279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR NAGUSIA

Deialdi publikoa, Zizur Nagusiko ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteek eskola-garraiorako eta jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko diru-laguntzena (2020/2021 ikasturtea). Laburpena

946/2020 Alkatetzaren Ebazpenaren bitartez onetsia.

DDBN (Identif.): 533272.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/533272).

Lehena.–Onuradunak:

Zizur Nagusian egoitza soziala eta fiskala duten ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteak, baldin eta legez eratuta eta Elkarteen Erregistroan inskribatuta eta eguneratuta badaude, baldintza orokorrak betetzen badituzte eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako debeku-kausetako batean ere ez badaude.

Bigarrena.–Helburua:

Gurasoen Elkarteek antolatutako jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak sustatzea, bultzatzea eta laguntzea, hezkuntza-garapena errazteko eta gurasoen eta/edo ikasleen parte-hartze aktiboa inplikatzeko, eta Zizur Nagusiko Udalaren lankidetza arautzea.

Halaber, Zizur Nagusiko “Ardoi” eta “Herria” eremuetan bizi diren familientzako eskola-garraioko zerbitzua diruz lagunduko da Camino de Santiago, Catalina de Foix eta Erreniega ikastetxe publikoetan, ikastetxe horietako Gurasoen Elkarteek kudeatuta 2020-2021 ikasturtean.

Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak:

Deialdian.

Laugarrena.–Zenbatekoa:

2.000 euro jarduera hezigarri eta kulturaletarako.

30.000 euro eskola-garraiorako.

Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea:

Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean laburbilduta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Zizur Nagusian, 2020ko azaroaren 13an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.

Iragarkiaren kodea: L2013618