38. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak

Berriobeitiko Udalak, 2019ko azaroaren 5ean egindako osoko bilkura arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea 2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak, eta horrek aldaketa dakar zenbait ordenantza fiskaletan. Erabaki hori argitaratu zen 2019ko 244. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 13an.

Bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin, zeina aldatu baitzen maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legearen bidez, eta jendaurrean egoteko epea iragan zenez inork alegaziorik aurkeztu gabe, erabaki zen behin betiko onestea honako tasa, prezio publiko eta zerga-tasa hauek, baita dagozkien ordenantza fiskalak ere, ondorioak izanen dituztenak 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera:

Berriobeitin, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Raúl Julio Bator Pérez.

LUR-ONDASUNEN GAINEKO KONTRIBUZIOA

ZERGA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Landa-lur. ond. kontribuzioa

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

%0,5000

Hiri-lur. ond. kontribuzioa

%0,1570

%0,1640

%0,1710

%0,1760

%0,1810

%0,1860

%0,1910

%0,1960

%0,2010

1. ORDENANTZA

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga

Martxoaren 10eko 2/1995 Legearen 170. artikuluak tarte bat ezartzen du, %2 eta %5 artekoa.

Gaur egun karga-tasa %5,00ean ezarria dago.

2. ORDENANTZA

Gainbalioak

URTEAK

Bat edo gutxiago

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 edo gehiago

Koef. %-etan

0,06

0,09

0,13

0,11

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,16

0,22

0,24

0,25

0,26

Tasa

%25,00

4. ORDENANTZA

Agiriak ematea eta tramitatzea

I. epigrafea.–Ziurtagiriak

Ziurtagiriak, Udalaren base informatikoetan bildutako datuei buruzkoak, automatikoki egiten direnak

2,30 euro

Ziurtagiriak, espediente administratiboetan dauden erabakienak edo agirienak, edo udal artxiboetan kontsultatu beharrekoenak

2,30 euro

Ziurtagiriak, eskatzen dutenak aurretik txosten bat egitea edo datu baseak gaurkotzea

25,60 euro

Baldin ziurtagiriarekin batera badoaz planoa edo/eta fotokopiak -eginbidetuak edo ez-, eskatuko da behar den tasa, hots, honako hauei dagokiena: III. epigrafea (“Dokumentuen konpultsa”) eta IV. epigrafea (“Agirien fotokopiak, partikularrek eskatuak”)

II. epigrafea.–Kopia eginbidetuak

Kopia eginbidetua, espediente administratiboetan jasotako agiriena

2,81 euro

Kopia eginbidetua, Udalaren base informatikoetan bildutako datuena

3,42 euro

Tarifa aplikatzeko, eginbide bakartzat jotzen da espediente batean jasotako agiri eta datuen gainean egiten dena, pertsona berarentzat. Aurreko zenbakietan ezarritako tasari gehitu beharko zaizkio I. epigrafetik (“Ziurtagiriak”) dagokiona eta IV. epigrafetik (“Agirien fotokopiak, partikularrek eskatuak”) dagokiona, eginbidetu beharreko plano eta/edo fotokopiengatik.

III. epigrafea.–Agirien konpultsa

Konpultsatu beharreko agirien lehenbiziko orria

2,19 euro

Bigarren orria eta hurrengoak

0,56 euro

IV. epigrafea.–Agirien fotokopiak, partikularrek eskatuak

Din A-3 tamainako kopia bakoitzeko, zuri-beltzean

0,30 euro

Din A-4 tamainako kopia bakoitzeko, zuri-beltzean

0,20 euro

Din A-4 tamainako orri bakoitzeko, koloreetan

1,58 euro

Din A-4 tamainako orri bakoitzeko, koloreetan

1,18 euro

V. epigrafea.–Arma txartelen tramitazioa

Txartel bakoitza

12,20 euro

VI. epigrafea.–Lanpostuak betetzeko deialdiak

A eta B mailetara sartzeko deialdietan izena emateagatik (Funtzio Publikoaren Estatutuarekin bat)

16,36 euro

C mailan sartzeko deialdietan izena emateagatik

11,25 euro

D eta E mailan sartzeko deialdietan izena emateagatik

6,14 euro

Deitutako lanpostuak lan-kontratukoak izanez gero, segun zein funtzionario mailari atxiki zaizkien deialdian, horrexeri dagokion tasa aplikatuko zaie.

VII. epigrafea.–Ahalmenak askiestea

Askiespen bakoitza

9,71 euro

VIII. epigrafea.–Txostenak eta kontsultei emaniko erantzunak.

Etxebizitzak deskalifikatzeko eskatutako txostena egiteagatik

25,60 euro

Bestelako txostenak eta kontsultei emaniko erantzunak

25,60 euro

5. ORDENANTZA

Tasak, hirigintzako tramitazioak egiteagatik

I. epigrafea.–Lurraldearen Antolamenduaren eta Hirigintzaren arloko lizentziak

I.1 Lurzatiketarako lizentziak (lurzatiketa, banantzea edo elkartzea)

Tramitatzeko eta ebazteko tasak likidatuko dira azaleraren arabera, lizentziako m² bakoitzeko

0,16 euro

I.2 Lizentziak, eraikinak eta instalazioak lehen aldiz erabili edo okupatzeagatik

Etxebizitza bakoitzeko lizentziaren espedientea tramitatu eta ebazteagatik (gehienez ere 600,05 euro espediente bakoitzeko)

50,85 euro

Etxebizitzetarako ez diren eraikinak eta/edo lokalak lehen aldiz erabiltzeko lizentzia, metro koadro bakoitzeko eta eraikinaren eta/edo lokalaren azalera guztiaren arabera

2,08 euro

Familia bakarreko etxebizitzak lehen aldiz erabiltzeko lizentzia.

50,85 euro

I.3 Obra txikiak edo proiektu teknikorik behar ez duten obrak egiteko lizentziak

Lizentzia emateko espediente bakoitza tramitatu eta ebazteagatik honako tasa hau sortuko da

27,65 euro

I.4 Lizentziak etxe berria egiteko, eraberritzeko, eraisteko, ezarpenetarako eta, oro har, lizentzia behar duten gainerako egintzetarako, baldin aurreko ataletan ez badaude, eta, orobat, emandako obra lizentzien aldaketak

Tasa kalkulatuko da zerga-oinarriari aplikatuz honako karga-tasa hau (zerga-oinarria zehaztuko da 10. eta 11. artikuluetan xedatuaren arabera)

%0,25

Gutxienekoa honako hau izanik

74,38 euro

II. epigrafea.–Obrak egindakoan kontrola egiteagatik, baldin lizentziaren ordez aurkeztu behar bada aurretiazko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena

1.4 epigrafeko tarifa aplikatuko da.

III. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak

Baldin aurreko epigrafeengatik likidatu behar diren tasak badira ondoren azaltzen diren gutxieneko zenbatekoetatik beherakoak, gutxieneko tasak ordaindu beharko dira.

Lurzatiketarako lizentziak (lurzatiketa, banantzea edo elkartzea)

82,68 euro

Aurretiazko komunikazioa edo erantzukizunpeko aitorpena aurkeztea eskatzen duten obrak, lizentziaren ordez

74,38 euro

6. ORDENANTZA

Irekitzeko lizentziak eta jardueretakoak

I. epigrafea.–Jarduerarako lizentzia eta hura berrikustea, espediente bakoitza tramitatu eta ebazteagatik

300 m²-tik beherako nabeak

91,05 euro

300 m²-tik 1.000 m²-ra arteko nabeak

110,50 euro

1.000 m²-tik gorako nabeak

143,24 euro

II. epigrafea.–Berritik jartzen diren establezimenduak, jardueren lekualdaketak, jarduera aldaketak

0 - 400 m² (euro/m²)

3,33 euro/m²

401 m² edo gehiago (euro/m²)

2,46 euro/m²

7. ORDENANTZA

Tasak arautzen dituena aurreikusitako ikuskapenak egiteagatik

I. epigrafea.–Ikuskapen-bisitak, egiten direnak kontuan harturik ezarrita dagoena osasunaren eta jarduera sailkatuen arloan eta gainerako Udalaren ordenantzetan, erabakietan eta aplikatzeko arauetan, horiek guztiak betetzen ez direlako edo ustez arau-hausteak egin direlako edo kalteak egin direlako udal ondarean.

Ikuskapen bakoitza

67,53 euro

II. epigrafea.–Eraikinen azterketa, segurtasun baldintzak direla-eta eta aurri egoeretako espedienteak direla eta.

Gutxieneko ikuskapena, arkitekto edo aparejadore baten 1,5 lanordu

67,53 euro

Lan gehiago behar bada, ordu bakoitza

34,27 euro

8. ORDENANTZA

Eskubideak eta tasak, ibilgailuak eremu publikotik kendu eta gordeta edukitzeko zerbitzua emateko

I. epigrafea.–Zerbitzu egitera joan, eta ibilgailua Udalaren gordelekura eramateko lanak hasi ondotik, gidaria edo hark baimendutako pertsona agertzeagatik, baldin lana bukatzen ez bada

Ziklomotorrak eta motozikletak

17,39 euro

Ibilgailuak, gehieneko pisua 3.500 kg bitartekoa badute

36,53 euro

Ibilgailuak, pisua 3.500 kg-tik gorakoa badute

72,64 euro

Jaiegunetan edo gauaz, ibilgailuak eremu publikotik kentzeko tasak honenbeste handituko dira

%20,00

II. epigrafea.–Zerbitzua osorik egiten denean, ibilgailu arau-hauslea eramanda Udalaren gordelekura

Ziklomotorrak eta motozikletak

17,39 euro

Ibilgailuak, gehieneko pisua 3.500 kg bitartekoa badute

36,53 euro

Ibilgailuak, pisua 3.500 kg-tik gorakoa badute

135,05 euro

III. epigrafea.–Txandakako aparkatze aldiak ezarrita dauzkaten karriketan, ibilgailua beste aldean aparkatzeagatik

Ziklomotorrak eta motozikletak

17,39 euro

Ibilgailuak, gehieneko pisua 3.500 kg bitartekoa badute

36,53 euro

Ibilgailuak, pisua 3.500 kg-tik gorakoa badute

72,64 euro

IV. epigrafea.–Ibilgailua gordelekura eraman eta jakinarazi ondotik 24 ordu iragandakoan, tarifa hauek aplikatzen hasiko dira, egun edo zati bakoitzeko, hura norbaitek bildu arte

Ziklomotorrak eta motozikletak

2,14 euro

Ibilgailuak, gehieneko pisua 3.500 kg bitartekoa badute

5,22 euro

Ibilgailuak, pisua 3.500 kg-tik gorakoa badute

10,43 euro

V. epigrafea.–Ibilgailua eremu publikoan ibilgetzeagatik

Ibilgailuak, gehieneko pisua 3.500 kg bitartekoa badute

71,62 euro

Ibilgailuak, pisua 3.500 kg-tik gorakoa badute

102,31 euro

VI. epigrafea

Ibilgailuen berezitasunengatik Udalak dituen baliabideekin ezin eraman bada eta zerbitzua egiteko beste batzuengana jo beharra baldin badago, kobratu beharreko tasa izanen da Udalak ibilgailuak erretiratzeko lana egiten duen enpresari ordaindu behar diona gehi %20, administrazio arloko gastu orokorrengatik.

Baldin, 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailu baten berezko ezaugarriak direla medio, erabili behar bada 3.500 kilo baino gehiagokoak kentzeko erabiltzen den garabia, horietarako aurreikusten den tasa kobratuko da.

9. ORDENANTZA

Tasak, ordezko betearazpenengatik eta betearazpen aginduengatik

I. epigrafea.–Betearazpen aginduak

Karga-tasa izanen da hirigintzako lizentzien tasendako ezarritakoa.

II. epigrafea.–Ordezko betearazpenak

Zerga-oinarriaren gainean aplikatu beharreko karta-tasa honako hau izanen da

%125,00

10. ORDENANTZA

Tasa, ezkontza zibilarengatik

Egindako ezkontza zibil bakoitzeko

81,30 euro

11. ORDENANTZA

Tasak, zangak irekitzeko

I. epigrafea.–Zangak irekitzea

Zangaren, laginketaren edo zuloaren metro lineal bakoitzeko

16,94 euro

Aurreko kasuan, beharrezkoa baldin bada ibilgailuen trafikoa ixtea, bai osorik, bai norabide bat edo espazio handi bat erabilezin utziz, kuota handituko da, honenbeste

%20,00

II. epigrafea.–Eraikitzea edo deuseztatzea ibilgailuen pasabideak, karga-ahoak, aireztapenak, lukanak eta kalapatxak, eta zoruan edo espaloietan edozein berrikuntza egitea

Metro lineal bakoitzagatik, alderik handienean

16,94 euro

III. epigrafea.–Jarri beharreko fidantzak, zangak, laginketak edo zuloak irekitzeagatik

III.1. Baldin zangaren, laginketaren edo zuloaren zabalera metro lineal bat baino txikiagoa bada, metro luze bakoitzagatik

Zoladura arrunta duten lekuetan

88,20 euro

Zoladurarik gabeko lekuetan

61,08 euro

III.2. Baldin zangaren, laginketaren edo zuloaren zabalera metro lineal batekoa edo handiagoa bada, luzerako metro bakoitzeko

Zoladura arrunta duten lekuetan

101,75 euro

Zoladurarik gabeko lekuetan

67,84 euro

13. ORDENANTZA

Pasabideak, ibilgailuak espaloietan barna sartzeko

I. epigrafea.–Ibilgailuen pasabidea

I.1 Turismoentzako garaje pribatuak, metro lineal bakoitzeko, urtean

1etik 5 ibilgailura bitarte

26,29 euro

6tik 10 ibilgailura bitarte

43,84 euro

11tik 25 ibilgailura bitarte

76,74 euro

26tik 50 ibilgailura bitarte

117,25 euro

51tik 100 ibilgailura bitarte

139,15 euro

101tik 150 ibilgailura bitarte

172,04 euro

150 ibilgailutik gora

235,57 euro

I.2 Merkataritzako eta industriako ibilgailuentzako garaje pribatuak

Parekatuko dira I.1 epigrafeko turismoekin, honela kalkulatuz: autobusen kasuan, ibilgailu bat 10 plazako edo horren zatiki bakoitzeko, eta kamioien edo nekazaritzako herresta-ibilgailuen kasuan, ibilgailu bat gehieneko kargako 2 tona metrikoko edo horren zatiki bakoitzeko. Gutxieneko tarifa (5 ibilgailurena) 26,29 euro

I.3 Autoak konpondu, garbitu eta olioztatzeko tailerrak, mota guztietakoak, gasolindegiak eta erakusketarako lokalak, metro lineal eta urte bakoitzeko

84,36 euro

I.5 Orduka aparkatzea ahalbidetzen duten lizentziak, aparkatzeko debekua dakartenak. Aplikatuko dira I.1, I.2, I.3 eta I.4 epigrafeei dagozkien tarifak, honenbeste murriztuta

%25,00

II. epigrafea.–Lekua erreserbatzea

Gau eta eguneko erreserba. Metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, urtean

56,99 euro

Ordutegi mugatuko erreserba. Metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, urtean

41,64 euro

Behin-behineko erreserba. Noizbehinkako obra edo jarduketa baterako erreserba egiteko, ordaindu beharreko gutxieneko eskubideak honako hauek dira

33,96 euro

Baldin erreserba baimendurik badago bi espaloietan, kale batean non txandaka aparka daitekeen alde batean eta bestean, tarifa finkatuko da alde bakarreko neurriak kontuan harturik, hain zuzen ere luzera handiena duen aldearen neurriak.

III. epigrafea.–Seinalatzeko diskoak

Pasabideak seinalatzeko diskoak (disko bakoitza)

30,69 euro

14. ORDENANTZA

Erabilera pribatiboa eta aprobetxamendu berezia

I. epigrafea.–Zoruko aprobetxamendu bereziak

I.1 Mahaiak, aulkiak, itxitura egonkorrik gabeko terraza beladoredunak, kupelak, mahai garaiak, barra-mostradore eramangarriak edo ostalaritzari lotutako gisako elementuak

m² edo zatiki bakoitzeko, urtean

28,65 euro

Karga-oinarria zenbatuko da gutxieneko okupazioa 1,5 m² izanik altzarien elementuetarako (kupelak, mahai garaiak, barra-mostradore eramangarriak, etab.).

Likidatu beharreko tasak, urte osoari ez badagozkio, hilabeteka hainbanatuko dira, edo, salbuespenez, egunka, halako ekitaldi, egintza eta/edo ospakizun batzuetan.

I.2 Terraza beladoredunak, aprobetxamenduaren xedea den eremua estaltzeko eta/edo hesitzeko elementuak edo egiturak dituztenean

m² edo zatiki bakoitzeko, urtean

40,11 euro

Likidatu beharreko tasak, urte osoari ez badagozkio, hilabeteka hainbanatzen ahalko dira, edo, salbuespenez, egunka, halako ekitaldi, egintza eta/edo ospakizun batzuetan.

I.3 Bestelako aprobetxamenduak

Edukiontziak, aldamioak, hesiturak eta jarduera ekonomikoa ez den beste edozein okupazio, m² bakoitzeko edo horren zatiki bakoitzeko, egunean

0,11 euro

Edukiontziak, aldamioak, hesiturak eta jarduera ekonomikoa ez den beste edozein okupazio, m² bakoitzeko edo horren zatiki bakoitzeko, hilabetean

3,07 euro

Edukiontziak, aldamioak, hesiturak eta jarduera ekonomikoa ez den beste edozein okupazio, m² bakoitzeko edo horren zatiki bakoitzeko, urtean

35,81 euro

I.4 Karabana, atoi eta automobilak ez diren gainerako ibilgailuak, espresuki emandako baimena dutenean, nahiz eta tasa ordaintzeak ez duen berez esan nahi baimena duenik

Egun edo zatiki bakoitza

0,78 euro

I.5 Kutxazain automatikoak eta gauzak saltzeko beste edozein makina

Kutxazain automatiko bakoitzeko edo gauzak saltzeko makina bakoitzeko, baldin eremu publikora jotzen duen fatxadako lerroan badaude, urtean

185,42 euro

I.6 Merkatu txikiak eta bestetako saltoki finkoak

Saltokiak, salgai dituztenak eskulan txikiak, bisuteria eta baimena duten beste gauza batzuk, saltoki bakoitzeko, egunean

3,07 euro

Ostatu barrak edo ostatu-ibilgailu mugigarriak, feriako etxolak, unitate bakoitzeko, egunean

12,27 euro

Barrakak, puzgarriak, karruselak etab., 20 m² bakoitzeko edo horren zatiki bakoitzeko, egunean

6,15 euro

Esleipena enkante bidez egiten bada, zenbateko horiek hasierako preziotzat hartuko dira.

Aipatutako tasez gain, eskatzen ahal da honako fidantza hau gordailutzeko

86,97 euro

I.7 Jarduera ekonomikoetarako bestelako erabilera eta aprobetxamenduak, aitzineko ataletan sartu ez direnak

m² edo zatiki bakoitzeko, egunean

0,46 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, hilabetean

12,27 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, urtean

122,77 euro

II. epigrafea.–Lurgaineko aprobetxamendu bereziak

m² edo zatiki bakoitzeko, egunean

0,63 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, hilabetean

17,39 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, urtean

204,62 euro

III. epigrafea.–Zorupeko aprobetxamendu bereziak

III.1 Gutxieneko kuota, zerbitzuen banaketako sare orokorrak instalatzeko edo haien aprobetxamendurako, baldin bestelako inongo tasaren zerga-egitate ez badira

Metro lineala, urtean

6,25 euro

III.2 Gainerako aprobetxamenduak

m² edo zatiki bakoitzeko, egunean

0,63 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, hilabetean

17,39 euro

m² edo zatiki bakoitzeko, urtean

204,62 euro

IV. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak

Baldin aurreko epigrafeengatik likidatu behar diren tasak badira ondoren azaltzen diren gutxieneko zenbatekoetatik beherakoak, gutxieneko tasak ordaindu beharko dira.

Epigrafea I.3

36,53 euro

16. ORDENANTZA

Udalaren lokalak erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak

I. epigrafea.–Tarifak

Erabilera anitzeko eraikineko aretoak

3 ordurako edo denbora gutxiagorako lagatzea, egunean

36,52 euro

3 ordu baino gehiagorako lagatzea, egunean

67,84 euro

Lokala gutxienez 5 egunez jarraian erabiltzen bada, honenbeste murriztuko da

%20,00

Gutxienez 15 egunez jarraian erabiltzen bada, honenbeste murriztuko da

%30,00

Jaiegunetan, tarifak honenbeste igoko dira

%50,00

Lokala lagatzeaz gain ematen diren zerbitzu guztiak (berogailua, atezaintza etab.) aparte ordainduko dira, emandako zerbitzuaren kostu errealaren arabera.

Lagapen motaren arabera hala komeni denean, honenbesteko fidantza eska daiteke

365,24 euro.

17. ORDENANTZA

Berriobeitiko udal igerilekuen prezio publikoak

Berriobeitiko kuotak.

KIDETZE-SARIA*

HILABETEKO KUOTA

FAMILIA UGARIAREN ETA FAMILIA GURASOBAKARRAREN KUOTA**

ORDAINKETA URTEAN***

8 HILABETEKO ABONAMENDUA****

HILABETEKO ABONAMENDUA

6 urtetik beherakoak

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

6tik 15 urte arte

30,00 euro

16,00 euro

11,20 euro

15,20 euro

160,00 euro

25,00 euro

16 urtetik gora, soilik igerilekua

45,00 euro

21,00 euro

14,70 euro

19,95 euro

210,00 euro

35,00 euro

16 urtetik gora igerilekua + Gyma

45,00 euro

26,00 euro

18,20 euro

24,70 euro

260,00 euro

40,00 euro

> 65 urte, erretirodunak, pentsiodunak

30,00 euro

16,00 euro

11,20 euro

15,20 euro

160,00 euro

25,00 euro

(*) Udalaren baimenarekin, promozioak egin daitezke kidetze-sarietan.

(**) Familia ugarietan, prezio orokorraren %30eko beherapena aplikatzen da baldin familia unitateko 5 kidek edo gehiagok abonamendua egiten badute. Familia gurasobakarretan, deskontuak aplikatuko dira baldin familia gurasobakarren txartela aurkezten badute eta familia-unitateko kide guztiek egiten badute abonamendua.

(***) Urtekoa ordaintzeagatik %5eko beherapena egiten da.

(****) Neguko abonamendua, prezioari dagokionez, abonatuaren 10 hilabete adina da.

Artikako kuotak.

KIDETZE-SARIA*

HILABETEKO KUOTA

FAMILIA UGARIAREN ETA FAMILIA GURASOBAKARRAREN KUOTA**

ORDAINKETA URTEAN***

8 HILABETEKO ABONAMENDUA****

6 urtetik beherakoak

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

6tik 15 urte arte

60,00 euro

16,00 euro

11,20 euro

15,20 euro

160,00 euro

16 urtetik gorakoak

90,00 euro

26,00 euro

18,20 euro

24,70 euro

260,00 euro

> 65 urte, erretirodunak, pentsiodunak

60,00 euro

16,00 euro

11,20 euro

15,20 euro

160,00 euro

(*) Udalerrian erroldatuentzat, kidetze-saria %50 izanen da, eta sortutako kostua Udalak hartuko du bere gain.

(**) Familia ugarietan, prezio orokorraren %30eko beherapena aplikatzen da baldin familia unitateko 5 kidek edo gehiagok abonamendua egiten badute. Familia gurasobakarretan, deskontuak aplikatuko dira baldin familia gurasobakarren txartela aurkezten badute eta familia-unitateko kide guztiek egiten badute abonamendua.

(***) Urtekoa ordaintzeagatik %5eko beherapena egiten da.

(****) Neguko abonamendua, prezioari dagokionez, abonatuaren 10 hilabete adina da.

Artikako eta Berriobeitiko eguneko sarrerak.

3 urtetik beherakoak

0,00 euro

3tik 5 urtera bitarte

2,00 euro

6 hilabetetik 15 urtera bitartekoa

8,00 euro

16 urtetik gorakoak

13,50 euro

> 65 urte, erretirodunak, pentsiodunak

8,00 euro

Sarrera-gonbidapena edo taldea, Artikan eta Berriobeitin*.

3 urtetik beherakoak

0,00 euro

3tik 5 urtera bitarte

1,00 euro

6 hilabetetik 15 urtera bitartekoa

4,00 euro

16 urtetik gorakoak

7,00 euro

> 65 urte, erretirodunak, pentsiodunak

4,00 euro

(*) Sarrera-gonbidapena, muga hauek dituena: gehienez ere 4 gonbidapen urtean abonatu bakoitzeko, udako nahiz neguko denboraldikoa izan

–Talde baten sarrera denean, 10 lagunetik gorakoa behar du izan. Orobat, aplikatuko da Zendeako enpresekin hitzarmenak egiten direnean.

Berriobeitiko kirol ikastaroak.

–Igeriketa ikastaroak (hiru hilekoak), 10 saio / 20 saio.

ABONATUAK

ABONATU GABEAK*

Asteko saio kopurua

Asteko saio kopurua

saio 1

2 saio

saio 1

2 saio

Haurtxoak (6-18 hilabete)

33,50 euro

67,00 euro

67,00 euro

134,00 euro

Haurtxoak (18-36 hilabete)

33,50 euro

67,00 euro

67,00 euro

134,00 euro

Igeriketa (3-4 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Igeriketa (4-6 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Igeriketa (7-12 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Aquafreea

28,00 euro

56,00 euro

75,00 euro

112,00 euro

Aquagyma

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Helduak, hastapena

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Helduak, hobekuntza

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

–Artikako kirol ikastaroak.

ABONATUAK

ABONATU GABEAK*

Asteko saio kopurua

Asteko saio kopurua

Saio 1

2 saio

Saio 1

2 saio

Haurtxoak (6-18 hilabete)

33,50 euro

67,00 euro

67,00 euro

134,00 euro

Haurtxoak (18-36 hilabete)

33,50 euro

67,00 euro

67,00 euro

134,00 euro

Igeriketa (3-4 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Igeriketa (4-6 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Igeriketa (7-8 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Igeriketa (9-12 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Aquafitnessa

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Aquagyma

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Helduak, hastapena

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Helduak, hobekuntza

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Igeriketa sinkronizatua

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Salbamendua eta SOS (10-16 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Waterpoloa (8-10 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Waterpoloa (11-16 urte)

22,50 euro

45,00 euro

45,00 euro

90,00 euro

Hidropilatesa

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Ur fitnessa haurdunentzat

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Helduak, trabesia

-

75,00 euro

-

150,00 euro

Beste jarduera batzuk Artikan.

–Abonamendu aktiboak.

JUNIOR (13 urtetik 15 urtera)

KIROLA (16 urtetik 54 urtera)

SENIOR (55 urtetik gora)

Urteko abonatua

Neguko abonatua

Urteko abonatua

Neguko abonatua

Urteko abonatua

Neguko abonatua

3 hilabete

71,00 euro

85,00 euro

91,00 euro

109,00 euro

-

-

6 hilabete

102,00 euro

112,00 euro

131,00 euro

144,00 euro

-

-

9 hilabete

131,00 euro

146,50 euro

167,00 euro

187,00 euro

85,00 euro

170,00 euro

–Be Healthy jarduerak Artikan (hiru hilekoa).

ABONATUAK

ABONATU GABEAK*

Saio 1 astean

2 saio astean

Saio 1 astean

2 saio astean

Programa hipopresiboak

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Bizkar osasuntsua programa

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Hidropilates programa

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Hidroterapia programa

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Ur fitnessa haurdunentzat (baby mum)

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Fitnessa lehorrean ama eta haurtxoentzat (baby mum)

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

Family Fit-Pilates (gurasoak + haurrak)

28,00 euro

56,00 euro

56,00 euro

112,00 euro

–Haurrentzako jarduerak Artikan (talde itxiak).

ABONATUAK

ABONATU GABEAK*

Saio 1 astean

2 saio astean

Saio 1 astean

2 saio

Astea

Balleta (60 minutu)

67,50 euro

100,00 euro

135,00 euro

200,00 euro

Jumping Kids (30 minutu)

-

50,00 euro

-

100,00 euro

Txiki Zumba (45 minutu)

67,50 euro

100,00 euro

135,00 euro

200,00 euro

Small Groups, 5 aste (15 saio)

Abonatuak

Abonatu gabeak*

Get Slim (gantza erretzea)

99,00 euro

198,00 euro

Sport Challenger (probak prestatzea)

99,00 euro

198,00 euro

Oposizioak

99,00 euro

198,00 euro

Entrenamendu pertsonalizatuak

Abonatuak

Lagun 1

38,00 euro

2 lagun

28,00 euro

3 lagun

22,50 euro

–Bestelako zerbitzuak.

Txartelaren kopia

7,00 euro

Ordainagiriak itzultzearen gastuak

4,10 euro

Latexezko txanoa

5,50 euro

Telazko txanoa

4,50 euro

Eskuoihalak

5,50 euro

Armairua alokatzea, urte 1

60,00 euro

Merenderora sartzea, 21:00etatik aurrera, udan

1,00 euro

Merenderora sartzea, urtebetetzerako, neguan

2,00 euro

Igerilekuko kale bat alokatzea (ordubete)

36,00 euro

Txiki-parkera sartzea, abonatu gabeak

3,00 euro

18. ORDENANTZA

Bidaietarako eta kultura jardueretarako kuotak

II. epigrafea.–Bidaia eta kultura jardueren kuotak

Haurren sarrerak (5 urtetik beheitikoak)

Aurretiazkoa

5,10 euro

Leihatilan

6,15 euro

Helduen sarrerak

Aurretiazkoa

7,15 euro

Leihatilan

8,15 euro

Zendearen Eguneko bazkaria

Haurra

10,20 euro

Helduak

18,40 euro

Erretirodunen bidaia

21,20 euro

III. epigrafea.–Helduentzako kirol eta kultura ikastaroak

Normala

Gazteak eta erretirodunak

Eskulanak

109,46 euro

83,89 euro

Aerobica

166,76 euro

83,89 euro

Yoga

166,76 euro

83,89 euro

Dantza latinoak eta aretoko dantzak

166,76 euro

83,89 euro

Pilatesa

166,76 euro

83,89 euro

Sukaldea

56,27 euro

28,65 euro

Informatika eta oinarrizko mailako Internet

110,49 euro

56,27 euro

Sabel dantza

109,46 euro

84,40 euro

Emakumeentzako defentsa pertsonala (sambo)

Doan

Helduentzako euskal dantzak (euskaraz)

109,46 euro

84,40 euro

IV. epigrafea.–Haurrentzako jarduerak

Haurrendako judoa

66,51 euro

Haurrentzako lantegia - Nahaste borraste

66,51 euro

Pilota eskola

66,51 euro

20. ORDENANTZA

Arautzen duena kamioiek aparkalekua erabiltzea

Kamioiak, 1etik 4ra bitarte

Berriobeitiko erregistroan helbideratutako ibilgailua

72,25 euro/hilabetea

Berriobeitiko erregistroan helbideratu gabeko ibilgailua

97,10 euro/hilabetea

Kamioiak, 5etik 9ra bitarte

Berriobeitiko erregistroan helbideratutako ibilgailua

67,10 euro/hilabetea

Berriobeitiko erregistroan helbideratu gabeko ibilgailua

91,99 euro/hilabetea

Kamioiak, 10etik 19ra bitarte

Berriobeitiko erregistroan helbideratutako ibilgailua

61,90 euro/hilabetea

Berriobeitiko erregistroan helbideratu gabeko ibilgailua

86,88 euro/hilabetea

Kamioiak, 20tik gora

Berriobeitiko erregistroan helbideratutako ibilgailua

56,21 euro/hilabetea

Berriobeitiko erregistroan helbideratu gabeko ibilgailua

76,66 euro/hilabetea

Urtebetetik beherako kontratu epeak

Urtebetetik beherako okupazio epeen kasuan, aplikatuko dira aurreko prezioak %20,00 handituta

22. ORDENANTZA

Prezio publikoak arautzen dituena Kultura Etxeko instalazioak erabiltzeko

I. epigrafea.–Ekitaldi aretoa alokatzea

Espazio eszenikoa eta aldagelak soilik alokatzea, eta agertokirako sarrera, 5 ordu baino gutxiago, eguneko

229,18 euro

Espazio eszenikoa eta aldagelak soilik alokatzea, eta agertokirako sarrera, 10 ordu baino gutxiago, eguneko

318,19 euro

Ekitaldi aretoa, espazio eszenikoa eta aldagelak alokatzea eta agertokirako sarrera, 5 ordu baino gutxiago, eguneko

355,02 euro

Ekitaldi aretoa, espazio eszenikoa eta aldagelak alokatzea eta agertokirako sarrera, 10 ordu baino gutxiago, eguneko

635,36 euro

II. epigrafea.–Erakusketa aretoa alokatzea

Erakusketa aretoa alokatzea 5 ordu baino gutxiago, eguneko

191,32 euro

Erakusketa aretoa alokatzea 10 ordu baino gutxiago, eguneko

254,76 euro

III. epigrafea.–Erabilera anitzeko gela alokatzea

Erabilera anitzeko gela alokatzea 5 ordu baino gutxiago, eguneko

153,47 euro

Erabilera anitzeko gela alokatzea 10 ordu baino gutxiago, eguneko

203,61 euro

Prezio horien barrenean hau dena sartzen da: alokatutako espazioaren erabilera, klimatizatzea (urte sasoiaren arabera) eta instalazioaren oinarrizko garbiketa, erabili ondokoa, betiere garbiketa arrunta bada, ez garbiketa berezia.

Prezio horien barrenean ez da hau dena sartzen: aretoko teknikarien zerbitzua, aretoko ekipo teknikoen erabilera, txartelak jasotzeko zerbitzua, aretozainak eta arropazainak.

Zerbitzu horiek eskatzen badira, aparteko tarifa jarriko zaie, Berriobeitiko Udalari une bakoitzean fakturatzen zaizkion prezioen arabera.

Fidantzak instalazioen egoera egiaztatu ondotik itzuliko dira, konponketei eta garbiketei dagokien zenbatekoa kenduta, halakorik egin behar izanez gero.

23. ORDENANTZA

Lizentziak ematea arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko

I. epigrafea.–Zakurren harrapaketa

Animalia bakoitzeko

20.46 euro

II. epigrafea.–Egonaldiak

Udal egoitzetan, eguneko

3,07 euro

Hitzartutako bestelako zakurtegietan, egun bakoitzeko, haien tarifetan ezarririk dagoena.

III. epigrafea.–Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziak ematea

Tarifa, lizentzia bakoitzeko

35,90 euro

31. ORDENANTZA

Arautzen duena desgaitasuna dutenei aparkatzeko txartelak ematea Berriobeitin

Txartel bakoitzagatik honako hau ordaindu behar da

6,20 euro

32. ORDENANTZA

Arautzen duena merkataritza ez egonkorra

I. epigrafea.–Tarifak

Denboraldi guztirako metro lineala honenbeste kobratuko da

74,74 euro/m

Metro lineala honenbeste kobratuko da eguneko

2,05 euro/m

36. ORDENANTZA

Arautzen duena Añezkarko pilotaleku estaliaren erabilera

I. epigrafea.–Tarifak

Pilotalekua erreserbatzea, euro/ordua

10,00 euro/ordua

38. ORDENANTZA

Arautzen dituena auzo baratze ekologikoen emakida eta erabilera

I. epigrafea.–Tarifak

Urteko kanona baratze baten emakidagatik

61,00 euro

43. ORDENANTZA

Prezio publikoak arautzen dituena Artigune (Artika) erabiltzeko

I. epigrafea.–Tarifak

Artiguneko areto bat alokatzea 3 ordu baino gutxiago, eguneko

50,80 euro

Artiguneko areto bat alokatzea 3 eta 6 ordu bitarte, eguneko

76,20 euro

Artiguneko areto bat alokatzea 7 eta 10 ordu bitarte, eguneko

101,60 euro

Lokala gutxienez 5 egunez jarraian erabiltzen bada, honenbeste murriztuko da

%20,00

Lokala gutxienez 15 egunez jarraian erabiltzen bada, honenbeste murriztuko da

%30,00

Alokairuaren prezio bereko fidantza eskatzen ahal da emakida egiten denean

48. ORDENANTZA

Eskaeraren araberako garraioa

Txartel bakoitzeko

1,00 euro

Iragarkiaren kodea: L2001643