38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

60/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita adingabeen babesaren esparruan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdia eta 2020. urterako gastua baimentzen baita. DDBN identifikazioa: 495725.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legeak aurreikusten dituen jarduketa-programen artean haurrari eta familiari lehen laguntza ematea agertzen da. Haurrentzako eta nerabeentzako sustapenari, laguntzari eta babesari buruzko abenduaren 5eko 15/2005 Foru Legeak, bestalde, ezartzen du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eginkizunen artean dagoela adingabeak sustatzea eta babestea.

Horri dagokionez, ekainaren 5eko 7/2009 Foru Legeak, Nafarroako Foru Komunitateko zergadunek gizarte intereseko beste xede batzuetarako bideratzen duten tributuen %0,7 arautzen duenak, jasotzen du funts horien bidez lagundu beharreko taldeen artean dagoela babesik gabe dauden adingabeena.

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren estatutuak onesten dituen urriaren 30eko 301/2019 Foru Dekretuak xedatzen du Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari dagokiola Haurrentzako eta Nerabeentzako Sustapenari, Laguntzari eta Babesari buruzko abenduaren 5eko 15/2005 Foru Legea bete eta gara dadila sustatzea.

Azkenik, Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 268/2019 Foru Dekretuak Eskubide Sozialetako kontseilariari esleitzen dio aipatu departamentuaren aurrekontuen kargura emanen diren dirulaguntzen deialdia egiteko eskumena.

Espedientean jaso dira Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzaren proposamen txostena, txosten juridikoa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluaren eta Nafarroako Adingabearen Kontseiluaren ziurtapena eta kontu-hartzaile delegatuaren adostasuna.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen bidez eta Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 268/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Onestea Nafarroako Foru Komunitatean adingabeen babesaren esparruan aritzen diren entitateentzako dirulaguntzen 2020ko deialdia, foru agindu honen eranskinean azaltzen diren oinarrien arabera.

2. 221.064,00 euroko gastua baimentzea, 2020rako luzatu den 2019ko gastu aurrekontuko “PFEZaren %0,7ko funtsa. Adingabeen esparruko dirulaguntzen deialdia” izeneko 920008 93300 4819 231702 partidaren kargura.

3. Foru agindu hau eta deialdiaren oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Deialdi honen eta bere oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Foru agindu hau igortzea Eskubide Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko Atalera, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara eta Dirulaguntzen Datu Base Nazionalera, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2020ko otsailaren 4an.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, M.ª Carmen Maeztu Villafranca.

ERANSKINA

Deialdiaren oinarri arautzaileak

1. Xedea eta helburua.

Deialdi honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko adingabeen babesaren esparruan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko entitateen funtzionamendurako eta jardueren sustapenerako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzea 2020. urterako.

Dirulaguntza horien bidez bultzatu nahi da adingabeen babesaren eta babesgabetasun arriskuaren prebentzioaren arloan aritzen diren elkarteek eta gainerako entitateek programak eta ekintzak egin ditzatela talde horien arrisku egoerak gutxitu eta desagerrarazteko.

2. Dirulaguntza jaso dezaketen ekintzak.

1. Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak (PAGNA) dirulaguntzak emanen ditu ondoren aipatzen diren ekintzetarako (ekintzok gauzatzean genero ikuspegia hartuko da aintzat):

a) Abegi-familiak sentsibilizatzea, prestatzea eta laguntzea.

b) Familia adoptatzaileak sentsibilizatzea, prestatzea eta laguntzea.

c) Babesgabetasun arrisku arina/moderatua duten adingabeentzako esku-hartze terapeutikoak eta gizarte eta hezkuntza arlokoak, eta/edo babesgabetasun arriskua sor dezaketen egoerei aurrea hartzea helburu dutenak, zehazki, egoera horietan dauden adingabeen bizi baldintzak hobetzera zuzendutako programak (lehen, bigarren eta hirugarren mailako prebentzio programa eta ekintzak eginez).

2. Haurren eta Nerabeen Sustapenari, Laguntzari eta Babesari buruzko abenduaren 5eko 15/2005 Foru Legearen arabera babesik gabeko egoeran ez dauden haur edo nerabeentzako programak edo ekintzak ez dira diruz lagunduko, ezta adingabeen babesgabetasun egoerei aurrea hartzea helburu ez dutenak ere.

3. Era berean ez dira lagungarritzat jotzen Agentziak deialdi hau argitaratzen den unean garatzen dituen ekintzak, ez eta, prestazio bermatuak izateagatik, Gizarte Zerbitzuen Zorroaren arabera nahitaez eskaini behar dituenak ere.

3. Dirulaguntzaren zenbatekoa eta norgehiagoka.

1. Entitateek deialdi honetako bigarren oinarriko lehen atalean adierazitako ekintzen barnean sartutako programa bakar baterako dirulaguntza jasotzen ahalko dute.

2. Hona hemen programa bakoitzerako aurreikusitako zenbatekoak guztira:

a) Abegi-familiak sentsibilizatzea, prestatzea eta laguntzea: 30.000 euro.

b) Familia adoptatzaileak sentsibilizatzea, prestatzea eta laguntzea: 30.000 euro.

c) Babesgabetasun arrisku arina/moderatua duten adingabeentzako esku-hartze terapeutikoak eta gizarte eta hezkuntza arlokoak, eta/edo babesgabetasun arriskua sor dezaketen egoerei aurrea hartzea helburu dutenak, zehazki, egoera horietan dauden adingabeen bizi baldintzak hobetzera zuzendutako programak (lehen, bigarren eta hirugarren mailako prebentzio programa eta ekintzak eginez): 161.064,00 euro.

3. Dirulaguntza 15.000 euro izanen da, gehienez, urtean, eta programa bakoitzeko.

4. Nolanahi ere, dirulaguntza emateko ezinbestekoa izanen da aurrekontuan horretarako krediturik izatea.

5. Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokako araubideari jarraikiz tramitatuko da.

6. Programetako batean deialdia hutsik geratzen bada edo aurreikusitako aurrekontua agortzen ez bada, kreditu-gerakina aurrekontu nahikoa ez duten programen aurrekontua handitzeko erabiltzen ahalko da, programa bakoitzean aurreikusitako zenbatekoarekiko modu proportzionalean.

4. Gastu diruz lagungarriak.

1. Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak dirulaguntzaren xedeko jarduera garatzeko beharrezkoak direnak izanen dira. Zehazki, dirulaguntza jaso dezakete egin beharreko ekintzei lotutako gastuek eta ekintzak garatzen dituzten langileei lotutakoek.

2. Egin beharreko ekintzetan sartzen dira lokalen alokairua edo erabilera, haiek entitatearenak izan edo ez.

3. Langileen gastuaren atalean, entitateak ekintza gauzatzeko propio kontratatzen dituen langileen gastuak sartzen ahal dira, edo entitateko langileek beraiek ekintzan duten dedikazioaren araberako portzentaje bat; kasu horretan, zehatz-mehatz identifikatu beharko dira langile horiek.

4. Entitatearen lokalei edo langileei buruzko justifikazioak aurkeztuz gero, entitateak berariaz ziurtatu beharko du zer portzentajeko dedikazioa izan den dirulaguntzaren xedeko ekintzetan.

5. Lokalak edo izendatutako langileak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak diruz laguntzen edo kontratatzen duen baliabide bati atxikita daudenean, ezin izanen da dirulaguntzarik eman gastu horretarako.

6. Dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira hornitzaileei pagatzeko bideen ondoriozko interesak eta komisioak, dirulaguntzaren xedeko jarduerari lotuta badaude.

7. Gastu diruz lagungarrien eskuratze-kostua ez da inoiz izanen merkatuko balioa baino handiagoa.

8. Benetan egindako gastutzat joko da dirulaguntzari buruzko araudian ezartzen den justifikazio epea bukatu baino lehen ordaindu dena.

5. Entitate eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

1. Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntzak jaso ahal izateko, entitateek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Legez eratutako pertsona juridikoa izatea eta bidezkoak diren erregistroetan inskribatuta egotea.

b) Dirulaguntza jasoko duen jarduera Nafarroako Foru Komunitatean egitea.

c) Irabazi-asmorik ez edukitzea.

d) Estatutuetan espresuki agertzea erakundearen xedea dela babesgabetasun arriskuan dauden adingabeekin edo babesgabetasuna prebenitzearekin lotutako jarduerak prestatzea.

e) Zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean izatea, baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari edo haren erakunde autonomoei zorrak ordaintzeko betebeharrak ere.

f) Dirulaguntzen onuraduna izateko Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ezarritako gainerako debeku-egoeretan ez egotea.

g) Administrazio ebazpen irmoz edo kondena-epai irmoz zehapena edo zigorra jaso ez izana sexu- edo genero-diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik.

2. Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira baldintza guztiak, eta, orobat, dirulaguntza jasotzen duen jarduerak irauten duen bitartean.

6. Programa gauzatzeko epea.

Laguntzaren xede diren programak gauzatzeko epea urtebetekoa da (2020. urtean egin behar dira). Edozein egunetan hasten direla ere, diruz lagundutako jarduerek 2020ko abenduaren 1a baino lehen bukatuta egon behar dute.

7. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.

Eskaerak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaerak lehentasunez Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bitartez aurkeztuko dira, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari zuzenduak. Dirulaguntzarik eskatzen dutenek Eskubide Sozialetako Departamentuaren Erregistroetan aurkezten ahal dituzte eskaerak, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aipatzen diren erregistroetako edozeinetan. Gainera, eskaerak Nafarroako Gobernuarenak ez diren beste erregistro ofizial batzuetan aurkezten badira, aurkezpen horren berri eman beharko diote Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari, mezu elektronikoa bidaliz msanzmur@navarra.es helbidera.

Posta bulegoen bitartez aurkezten diren eskabideek Posta zerbitzuak arautzen dituen abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuan aurreikusitako zehaztapenak bete beharko dituzte. Entitate eskatzaileek Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari iragarri beharko diote eskaera igorri dutela, mezu elektroniko bat igorriz.

8. Dokumentazioa.

Eskaera egiteko eskabide orokorra aurkeztu beharko da, entitatea legez ordezkatzeko ahalmen nahikoa duen pertsonak sinatua, espresuki adierazita zein programatarako den. Horrekin batera, agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Entitate eskatzaileari buruzko agiri orokorrak:

–Entitatearen estatutuak.

–Dirulaguntzaren eskabidea sinatzen duen pertsonaren ordezkaritza frogatzen duen agiria eta pertsona horren nortasun agiri nazionala.

–Kasuan kasuko inskripzioak bidezko diren erregistroetan egin direla frogatzen duten agiriak: Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Elkarteen Erregistroko inskripzioa, edo dagokion beste edozein inskripzio.

–Identifikazio fiskaleko txartela.

–Eskabidea, transferentzia bidez ordaintzeko.

–Erantzukizunpeko adierazpena, entitatearen ordezkariak emana, agerrarazten duena ezen ez entitateak, ez administratzaileek edo ordezkariek ez dutela dirulaguntzen onuradun izateko debekurik urratzen. Debeku horiek Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ageri dira.

–Erantzukizunpeko adierazpena, entitatearen ordezkariak emana, agerrarazten duena entitatea ez dela betetzen ari, edo, hala badagokio, ez daukala betetzeke zehapen administratibo irmorik edo kondena-epai irmorik genero edo sexu diskriminazioa dakarten lan arloko jardunbideak gauzatu edo toleratzeagatik.

–Entitateak Gizarte Segurantzarekiko zerga betebeharrak ordainduta dituela frogatzen duen ziurtagiria, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioarekin edo haren erakunde autonomoekin dituen zorrak ordainduta dituela; ziurtagiri hori eskaera aurkeztu eta, gehienez ere, bi hilabete lehenagokoa izanen da.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13.8 artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan xedaturikoarekin bat, ziurtagiriak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek eman behar badituzte edo administrazio honek bere esku dituen datuak badira, ez da beharrezkoa izanen eskatzen diren agiriak aurkeztea. Kasu horietan, agirietan aldaketarik izan ez bada, berriz aurkeztu beharrean, entitatearen ordezkariaren aitorpen bat aurkez daiteke, inguruabar hori azaltzeko.

b) Dirulaguntza eskaeraren xede den programaren gaineko memoria teknikoa, programaren deskribapena eta ondoko datu hauek zehazturik:

–Helburuak.

–Ekintzak zer talderi zuzentzen zaizkion.

–Eginen diren jardueren eta haien metodologiaren azalpena.

–Laguntza emanen zaien pertsonen kopuruaren kalkulua, eta ekintzen bidez lortu nahi diren emaitzen aipamena.

–Ekintza/programa horretara bideratuko diren langileak eta baliabideak.

–Egutegia. Ekintzak dirulaguntza eskatzen den urte berean egin beharko dira.

–Ebaluazio sistema.

–Programaren/ekintzaren justifikazioa.

–Eta programa baloratzeko interesgarriak izan daitezkeen gainerako gorabehera guztiak.

c) Dokumentazio ekonomikoa:

–Programako gastuen eta diru-sarreren guztirako aurrekontua, kontzeptuz kontzeptu xehakatua: egin beharreko ekintza zehatzak eta ekintza horiek eginen dituzten langileak.

–Kasua bada, zer beste baliabide dituen programa osoa finantzatzeko, kontuan hartuta ezen diru-sarrerak, jaso daitekeen dirulaguntza barne, ezin direla izan programaren kostu osoa baino handiagoak.

–Kasua bada, dirulaguntza osorik aurreratzeko, zinpeko aitorpenaren bidez egindako justifikazio txosten bat, non frogatuko baita entitateak ez duela irabazi-asmorik, ezta behar adinako baliabiderik ere diruz laguntzen den jarduera behin-behinekoz finantzatzeko.

9. Antolamendua eta instrukzioa.

1. Deialdi honen ondorioetarako, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Babesgabetasun Egoeren Balorazio Atalari esleitu zaizkio dirulaguntzak emateko prozedura antolatu eta instruitzeko eginkizunak. Oinarri hauetan instrukzio organoari egindako aipamenak atal horri egindakotzat hartuko dira.

Instrukzio organoak arlo juridikoko administrazio publikoko teknikari baten eta arlo ekonomikoko beste baten laguntza izaten ahalko du.

2. Eskaerak aipatu diren baldintzak betetzen ez baditu, entitate eskatzaileari eskatuko zaio 15 egun baliodunetan okerra zuzendu dezan, eta hala egin ezean, eskaera bertan behera geldituko dela ohartaraziko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritako moduan ebazpena eman ondotik.

3. Eskaeren balorazioa batzorde tekniko batek eginen du. Honako hauek osatuko dute batzorde hori: Familiaren eta Adingabeen zuzendariordeak, Babesgabetasun Egoeren Balorazio Ataleko buruak eta Zaintza Kudeatzeko eta Neurri Judizialak Betearazteko Ataleko buruak.

4. Programak baloratu ondoren, instrukzio organoak ebazpen proposamena igorriko dio organo eskudunari.

10. Balorazioa.

1. Entitate eskatzaileek aurkezten dituzten programen balorazioa ondoren zehazten diren irizpideetan oinarrituko da. Behean aipatzen den atal bakoitzak, gainera, zenbait azpiatal izanen ditu, II. eranskinean ezarritako irizpideei jarraikiz:

a) Entitate eskatzaileen balorazioa. 15 puntu gehienez, honela banaturik:

–Entitatearen helburuak, xedeari eta diruz laguntzen ahal diren ekintzei begira: 5 puntu gehienez.

–Haurren eta nerabeen babesaren arloan aurretik duen esperientzia: 5 puntu gehienez.

–Azpiegiturak eta ekipamendua: 2 puntu gehienez.

–Kofinantzaketa: 3 puntu gehienez.

b) Programen balorazioa, 75 puntu gehienez, oinarri hauetako 8. oinarriaren b) letran eskatutako edukia kontuan hartuta. Zehazki:

–Proiektuaren koherentzia: 30 puntu gehienez.

–Ebaluazioaren analisia: 9 puntu gehienez.

–Giza baliabideen eta baliabide tekniko eta ekonomikoen analisia: 14 puntu gehienez.

–Proiektuaren osagarritasuna eta koordinazioa beste entitate batzuekin eta beste gizarte baliabide batzuekin: 8 puntu.

–Pertsona onuradunen parte-hartzearen analisia: 14 puntu gehienez.

c) Baloratu beharreko beste alderdi batzuk. 10 puntu gehienez, honela banaturik:

–Proiektuaren eraginkortasuna aurreko urteetan. 6 puntu.

–Programa berritzailea: 4 puntu gehienez.

11. Dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztea.

1. Eskaerak bereiz eta bakoitza bere aldetik baloratuko dira, bere modalitatearen arabera (3. oinarrian adieraziak), 0tik 100 puntura arteko eskalan, II. eranskinean adierazitako irizpide objektiboak eta haien haztapena kontuan hartuta.

2. Dirulaguntza jaso ahal izateko, proiektuek, guztira, 50 puntu lortu behar dituzte gutxienez, eta 37 puntu hamargarren oinarriaren lehenbiziko ataleko b) letran aurreikusitako programaren balorazioan.

3. Dirulaguntzaren zenbatekoa eskatu eta onartzen den aurrekontuaren %100 adinakoa izanen da, 3.3 oinarrian ezartzen den gehieneko mugarekin.

4. Dirulaguntzak emateko, ezarritako balorazio irizpideak aplikatzeak dakarren lehentasun ordenari jarraituko zaio, erabilgarri dagoen kreditua agortu arte.

5. Eskaera guztietarako behar adinako krediturik ez badago, ez da hainbanaketarik eginen.

6. Eskaeran aurkeztutako kalkulu ekonomikoa benetan justifikatutakoa bezalakoa ez bada, Dirulaguntzei buruzko Foru Legean aurreikusitakoaren arabera erregularizatu beharko da dirulaguntzaren zenbatekoa.

7. Balorazio positiboa lortzen duten eskaeren zenbateko guztiek aurrekontuetan horretarako dagoen kreditua gainditzen badute, lehentasun hurrenkera bat ezarriko da, balorazioan lorturiko puntuazioaren arabera, eta dirulaguntzak muga horretaraino banatuko dira. Prozedura horren arabera dirulaguntza eskuratzen ahal duen azken proiektuarentzat eskatutakoak gainditzen duenean hura finantzatzeko dagoen zenbatekoa, dirulaguntza ematea proposatuko da haren kontzesioa eraginkorra bada, eta horretarako 12. oinarriko 2. atalean aurreikusitako tramiteari jarraituko zaio.

12. Alegazioetarako tramitea.

1. Instrukzio organoak proposamen-txostena eman aurretik, interesdunei entzuteko tramitea egin daiteke, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearekin bat etorriz.

2. Dirulaguntzaren proposamenaren zenbatekoa aurkeztutako eskaeran ageri dena baino txikiagoa baldin bada, eta dirulaguntza ematea efizientea bada, instrukzio organoak eskaera berregiteko eskatzen ahalko du. Nolanahi ere, eskaerak berregiten direnean, dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburua errespetatu beharko dira, bai eta eskaera edo eskariak direla-eta ezarritako balorazio-irizpideak ere, konpromisoak eta baldintzak egokitu daitezen ematen ahal den dirulaguntzaren arabera. Aldatutako proiektu horren aurrekontua ez da txikiagoa izanen proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoaren eta, halakorik badago, hasiera batean antzeko baldintzetan aurreikusitako kofinantzaketaren batura baino (eskaeran ageri den kofinantzaketa portzentaje bera mantenduko da).

13. Dirulaguntza emateko ebazpena.

1. Prozeduraren instrukzioa eginda eta ebazpen-proposamena igorri ondoren, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileari dagokio ebazpena ematea. Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz gero, ebazpen hori aldatzen ahalko da.

2. Ebazpena eman eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izanen da, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita. Epe hori bukatuta, berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.

3. Ebazpenean, gutxienez, dirulaguntza jasotzen duten eskatzaileen zerrenda eta bakoitzari emandako dirulaguntzaren zenbatekoa jaso beharko dira, eta espresuki adieraziko da zein eskaerari esan zaion ezetz.

14. Dirulaguntzaren ordainketa.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 33. artikuluan ezarritakoari jarraikiz ordainduko da dirulaguntza, hau da, ordainketa bakar batean eta dirulaguntzak emateko ebazpenarekin batera, baldin irabazi-asmorik gabeko entitateek edo horien federazio, konfederazio edo taldeek aski baliabiderik ez badute diruz lagundutako jarduera behin-behinekoz finantzatzeko, eta, betiere, hori behar bezala frogatzen badute.

Dirulaguntzaren ordainketa aurreratua egitea zilegi ez den kasuetan, dirulaguntza ordainduko da programa egin dela justifikatu ondoren, 16. oinarrian adierazitakoari jarraikiz.

15. Jarraipena eta kontrola.

Instrukzio organoak jarduketen jarraipena, ebaluazioa eta kontrola eginen du, eta haien kalitateaz eta eraginkortasunaz arduratuko da. Horretarako, jarraipen eta kontrolerako beste jarduketa batzuk galarazi gabe, entitate onuradunak egindako jarduerei buruzko urteko memoria tekniko bat aurkeztu beharko du justifikazio ekonomikoarekin batera.

16. Entitate onuradunen betebeharrak.

Entitate onuradunek betebehar hauek bete behar dituzte:

a) Dirulaguntza zein programa eta jardueratarako ematen den, horiek deialdiaren oinarrien arabera gauzatzea, ez baita zilegi diru hori beste helburu batzuetarako erabiltzea.

b) Jarduera egin dela eta dirulaguntza emateko edo erabiltzeko eskatutako baldintza guztiak bete direla justifikatzea, jarduera bukatu eta hilabeteko epean. Urriaren 31tik aurrera bukatzen diren jardueren kasuan, 2020ko abenduaren 31 baino lehen justifikatu beharko dira.

Eskaerak, lehentasunez, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoan aurkeztuko dira, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari zuzenduak, Eskubide Sozialetako Departamentuko erregistroetan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako tokietan.

c) Laguntza ematen duen organoak eta indarra duen antolamendu juridikoaren arabera eskudun diren bestelako organoek egin beharreko egiaztapen lanak onartzea.

d) Lagundutako jarduera finantzatzeko eskatu edo lortutako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

e) Jasotako diruaren erabilerari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen bitartean.

f) Entitatearen izaera dela-eta kontabilitatean eskatzen ahal zaizkion betebeharrak betetzea.

g) Entitateak programaren diru-sarreren eta gastuen balantzea aurkeztuko du justifikaziorako eta, harekin batera, diruz lagundutako programari aplikatutako gastuen zerrenda bat, berariaz adieraziz dirulaguntza honen kontura egindako gastuak, non zehaztuko baitira dokumentu zenbakia, kontzeptua, jaulkitzailea, hartzailea, jaulkipen-data eta ordainketaren data eta zenbatekoa.

Zerrenda honen gastu bakoitzak bere frogagiria edukiko du (fakturak, edo frogagiri moduan balio hori bera daukaten dokumentuak). Fakturak eta dokumentuak jatorrizkoak edo kopiak izaten ahal dira. Alabaina, administrazioak eskatzen ahalko dio entitate onuradunari jatorrizkoak aurkezteko, baldin eta beharrezkotzat jotzen badu dirulaguntza behar bezala justifikatzeko.

Frogagiri guztietan (fakturak, banku-laburpenak, ordainagariak, etab.) honako hauek agertuko dira: jaulkitzailea, hartzailea, data, kontzeptua, prezioa eta ordainketa-modua; eta ordaindu izana frogatzen duen dokumentua erantsita eduki behar dute.

h) Memoria teknikoa aurkeztea. Bertan, gutxienez, honako datu hauek bilduko dira:

–Entitatearen eta programaren identifikazioa.

–Lortutako helburuak.

–Parte hartu duen edo onuraduna izan den populazioa, datuak sexuaren arabera bananduta.

–Egindako jardueren azalpen laburra, honako hauek jasoz: edukiak, metodologia, bilakaera denboran eta beste erakundeekin izandako koordinazioa.

–Proiektua gauzatzean izandako zailtasunak.

–Proiektuaren balorazioa, ebaluaziorako ezarri ziren irizpideen araberakoa.

i) Pertsona fisikoei buruzko datu guztiak sexuaren arabera bananduta ematea (programaren onurdaunak, parte hartzen duten profesionalak... eta abar).

j) Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak uztailaren 2an emandako 212/2010 Foru Aginduan ezarritako betebeharrak betetzea. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Gobernuaren parte-hartzearen zabalkundea egiteko arauak ezarri ziren, gizarte zerbitzuen, garapenerako lankidetzaren, familiaren, haurren eta kontsumoaren arloetan diruz lagundutako edo kontratatutako zerbitzu eta zentroetan egiten diren programa, jarduera, inbertsio eta jarduketetarako.

Diruz lagundutako ekintzetan Nafarroako Gobernuaren eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren parte-hartzea azaltzeko betebeharra bete dela frogatzen duen frogagiria aurkeztu beharko da; izan ere, proiektuari lotutako publizitate, hedapen eta agiri guztietan Nafarroako Gobernuaren logotipo ofiziala eta testu hau agertu behar dira, edozein dela ere erabilitako bitartekoa: “Nafarroako Gobernuak-Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak diruz laguntzen dute”. Testu horrek bete beharko ditu Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautzen duen urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretuan jasotako ezaugarri teknikoak.

k) Proiektua egiteko hornitzaileen kontrataziorako 12.000 euro baino gehiago behar baldin badira, dirulaguntzaren entitate onuradunak behar den bezala frogatu beharko du hornitzailea efizientziaren eta ekonomiaren irizpideei jarraikiz hautatu dela.

Horretarako, entitateak aski izanen du proiektua egiteko hiru aurrekontu aurkeztea, hori egiterik dagoenean.

l) Diruz lagundutako jardueraren parte bat egiteko hirugarrenekin azpikontratazioa egin behar izanez gero, azpikontratazio horrek ez du hartuko emandako diruaren %25 baino gehiago.

m) Eskubide Sozialetako Departamentuaren baimena eskatu eta eskuratzea diruz lagundutako proiektuan funtsezko aldaketak egiteko, baldin proiektua gauzatzea nabarmen aldatzen edo zailtzen duten inguruabarrak gertatzen badira.

Funtsezko aldaketatzat joko dira helburuetan, emaitzetan, onura hartzen duen populazioan edo lurralde kokapenean eragina dutenak, edo, hasierako aurrekontuarekin alderaturik, dirulaguntza jaso dezakeen gastu bakoitzaren %5eko desbideratze ekonomikoa ekartzen dutenak. Programa aldatzeko eskaeretan aldaketa edo zailtasun horren inguruko behar adina arrazoi eman beharko dira, eta inguruabar horiek gertatu eta berehala adierazi beharko dira, betiere diruz lagundutako proiektua egiteko epea bukatu baino lehen. Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan edozer aldatuz gero, Administrazioak onartu ala ez, dirulaguntza emateko ebazpena aldatzen ahalko da, edo, hala badagokio, kasuan kasuko zenbatekoa itzuli beharko da.

Proiektua gauzatu bitartean gertatzen diren gainerako gorabehera eta aldaketa ez-funtsezkoak arrazoituta adieraziko zaizkio Nafarroako Gobernuari dagokion justifikazio txostenean, barnean dela Nafarroako Gobernutik kanpoko finantzabideak handitzeagatik guztirako kostua handitzea.

17. Itzulketak.

1. Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, programa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira.

Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

Dirua itzultzea eskatzeko prozedurak aipatutako artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, eta hasten denetik hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da. Dena dela, entitateak modu boluntarioan eskatzen ahalko du justifikatu gabeko dirulaguntzaren zenbatekoaren itzulketa. Horretarako, frogagiri bat aurkeztu beharko du erakusteko diru-sarrera bat egin dela Eskubide Sozialetako Departamentuaren alde, aldez aurretik ordaindutako zenbatekoaren eta justifikatutako zenbatekoaren arteko aldearen adinakoa. Kasu horretan, ez da berandutze-interesik aplikatuko, eta ulertuko da entitateak espresuki uko egiten diola itzultzen duen zenbatekoari.

Orobat, entitate onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere konpromisoak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun-printzipioari jarraituz zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa, ikusita dirulaguntza emateko ezarritako baldintzetatik zenbat eta noraino bete diren.

18. Dirulaguntzaren bateragarritasuna.

Foru agindu honen xede diren dirulaguntzak bateragarriak dira helburu bererako emandako beste batzuekin, horien zenbatekoa ez bada inola ere –berez edo beste dirulaguntza, laguntza eta diru-sarrera batzuekin edo dirulaguntzaren xede den jardueraren baliabide propioekin– onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

Beste laguntza edo diru-sarrera batzuk lortzearen ondorioz diruz lagundutako proiektuaren edo programaren zenbatekoa gainditzen bada, soberakina Nafarroako Foru Administrazioari itzuli beharko zaio.

19. Gardentasuna.

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 3.c) artikuluan aipatutako entitate pribatuak behartuak daude arau honetan ezartzen diren gardentasun betebeharrak betetzera, baldin eta, urtebetean, 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak beren urteko diru-sarrera guztien %20 edo gehiago badira eta, gutxienez, 5.000 euro.

Dirulaguntzen onuradun diren entitateak, aipatu diren inguruabarrak gertatzeagatik gardentasun betebeharra betetzera behartuta badaude, jarraian adierazten den informazioa eman beharko dute dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean:

a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.

b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.

c) Entitateak aurreko urtean kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu. Sortu berriak diren entitateen kasuan, informazioa haien aurrekontuetan edo plan ekonomiko-finantzarioan dagoena izanen da.

d) Gobernu, administrazio eta zuzendaritza eginkizunetan ematen den dedikazioaren araubidea.

e) Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.

Informazio hori entitate onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztuko da, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bide telematikoak erabiliz, eta dirulaguntza kudeatzen duen administrazio unitateari bidaliko zaio.

Entitateak gardentasun betebeharra bete behar ez badu aurreikusitako inguruabarrak gertatzen ez direlako, horren gaineko aitorpena aurkeztu beharko du.

Entitateak ekitaldi berean dirulaguntza bat baino gehiago jasotzen badu, ez du informazioa errepikatu beharko dirulaguntza bakoitzerako, salbu eta hasieran eman zituen datuak aldatzen badira. Horretarako, entitateak identifikatu beharko du Foru Komunitateko Administrazioaren zein organoren aurrean aurkeztu zuen, eta noiz.

Betebehar hori bete ezean, emandako dirulaguntza ez da ordainduko, ezta aurrerakinak ere, eta kobratutako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.1.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Aurrekoa galarazi gabe, entitate onuradun guztiak behartuak daude unitate kudeatzaileari behar den informazio guztia ematera, aurretiazko errekerimendua eginda eta hamar eguneko epean, frogatzeko betetzen direla maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II. tituluan jasotako gardentasun betebeharrak (aipatutako foru lege horrek hizpide ditu gardentasuna, informazio publikoa eskuratzea eta gobernu ona).

Errekerimenduan horretarako emandako epea hura bete gabe iraganik, hertsapen isunak ezartzea erabakitzen ahalko da, 500 eurotik 5.000 eurora bitartekoak, interesdunari ohartarazpena egin ondoren eta entzunaldia emanda. Isuna hamabost egunetik behin errepikatuko da, errekerimendua bete arte. Isunaren zenbateko osoa ez da izanen dirulaguntzaren zenbatekoaren ehuneko bost baino handiagoa. Zenbatekoa zehazteko, ez-betetzearen astuntasuna eta proportzionaltasunaren printzipioa hartuko dira kontuan.

20. Errekurtsoak.

1. Deialdi honen eta bere oinarrien kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatuari jarraikiz.

2. Foru agindu hau aplikatzeko egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, haiek jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu edo errekurritutako egintza jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean aurreikusitakoarekin bat.

21. Aplikatzekoa den legedia.

Foru agindu honetan aurreikusita ez dagoen guztian Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritakoari jarraituko zaio.

II. ERANSKINA

Dirulaguntzetarako proiektuak baloratzeko irizpideen proposamena, 2020

ENTITATEAREN BALORAZIOA

15 PUNTU BITARTE

Xedeak

5 puntu bitarte

5 P

Deialdiaren helburua entitatearen estatutuen helburuen artean ageri da, zerrendako hirugarren edo laugarren tokian.

3 P

Deialdiaren helburua entitatearen estatutuen helburuen artean ageri da, lehenengo edo bigarren tokian.

1 P

Deialdiaren helburua zerrenda horretako laugarren tokitik haratago agertzen da.

Esperientzia

5 puntu bitarte

(0,25 puntu egiaztatutako esperientzia urte bakoitzeko, edo entitatea erregistratu zen egunetik aurrerako urte bakoitzeko. 5 puntu gehienez).

Azpiegiturak eta ekipamendua

2 puntu bitarte

2 P

Baditu lokal propioak.

1 P

Badu oinarrizko ekipamendua.

0 P

Lokal publikoak erregulartasunez erabiltzen ditu.

Kofinantzaketa

3 puntu bitarte

3 P

Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena > %30.

2 P

Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena %30era arte.

1 P

Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena %15era arte.

0 P

Ez dago Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpenik.

PROGRAMAREN BALORAZIOA

75 PUNTU BITARTE

Proiektuaren koherentzia

30 puntu bitarte

Oinarria eta jarduteko eremua

6 puntu bitarte

6 P

Guztiz koherentea da.

3 P

Bi alderdietako batean bakarrik dago koherentzia.

0 P

Inkoherentea da, edo oso gutxi zehaztuta dago.

Helburuak

6 puntu bitarte

6 P

Guztiz koherenteak dira, eta ongi zehaztuta daude.

3 P

Koherenteak dira, baina gutxi zehaztuta daude.

0 P

Inkoherenteak dira eta gutxi zehaztuta daude.

Jardueren deskribapena

6 puntu bitarte

6 P

Zehatz deskribatuak.

3 P

Hala-holakoak. Ez daude zehatz deskribatuta.

0 P

Ez daude deskribatuta (aipatuak besterik ez).

Espero diren emaitzak

6 puntu bitarte

6 P

Zehatz deskribatuak.

3 P

Hala-holakoak. Ez daude zehatz deskribatuta.

0 P

Ez da bete.

Jardueren egutegia

6 puntu bitarte

6 P

Zehatz deskribatuta.

3 P

Hala-holakoa. Ez dago zehatz deskribatuta.

0 P

Ez da bete.

Ebaluazioaren azterketa

9 puntu bitarte

Adierazleak

3 puntu bitarte

3 P

Oso egokia.

2 P

Egokia.

1 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia edo ez dago halakorik.

Egiaztapen iturriak

3 puntu bitarte

3 P

Oso egokia.

2 P

Egokia.

1 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokiak edo ez dago halakorik.

Ebaluazio eta jarraipen prozesu bat izatea

3 puntu bitarte

3 P

Oso egokia.

2 P

Egokia.

1 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokiak edo ez dago halakorik.

Giza baliabideen eta baliabide tekniko eta ekonomikoen azterketa

14 puntu bitarte

Giza baliabideen egokitasuna (Profil teknikoen definizioa eta esleitutako eginkizunak baloratzen dira).

4 puntu bitarte

4 P

Oso egokia.

3 P

Egokia.

2 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Boluntariotza (Boluntariorik ba ote den, eta esleitu zaizkien eginkizunen azterketa).

3 puntu bitarte

3 P

Oso egokia.

2 P

Egokia.

1 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Baliabide teknikoen egokitasuna (Materialak, lokalak, etab.).

3 puntu bitarte

3 P

Oso egokiak.

2 P

Egokiak.

1 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokiak edo ez dago halakorik.

Aurrekontuaren xehakatze egokia

4 puntu bitarte

4 P

Oso egokiak.

3 P

Egokiak.

2 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Proiektuaren osagarritasuna eta koordinazioa beste entitate batzuekin eta beste gizarte baliabide batzuekin

8 puntu bitarte

Zerbitzu publikoekin aldian aldiko koordinazioa egiteko egitura bat planteatzen du (Sozialak, osasunekoak, hezkuntzakoak, eta abar).

4 puntu bitarte

4 P

Oso egokiak.

3 P

Egokiak.

2 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Antzeko entitateekin aldian aldiko koordinazioa egiteko egitura bat planteatzen du

4 puntu bitarte

4 P

Oso egokiak.

3 P

Egokiak.

2 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Nor bere aldetik aritzen da, edo ez da inolako koordinazio sistemarik aipatzen

0 puntu

Pertsona onuradunen parte-hartzearen azterketa

14 puntu bitarte

Profilaren azterketa eta zenbatespen kuantitatiboa

5,5 puntu bitarte

5,5 P

Oso egokiak.

3 P

Egokiak.

2 P

Hala-holakoa.

0 P

Desegokia.

Pertsonen irisgarritasuna

5,5 puntu bitarte

5,5 P

Irisgarria jende ororentzat.

2,5 P

Irisgarria kolektibo jakin batentzat bakarrik.

0 P

Irisgarritasun arazo larriak ditu.

Proiektuaren onuradun diren pertsonek parte hartzeko bideak izatea (akordio idatziak, gogobetetasun inkestak...).

3 puntu bitarte

C BESTELAKOAK

10 PUNTU BITARTE

Proiektuaren eraginkortasuna aurreko urteetan

6 puntu bitarte

Azken urtea hartuko da erreferentzia gisa, espedientean jasotzen den memoriaren arabera. Memorian horrelako informaziorik agertzen ez bada, ez da punturik emanen.

Aurkeztutako proiektuak aurreko urtean Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzaren dirulaguntzarik jaso ez badu, baina memorian alderdi horiek agertzen eta justifikatzen badira, aldez aurretik egin baitziren, baremo hau berdintasun baldintzetan aplikatuko da.

Lortutako helburuen arabera

2 puntu bitarte

2 P

Ezarritako helburu guztiak lortu dira.

1 P

Ezarritako helburuen %50 lortu dira.

0 P

Planteatutako helburu bat ere ez da lortu.

Egindako jardueren arabera

2 puntu bitarte

2 P

%95 eta %100 artean.

1.5 P

%75 eta %94 artean.

1 P

%50 eta %74 artean.

0,5 P

%30 eta %49 artean.

0 P

%0 eta %29 artean.

Xede-populazioaren arabera

2 puntu bitarte

2 P

%95 eta %100 artean.

1,5 P

%75 eta %94 artean.

1 P

%50 eta %74 artean.

0,5 P

%30 eta %49 artean.

0 P

%0 eta %29 artean.

Programa berritzailea izatea

4 puntu bitarte

4 P

Berritzailea da planteatutako helburu edo edukietan eta erabilitako metodologia eta baliabideetan.

2 P

Berritzailea da proposatzen dituen helburu edo edukietan.

2 P

Berritzailea da erabiltzen dituen baliabideetan eta metodologian.

1 P

Alderdi berritzaile batzuk ditu helburu edo alderdi metodologiko batzuetan.

0 P

Ez du inolako alderdi berritzailerik.

Iragarkiaren kodea: F2002132