kanpoko inguruabar horiek direla-eta zenbateko kalte-ordaina jaso behar duten edo jaso duten finkatzeko.

Zerga kudeatzen duen atalak etekinaren murriztapenaren eta horren zenbatekoaren arrazoia egiazkoa denetz egiazta dezake.

Zenbaki honetan aurreikusten den murriztapena ez da bateragarria aurreko atalean ezarri denarekin, ondare elementu berberak direnean.

Balio erantsiaren gaineko zerga.

Araubide erraztua aplikatu behar zaien enpresa jardueretan suterik, uholderik, hondoratzerik edo ekipo industrial horietan matxura handirik edo gisako ohiz kanpoko inguruabarrik gertatzen bada eta horrek jarduerari gorabehera larriak ekartzen badizkio, ohiz kanpoko gorabehera horiek direla-eta indize edo moduluak murriztea nahi dutenek zerga arloko eskumena duen departamentuari eskatzen ahalko diote urte bakoitzeko abenduaren 31 arte, eta, aldi berean, bidezkoak iruditzen zaizkien frogak aurkeztuko dituzte. Gorabeherak urteko azken hilabetean gertatuz gero, hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen aurkezten ahalko da eskaera.

Eraginkortasuna egiaztatu ondoren, Zerga Kudeatzeko Atalak indizeen edo moduluen murriztapena erabaki dezake, eta aplikagarri izanen den aldia zehaztu.

Gainera, aurreko paragrafoetan adierazitako prozedura berari jarraikiz, zilegi izanen da indizeen edo moduluen murriztapena eskatzea jardueraren titularra aldi baterako ezintasun egoeran edo jarduteko legez desgaiturik egon bada 30 egun naturalez jarraian, eta, betiere, bi kasuotan, bertze enplegatu bat ez badauka. Horixe bera eskatzen ahalko da jarduera 30 egun naturalez jarraian geldiarazten bada ezinbertzeko arrazoiengatik. Aurreko kasuetan, murriztapena eskatzeko, 30 egun naturaleko epea izanen da, adierazitako egoera horietako batean 30 egun natural jarraituko epea igaro eta biharamunetik hasita.

Iragarkiaren kodea: F2002928