25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

44/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Lanbide Heziketako Teknikari tituluak lortzeko probetarako, 2019-2020 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

Lanbide Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoak 1.2 artikuluan ezartzen du funts publikoekin eusten den prestakuntzaren eskaintzak bizitza osoko prestakuntza bultzatuko duela, espektatiba eta egoera pertsonal eta profesional desberdinei egokituta. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, 69.4 artikuluan, eskumena ematen die hezkuntza administrazioei Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probak antolatzeko aldian behin, betiere 40. artikuluan ezarritako helburuak betetzen direla frogatuz gero.

Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuak 36. artikuluan xedatzen du hezkuntza administrazioei dagokiela proba horiek aldian behin antolatzea, eta, beren eskumenen esparruan, haien deialdia egitea gutxienez urtean behin, eta, orobat, zehaztea zein diren proba horien xedeko heziketa zikloetako lanbide moduluak, noiz den matrikulazio epea, zein egunetan eta zein ikastetxetan eginen diren eta zein izanen diren proben edukiei dagozkien curriculumak. Era berean, 37. artikuluak zehazten du zein diren probetan parte hartzeko baldintzak eta adinari buruzko betebeharrak.

Hezkuntzako kontseilariak ekainaren 27an emandako 76/2016 Foru Aginduak Lanbide Heziketako titulu ofizialak lortzeko proben deialdiak egiteko baldintza orokorrak ezarri zituen. Proba horiek lanbide eremu profesional zehatz batean prestakuntza handia izan eta laguntzarik gabe ikasketak euren kabuz planifikatzeko gai diren pertsonentzat dira batez ere. Aurretik, Hezkuntza Departamentuak deialdiak egin ditu 2014-2015 ikasturtetik 2018-2019 ikasturtera bitarte. Hori Hezkuntza Departamentuak egindako apustua izan da, Lanbide Heziketako tituluetarako sarbidea bizitza osoan zehar izateko aukera sustatzeko.

Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio probetarako deialdia egitea, eta zehaztea horren xedeko heziketa zikloak, izena emateari eta matrikulari buruzko alderdiak, eta probak zein egunetan eta zein ikastetxe publikotan eginen diren.

Ikusirik aldeko txostena eman duela Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak Lanbide Heziketako Teknikari tituluak lortzeko proba libreak egiteko deialdiari buruz, baita horiek 2019-2020 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean egiteko arauei buruz ere, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Lanbide Heziketako Teknikari tituluak lortzeko probetara deitzea, 2019-2020 ikasturterako.

2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpena eta eranskinak igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzura, Lanbide Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzura; Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzura eta Lan Aktibaziorako eta Lurralde Koordinaziorako Zerbitzura, biak ala biak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzukoak; Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera; Lurralde Antolaketarako eta Agentzien Koordinaziorako Atalera eta Lanbide Gaitasunak Egiaztatzeko eta Prestakuntza Propioaren Atalera, biak ala biak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzukoak; Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Gaitasunak Egiaztatzeko Bulegora eta Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora.

4. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2019ko abenduaren 24an.–Lanbide Heziketaren zuzendari nagusia, Tomás Emilio Rodríguez Garraza.

1. ERANSKINA

OINARRIAK, LANBIDE HEZIKETAKO TITULUAK LORTZEKO PROBA LIBREETARAKO DEIALDI OROKORRARENAK

2019-2020 ikasturtea

Xedea.

1. Ebazpen honen xedea da Nafarroan Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probetarako deialdi orokor bat egitea, ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren 1. eranskinaren 2. oinarrian ezarritakoa garatzeko.

Deialdi orokor hau interesaturik egon daitezkeen pertsona guztientzat da, betiere eranskin honetako 13. oinarrian izena emateko ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

2. Ebazpen honen 2. eranskinean hau ezarri da:

–Deialdi horretako probak zer titulu eta modulutarako diren eta horien zerrenda.

–Lanbide modulu bakoitzeko eskainitako ikaspostu kopurua.

–Probetako zentro aztertzaileak.

3. Ebazpen honen 3. eranskinean jasotzen dira Lanbide Heziketako tituluak lortzeko probetarako deialdian izena emateko, onartzeko eta matrikulatzeko prozesuaren egutegia, baita proben egutegia ere.

Proben helburua eta ondorioak.

4. Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proben helburua da egiaztatzea izangaiek maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 40. artikuluan ezarritako helburuak eskuratu dituztela, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren testuaren arabera.

5. Nafarroako Foru Komunitatean deialdiko titulu eta lanbide modulu bakoitzerako ezarritako curriculumari buruzkoak izanen dira proben edukiak.

6. Lanbide moduluen arabera eginen da ebaluazioa.

7. Ebazpen honen bidez deitutako probetan gainditzen diren lanbide moduluak ondorio guztietarako emanen dira gainditutzat Lanbide Heziketako tituluak zuzenean lortzeko egiten diren hurrengo deialdietarako edo Lanbide Heziketako ikasketak eskaintzaren edozein modalitatetan egiteko.

8. Proba hauek ez dute deialdirik agortzen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 51.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

9. Lanbide Heziketako titulua lortzeko, Nafarroako curriculumaren arabera dagokion heziketa zikloko lanbide modulu guztiak gainditu beharko dira, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 52.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Prozeduren bateraezintasuna.

10. Prozeduren bateraezintasuna arautua dago ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren 1. eranskinaren 4. oinarrian.

11. Teknikari titulua lortzeko probetan matrikulatzeak eta aldi berean aipatutako 4. oinarrian adierazitako egoeraren batean egoteak ekarriko du dagokion lanbide moduluan egindako matrikula ofizioz deuseztatzea, bai eta haietan atera daitezkeen emaitza akademikoak ere.

12. Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxan ageri da lanbide gaitasunak ebaluatu eta egiaztatzeko prozeduretan parte hartzeari dagokion bateraezintasunari buruzko informazioa. Tramiteen fitxa hori helbide honetan dago:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5349/Pruebas-libres-para-la-obtencion-de-titulos-de-Formacion-Profesional.

Izena emateko baldintzak. Deialdi orokorra.

13. Ebazpen honen bidez deitutako Teknikari tituluak lortzeko deialdi orokorreko probetan izena emateko, bi baldintza orokor hauek bete beharko dira:

a) 18 urte gutxienez izatea, eta horrez gain,

b) Titulu edo ziurtagiri hauetako bat izatea:

–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua.

–Oinarrizko Lanbide titulua.

–Batxilergo titulua.

–Unibertsitateko tituluren bat.

–Teknikari edo goi mailako teknikari titulu bat.

–Ondorio akademikoetarako aurreko horietakoren baten baliokide diren beste ikasketa edo prestakuntza ikastaro batzuk gainditu izanaren ziurtagiria.

–Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria.

–Ikastetxe publikoetan edo hezkuntza administrazioak baimendutako ikastetxe pribatuetan erdi mailako heziketa zikloetara sartzeko berariazko prestakuntza ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiria.

–Hasierako lanbide kualifikazioko programa bateko nahitaezko moduluak gainditu izanaren frogagiria.

–Erdi edo goi mailako heziketa zikloetan sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria.

–Unibertsitatean 25 urtetik gorakoak sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria.

Izen-ematea.

14. Ziklo bakar bateko eta zentro bakar bateko lanbide moduluen arabera egin beharko da izena emateko eskaera.

Honela eman daiteke izena:

–Aurrez aurre: zer ziklo hautatzen den, hartarako azterketa egiten duen zentroan.

–Telematika bidez, online (ziurtagiri digital balioduna, NAN elektronikoa edo NANa + PINa izan beharko da horretarako), helbide honetan dagoen “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxatik:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5349/Pruebas-libres-para-la-obtencion-de-titulos-de-Formacion-Profesional.

15. Izangai bakoitzak izena emateko eskabide bakar bat aurkeztuko du, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxako ereduei egokitua.

Pertsona batek eskabide bat baino gehiago aurkezten baditu, horietako bakar bat ere ez da kontuan hartuko, eta deialdi honetan araututako onarpen prozeduratik kanpo geldituko da.

16. Gehienez ere 1.000 irakastordura iritsiko da inskripzioaren xedeko eskaera osatzen duten lanbide moduluen kopurua. Irakastordu horiek gainditzen dituen modulu kopurua eskatuz gero, zentroak inskripzioaren eskaeran adierazitako ordenaren araberako inskripzioa eginen du lanbide moduluetan, curriculumeko gehieneko ordu kopurura iritsi arte, hots, 1.000 ordu gehienez ere.

Zer lanbide modulu egiaztatzeko eskaera egin gogo den, haiek ez dira izena emateko eskaeran adierazi beharko.

17. Bi baldintza hauek betetzen dituzten ikasleek bakarrik ematen ahalko dute izena Lantokiko Prestakuntza izeneko moduluan:

–Zikloko gainerako moduluak Nafarroako curriculumaren arabera gaindituak izatea, eta gainera

–Horiek gainditu izana Nafarroan titulua lortzeko probetarako egindako azken deialdian: 2018-2019 ikasturteko deialdia, “Erizaintzako Zainketa Lagungarriak”, “Osasun Larrialdiak” eta “Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonentzako Arreta” tituluen kasuan; eta 2017-2018 ikasturteko deialdia, deitutako gainerako tituluen kasuan.

Lantokiko Prestakuntza moduluan egindako inskripzioak ez dira inola ere onartuko, baldin eta ezarritako bi baldintza horiek betetzen ez badira.

18. Aukeratutako zentroa zein den, bertako administrazio bulegoetan aurkeztuko da aurrez aurre izena emateko eskaera, ebazpen honen 3. eranskinean azaltzen den egutegian ezarritako epean.

19. Erizaintzako Zainketa Lagungarriak erdi mailako heziketa zikloari dagozkion moduluetan inskribatuz gero:

–Nafarroan proba libreetarako aurretik egindako deialdietan moduluak gainditu edo/eta egiaztatu zituzten pertsonen kasuan, zein zentrotan gainditu eta/edo egiaztatu zituzten modulu horiek, hartan aurkeztu beharko dute izena emateko eskaera.

20. Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen egoitzetako edozein erabiltzen ahalko da eskaerak aurkezteko. Eskubide hori erabiliz, eskaera posta bidez igortzen bada, gutun-azal irekian aurkeztuko da, Posta Zerbitzuko funtzionarioak data eta zigilua jar ditzan gutuna ziurtatu baino lehen.

21. Eranskin honen 13. oinarrian aipatzen diren izena emateko baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira. Halaber, baremazioaren ondorioetarako aurkezten den dokumentazioa bat etorriko da deialdi honetan eskabideak aurkezteko ezarritako azken egunean frogatzen ahal diren egoerekin.

Era berean, Lantokiko Prestakuntza moduluko inskripzioa eskatzeko, frogatu beharko da eranskin honen 17. oinarrian ezarritako baldintzak aldi berean betetzen direla.

22. Izena emateko eskabidearekin batera, ondoren aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da, onarpen talde batean sartzeko eta eranskin honetako 25. eta 26. oinarrietan ezarritako irizpideen araberako hurrenkera-zerrenda ezartzeko.

22.1. Lehenengo taldea:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio txartelarena.

b) Izena emateko eskaera hartzen duen zentroak jaso beharko du gainditu, egiaztatu edo/eta baliozkotutako moduluen batez besteko notari buruzko informazioa.

22.2. Bigarren taldea:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio txartelarena.

b) Zikloan sartzeko titulua edo prestakuntza akademikoa egiaztatzen duen ziurtagiriaren fotokopia, batez besteko nota adierazita.

c) Zer ziklotarako egin den izena emateko eskaera, haren moduluak gainditu izana frogatzen duen ziurtagiri akademikoaren fotokopia, kasu hori bada.

d) Zer modulutarako egin den izena emateko eskaera, haren tituluko gaitasun unitateak ofizialki frogatzen dituen dokumentuaren fotokopia, kasu hori bada.

22.3. Hirugarren taldea:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio txartelarena.

b) Zikloan sartzeko titulua edo prestakuntza akademikoa egiaztatzen duen ziurtagiriaren fotokopia, batez besteko nota adierazita.

c) Lan-esperientziaren egiaztagiria, dokumentu hauek aurkeztuta:

c.1) Soldatapeko langileen eta langile autonomoen edo beren kontura ari direnen kasuan:

–Lan-esperientzia zer enpresa edo erakundetan eskuratu duen, haren ziurtagiria, datu hauek berariaz adierazita: kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta zenbat denbora egin duen lan horretan. Beren kontura ari diren langileen kasuan, zergapekoen zentsuan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duela dioen ziurtagiria eskatuko da, baita interesdunak jarduera ohikoenei buruz egindako aitorpena ere.

–Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren edo Lan Mutualitatearen ziurtagiria, non enpresa, lanbide kategoria, kotizazio taldea eta kontratazioaldia adieraziko baitira, edo, kasua bada, Langile Autonomoen Araubide Berezian izandako kotizazioaldia, edo, bestela, zuzenbidearen araberakoa den beste edozein frogabide.

c.2) Boluntario gisa, bekadun gisa edo antzeko modu batean lan egin dutenen kasuan:

–Zerbitzuak zer erakundetan egin diren, hark emandako ziurtagiria, berariaz adierazita honako hauek urte natural bakoitzerako: egindako jarduerak eta eginkizunak, zer urtetan egin diren eta horietan guztira sartutako ordu kopurua.

22.4. Laugarren taldea:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio txartelarena.

b) Zikloan sartzeko titulua edo prestakuntza akademikoa egiaztatzen duen ziurtagiriaren fotokopia, batez besteko nota adierazita.

22.5. Lau taldeetako bakoitzean, kasua bada, desgaitasunen bat izatea edo goi mailako edo errendimendu handiko kirolari izatea frogatzen duen dokumentazioa.

23. Hezkuntza Departamentuak egiaztatzen ahalko du inskribatutakoek aurkeztutako datuak edo/eta dokumentuak benetakoak diren edo ez. Haietan faltsutasunik badela egiaztatuz gero, deialditik kanpo geldituko da eta, hartan kalifikaziorik lortu bada, deuseztatuko da.

Ikaspostuak gordetzea.

24. Modulu bakoitzean, erreserba hauek eginen dira eskaintzen diren 30 ikaspostuko:

–Erreserbako 2 ikaspostu, desgaitasuna dutenentzat.

–Erreserbako 2 ikaspostu, goi mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat, goi mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

Moduluren batean, desgaitasuna duten bi pertsona baino gehiago edo goi errendimenduko bi kirolari baino gehiago suertatuz gero, eranskin honen 25. eta 26. oinarrietan ezarritako onarpen irizpideei jarraikiz eratutako hurrenkera-zerrendako lehen biei esleituko zaizkie ikaspostuak.

Ikasle jakin horientzat erreserbatutako ikaspostuak betetzen ez badira, eskaintza orokorrekoei gehituko zaizkie.

Onartzeko irizpideak.

25. Honako lehentasun irizpide hauei jarraikiz ordenatuko da deialdi honen xedeko heziketa zikloetako moduluetan inskribatzeko eskatzen duten ikasleen hurrenkera-zerrenda:

–Lehena: aurreko ikasturteetan Lanbide Heziketako Teknikari titulua lortzeko deitutako modulukako proba libreetan matrikulatuta egon direnak –orain inskribatu nahi duten heziketa zikloko moduluetan– eta gainera, lanbide modulu bat edo gehiago gainditu eta/edo egiaztatu dituztenak.

–Bigarrena: beste autonomia erkidego batzuetako proba libreen deialdien bidez edo beste prestakuntza modalitate batzuen bidez, tituluko gaitasun unitateren bat edo gehiago badituztela edo tituluaren lanbide moduluak gainditu dituztela frogatzen dutenak.

–Hirugarrena: enpresa, elkarte edo erakunde batean, lanaldi osoko lan batean egonda, urtebeteko gutxieneko lan-esperientzia frogatzen dutenak.

Lan-esperientzia zehazteko, horrek zerikusia izan beharko du, LOGSEko zikloen kasuan, gaitasun orokorrarekin, gaitasun unitateekin, heziketa zikloaren errealizazioekin eta errealizazio irizpideekin; eta LOEko zikloen kasuan, gaitasun orokorrarekin, lanbide gaitasunekin, gaitasun pertsonal eta sozialekin, kualifikazioekin eta heziketa zikloko Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko gaitasun unitateekin.

Ebaluazio batzordearen eskumena izanen da, ziklo bakoitzean, lan-esperientzia baloratzea eta horrek, aurreko paragrafoan adierazitakoari jarraikiz, zikloarekin zerikusirik ote duen edo ez erabakitzea.

–Laugarrena: aurreko hiru taldeetako bakar batean ez daudenak.

26. Lehentasun irizpide hauek kontuan izanda ezarriko da hurrenkera-zerrenda, aipatu lau taldeetako bakoitzerako:

a) Lehenengo taldea:

–Gaindituta, egiaztatuta edo/eta baliozkotuta dauden modulu kopuruaren arabera, handienetik txikienerako hurrenkeran.

–Gainditu, egiaztatu edo/eta baliozkotu diren moduluen kopurua berdina izanez gero, gainditu, egiaztatu edo/baliozkotu diren moduluen batez besteko notaren arabera, bi zifra hamartar adierazita, handienetik txikienera.

–Puntu-berdinketa hausten ez bada, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2019-2020 ikasturteko onarpen prozeduraren barruan, egindako zozketaren emaitza aplikatuz ebatziko da.

b) Bigarren taldea:

–Egiaztatzen diren gaitasun unitateen eta gainditu, egiaztatu eta/edo baliozkotzen diren lanbide moduluen kopuruaren arabera, gaitasun unitateen eta lanbide moduluen baturaren kopuru handienetik txikienera. Batura zenbatzearen ondorioetarako, balio berekotzat jotzen dira modulua eta gaitasun unitatea.

–Gaitasun unitate egiaztatuen eta lanbide modulu gainditu, egiaztatu eta baliozkotuen kopurua berdina izanez gero, sartzeko alegatzen den baldintzaren batez besteko notaren arabera, bi zifra hamartar adierazita, handienetik txikienera. Batez besteko nota kalkulaturik ez dutenak, nor bere taldeko azken tokira pasatuko dira.

–Puntu-berdinketa hausten ez bada, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2019-2020 ikasturteko onarpen prozeduraren barruan, egindako zozketaren emaitza aplikatuz ebatziko da.

c) Hirugarren taldea:

–Alegatzen den sarrera-baldintzaren batez besteko notaren arabera, bi zifra hamartar adierazita, handienetik txikienera. Batez besteko nota kalkulaturik ez dutenak, nor bere taldeko azken tokira pasatuko dira.

–Berdinketa badago, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2019-2020 ikasturteko onarpen prozeduraren barruan, egindako zozketaren emaitza aplikatuz ebatziko da.

d) Laugarren taldea:

–Alegatzen den sarrera-baldintzaren batez besteko notaren arabera, bi zifra hamartar adierazita, handienetik txikienera. Batez besteko nota kalkulaturik ez dutenak, nor bere taldeko azken tokira pasatuko dira.

–Berdinketa badago, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2019-2020 ikasturteko onarpen prozeduraren barruan, egindako zozketaren emaitza aplikatuz ebatziko da.

Onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak.

27. Ebazpen honen 3. eranskinean jasotako egutegian adierazten den egunean, zentro aztertzaileko zuzendaritzak bertako iragarki-taulan eta haren web-orrian argitaratuko du onartzen direnen behin-behineko zerrenda, lanbide modulu bakoitzerako.

28. Onartzen direnen behin-behineko zerrenda horren aurka, erreklamazioa igortzen ahalko zaio zentroko zuzendariari, ebazpen honen 3. eranskinean adierazitako egunetan.

29. Zentro aztertzaileko zuzendaritzak, ebazpen honen 3. eranskinean adierazitako egunean, lanbide modulu bakoitzerako onartutako pertsonen behin betiko zerrenda argitaratuko du zentroko iragarki-taulan eta haren web-orrian.

30. Eskatutako lanbide moduluren batean onartzen ez diren eskatzaileak itxaron zerrendan geldituko dira, aurretik ezarritako irizpideen arabera ordenaturik. Onartuak izan daitezke, hurrenkera ordenari jarraikiz betiere, baldin eta hutsik geratutako ikaspostuak badaude onartutako ikasleren bat matrikulatu ez delako.

31. Ikasle bat lanbide modulu batean onartu dela ulertuko da hala agertzen denean onartutako ikasleen behin betiko zerrendetan, edo azterketa eginen dion zentroak ikaspostua esleitzen dionean matrikulazio epea bukatuta ikaspostua hutsik izateagatik (ebazpen honen 3. eranskinean dago ezarrita epe hori).

Matrikulazioa.

32. Ebazpen honen 3. eranskinean adierazitako egunetan egin beharko da matrikula onartua izan den moduluetan, eta dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

–Lanbide Heziketako Teknikari titulua edo Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko modulukako proba libreetako matrikula-tasa gisa erabakitako diru kopurua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren diru-bilketa kontuan sartu izanaren gordekina, eranskin honen 37. eta 38. oinarrietan adierazitakoarekin bat.

–Familia ugariaren titulua izanez gero, horren fotokopia.

–Beharrezko egokitzapen motaren eskaera, desgaitasuna dutela frogatu dutenen kasuan.

33. Matrikula lanbide modulu batean formalizatzeak ebaluazio deialdi bakarra egiteko eskubidea emanen du.

34. Bateraezinak dira proba hauetako matrikula eta beste prozedura batzuk, ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren 1. eranskinaren 4. oinarrian arautzen den moduan. Ez bada betetzen, deialdi honetako matrikula eta bertan lortzen diren emaitza akademikoak deuseztatuko dira, matrikularen tasa itzultzeko eskubiderik sortu gabe.

35. Izena emateko eskaeran desgaitasuna dutela frogatu duten izangaiek matrikula egiten duten unean adierazi beharko dute probak egiteko zer egokitzapen mota jotzen duten beharrezkotzat.

36. Egokitzapen horiengatik ez dira tituluaren gaitasun orokorrean eragina duten ikasketaren helburuak edo emaitzak kenduko.

Matrikula-tasa.

37. Honako hauek dira Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko modulukako proba libreetan matrikulatzeko tasak, lanbide modulu bakoitzerako, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasei eta prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legearen 99. artikuluan xedatutakoarekin, kontuan harturik foru lege horren 99 bis artikuluan ezarritako onura fiskalak:

–Tarifa arrunta: 10 euro.

–Familia ugari orokorreko kideak eta %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak: 5 euro.

–Familia ugari bereziko kideak; ekintza terroristen biktimak (baita ezkontidea eta seme-alabak ere); genero indarkeriako ekintzen biktimak (baita seme-alabak ere); gutxienez %65eko desgaitasun aitortua duten pertsonak; langabeak, frogatzen baldin badute langabe izan direla gutxienez deialdi honen xedeko proba libreetan izena emateko epea bukatu aurreko hilabetean (erakunde eskudunak emandako kartillaren bidez): doan.

38. Lanbide Heziketako Teknikari titulua edo Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko modulukako proba libreetako matrikulazio-tasa ordaintzeko, Internet bitartez bete beharko da dagokion ordainketa-gutunaren inprimakia, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxan, zeina helbide honetan baitago:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5349/Pruebas-libres-para-la-obtencion-de-titulos-de-Formacion-Profesional.

Ordainketa-gutuna bete ondoren, eta aipatu fitxan dauden jarraibideekin bat, eskatzaileak ordainketa egiten ahalko du, pagatzeko bi modu hauetako baten bidez:

a) Diru-sarrera banku-erakunde laguntzaile batean.

b) Ordainketa telematikoa banku-txartel baten bidez.

39. Tasaren kuota inskripzioan ezarritako epean ez pagatzea edo osorik ez pagatzea baztertzeko arrazoia izanen da; orobat, bazterturik geldituko da tasa ordaintzetik erabat salbuetsita egoteko edo tasaren hobaria izateko behar diren agirietako bat aurkezten ez bada edo agiri horietan faltsukeriaren bat atzematen bada.

40. Deialdi honek finkatutako epeetan izena eman duen interesdunak eskaturik, tasa itzultzea bidezko izanen da, bakar-bakarrik, bitan ordaindu bada edo behar baino gehiago ordaindu bada.

41. Tasa itzultzeko eskaeretan, interesdunek Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoko “Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak” izeneko tramiteen fitxan dagoen eredua erabiltzen ahalko dute.

Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan aurkeztuko da tasa itzultzeko eskaera, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Atalari zuzendua. Eskabidearekin batera, bertan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da nahitaez.

Moduluak baliozkotzea. Gainditutako moduluak aitortzea.

42. Azaroaren 7ko ECD/2159/2014 Aginduaren 3. artikuluko 9. apartatuan (urriaren 26ko ECD/1055/2017 Aginduak emandako testuaren arabera) ezarritakoarekin bat, ezin dira eskatu lanbide moduluen baliozkotzeak Lanbide Heziketako Teknikari titulua lortzeko proben deialdi honetan.

43. Ebazpen honen bidez proba libreetarako egindako deialdiko lanbide moduluetan ikaspostua lortu eta matrikulatzen direnek lanbide moduluak egiaztatzeko eskatzen ahalko dute, indarreko araudian ezarritakoaren arabera.

44. Gainditutako moduluak egiaztatzea prozesu akademiko eta administratibo bat da, zeinaren bidez, ikasleek eskatuta, erabakitzen baita ikasleak matrikulatua dagoen heziketa zikloko modulu bat edo gehiago ez dituela egin behar edo ez dituela azterketak egin behar (proba libreen deialdien kasuan) aurretik egindako beste modulu batzuen berdin-berdinak direlako eta horietan lortutako kalifikazioa 5 edo gehiago izan delako.

Moduluak egiaztatuz gero, ondorio hau izanen du: gainditutako moduluen kalifikazioa ikaslearen ikasketa-espedientera aldatuko da.

45. Hauxe da moduluak egiaztatzeko eskabideari erantsi beharko zaion dokumentazioa: gainditu diren moduluak jasotzen dituen ziurtagiri akademikoaren fotokopia.

46. Azterketa egiten duten zentroetako ebaluazio batzordeetako kideek beharrezko informazioa eta orientazioa emanen dizkiete moduluak egiaztatzeko eskatzen dutenei.

Proben nondik norakoari buruzko informazio saioa.

47. Ebazpen honen 3. eranskinean ezarritako egutegian aipatzen diren egunetan, deialdi honen xedeko heziketa ziklo bakoitzeko ebaluazio batzordeak informazio saioa eginen du zentro aztertzaileetan, berak ezartzen duen ordutegian, matrikulatuta daudenentzat.

48. Saio horretan, besteak beste, honako hauei buruzko informazioa eta orientazioa emanen da:

–Ikasketaren emaitzak edo amaierako gaitasunak, bai eta proben xedeko lanbide moduluei dagozkien ebaluazio irizpideei buruzkoak ere.

–Ebaluazio sistema.

–Ebaluaziorako proba motak.

–Lanbide modulu bakoitzeko probak egiteko egutegia.

–Probekin zerikusia duten beste alderdi batzuk.

–Izangaien zalantzak argitzea proben nondik norakoari buruz.

Proben prestaketa, egitura eta edukia.

49. Izendatzen diren ebaluazio batzordeek prestatuko dituzte deialdi honen xedeko lanbide modulu bakoitzerako probak; teoriko-praktikoak izan beharko dute.

50. Erizaintzako Zainketa Lagungarriak erdi mailako heziketa zikloko moduluei dagokienez, Koordinazio Batzordeak edo/eta horretarako izendatutako aholkulariek prestatuko dituzte probak.

51. Probak Nafarroako Foru Komunitatean indarra duten heziketa zikloetako curriculumei eta haien lanbide gaitasunei buruzkoak izanen dira. Probek eduki teorikoak eta praktikoak izanen dituzte, halakoak non kasuan kasuko ebaluazio irizpideen bidez agerian geldituko baita ikasleek behar diren ikaskuntza emaitzak edo trebetasunak lortu dituztela, eta, hala dagokionean, lanbide moduluari lotutako gaitasunak.

52. Beren ezaugarriengatik eta bereizgarritasunarengatik beharrezkotzat jotzen den lanbide moduluetan, ebaluazio batzordeak bi zatitan antolatzen ahalko du proba, eta zehaztu, hala erabakiz gero, aurreko zatia gainditu beharko dela hurrengoa egiteko. Eranskin honen 47. oinarrian aipatutako informazio saioan emanen zaie egoera horren berri matrikulatutako ikasleei.

53. Probak egiteko aurreikusitako egutegia ebazpen honen 3. eranskinean ezarritakoa da. Proba bat zenbait zatitan egiten bada, adierazitako data probaren lehen zatiari dagokio. Probak egiteko orientabideak, ebaluazio irizpideak eta kalifikazioa jendaurrean jarriko dira zentro bakoitzeko iragarki-taulan eta web-orrian, ebazpen honen 3. eranskinean adierazitako egunetan.

Probak egitea.

54. Deialdi honen xedeko modulu bakoitzerako eginen dira ebazpen honen bidez araututako deialdiari dagozkion probak, ebazpen honen 3. eranskineko egutegiaren arabera.

55. Ebaluazio batzordeak azterketaren xedeko lanbide moduluen probak egiteko egutegia prestatuko du.

Egutegia halako eran prestatuko da non ebaluazio batzordeko irakasle arduradunei esleitutako lanbide moduluetako ariketak ez baitira eginen irakasle horien irakastorduetan. Orobat, ahaleginak eginen dira, jarduera horiek direla eta, zentroko gainerako ikasleei trabarik ez egiteko.

56. Probetan matrikulatuta daudenek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo legez onartua den beste edozein dokumentu, identitatea behar adina frogatzen duena, eraman beharko dute.

Ebaluazio batzordeak.

57. Ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren eranskinaren 8. oinarrian ezartzen den bezala, ebaluazio batzorde bat eratuko da heziketa ziklo eta ikastetxe bakoitzerako. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu, helburu honekin: deialdi honen xedeko lanbide modulu bakoitza irakasle arduradun bakar bati esleitzea.

Ebaluazio batzordeak, hala behar dela iruditzen bazaio, aholkularien laguntza eskatzen ahalko du probak garatzeko. Horretarako, eskaera arrazoitua egin beharko dio Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariari, eta hark erabakiko du onartzen den ala ez. Orobat, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu proposatutako eta onartutako aholkulariak.

58. Gainera, Erizaintzako Zainketa Lagungarriak heziketa ziklorako, Koordinazio Batzorde bat eratuko da, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatua, kide hauek izanen dituena: batzordeburu bat eta hiru batzordekide.

Batzordeburua, Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Ataleko kide bat izanen da. Hiru batzordekideak kidego hauetakoak izanen dira: katedradunak, Bigarren Hezkuntzako irakasleak, edo Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloetan irakasteko gaitasuna duen espezialitateren batean; hiru zentro aztertzaileetako bakoitzetik bat. Idazkari lanetan gazteena ariko da.

Halaber, koordinazio batzordeak aholkularien laguntza eska dezake beharrezkoa iruditzen zaionean lanbide moduluetako probak egiteko. Horretarako, eskaera arrazoitua egin beharko dio Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariari, eta hark erabakiko du onartu ala ez, irizpide honetan oinarrituz: deialdi honen xedeko lanbide modulu bakoitza irakasle arduradun bakar bati esleitzea. Orobat, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu proposatutako eta onartutako aholkulariak.

59. Koordinazio batzordeak, ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren eranskinaren 8. oinarrian aipatzen diren eginkizunez gain, honako hauek ere izanen ditu:

–Eranskin honen 76. eta 77. oinarrietan aipatzen diren aholkularitza eta informazio lana egitea.

–Txostenak egitea, lanbide moduluak egiaztatzeko eskaerei buruz.

–Eranskin honen 47. eta 48. oinarrietan aipatu informazio saioa antolatu eta garatzea.

–Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloko ebaluazio batzordeei dagokienez, koordinazio batzordearen eskumena izanen da probak egitea.

60. Lanbide modulu bakoitzeko ariketak eta probak egiteari dagokionez, horiek zuzendu eta kalifikatzeari dagokionez, kontuan hartu beharko da printzipio orokor hau: ebaluazio batzordeko irakasle bakar batek egin, zuzendu eta kalifikatu behar ditu ariketak eta probak, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak egindako izendapenean ematen den lanbide moduluaren arabera.

61. Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloko Koordinazio Batzordeak eginkizun hauek izanen ditu:

–Probak deialdi honetan jasotako irizpideei jarraikiz prestatzea.

–Hiru zentro aztertzaileetan aplikatuko diren kalifikazio irizpideak ezartzea.

–Proben antolaketa eta kudeaketa koordinatzea hiru zentro aztertzaileetan.

–Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko Zuzendaritzak, helburuak behar bezala betetzeko, esleitzen dion beste edozein, betiere bere jarduketa eremuaren barrenean.

62. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu Lanbide Heziketako Teknikari titulua lortzeko probetan parte hartzen duten ebaluazio batzordeetako aholkulariak.

Aholkularien eginkizunak hauek izanen dira, oro har:

–Probak egiteko prozesua zaindu eta kontrolatzea.

–Proben kudeaketa prozesuan laguntzea.

63. Derrigorrezkoa da ebaluazio batzordeetan eta Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloko koordinazio batzordean parte hartzea eta aholkulari gisa parte hartzea.

64. Ebaluazio batzordeetako eta Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloko koordinazio batzordeko kideen eta aholkularien lanak Unibertsitatez Kanpoko Irakaskuntza Hobetzeko Neurriei buruzko uztailaren 2ko 26/2002 Foru Legearen 12.2 artikuluan ezarritakoekin parekatuko dira, eta ezartzen diren konpentsazio ekonomikoak jasotzeko eskubidea sortuko dute, ezartzen den prozedurari jarraikiz.

Horretarako, pertsona horiek diru konpentsazioak jasoko dituzte, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenean ezarritakoaren arabera (ebazpen horren bidez ezartzen da zer konpentsazio jasoko duten Nafarroan Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreetako eta hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzetan eta Arte Plastikoetako lanbide irakaskuntzetan sartzeko probetako epaimahaietako kideek, bai eta araubide bereziko Kirol Irakaskuntzen probetakoek ere); eta ebazpen horretako kontzeptu batzuk garatu eta zehazten dituzten jarraibide hauen arabera:

a) Koordinazio Batzordeko buruaren, idazkariaren eta batzordekideen eginkizunetarako gehieneko dedikazio-orduak ezarrita daude martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 1. eranskineko “Teknikari titulua eta Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko probak” ataleko 1.1.a) jarraibidean, eta aplikatuko zaizkie Erizaintzako Zainketa Lagungarriak zikloko proba libreen Koordinazio Batzordeko kideei.

Ikastetxe bakoitzeko ebaluazio batzordeko buruaren, idazkariaren eta batzordekideen eginkizunetarako gehieneko dedikazio-orduetarako, honako hauek ezarri dira: batzordeburua (10 dedikazio-ordu gehienez), idazkaria (10 dedikazio-ordu gehienez), batzordekideak (5 dedikazio-ordu gehienez).

Dedikazio-orduen justifikazioa batzordeetako kideek egindako bileraren edo bileren aktaren kopiaren bidez egiaztatuko da. Aktan adieraziko da bilera non eta noiz egin den, hasiera eta bukaera ordua, eta landutako gaien eta hartutako erabakien laburpena. Akten kopia horiek martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari erantsiko zaizkio.

b) Izangaiak barematzeko ezarritako gehieneko dedikazio-orduak ezarrita daude martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 1. eranskineko “Teknikari titulua eta Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko probak” ataleko 1.1.b1) jarraibidean, eta horiek gaur egungo onarpen irizpideetara egokitu beharra dago; izan ere, irizpide horien ondorioz nabarmen murrizten da izangaiaren lan-denboraren baremazio zehatza egiteko beharra. Hori horrela izanik, gehienez 0,1 orduko dedikazioa ezartzen da barematutako izangai bakoitzeko.

Izangaien baremazioari eskainitako orduak frogatzeko, egindako baremazioaren emaitza jasotzen duen akta baten kopia aurkeztuko da. Bertan, barematu beharreko eskabideen kopurua, horien emaitza eta baremazioan parte hartu duten pertsonen zerrenda jasoko dira, eta horietako bakoitzak zenbat denbora eskaini dion zehaztuko da. Gogoratu behar da baremaziorako esleitutako gehieneko dedikazio-orduak bertan parte hartzen duten pertsonen artean banatuko direla. Baremazio aktaren kopia hori martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari erantsiko zaio.

c) Probak antolatzeko, proben egutegia finkatzeko eta horiek garatzeko ezarrita dauden gehieneko dedikazio-orduak jasota daude martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 1. eranskineko “Teknikari titulua eta Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko probak” ataleko 1.1.1.b2) jarraibidean, eta horiek egokitu beharra dago proba libreen deialdiaren dimentsio berrira, hain zuzen ere deitutako lanbide modulu bakoitzeko 30 ikaspostuko ratioa ezartzearen ondorioz sortutakora. Hori horrela izanik, 4 dedikazio-ordu ezartzen dira gehienez proba edo proba zati bakoitzerako eta proba egiteko egunerako.

Honela frogatuko dira aipatutako dedikazio-ordu horiek: probaren edo haren zatien antolaketaren eta garapenaren aktaren kopiaren bidez. Aktan agertuko da proba edo haren zatiak non, noiz eta zer ordutan hasi eta bukatu diren, bai eta probara aurkeztu diren pertsonen kopurua ere. Horrez gain, probaren antolamenduan eta garapenean parte hartu duten pertsonen zerrenda bat jaso beharko da, haietako bakoitzak eskaini duen denbora zehaztuta. Akten kopia horiek martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari erantsiko zaizkio.

d) Ikasleen amaierako ebaluazioan parte hartzeko gehieneko dedikazio-orduak ezarrita daude martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 1. eranskineko “Teknikari titulua eta Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko probak” ataleko 1.1.b3) jarraibidean, eta honela egiaztatuko dira: amaierako ebaluazio saioaren bileraren aktaren kopiaren bidez, zeinean agertuko baita bilera non eta noiz egin den, hasiera eta bukaera ordua, bai eta hartan parte hartu duten irakasleen zerrenda ere. Amaierako ebaluazio saioaren aktaren kopia hori martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari erantsiko zaio.

e) Ebaluazio batzordeko kide bakoitzari esleitutako lanbide moduluko ariketak ebaluatzeko eta kalifikatzeko ezarritako gehieneko dedikazio-orduak aplikatuko dira, ordaintzearen ondorioetarako, martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 1. eranskineko “Teknikari titulua eta Goi Mailako Teknikari titulua lortzeko probak” ataleko 1.1.b4) jarraibidean ezarritakoaren arabera. Kontuan hartuko da ezen ebaluatutako proba edo proba zati bakoitzeko (baldin eta probak zati bat baino gehiago baditu) 0,2 ordu beharko direla gehienez. Gogorarazi beharra dago ezen Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatutako pertsonari baino ez dagozkiola, kasuan kasuko lanbide moduluaren ardura duen aldetik, probaren edo probaren zatien ariketak ebaluatzeko eta kalifikatzeko esleitutako gehieneko dedikazio-orduak.

Honela frogatuko dira modulu bakoitzean matrikulatutako ikasleak ebaluatzeko eta kalifikatzeko eskainitako orduak: lanbide moduluaren ebaluazioaren eta kalifikazioaren emaitza jasotzen duen aktaren kopiaren bidez. Akta horretan adieraziko dira ebaluatutako eta kalifikatutako ariketa kopurua. Ebaluazio eta kalifikazio aktaren kopia hori martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari erantsiko zaio.

f) Kilometro-gastuari dagozkion “bestelako konpentsazioak”, halakorik bada, ukitutako pertsonak sinatutako agiri bat aurkeztuz frogatuko dira. Agiri horretan zehaztuko da zein egunetan eta ordutan egin diren joan-etorriak; bidesari-gasturik baldin badago, gastu horiek justifikatzeko agiriak aurkeztu beharko dira. Agiri horren kopia bat erantsiko zaio martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari.

g) Otordu gastuen ordainketari dagokionez, halakorik baldin badago, proba egiten den egunean egindako gastuaren frogagiriak aurkeztu beharko dira. Agiri horren kopia bat erantsiko zaio martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean aipatutako dokumentazioari.

h) Martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenaren 2. eranskinean ezarritako prozedurari dagokionez, Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Atalak jasotako dokumentazioa egiaztatu eta balioztatuko du, ordainketa-espedientea tramitatzeko. Beharrezkoa bada, informazio gehigarria eskatzen ahalko die ebaluazio batzordeetako buruei.

i) 2020ko uztailaren 6a baino lehen igorri beharko zaio dokumentazio guztia Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Atalari, ordainketa-espedientea tramitatu ahal izateko, jasotako dokumentazioa egiaztatu eta balioztatu ondoren.

j) Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak dedikazio-orduak frogatzeko beharrezkoak diren agirien eta akten ereduak emanen dizkie ebaluazio batzordeei.

Kalifikazioen ebaluazioa, erregistroa eta argitalpena.

65. Probak ebaluatzeko erreferentziak honako hauek izanen dira: lanbide modulu bakoitzeko gaitasunak, ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio irizpideak, bai eta nola egiten den eta egiteko ezartzen diren irizpideak ere.

Zentro aztertzaileko iragarki-taulan kalifikazioak argitaratzea izanen da proben ariketa bakoitzean kalifikazioak jakinarazteko modu ofiziala.

Kalifikazioak proba baten zati bati dagozkionean, eta hurrengo zatia egin ahal izateko baldintza bada aurreko zatia gainditua izatea, modu berean argitaratuko dira kalifikazioak, hurrengo ariketa egin baino bost egun baliodun lehenago.

66. Lanbide modulu bakoitzeko ebaluazioaren zehaztapena eta, zein den kasua, heziketa zikloaren azken kalifikazioa martxoaren 5eko 21/2019 Foru Aginduaren 17. artikuluan ezarritako moduan eginen dira.

67. Lortutako kalifikazioen erregistroa EDUCA kudeaketa sisteman eginen da, martxoaren 5eko 21/2019 Foru Aginduaren 28. eta 29. artikuluetan xedatu bezala, foru agindu horretan finkatutako ebaluazio dokumentuetan, eta ebaluazio batzordearen baterako erantzukizuna izanen da.

68. Proba libreen deialdi honen amaierako ebaluazio saioa eginen da azken moduluari dagokion azken ariketa egin ondoko hamar egun baliodunetan. Proba horretarako deia eginen da ebazpen honen 3. eranskinean ezarritako egutegiarekin bat.

Amaierako ebaluazio saio horretan, aktan jasoko da lanbide moduluetan lortutako kalifikazioa eta ikasleak titulua eskuratu duen ala ez. Ebaluazio akta horiek modulu bakoitzean arduradun izendatutako irakasleak sinatu beharko ditu. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu modulu bakoitzerako irakasle arduradunak.

Heziketa zikloko amaierako ebaluazio saioan, kasuan kasuko kalifikazioak bete ondoren, akta itxiko da.

69. Amaierako ebaluazio saioa bukatu ondotik, ebaluazio batzordeko idazkariak emaitzaren berri emanen die ikasleei EDUCA sistemaren bidez edo beste plataforma informatiko batzuen bidez, eta ebaluazio saioko txostena helaraziko die. Txosten horretan, honako hauek zehaztu beharko dira gutxienez: ikastetxearen identifikazioaren datuak, ikaslearen identifikazioarenak eta ebaluazio prozesuari buruzko informazioa:

a) Ikastetxearen identifikaziorako gutxieneko datuak dira: izena, titulartasuna, helbidea, posta kodea eta herria.

b) Ikaslearen identifikaziorako gutxieneko datuak dira: izena, deiturak, NANa edo agiri baliokidea, egiten duen etapa, hizkuntza eredua, maila eta taldea.

c) Ebaluazio prozesuari buruzko gutxieneko informazio datuak dira: gaur egungo ebaluazioa, lanbide moduluen zerrenda eta haien kalifikazioa. Horrez gain, bidezkoa bada, adieraziko da Lantokiko Prestakuntzako moduluan sartu den ala ez, eta titulazioa eskuratu duen ala ez.

Kalifikazioen gaineko erreklamazioak.

70. Maiatzaren 21eko 49/2013 Foru Aginduan ezarritako prozeduraren arabera eginen dira kalifikazioen gaineko erreklamazioak. Azken foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezarri zen.

Dokumentazio akademikoa.

71. Lanbide Heziketako Teknikari tituluak eskuratzeko probak egiteko ikasleak matrikulatzen dituzten ikastetxeek ikasketa-espediente bana irekiko diete ikasleei.

72. Ebaluazioko dokumentuak eta ikasketen ziurtagiriak martxoaren 5eko 21/2019 Foru Aginduaren VIII. kapituluan ezarritakoak izanen dira.

Titulazioa.

73. Deialdiaren xedeko probak bukatuta, heziketa ziklo jakin bateko lanbide modulu guztiak gainditzen dituztenek dagokien titulua eskatzen ahalko dute, martxoaren 5eko 21/2019 Foru Aginduaren IX. kapituluan ezarri bezala.

Lantokiko Prestakuntza modulua.

74. Lantokiko Prestakuntza modulua modu presentzialean egin beharko da, titulu bakoitzaren Nafarroako curriculumeko gainerako moduluak gainditu ondoren.

Ekainaren 27ko 76/2016 Foru Aginduaren eranskinaren 15.2 oinarrian ezarritakoaren arabera, Lantokiko Prestakuntza moduluan, inskripzio orokorrerako deialdi honetan adierazitako datetan, baldintza hauek betetzen dituztenek soilik eman dezakete izena: hasteko, zikloko gainerako moduluak gaindituak izan behar dira, eta, gainera, horietako azkenak Nafarroan titulua lortzeko proben azken deialdian gaindituak izan behar dute.

Ez dira inola ere onartuko Lantokiko Prestakuntza moduluko inskripzioak, baldin eta pertsona horiek aipatutako baldintzak betetzen ez badituzte.

75. Era berean, 2019-2020 ikasturtean, norbait deialdi honen xedeko moduluetan matrikulatua egon, eta, ebazpen honen bidez deitutako moduluen azken kalifikazioak argitaratu ondoren, prestakuntza zikloko modulu guztiak gainditu baditu Lantokiko Prestakuntza modulua izan ezik, aukera hauetako bat egiten ahalko du:

a) Lantokiko Prestakuntza modulutik salbuesteko eskatzen ahalko du, apirilaren 2ko 45/2009 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera beharrezkoa den lan-esperientzia badu. Salbuespen eskaera hori hiru egun balioduneko epean aurkeztu beharko da, ebaluazio saioaren emaitza ebaluazio txostenaren bidez jasotzen denetik edo EDUCA kudeaketa sisteman argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

–Salbuespen eskaeraren aldeko ebazpena ematen bada, pertsona horrek Lantokiko Prestakuntza moduluan matrikulatu beharko du zentro bakoitzak zehaztutako datetan, espedientean Lantokiko Prestakuntza modulutik salbuetsia dagoela sartu ahal izateko eta 2019-2020 ikasturtean tituluan atera ahal izateko.

–Salbuespen eskaeraren aurkako ebazpena ematen bada edo zati batean bakarrik onartzen bada, eta, beraz, dagokion Lantokiko Prestakuntza aldia egin behar badu, pertsona horrek Lanbide Heziketako Teknikari titulua lortzeko proben hurrengo deialdian inskribatu eta matrikulatu beharko du.

b) Lan-esperientziarik ez badu, pertsona horrek Lanbide Heziketako Teknikari titulua lortzeko proben hurrengo deialdian inskribatu eta matrikulatu beharko du.

Izangaientzako orientazioa.

76. Zentro aztertzaileek beharrezko neurriak hartuko dituzte, deialdi honen xedeko Lanbide Heziketako Teknikari tituluak lortzeko probetan zentro horretan inskribatu nahi dutenek bermatua izan dezaten ebaluazio batzordearen aldetik informazio eta orientazio egokia jasotzeko aukera, bai erreklamatzeko epe eta prozesuei dagokienez, bai proba libreak garatzeko bestelako inguruabar batzuei buruz.

77. Zentro aztertzaileetako zuzendaritzak bermatuko ditu arreta eta orientazio horiek; dagokion ebaluazio batzorde bakoitzaren ardura izanen da hori, eta zentro aztertzaileko Orientazio Departamentuko langileek laguntza ematen ahalko diote.

Informazioaren tratamendua.

78. Zentro aztertzaileek EDUCA aplikazioa erabiliko dute matrikulatuta dauden ikasleen datu pertsonal eta akademiko guztiak grabatu, prozesatu eta tratatzeko. Orobat, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuaren eskura jarriko dute aipatu aplikaziotik zuzenean lortu ezin den informazio osagarria.

79. Prozedura tramitatzean datu pertsonalekin egiten den edozein tratamendutan, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa bete beharko da.

2. ERANSKINA

HEZIKETA ZIKLOAK, ZEINETARAKO PROBEN DEIALDIA EGITEN BAITA LANBIDE HEZIKETAKO TEKNIKARI ETA GOI MAILAKO TEKNIKARI TITULUAK LORTZEKO 2019-2020 IKASTURTEAN

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko (LOGSE) urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren ondoriozko tituluak

–Titulua: Erizaintzako Zainketa Lagungarrietako teknikaria.

–Lanbide arloa: Osasuna.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: martxoaren 18ko 153/1996 Foru Dekretua (1996ko maiatzaren 31ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzaileak (inskribatzeko eta probak egiteko zentroak):

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

Administrazio eragiketak eta osasun arloko dokumentazioa

64

Erizaintzako oinarrizko teknikak

480

Ospitaleko higienea eta materialaren garbiketa

128

Pazientearentzako laguntza psikologikoa eta osasunaren sustapena

65

Laguntza odontologikoaren/estomatologikoaren teknikak

96

Lantaldeko harremanak

64

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

64

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) ondoriozko tituluak

–Titulua: Administrazio Kudeaketako teknikaria.

–Lanbide arloa: Administrazioa eta kudeaketa.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 52/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa (2010/10/18ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 37/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa (2019/06/14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

 • María Ana Sanz Administrazioko, Merkataritzako eta Informatikako IB.
 • Milagro kalea z.g. 31015 Iruña.
 • Telefonoa: 848 430530.
 • http://www.masanz.es
 • info@mariaanasanz.es.

Zikloko modulu guztiak eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0437

Enpresa komunikazioa eta bezeroarentzako arreta

130

0438

Salerosketako administrazio eragiketak

130

0441

Kontabilitateko teknika

160

0442

Giza baliabideen administrazio eragiketak

90

NA04

Oinarrizko ingelesa I

60

NA08

Edukien kudeaketa web-orrietan

60

0448

Diruzaintza kudeaketako eragiketa osagarriak

170

0440

Informazioaren tratamendu informatikoa

330

0439

Enpresa eta Administrazioa

90

0446

Enpresa ikasgelan

130

0443

Kontabilitateko dokumentazioaren tratamendua

90

0156

Ingelesa

90

0449

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

–Titulua: Elektromekanikako Mantentze-lanetako Teknikaria.

–Lanbide arloa: Instalazioa eta Mantentze-lanak.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 88/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa (2012/12/07ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 37/2019 Foru Dekretua, apirilaren 3koa (2019/06/14ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

Mailakako eskaintzaren hirugarren deialdia; hurrengo deialdian osatuko da zikloaren eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0949

Fabrikazio teknikak

160

0950

Loturako eta muntaketako teknikak

130

0952

Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak

250

NA18

Planoak interpretatzea makinen mekanizazioan eta mantentze-lanean

60

0954

Muntaketa eta mantentze-lan elektriko-elektronikoa

220

0951

Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak

220

0956

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

100

0953

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoa

200

0955

Linea automatizatuen muntaketa eta mantentze-lana

220

0957

Enpresa eta ekimena

70

–Titulua: Beroa Sortzeko Instalazioetako teknikaria.

–Lanbide arloa: Instalazioa eta Mantentze-lanak.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 92/2014 Foru Dekretua, urriaren 8koa (2015/11/03ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018/06/28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

 • Virgen del Camino IBP.
 • Imarkoain kalea 1, 31015 Iruña.
 • Telefonoa: 848 430700.
 • http://www.virgendelcamino.com/
 • cip.virgendelcamino@educacion.navarra.es

Mailakako eskaintzaren bigarren deialdia; hurrengo deialdietan osatuko da zikloaren eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0036

Makina eta tresneria termikoak

320

0037

Instalazioak muntatzeko teknikak

320

0394

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

70

0038

Instalazio elektrikoak eta automatismoak

220

0392

Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea

90

0393

Gasaren eta erregai likidoen instalazioak muntatu eta mantentzea

90

–Titulua: Mekanizazioko teknikaria.

–Lanbide arloa: Fabrikazio Mekanikoa.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 94/2008 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa (2008/10/03ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018/06/28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

 • Virgen del Camino IBP: Imarkoain 1.
 • 31015 Iruña.
 • Telefonoa: 848 430700.
 • http://www.virgendelcamino.com/
 • cip.virgendelcamino@educacion.navarra.es

Mailakako eskaintzaren lehen deialdia; hurrengo deialdietan osatuko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0001

Mekanizazio-prozesuak

130

0004

Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa

340

0007

Grafikoen interpretazioa

130

0008

Laneko Prestakuntza eta Orientabideak

100

–Titulua: Osasun Larrialdietako teknikaria.

–Lanbide arloa: Osasuna.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 43/2009 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa (2009/08/21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018/06/28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

 • Nafarroako Lanbide Eskola Tekniko Sanitarioa IB.
 • Irunlarrea 3 (Nafarroako Ospitalearen esparrua), 31008 Iruña.
 • Telefonoa: 848 431060.
 • http://escuelasanitaria.educacion.navarra.es/web/
 • escuela.sanitaria@educacion.navarra.es

SAN 025_2 eta SAN 122_2 profesionaltasun ziurtagirietan integratutako gaitasun unitateei lotuta ez dauden moduluen eskaintza bukatzen denean, mailakako eskaintzaren lehen deialdia eginen da. Hurrengo deialdietan handituko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0061

Oinarrizko patologia eta anatomofisiologia

120

0054

Osasun ekipamendua

100

0055

Hasierako osasun arreta larrialdi egoeretan

190

0058

Laguntza psikologikoa larrialdi egoeretan

120

–Titulua: Mendekotasuna duten pertsonei arreta egiteko teknikaria.

–Lanbide arloa: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak.

–Maila: erdi maila.

–Nafarroako curriculuma: 82/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa (2012/12/27ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); azken aldaketa: 27/2018 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa (2018/06/28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–Ikaspostu kopurua, modulu eta zentro bakoitzeko: 30 ikaspostu gehienez, oro har.

Zentro aztertzailea (inskribatzeko eta probak egiteko zentroa):

SSC 089_2 eta SSC 320_2 profesionaltasun ziurtagirietan integratutako gaitasun unitateei lotuta ez dauden moduluen eskaintza bukatzen denean, mailakako eskaintzaren lehen deialdia eginen da. Hurrengo deialdietan handituko da zikloko moduluen eskaintza. Modulu hauek eskaintzen dira:

KODEA

MODULUAREN IZENA

CURRICULUMEKO ORDUAK

0210

Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta antolatzea

100

0211

Gizarte trebetasunak

160

0214

Komunikaziorako laguntza

60

0216

Osasun laguntza

160

0217

Arreta higienikoa

150

3. ERANSKINA

NAFARROAN, 2019-2020 IKASTURTEAN, LANBIDE HEZIKETAKO TEKNIKARI TITULUAK LORTZEKO PROBA LIBREETARAKO DEIALDIAREN EGUTEGIA

JARDUKETA

EGUNAK

Izena emateko eskabideak aurkezteko epea

2020ko urtarrilaren 29tik otsailaren 4ra

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

2020ko otsailaren 13an

Behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea

2020ko otsailaren 14tik 18ra

Onartuen behin betiko zerrenda argitaratzea

2020ko otsailaren 20an

Matrikulazio epea (eta, zein den kasua, egokitzapenak eta moduluen onarpena eskatzekoa)

2020ko otsailaren 21etik 27ra

Proben garapenari buruzko informazio saioa (zentro bakoitzak argitaratzen duen egutegiaren arabera)

2020ko martxoaren 3an edo 4an

Proben garapenari loturiko informazioa argitaratzea (zentro bakoitzak zehazten duen egutegiaren arabera)

2020ko martxoaren 3an edo 4an

Probak egitea

DATAK BEHEKO TAULETAN IKUSI

Erizaintzako Zainketa Lagungarriak

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

2020ko martxoaren 12an

Lantaldeko harremanak

2020ko martxoaren 17an

Administrazio eragiketak eta osasun arloko dokumentazioa

2020ko martxoaren 24an

Pazientearentzako laguntza psikologikoa eta osasunaren sustapena

2020ko apirilaren 2an

Erizaintzako oinarrizko teknikak

2020ko apirilaren 21ean

Ospitaleko higienea eta materialaren garbiketa

2020ko maiatzaren 12an

Laguntza odontologikoaren/estomatologikoaren teknikak

2020ko maiatzaren 26an

Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0210

Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta antolatzea

2020ko martxoaren 17an

0211

Gizarte trebetasunak

2020ko martxoaren 31n

0214

Komunikaziorako laguntza

2020ko apirilaren 21ean

0216

Osasun laguntza

2020ko maiatzaren 5ean

0217

Arreta higienikoa

2020ko maiatzaren 19an

Osasun larrialdiak

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0061

Oinarrizko patologia eta anatomofisiologia

2020ko martxoaren 26an

0054

Osasun ekipamendua

2020ko apirilaren 23an

0055

Hasierako osasun arreta larrialdi egoeretan

2020ko maiatzaren 14an

0058

Laguntza psikologikoa larrialdi egoeretan

2020ko maiatzaren 21ean

Administrazioaren kudeaketa

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0437

Enpresa komunikazioa eta bezeroarentzako arreta

2020ko martxoaren 12an

0449

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

2020ko martxoaren 17an

0438

Salerosketako administrazio eragiketak

2020ko martxoaren 24an

0441

Kontabilitateko teknika

2020ko martxoaren 31n

0442

Giza baliabideen administrazio eragiketak

2020ko apirilaren 7an

NA04

Oinarrizko ingelesa I

2020ko apirilaren 21ean

NA08

Edukien kudeaketa web-orrietan

2020ko apirilaren 28an

0448

Diruzaintza kudeaketako eragiketa osagarriak

2020ko maiatzaren 5ean

0440

Informazioaren tratamendu informatikoa

2020ko maiatzaren 12an

0439

Enpresa eta Administrazioa

2020ko maiatzaren 19an

0446

Enpresa ikasgelan

2020ko maiatzaren 26an

0443

Kontabilitateko dokumentazioaren tratamendua

2020ko ekainaren 2an

0156

Ingelesa

2020ko ekainaren 9an

Mantentze-lan Elektromekanikoa

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0956

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

2020ko martxoaren 12an

0957

Enpresa eta ekimena

2020ko martxoaren 17an

0949

Fabrikazio teknikak

2020ko martxoaren 24an

0950

Loturako eta muntaketako teknikak

2020ko martxoaren 31n

0952

Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak

2020ko apirilaren 7an

0954

Muntaketa eta mantentze-lan elektriko-elektronikoa

2020ko apirilaren 21ean

0951

Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak

2020ko apirilaren 30ean

NA18

Planoak interpretatzea makinen mekanizazioan eta mantentze-lanean

2020ko maiatzaren 5ean

0953

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoa

2020ko maiatzaren 19an

0955

Linea automatizatuen muntaketa eta mantentze-lana

2020ko maiatzaren 28an

Beroa sortzeko instalazioak

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0394

Lanerako prestakuntza eta orientabideak

2020ko martxoaren 12an

0036

Makina eta tresneria termikoak

2020ko martxoaren 26an

0037

Instalazioak muntatzeko teknikak

2020ko apirilaren 23an

0038

Instalazio elektrikoak eta automatismoak

2020ko maiatzaren 7an

0392

Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea

2020ko maiatzaren 14an

0393

Gasaren eta erregai likidoen instalazioak muntatu eta mantentzea

2020ko maiatzaren 21ean

Mekanizazioa

KODEA

MODULUAREN IZENA

PROBAREN DATA

0008

Laneko Prestakuntza eta Orientabideak

2020ko martxoaren 12an

0001

Mekanizazio-prozesuak

2020ko apirilaren 2an

0004

Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa

2020ko apirilaren 28an

0007

Grafikoen interpretazioa

2020ko maiatzaren 12an

Iragarkiaren kodea: F1916660