218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

386/2020 EBAZPENA, irailaren 11koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako enpresak nazioartera elkarturik ateratzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 523441.

2019an, Nafarroako enpresen % 99 enpresa txiki eta ertainak ziren, eta % 93 mikroenpresak. Enpresa txiki eta ertainek geroz eta argiago dute nazioartean sortzen diren aukerak aprobetxatzea oso garrantzitsua dela enpresa sendotu eta haz dadin. Dena den, esportatzen ahal diren produktu edo zerbitzuak izan ohi badituzte ere, atzerrira eramateko beharrezkoak diren baliabideak falta zaizkie.

Enpresa txiki eta ertain askorentzat, elkartzea izan daiteke tamainaren mugak gainditzeko eta nazioartekotze prozesuari ekiteko bidea, eta, horrexegatik, laguntza deialdi honek enpresen arteko elkarlana sustatzea du helburu, kanpoko merkatuetako merkataritza jardunean elkarrekin sartu daitezen laguntzeko.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako enpresak nazioartera elkarturik ateratzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia onestea.

2. Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak onestea, ebazpen honen 1. eranskinean jasotzen direnak.

3. 400.000 euroko gastua baimentzea. Horietatik, 200.000 euro izanen dira 2021eko aurrekontuan honako honen baliokide izanen den partidaren kargura: 2020ko gastu aurrekontuko 810003-81430-4709-431300 partida (“Kanpo sustapenerako ekintzak enpresetarako”). Gainerako 200.000 euroak, berriz, 2022ko gastu aurrekontuko partida baliokidearen kargura. Hori guztia, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa badago ekitaldi horietan.

4. Ebazpen hau eta dagozkion eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta navarra.es webgunean argitaratzea, orok jakin dezan.

5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete interesdunek, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Iruñean, 2020ko irailaren 11n.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

1. ERANSKINA

Nazioartera elkarturik ateratzeko 2021eko
laguntzen oinarri arautzaileak

1. oinarria. Xedea.

Laguntza hauen xedea da Nafarroako enpresen arteko elkarlan eta batasunari bultzada ematea, haien produktuak edo zerbitzuak nazioartekotzeko, taldekako nazioartekotze plan baten bidez.

2. oinarria. Enpresen lankidetzarako elkarteen definizioa.

1. Deialdi honen ondorioetarako, lankidetza-elkarte enpresarialtzat joko da lankidetza-hitzarmena sinatzen duten enpresa independenteen batasuna, xede duena elkarlanean aritzeagatik bakoitzak bere aldetik lortuko lituzkeenak baino emaitza hobeak lortzea, betiere behar diren eraginkortasuna, errentagarritasuna, iraunkortasuna eta trazabilitatea bermatuz.

Elkarteek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Enpresek ezin dute izan enpresetako akzio edo partaidetzan oinarritzen den elkarren arteko harremanik, ezta planteatzen den jarduketaren funtzionamendu ona eragozten duen bestelako akordiorik izan ere.

b) Elkarteak barne hartu beharko ditu 3 ETE, gutxienez, produktu edo zerbitzu propioa eta helbide fiskala Nafarroan dutenak.

c) Elkartekideak 15 enpresa izanen dira gehienez ere.

d) Nazioartekotze Planean ezarritako “entitate sustatzailea” eta “kudeatzailea” eduki beharko dituzte:

Entitate sustatzailea: bere helburuen artean nazioartekotzea sustatzea duen langile autonomoa edo enpresa elkarte, enpresaburuen erakunde, fundazio, merkataritza ganbera, kluster edo enpresa bat izan daiteke. Entitate horren ardura izanen da elkartea bultzatzea, koordinatzea eta mantentzen dela zaintzea. Entitate sustatzaileak laguntza eskaera prestatu eta aurkeztuko du, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuaren eta taldeko enpresen arteko bitartekaria izanen da eta enpresek egindako gastuen justifikazioa aurkezteaz arduratuko da.

Nazioartekotze Plana berezko nortasun juridikoa duen elkarte batek garatzen badu, hark hartuko ditu bere gain entitate sustatzailearen eginkizunak.

Kudeatzailea: entitate sustatzaileak kontratatutako pertsona, parte hartzen duten enpresekiko independentea izan beharko duena. Entitate sustatzailea langile autonomo bat izanez gero, bere gain hartzen ahalko ditu planaren kudeatzailearen eginkizunak.

Kudeatzaileak sektore ekonomikoari lotutako nazioarteko merkataritzaren estrategiak eta taktikak eta erreferentziako eremu geografikoa ezagutu beharko ditu, eta nazioartera elkarturik ateratzeko planean ezarritako jarduketak bultzatu eta koordinatu, zeregin horiei urtean 300 ordu gutxienez eskaini beharko dizkielarik.

3. oinarria. Onuradunak.

1. Bi onuradun mota hartuko dira aintzat: batetik, nortasun juridikoa duten elkarteak, eta, bestetik, legez eraturik ez dauden elkarteetako kide diren enpresak.

2. Edonola ere, bi elkarte mota horiek osatzen dituzten enpresek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) 2. oinarrian jasotako baldintzak betetzen dituen elkarte bateko kide izatea; kide guztiek sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez egiaztatuko da hori.

b) Enpresa txiki edo ertaina izatea, Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an emandako 2003/361/EE Gomendioko definizioari jarraikiz.

c) Helbide fiskala Nafarroan izatea.

d) Elkarteak sustatzen dituen produktu edo zerbitzu esportagarriak Nafarroan ekoiztea.

e) Eskaera aurkezten den egunean, alta emanda egotea jarduera ekonomikoen gaineko zergan.

f) Inolako administrazio zehapen irmorik edo kondena epai irmorik betetzen ez egotea sexu edo genero diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik, eta ez egotea arrazoi horiek direla-eta ezarritako epai edo zehapen bat betetzeko zain.

g) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako debekuetako bat ere ez izatea.

3. Enpresa bakoitza dirulaguntza hau eskuratzen duten bi elkartetan izan daiteke, gehienez ere.

4. Laguntzen fitxan dago eskuragarri 2. apartatuko b), d), f) eta g) letretako betekizunak egiaztatzeko behar den erantzunkizunpeko adierazpena, zeina dirulaguntza eskatzeko eskabideari erantsi beharko baitzaio. Enpresa eskatzaileak sozietate elkarturik edo loturiko enpresarik izanez gero, b) letrako baldintza egiaztatzeko, azken bi ekitaldietan erregistratutako urteko kontuak aurkeztu beharko ditu, hala enpresa eskatzailearenak nola hari elkartu edo loturiko enpresenak.

5. Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar baimena ematea organo emaileari zuzenean eskura ditzan eskatzaileak Foru Ogasunarekiko tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela frogatzen duten ziurtagiri telematikoak. Eskabidean interesdunak horri berariaz uko egiten badio, berak aurkeztu beharko ditu aipatutako betebeharretan egunean dagoela adierazten duten ziurtagiriak.

4. oinarria. Jarduketa diruz lagungarriak.

Nazioartera elkarturik ateratzeko plana honako helburu hauetara bideratzen ahalko da:

a) Kanpoko merkatu batean batera sartzen lortzea, parte hartzeko tresnak sortuz hainbat arlotan: saltzeko bideak, banaketa, lizitazioak, saldu ondoko zerbitzua, sustapena, merkatu berrien prospekzioa, negozioaren posizionamendua eta salmentarako sare propioa eratzea, besteak beste.

b) Baterako negozio prozesuan hobekuntzak abiatzea lehiakortasun orokorra handitzeko, negozio prozesuaren zatiren bat estrategikoki lehiakorragoak diren kokapenetan eginez: produkzio multinazionalerako baterako sistema, elkartutako hornidura zentroa, baterako laguntza teknikoa, negozio prozesuaren berrikuntzak, etab.

5. oinarria. Gastu diruz lagungarriak.

1. Onuraduna nortasun juridikoa duen elkarte bat baldin bada, gastu diruz lagungarritzat joko dira elkarte horri fakturatutako gastuak eta hark ordaindutakoak. Bestela, gastu diruz lagungarritzat joko dira elkartea osatzen duten enpresei egotzitakoak, hots, haien izenean fakturatu eta haiek ordaindutakoak.

2. Diruz lagungarriak izanen dira nazioartera elkarturik ateratzeko planarekin zuzenean lotutako gastu hauek:

a) Nazioartekotze Plana koordinatzeko, bultzatzeko eta gauzatzeko elkartearen kudeatzaileak egindako gastuak. Enpresen eta entitate sustatzailearen arteko lankidetza hitzarmenean egon beharko da zehazturik kudeatzaileak elkarteari eskaini beharko dion ordu-kopurua eta enpresek kudeatzaile-lanen truke ordaindu behar diotena, ordu bakoitzeko edo guztira.

Elkarteak nortasun juridikoa izanez gero, gastu hori kudeatzailearen fakturen edo nominaren bidez justifikatu beharko da.

b) Kudeatzaileak eta enpresek nazioartera elkarturik ateratzeko planari lotuta egindako bidaien gastuak.

Barne hartuko da planaren xede den herrialdera egindako joan-etorrietako eta bertan ostatu hartzeko gastuen % 100, jomugako herrialdeari dagokion bidaia-poltsa muga izanik. Ez dira bidaia gastutzat joko bertan egiten diren joan-etorriak, salbu eta hiri batetik bestera joateko hegaldiak edo tren bidaiak badira.

Bidaia batean herrialde batera baino gehiagotara joaten denean, babestuko den gastua izanen da bidaia-poltsa handiena duen herrialdeari dagokion zenbatekoa gehi poltsa txikiena duen herrialdeari dagokion zenbatekoaren erdia.

Bidaiaren distantzia 250 km-tik beherakoa denean abiapuntutik jomugara eta enpresak ez duenean gaua ematen jomugan, babestu beharreko gastua jomugako herrialdeari esleitutako bidaia-poltsaren erdia izanen da.

Bidaia horiek behar bezala justifikatu beharko dira dirulaguntzaren eskabidean, halako moduan non egiaztatu beharko baita zuzeneko lotura dutela nazioartera elkarturik ateratzeko planarekin; horretarako planaren txosten xehatua aurkeztu beharko da amaierako justifikazioan.

Elkarteko enpresen langileen bidaietarako, bakar-bakarrik joko dira langiletzat enpresako akziodunak, administratzaile bakarrak eta ahaldunak eta langileak. Gehienez ere bidaia-poltsa bat emanen da enpresa eta ekintza bakoitzeko. Bidaia egiten duen pertsona ez bada arestian aipatutako ezein profiletakoa, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak baloratuko du bidaia diruz laguntzeko modukoa den.

c) Bezeroen edo bezerogaien bidaiak.

Planaren xede diren herrialdeetako entitate preskriptoreek, egungo bezeroek edo bezerogaiek elkarteko enpresak bisitatzeko egindako bidaiak.

Barne hartuko dira bezero edo preskriptore diren enpresek jatorrizko herrialdetik Espainiara egindako joan-etorrietako eta ostatu hartzeko gastuen % 100, jatorrizko herrialdeari dagokion bidaia-poltsa muga izanik.

Horrez gain, barne hartzen ahalko dira bisita horrekin zuzenean loturik eta denbora horretan egiten diren jarduerak (barruko lekualdaketak, aretoen alokairua eta bestelako gastu batzuk).

d) Baterako sustapenerako gastuak:

–Elkartea online sustatzeko kanpainek eragindako gastuak.

–Elkartearen webgunearen diseinua, aldaketa edo handitzea, xede diren herrialdeetan webgunearen posizionamendua optimizatzeko egiten bada (erregistroa eta domeinua barne). Jarraitutako SEO optimizazio estrategia justifikatu beharko da.

–Sustapen materiala prestatzea euskarri desberdinetan (digitaletan edo inprimatuetan), elkartea atzerrian batera sustatzeko egindakoak badira.

–Aurreko sustapen ekintzekin lotuta dauden testuak itzultzeko gastuak.

–Baterako sustapeneko beste gastu batzuk, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak egoki irizten dituenak.

Materialok diruz lagungarriak izan daitezen nazioarteko sustapenera bakarrik bideratuak izan behar dute, xede merkatuaren eskarietara egokituta egon eta PIN logotipoa txertaturik eduki. Logotipo hori http://blogpin.navarra.es/pin/ webgunean deskarga daiteke.

e) Erakustazoketan eta bestelako ekitaldietan erakusketa batera egitea:

Sektoreko atzerriko erakustazoka edo biltzar fisiko nahiz birtualetan parte hartzea, elkartea erakusketari edo parte-hartzaile gisa joaten denean.

Honako kontzeptu hauengatiko gastuak hartzen ahalko dira barne:

–Inskripzio eskubideak.

–Tokiaren alokairua.

–Erakustazokako katalogoan sartzeko kostua.

–Dekorazioa.

–Erakustokia mantentzeko gastuak.

–Laguntzaileak eta interpreteak.

–Baterako erakusketa egiteak eragindako beste gastu batzuk, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak egoki irizten dituenak.

Erabiltzen diren sustapen euskarrietan PIN logotipoa txertatu beharko da, diruz lagungarriak izanen badira. Irudizko frogak aurkeztu beharko dira inguruabar hori egiaztatzeko. Logotipo hori http://blogpin.navarra.es/pin/ webgunean deskarga daiteke.

f) Zerbitzu espezializatuen kanpo-kontratazioa:

Zehazki, gastu hauek laguntzen ahalko dira diruz, baldin eta nazioartera elkarturik ateratzeko plana gauzatzeko beharrezkoak direla justifikatzen bada:

–Aholkularitza juridikoa: merkataritza, zerga, administrazio eta lan arlokoa.

–Kontabilitateko eta finantzetako aholkularitza.

–Negozioko aholkularitza eta nazioarteko marketina. Atal honetan ez zaie dirulaguntzarik emanen merkatua hautatzeko informazio bilketako eta aholkularitzako zerbitzuei.

–Atzerrian elkarturik kokatzeko, langileak hautatzen espezializatutako enpresen kontratazioa.

–Aholkularitza kontratatzea homologazio eta ziurtapenen gaietarako eta patente eta marken erregistrorako:

Hauetan sartzen dira patenteak eta markak xede herrialdeetako erregistro ofizialetan inskribatzeko tasak, planaren xede den herrialdean nahitaezko homologazioa egiteak dakartzan gastuak (horretarako akreditazioa duten entitateek eginda), kanpoko bezero handientzat egindako ziurtapenak eta aurrekalifikazioak, eta horiek tramitatzeko kanpoko aholkularitzek eragindakoak.

–Nazioarteko e-Commerce plan bateratu baten diseinua eta abiarazpena kontratatzea: estrategiaren diseinua, elkartearen denda propioa sortzea, hirugarrenen dendetan eta merkatu elektronikoetan agertzea eta elkartearen produktu edo zerbitzuetarako online marketineko estrategia bat abiatzea finantzatuko da.

g) Xede herrialdean guztien artean lokalak alokatzea haien arteko jarduera egiteko (hornidura zentroa, saldu ondoko zerbitzua, biltegia, tailerrak eta abar).

h) Elkarteko enpresek kanpoko xede merkatuetako eskaerak asetzeko egiten dituzten produktuen prototipoek edo lankidetzazko prozesuek sortutako gastuak. Barne hartzen dira kanpoko kontratazioetarako eta materialak erosteko gastuak, baita prototipoa egiteko beharrezkotzat hartzen diren beste batzuk ere.

4. Diruz lagungarriak izanen dira 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte fakturatu eta ordaintzen diren gastuak, baldin eta lankidetza hitzarmena sinatu ondoren eta hura indarrean dagoen bitartean egiten badira. Erakustazoka eta bidaien kasuan, 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen egindako gastuak eta ordainketak onartuko dira, betiere epe hautagarriaren barruan egin badira.

5. Ez dira diruz lagunduko 100 eurotik beherako gastuak.

6. Gastu diruz lagungarrietako bat 12.000 eurotik gorakoa bada (BEZik gabe), onuradunak frogatu beharko du hornitzailea efizientzia eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu duela; horretarako, gutxienez hiru eskaintza aurkeztu beharko dira eta aukeraturiko eskaintza hautatzeko arrazoiak eman “Hornitzailearen hautaketaren justifikazioa” izeneko inprimakian, laguntzen fitxan dagoen horretan.

Onuradunak ez dira beharturik egonen hiru eskaintzak aurkeztera, baldin eta dirulaguntzaren xedeko gastuen ezaugarri bereziengatik merkatuan behar adina entitate hornitzaile edo zerbitzu-emaile ez badaude edo gastua dirulaguntza eskatu baino lehen egin bada. Edonola ere, alderdi horiek aipatu inprimakian frogatu beharko dira.

6. oinarria. Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, gastu diruz lagungarri bakoitzari honako laguntza intentsitatea aplikatuko zaio:

GASTUAREN
KONTZEPTUA

DIRULAGUNTZA

Bidaiak

Herrialdeari dagokion bidaia-poltsaren zenbateko osoa hartzen duten gastu justifikatuak (2. eranskina)

Elkarteko kudeatzailearen gastuak

% 60

Gehienez ere 1.800 euro hilean nazioartekotze plan bakoitzeko

Gainerako gastuak

% 60

Dirulaguntza nazioartekotze planagatik

Gehienekoa: 60.000 euro

7. oinarria. Eskaerak aurkezteko epea eta modua.

1. Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2020ko irailaren 15ean bukatuko, egun hori barne.

2. Eskaerak telematika bidez aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren izapideen katalogoko fitxa erabiliz: http://www.navarra.es/home_eu/Servicios/ficha/8784/Subvencion-para-la-internacionalizacion-agrupada-de-empresas-navarras (aurrerantzean, laguntzen fitxa). Fitxa horretan esteka bat izanen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko.

3. Laguntza eskabidean adierazi behar da eskatzaileak baduela gaitutako helbide elektroniko (GHE) bat eta harpidetua dagoela Nafarroako Gobernuak jakinarazpen elektronikorako gaitutako prozeduretan.

4. Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, agiriak bereizita eta behar bezala identifikatuta (zein bere izenarekin), laguntzen fitxan eskura dauden ereduei egokituta:

–1. agiria: Inprimakia, Excel formatuan, honako hauek jasota: entitate sustatzailearen eta kudeatzailearen datuak eta nazioartera elkarturik ateratzeko planaren laburpena eta hari loturiko gastuen aurrekontua.

Enpresa bakoitzari nazioartera elkarturik ateratzeko planaren aurrekontu diruz lagungarritik esleituko zaion ehunekoa kudeatzailearen gastuetan parte hartzeko aurreikusten denaren berdina izanen da.

2. agiria: Elkarteko enpresa bakoitzaren fitxak, sinatuta eta zigilatuta. Excel eta pdf formatuan aurkeztu beharko dira. Pdf berean sartuko dira 3., 4. eta 5. irizpideak egiaztatzeko 8. oinarrian eskatzen diren agiriak. Halaber, enpresa eskatzaileek sozietate elkarturik edo loturiko enpresarik izanez gero, enpresa onuradunaren nahiz sozietate elkartuen eta loturikoen azken bi ekitaldietako urteko kontuak erantsiko dira.

–3. agiria: Nazioartera elkarturik ateratzeko plana (pdf formatua).

–4. agiria: Enpresen eta entitate sustatzailearen arteko lankidetza hitzarmena, sinaturik, edo eraketa eskritura, elkartea juridikoki eratu baldin bada.

5. Baldin eskaerak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 66. artikuluan aipatutako baldintzak betetzen ez baditu, organo eskudunak entitate interesdunari eskatuko dio gehienez 10 egun balioduneko epean zuzen dezala, eta adieraziko dio zuzendu ezean eskaerari uko egiten diola ondorioztatuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela.

Ezin izanen da zuzendu nazioartera elkarturik ateratzeko plana (3. agiria) edo 3., 4. eta 5. irizpideak baloratzeko eskatzen den dokumentazioa (2. agiria) ez aurkeztu izana. Ez aurkezteak 0 balorazioa ekarriko du dagokion ataleko puntuazioan.

6. Entitate sustatzaile bakoitzak hiru eskaera aurkez ditzake deialdi honetan, gehienez ere.

8. oinarria. Dirulaguntzak emateko prozedura eta baloraziorako irizpideak.

1. Laguntza hauek norgehiagokako prozeduraren bidez emanen dira. Hartara, aurkeztutako eskaerak konparatuko dira, haien artean lehentasuna ezartzeko, oinarri honetan ezarritako balorazio irizpideekin bat.

Laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, balorazio handiena eskuratzen duten eskaerei 6. oinarrian ezarritako laguntza intentsitatea aplikatuko zaie, deialdi honetarako aurrekontuan erabilgarri dagoen kreditua agortu arte.

2. Proposamenak 95 punturekin baloratuko dira gehienez ere, irizpide hauen arabera:

–1. irizpidea: jarduketaren xede herrialdea, 10 puntu gehienez.

Puntuak taula honi jarraikiz emanen dira:

HERRIALDEA

SEKTOREA

PINeko
lehentasunezko herrialdea

PINean
lehentasunezkotzat jotzen ez den herrialdea

Herrialderako lehentasunezko sektorea PINaren arabera

10 puntu

0 puntu

Herrialdean PIN lehentasuna ez duen sektorea, baina S3ko lehentasuna duena

8 puntu

6 puntu

S3koa ez den sektorea

6 puntu

0 puntu

Lehentasunezko herrialdeak eta sektoreak Nafarroako Nazioarteko Plana deskargatuz kontsultatu daitezke, ondoko helbide honetan: http://blogpin.navarra.es/pin/ (3. ardatza, Lehentasunezko merkatuak, 33. orrialdea).

–2. irizpidea: Nazioartera elkarturik ateratzeko Planaren kalitatea xedeko herrialdean edo merkatuan, 70 puntu gehienez ere.

Honako alderdi hauek baloratuko dira, betiere elkartearen ikuspuntutik aztertuta:

ATALA

EDUKIA

PUNTUAK

Lankidetza

Lankidetza maila eta haren kalitatea, 8 puntu arte:

Honako hauek baloratuko dira:

–Lankidetzaren irismena: produktua, sustapena (marka, erakustazoka, ekitaldiak, liburuxkak...), merkaturatzea (biltegiratze-lana, garraioa, merkaturatzeko bideak), (5 puntu).

–Elkartzeak nolako abantailak dakarzkion enpresa elkarteari. (3 puntu)

8

Enpresa elkartuen kudeatzailetza

Honako hauek baloratuko dira:

–Nazioartekotzearekin loturiko prestakuntza. (puntu 1)

–Nazioartera ateratzeko prozesuetan duen esperientzia, oro har (0,2 puntu, esperientzia-urte bakoitzeko, gehienez puntu 1).

–Nazioartera ateratzeko prozesuetan xede herrialdean duen esperientzia (0,4 puntu, esperientzia-urte bakoitzeko, gehienez 2 puntu).

–Nazioartera ateratzeko prozesuetan duen esperientzia, elkartearen sektore(et)an. (0,2 puntu esperientzia-urte bakoitzeko, gehienez puntu 1).

–Enpresa elkarteetan duen esperientzia (0,4 puntu esperientzia-urte bakoitzeko, gehienez ere 2 puntu).

–Kudeatzaileak egin beharreko lanak. Kudeatzaile-lanen zabaltasuna eta garrantzia baloratuko da, nazioartekotze plana betetzeari dagokionez (3 puntu gehienez).

10

Kanpoko analisi estrategikoa

Honako alderdi hauen analisi egokia baloratuko da, kontuan izanik nolako sakontasuna eta lotura duten elkartea nazioartekotzeko planarekin:

–Xede merkatuaren potentziala (2 puntu gehienez, adierazleetan oinarritutako analisiaren koherentziaren arabera)

–Xede merkatuaren oztopoak, arriskuak eta zailtasunak. Horiek gainditzeko modua (2 puntu gehienez, analisiaren sakontasunaren arabera).

–Xede merkatuko nitxoaren eta audientziaren deskripzioa (3 puntu gehienez).

–Banaketa-bideak. (2 puntu gehienez, analisiaren sakontasunaren arabera).

–Lehia (2 puntu gehienez, analisiaren sakontasunaren bidez erakutsitako ezagutzaren arabera).

11

Barne analisi estrategikoa

Produktua edo zerbitzua. Honako hauek baloratuko dira:

–Enpresek elkarterako hautatutako produktuen ezaugarriak eta xede merkatuan dituzten ezaugarriak eta lehiakortasun faktoreak behar bezala deskribatzea (teknologia, diseinua, marka eta prezioa) (2 puntu gehienez).

–Eskaintza bateratuaren balioa.

–produktuen osagarritasuna, erabakigarria dena elkartearen eskaintzako marketinaren koherentzian (produktua, prezioa, kanala eta sustapena). (2 puntu gehienez).

–Eskaintzak bezeroen beharrak lehiakideak baino hobeki asetzeko duen gaitasuna (3 puntu gehienez).

7

AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak)

Baloratuko da behar bezala aztertu ote diren enpresa elkartearen indarrak, ahuleziak, mehatxuak eta aukerak:

1,5 puntu behar bezala aztertu den atal bakoitzeko.

puntu 1 kalitate ertaina duen atal bakoitzeko.

0,5 puntu axaleko azterketa duen atal bakoitzeko.

6

Planifikazioa

Helburuak. Honako hauek baloratuko dira:

–Zer neurritan diren berariazkoak, neurgarriak eta errealistak ( 4 puntu gehienez).

–Jarduketaren eragin sozioekonomikoa: esportazioetan eta enpleguan duen eragina (5 puntu gehienez).

–Zer neurritan diren aurrerapauso bat elkarteari diruz lagundutako azken planean aurkeztutakoen aldean (1) (3 puntu gehienez).

12

Xede herrialderako ekintzen plan orokorra. Honako hauek baloratuko dira:

–Edukiaren azalpen egokia eta egutegia (4 puntu gehienez).

–Balorazio ekonomikoa (aurrekontua) (3 puntu gehienez).

–Justifikazioa, aurreko puntuan proposatutako helburuak lortzeari begira (4 puntu gehienez).

11

Planaren bideragarritasuna: planaren garapen maila, proposamenari sendotasuna ematen dioten aurrekariak, gauzatzeko gaitasunaren fidagarritasuna eta emaitzak lortzeko segurtasuna

5

(1) Aurreko deialdietan dirulaguntzarik jaso ez duten elkarteen puntuazioa, atal honetan, onuradunei emandako puntuazioen batezbestekoa izanen da.

Memorian behar adinako informaziorik ez agertzeagatik baloratu ezin diren irizpideek ez dute punturik jasoko.

–3. irizpidea: Nafarroan kalitateko enplegua sortzeko duen eragina, gehienez 6 puntu.

PLANTILLAREN MUGAGABEKO ENPLEGU-TASAREN IGOERA
(LANALDI OSOKOAREN BALIOKIDEA)(2018-2019ko DATUEN ERKAKETA, ABENDUAREN 31N)

PUNTUAK

Pertsona bat edo gutxiago igotzea

2

Bi pertsona igotzea

4

Hiru pertsona baino gehiago igotzea

6

Datu hori frogatzeko, enpresak Nafarroan duen kotizazio kontuaren kodeari dagozkion lan bizitzaren txostenak aurkeztu beharko ditu, 2018ko abenduaren 31koak eta 2019ko abenduko 31koak.

–4. irizpidea: Enpresak PIN IIIren talentuaren ardatzarekin duen konpromisoa, gehienez 4 puntu.

–Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetan praktikak egiteko beken azken hiru deialdietako onuradunak kontratatu izana.

–Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetan praktikak egiteko beken azken hiru deialdietako onuradunak hartu izana Nafarroako enpresak atzerrian duen filial edo sukurtsal batean aritzeko.

Irizpide hau baloratzeko, laguntza eskaerarekin batera kontratuak aurkeztu beharko dira.

HARTUTAKO ETA/EDO KONTRATATUTAKO PERTSONA KOPURUA

PUNTUAK

Pertsona bat

2

Bi pertsona edo gehiago

4

–5. irizpidea: enpresak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin duen konpromisoa, gehienez 5 puntu.

Dirulaguntza eskaera egiteko unean honako hauek aurkeztuz frogatuko da enpresak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin duen konpromisoa:

a) Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako plana.

b) Eskuduna den entitate batek emandako aitortzak edo bereizgarriak (esate baterako, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioaren “Berdintasuna enpresan” deituriko bereizgarri ofiziala edo NEEZEren “Reconcilia zigilua”, eta abar).

c) “Enpresaren ekintzak berdintasunaren alde” izeneko agirian jasotako praktikaren bat gauzatzea, behar bezala frogatzeko moduan. Aipatutako agiria laguntzen fitxan dago eskura.

ENPRESAREN KONPROMISOA BERDINTASUNAREKIN

PUNTUAK

Berdintasunaren aldeko praktikak (puntu bat emanen da praktika bakoitzeko)

3 arte

Berdintasun plana, edo bereizgarriak eta aitortzak

5

3. 3., 4. eta 5. irizpideak baloratzeko, enpresen puntuazioen batez besteko aritmetikoa kalkulatuko da elkartearen puntuazioa lortzeko.

4. Enpresek ez dute dirulaguntzarik jasoko baldin eta nazioartera elkarturik ateratzeko planetan parte hartzen duten enpresek ez badute gutxienez 30 puntu lortzen 2. irizpidean.

5. Eskatzaileek lortutako puntuazioetan berdinketa gertatuz gero, 2. irizpidean lortutako puntuazioaren arabera ebatziko da, eta berdinketak iraunez gero, 1. irizpidean lortutako puntuazioaren arabera.

6. Elkarte batek bi eskaera aurkezten baditu dirulaguntza honetara, bakar-bakarrik gainerako eskaerei erantzuteko kreditu nahikoa badago eskuratzen ahalko du bigarren planerako dirulaguntza.

9. oinarria. Dirulaguntza ematea.

1. Laguntzen organo kudeatzaileak, hots, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak, aurreko oinarrian ezarritako irizpideei jarraituz ebaluatuko ditu eskaerak, eta organo eskudunari ebazpen proposamena igorriko dio, non adieraziko baita onuradunek dirulaguntza lortzeko betebehar guztiak betetzen dituztela.

2. Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia izanen da dirulaguntza ematea edo ez ematea ebatziko duen organo eskuduna. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta bertan azalduko dira, gutxienez ere, dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda eta hala badagokio, ezetsi diren eskaerak, eta, horien artean, aurrekontuko mugagatik ezetsitakoak.

Ebazpena gehienez 3 hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da eskatzaileen helbide elektroniko gaituan, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita.

3. Ezarritako gehieneko epea bukatzen bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe, ulertzen ahalko da eskaerak administrazio isiltasunez ezetsi direla. Hala ere, organo eskuduna behartua dago laguntzak eman edo ukatzeko berariazko ebazpena ematera eta jakinaraztera, oinarri hauetan xedatutakoari jarraikiz.

10. oinarria. Aldaketak diruz lagundutako jarduketetan.

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du honako aldaketak egiteko:

1. % 30 bitarteko konpentsazioak dirulaguntza emateko ebazpenean barne hartutako gastuen artean, betiere ez bada aurrekontuaren guztizko zenbatekoa gainditzen eta planaren helburuak mantentzen badira.

2. Laguntza ematean aintzat harturiko baldintzak aldatzen direnean edo hasiera batean aurreikusi gabeko gastuak egiten direnean, betiere aurrekontuaren guztizko zenbatekoa gainditzen ez bada, planaren helburuak mantentzen badira eta, horrez gain, honako inguruabarrak gertatzen badira:

a) Eskaera egiteko unean aurreikusi ezin ziren eta gerora gertatutako arrazoien ondorioz egin badira aldaketak.

b) Eskaera laguntza fitxaren bidez aurkezten bada nazioartekotze plana gauzatzeko epea amaitu baino 3 hilabete lehenago.

3. Elkartearen parte-hartzaileetan aldaketak badaude, betiere elkartearen eta entitate sustatzailearen onarpena baldin badago. Aldaketa hauek gertatzen diren unean jakinarazi behar dira, eta behar adina egiaztatu.

11. oinarria. Diruz lagundutako jarduketak justifikatzea.

1. Laguntzen onuradunek honako epe hauen barnean justifikatu beharko dute diruz lagundutako jarduketa:

–2021eko irailaren 30an, dirulaguntzaren konturako ordainketa eskatzeko.

–2022ko otsailaren 1ean, dirulaguntzaren azken ordainketa eskatzeko.

2. Jarduera justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira modu telematikoan, aipatutako fitxaren bidez, bertan adierazitako formatuan eta edukiarekin:

a) Dirulaguntzaren konturako ordainketarako:

–5. agiria. Konturako ordainketaren eskaera, 2021eko irailaren 30era bitarte egindako gastu diruz lagungarrien gaineko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera.

b) Dirulaguntzaren azkeneko ordainketarako:

–6. agiria. Amaierako ordainketa jasotzeko eskera, elkarteko enpresa bakoitzak (edo elkarteak berak, dirulaguntzaren onuraduna bada) guztira egindako gastu diruz lagungarrien gaineko adierazpenarekin batera.

–7. agiria. Gastuen eta ordainketen frogagirien kopiak.

–8. agiria. Elkarteko enpresei jasanarazitako gastuen frogagirien kopiak. Ez da beharrezkoa izanen horiek aurkeztea dirulaguntzaren onuraduna legez eratutako elkarte bat bada).

–9. agiria. Azken justifikazioaren memoria.

–10. agiria. Planaren finantzabideei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, laguntzaren fitxan dagoen ereduaren araberakoa.

–11. agiria. Dirulaguntzaren publikotasunaren gaineko justifikazioa, 13.1.c) oinarrian ezarritakoari jarraikiz.

–12. agiria. Egindako bidaien ziurtagiriak, laguntzaren fitxan dagoen ereduaren arabera.

–13. agiria. Hornitzaile hautaketaren gaineko justifikazio inprimakia eta 5.6 oinarrian ezarritako gainerako agiriak.

–Ebaluazio inkesta: sarean eginen da, elkarteko enpresa bakoitzeko bat, laguntza fitxetan.

3. Justifikazioa aurkezten bada 1. apartatuan ezarritako epeak bukatu ondoren, baina, betiere, hurrengo 10 egun balioduneko epearen barnean, ordaindu beharreko dirulaguntza % 5 murriztuko da. Denbora gehiago igaro bada, laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da.

12. oinarria. Dirulaguntzaren ordainketa.

1. Dirulaguntzaren ordainketa bi zatitan eginen da:

a) Konturako ordainketa 2021.urtean: Deklaratutako gastuei dagokien dirulaguntza ordainduko da, gehienez ere emandako dirulaguntzaren % 50. Konturako ordainketa eskatzeko unean ez bada aurrekontuko gastuen % 50 bete, egin gabeko gastuaren dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da.

b) Amaierako ordainketa, 2022. urtean: Justifikatutako gastuei dagokien dirulaguntza ordainduko da, konturako ordainketa behin deskontatuta, gehienez ere emandako dirulaguntzaren %50.

2. Aurkeztutako agiriak aztertuta, kudeaketa organoak organo eskudunari igorriko dio dagokion ordainketa egiteko ebazpenaren proposamena. Horrekin batera, txosten bat aurkeztuko da, ziurtatzen duena betetzen direla dirulaguntza emateko arrazoi izandako xedeak eta onuradunek betetzen dituztela dirulaguntza kobratzeko eskubidea ematen duten baldintzak.

Dirulaguntzaren konturako edo amaierako ordainketa egiteko ebazpena 3 hilabeteko epean emanen da, frogagiriak aurkezten direnetik hasita.

3. Diruz lagundutako aurrekontu osoaren % 35 betetzen ez duten enpresek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala badagokio, konturako ordainketa gisa jasotakoa itzultzeko eskatuko zaie.

13. oinarria. Onuradunen betebeharrak eta horiek ez betetzearen ondorioak.

1. Dirulaguntza jasotzen duten onuradunek honako betebehar hauek izanen dituzte:

a) Dirulaguntza eman zaiela jakinarazi eta hilabeteko epean, telematikoki aurkeztea dirulaguntzen onuradunen gardentasun betebeharrari buruzko aitorpena, irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuan arautua, laguntzen fitxan eskura dagoen eredua erabiliz.

Baldin eta gardentasun betebeharra duten onuradunek epez kanpo komunikatzen badute aipatu foru dekretuaren 4.1. artikuluan eskatutako informazioa, ordaindu beharreko dirulaguntza % 10 murriztuko da, informazio hori hurrengo 10 egun baliodunetan aurkezten bada. Bestela, hura kobratzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da.

b) Diruz lagundutako plana oinarri hauetan ezarritako moduan egitea eta halaxe egin dela justifikatzea.

c) Dirulaguntza hau jaso izana adieraztea elkartearen webgunean edo, halakorik ez badago, elkarteko enpresen webguneetan, baita 5. oinarrian gastu diruz lagundu gisa aipatutako euskarrietan ere. Horretarako, Nafarroako Nazioarteko Planaren (PIN) logotipoa txertatu beharko da.

d) Laguntzen fitxan eskura dagoen eraginkortasun adierazleen galdetegia aurkeztea, 2021eko ekitaldia bukatu ondoren.

e) Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak.

2. Oinarri arautzaile hauetan edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legean ezarritako betebeharren bat bete ezik, onartutako dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da edo diru hori itzuli egin beharko da, foru lege horren 35. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Halaber, aurreko betebeharretako bat hein batean betetzen ez bada, dirulaguntza zati bat kobratzeko eskubidea gal daiteke, proportzionaltasun printzipioari jarraikiz, edo, zein den kasua, dagokion zenbatekoa itzuli beharko da.

14. oinarria. Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.

1. Laguntzen eskaera eta eman beharreko dokumentazio guztia telematika bidez aurkeztuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren tramiteen katalogoan dagoen laguntzen fitxaren bidez.

2. Administrazio egintzen jakinarazpena eta laguntza hauek emateko prozeduraren barruan egiten diren jarduketa guztien komunikazioak egiteko, entitate sustatzailearen gaitutako helbide elektronikoa baliatuko da, dirulaguntzak eskatzeko inprimakian adierazitakoa.

Gaitutako helbide elektronikoa Ekonomia Gaietako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioaren helbide honetan lor daiteke: http://notificaciones.060.es. Horretarako, beharrezkoa izanen da ziurtagiri digitala izatea. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa lortzen den helbide berean.

15. oinarria. Dirulaguntzaren bateragarritasuna.

Deialdi honetako dirulaguntzak bateragarriak dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, beste administrazio publiko batzuek, beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuek edo partikularrek, Espainiakoek nahiz atzerrikoek, ekintza beretarako emandako beste laguntza batzuekin.

Kasu horretan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak, bakarrik edo denak baturik, ezin izanen du gainditu onuradunak egin beharreko jarduketaren kostua.

16. oinarria. De minimis laguntzak.

Deialdi honetako dirulaguntzak de minimis laguntzak dira, Europako Batzordeak abenduaren 18an emandako 1407/2013 Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeko moduari buruzkoa da.

Erregelamendu horrekin bat, ezin da 200.000 eurotik gorakoa izan enpresa bakar bati hiru zerga ekitaldiko aldian emandako de minimis laguntza guztien batura. Aipatu erregelamenduaren 2.2 artikuluan ezarrita dago enpresa bakarraren definizioa.

Horretarako, onuradunak behartuta daude aitortzera eskaera egiteko inprimakian kasuan kasuko zerga ekitaldian eta aurreko bi zerga ekitaldietan hartutako bestelako de minimis laguntzak.

17. oinarria. Emandako dirulaguntzen publikotasuna.

Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak ikusgai paratuko ditu, Ogasuneko Ministerioaren Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index) emandako dirulaguntzak, honako datu hauekin: deialdia, laguntza zein aurrekontu kredituri egozten zaion, onuradunak eta emandako diru kopurua.

Deialdi honen emaitzak Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko tramiteen katalogoaren laguntzen fitxan ere argitaratuko dira.

18. oinarria. Oinarri arautzaileen aurkako errekurtsoa.

Oinarri arautzaile hauen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete interesdunek, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

2. ERANSKINA

2021eko bidaia-poltsak (eurotan)

HERRIALDEA

BIDAIA-POLTSAREN ZENBATEKOA

ALBANIA

980

ANGOLA

2.760

SAUDI ARABIA

1.960

ALJERIA

640

ARGENTINA

2.660

ARMENIA

1.640

AUSTRALIA

3.100

AZERBAIJAN

1.960

BANGLADESH

2.440

BIELORRUSIA

1.180

BOLIVIA

2.560

BOSNIA-HERZEGOVINA

860

BOTSWANA

2.720

BRASIL

2.500

BRUNEI

3.100

KAMERUN

1.700

KANADA (EKIALDEKO KOSTA)

1.800

KANADA (MENDEBALDEKO KOSTA)

2.280

TXAD

1.800

TXILE

2.880

TXINA

1.900

KOLONBIA

2.120

KONGO

2.760

HEGO KOREA

1.960

BOLI KOSTA

2.120

COSTA RICA

2.120

KROAZIA

980

KUBA

1.560

EKUADOR

2.120

ESTATU BATUAK (ERDIALDEA)

1.820

ESTATU BATUAK (EKIALDEKO KOSTA)

1.500

ESTATU BATUAK (MENDEBALDEKO KOSTA)

2.340

EGIPTO

1.320

EL SALVADOR

2.120

ARABIAR EMIRERRI BATUAK

1.620

ETIOPIA

1.780

FILIPINAK

2.520

GABON

2.120

GEORGIA

1.720

GHANA

2.120

GUATEMALA

2.120

GINEA BISSAU

1.560

GINEA KONAKRY

1.640

EKUATORE GINEA

1.800

HONDURAS

2.120

INDIA

2.500

INDONESIA

1.500

IRAN

2.120

IRAK

2.200

ISLANDIA

1.480

ISRAEL

1.320

JAMAIKA

2.000

JAPONIA

3.320

JORDANIA

1.800

KAZAKHSTAN

1.980

KENYA

1.960

KIRGIZISTAN

2.220

KUWAIT

2.080

LIBANO

1.480

LIBERIA

1.640

LIBIA

1.320

MADAGASKAR

2.940

MALAYSIA

2.000

MALAWI

2.660

MALI

2.080

MAURITANIA

1.320

MAROKO

600

MEXIKO

1.820

MOLDAVIA

1.320

MONGOLIA

2.780

NAMIBIA

2.700

NEPAL

2.720

NIKARAGUA

2.120

NIGERIA

1.320

ZEELANDA BERRIA

3.260

OMAN

1.960

PAKISTAN

2.160

PANAMA

2.120

PARAGUAI

2.600

PERU

2.600

PUERTO RICO

1.640

QATAR

1.780

AFRIKA ERDIKO ERREPUBLIKA

1.900

KONGOKO ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA

2.360

DOMINIKAR ERREPUBLIKA

1.480

ERRUSIA

1.660

SENEGAL

1.480

SERBIA-MONTENEGRO

980

SINGAPUR

2.700

SIRIA

1.480

SOMALIA

1.960

SRI LANKA

2.300

HEGOAFRIKA

2.020

THAILANDIA

2.360

TAIWAN

2.500

TUNISIA

700

TURKMENISTAN

2.280

TURKIA

1.240

UKRAINIA

960

URUGUAI

2.760

UZBEKISTAN

1.920

VENEZUELA

2.120

VIETNAM

3.260

YEMEN

1.800

ZAMBIA

2.760

ZIMBABWE

2.740

NORVEGIA

1.100

SUITZA

920

ALEMANIA

740

AUSTRIA

980

BELGIKA

660

BULGARIA

1.480

ZIPRE

1.140

DANIMARKA

740

ESLOVAKIA

900

ESLOVENIA

860

ESTONIA

1.000

FINLANDIA

860

FRANTZIA

780

GREZIA

900

HUNGARIA

1.140

IRLANDA

700

ITALIA

740

LETONIA

620

LITUANIA

860

LUXENBURGO

780

MALTA

1.140

HERBEHEREAK

800

POLONIA

1.140

PORTUGAL

540

ERRESUMA BATUA

700

TXEKIAR ERREPUBLIKA

1.140

ERRUMANIA

600

SUEDIA

980

Iragarkiaren kodea: F2010576