218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1374/2020 EBAZPENA, 2020ko irailaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, zeinaren bidez agintzen baita argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 13an onetsitako “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileak eta haien irakaskuntza-arduraldia arautzen dituzten jarraibideak aldatzen dituena”.

2003ko maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Unibertsitateko Estatutuetako 40. artikuluak ematen dizkidan eskumenak erabiliz, agintzen dut argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 13an hartutako erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileak eta haien irakaskuntza-arduraldia arautzen dituzten jarraibideak aldatzen dituena.

“GOBERNU KONTSEILUAREN ERABAKIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO IRAKASLE ETA IKERTZAILEAK
ETA HAIEN IRAKASKUNTZA-ARDURALDIA ARAUTZEN DITUZTEN JARRAIBIDEAK ALDATZEN DITUENA

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuetako 20.b artikuluak Gobernu Kontseiluari ematen dizkion eskumenak erabiliz, zeinaren arabera Gobernu Kontseiluari baitagokio jarraibide orokor eta prozeduren onespena ikasketen antolaketaren esparruan, eta, orobat, titulu ofizialen eskaintzak eragiten dituen irakaskuntza-beharrak eta irakasleek titulu horiek emateko orduan egiten duten irakaskuntza-jarduera errazago kudeatzeko eta zenbatzeko xedez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gobernu Kontseiluak, 2016ko ekainaren 15ean egindako bileran, irakasle eta ikertzaileak eta haien irakaskuntza-arduraldia arautzeko jarraibideak onetsi zituen. Gobernu Kontseiluak jarraibide horiek aldatu ditu 2017ko urriaren 31n, 2017ko azaroaren 27an, 2018ko irailaren 21ean eta 2019ko apirilaren 9an hartutako erabakien bidez.

Bai irakasgaiak online emateko irakasleei egindako mandatua bai kanpoko praktiken tutoretzarako mandatua arautu beharra daudela hauteman denez, lehen aipatutako Jarraibideen araudian sartu behar dira alderdi horiek.

Hori dela-eta, honako hau da, Irakasleen Gaietarako errektoreordeak eta Irakaskuntzako errektoreordeak proposaturik, Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 13ko bileran hartu duen,

ERABAKIA:

Lehena.–Aldatzea Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileak eta haien irakaskuntza-arduraldia arautzen dituzten jarraibideak, Erabaki honen I. eranskinean ageri den testua sartzeko.

Bigarrena.–Ebazpen hau helaraztea Irakaskuntzako Errektoreordetzara, Irakasleen Gaietarako Errektoreordetzara, ikastegietako zuzendaritzetara, sailetako zuzendaritzetara eta Irakaskuntza Zerbitzura, jakinaren gainean egon daitezen.

Hirugarrena.–Erabaki hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan argitaratzea.

Laugarrena.–Unibertsitateei buruzko 6/2001 Lege Organikoaren 6.4 artikuluak eta Unibertsitatearen Estatutuen 144.1 artikuluak ezarritakoaren arabera, erabaki honek administrazio bidea agortzen du. Interesdunek zilegi dute erabaki honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jartzea Gobernu Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien epaitegietan, zuzenean. Bi errekurtsoetarako epeak erabaki hau Unibertsitatearen webgunean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.”

Iruñean, 2020ko irailaren 14an.–Errektorea, Ramón Gonzalo García.

I. ERANSKINA

D5 jarduera: Curriculumeko kanpoko praktiken tutoretza

Aitorpena irakasleei dagokion ikasturtean graduko edo masterreko curriculumeko kanpoko praktiken tutoretza egiteagatik:

a) Praktiketako irakasgaiei dagokien irakaskuntza-mandatua asteko 0,035 ordu izanen da ikasle baten praktiketako 6 ECTS kredituko.

D6 jarduera: Online irakaskuntza graduan eta masterrean

Aitorpena irakasleei irakasgaiak online emateagatik:

a) Urruneko modalitatean emandako irakasgaien irakaskuntza-mandatua ECTS kredituen kopuru bera eta profil bera duen irakasgai presentzial baten irakaskuntza-mandatuaren baliokidea izanen da lehen bi ikasturteetan.

b) Hirugarren ikasturtetik aurrera, irakaskuntza-mandatua 0,67 koefizienteaz biderkatuko da.

Iragarkiaren kodea: F2010625