195. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 31

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

159/2020 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira toki erakundeei laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak, naturaguneen erabilera publiko jasangarria sustatzeko 2020an. DDBN identifikazioa: 520448.

Nafarroako Naturaguneei buruzko ekainaren 17ko 9/1996 Foru Legeak, bere printzipio orokorretan, ezartzen du ezen aipatu eremuak kudeatzeaz arduratzen diren administrazioek bermatuko dituztela funtsezko prozesu ekologikoen eta oinarrizko bizi-sistemen mantentzea, aniztasun genetikoaren zaintza, baliabide naturalen erabilera antolatua, eta espezieak eta ekosistemak iraunkorki aprobetxatu, lehengoratu eta hobetzea, eraginpeko populazioaren garapen sozioekonomikoa sustatuz eta natur ekosistemen eta paisaiaren aniztasuna, berezitasuna eta edertasuna babestuz.

Aipatu oinarriak aintzat hartuta, eta betiere eremu horiek eragindako populazioen garapen sozioekonomikoa indartzearen esparru zehatzean, 90eko hamarkadatik Nafarroako Gobernuaren eta naturaguneen jabe diren hainbat toki erakunderen artean lankidetza hitzarmenak egin izan dira, erabilera publikoaren kudeaketa zuzena bermatzeko (barne direla antolamendu egokia eta bisitariei begirako ingurumen arloko hezkuntza eta sentsibilizazioa).

Halere, eta aipatu hitzarmenek beren helburuak bete dituzten arren, 2018an bidezkotzat jo zen dirulaguntzak emateko norgehiagokako araubide bat ezartzea, oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzak betetzen zituzten Nafarroako toki erakunde guztiek aukera izan zezaten naturaguneetan erabilera publikoaren kudeaketa, zaintza eta antolamendua errazten zituzten funtsak eskuratzeko.

Gune horietako asko natur eta aisiarako jarduerak egiteko ingurune paregabeak dira, eta herritarren etengabeko erakargune bilakatu dira, udako oporraldietan bereziki. Nafarroako naturaguneetara joaten diren bisitarien etengabeko fluxuak eremuen erabilera publikoa arautzeko neurriak hartzera behartzen du, gaur egun eta etorkizunean ongi zaindutako naturaz gozatzeko aukera izateko, erabilera publikoaren aprobetxamendua eta lekuen balio naturalen kontserbazioa bateratuz.

Ukitutako toki erakundeak jabetzen dira honetaz, turismo espontaneo horren kudeaketa arautzeko dituzten mugez eta tokiko erakundeekin elkarlanean aritzeko beharraz, aipatu eremuen erabilera publikoa ordenatzeko proiektuak apurka-apurka sendotzeko.

Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jotzen da laguntza-lerro bat ezartzea naturaguneetan erabilera publiko jasangarria sustatzeko 2020ko urtarrilaren 1etik urte bereko azaroaren 3ra arteko epean, ebazpen honen I. eta II. eranskinetan jasota dagoen bezala.

Diruz lagungarriak diren jarduketak dira erabilera publikoaren antolamenduan, zaintzan eta ingurumen arloko informazio eta hezkuntza lanetan aritzen diren langileen gastuekin lotura dutenak.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Toki erakundeentzako laguntzen deialdia onestea, naturaguneetan erabilera publikoa zaintzeko eta kudeatzeko 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 3ra arteko epean.

2. Laguntzak emateko oinarri arautzaileak onestea (ebazpen honen eranskinetan jaso dira).

3. 200.000 euroko gastua baimentzea, 2020ko gastuen aurrekontuko “Toki entitateendako laguntzak, naturguneetan erabilera publikoa zaindu eta kudeatzeko” izeneko 740003 74300 4609 456309 partidaren kargura.

4. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

6. Deialdi hau erregistratzea Dirulaguntzei buruzko Datu-base Nazionalean.

7. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute haren kontra, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iruñean, 2020ko abuztuaren 11n.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

I. ERANSKINA

Toki erakundeentzako laguntzen oinarri arautzaileak, naturaguneetan erabilera publikoa sustatzeko eta erabiltzeko 2020. urtean

1. oinarria.–Xedea.

Oinarri hauen xedea da beren mugartean titulartasun publikoko naturagune bat duten toki erakundeentzako dirulaguntzak arautzea, honako gastu hauen zati bat ordaintzeko: zaintza lanen kontratazioa, erabilera publikoa kudeatzea, eta ingurumen arloko hezkuntza eta informazioa bisitarientzako.

2. oinarria.–Laguntzen helburua.

Laguntzen helburua naturaguneen erabilera publiko jasangarria eta haien ingurumen balioen zabalkundea sustatzea da, laguntza emanez zaintza lanetarako, bisitariei arreta emateko eta ingurumen arloko hezkuntza eta informazio lanetarako.

3. oinarria.–Toki erakunde onuradunak.

Beren mugartean titulartasun publikoko naturagune bat duten toki erakundeak izan daitezke deialdi honetako laguntzen onuradunak, baldin eremu horrek ingurumeneko babesen bat badauka, edo balio natural handia, eta toki erakunde horiek jarduketak edo programak gauzatzen badituzte jendearentzako arreta eta aisialdiko erabilerak hobetzeko, hurrengo oinarriko irizpideak beteta, eta oinarri arautzaile hauetako konpromisoei eusteko konpromisoa hartzen badute.

4. oinarria.–Eskaerak onartzeko irizpideak.

Eskaerak tramitera onartuak izateko, toki erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. 3. oinarrian ezarritakoa bete eta laguntza eskaera aldez aurretik aurkeztua izan beharko dute, 7. oinarrian ezarritakoarekin bat.

2. Gunearen ingurumen balioak arriskuan jartzen ahal duten jarduketak ez dira onartuko.

3. Espedienteek dirulaguntza jasotzeko, gainera, onartze irizpide hauek bete behar dituzte laguntza eskaera aurkezten den egunean:

a) Naturaguneak erabilera publiko finkatua izan behar du.

b) Eskatzaileak tributu arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuta izan beharko ditu.

c) Ez du sarturik egon behar laguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeretan, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluarekin.

5. oinarria.–Gastu diruz lagungarriak.

Diruz lagungarriak dira 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 3ra arte naturaguneetako erabilera publikoaren zaintza eta kudeaketa lanak (ingurumen arloko hezkuntza eta informazioa barne) kontratatzearen ondoriozko gastuak.

Zehazki, honako ekintza eta baldintza tekniko hauen ondoriozko gastuek (BEZik gabe) jaso dezakete dirulaguntza:

1. Langileen kontratazioa.

2. Teknikari eskudun batek memoria teknikoa idazteko gastuak. Haren kostua izanen da, gehienez ere, gauzatu beharreko ekintza guztien zenbatekoaren %4.

3. Lan arloko aholkularitzaren eta administrazio kudeaketaren kontratazioa, langileak kontratatzen direnean.

4. Langileek naturaguneekin lotura duten guneak eta azpiegiturak zaintzeko egindako joan-etorriak (kilometrajea). Zenbateko maximoa: 0,32 euro/km.

Ez dira diruz lagungarritzat jotzen langileen dieta nahiz telefono gastuak, ez eta naturagunearen barnean egindako bisita gidatuak ere. Instalazio, bulego eta antzekoen mantenurako materialen erosketa ere ez da diruz laguntzeko modukotzat jotzen.

6. oinarria.–Dirulaguntzaren zenbatekoa.

1. Deialdian ezarritako epeari dagozkion zerbitzuak emateko kontratuan agertzen den zenbatekoaren %90eko (BEZa kanpo) dirulaguntza emanen da.

2. Nolanahi ere, dirulaguntzak emateko, Administrazioak baliabide ekonomikoak izan beharko ditu eta behar adinako kreditua aurrekontuetan, eskaeraren gaineko ebazpen administratiboa emateko unean.

3. Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa: 35.000 euro. Gutxienez: 5.000 euro.

7. oinarria.–Eskaerak eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea.

1. Eskabideak aurkezteko epea:

Eskaerak aurkezteko epea 30 egunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa).

Eskaeran adierazi beharko da jakinarazpenak bide telematikoak erabiliz jaso nahi direla, eta, horretarako, gaitutako helbide elektronikoa (GHE) eduki beharko da, zeina 16. oinarrian ezarritako moduan lortzen ahal den.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 eta 66.6 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, ez dira aurkeztutzat hartuko laguntzen fitxan dagoen eredura egokitzen ez diren eskaerak, eta telematika zein aipatutako fitxaren bitartez aurkezten ez direnak. Horrenbestez, aurkeztutzat jotzen ez direnez, eskaera horiek ezin izango dira zuzendu.

2. Eskaera harturik, oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituen egiaztatuko da. Eskatzen diren betekizunak bete ezean, toki erakunde interesdunari eskatuko zaio gehienez 10 egun balioduneko epean zuzendu dezala, eta ohartaraziko zaio, bestela, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko dela, eta espedientea artxibatzeko ebazpena eman eta hala jakinaraziko zaiola.

3. Honako hau da aurkeztu beharreko dokumentazioa, laguntzen fitxan eskura dauden ereduen araberakoa:

1.–Eskaeraren inprimakia (II. eranskina).

2.–Gardentasun betebeharrari buruzko adierazpena (II. eranskina).

3.–Entitate eskatzaileak laguntzak lehenbizikoz hartu behar dituenean edo laguntzak kobratzeko kontua aldatu nahi duenean, dirulaguntza eskaerarekin batera transferentzia bidez kobratzeko eskabidea aurkeztu beharko du, behar bezala bete eta sinatua.

4.–Egin beharreko lanen deskripzio memoria teknikoa aurkeztu behar da, bertan deskribatuz naturagunea eta erabilera publikoaren kudeaketak eta zaintzak ukitzen duten eremua. Teknikari eskudunek egin behar dute memoria hori, eta eduki hauek izan behar ditu:

a. Erabilera publikoaren kudeaketa-lana eginen den naturagunearen deskripzio atal bat; bertan erantsiko da behar den informazio guztia, espedientea 8. oinarrian zehaztutako balorazio irizpideen arabera puntuatu ahal izateko.

b. Erabilera publikoaren kudeaketarako jarriko diren giza baliabideen zehaztapena eta justifikazioa, pertsona bakoitzak egin beharreko lanak zehaztuz (informazioa, ingurumen heziketa, zaintza), eta aldiak, ordutegiak eta lantokiak azalduz.

c. Erabilera publikoaren kudeaketari eskainiko zaizkion giza baliabideei erantsiko zaizkien gastuen zehaztapena eta justifikazioa, konparaziorako, lan aholkularitzaren eta kudeaketa administratiboaren eta kilometrajearen gastuena.

d. Bisitarien alde-aldeko kopurua, eta kopuru hori zein informazio iturri erabilita lortu den, kontrastatzeko aukera izateko.

e. Naturagune horretan erabilera publikoaren haritik azken 5 urteetan egin diren lanen zerrenda.

f. Finantzatu gogo den ekintza bakoitzaren kostuen aurrekontu xehakatua eta aurrekontu osoa.

8. oinarria.–Dirulaguntzak emateko lehentasun irizpideak.

1. Laguntza norgehiagokako araubidearen bidez tramitatuko denez, eskaeren hurrenkera bat ezarriko da, oinarri honetan zehaztutako balorazio irizpideak aplikatuz, eta irizpide horiek aplikatuta laguntza emanen zaie balorazio handiena lortzen duten eskaerei, betiere deialdian finkatutako kreditua gainditu gabe.

Eskaeren hurrenkera emandako puntuen baturaren arabera eginen da, honako balorazio irizpide hauen arabera.

ZENBAKIA

IRIZPIDEA

GEHIENEKO PUNTUAZIOA

1

Erabilera publikoko jarduera egiten da natura erreserba, lekune natural edo aisiarako natur eremu batean, edo lotura zuzena du harekin.

30

2

Erabilera publikoko jarduera egiten da paisaia babestu izendatutako eremuren batean.

25

3

Erabilera publikoko jarduera egiten da kontserbazio bereziko eremu izendatutako tokiren batean.

25

4

Bisitariak urteko (1)

25

5

Eremuaren jabeak hainbat toki erakunde dira, eta eskaera eta dokumentazio bateratua aurkezten dute (lankidetzarako pizgarria)

5

6

Erabilera publikoa kudeatu eta zaintzeko lanak egin dira azken bost urteetan. (2)

15

7

Badira erabilera publikoarekin loturiko azpiegiturak (3)

10

(1) Irizpide hau baremo honen arabera baloratuko da:

300 bisitaritik behera = 0 puntu.

300 eta 3.000 bisitari artean = 5 puntu.

3.001 eta 15.000 bisitari artean = 10 puntu.

15.001 baino gehiago: 25 puntu.

Aintzat hartuko den bisitari kopurua laguntza eskaeran adierazten dena da. Egindako kontrolak, antolatutako jarduerak, sarreren salmenta edo aurkeztutako estimazioa egiaztatzeko aukera ematen duen beste edozein formula erabiliz eginen da bisitari kopuruaren kalkulua. Aipatu kalkulua erantzukizunpeko adierazpenerako formatuan aurkeztu beharko da, toki erakunde eskatzaileen idazkariak sinatua.

(2) Eskatzaileek azken bost urteetan egindako lan guztiak sartuko dituzte laguntza eskaeran, edozein dela ere horien finantzaketa-iturria.

(3) Erabilera publikoarekin loturiko azpiegituratzat honako hauek hartuko dira: Eremuan edo inguruan kokatuta daudenak, haren kudeaketarekin lotura zuzena badute. Hauek dira, besteak beste: aparkatzeko tokiak, harrera egiteko etxolak edo antzekoak, bisitarientzako kontrol edo informazio guneak, eremuaren erabilera publikoaren eskaintzan dauden bidezidor seinaleztatuak, erabilera publikorako ongi zaindutako atsedenguneak eta eremuaren eskaintza publikoan sartutako beste azpiegitura batzuk.

Ez dira erabilera publikoko azpiegituratzat hartuko erabilera publikoaren eskaintzan ez dauden seinaleztatu gabeko bideak eta bidezidorrak, ez eta beste azpiegitura batzuk ere, baldin beren eraikuntza edo xede nagusia erabilera publikoaren kudeaketa ez bada.

2. Eskaera batzuek puntuazio bera baldin badute, lehentasun ordena hau aplikatuko da, irizpideen zenbakiei jarraikiz: 1, 3, 2, 4, 6, 7 eta 5.

3. Lehentasun ordenaren arabera esleituko da aurrekontua, aurrekontuko partida agortu arte.

4. Laguntza eskatua duten ekintzak gauzatzen ez diren kasuan, onuradunak hurrengo oinarri arautzailean aurreikusitako moduan haren berri emanik, laguntzak ematen dituzten ebazpenetan aldaketak egin ondoren askatzen diren zenbatekoak erabiltzen ahalko dira aurrekontuko diru-izendapen eskasagatik laguntza ukatu zaien eskatzaileei emateko. Horretarako, balorazio irizpideak aplikatzearen ondorioz ateratzen den lehentasun hurrenkerari jarraituko zaio.

5. Oinarri honen 8.4. puntua aplikatzearen ondorioz, deialdirako dagoen aurrekontu-kreditua nahikoa ez bada laguntzarako eskubidea duten eskaera guztiei dirulaguntza emateko, ezetsi egingo dira aurrekontuan zuzkidura nahikoa ez izateagatik aintzat hartu ezin direnak.

9. oinarria–Ebaluazio organoa.

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Biodibertsitatearen Zerbitzuari dagokio neurri honetan aurreikusitako laguntzak emateko prozeduren instrukzioa.

10. oinarria.–Dirulaguntza esleitzeko prozeduraren instrukzioa.

1. Biodibertsitatearen Zerbitzuak, egindako ebaluazioa ikusita, laguntzak nori eman proposatzen duen txostena eginen du, eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari igorriko.

2. Proposamen txostena egitean, instrukzio organoak egiaztatuko du onuradunak egunean dituela bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, halaber, ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako ezein debeku egoeratan.

3. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak oinarritzat hartuko ditu Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialak edo eskura dauden bestelako informazio iturriak, betiere laguntza eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.

4. Ondoren, eskaerak ofizioz ebaluatuko dira norgehiagokako prozeduraren arabera eta arau hauetan ezarritako balorazio irizpide, modu eta lehentasunen arabera.

5. Ebaluazioa ikusirik, ebazpen proposamena eginen da, eta laguntza esleitzeko espedientean jaso beharko da onuradunak laguntza eskuratzeko behar diren baldintza guztiak betetzen dituela.

11. oinarria.–Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dirulaguntzak emateari buruzko ebazpena emanen du.

2. Ebazpena arrazoitua izango da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egongo dira beti.

3. Dirulaguntza hartuko duten eskatzaileen zerrenda jaso beharko da ebazpenean, eta espresuki adieraziko da zein eskaera ezetsi diren, halakorik baldin bada.

4. Laguntzak emateko, diruz lagundutako jarduketek ingurumen baimena izan behar dute.

5. Deialdia ixten den egunetik hiru hilabeteko epean edo, kasua bada, dirulaguntzei buruzko legerian aurreikusitako gehieneko epean jakinaraziko da ebazpena, eta honako hauek jasoko ditu: esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatzeko nahikoa den informazioa eta onuradunak bete behar dituen baldintzak eta konpromisoak.

6. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da baldin eta dirulaguntzaren oinarri arautzaile hauetan prozedura ebazteko ezarritako epea bukatutakoan berariazko ebazpenik eman ez bada. Berariazko edo presuntziozko ezespenaren aurka, interesdunek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, administrazio prozedura erkideari buruzko legeriari jarraikiz.

12. oinarria.–Eskaerak aldatzea.

Ez da aldaketarik onartuko aurkeztutako eskaeretan.

13. oinarria.–Ordainketa eskaera: Egindako gastuen eta ordainketen justifikazioa.

Frogagiriak aurkezteko azken eguna 2020ko azaroaren 13a izanen da. Epe hori igaroz gero, legerian ezarrita dauden penalizazioak aplikatuko dira.

1. Egindako lanen ziurtagiria aurkeztu beharko da, eskaeran aurkeztutako memoria teknikoaren formatu berean, gauzatutakoaren benetako datuak jasoz. Egindako lanen memorian jasoko dira, besteak beste: kontratatutako langile bakoitzak benetan egindako egutegia, kontratatutako langile bakoitzaren zaintza-orduen kopurua eta ingurumenaren inguruko heziketa eta informazio ekintzak, bisitarien alde-aldeko kopurua hilabetez hilabete eta urteko kopuru osoa, edo laguntzari dagokion aldi osokoa. Egindako kilometrajea xehakaturik aurkeztuko da, taula batean. Adieraziko da zenbat kilometro egin dituen zaintzaile bakoitzak eguneko; hilabetekako laburpen bat eginen da, baita guztizko datuen batura ere. Jasoko dira, era berean, dirulaguntzari dagokion aldian izandako gorabehera aipagarriak, hala nola eremu horretan atzematen diren mantenu-beharrak. Erabilera publikoaren kudeaketaren balantze ekonomikoa ere aurkeztuko da, bertan zehaztuta naturagunearen kudeaketa-aldi horretan lortutako diru-sarrerak: Aparkalekuen kobrantza, dokumentazioaren salmenta... etab.

2. Jatorrizko fakturak edota nominak aurkeztu beharko dira, 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 3ra bitartekoak, edo horien fotokopiak. Egindako gastua ordaindu dela frogatzeko, bankuetako frogagiriak erantsi beharko dira. Fakturen kontzeptuek bat etorri behar dute deialdiaren xedearekin. Baldin nominak aurkezten badira, argi eta garbi zehaztu beharko da denboraren zer portzentaje eskaintzen zaien diruz lagundutako jarduerei.

3. Lagundutako jarduerak finantzatzeko lortutako beste dirulaguntza edo laguntza batzuen berri eman beharko zaio organo emaileari. Baldin laguntzarik ez badago, toki erakundeko idazkariaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da.

14. oinarria.–Dirulaguntza ordaintzea.

Egiaztagiriak azterturik, Biodibertsitatearen Zerbitzuak ordaintzeko ebazpenaren proposamena igorriko dio Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari. Horrekin batera, onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea sortzen duten eginbeharrak betetzen dituztela frogatzen duen memoria aurkeztuko da.

Ordainketa bakarrean pagatuko da.

15. oinarria.–Onuradunen betebeharrak, murrizketak eta ordainketa ez gauzatzeko arrazoiak.

1. Dirulaguntzaren onuradun diren toki erakundeek Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak bete beharko dituzte.

2. Lagundutako jarduerak finantzatzeko lortutako beste dirulaguntza edo laguntza batzuen berri eman beharko zaio organo emaileari. Baldin laguntzarik ez badago, toki erakundeko idazkariaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da.

3. Dirulaguntza emateko ebazpenetan, oinarri arautzaile hauetan edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legean ezarritako betebeharren bat bete ezean, esleitutako dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da, eta, bidezkoa bada, diru hori itzuli egin beharko da, foru lege horren 35. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

4. Halaber, aurreko betebeharretako bat hein batean betetzen ez bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa berriro ere zehazten ahalko da, proportzionaltasun printzipioari jarraikiz, edo, zein den kasua, dagokion zenbatekoa itzuli beharko da.

16. oinarria.–Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.

1. Laguntza-eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazio guztia modu telematikoan aurkeztuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan, Nafarroako Gobernuaren Interneteko Atariko (www.navarra.es) tramiteen katalogoko laguntzen fitxaren bidez.

2. Administrazio egintzen jakinarazpena eta laguntza hauek emateko prozeduraren barruan egiten diren jarduketa guztien komunikazioak telematika bidez eginen dira entitate eskatzaileen helbide elektroniko gaituaren bidez.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren http://notificaciones.060.es helbidean eskuratu daiteke gaitutako helbide elektronikoa. Horretarako, ziurtagiri digitala eduki behar da. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa lortzen den helbide berean.

17. oinarria.–Dirulaguntzaren bateragarritasuna/bateraezintasuna.

1. Deialdi honen dirulaguntzak bateragarriak dira Foru Komunitateko Administrazioak, beste administrazio publiko batzuek, beste erakunde publiko nahiz pribatuek edo Espainiako nahiz atzerriko partikularrek emandako beste laguntza batzuekin.

2. Kasu horretan, jarduera bererako emandako dirulaguntzen zenbatekoak, bakarrik edo denak baturik, ezin izango du gainditu onuradunak egin beharreko jardueraren kostua. Aurreko lerroaldean ezarritako ondorioetarako, onuradunak helburu horrexetarako beste dirulaguntzaren bat jasotzen baldin badu, Biodibertsitatearen Zerbitzuari jakinarazi beharko dio, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 9. d) artikuluan xedaturikoarekin bat. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak ere langabezian dauden pertsonak kontratatzeko dirulaguntzak ematen ditu, gizarte onurako edo onura orokorreko lanak eta zerbitzuak egiteko. Horrelakoetan, entitate onuradunak zehaztu beharko du laguntza horiek eskatu dituen edo eman dizkioten. Gerta daiteke, era berean, bi laguntza horiek langile berak kontratatzeko erabiltzea. Horrela bada, datu hauek zehaztu beharko dira: haien izenak, IFZ, laguntza zer kontratazio alditarako eskatu den eta laguntzaren zenbatekoa, baldin ordurako badaki zein den.

18. oinarria.–Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 15. artikuluan xedatutakoarekin bat, Biodibertsitatearen Zerbitzuak jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak Nafarroako Gobernuaren Interneteko atarian (www.navarra.es), honako hauek zehaztuta: deialdia, laguntza zein programari eta aurrekontu-kredituri egotziko zaien, onuraduna, emandako diru-kopurua eta dirulaguntzaren helburua.

Dirulaguntzei buruzko 15.2 artikuluari jarraikiz, onuradunek, publizitate egokiaren bidez, aditzera eman behar dute dirulaguntzaren xede diren programek, jarduerek, inbertsioek eta edozein motatako ekintzek finantzaketa publikoa dutela.

II. ERANSKINA

Naturaguneen erabilera publiko jasangarria sustatzeko laguntza eskaera eta erantzukizunpeko adierazpena toki erakundeentzat. 2020ko kanpaina (PDFa).

Gardentasun betebeharrari buruzko adierazpenaren eredua (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F2009505