261. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 6a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

420/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan.

Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena eman du eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, hezkuntza komunitateko sektore guztien parte-hartzea bermatzeko asmoz.

Aipatu ikastetxeetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onestea du xede ebazpen honek, arau hauek kontuan harturik: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Haur Hezkuntzako Eskola Publikoen, Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa onetsi zuen otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretua (II. tituluko II. kapitulua. A. “Eskola Kontseilua”, lehenbiziko xedapen gehigarria eta lehenbiziko eta hirugarren xedapen iragankorrak) eta Nafarroako Foru Komunitatean Helduen Oinarrizko Hezkuntza arautu eta ikasketa horien egitura eta curriculuma ezartzen dituen uztailaren 20ko 61/2009 Foru Dekretua.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

Lehena.–Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetako eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetako eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onestea, bai eta eranskinak ere. Hona hemen:

I.–Aplikazio-eremua.

1. Ebazpen hau ikastetxe hauetan aplikatuko da: Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa behin-behinekoz eta aldi baterako ematen duten Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, eta herrian Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuekin batera funtzionatzen duten Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, baldin eta:

–Eskola kontseiluak lehenbiziko aldiz hautatu behar badituzte.

–Eskola kontseiluen zati bat berritu behar badute, hau da, erdietako bat berritu behar badute hartan egoteko hautatutako kideei dagokien kargualdia bukatu delako.

2. Erdietako bakar bat ere berritu behar ez bada, zuzendariak ebazpen hau aplikatzen ahalko du sektoreak osatzeko, eskola kontseiluen bi erdietako sektore batean edo gehiagotan postu hutsak daudenean.

II.–Hautapen prozesua prestatzea.

1. Ebazpen honek aipatzen dituen ikastetxeetako Eskola Kontseiluak hautatu eta haien zati bat berritzeko deialdia otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren II. tituluaren II. kapituluko A letran (“Eskola Kontseilua”) eta hirugarren xedapen iragankorrean horri buruz ezarritakoari lotuko zaio; orobat, bigarren xedapen gehigarrian eta lehendabiziko xedapen iragankorrean ezarritakoari, hala dagokionean. Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoek, aldiz, 61/2009 Foru Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraituko diote.

2. Ikastetxeetako zuzendariek hezkuntza komunitateko sektore bakoitzaren hautesle-errolda eginen dute boto-eskubidea dutenekin. Errolda hori jendaurrean paratuko da; hortaz, soilik agertuko dira, edo boto-emailearen izen-abizenak, edo haien NAN zenbakia (edo agiri baliokidearena).

3. Errolda hori behin-behinekoa izanen da. Haren kontra erreklamazioak aurkezten ahalko dira argitaratu eta hiru egun balioduneko epean. Behin betiko errolda hurrengo egun baliodunean argitaratuko da.

4. Halaber, ikastetxeetako zuzendaritzek hauteskunde batzordeko kide titular eta ordezkoak hautatzeko jendaurreko zozketak antolatuko dituzte, publikotasun eta berdintasun printzipioak bermatuz. Orobat, behar diren prestaketa lan guztiak eginen dituzte hauteskunde prozesuaren jarduketak errazteko.

III.–Hauteskunde Batzordea.

1. Hauteskunde batzordea 2020ko azaroaren 10a baino lehen eratuko da, jendaurreko ekitaldi batean, hauteskunde prozedura antolatzeari ekiteko.

Hauteskunde batzordeak kide hauek izanen ditu:

–Ikastetxeko zuzendaria, buru izanen dena.

–Unitate bat baino gehiagoko ikastetxeetan, irakasle bat.

–Ikasleen aita, ama edo legezko ordezkari bat.

Azkeneko biak zozketaz hautatuko dira kasuan kasuko hautesle-erroldan izena emanda daudenen artetik. Ordezkoak modu berean hautatuko dira. Horretarako, errolda bakoitzeko pertsona bakoitzari zenbaki arrunt bat esleitzen ahal zaio, 1etik aurrera, eta zenbaki bat ausaz atera, 1etik errolda osatzen dutenen kopurura artekoa. Batzordeko kide titular izanen da zozketan ateratako zenbakia daukana, baita horren ondokoak ere, kasuan kasuko sektorea osatzeko behar diren titularrak izan arte. Ordezkoak izanen dira erabilitako azken zenbakiaren hurrengoak.

2. Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, gurasoen ordezkariaren partez, ikasleen ordezkari bat izanen da hauteskunde batzordean. Zozketa bidez hautatuko da dagokion hautesle-erroldan inskribaturik daudenen artetik (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke). Ordezkari horren ordezkoa modu berean hautatuko da (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke).

3. Hala ere, ebazpen honen I.2 puntuan azaltzen den kasuan, bete behar ez diren sektoreetakoak diren batzordekideak parte hartzetik salbuesten ahalko ditu zuzendariak.

4. Hauteskunde batzordeak hauteskunde-mahaien eraketa sustatu behar du, eta bai titularrak bai ordezkoak izendatu.

5. Hauteskunde batzordearen eskumenak otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 12. eta 13. artikuluetan eta ebazpen honetan adierazitakoak dira.

6. Artikulu horietan xedatutakoaz gain, hauteskunde batzordeak eskumena izanen du hauteskunde prozesuan sor daitezkeen gatazkak ebazteko.

IV.–Hauteskunde mahaiak.

1. Irakasle eta gurasoentzako hauteskunde-mahaiak eratuko dira, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 15. eta 16. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Eratutako hauteskunde-mahaietako bakoitzak, bozketa saioan lehendakari gisa aritzeaz gainera, bozketaren zuzentasuna begiratu, botoak zenbatu eta behar den akta eginen du.

2. Irakasleen sektorearen hauteskunde-mahaiko kideak honako hauek izanen dira: ikastetxeko zuzendaria –mahaiburu lanetan ariko dena–, ikastetxean antzinatasun handiena duen irakaslea eta antzinatasun txikiena duena. Azken horrek mahaiko idazkari lanak eginen ditu. Antzinatasun bereko irakasle bat baino gehiago baldin badaude, antzinatasun handienekoen artean irakasle zaharrena izanen da mahaikide, eta antzinatasun txikienekoen artean gazteena. Honako hauek izanen dira ordezkoak:

–Zuzendariaren ordezkoa, ordena honi jarraikiz: ikasketaburua, idazkaria, ikastetxean antzinatasun handiena duen irakaslea.

–Ikastetxean antzinatasun handiena duen irakaslearen ordezkoa: antzinatasun handiena duten irakasleen artean bigarrena.

–Ikastetxean antzinatasun txikiena duen irakaslearen ordezkoa: antzinatasun txikiena duten irakasleen artean bigarrena.

3. Gurasoen sektorearen hauteskunde-mahaiko kideak honako hauek izanen dira: ikastetxeko zuzendaria –mahaiburu lanetan ariko dena–, eta lau guraso edo legezko ordezkari, zozketaz aukeratuak (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke). Haietatik gazteenak idazkari lanak eginen ditu. Nolanahi ere, hauteskunde-mahaia eratzeko behar den guraso kopurua murrizten ahalko du hauteskunde batzordeak baldin eta, ikastetxeko zuzendariak ongi justifikatutako inguruabarrengatik, hala komeni bada. Honako hauek izanen dira ordezkoak:

–Zuzendariaren ordezkoa, ordena honi jarraikiz: ikasketaburua, idazkaria, ikastetxean antzinatasun handiena duen irakaslea.

–Lau gurasoen edo legezko ordezkarien ordezkoak: beste lau guraso edo legezko ordezkari, zozketaz aukeratuak (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke).

4. Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan ez da gurasoen sektorearen hauteskunde-mahairik izanen. Ikasleen hauteskunde-mahaia, ordea, eratu egin beharko da, eta kide hauek izanen ditu: ikastetxeko zuzendaria (mahaiburu lanetan arituko da) eta bi ikasle, zozketaz aukeratuak (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke). Ikasle zaharrenak idazkari lanak eginen ditu. Honako hauek izanen dira ordezkoak:

–Zuzendariaren ordezkoa, ordena honi jarraikiz: ikasketaburua, idazkaria, ikastetxean antzinatasun handiena duen irakaslea.

–Bi ikasleen ordezkoak: beste bi ikasle, zozketaz aukeratuak (III.1 puntuan proposatutako sistema bera erabil daiteke).

V.–Hautatu beharreko ordezkariak eta hautagaien zerrendak.

1. Sektore bateko kide guztiek eskubidea dute hautesle eta hautagai izateko, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 14. artikuluak irakasleen sektorerako aipatzen dituen berezitasunak kontuan harturik.

Hori dela eta, kontuan izan behar da gurasoen ordezkaria hautatzeko eta hautatua izateko eskubidea ikastetxean eskolatuak dauden ikasleen aitak eta amak daukatela, edo, hala badagokio, legezko ordezkariak.

2. Ebazpen honetan aipatzen diren ikastetxeetako eskola kontseiluko kideak nortzuk izanen diren otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 9. artikuluan ezarria dago, baita haren bigarren xedapen gehigarrian eta lehenbiziko xedapen iragankorrean ere.

3. Hezkuntza Bereziko berariazko ikastetxeetan eta Hezkuntza Bereziko unitateak dauzkatenetan hezkuntza-arreta osagarriko langileen (HAOL) ordezkari bat ere izanen da eskola kontseiluko kide.

4. Eskola kontseiluaren erdia bi urtetik behin berrituko da, lehenbizi erdi bat eta gero bestea. Agintaldiari eta hautatu beharreko ordezkarien kopuruari dagokienez, deialdi honetan berritu behar den erdia zein den kontuan harturik, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraituko zaio, hain zuzen ere 10. artikuluan, bigarren xedapen gehigarrian eta lehenbiziko eta hirugarren xedapen iragankorretan xedatzen denari. Ebazpen honen eranskinetan ageri da sektore bakoitzaren ordezkarien kopurua, erdi bakoitzerako.

5. Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Lehen Hezkuntzako eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan gurasoei dagokien ordezkaritza ikasleei emanen zaie, hautapen prozesu baten bidez.

6. Hautagaitza hauteskunde batzordeari igorritako idazki baten bidez aurkeztuko da; hautagaiak idazki hori sinatu beharko du, eta, horrekin batera, NANaren edo agiri baliokidearen fotokopia aurkeztuko du.

7. Hautagai zerrendak onartzeko epea 2020ko azaroaren 10etik 16ra izanen da, eta hauteskunde batzordeak hurrengo egun baliodunean argitaratuko du hautagaien behin-behineko zerrenda.

Hautagai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendaren kontra, erreklamazioa jartzen ahal da hura argitaratu eta hurrengo egun baliodunean. Hauteskunde batzordeak hurrengo bi egun baliodunetan ebatziko du, eta hautagaien behin betiko zerrenda argitaratuko du hurrengo egun baliodunean. Hartzen den erabakiaren kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko epean; errekurtsoa jarrita ere, prozesua ez da etenen.

8. Sektore batean aurkeztutako hautagai kopurua berritu beharreko ordezkarien kopuruarekin alderatuz gero berbera edo txikiagoa bada, hauteskunde batzordeak besterik gabe aldarrikatuko ditu aurkeztu diren hautagaiak.

VI.–Bozketa prozesua.

1. Hauteskunde batzordeak ezartzen dituen egunetan eginen dira eskola kontseiluetako sektoreen ordezkarien hauteskundeak, betiere 2020ko azaroaren 23tik abenduaren 9ra bitarte, biak barne.

Bozkatzeko orduak hautesleen parte-hartzea errazteko moduan ezarriko dira. Bozketa zuzenekoa izanen da, sekretua eta eskuordetu ezinekoa.

2. Hauteskunde batzordeak berariazko boto-paper ereduak finkatzen ahal ditu. Boto-paper horietan hautagaien izenak agertuko dira, lehenbiziko deituraren arabera alfabetikoki sailkatuak. Gurasoen edo ikasleen sektoreetan hautagai-zerrenda bat baino gehiago izanez gero, hautagai bakoitzaren izenaren azpian beren elkartearen edo erakundearen izena agertuko da. Hautagai bakoitzaren izenaren aurrean laukitxo bat jarriko da. Boto-emaileak gurutze bat jarriko du laukitxoan edo laukitxoetan, kasuan-kasuan, botoa zein hautagairentzat den adierazteko.

3. Irakasleen sektorearen ordezkariak otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 15. artikuluan xedatzen denari jarraikiz hautatuko dira.

Zuzendariak klaustro berezi baterako deia eginen du, irakasleen hauteskunde-mahaia eratzeko eta irakasleen ordezkariak hautatzeko prozesua egiteko.

Irakasle bakoitzak gehienez hiru izen jarriko ditu bere boto-paperean, bete beharreko postuak bost edo lau badira, bi izen hiru badira, eta izen bakarra ordezkari bat edo bi aukeratu behar direnean. Lehenbiziko bozketan behar diren irakasle guztiak aukeratzen ez badira, ekitaldi berean bigarren bozketa eginen da, azkena, kopuru horretara ailegatzeko asmoz.

4. Gurasoen sektorearen ordezkariak otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 16. artikuluak xedatzen duenari jarraikiz hautatuko dira.

Bozketa prozesua zuzenduko duen hauteskunde-mahaia eratuko da. Hautesle bakoitzak gehienez ere hiru izen idatziko ditu bere boto-paperean hautatu beharrekoak bost edo lau direnean, bi izen idatziko ditu hautatu beharrekoak hiru direnean, eta izen bakarra, bat edo bi hautatu behar direnean. Hautesleek beren nortasuna frogatu beharko dute NANa edo agiri baliokide bat aurkeztuz, eta ez da botoa ematerik izanen hauteskunde-mahaian behar den frogagiria aurkeztu gabe.

Ikastetxeak baimena ematen ahalko du gurasoek posta bidez bozkatu dezaten, ikastetxean bertaratu gabe. Batzordeak ezarriko du zein egun eta ordutan bozkatu daitekeen posta bidez. Bi gutun-azal erabiliko dira: kanpokoan, izen-deiturak eta NANaren edo beste nortasun agiri ofizial baten zenbakia agertuko dira, eta hartan sartuko dira NANaren edo bestelako nortasun agiri ofizialaren fotokopia eta bigarren gutun-azala. Bigarrenaren barnean boto-papera sartuko da. Postaz bozkatzen duten hautesleek gutun-azal bikoitza hauteskunde batzordeak horretarako zehaztuko duen postontzian sartuko dute. Aurretik, hautesleek eskubide hori erabiltzeko behar den dokumentazioa eskatuko diote hauteskunde batzordeari. Hauteskunde batzordeak gorde eginen ditu bozketa ixteko ezarritako ordua baino lehen posta bidez jasotako botoak, eta une horretan hauteskunde-mahaiari emanen dizkio. Hortik aurrera jasotzen diren botoak ez dira zenbatuko. Halaber, botoa bertaratuta eman dutenek postontzian ere botorik eman badute, postontziko boto horiek ere ez dira zenbatuko.

Halaber, boto presentzialaren bigarren aukera gisa, postontzian botoa emateko aukerarekin bateraezina, Hezkuntza Departamentuak, EDUCAren bidez, ikasleen gurasoek botoa telematikoki emateko aukera martxan jartzen ahalko du. Kasu horretan, Hezkuntza Departamentuak bozketa prozesua gauzatzeko jarraibide egokiak jakinaraziko dizkie ikastetxeei.

5. Administrazioko eta zerbitzuetako langileen sektorearen ordezkariak otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 17. artikuluan xedatzen denari jarraikiz hautatuko dira. Bozketa irakasleen hauteskunde-mahaian eginen da, beste hautestontzi batean. Hautesle bakoitzak hautagai bakarrari emanen dio botoa.

6. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren maila ematen duten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan eta martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuaren bidez sortu ziren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuen eskola-eremu berean dauden ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle bat eskola kontseiluko kide izanen da, hala agintzen baitute, hurrenez hurren, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren lehen xedapen iragankorrak eta bigarren xedapen gehigarriak.

Ikasleen ordezkari hori dela eta, gurasoen sektoreko lehen erdian kide bat gutxiago izanen da. Aipatutako ordezkari hori bi urtetik behin berrituko da, eta prozesu horretan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasten ari diren ikasleak soilik izan daitezke hautesle eta hautagai, ikastetxeko hezkuntza proiektuan ezarritako prozedurari jarraikiz.

7. Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, ikasle bakoitzak gehienez hiru izen jarriko ditu bere boto-paperean bete beharreko postuak bost edo lau badira, bi izen hiru badira eta izen bakarra ordezkari bat edo bi aukeratu behar direnean. Bozketa egiteko, hauteskunde batzordearen jarraibideen arabera jokatuko da.

Boto presentzialaren alternatiba gisa, Hezkuntza Departamentuak, EDUCAren bidez, ikasleek botoa telematikoki emateko aukera martxan jartzen ahalko du. Kasu horretan, Hezkuntza Departamentuak bozketa prozesua gauzatzeko jarraibide egokiak jakinaraziko dizkie ikastetxeei.

8. Hezkuntza-arreta osagarriko langileen (HAOL) ordezkaria 9 unitate edo gehiago dituzten ikastetxeetan hautatuko da, irakasleen sektorearen hauteskunde-mahaian, beste hautestontzi batean. Hautesle bakoitzak hautagai bakarrari emanen dio botoa. Hezkuntza-arreta osagarriko langileen ordezkaria eskola kontseiluko lehen erdiko parte izanen da, eta kargua utziko du hautatutako erdi horri dagokion epea bukatutakoan.

VII.–Postu hutsak betetzea.

1. Ebazpen honen I.2 puntuan ezarritakoari jarraikiz, zuzendariak hauteskundeetarako deia egiten ahalko du sektore bakoitzean diren postu hutsak betetzeko, erdi batean edo bietan, baldin eta postu hutsak ordezkoen zerrendaren bitartez betetzerik izan ez bada.

Postu hutsak esleitzeko orduan, boto gehien duen hautagaiak agintaldi luzeena hartuko du, eta haren agintaldia amaituko da ordezten duenaren agintaldiak amaitu beharko lukeen egun berean.

2. Bi erdietako bat berritu behar duten ikastetxeek postu hutsak esleitzeko deskribatu den prozesua erabiliko dute berritu beharrekoa ez den erdiko postu hutsak betetzeko, hala egokitzen denean.

Hala gertatuz gero, sektore bakoitzean boto gehien eskuratzen duten hautagaiei berritzen ari den erdiko postuak esleituko zaizkie, eta hurrengoek beste erdiko postu hutsak beteko dituzte. Azken ordezkari horien agintaldia sektore bakoitzean ordeztutakoen agintaldiak bukatu behar zuen egun berean bukatuko da.

3. Sektore bateko hautagaien kopurua bi erdietan bete beharreko postu hutsen kopurua adinakoa bada, hauteskunde batzordeak zehaztuko du erdiko bati edo besteari esleitzeko prozedura.

VIII.–Botoak zenbatzea, aktak egitea eta hautetsiak aldarrikatzea.

1. Hauteskunde-ekitaldietako bakoitzean, mahaia, bozketa bukatu eta gero, botoen zenbaketa egiten hasiko da.

Botoak baliogabetzeko irizpide orokorrez gainera (edukikoak eta formakoak), boto presentzialaren edo posta bidezkoaren kasuan, batzordeak ereduren bat onartzen badu boto-paperetarako, beste eredu batean ematen diren botoek ere ez dute baliorik izanen.

Gurasoen sektorean, botoen zenbaketa honela eginen da:

–Alderatuko dira, banan-banan, botoa postontzi bidez eman duten boto-emaileak eta bertaratu direnak.

–Botoa bertaratuta ere eman duten boto-emaileen kanpoko gutun-azalak (oraindik itxita daudenak) bereizi eta indarrik gabe utziko dira.

–Postontziko gainerako botoak, hau da, botoa bertaratuta eman ez dutenenak, bozketa presentzialean erabili den hautetsontzira sartuko dira, kanpoko gutun-azalak eduki behar duen dokumentazio guztia duela baieztatu eta gero.

–Botoen zenbaketa eginen da, kontuan hartuta bai hautetsontziko botoak, baita telematikoki emandakoak ere, halakorik bada.

Gainerako sektoreetarako, botoen zenbaketa eginen da, kontuan hartuta bai hautestontziko botoak, baita telematikoki emandakoak ere, halakorik bada.

Botoak jendaurreko ekitaldian zenbatu ondotik, mahaikide guztiek sinatu beharreko akta eginen da, datu hauek bildu beharko dituena: aurkeztutako hautagaien zerrenda eta bakoitzak lortutako boto kopurua, eskola kontseiluko kide izateko aukeratuen zerrenda eta gerta daitezkeen postu hutsak betetzeko ordezkoen zerrenda, horietako bakoitzak lortu duen boto kopurua adierazita eta horren arabera ordenatuta, boto kopuru handienetik txikienera. Hauteskunde-mahai bakoitzak ikastetxeko hauteskunde batzordeari igorriko dio akta, hautetsien aldarrikapena egin dezan.

2. Bozketetan berdinketarik izanez gero, hauteskunde-mahaiak zozketa bidez eginen du hautaketa. Hauteskunde batzordeari igortzen zaion aktan horren berri emanen da.

3. Hauteskunde batzordeak, mahaiek botoen zenbaketa eta aktak egin ondotik, hautetsien aldarrikapena eginen du. Batzordearen erabakien aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ikastetxeko zuzendariak, hauteskunde batzordeko burua den aldetik, ebazpen honetan ikastetxe motaren arabera zehazten den eranskina igorri beharko du, beterik, Hezkuntza Departamentuko Ikasketak Antolatzeko Atalera (ordenacion.academica@navarra.es), sektore guztietako bozketak bukatu eta bost egun balioduneko epean, gehienez ere.

IX.–Kide izendatuak.

1. Otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 9. artikuluak ezartzen duen moduan, eskola kontseiluko kide izanen dira ikastetxea kokatua dagoen udalerriko zinegotzi edo udal ordezkari bat eta, legez eratuta izanik, ordezkaritza handiena duen guraso elkartearen ordezkari aritzen den aita edo ama bat.

2. Hauteskunde batzordeak ikastetxea kokatuta dagoen udalerriko udalari eskatuko dio eskola kontseiluko kide izateko zinegotzi edo ordezkari bat izenda dezala.

3. Herri eskola bateratuen kasuan, batasunak bere aplikazio-eremuan hartzen dituen udalen artean akordiorik ez bada, biztanleen kopuruaren ordenari segituz izendatuko dute udalek ikasturte bakoitzerako ordezkaria, biztanle gehien duen herritik hasita. Gainerako udalen ordezkariak ere ager daitezke eskola kontseilura, hitzarekin baina botorik gabe.

4. Halaber, ikastetxean ordezkaritza handiena duen guraso elkarteari eskatuko zaio izenda dezala eskola kontseiluko kide izateko ordezkaria. Horretarako, ordezkaritza handiena duen guraso elkartea izanen da hautesle-erroldak onartzen diren egunean elkarteko kide diren familia kopuru handiena duena, guraso elkartearen idazkariak aurkeztu beharreko ziurtagirian adierazten denaren arabera. Hauteskunde batzordeak edozein unetan eska dezake egokitzat jotzen duen dokumentazioa, aurkeztutako datuak egiazkoak direla frogatzeko.

Elkarte horren izendapenerako proposamenik ez bada edo ikastetxean horrelako elkarterik ez bada, postu huts hori beteko du gurasoen sektoreko ordezkoen zerrendan lehenbizi dagoen hautagai ez-hautetsiak, eskola kontseiluaren zati bat berritu arte.

5. Ordezkaritza handiena duen guraso elkarteak izendatutako ordezkaria, unitate bateko edo biko ikastetxeetako gurasoen ordezkaria eta udaleko zinegotzi edo ordezkaria bi urtetik behin berrituko dira, edo lehenago, haiek izendatu zituen organoak erabakitzen duenean.

6. Guraso elkarteak bi urterako izendatuko du bere ordezkaria, baina horrek bere kargua epe hori igaro baino lehen uzten badu, guraso elkarteak beste ordezkari bat proposatuko du gelditzen den aldirako. Proposamen hori bi hilabeteko epean egin ezean, postu hutsa gurasoen sektoreko zerrendan lehenbizi dagoen ordezkoak beteko du, eskola kontseiluaren zati bat berriz berritu arte.

X.–Eskola kontseilua eratzea.

1. Hautetsiak aldarrikatzen direnetik hasi eta hamar eguneko epean gehienez, eskola kontseilua eratzeko bilkurarako deia eginen du zuzendariak.

2. Eskola kontseiluaren eraketa baliozkoa izanen da nahiz eta ikastetxeko eskola komunitateko sektoreren batek ordezkariak hautatu gabe izan hari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik.

XI.–Unitate kopurua aldatzeak ekartzen dituen ondorioak.

1. Hauteskunde hauetan eskola kontseiluaren zati bat berritu behar duten ikastetxeek unitate kopuruan aldaketa izan baldin badute eta, horren ondorioz, eskola kontseiluaren osaeran ere aldaketa egin behar baldin badute, kasu bakoitzean berritu behar den erdia moldatuko dute dagokion osaera berriari egokitzeko, ikastetxeak duen ikasle kopuruaren arabera, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretuaren 10. artikuluak xedatzen duenari jarraikiz. Beste erdiari dagokion kide kopurua ez da aldatuko berritze partzial honetan.

2. Ikastetxe bat pasatzen denean bi unitate izatetik gehiago izatera edo alderantziz (bi unitate izatera berriz), eskola kontseilua deseginen da eta hauteskundeak eginen dira berriz, eskola kontseiluaren lehenengo hautaketa balitz bezala, ikastetxeko unitate kopuru berriaren arabera.

XII.–Prozesuaren bermea.

1. Ikastetxeetako Eskola Kontseiluak behar bezala eratu daitezen, behar diren neurriak hartuko dituzte Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, ikastetxeetako zuzendariek eta hauteskunde batzordeek; orobat, bermatuko dute kasuan kasuko prozesuetan eskola komunitateko sektore guztiek parte hartzen dutela, horretarako erraztasunak emanez.

2. Eskola kontseiluak eratu ondoren, urtean zehar gertatzen diren aldaketa guztiak Hezkuntza Departamentuari jakinarazi beharko zaizkio. Eskola kontseiluko kide hautetsiak aldatuz gero, jakinarazpena egiteko, Ikasketak Antolatzeko Atalari igorri beharko zaizkio (ordenacion.academica@navarra.es) eraketa berria eta ordezkoen zerrenda, kasua bada (ebazpen honen eranskineko 1., 5b eta 6. apartatuak). Eskola kontseiluko kide ez-hautetsiak aldatzen direnean, aski izanen da jakinaraztea zer kide ateratzen den eta zein sartzen.

Bigarrena.–Ebazpen honen eta bere eranskinen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hirugarrena.–Ebazpen hau eta bere eranskinak Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Laugarrena.–Ebazpen honek eta hari dagozkion eranskinek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko dute indarra.

Iruñean, 2020ko urriaren 9an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA

Eskola Kontseiluak hautatzea, haien zati bat berritzea edo sektoreak osatzea Lehen Hezkuntzako, Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan (2020-2021).

II. ERANSKINA

Eskola Kontseiluak hautatzea, haien zati bat berritzea edo sektoreak osatzea Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan (2020-2021).

III. ERANSKINA

Eskola Kontseiluak hautatzea, haien zati bat berritzea edo sektoreak osatzea Helduei Euskara Erakusteko ikastetxe publikoetan (2020-2021).

Deskargatu beharreko artxiboak PDF formatuan daude.

Iragarkiaren kodea: F2012003