253. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

371/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2020-2021 ikasturterako beken deialdi orokorra, derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako.

Ikusirik departamentu honetako Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuko zuzendariak aurkeztu duen txostena, derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako 2020-2021 ikasturterako beken deialdi orokorraren gainean.

Erabiliz Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra, 2020-2021 ikasturterako. Ebazpen honen eranskin bakarrean ageri da testua.

2. 1.034.104,00 euroko gastua baimentzea, zeina ordainduko baita, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa badago, 2021eko gastuen aurrekontuan 2020ko gastuen aurrekontuko honako partida honen baliokide sortuko den partidaren kargura: 410002 41610 4800 323100 partida, “Erdi eta Goi Mailako Ikasketetarako Bekak eta Laguntzak” izenekoa.

3. Ebazpen hau eta eranskina igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuak Hezkuntza Departamentuan duen kontu-hartzailetza delegatura, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera eta Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Deialdi hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

Iruñean, 2020ko urriaren 13an.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

ERANSKINA

Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleendako beka eta laguntza deialdi orokorra, 2020-2021 ikasturterako. Deialdia ondorengo oinarriek erregulatuko dute, eta horiek nahitaez bete beharko dira

Hizkera ez sexistaren adierazpena.

Agiri honetan pertsona, gizatalde edo kargu akademikoak gaztelaniaz genero maskulinoarekin aipatzen direnean, markatu gabeko genero gramatikala dela ulertzen da, eta, beraz, emakumeak nahiz gizonak aipatzen ahal dira horrela.

Deialdiaren izaera.

Nafarroako Gobernuak ikasketetarako eskaintzen dituen bekak eta laguntzak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak eta/edo Eusko Jaurlaritzak dei egindakoen osagarri dira.

Nafarroako Parlamentuak 2021. urterako aurrekontuan ezartzen duen kreditua izanen da deialdi honen muga, deialdi honen bidez araututako beka eta laguntzak onartu eta ordaintzeko. Hori horrela, ematen diren beka guztiak ordaintzeko aurrekontu krediturik aski ez badago, familiaren per capita errenta erabilgarriaren arabera ordainduko dira, txikienetik handienerako ordenan, kreditua bukatu arte. Kreditu ezagatik ordaindu ezin diren eskaerak ukatutzat hartuko dira.

DEIALDIAREN OINARRIAK

1. oinarria.–Deialdian sartzen diren ikasketak eta zentroak.

1.1. Ikasketak.

Deialdi honen xedea da laguntzak ematea derrigorrezkoaren ondoko ikasketak eta unibertsitateaz kanpoko goi mailako ikasketak egiteko, Espainiako hezkuntza sistemakoak eta Estatuko lurralde osoan balio dutenak.

Deialdi honetan sartzen diren bekak edo laguntzak ondoko ikasketa hauetarako eman daitezke:

–Lanbide Lantegiak eta Oinarrizko Lanbide Heziketa.

–Erdi eta goi mailako heziketa zikloak.

–Batxilergoa.

–Kirol ikasketak.

–Arte ikasketa profesionalak.

–Goi mailako arte ikasketak.

–Goi mailako erlijio ikasketak.

–Hizkuntza eskola ofizialetan egindako hizkuntza ikasketak.

1.1.1. Honelakoetan ez da laguntzarik emanen:

a) Ez da bekarik edo laguntzarik emanen maila bereko bigarren titulazioa eskuratzeko, edo goi mailako heziketa zikloko lehen ikasmaila egiteko, baldin eta inor unibertsitate ikasketen lehen ikasmailan bekaduna izan bada, ezta ikasketak aldatzeko ere, mailetan edo ikasmailetan gora egiten ez bada, salbu eta Batxilergoko 2. ikasmaila gainditu ondoren goi mailako heziketa zikloak ikasten hasten direnak.

b) Ez da bekarik edo laguntzarik emanen Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketetarako.

c) Ikasleei ez zaie irakaskuntzarako bekarik emanen ikasten ari badira Lanbide Heziketa, Batxilergoa edo erdi mailako beste ikasketa bat titulartasun publikoa duten ikastetxeetan, ikastetxe pribatu itunduetan edo erabat diruz lagundukoetan eta Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza berariazkoa duten ikastetxeetan.

d) Hizkuntza eskola ofizialetako ikasketetan, horiek osagarriak direnez, laguntzak bakar-bakarrik irakaskuntzagatik edo matrikulagatik emanen dira.

1.2. Zentroak.

1.2.1. Beka edo laguntza eskatzen duten ikasleek beren ikasketak Espainiako ikastetxe publiko nahiz pribatuetan egin beharko dituzte, Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo behar den autonomia erkidegoak aitortu eta baimenduetan.

1.2.2. 2020-2021eko ikasturtean lehen mailan matrikulatzen diren ikasleek ez dituzte jasoko beka edo laguntzak, baldin eta ikastetxe publiko, itundu edo diruz lagundutako batean edota familiaren etxetik hurbil egoteagatik aipatu beka edo laguntzen beharrik ez duen ikastetxe batean ikasketak egiteko aukera izanik besteren batean matrikulatzen badira, salbu eta oso inguruabar bereziak gertatu eta interesdunak agiri bidez frogatzen eta Beka Batzordeak balioesten dituen kasuetan.

1.2.3. Edonola ere, unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako bekek eta laguntzek uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuan ezarritakoa bete beharko dute. Dekretu horrek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen du.

1.2.4. Zehazki, Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe batean matrikulatzen den ikasleari kasu hauetan bakarrik ematen ahal zaio beka edo laguntza:

a) Ikaslea matrikulatu den ikastetxea hurbilago baldin badago bere etxetik Foru Komunitatean kokatuta daudenak baino.

b) Euskaraz ematen diren ikasketak badira eta Foru Komunitatean eskaintzen ez badira.

1.2.5. Kasu guztietan, Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxeetan egiten diren goi mailako ikasketetarako, kontzeptu bakoitzean ez da zenbateko handiagoko beka edo laguntzarik emanen baldin eta garestiago ateratzen bada Foru Komunitateko ikastetxe batean eginez gero baino.

2. oinarria.–Baldintza orokorrak.

2.1. Eskatzaileak.

Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten ari diren ikasleek eskatu ahal izanen dituzte deialdi honek arautzen dituen laguntzak, baldin eta oinarrietan ezartzen diren baldintzak betetzen badituzte. Ikasleak egin beharko du eskaera.

2.2. Baldintzak.

Eskatzaileak eta familia unitateko gainerako kide konputagarriaek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Nafarroan erroldatuta egotea eta Nafarroan bizitzea 2019ko urtarrilaren 1etik, gutxienez, baita beka eskatzeko unean ere.

b) 2019. urtean Nafarroako PFEZaren zergadun izatea, errenta aitortzera behartua badago.

c) Laguntza eskatzen duen ikasleak bere zerga betebeharrak eguneraturik izan behar ditu Foru Komunitateko Administrazioarekin.

d) Familia unitateko kide konputagarri bakar batek ere ez izatea itzultzeko, 2020ko urriaren 31n, aurreko ikasturteetako beken edo laguntzen zenbatekoak.

e) Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari beka eskatu izana ikasketa berberetarako, 2020-2021 ikasturterako, horretarako baldintzak betetzen direnean, deialdia arautzen duten oinarrien arabera, eta beka ukatua ez izatea ondoren aipatzen diren arrazoi hauengatik:

1.–Ez betetzea agiriak aurkezteko epeak, deialdi horietan ezarritakoak.

2.–Eskabideko oinarrizko datuak ez betetzea edo lehiaketa erabaki ahal izateko beharrezkoa den dokumentazioa ez aurkeztea, eskatu bazaio ere.

3.–Baztertua izatea.

Ez baldin bada bekarik eskatu betetzen ez direlako galdatutako betebehar akademikoak, horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Hori egin ezean, beka automatikoki ukatuko da.

Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren deialdiak ebazteko, azken horietan zehaztutako oinarri arautzaileak aplikatzen dira eta, bereziki, errenta zehazteko haien zerga araubidea erabiltzen da.

f) Eskatzaileak, edozein egoera zibil duela ere, familiatik aparte eta bere kontu bizi dela alegatzen badu, eta 2019ko abenduaren 31n 30 urte baino gutxiago baldin bazituen, modu sinesgarrian frogatu beharko du bereiz bizitzeko baliabide ekonomiko aski dituela, eta bizitegiaren titulartasuna edo alokairua ere bai. Etxebizitza hori ikasturtean zehar ikaslearen bizileku dena izan beharko da, deialdi honen ondorio guztietarako. Udalak emandako erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria aurkeztu beharko du, 2019. urteari dagokiona.

g) Ezin da ikasturte berean beste ikasketa batzuetarako beste bekarik eskatu.

3. oinarria.–Ematen diren beka edo laguntza motak.

Bekak edo laguntzak honako kontzeptu hauetarako eskatzen ahalko dira:

–Irakaskuntza edo matrikula.

–Hiriarteko garraioa.

–Jantokia.

–Bizitokia.

–Laguntza berezia (salbuespenezko kasuetan baino ez; ikus 6.2.6 oinarria).

4. oinarria.–Baldintza akademikoak.

4.A. Derrigorrezkoaren ondoko irakaskuntzak eta goi mailakoak (goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak).

4.A.1. Unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako beka edo laguntza lortzeko ezinbestekoa da eskatzaileak 2020-2021 ikasturterako ikasmailaz edo mailaz igotzea, indarra duten ikasketa planen arabera.

Ikasketa hauen lehen ikasmailaren kasuan, ikasmaila horretan matrikulatuta egoteko baldintzak betetzea.

Irakasgai edo lanbide moduluren bat gainditu ez arren, ikasmailaz igotzea onartzen duten ikasmailetan arituz gero, beka emanen da, baldin eta irakasgai bat edo lanbide modulu bat baino gehiago gainditu gabe uzten ez bada.

Irakasgairen bat edo modulu profesionalen bat gainditu gabe edukiz gero eta aurreko arauek ikasleari beka edo laguntza lortzeko bide ematen badiote, haren zenbatekoa % 70era gutxituko da eskubidea sortzen duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen per capita errenta tartearen arabera.

4.A.2. Ikasmaila errepikatzen ari diren ikasleei ez zaie bekarik emanen.

4.A.3. Ikasleek ikasmaila osoei dagozkien irakastorduen matrikula egin beharko dute, kasu bakoitzean indarra duen ikasketa planaren arabera, salbu eta Urrutiko Batxilergoaren ikasketa ofizialetako ikasleek, aurrez lehen ikasmaila osoan matrikulaturik egon badira eta, beraz, irakasgai solteetako matrikula egin badezakete. Beka erdietsi ahal izateko, gutxienik lau irakasgaitan matrikulatu beharko dute, eta horiek osorik gainditu.

4.A.4. Ikasturteren bat ikasketarik egin gabe iragan baldin bada, 2019-2020 ikasturterako adierazten diren baldintzak ikasleak egindako azken ikasturtean betetzea eskatuko da.

4.B. Goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak.

4.B.1. Beka zein ikasketatarako eskatzen duten, horien aurreko ikasketen titulu baten jabe direla frogatu behar dute lehen ikasmailarako beken eskatzaileek, sarbidea izan ahal izateko.

4.B.2. Bigarren ikasmailarako beka eskatzen dutenek frogatu beharko dute gainditu dutela, deialdi arrunta eta berezia batuta, 2019-2020 ikasturtean matrikulatutako kredituen % 80 gutxienez ere.

Kasu guztietan, deialdiren batean ikasleak azterketa egiteari uko egiten badio, irakasgai horiek gainditu gabeko irakasgaitzat hartuko dira. Gainditutako kredituen ehunekoa kalkulatzean ez dira kontuan hartuko 2019-2020 ikasturtean matrikulatutako ikasgaietatik ikasleari ezin ebaluatu ahal izan zaizkionak, alarma egoeraren ondoriozko neurriak aplikatu direlako. Horrelakoetan, gainditutako kredituen ehunekoa kalkulatzeko oinarritzat hartuko dira modu efektiboan ebaluatu diren edo ebaluatu ahal izan diren kredituen edo ikasgaien kopurua. Egoera hori agiri bidez frogatu beharko da.

4.B.3. Beka lortu ahal izateko, eskatzaileek 2020-2021 ikasturtean 60 kreditutan matrikulatuta egon beharko dute, hau da, denbora osoko ikasketetan aritu beharko dute.

Ikasketa planak modu homogeneoan egituratzen ez direnean 60 kredituko ikasmailetan, 2020-2021 ikasturtean ikasleak matrikulatu beharko du, gutxienik, ikasketa plana osatzen duten kredituen kopuruan, alde batera utzita hautapen libreko irakasgaien kredituak.

Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua).

4.B.4. Hala ere, ikasturte batean 30etik gorako eta 60tik beherako kreditutan matrikulatuta dauden ikasleek ere jaso dezakete beka. Deialdi honen ondorioetarako, egoera honi matrikula partziala erranen zaio, eta arau hauek aplikatuko dira:

–Matrikula partziala aukeratzen dutenek, aukera duten kreditu guztietan matrikulatu ez badira, matrikularako eta garraiorako laguntza jaso dezakete bakarrik.

–Gainera, kreditu horiek lauhileko/seihileko bakar batean egiten badira, bekaren zenbatekoa ondokoa izanen da: garraio kontzeptua badagokio, haren % 50, gehi matrikula kontzeptua (kasu honetan ez da aplikatuko % 50eko murrizketa).

–Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte.

4.B.5. Seihilekoko edo lauhilekoko matrikula duten ikasketa planetan, beka lortu ahal izanen du matrikulatzen denak, seihileko edo lauhileko batean, aurreko apartatuan ezarritako kredituen % 50ean. Nolanahi ere, matrikula osatu beharko du hurrengo seihilekoan edo lauhilekoan, harik eta 3. puntuan aipatutako kreditu kopuruan matrikulatu arte. Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua).

4.B.6. Gutxieneko kreditu kopuruan baino gehiagotan matrikulaturik badago, denak hartuko dira kontuan ebazpen honetan ezarritako baldintza akademikoak baloratzeko.

Hori deusetan ukatu gabe, baloratu eta aintzat hartzen ahalko da ikaslearen aprobetxamendu akademiko aparta, baldin eta kasuan kasuko ikasketa planak ezarritako urte kopurua baino denbora laburragoan egiten baditu bere ikasketak.

4.B.7. Ikasketa planek mugatzen badute ikaslea matrikula daitekeen kredituen kopurua, ikasleak beka lor dezake baldin eta ahal duen irakasgai edo kreditu guztietan matrikulatzen bada, aurreko puntuetan aipatutako gutxieneko kopurura iristen ez bada ere. Egoera hori agiri bidez frogatu beharko da.

4.B.8. Ikasleak 2020-2021 ikasturtean matrikulaturik egon behar duen irakasgai edo kredituen gutxieneko kopurua, aurreko ataletan finkatutakoa, ez zaie azken ikasmaila egiten ari direnei eskatuko ikasketak amaitzeko falta zaizkien kredituengatik, horren zergatikoa aurreko ikasmailako edo ikasmailetako aprobetxamendu akademiko hobea baldin bada. Horregatik ez bada, 2020-2021 ikasturtean matrikulaturiko irakasgai edo kredituek izan beharko dute gutxienez ere beka lortzeko oro har behar direnen % 50.

4.B.9. Aurreko ataletan aipatutako gutxieneko horietan ez dira inola ere sartuko espezialitate desberdinetako irakasgaiak, ez kasuan kasuko titulua eskuratzeko behar den kreditu kopurua gainditzen duten irakasgaien kredituak, ez eta irakasgai edo kreditu aitortuak, baliozkotuak, egokituak, transferituak edo antzekoak ere.

4.B.10. Ikasketa planaren kurtsoak adina deialditan lortu ahal izanen da beka, ez gehiagotan.

4.B.11. Presentziala ez den beste modalitate bateko ikasketak egiten dituztenek matrikularako laguntza eskuratzen ahalko dute. Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte, edo oinarri honetan oro har ezarritako ehunekoa, baldin ikasmaila osoko matrikula egin bada.

4.B.12. Beka edo ikasketarako laguntza lortzen duten goi mailako ikasleei, 2019-2020 ikasturteko irakasgai edo kredituren bat gainditu gabe gelditu bazaie matrikulatuta zeudenetatik, eta baldin eta denbora osoko ikasleak badira (ikus 4.B.3 oinarria), bakarrik % 70 ordainduko zaie eskubidea duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen errentaren tartearen arabera.

4.B.13. % 65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duten ikasleek beren irakastorduen kopurua % 50era arte murrizten ahalko dute, eta artikulu honetako aurreko ataletan ezarritako gutxienekoak hein berean murriztuko dira. Beka berritzen ahalko dute matrikulatuta dituzten kredituen % 50 gainditzen badute.

% 65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua izan eta eskola orduen kopurua murriztea erabaki duten bekadunek kasuan kasuko ikasketa planak ezarritako iraupena baino bi urte gehiagotan lortzen ahalko dute beka.

Ikasleak ez badu matrikula murriztua egiteko eskubidea erabiltzen eta oro har ezarritako kreditu kopuru osoan matrikulatzen bada, dagozkion beken zenbatekoak % 50 handituko dira, matrikula kontzeptuagatik ematen denarena izan ezik.

Ikasle horiek matrikula murriztua aukeratzen baldin badute, ez zaie aplikatuko matrikula partzialaren kasuetan ezartzen den zenbatekoen muga.

5. oinarria.–Betebehar ekonomikoak.

Honako hauek dira eskatzen diren betebehar ekonomikoak:

5.1. Ikasketarako beka edo laguntza hartu ahal izateko, familiaren errenta erabilgarriaren eta familiaren ondarearen atalasea hartuko da kontuan, deialdiaren 5.2. eta 5.4. oinarrietan xedatu bezala.

5.2. Familiaren errenta erabilgarria.

a) Familia unitatea zer den.

Bekarako, familia unitateko kide hauek hartuko dira kontuan: ikaslea, haren aita eta haren ama edo, bidezko bada, tutorea edo ikasle adingabea zaindu eta babesten duen pertsona, eta senide ezkongabeak, 2019ko abenduaren 31n 30 urtetik beherakoak badira eta egun horretan familiaren etxean bizi baziren, edo zaharragoak, legez % 33ko edo hortik gorako legezko desgaitasun aitortua badute.

Gurasoak dibortziaturik edo legez banandurik egonez gero, bereizi behar da zaintza partekatua den edo ez.

–Zaintza partekatua denean, kide konputagarritzat hartuko dira beka eskatzen duen ikaslearen aita eta ama, eta elkarrekin izan dituzten seme-alabak, baldin eta aurrekoen bizitoki berean bizi direla frogatzen badute dagokion udal erroldaren ziurtagiriaren bidez.

–Eskatzailearen gurasoek zaintza partekatua ez badute, ez dira kide konputagarritzat hartuko ikaslearekin bizi ez den gurasoa. Hala ere, halakoetan, senar-emazte berria edo gisako harremanez loturiko pertsona bai hartuko da kide konputagarritzat edota sostengatzaile nagusitzat, baita elkarrekin izan dituzten seme-alabak ere.

Alargunak edo dibortziatuak berriz ezkonduz gero, ezkontide berria familia unitateko kidetzat hartuko da ondorio guztietarako. Bikote egonkorra eratuz gero berdin jokatuko da.

Beka eskuratu behar duen ikaslea harreran dagoen adingabea bada, aurreko paragrafoetan xedatu dena aplikatuko zaio harrerako familiari.

Adinez nagusia bada, familia unitatean integratutzat hartuko da ondorio horietarako.

Ikaslea ezkondua bada edo bikote egonkorra eratu badu, familia unitatea beraiek osatuko dute, bai eta seme-alaba ezkongabeek ere, halakorik badute, baldin eta adinari, bizikidetasunari eta desgaitasunari buruz aipatu diren baldintzak betetzen dituzte. Kasu horretan, eskatzailea bere kontu bizi dela ulertuko da, eta 2.2.f oinarria aplikatuko da.

2.2.e oinarrian aipatzen diren familia unitateko kide konputagarriak deialdi honetako eskaeran sartu beharko dira.

b) Familia unitateko kide bakoitzaren banakako errenta nola kalkulatu.

Kontuan hartzen ahal diren familia unitateko kideen kasuan, 2019ko PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra badute, hau hartuko da banakako errentatzat:

–Zerga oinarriaren zati orokorra.

–Ken ezkontidearen alde konpentsazio pentsioagatik ordaindutako kantitateak eta elikatzeko urteko sariak, biak ere epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako kantitate legez galdagarriak.

–Gehi zerga oinarriaren aurrezkiaren zati berezia, kenduta 2015etik 2018ra bitarteko ondareko irabazi eta galeren saldo garbi negatibo guztiak eta aurrezkiaren zerga oinarrian sartu beharreko 2015etik 2018ra bitarteko kapital higigarriaren etekinen saldo garbi negatiboa.

Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat (*) jotzen diren gainerako errenta eskuratuak, hala nola baliaezintasun iraunkor absolutuko pentsioak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak, kontuan hartu gabe jasotako ikasketa beka edo laguntzak.

Ondorio praktikoetarako, banakako errenta kalkulatuko da 2019ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion laukitxoekin eragiketa hauek eginez:

507 laukia - 511 laukia - 822 laukia + 8808 laukia - 8020 laukia - 8100 laukia + 8810 laukia - 8880 laukia - 8830 laukia + 529 laukia.

(*) Arestian aipatutako errenta salbuetsiak ez dira kontuan hartuko haien batura, familia unitateko kide guztiak kontuan izanda, ez bada 10.000 eurora iristen.

PFEZaren aitorpena egitera beharturik ez dauden familia unitateko kideen kasuan, bakoitzaren errenta honela kalkulatuko da: 2019. urtean eskuratutako diru-sarrera gordinen batura, edozein dela ere beren iturria, barnean sarturik ondasun higiezinak alokatzeagatik jasotako errentak eta enpresa, lanbide eta nekazaritza jardueren ondoriozko etekin garbiak. Ateratzen den zenbatekotik besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioak kendu beharko dira.

c) Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

Familiaren errenta erabilgarritzat hartuko da sostengatzaile nagusien errenten batura, gehi familia unitateko gainerako kideen banakako errenten % 50, aurreko b) letran adierazi bezala kalkulaturik. Guztira ateratzen den zenbatekoari aurretiazko kuota diferentziala kenduko zaio, familia unitateko kide konputagarrien 2019ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako aitorpenetakoa (578 laukia).

5.3. Familiaren errenta erabilgarriaren kenkariak.

Bekaren ondorioetarako familiaren errenta erabilgarria arestian ezarri denaren arabera kalkulaturik, errenta horretatik kontzeptu hauei dagozkien zenbatekoak kentzen ahalko dira:

A. Familia ugaria:

–Orokorra. Familia unitatean kontuan hartzen ahal den seme edo alaba bakoitzeko, 654 euro.

–Berezia. Familia unitatean kontuan hartzen ahal den seme edo alaba bakoitzeko, 874 euro.

Familia ugariak dira halakoak direnak eta titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

B. Familia gurasobakarra: 600 euro.

Familia gurasobakartzat hartuko dira halako izaera dutenak eta hura titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, bat etorriz Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 5/2019 Legean ezarritakoarekin.

C. Familia unitateko kideren baten desgaitasun aitortua:

• 2.078 euro, % 33ko edo hortik goitiko desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

• 3.325 euro, % 66ko edo hortik goitiko desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

D. Ikasketak direla eta etxetik kanpo bizi diren bi anai-arreba edo gehiago daudenean:

• 1.296 euro, egoera horretan dagoen seme edo alaba bakoitzarengatik.

5.4. Alde batera utzita aitzineko zenbakietan xedatutakoaren arabera kalkulatutako familiaren errenta, 2020-2021 ikasturterako beka ukatu eginen da baldin eta gainditzen badira familiaren ondarea adierazten duten atalase hauek:

a) Familia unitateko kide konputagarrien hiri finken katastroko balioen baturak, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitza baten katastroko balioa kenduta, halakorik bada, ezin izanen du gainditu 108.966 euroko kantitatea.

b) Familia unitateko kide konputagarrien landa finken katastroko balioen baturak ezin izanen du gainditu 16.675 euroko kantitatea kide konputagarri bakoitzeko.

c) Familia unitatearen kide konputagarrien ondasun higigarrien kapitalaren etekin garbiak gehi ondarearen irabazi eta galeren saldo garbi positiboaren arteko baturak, salbu etxebizitza erosteko edo zaharberritzeko jasotako dirulaguntzak, ezin izanen du gainditu 2.159 euroko kantitatea (2019ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion laukiak: 8810 laukia + 8808 laukia - 708 laukia).

Ondarearen adierazgarri diren elementu horiek 2019ko abenduaren 31n duten balioaren arabera kontatuko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian xedatutakoarekin bat.

Era berean, beka ukatuko da egiaztatzen bada familia unitatean kontuan hartzen ahal diren kideen diru-sarrera hauen baturak 449.746 euroko zenbatekoa gainditzen duela, balio erantsiaren gaineko zerga alde batera utzita:

a) Jarduera ekonomikoen ondoriozko diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenaren bidez edo zenbatespen objektiboaren bidez zehaztuak.

b) Nortasun juridikorik gabeko entitateen edo bestelako entitate juridikoen bidez garatutako jarduera ekonomikoetan familiako kide konputagarri guztiek ehuneko berrogeita hamarreko edo hortik gorako partaidetza izateagatik dituzten diru-sarrerak, behin jardueren guztizko diru-sarrerei jarduera horietako partaidetzaren ehunekoa aplikatu ondoren.

Aurreko paragrafoetan ageri diren elementuen balioaren konputuaren ondorioetarako, sostengatzaile nagusiak ez diren familiako edozein kide konputagarrirenak diren elementuen balioaren % 50 kenduko da, eusle nagusienak izan ezik.

5.5. Nafarroako Foru Komunitatean zerga arloan aplikagarria den araudiak agintzen duenari men eginen zaio honako kontzeptu hauei dagokienez: oinarri orokorra, berezia, zerga-oinarria, likidazio-oinarria, konpentsazioak, murriztapenak, errenta salbuetsiak, pentsio planak, gizarte aurreikuspeneko sistema alternatiboak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, atxikipenak, PFEZaren konturako ordainketak, aurretiazko kuota diferentziala eta PFEZaren aitorpena egin beharra.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak egindako PFEZaren likidazio behin-behineko edo behin betikoa badago, hori erabiliko da familiaren per capita errenta zehazteko.

5.6. Baldin eta 2019. urteari buruz aitortutako inguruabar ekonomikoak, familia-unitate osoari dagozkionak, modu egiaztagarrian eta larrian urritu badira beka edo laguntza aurkezteko datan, familia unitateko kide errenta-hartzaileren bat hil delako edo lanerako desgaitasunaren edo langabeziaren egoerara iragan delako, edo aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean sartu delako, aurten COVID-19a dela-eta deklaratu den alarma egoerarengatik, eskatzaileak espresuki adieraziko du eskaeran, eta egoera hori frogatzen duten agiriak erantsi beharko dizkio nahitaez, baita 2020. urteko PFEZaren aitorpenaren kopia osoa ere (hura egiten duen unean).

Berdin jokatuko da inguruabar ekonomikoen aldaketa gertatzen baldin bada beka eskaera aurkezteko epea bukatu ondoren eta 2020ko abenduaren 31 baino lehen (data horren ondotik gertatzen diren aldaketak ez dira kontuan hartuko ikasturte honetarako); halakoetan, interesdunak eskabide bat aurkeztu beharko du, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuari zuzendua (Bekak, beheko solairua), Hezkuntza Departamentuko Erregistro Orokorrean (San Domingo aldapa, z.g., 31001 Iruñea).

Behin 8. oinarrian berrikuspen eta erreklamazioetarako aipatutako epea amaitutakoan, ez da onartuko 2019. urtearekin alderatuta diru-sarrerak larri urritu direla frogatzeko beste dokumentaziorik.

5.7. Ikasleak ahaiderik badu bere kargura (guraso eta/edo senideak), horiek elementu zatitzaile izanen dira, betiere egoera hori agiri bidez frogatzen baldin badu, eta bere karguko ahaideen diru-sarrerak batu eginen dira errenta kalkulatzeko.

5.8. Bekaren edo laguntzaren zenbatekoa zehazteko, eskuarki, eskaerak familiaren errenta erabilgarriaren arabera ordenatuko dira, tarte hauek eginez:

KIDE KOP.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

1.

8.843

9.264

11.035

13.777

2

14.144

18.528

22.069

27.554

3

21.216

27.792

33.104

41.331

4

28.288

37.056

44.138

55.108

5

35.360

46.320

55.173

68.885

6

42.432

55.584

66.207

82.662

7

49.504

64.848

77.245

96.437

8

56.576

74.112

88.283

110.213

Hortik gorako kide bakoitzeko

5.840

7.649

9.110

11.375

6. oinarria.–Bekak eta laguntzak hartzea eta haien zenbatekoa.

6.1. Ordaindu beharreko zenbatekoaren zehaztapena.

1. Hezkuntza Departamentuak ordainduko duen bekaren zenbatekoa kalkulatuko da, kasu bakoitzean, prozedura honen arabera:

a) Ikasleak Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren edo Eusko Jaurlaritzaren beka bat baldin badauka:

1. Hezkuntza Departamentuaren irizpideei jarraikiz legokiokeen bekaren zenbatekoa zehaztuko da.

2. Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak emandako guztizko zenbatekoaren eta lehenago kalkulatukoaren arteko diferentzia kalkulatzen da.

3. Diferentzia hori izanen da onuradunari ordainduko zaion laguntza osagarria. Diferentzia horretan ez da sartzen laguntza berezia, Hezkuntza Departamentuak eman eta osorik ordaintzen dena, deialdiaren irizpideekin bat.

Bien arteko aldea zero bada edo Hezkuntza Departamentuaren beka txikiagoa bada Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak emandakoa baino, nahitaez hautatuko da beste entitateak emandako beka edo laguntza.

b) Ikasleak ez badauka Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren edo Eusko Jaurlaritzaren beka bat, ordaindu beharreko zenbatekoa izanen da deialdi honen irizpideekin bat etorriz kalkulatzen dena.

6.2. Beken zenbatekoa.

6.2.1. Irakaskuntzako bekak edo laguntzak.

Edozein kontzeptu dela-eta, matrikulak merkeago edo doan ateratzen badira, onura horiek deskontatuko dira irakaskuntza kontzeptuagatik emandako laguntzaren zenbatekotik, salbu eta familia ugari edo gurasobakar bateko kidea izateagatik edo ohorezko matrikula ateratzeagatik egiten diren murrizketak.

Nolanahi ere, irakaskuntza kontzeptuagatik emandako zenbatekoa ezin izanen da matrikularen benetako kostua baino handiagoa izan.

Bekaren edo laguntzaren zenbatekoa zehazteko, eskuarki, eskaerak familiaren errenta erabilgarriaren arabera ordenatuko dira, zeina 5. oinarrian ezarritakoari jarraikiz kalkulatuko baita.

Irakaskuntza kontzeptuari dagokionez, irizpide hau aplikatuko da zenbatekoa kalkulatzeko:

6.2.1.1. Goi mailako arte irakaskuntzak.

Ikasketa horiek egiten baldin badira goi mailako ikasketetarako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan, bekak Hezkuntza Departamentuak ezarritako prezio akademikoaren bestekoak izanen dira.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

% 100

% 80

% 60

% 50

Ez dira kontuan hartuko bigarren aldiko edo hurrengo aldietako kreditu edo irakasgaien matrikulak, ezta administrazio zerbitzuetako tasa hauek ere: espedientea irekitzea ikasketak hasteagatik, lekualdaketak, nortasun txartelak ematea, baliozkotzeak, egokitzapenak etab.

6.2.1.2. Derrigorrezkoaren ondoko gainerako ikasketak.

2020-2021 ikasturtean Nafarroako ikastetxe itunduetan goi mailako heziketa zikloak egiten dituzten ikasleek irakaskuntza laguntzak jasoko dituzte. Jasoko dute, hain zuzen ere, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan 2020ko ekitaldirako ezarri diren eta 2021eko ekitaldirako ezarriko diren hileroko kuoten dagokion ehunekoa.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

% 100

% 80

% 60

% 50

Derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko gainerako ikasketetako ikasleetatik edo goi mailako heziketa zikloetako ikasleetatik aurreko kasuan sartuak ez daudenentzat, dirulaguntzarik jasotzen ez duten edo itundu gabe dauden ikastetxe pribatuetan arituz gero, bekak honenbestekoak izanen dira:

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

581,00 euro

464,80 euro

348,60 euro

290,50 euro

Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan derrigorrezkoak ez diren ikasketak egiten dituzten ikasleendako irakaskuntza laguntzak izanen dira Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 12ko 43/2020 Foru Aginduan ezarritakoak, betiere ikasketa horiek deialdi honetako 1. oinarrian sarturik badaude. Zenbatekoak matrikularen % 100, % 80, % 60 eta % 50 izanen dira, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Derrigorrezkoak ez diren ikasketak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe publikoetan egiten dituzten ikasleentzako irakaskuntzako laguntzak matrikularen zenbatekoaren % 100, % 80, % 60 eta % 50 izanen dira, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

6.2.2. Garraiorako beka edo laguntzak.

Garraiorako laguntzak eman daitezke familiaren bizilekutik ikastetxearen herrira 5 km edo gehiago badira eta astean gutxienez 4 bidaia (bi joateko eta bi etortzeko) egiten badira.

Diruz lagundutako garraioa, doakoa edo Nafarroako Gobernuak antolatutakoa erabiltzen dutenek ez dute laguntzarik jasoko zerbitzu horretan bidaia egiteko.

Garraioaren kostua kalkulatzeko, herrien arteko distantzia (km) bider astean egin beharreko bidaia kopurua (joan-etorriak) eginen da. Eta gero, hortik ateratzen dena bider 2,8 eginen da.

Pirinio aldeko ikasleen kasuan (Erronkaribar, Zaraitzu, Erroibar eta Aezkoa ibarretakoak, eta Luzaide, Auritz eta Orreaga udalerrietakoak), bider 3,1 eginen da.

Aurreko formulan kalkulatutako kostuaren ehuneko jakin bat ordainduko da, familiaren errenta erabilgarriaren tartearen arabera.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

% 100

% 80

% 60

% 50

2020-2021 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek laguntza horri dagokion % 35 soilik lortzen ahalko dute, ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik egiten ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

6.2.3. Jantokirako beka edo laguntzak.

Jantokirako bekak edo laguntzak emanen dira, ikasleak astean bi egunetan edo gehiagotan, eskola ordutegia dela kausa, etxetik kanpo bazkaldu behar badu eta jantokiak dirulaguntzarik hartzen ez badu, eta ikastetxea dagoen herritik familiaren etxea dagoen herrira gutxienez 5 km-ko tartea badago.

1. TARTEA

EUROTAN

2. TARTEA

EUROTAN

3. TARTEA

EUROTAN

4. TARTEA

EUROTAN

Urteko zenbatekoa, asteko bazkari kopuruaren arabera

180

144

108

90

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera. Etxetik kanpo jan beharra agiri bidez frogatu beharko da (eskola ordutegiak, praktiketakoak, etab.).

6.2.4. Bizitegirako bekak edo laguntzak.

Bizitegirako laguntza emateko, eskatzaileak ikasketa presentzialak egin behar ditu, eta frogatu familiaren etxetik kanpo bizi behar duela ikasturte bitartean, familiaren etxearen eta ikastetxearen arteko distantziagatik, garraiobideen eskasiarengatik eta eskolen orduak aldatzeko aukera ezagatik.

1. TARTEA

EUROTAN

2. TARTEA

EUROTAN

3. TARTEA

EUROTAN

4. TARTEA

EUROTAN

2.342

1.874

1.405

1.171

2020-2021 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek bizitegirako laguntzari dagokion % 35 soilik eskuratzen ahalko dute baldin eta ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

Laguntza hau jasotzeko, eskatzaileak alokairu edo bizitegi kontratua aurkeztu beharko du.

6.2.5 Garraio, jantoki eta bizitegirako laguntzak emateko baldintzak.

Garraiorako, jantokirako eta bizitegirako beken edo laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat har daiteke ikastetxetik hurbilen dagoena, legezko helbidea ez bada ere.

Zehazki, deialdiko beken eta laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat hartuko da familia unitateko edozein kidek ikastetxetik hurbilen duena, haren titularra bada.

Bizitegirako laguntza bateraezina da garraioari eta jantokiari dagozkienekin, baita Nafarroako Gobernuak antolatutako garraioari dagokionarekin ere. Garraiorako eta jantokirako laguntzak bateraezinak dira bizitegirako zeinahi laguntza eskaerarekin.

Garraiorako eta jantokirako laguntzen zenbatekoen batura ezin da bizitegirako laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa izan; salbuespenez, 6.2.2 oinarriaren laugarren paragrafoan sartzen diren ikasleei ematen zaien zenbatekoa muga horren % 10eraino handitzen ahalko da.

Beren kontu bizi diren ikasleek ez dute bizitegirako laguntzarako eskubiderik.

6.2.6. Laguntza berezia.

Behar ekonomiko larria aitortu eta frogatzen duten familia unitateek bakarrik izanen dute horretarako aukera.

Laguntza berezia jasotzeko eskubidea izateko beharrezkoak izanen da, deialdi honetako baldintza orokorrez gain, 1. eta 2. zenbakietan aipatzen diren baldintzak betetzea, baita 3. zenbakiko batzuk ere, jarraian aipatzen direnak:

1. Familiaren per capita errenta erabilgarria 4.260 eurotik beherakoa izatea.

2. Laguntza eskatzen duen ikaslea 2005eko urtarrilaren 1a baino lehen jaioa izatea, Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasketetarako izan ezik.

3. Familia multzo hauetako batean egotea:

a) Errenta hartzaile nagusia 2019an gutxienez 10 hilabetez langabezian izan duten familiak.

b) Gurasorik gabeko umezurtzak.

c) Aita edo ama ezkongabeen edo dibortziatu edo legez bereizitako ezkontidearen seme-alabak, diru-sarrera bakarra kasu bakoitzean mantenu-sariengatik sortutako pentsioak direnean.

d) Familiak non gurasoek edo ikasten ari diren seme edo alabetakoren batek legez kalifikatutako desgaitasunen bat duen (% 33koa edo handiagoa).

e) Errenta-hartzaile nagusia pentsioduna duten familiak.

f) 2019an Errenta Bermatua jaso duten familiak.

Aurreko baldintzak frogatzen dituzten agiriekin batera, txosten sozial bat aurkeztu beharko da, gizarte langile batek prestatua (Errenta Bermatua hartzen dutenek ez dute txosten hori aurkeztu beharko).

Laguntza berezi gisara, zenbateko hauek emanen dira:

–Goi mailako heziketa zikloetako ikasleendako: gehienez ere 1.325 euro.

–Deialdi honetan sartzen diren gainerako ikasleendako: gehienez ere 950 euro.

6.2.7. Beken araubidea genero-indarkeriaren eta terrorismoaren biktimentzat.

Ikasketetarako laguntzak emanen dira kasu hauetakoren bat gertatzen bada:

–Ekintza terrorista baten ondorioz ikaslearentzat berarentzat edo bere gurasoentzat, tutoreentzat edo zaintzaileentzat kalte pertsonalak eratorri badira, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legean ezarritakoarekin bat.

–Beren kideren bat genero indarkeriaren biktima izan dela aitortua duten familia unitateak, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko 14/2015 Foru Legeari jarraikiz.

Kasu horietan laguntza jasotzen ahalko da, baldin indarreko araudian ezartzen diren gainerako betekizunak betetzen badituzte, eta ez zaizkie aplikatuko beste betekizun hauek: gainditutako eskola-karga, lorturiko batez besteko nota edo ikasturtean matrikulatutako kreditu edo irakasgaien gutxieneko kopurua.

Beste betekizun akademiko hauek ere ez zaizkie aplikatuko: ikasketa aldaketarena, bekadun izandako urteen muga, kredituen edo irakasgaien ehuneko jakin bat gainditu beharra.

6.3. Emandako gehieneko zenbatekoa.

6.3.1. Bekaren edo laguntzaren kontzeptu guztiak baturik, guztira ordainduko den kopurua ezin izanen da lanbidearteko gutxieneko soldata baino handiagoa izan, ikasleari eman zaizkion laguntza guztien baturak kopuru hori gainditzen badu ere.

6.3.2. Edozein kontzepturengatik emandako zenbatekoa ez da izanen haren kostua baino handiagoa.

7. oinarria.–Aurkeztu beharreko agiriak eta epeak. Datuak bildu eta lagatzea.

2020-2021 ikasturterako beka edo laguntzak eskatzeko, www.nafarroa.eus web orrian dagoen eskabide eredua bete beharko da. Kredentzial hauen identifikazioak ematen du hartarako sarbidea: NANa + Nafarroako Zerga Ogasuneko PINa, cl@ve sinadura edo, bestela, erabiltzaile ziurtagiria (ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa).

Behin beterik eta igorririk ezarritako prozedura telematikoaren bidez, beka eskaera aurkezturik eta sinaturik geldituko da, ondorio guztietarako, eta ez da beharrezkoa izanen eskaera eredu hori (pdf fitxategia) paperean inprimatzea, ezta inon ere fisikoki aurkeztea ere.

Ez dira kontuan hartuko ezarritako aurkezpen prozesua osatzen ez duten eskaerak, bide telematikoaz beterik egonda ere.

Beka aurkez daiteke, halaber, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein baliatuz, paperean. Eskaera posta bulego batean aurkezten bada, gutun azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek eskabideari data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu eta Hezkuntza Departamentuko Erregistrora igorri baino lehen.

Eskaera hilabeteko epean aurkeztu beharko da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Eskaerari erantsiko zaizkio, eskaneaturik eta behar bezalako kalitatearekin, ondoko dokumentu hauen jatorrizkoak:

a) Familia unitateak ez badu PFEZaren aitorpena egin, legez horretara beharturik ez dagoelako, honako hauek erantsi beharko dizkio eskabideari:

–Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2019. urteari dagokiona, udalak luzatua.

–Besteren konturako langileen edo pentsiodunen kasuan, 2019. urtean izandako diru-sarreren frogagiria.

–Enpresaburu edo profesional liberalen kasuan, 2019. urtean izandako diru-sarrera gordinen aitorpena.

b) Aitorpena, non adierazten baita ezen onuraduna ez dagoela onuradun izateko debeku egoera batean. Debeku egoera horiek ezarri dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan (2.c apartatuan ezarritakoa ez da aplikatuko).

c) Kenkarien frogagiri eguneratuak (desgaitasuna...). Ziurtagiri gaurkotuekin.

5.3.D puntuan sartutako kenkarien kasuan, hartan aipatzen diren matrikulak.

d) C1 edo C2 ziurtagiri akademikoak, bekaren onuradun izan behar duen ikasleak Nafarroatik kanpoko ikastetxe batean ikasten duelarik.

e) Etxetik kanpoko jantoki zerbitzuaren beharraren egiaztagiria (eskola ordutegiak, praktiketakoak eta abar).

f) Alokairu edo bizitegi kontratuaren frogagiria.

g) Familia ugaria edota gurasobakarra izanez gero, hori egiaztatzen duen titulu ofiziala.

h) Bidezkotzat hartzen diren dokumentu eta ziurtagiri guztiak.

Eskaera aurkeztuko da bertan adierazitako datu, ziurtagiri eta gainerako dokumentuak goitik behera eta behar bezala bete ondoren.

Eskatzaileen ardura ez diren inguruabarrengatik inprimakietan ezin direnean eskatutako ziurtagiriak agerrarazi, agiri eta ziurtagirien eskaerak erantsi beharko dituzte.

Deialdiaren barnean sartzen ez diren ikasketa edo ikastetxeetarako eskaerak ez dira onartuko, ez eta 1. oinarrian espresuki baztertzen diren kasuei buruzkoak ere.

Eskatzaileak eskaerak aurkezteak esan nahi du bere erantzukizunpean honako hau adierazten duela:

a) Zer beka deialditarako eskaera egiten duen, deialdi horren oinarriak onartzen dituela.

b) Badituela eskaerarekin batera aurkeztutako datu guztien jatorrizko frogagiri guztiak, eta horiek ere aurkeztuko dituela horretarako errekerimendua egiten bazaio.

c) Jakinaren gainean dagoela, deklaratutako inguruabarretan zerbait zuzena ez bada, egia ez bada, edo ezkutatu bada, beka ukatuko zaiola edo itzuli beharko duela.

d) Jakin badakiela deialdi hau osagarria dela Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren deialdiarekin eta Eusko Jaurlaritzarenarekin, eta edozein administrazio edo entitate publiko nahiz pribatutatik beste beka bat eskuratuz gero, horren berri eman beharko diola Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua), aldez aurretik dokumentazioa aurkeztuz, hura eduki bazain laster, eta edozein kasutan 2021eko urriaren 31 baino lehen. Kontuan hartu behar da dokumentaziorik ez aurkezteak ekarriko duela ordainketa ez egitea, edo, hala badagokio, Nafarroako Gobernuak eman duen bekaren kopurua itzuli behar izatea.

e) Onespena ematen diola jakinarazpenak modu telematikoan jasotzeari, eskaeran horretarako adierazi duen posta elektronikoaren bidez.

f) Eskatzailea dela bekaren ordainketa eskuratzeko adierazitako kontu korrontearen titularra edo titularkidea.

g) Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diola:

–Jendaurrean jartzeko bekadunen zerrendak, haien datu identifikagarriak eta emandako laguntzen zenbatekoak zehaztuta, dirulaguntzei buruzko arauetan eta datu pertsonalen babesari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat.

–Beste administrazio publiko batzuei edo edozein erakunderi (INE, IMSERSO, GSIN, eta abar) informazioa eskatzeko, ezarri, ezagutu eta egiazta ditzaten beka eskaera ebazteko beharrezkoak diren identifikazio datuak, inguruabar pertsonal, akademiko eta familia inguruko guztiak eta, orobat, errenta eta ondareari buruzko datuak.

–Familia unitatean kontuan hartzen ahal diren kideen datu ekonomiko-finantzarioak eskatzeko Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentuari, paperean eta euskarri informatikoan hartzeko moduko igorpen elektronikoaren bidez, osatzeko beken eta laguntzen deialdi orokorreko 2. eta 5. oinarrietan aipatzen diren baldintza ekonomikoen gaineko informazioa, hots: diru-sarrerak, errentak, inbertsioak, ondareko ondasunak, sorospenak, onurak, pentsio planak, zerga betebeharrak eta beste.

–Eman eta ukatu diren beken eta laguntzen zenbateko eta kontzeptuei buruzko datuak eta eskatzaileen identifikazio eta ikasketei buruzkoak lagatzeko Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari, Eusko Jaurlaritzari, udalei eta beste toki entitate batzuei, eta bankuko datuak, orobat, beka edo laguntza kobratzeko eskatzaileak hautatutako finantza entitateei.

Eskaeran eta bekak edo laguntzak emateko eskatzen diren gainerako agirietan jarritako datu pertsonalak jasoko dira Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuaren ardurapeko fitxategi automatizatu batean. Aipatu unitate organikoak edozein unetan erabil ditzake fitxategi horretako datuak, egiazkoak ote diren baieztatzeko.

8. oinarria.–Ematea eta ukatzea.

Bekaren edo laguntzaren kontzesioa eskatzailearen alde eginen da legezko ondorio guztietarako (2.1 oinarria).

Espedientearen instrukzioa egiteko organo arduraduna Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzua da.

Onartzen eta ukatzen diren beka eta laguntzen behin-behineko zerrenda Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez onetsiko da, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuta, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko.

Behin-behineko zerrenda horrekin bat ez datozen eskatzaileek Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua) eskatzen ahalko diote espedienteak berrikus ditzala. Horretarako hilabeteko epea izanen dute, ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Zerbitzu horrek, hala berean, ofizioz berrikusten ahalko ditu espedienteak, deialdian aurreikusitakoaren aurkako arau-hausterik edo akatsik baldin bada.

Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuko du aldaketei buruzko behin betiko ebazpena, Beken Batzordearekin kontsultatu ondoren.

Batzorde horrek proposatzen ahalko du, deialdiko baldintza guztiak ez bete arren, batzordearen ustez beka edo laguntza jasotzeko merezimendu aski dituzten ikasleei ere bekak ematea, merezimendu horiek behar bezala justifikatuz gero, 1.2.2 oinarrian zehaztu den bezala.

Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eta Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuak proposatuta, onetsiko da eman eta ukatzen diren beka eta laguntzen zerrenda, baldin eta ofizio bidezko berrikuspenak, edo interesdunak hala eskatutakoak, behin-behineko ebazpenean aldaketak ekarri baditu.

Emandako eta ukatutako beka eta laguntzen zerrenda zuzendua behin betikoa bilakatuko da lehen aipatutako ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean berean. Halaber, epe berean behin betikoak bilakatuko dira behin-behinean emanak ziren gainerako laguntza eta bekak, aipatutako zuzenketen zerrendan agertzen ez direnak.

Emandako eta ukatutako beken zerrendak, behin-behinekoak eta behin betikoak, http://www.navarra.es/home_eu/ atariko beken fitxan argitaratuko dira.

8.1. Beka Batzordea.

Beka Batzordeak kide hauek izanen ditu:

–Batzordeburua: Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia.

–Buruordea: Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuko zuzendaria.

–Batzordekideak:

–Nafarroako Foru Komunitateko Goi Mailako Ikuskaritzaren Arloko zuzendaria.

–Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Ataleko burua.

–Hezkuntzako ikuskatzaile bat.

–Ekonomia eta Ogasun Departamentuko ogasun ikuskatzaile, kudeatzaile edo teknikari bat.

–Unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleen bi guraso.

–Idazkaria: Hezkuntza Departamentuko APT bat (arlo juridikoa).

9. oinarria.–Ikuskapena eta kontrola.

9.1. Era berean, Hezkuntza Departamentuko organo eskudunek beka ukatu edo baliogabetu dezakete, baldin eta ikuskapen eta kontrol bidez aurkitzen badute familia unitate batek justifikatzen dituen diru-sarrerak objektiboki beren gastu mailaren oso azpitik daudela, ez badituzte bizitzeko dituzten baliabideak frogatzen.

9.2. Eskaera xehetasunez aztertuko da, eta eskatzailearen eta familia unitateko gainerako kide konputagarrien errenta eta benetako egoera egiaztatuko dira, baita behar diren baliabide ekonomikoak ordainetan ezer jasotzeko asmorik gabe ematen dituenaren dohaintzak ere. Kontu horiek 2020ko abenduaren 31ko datarekin aski frogatzen ez badira, eskaera ukatu eginen da.

9.3. Bekarako eskaera aurkezteak berarekin dakar Hezkuntza Departamentuari baimena ematea ondareari eta errentei buruz behar dituen datuak Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren bidez lortzeko, betiere bekaren ondorioetarako. Edozein errenta-iturri ezkutatzen bada, eskatutako laguntza ukatuko da.

9.4. Hezkuntza Departamentuak noiznahi agintzen ahal du laguntza ematean oinarri izan ziren eskaera espedienteak berrikusteko, horietan ezarritako datuak egiazkoak ote diren ziurtatzeko.

9.5. Ikuskapen prozesuan laguntzeari uko egiten dioten edo eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkezten ez duten onuradunek besterik gabe galduko dute izaera hori eta berehala itzuli egin beharko dute jasotako bekaren edo laguntzaren zenbatekoa.

9.6. Ikasketa, ekonomia edo inguruabarrei buruzko datuak ezkutatu edo faltsutuz gero, emandako laguntzak bertan behera utzi eta atzera itzuli beharra agintzen ahalko da.

10. oinarria.–Beken edo laguntzen ordainketa.

10.1. Hezkuntza Departamentuari beka edo laguntza eskatu ahal izateko aurretik Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari eskatu behar diotenek erakunde horren bekaren onarpenaren edo ukapenaren behin betiko jakinarazpena aurkeztu beharko dute, 2021eko urriaren 31 baino lehen aurkeztu ere, Ikastetxeen Finantzaketaren, Ikasketetarako Laguntzen eta Zerbitzu Osagarrien Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua, San Domingo kalea, z.g., 31001 Iruña). Jakinarazpen hori aurkezten ez bada, beka ukatu eginen da. Nafarroako ikastetxeetan ikasten duten ikasleek ez dute aurkeztu behar izanen.

10.2. Eskatzailearen aldeko beka edo laguntzen ordainketa eskaeran azaltzen den banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibaren bidez eginen da.

10.3. Ebazpen honen bidez deitutako ikasketetarako beka edo laguntzen onuradunak beharturik daude beka edo laguntza eman den xederako erabiltzera, hots, matrikula egitera, klasera joatera, azterketetara aurkeztera eta, gastuak, zeinetarako ematen baita laguntza, ordaintzera.

Horren ondorioetarako, beka edo laguntza eman zaion helburuetarako ez duela erabili ondorioztatuko da ondoko kasuren bat gertatzen bada:

1. 2020-2021 ikasturtea bukatu baino lehen, ikastetxean baja hartzea.

2. Eskola ordu guztietatik % 80ra edo gehiagora ez joatea, eskolatzetik salbuetsita egon ezean.

3. Ikastetxeak emandako zerbitzuak ez ordaintzea, beka zerbitzu horiek finantzatzeko eman bazen.

4. Matrikulaturiko irakasgai edo kredituen % 50 ez gainditzea, ez deialdi arruntean ez berezian.

Beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu 1., 2. eta 4. puntuetan deskribatu bezalako inguruabarretan erori denak. Ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko ditu 3. puntuan deskribatu bezalako egoeran baizik erori ez denak.

Ikastetxeetako idazkaritzek 2021eko urria baino lehen jakinarazi beharko diote Hezkuntza Departamentuari zein ikasle dauden 10.3 atalean aipatutako egoeretako batean.

Ikaslea ikasturtean zehar hilen balitz, beka edo laguntza oso-osorik kobratzeko eskubidea izanen luke.

11. oinarria.–Laguntzak galtzea.

Bekadunek edozein momentutan galtzen ahal dute emandako laguntza, Administrazioaren egintza arrazoitu baten bitartez. Nolanahi ere, ekintzak gauzatzen ahalko dituzte bidezko instantzietan, deialdi honetako arauek aipatzen dituzten inguruabarrak frogatzeko espedientea ireki ondoren. Espediente hori Hezkuntza Departamentuak ireki eta ebatziko du.

Espediente baten ondorioz laguntza ezeztatuz gero, jasotako dirua itzuli beharko da, baztertu gabe eskatzaileak edota laguntza jaso duen ikasleak hartu ahal izan dituen erantzukizun administratibo, zibil eta penalak.

12. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita.

Bekak eta laguntzak emateko edo ukatzeko behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, ebazpena eta haren eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta “navarra.es” web atariko fitxan argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iragarkiaren kodea: F2012018